Έκθεσις των εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εντυπώσεών μου, ΣΔΘ/3 Φεβ 1949


ΘΕΜΑ: Έκθεσις των εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εντυπώσεών μου. ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ.  Ταξίαρχον-Διοικητήν ΣΔΘ
ΣΔΘ/Α1
ΣΔΘ/Διοικητής
Αριθ.Πρωτ.Α.Α.Π. 12
ΣΤΓ 910 τη 3-2-49

Σχετικόν Φ.102/155/030900 Υμέτερον.
1. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΣΕΚ
Στρατηγείον-Διαβιβάσεις ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
α) 619 Τ.Π. Σ.Δ. συν 3 λόχοι ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Λόχος ΦΑΝΑΡΙΟΝ Σ.812153.
β) 15 Ε.Τ.Π. Σ.Δ. συν λόχος μείον 4 Διμοιρίαι ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Διμοιρία Υδραγωγείον ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑΣ (Σ.880065)
Διμοιρία γέφυρα ΡΟΥΣΙ Σ.897050
2 Διμοιρίαι γέφυρα ΠΑΜΙΣΟΥ (Σ.859195)
Λόχος μείον 2 διμοιρίαι γέφυρα ΚΑΛΕΝΤΖΗ (Χ.925993)
2 Διμοιρίαι ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
Λόχος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ (Σ.835065)
γ) 25 ΕΤΠ Σ.Δ. συν 2 Λόχοι ΣΟΦΑΔΕΣ
Λόχος ΦΑΡΣΑΛΑ
δ) Ουλαμός τεθωρακισμένων ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ουλαμός τεθωρακισμένων ΣΟΦΑΔΕΣ
ε) 9η Ίλη αρμάτων μείον Ουλαμός ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
στ) Ίλη Β΄ Συν/τος Ιππικού ΣΟΦΑΔΕΣ
ζ) Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π. ΚΑΡΔΙΤΣΑ
η) Ουλαμός όλμων 4,2΄΄ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
-Σ.Δ. 77 Μονάδος εις χωρίον ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7401)
-Διλοχία ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, δυνάμεως 200 από ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ (Σ.7709) μέχρι ΜΟΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ (Σ.7804)
-Διλοχία ΒΡΑΧΟΥ, δυνάμεως 200 εις χωρίον ΒΛΑΣΔΟΝ (Σ.8004) και νοτιώτερον τούτου.
-Ταξιαρχία ΣΤΕΦΟΥ εις χωρία ΚΕΔΡΟΝ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ και ΚΑΪΤΣΑΝ.
3. ΕΙΔΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ ευρισκομένη εις την αμέσως κάτωθι των ΑΓΡΑΦΩΝ περιοχήν έχει εξωτερικήν περίμετρον 12 περίπου χιλιομέτρων. Οι δύο εκ των τριών εν ΚΑΡΔΙΤΣΙ λόχων του 619 Τ.Π. επανδρώνουν τα φυλάκια της εξωτερικής περιμέτρου της πόλεως.
Ο τρίτος λόχος διατίθεται διά στήριγμα του πυροβολικού και των αρμάτων, τμήμα δε τούτου αποτελεί μικράν ασήμαντον εφεδρείαν του ΤΣΕΚ.
Λόγω του μεγάλου αναπτύγματος της περιμέτρου της πόλεως και των συνεπεία τούτου μεγάλου διακένου μεταξύ των φυλακίων δεν δύναται να αποκλεισθή απολύτως η διά τούτων διείσδυσης μικροομάδων συμμοριτών.
Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ αποτελεί το κέντρον συρροής των συμμοριοπλήκτων της περιοχής.
Περιφερειακώς εις τα κράσπεδα της πόλεως διαμένουν εντός παραπηγμάτων, καλυβών, σκηνών άνω των 20000 ατόμων. Ούτοι αποτελούν μίαν συνεχή πηγήν πληροφοριοδοτήσεως των συμμοριτών, διότι καίτοι θύματα τούτων έχουν συνδέσμους μετ’ αυτών.
Η εκκαθάρισις τούτων αποτελούσα έργον της Χωρ/κής ουδόλως έχει συντελεσθή.
4. ΗΘΙΚΟΝ
Το ηθικόν του Στρατού είναι άριστον.
Η Διοίκησις είναι βεβαία ότι η φρουρά θα εκτελέση το καθήκον της όταν παραστή ανάγκη.
Το ηθικόν του πληθυσμού δεν ευρίσκεται εις το επιθυμητόν επίπεδον.
Είναι γνωστό ότι ανέκαθεν η ΚΑΡΔΙΤΣΑ απετέλει κομμουνιστικήν εστίαν.
Οι συρρεύσαντες συμμοριόπληκτοι αποτελούν μίαν άβουλον αλλά ευάλωτον μάζαν εις τα δίκτυα των πρακτόρων του κομμουνισμού.
Το δίκτυόν των εντός πόλεως αυτοαμυνιτών λειτουργεί λίαν καλώς.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με τας σήμερον υφισταμένας εις περιοχήν υψιπέδου ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ συμμοριακαί δυνάμεις σοβαρά απειλή κατά της πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ δεν διαγράφεται. Μικροπροσβολαί και παρενοχλήσεις είναι πιθαναί μη δυνάμεναι ολοσχερώς να προσβληθούν.
Αύται κυρίως έχουν εντυπωσιακόν χαρακτήρα.
Λόγω της ψυχολογικής καταστάσεως του πληθυσμού, ασήμαντος από τακτικής απόψεως πολεμική ενέργεια, μεγενθύνεται και παρουσιάζεται διά του τύπου και των πολιτικών προσώπων ως σοβαρά και ουσιώδης.
Εις ην περίπτωσιν μετακινηθώσι προς ΑΓΡΑΦΑ έτερα συμμορικά συγκροτήματα η ασφάλεια της περιοχής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ δεν θα δύναται να θεωρηθή επαρκής.
Μετακίνησις δυνάμεων εξ ετέρων περιοχών της ΣΔΘ προς ενίσχυσιν δεν είναι επιτρεπτή, διότι η υφισταμένη διάταξις από απόψεως δυνάμεων είναι η ελαχίστη ανεκτή.
Η αποστολή της Χωρ/κής συνισταμένη κυρίως εις την εξόντωσιν των αυτομαμυνιτών και την απαλλαγήν της πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ από παντός πράκτορος ή πληροφοριοδότου, εκτελείται υποτυπωδώς αν μη ουδόλως. Τμήμα Ασφαλείας δεν λειτουργεί, ελλείποντος του καταλλήλου αξ/κού ο τοποθετηθείς Μοίραρχος δεν παρουσιάσθει εισέτι, και εν γένει η Δ/σις Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ δεν διαθέτει τον απαιτούμενον αριθμόν αξ/κών. Ελλείπουσιν ως μοι ανέφερεν ο νεοτοποθετηθείς Δ/τής 4 εισέτι Ακ/κοί.
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
α) Διάθεσις Τάγματος διά την κάλυψιν των εξ υψιπέδου ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ διαβάσεων προς παρεμπόδισιν των ανενοχλήτως μέχρι τούδε εκ των άνω καθόδων των συμμοριτών ως και διά την εκτέλεσιν επιθετικών αναγνωρίσεων.
β) Εις περίπτωσιν συγκεντρώσεως νέων συμμορικών συγκροτη-μάτων εις ΑΓΡΑΦΑ και ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ, διάθεσις ενός εισέτι τάγματος το οποίον θα αποτελέση εφεδρείαν του ΤΣΕΚ.
γ) Άμεσος αντικατάστασις του Δ/τού του ΤΣΕΚ ως διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 22162/Φ.19/3-2-49 αναφοράς μου ητησάμην.
δ) Κατάλληλος ενίσχυσις της Δ/σεως Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και συγκέντρωσις αυτής του κυρίου έργου της.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΩΣΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.