Παρατηρήσεις επί του αγώνος-συστάσεις, ΓΕΣ/Α1/2 Φεβ 1949


ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί του αγώνος-συστάσεις    ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Τους Διοικητάς ΣΣ, ΔΣΔ, Μεραρχιών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 219118
Αριθ. Φ. 4009/Ι

ΚΟΙΝ. Α1/ΓΕΣ Β΄Υ. ΓΕΣ-
Γεν. Επιθ. Στρατού
Γραφ. Αριστρατ.
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ.                                                                       ΒΣΤ 902 / 2.2.49

Σχετικαί 218479/25.1.49, 218500/25.1.49, 218752/29.1.49 Διαταγαί μου.

 1. Εκ των μέχρι τούδε σοβαρών γεγονότων ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΝΑΟΥΣΣΗΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κατεδείχθη η ικανότης των συμμοριτών να εξαπολύουν επιτυχώς μεγάλης κλίμακος επιθέσεις. Η μη επιτυχής αντιμετώπισις υπό των Εθνικών δυνάμεων των προσπαθειών τούτων των συμμοριτών καταδεικνύει ΖΩΤΙΚΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑΝ ΜΑΣ, ήτις αν συνεχισθή σημειουμένη θα δώση την ευκαιρίαν εις τους συμμορίτας να συνεχίσουν τας σοβαράς επιθετικάς προσβολάς κατά των ζωτικών μας εν γένει χώρων, με τα ευνόητα επακόλουθα.
 2. Διά της παρούσης θα επισημάνω ωρισμένας σοβαράς γενικάς διαπιστώσεις:
  (α) Απάσας τας τρεις τελευταίας μεγάλης κλίμακος συμμοριακάς επιθέσεις αι πληροφορίαι σχετικώς με την δύναμιν, την σύνθεσιν και τας κινήσεις των συμμοριακών δυνάμεων ήσαν καλώς γνωσταί εις τας ενδιαφερομένας διοικήσεις. Ουδεμία επιθετική δράσις ανελήφθη τουλάχιστον προς απόσπασιν της πρωτοβουλίας από τους συμμοριακούς τούτους όγκους πρις ή ούτοι ενεργήσουν την προσβολήν. Η εμμονήν εις την διασποράν των δυνάμεών μας με αμυντικήν στάσιν παρέσχεν εις τους συμμορίτας πρωτοβουλίαν, ελευθερίαν κινήσεως και ευκαιρίαν εκλογής του χρόνου, της θέσεως και της κατευθύνσεως εκάστης προσβολής με πιθανότητας να συναντήση αύτη ασθενή και αμελητέαν αντίστασιν.
  Εις την άποψην ταύτην, δηλαδή την δι’ επιθετικής ενεργείας απόσπασιν της πρωτοβουλίας από τον εχθρόν, προσβάλλεται σχεδόν πάντοτε ο δυσμενής καιρός, άβατον έδαφος, ανεπαρκής δύναμις και σοβαροί κίνδυνοι δι’ ετέρας ζωτικάς περιοχάς και διά των επιχειρημάτων τούτων καταβάλλεται προσπάθεια να δικαιολογηθή η αδράνεια και η συνεπεία ταύτης αποτυχία.
  Εν τούτοις όμως οι συμμορίται εξακολουθούν τας επιχειρήσεις με τον αυτόν καιρόν, επί του αυτού εδάφους, εφ’ ου και ο Εθνικός στρατός, μετά μεγάλης επιτυχίας αψηφόντες τελείως και μένοντας αδιάφοροι προ του σημαντικώς υπερτέρου, καλλίτερον διαιτωμένου, καλλίτερον ενδεδυμένου, καλλίτερον ωργανωμένου και εξοπλισμένου στρατού μας.
  (β) Και εις αυτάς τας συγκεκριμένας κατηγορηματικάς διαταγάς περί συγκροτήσεως ωρισμένων εφεδρειών, περί λήψεως μέτρων προστασίας χώρων, περί εξασφαλίσεως αρτηριών ζωτικών, περί αμοιβαίας συνδρομής κλπ. διοικήσεις τινές Μ. Μονάδων απέφυγον να συμμορφωθώσι.
  Επακόλουθον της μη συμμορφώσεως ταύτης υπήρξαν μεγάλαι και αδικαιολόγητοι απώλειαι πληθυσμού και στρατού και καταστροφή ιδιοκτησίας ανεκτιμήτου αξίας.
  (γ) Εις παρατήρησιν του τέως διοικητού του Στρατού προς Μ. Μονάδα διατί δεν εξησφαλίσθη απολύτως, ως συγκεκριμένως είχε διαταχθή ωρισμένη αρτηρία εδόθη ακατανόητος απάντησις ότι μέχρι της προσβολής υπό των συμμοριτών ήτο ταύτη εξησφαλισμένη, αλλ’ αφ’ ότου ήρξατο η συμμοριακή ισχυρά προσβολή κατελήφθη υπό των συμμοριτών, των οποίων η τοιαύτη επίθεσις ανεμένετο.
  (δ) Επισυμβάντα σοβαρά ατυχήματα τμημάτων εκ κακών ενεργειών πολλαί διοικήσεις ανέφερον επακριβώς ως συνέβησαν ίνα η Ανωτάτη ηγεσία είναι ενήμερος τούτων, ουδέ έλαβον τα επιβαλλόμενα εκ των περιστάσεων ανοικτίρμονα και σκληρότατα μέτρα.
  (ε) Αι αναφερόμεναι ως απώλειαι των συμμοριτών δεν είναι ακριβείς πάντοτε και υπάρχει τάσις εξογκώσεως διά να καταφαίνηται δραστηριότης των μικρών μονάδων. Το τοιούτον εκτός του ότι είναι αντιστρατιωτικόν έχει ως επακόλουθον την δημιουργίαν πεπλανημένων εκτιμήσεων εις τας Μ.Μ. και την Ανωτάτην ηγεσίαν.
 3. Διά τας συγκεκριμένας περιπτώσεις διέταξα την ενέργειαν εξετάσεων και θα εφαρμόσω αυστηρά μέτρα.
  Διέταξα την αντικατάστασιν ωρισμένων διοικήσεων και καθιστώ γνωστόν, ότι θα λάβω τα πλέον σκληρά μέτρα κατ’ εκείνων των διοικήσεων, αίτινες δεν αντιλαμβάνωνται ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ τους οποίους διατρέχει το Έθνος μας και δεν αναπτύσσουν την επιβαλλομένην δραστηριότητα και ευκαμψίαν εις έκαστον των προ αυτών προβλημάτων.
  Πας ο αποδεικνυόμενος ως μη δυνάμενος να ανταποκριθή εις τας απαιτήσεις του αγώνος, θα εκχωρή την θέσιν του εις άλλον ικανώτερον.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΩΣ ότι τα μέσα μας είναι επαρκή να ΒΕΛΤΙΩΣΩΜΕΝ αισθητώς την κατάστασιν και να αφαιρέσωμεν την πρωτοβουλίαν του συμμοριτισμού. Τούτο πρέπει να αποτελέση τον μοναδικόν σκοπόν, εξ ου ν’ αποβλέπη και να επιτύχει πάσα διοίκησις, μικρά η μεγάλη.
  ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ εξ’ όλων των πλευρών προσπάθειαι τα μέσα μας να ενισχυθούν ώστε να επιτύχωμεν την οριστικήν Νίκην.
  ΑΞΙΩ ΠΑΡ’ ΟΛΩΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΕΥΘΥΝΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ.
 4. Υπό το πνεύμα της παρούσης να γίνη σχετική ανάπτυξις εις άπαντας τους αξιωματικούς μερίμνη των παραληπτών.

Ο Γεν Επιθεωρ. Στρατού παρακαλείται να διαπιστώση και ελέγξη τούτο.
Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Τ.Υ.

Advertisements