Διαταγή επιχειρήσεων μάχη της ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΔΣΕ/5 Φεβ 1949


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Αριθ. Ε.Π.Ε. 380

Απόρρητος-Προσωπική

ΔΙΑΤΑΓΗ

1.Πληροφορίες:

Δίνουμε στο συνημμένο δελτίο πληροφοριών , συνημμένο πίνακα εσωτερικής στην πόλη οχύρωσης και συνημμένο σχεδιάγραμμα της πόλης Φλώρινας.

2.Σκοπός της επιχείρησης:

Κατάληψη της πόλης Φλώρινας, για στρατολογία και επιμελητειακή εκμετάλλευση. Συντριβή των δυνάμεων της 11 μοναρχοφασιστικής Μεραρχίας.

3.Ιδέα ενεργείας:

Γρήγορη κατάληψη και γερό κράτημα των εξωτερικών βασικών στηριγμάτων Σολίσιτο (υψ. 1641) και ανατολικά αντερείσματα ως υψ. 1033 Β. και Β.Α. του δημοσίου δρόμου. Αποφασιστική διείσδυση, γρήγορη κατάληψη και αμυντική εγκατάσταση στους υψ. Ανώνυμο, 1215, Γκιούπκα με σκοπό την απομόνωση της 21 Μοναρχοφασιστικής Ταξιαρχίας, απαγόρεψη κίνησις κάθε άλλης εχθρικής δύναμης από Ν. και Ν.Α. προς Φλώρινα. Ταυτόχρονα αποφασιστική διείσδυση στη Φλώρινα , με ισχυρές δυνάμεις, από Β. και Β.Δ. κατεύθυνση, για γρήγορη κατάληψη της πόλης. Αγκίστρωση φθορά των εχθρικών δυνάμεων της περιοχής Βεύης-Κλειδιού και παρεμπόδιση κίνησης εχθρικών δυνάμεων, από Αμύνταιο προς Φλώρινα.

4.Δυνάμεις και μέσα μας:

Δυνάμεις: Η Χ Μεραρχία, με τις 14 και 103 Ταξιαρχίες της, με διλοχία σαμποτέρ, λόχων κυνηγών αρμάτων, αντιαεροπορικό ουλαμό, αντιαεροπορική Πυροβολαρχία. Ένα Τάγμα του Αρχ. Καΐμακτσαλ-δύο ίλες ιππικού- σχολή αξιωματικών Γεν. Αρχηγείου. Δύο Τάγματα της 108 ταξιαρχίας της ΙΧ Μερ. Τρισήμισυ ορειβατικές Πυροβολαρχίες. Ένα Τάγμα τραυματιοφορέων, ένα Τάγμα μεταφορών, ένα Όρχο αυτοκινήτων.

5.Κατανομή δυνάμεων-αποσττολές:

α) Η 107 Ταξιαρχία, με τις τρεις Διλοχίες Πεζικού, με αντιαεροπορικό ουλαμό, με 1 Πυροβολαρχία ορειβατικού Πυροβολικού (4 κανόνια), από χώρο κάλυψης, Μπύφι και με δρομολόγιο Μπούφι-Τρύπια πέτρα- Τσέρνεβικ-Σολίσιτο και Τρύπια πέτρα-Μπασδροβίτσια-1033, θα ενεργήση με δύο διλοχίες Πεζ. Αποφασιστικά και με ταχύτητα-για κατάληψη Σολίσιτο (1641), μέχρι υψ. 1033 Β. και Β.Α. του Δημοσίου δρόμου και θα εξασφαλίση την κατοχή αυτών των στρατηγικών σημείων. Με μικρή δύναμη θα απομονώση τις εχθρικές δυνάμεις στη μική Μπελαβόδα και Μικρή Βίγλα καθώς και τη κατεύθυνση του Κέτκο και Καλές. Μετά την κατάληψη Σολίσιτο (1641) ως υψ. 1033 και ως δημόσιο δρόμο θα κρατήση αυτή τη γραμμή με ελαφρές δυνάμεις και υπόλοιπη δύναμή της εφεδρεία της διοίκησης της όλης επιχείρησης.

β) Η 18 ταξιαρχία με τρεις διλοχίες Πεζ. Με διλοχία σαμποτέρ, με Λόχο κυνηγών αρμάτων, με αντιαρματικό ουλαμό, με ορειβατικό Πυροβολικό, από χώρο κάλυψης: Μπούφι και με δρομολόγιο: Μπούφι-Καρόδρομος προς Β.Α.- Μονή Αγ. Μάρκου-Ανατολικά από υψ. 1033-600 μέτρα Δυτικά Στρατώνων. Θα διεισδύση με ταχύτητα μέσα στη Φλώρινα από βόρεια κατεύθυνση. Θα απομονώση τους στρατώνες για να τους καταλάβη και ταυτόχρονα θα επιτεθή για να καταλάβη την έδρα της 11 Μοναρχοφασιστικής Μεραρχίας και της 3 μοναρχοφασιστικής Ταξιαρχίας. Με ειδικά τμήματα, από την πρώτη στιγμή θα ενεργήση κατά των θέσεων του εχθρικού πυρ/κού, για να το καταλάβη και μόνο σε έσχατη ανάγκη να το καταστρέψη.

Όρια ενεργείας της 18 ταξιαρχίας, όλο το κομμάτι της πόλης που είναι πέρα (Ανατολικά) από το ύψος της οδού Αθηνών –Ασφάλειας-Αστικού Συνοικισμού. Σ’ αυτά τα όρια θα ενωθούν με την 14 Ταξιαρχία.

γ)Η 14 ταξιαρχία με τρεις διλοχίες Πεζικού, με διλοχία σαμποτέρ, με λόχο κυνηγών αρμάτων, με αντιαρματικό Ουλαμό, 1 ορειβατικό Πυρ/λο , από χώρο κάλυψης: Αυχένας Πισοδερίου και από δρομολόγιο: Άλωνα-Ανατολικά κατά μήκος δημόσιου δρόμου θα διεισδύση με ταχύτητα μέσα στη Φλώρινα από Β.Δ. κατεύθυνση. Με 2 διλοχίες θα εξοντώση τον εχθρικό Λόχο που είναι Β. του πρώτου συνοικισμού με ταυτόχρονο διείσδυση προς Νομαρχίαν-Φυλακές-Διοίκηση Χωρ/κής-Ασφάλεια. Με άλλη διλοχία θα καταλάβη Γεωργική Σχολή και Φυτώριον όπου βρίσκονται και 300 μεταγωγικά του εχθρού.

Μετά την κατάληψη της Γεωργικής Σχολής και του φυτωρίου θα εγκαταστήση αμυντική μικρή δύναμη και υπόλοιπη δύναμη της διλοχίας στη διάθεση της Ταξιαρχίας. Όρια ενεργείας της 14 ταξιαρχίας, όλο το κομμάτι της πόλης που είναι δώθε «Δυτικά» από το ύψος της οδού Αθηνών-Αστικού Συνοικισμού.

Σ’ αυτά τα όρια θα ενωθούν με τη 18 Ταξιαρχία.

δ)Η 103 ταξιαρχία, με 3 διλοχίες της Πεζ. Με τάγματα Πεζ. Της 108 ταξ. Με ουλαμό αντιαρματικό, από χώρο κάλυψης: Αυχένας πισοδερίου, και με δρομολόγιο: Άλωνα-προς ανατολή παράλληλα προς το δημόσιο δρόμο μέχρι του ύψους Ράμνας- Σόμας-από το σημείο αυτό Νότια προς Καλογερίτσα κατά μήκος του αντερείσματος.

Θα κάνη με ταχύτητα τολμηρή διείσδυση και θα καταλάβη με αποφασιστική επίθεση το ανώνυμο και το υψ. 1215.

Σύγχρονα άλλη δύναμή της να συνεχίση με ταχύτητα την κίνηση από το αντέρεισμα της Καλογερίτσας και να καταλάβη με αποφασιστική επίθεση το υψ. Γκιούπκα.Θα εγκατασταθή αμυντικά σ’ αυτές τις θέσεις και θα τσακίση κάθε προσπάθεια της 21 Μοναρχοφασιστικής Ταξ. Που θα προσπαθήση να ενισχύση την εχθρική φρουρά της πόλης απ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Επίσης θα απαγορέψη κάθε προσπαθεια ενίσχυσης της εχθρικής φρουράς της πόλης από Ν.Α. πλευρά.

ε)Ένα Τάγμα του Καϊμακτσαλάν με 1 αντιαρματικό των 37 χιλ. θα καταλάβη το υψ. 1009. Θα εγκατασταθή αμυντικά απαγορεύοντας κάθε κίνηση του εχθρού από το Αμύνταιο προς τη Φλώρινα.

στ)Το Ιππικό θα απαγορέψη κάθε κίνηση από Μελίτη-Βεύη προς Φλώρινα.

ζ)ένα Τάγμα της 108 ταξιαρχίας με 1 λόχο θα φτιάση γερή βάση πυρός στα Κριθαρίσια Νερά και θα απασχολήση και θα αγκιστρώση τις εχθρικές δυνάμεις. Με το υπόλοιπο της δύναμής του θα εισδύση τολμηρά και θα επιτεθή αποφασιστικά κατά της Σκοπιάς για να δεσμεύση κάθε ενισχυτική κίνηση του εχθρού προς Γκιούπκα, και ακόμα με επιδίωξη να καταλάβη τη Σκοπιά. Με την κατάληψη της Γκιούπκα, από τα τμήματα της 103 Ταξ. Θα κινηθή και η διλοχία αυτή Γκιούπκα όπου θα τεθή στις διαταγές της 103 Ταξ.

η)Ελαφρά τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας με χρησιμοποίηση και ισχυρών πυρών όλμων και πυροβόλων να παρενοχλήση με γερές κρούσεις τον εχθρό στα Κουλκουθούρια-Λιοτάτο-Δερβέν.

θ)Το Πυροβολικό θα διαθέση από 1 ορειβατικό Πυροβόλο στις 14 και 13 ταξιαρχίες για άμεση βολή μέσα στην πόλη, 1 Πυροβολαρχία (4 κανόνια) στην 107 Ταξιαρχία για να το βάλη στο αντέρεισμα 1033 να χτυπάη και προς τη πόλη και προς τον κάμπο, 1 ουλαμό προς Τριανταφυλλιά για να χτυπάη προς Λιοτάτο και ως Τροπαιούχο και στα υψώματα της Άνω υδρούσας καιμκάθε άλλη κοντινή εχθρική κίνηση. Θα τοποθετήση μια ορειβατική Πυροβολαρχία με τον 1 ουλαμό στο 1635 να χτυπάη τα Κουλκουθούρια και τον άλλο Ουλαμό στο ύψωμα της Μεγάλης Βίγλας για να χτυπάη τον εχθρό στο Δερβένι-1414 (Καλογερίτσας). Ο Ουλαμός Πυροβολικού της Τριανταφυλλιάς θα χτυπήση μισή ώρα προ της επίθεσης τη Φλώρινα για να παρενοχλήση τον εχθρό και για να προσελκύση την βολήν των Πυροβόλων του προς Τριανταφυλλιά για το συμφέρον των τμημάτων μας που θα επιτεθούν στην πόλη.

Επίσης το Πυροβολικό θα διαθέση μια ορειβατική πυροβολαρχία των 3 κανονιών στον Αυχένα πισοδερίου, που θα χτυπάη τον εχθρό στη Μικρή Βίγλα-1695-Ανώνυμο.

ι) Σχολή Αξ/κών του Γ.Α. Εφεδρεία της Διοίκησης της επιχείρησης προς Μπούφι.

6.Σύνδεσμοι-Διαβιβάσεις.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης θα συνδέεται με τη 14, 18, 107 ταξιαρχίες και με τη Διεύθυνση του Πυροβολικού, με ασύρματο, με τηλέφωνα, με πεζούς. Με την 103 ταξιαρχία με ασύρματο και με πεζούς. Με το Τάγμα που θα ενεργή προς Σκοπιά με ασύρματο. Με το Ιππικό και το Τάγμα του Καϊμακτσαλάν με ασύρματο.Πρέπει να εξασφαλισθή πλάγια επαφή: Μεταξύ Ιππικού-Τάγματος Καϊμακτσαλάν. Μεταξύ 103 Ταξιαρχίας και τάγματος 108 Ταξιαρχίας που θα ενεργή προς Σκοπιά. Μεταξύ 14 και 18 ταξιαρχίας.

7.Υγειονομική Υπηρεσία:

α)Χειρουργεία. 1 προωθημένο στο Πισοδέρι 1 πιο προωθημένο Β. Σολίσιτο.

β)Κάθε Τάγμα Πεζ. 20 τραυματιοφορείς. Η 14, 18 και 103 ταξιαρχία από ένα Λόχο τραυματιοφορέων. Η Διοίκηση της Επιχείρησης ένα Τάγμα τραυματιοφορέων. Η ΙΧ Μεραρχία πρέπει να εξασφαλίση τη μεταφορά των τραυματιών του Τάγματός της που θα ενεργή προς Υδρούσα Σκοπιά. Το Ιππικό και Τάγμα Καϊμακτσαλάν θα λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα των τραυματιών τους.

γ)Η 14,18,103,107 ταξιαρχίες θα μεταφέρουν τους τραυματίες τους στο πιο προωθημένο ορεινό χειρουργείο Β. Σολίσιτο.

δ)Στη μεταφορά τραυματιών πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πολίτες από τη Φλώρινα.

8.Επιμελητεία:

Επικεφαλής όλης της επιμελητειακής δουλειάς ορίζουμε τον Συν. Δήμο Βότσκα, που σε συνεργασία με τους επιμελητές των Μεραρχιών κατά την διάρκεια της Μάχης πρέπει να εξασφαλίσουν την τροφοδοσία των Τμημάτων και τον εφοδιασμό του σε πυρομαχικά. Ο συν. Δήμος Βότσκας θα οργανώση ειδικά συνεργεία, για επιμελητειακή εκμετάλλευση της πόλης και για τη μεταφορά αυτών των υλικών . Κέντρα ανεφοδιαμού: Για τις 14 και 103 Ταξιαρχίες Άλωνα.

Για τις 18 και 107 καθώς και για Σχολή Αξ/κών Μπούφι (Αρχικά).

9.Επιστράτευση:

Επικεφαλής όλης της δουλειάς ορίζουμε τον Συν. Σπάρτακο. Αυτός θα οργανώση τα απαραίτητα συνεργεία γι αυτή τη δουλειά, θα εξασφαλίση τη μεταφορά των νεοεπιστρατευομένων. Γι αυτό θα μπη μέσα στην πόλη με τις 14 και 18 Ταξιαρχίες.

10.Σύλληψη Προδοτών:

Επικεφαλής όλης της υπηρεσίας, για τη σύλληψη μεταφορά τους έξω από την πόλη, ορίζουμε τον Συν. Κέντρο. Με τη δύναμή του υποχρεούται να αναλάβη και καθήκοντα Στρατονομίας στην πόλη για αποφυγή αντιλαϊκών ενεργειών.

11.–Σταθμός Διοίκησης της όλης επιχείρησης:

Στην αρχή σε κίνηση. Μετά την κατάληψη Σολίσιτο-1033 θα εγκατασταθή στο ενδιάμεσό τους. Σταθμοί Διοίκησης των ταξιαρχιών κοντά στα Τμήματά τους και στο επίκαιρο σημείο της ενεργείας τους.

12.-Ημερομηνία

Έναρξις επιχείρησης, ημέρα 11-2 ώρα 0330.

13.–Συνθηματικά αναγνώρισης θα δοθούν ξεχωριστά.

Σ.Δ.Γ.Α. 5-2-49

Αντ/γος ΓΟΥΣΙΑΣ

Παραλήπτες:

Χ,ΧΙ, ΙΧ Μεραρχίες, Δ.ση Πυρ/κού, 14, 103, 18, 107, 108 Ταξιαρχίες.

Κοινοποίηση:

Γεν Αρχηγείο (ύ.τ.ά.)

Advertisements