Η αντίσταση στην Κρήτη, Αριστ. Καρακουλάκης/12 Φεβ 1949


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1                                                                   ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 52.340
ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΡΡΟΚΕ

ΣΥΛΛΗΨΙΣ  ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΪΖΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
Την νύκτα της 6 Μαρτίου 1942 συνελήφθη υπό των Γερμανών και ενεκλείσθη εις τας φυλακάς Αγυιάς, ο Ιατρός Παΐζης, ένθα παρέμεινεν μέχρι της 24 ιδίου, ότε μετήχθη εις Νεάπολιν Μεραμβέλου και παρεδόθη εις τους Ιταλούς. Εκείθεν συνωδεύθη ως κρατούμενος εις Ρόδον, όπου υπεβλήθη εις ανακρίσεις.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κατά την απουσίαν του Παΐζη, την Νομαρχιακήν Επιτροπήν Χανίων απετέλεσαν οι Καρακουλάκης Αριστομένης, Σκουλάς Νικόλαος και Σπανουδάκης Μάρκος Λοχαγός.

ΕΠΑΦΗ Ν. ΣΚΟΥΛΑ ΜΕΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
Κατά τα μέσα Ιουνίου 1942, ο Καρακουλάκης κατόπιν συννενοήσεως μετά του Δημάρχου Σκουλά, έστειλεν εν καιρώ νυκτός εις τον Δήμον, τον αντιπρόσωπον του Συμμαχικού Στρατηγείου εν τω Νομώ Χανίων Λοχαγόν Αλέξανδρον Φίλντιγκ (ψευδώνιμον Αλέκος), εκφράσαντα προς τούτο την ζωηράν επιθυμίαν του, συνοδευόμενον υπό του Ανδρέου Πολέντα. Ο Άγγλος Λοχαγός συναντηθείς μετά του Σκουλά εις το Γραφείον του Δήμου, εζήτησεν το επίσημον σχέδιον της πόλεως και την χορήγησιν ταυτοτήτων προς εφοδιασμόν των Άγγλων, προς δε αντήλλαξεν μετ’ αυτού σκέψεις διά την γενικήν κατεύθυνσιν του αγώνος, αποφασισθέντος όπως εις το μέλλον χρησιμοποιήται ο Πολέντας, ως μέσον επαφής διά την λήψιν πληροφοριών. Ο Σκουλάς υπεσχέθη την χορήγησιν του σχεδίου της πόλεως, ως και των ταυτοτήτων και την νύκτα της επομένης ανέθεσεν εις τον υιόν του Εμμανουήλ όπως εξεύρη το σχέδιον της πόλεως ευρισκόμενον εις το Γραφείον της Μηχανικής Υπηρεσίας του Δήμου, εις το οποίον θα μετέβαινεν εκείνος, εις δε τον θεόδωρον Νιαουνάκην Γενικόν, τότε Γραμματέα του Δήμου, μυηθέντα έκτοτε εις την οργάνωσιν, την χορήγησιν ταυτοτήτων εις τους Άγγλους.

Κατά τα διαμειφθέντα, την επομένην θα μετέβαινεν εις τον Δήμον προς συνάντησιν του Σκουλά, έμπιστος απεσταλμένος του Άγγλου Αλέκου φέρων ως γνώρισμα τέταρτον φύλλου λευκού χάρτου, επί του οποίου θα είχον σημειωθή τρία Χ. Όντως την καθωρισθείσαν ημέραν μετέβη εις τον Δήμον ο Λοχαγός Μάρκος Σπανουδάκης, φέρων το τεμάχιον του χάρτου μετά των τριών Χ, μυηθείς από του Αυγούστου 1941 εις την οργάνωσιν υπό του Ιατρού Παΐζη και παρέλαβεν το σχέδιον της πόλεως συνεννοηθείς άμα μετά του Νιαουνάκη διά τον τρόπον του εφοδιασμού των Άγγλων διά ταυτοτήτων τας οποίας και εχορήγει έκτοτε εκείνος. Ο Πολέντας επεσκέφθη τον Σκουλάν άπαξ εις τον Δήμον ακολούθως δε πεντάκις εις την οικίαν του μέχρι της εκτελέσεώς του, συνεννοούμενος και λαμβάνων πληροφορίας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΣ ΚΑΪΡΟΝ
Μετά την σύλληψιν του Παΐζη, ενταθείσης της διώξεως υπό των Γερμανών, των φερομένων ότι ανεμιγνύοντο εις τας οργανώσεις, υποδείξει της Αγγλικής Αποστολής, ανεχώρησαν την 1 Αυγούστου 1942 δι’ Αίγυπτον, οι Αριστομένης Καρακουλάκης και οικογενειακώς ο Ανδρέας Παπαδάκης, παραχωριθέντος του μέσου αναχωρήσεως υπό του Άγγλου αντιπροσώπου του Συμμαχικού Στρατηγείου.

ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟ Ν. ΣΚΟΥΛΑ
Μετά την αναχώρησιν των Καρακουλάκη και Παπαδάκη και την απουσίαν του Παΐζη, την Νομαρχιακήν Επιτροπήν Χανίων ανέλαβεν ο Σκουλάς συνεργαζόμενος μετά του Λοχαγού Σπανουδάκη.

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΠΑΪΖΗ ΕΚ ΡΟΔΟΥ
Την 21 Αυγούστου 1942 μετήχθη εκ Ρόδου εις Χανιά ο Ιατρός Παΐζης, αφεθείς ελεύθερος υπό του Γερμανού Στρατηγού Μπρώϋερ, λόγω της αναλήψεως των καθηκόντων του. Μετά την επάνοδον του Παΐζη εγένοντο συχνά συνεδριάσεις εν καιρώ νυκτός, της Επιτροπής του Νόμου, εις την οικία του Σκουλά, αποτελουμένης από τους Παΐζην, Σκουλάν, και Σπανουδάκην προς εξέτασιν της γενικής καταστάσεως και παροχήν πληροφοριών εις τους Άγγλους, μεθ’ ων η Επιτροπή εις τακτικήν επαφήν διά μέσου του Λοχαγού Σπανουδάκη.

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΟΛΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ
Την 14 Νοεμβρίου 1942 η Α.Ε.Α.Κ. απαρτιζομένη τότε από τους Ιωάννην Παΐζην, Γεώργιον Αλεβιζάκην έφεδρον Λοχαγόν, αντικαταστήσαντα τον Παπαδάκην αναχωρήσαντα εις Αίγυπτον, Ιωάννην Ιωαννίδην και Ανδρέαν Πολένταν (του Καρακουλάκη αναχωρίσαντος εις Αίγυπτον και του Ζουδιανού απουσιάζοντος και πάλιν) συνεδρίασεν εις Βρύσσες Αποκορώνου και εξήτασε την γενικήν κατάστασιν, συζητήσασα άμα την κατ’ επανάληψιν απουσίαν εκ των συνεδριάσεων της Επιτροπής του Υποστρατήγου ε.α. Ζουδιανού. Συμφώνως προς ληφθείσαν τότε απόφασιν μετέβη εις Ηράκλειον ο Λοχαγός Αλεβυζάκης και συνήντησε τον Ζουδιανόν, παρά του οποίου και εζήτησεν εξηγήσεις εκ μέρους της Επιτροπής. Απαντών ο Ζουδιάνος είπεν ότι δεν επεθύμει την ανάμιξίν του εις τα της οργανώσεως δι’ ο και αμέσως διεγράφη ταύτης.
Κατα τον χρόνον της συνεδριάσεως της Επιτροπής, Γερμανοί περιεκύκλωσαν το χωρίον Βρύσσες Αποκορώνου και συνέλαβον μεταξύ 40 ατόμων τους Ανδρέαν Πολένταν, Γεώργιον Μεγαλανάκην και Απόστολον Ευαγγέλου δωδεκανήσιον, ασυρματιστήν της οργανώσεως. Ούτοι ενεκλείσθησαν εις τας φυλακάς Αγυιάς και υπεβλήθησαν εις φρικώδη μαρτύρια, χωρίς όμως να προβώσιν εις ομολογίαν τινα εις βάρος των συνεργατών των.
Εν τέλει δε την 22 Δεκεμβρίου 1942 ετυφεκίσθησαν εις θέσιν Μυλωλιανά Βαρυπέτρου πλησίον των φυλακών Αγυιάς, των λοιπών απολυθέντων.

Απόσπασμα εκ της συνοπτικής Ιστορίας της Κρητικής
Αντιστάσεως της υποβληθείσης εις το Υπουργείον
Στρατιωτικών.

Χανιά 12 Φεβρουαρίου 1949
Το Φρουραρχείον Χανίων
Υ.Δ.