Διαταγή επίθεσης κατά ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΔΣΕ/ΓΑ/5 Φεβ 1949


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

ΑΡΙΘ. Ε.Π.Ε.380

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η

ΔΙΑΤΑΓΗ

 1. Πληροφορίες. Δίνουμε στο συνημμένο δελτίο πληροφοριών, στο συνημμένο Πίνακα εσωτερικής στην Πόλη οχύρωσης και στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της Πόλης ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
 2. Σκοπός της επιχείρησης. Κατάληψις της πόλης ΦΛΩΡΙΝΑΣ, για στρατολογία και επιμελητειακή εκμετάλλευση. Συντριβή των δυνάμεων της ΙΙ Μοναρχοφασιστικής Μεραρχίας.
 3. Ιδέα ενεργείας. Γρήγορη κατάληψη και γερό κτύπημα των εξωτερικών βασικών στηριγμάτων Σολίσιτο (υψ.1641) και ανατολικά αντερείσματα ως υψ.1033 Β.και Β.Α.του δημοσίου δρόμου. Αποφασιστική διείσδυση, γρήγορη κατάληψη και αμυντική εγκατάσταση, στο ύψωμα ανώνυμο, 1215, Γκιούπα, με σκοπό απομόνωση της 21 Μοναρχοφασιστικής Ταξιαρχίας, απαγόρευση κίνησης κάθε άλλης εχθρικής δύναμης προς από Ν και Ν.Α.προς ΦΛΩΡΙΝΑ. Ταυτόχρονα αποφασιστική διείσδυση, για γρήγορη κατάληψη της πόλης. Αγκίστρωση φθορά των εχθρικών δυνάμεων από Αμύνταιο προς ΦΛΩΡΙΝΑ.
 4. Δυνάμεις και μέσα μας.
  α) Δυνάμεις: Η Χ Μεραρχία, με τις 14 και 103 Ταξιαρχίες της, με διλοχία σαμποτέρ, λόχο κυνηγών αρμάτων, αντιαεροπορικό ουλαμό, αντιαρματική πυροβολαρχία. Η ΧΙ Μεραρχία με τις 18 και 107 Ταξιαρχίες της, με διλοχία σαμποτέρ, λόχο κυνηγών αρμάτων, αντιαεροπορικό ουλαμό, αντιαεροπορική πυροβολαρχία, ένα τάγμα του Αρχ.ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ -δυο ίλες ιππικού- Σχολή Αξκών Γεν. Αρχηγείου -δυο τάγματα της 108 Ταξιαρχίας της ΙΧ Μεραρχίας- τρισήμιση ορειβατικές Πυροβολαρχίες. Ένα τραυματιοφορέων. Ένα τάγμα μεταφορών. Ένα όρχο αυτοκινήτων.
  β) Μέσα: Ο ατομικός οπλισμός. Κάθε τάγμα είτε διλοχία πεζικού 4 ομαδικούς όλμους και 4 πολυβόλα, 15 πυρ/λα, 4 αντιαρματικά πυρ/λα των 37 χιλ.και 4 των 20 χιλ. 3 αντιαεροπορικά πυρ/λα των 37 χιλ.και 3 των 20 χιλ. Το απαραίτητο εκρηκτικό υλικό, 2 ασυρμάτους Νο 22 είτε Νο 19, 10 αμερικανικούς φορητούς ασυρμάτους, 6 τηλ/κούς πίνακες, 50 τηλέφωνα, 50.000 μέτρα καλωδίου, 2 ορεινά χειρουργεία.
 5. Κατανομή δυνάμεων.
  Αποστολές:
  α) Η 107 Ταξιαρχία με 3 διλοχίες πεζικού, με αντιαεροπορικό ουλαμό, με μια πυρ/χία ορειβατικού πυρ/κού (4 κανόνια) από χώρο κάλυψης Μπούφι-Τρύπια Πέτρα-Τσέρβενικ-Σολίσιτο και Τρύπια Πέτρα-Μπασδροβίτσα-1033, θα ενεργήση με δυο διλοχίες πεζικού αποφασιστικά και με ταχύτητα δια την κατάληψη Σολίσιτο (1641) μέχρι υψ.1033 Β και ΒΑ του δημόσιου δρόμου και θα εξασφαλίση την κατοχή αυτών των στρατηγικών σημείων. Με μικρή δύναμη θα απομονώση τις εχρικές δυνάμεις στη Μικρή Μπέλλα-Βόδα και μικρή Βίγλα καθώς και την κατεύθυνση του Κέτκο και *αλές. Μετά την κατάληψη Σολίσιτο (1641) ως υψ.1033 και ως δημόσιο δρόμο θα κρατήση αυτή τη γραμμή με ελαφρές δυνάμεις και η υπόλοιπη δύναμή της εφεδρεία της διοίκησης της όλης επιχείρησης.
  β) Η 18 Ταξιαρχία με δυο διλοχίες πεζικού, με διλοχία σαμποτέρ, με λόχο κυνηγών αρμάτων, με αντιαεροπορικό ουλαμό, με ένα ορειβατικό πυρ/λο, από χώρο κάλυψης: Μπούφι και με δρομολόγιο: Μπούφι-Καρόδρομος προς ΒΑ Μονή Αγίου Μάρκου-ανατολ.από υψ.1033-600 μέτρα δυτικά Στρατώνων θα διεισδύση με ταχύτητα μέσα στη Φλώρινα από βόρεια κατεύθυνση. Θα απομονώση τους Στρατώνες για να τους καταλάβη και ταυτόχρονα θα επιτεθή για να καταλάβη την έδρα της ΙΙ Μοναρχοφασιστικής Μεραρχίας και της 3 Μοναρχοφασιστικής Ταξιαρχίας.
  Με ειδικά τμήματα από την πρώτη στιγμή θα ενεργήση κατά των θέσεων του εχθρικού πυρ/κού, για να το καταλάβη και μόνον σε έσχατη ανάγκη να το καταστρέψη.
  Όρια ενεργείας της 18 Ταξιαρχίας, όλο το κομμάτι της πόλης που είναι πέρα από το ύψος της οδού Αθηνών-Ασφαλείας-Αστικού συνοικισμού. Σ’ αυτά τα όρια θα ενωθούν με την 14 Ταξιαρχίαν.
  γ) Η 14 Ταξιαρχία με 3 διλοχίες πεζικού, με διλοχίες σαμποτέρ με λόχο κυνηγών αρμάτων, με αντιαρματικό ουλαμό, 1 ορειβατικό πυρ/λο, από χώρο κάλυψης: Αυχένας Πισοδερίου και από δρομολόγιο: Άλωνα-Ανατολικά κατά μήκος δημοσίου δρόμου θα διεισδύση με ταχύτητα μέση στη Φλώρινα από ΒΑ κατεύθυνση. Με δυο διλοχίες θα εξοντώση τον εχθρικό λόχο που είναι Β του πρώτου συνοικισμού με ταυτόχρονον διείσδυσιν προς Νομαρχία-Φυλακές-Διοίκηση Χωρ/κής-Ασφάλεια. Με άλλη διλοχία θα καταλάβη τη Γεωργική Σχολή και το Φυτώριο, όπου βρίσκονται και 300 μεταγωγικά του εχθρού.
  Μετά την κατάληψη Γεωργικής Σχολής και Φυτωρίου θα εγκαταστήση αμυντική μικρή δύναμη και η υπόλοιπη δύναμη της διλοχίας στη διάθεση της Ταξιαρχίας. Όρια ενεργείας της 14 Ταξιαρχίας όλο το καμμάτι της πόλης που είναι δώθε (δυτικά) από το ύψος της οδού Αθηνών-Αστικού συνοικισμού. Σ’ αυτά τα όρια θα ενωθούν με τη 18 Ταξιαρχία.
  δ) Η 103 Ταξιαρχία με 3 διλοχίες της πεζικού, με τάγμα πεζικού της 108 Ταξιαρχίας με ουλαμό αντιαεροπορικό από χώρο κάλυψης: Αυχένας Πισοδερίου και με δρομολόγιο: Άλωνα προς ανατολή παράλληλα προς το δημόσιο δρόμο μέχρι του ύψους Ράμνας-Σόμας από το σημείο αυτό Νότια προς Καλογερίτσα κατά μήκος του αντερείσματος.
  Θα κάνη με ταχύτητα τολμηρή διείσδυση και θα καταλάβη με αποφασιστική επίθεση στο ανώνυμο και υψ.1215.
  Σύγχρονα άλλη δύναμή της να συνεχίση με ταχύτητα την κίνηση από το αντέρεισμα της Καλογερίτσας και να καταλάβη με αποφασιστική επίθεση το υψ.Γκιούκα. Θα εγκατασταθή αμυντικά σ’ αυτές τις θέσεις και θα τσακίση κάθε προσπάθεια της 21 Μοναρχοφασιστικής Ταξιαρχίας που θα προσπαθήση να ενισχύση την εχθρική φρουρά της πόλης απ’ αυτήν την κατεύθυνση.
  Επίσης θα απαγορεύση κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της εχθρικής φρουράς της πόλης από ΝΑ πλευρά.
  ε) Ένα τάγμα του Καϊμάκτσαλάν με 1 αντιαρματικό των 37 χιλ.θα καταλάβη το υψ.1009.
  Θα εγκατασταθή αμυντικά απαγορεύοντας κάθε κίνηση εχθρού από Αμύνταιο προς Φλώρινα.
  στ) Το ιππικό θα απαγορεύση κάθε κίνηση από Μελίτη-Βεύη προς Φλώρινα.
  ζ) Ένα τάγμα της 108 Ταξιαρχίας με 1 λόχο θα φτιάση γερή βάση πυρός στα Κριθαρίσια Νερά και θα απασχολήση και θα αγκστρώση τις εχθρικές δυνάμεις Άνω Υδρούσης.
  Με το υπόλοιπο της δύναμής του θα εισδύση τολμηρά και θα επιτεθή αποφασιστικά κατά της Σκοπιάς για να δεσμεύση κάθε ενισχυτική κίνηση του εχθρού προς Γκιούπκα και ακόμα με επιδίωξη να καταλάβη την Σκοπιά.
  Μετά την κατάληψη της Γκιούπκα από τα τμήματα της 103 Ταξιαρχίας θα κινηθή και η διλοχία αυτή Γκιούπκα, όπου θα τεθή στις διαταγές της 103 Ταξιαρχίας.
  η) Ελαφρά τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας με χρησιμοποίηση και ισχυρών πυρών όλμων και πολυβόλων να παρενοχλήση με γερές κρούσεις τον εχθρό στα Κουκουλθούρια-Λιοτάτο-Δερβέν.
  θ) Το πυροβολικό θα διαθέση από ένα ορειβατικό πυροβόλο στις 14 και 18 Ταξιαρχίες για άμεση βολή μέσα στην πόλη. 1 Πυροβολαρχία (4 κανόνια) στην 107 Ταξιαρχία, για να βάλη στο αντέρεισμα 1033 να κτυπάει και προς την πόλη και προς τον κάμπο, 1 ουλαμό προς Τριανταφυλλιά για να κτυπάει προς Λιουτάτο και ως Τροπαιούχο και στα υψ.της Άνω Υδρούσας και κάθε άλλη κοντινή εχθρική κίνηση. Θα τοποθετήση μια ορειβατική πυροβολαρχία με τον 1 ουλαμό στο 1685 να κτυπάει τα Κουκουλθούρια και τον άλλο ουλαμό στο ύψος της μεγάλης Νίγλο για να κτυπάει τον εχθρό στο Δερβέν 1414 (Καλογερίτσας).
  Ο ουλαμός πυρ/κού Τριανταφυλλιάς θα κτυπήση μισή ώρα προ της επιθέσεως τη Φλώρινα για να παρενοχλήση τον εχθρό και για να προσελκύση την βολή των πυροβόλων του προς Τριανταφυλλιά για το συμφέρον των τμημάτων μας που θα επιτεθούν στην Πόλη.
  Επίσης το πυρ/κό θα διαθέση μια ορειβατική πυρ/χία των 3 κανονιών στον αυχένα Πισοδερίου που θα χτυπάει τον εχθρό στη Μικρή Βίγλα 1965- Ανώνυμο.
  ι) Σχολή Αξκών του Γεν.Αρχηγείου εφεδρεία της διοίκησης της επιχείρησης προς Μπούφι.
 6. Σύνδεσμοι-Διαβιβάσεις: Η διοίκηση της επιχείρησης θα συνδέεται: Με την 14, 18, 107 Ταξιαρχίες και με την διεύθυνση πυρ/κού με ασύρματο, με τηλέφωνο με πεζούς.
  Με την 103 Ταξιαρχία με ασύρματο και με πεζούς.
  Με το τάγμα που θα ενεργήση προς Σκοπιά με ασύρματο.
  Με το ιππικό και το τάγμα του Καϊμάκτσαλάν με ασύρματο.
  Πρέπει να εξασφαλισθή πλάγια επαφή: Μεταξύ ιππικού-τάγματος Καϊμάκτσαλάν.
  Μεταξύ 103 και τάγματος 108 Ταξιαρχίας θα ενεργή προς Σκοπιά.
  Μεταξύ 15 και 18 Ταξιαρχίας.
 7. Υγειονομική Υπηρεσία.
  α) Χειρουργεία. Ένα προωθημένο στο Πισοδέρι. Ένα προωθημένο Β.Σολίσιτο.
  β) Κάθε τάγμα πεζικού 20 τραυματιοφορείς. Η 14, 18 Ταξ.από 1 λόχο τραυματιοφορέων. Η Διοίκηση της επιχείρησης 1 τάγμα τραυματιοφορέων. Η ΙΧ Μεραρχία πρέπει να εξασφαλίση την μεταφοράν των τραυματιών του τάγματός της που θα ενεργή προς Υδρούσα-Σκοπιά. Το ιππικό και τάγμα Καϊμάκτσαλάν θα λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα των τραυματιών τους.
  γ) Η 14, 18, 103, 107 Ταξιαρχίες θα μεταφέρουν τους τραυματίες τους εις το πιο προωθημένο χειρουργείο Β.Σολίσιτο.
  δ) Στη μεταφορά τραυματιών πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πολίτες από τη Φλώρινα.
 8. Επιμελητεία. Επικεφαλής όλης της επιμελητειακής δουλειάς ορίζουμε το Συν. ΔΗΜΟ ΒΟΤΣΚΑ, που σε συνεργασία με τους επιμελητές Μεραρχιών κατά την διάρκεια της μάχης πρέπει να εξασφαλίσουν την τροφοδοσία των τμημάτων και τον εφοδιασμό του σε πυρ/κά. Ο Συν.ΔΗΜΟΣ ΒΟΤΣΚΑΣ θα οργανώση ειδικά Συνεργεία για επιμελητειακή εκμετάλλευση της πόλης και για τη μεταφορά αυτών των υλικών. Κέντρα ανεφοδιασμού.
  Για τις 15 και 103 Ταξιαρχίες Άλωνα.
  Για τις 18 και 107 καθώς και για τη Σχολή Αξκών Μπούφι (αρχικά).
 9. Επιστράτευση: Επικεφαλής όλης της δουλειάς για την επιστράτευση ορίζουμε τον Συν.ΣΠΑΡΤΑΙΟ. Αυτός θα οργανώση τα απαραίτητα συνεργεία γι’ όλη τη δουλειά, θα εξασφαλίση τη μεταφορά των νεοεπιστρατευμένων. Γι’ αυτό θα μπη μέσα στην πόλη με τις 14 και 18 Ταξιαρχίες.
 10. Σύλληψη προδοτών: Επί κεφαλής όλης της υπηρεσίας, για τη σύλληψη των προδοτών και η σίγουρη μεταφορά τους έξω από την πόλη, ορίζουμε τον Συν.ΚΕΝΤΡΟ. Με δύναμή του υποχρεούται να αναλάβη και καθήκοντα στρατονομίας στην πόλη για αποφυγή αντιλαϊκών ενεργειών.
 11. Σταθμός Διοίκησης της όλης επιχείρησης. Μετά την κατάληψη του Σολίσιτο 1033 θα εγκατασταθή στο ενδιάμεσό τους Σ.Δ, των Ταξιαρχιών κοντά στα τμήματά τους και στο επίκαιρο σημείο της ενεργείας του.
 12. Ημερομηνία έναρξης επιχείρησης 11-12, ώρα 0330
 13. Συνθηματικά αναγνώρισης θα δοθούν ξεχωριστά.
  Παραλήπτες: Χ-ΙΧ-ΧΙ Μεραχίες, Δ/ση Πυρ/κού
  14, 103, 108, 107 Ταξιαρχίες
  Κοινοποίηση: Γενικό Αρχηγείο (υ.τ.α)

Σ.Δ.Γ.Α. 5-2-49
Αντγος ΓΟΥΣΙΑΣ