Εκθεση δράσης Βασιλικής Αεροπορίας αρ.8 ,1-31 Δεκ 1948, ΑΔΑ/24 Ιαν 1949


Αποστ: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδεκ: Ως η Διανομή
Ημερομ: 24η Ιανουαρίου 1949
Στ.Φακ: ΑΔΑ/ΑΠ/44/ΕΠΙΤ/Α.Α.38

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8
Έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έκθεσιν επί της δράσεως της Αεροπορίας κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1948.
Τ.Υ
ΕΜΜ.ΚΕΛΑΪΔΗΣ
Σμήναρχος
Αρχηγός
Ανωτέρας Διοικήσεως Αεροπορίας

ΔΙΑΝΟΜΗ
Υπουργόν Αεροπορίας
ΓΕΑ/Α1
ΓΕΣ/Α1
ΔΑΥ/Α΄
ΔΑΥ/Β΄
ΔΑΥ/Γ΄
Α.Β.ΛΑΡΙΣΗΣ
ΑΔΑ/Κ
Αμερ.Αερ/κή Αποστολή
Βρετ.Αερ/κή Αποστολή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α – Πίναξ φθορών από εχθρικάς ενεργείας
Β – Πίναξ φθορών από άλλας αιτίας
Γ – Πίναξ απωλειών Προσωπικού
Δ – Πίναξ συγχαρητηρίων
Ε – Πίναξ ριφθεισών βομβών και ρουκεττών
——————————————–

ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1948

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι παρεμπόδισαν την ευρείαν δράσιν της Αεροπορίας και κατά τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ.
Κατά την διάρκειαν του μηνός η Αεροπορία:
1. Ανέλαβε την υποστήριξιν της υπό του Α΄ΣΣ αναληφθείσης επιχειρήσεως “ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ” προς εκκαθάρισιν της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
2. Προσέβαλε συμμορίτας επιτιθέντας:
α) Την 2.12.48 εναντίον ΛΕΥΚΩΝΟΣ περιοχής ΣΕΡΡΩΝ.
β) Την 12.12.48 εναντίον ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ περ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
γ) Την 22.12.48 εναντίον ΕΔΕΣΣΗΣ – ΝΑΟΥΣΗΣ.
3. Προσέβαλε στόχους προβλεπομένους εις το Σχέδιον Χειμερινής δράσεως, εις περιοχάς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΠΡΕΣΠΩΝ – ΑΓΡΑΦΩΝ.
ΙΙ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
(α) Επιχείρησις “ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ”
Η επιχείρησις προς εκκαθάρισιν της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ήρχισεν περί τα τέλη του μηνός Δεκεμβρίου διά προκαταρκτικών κινήσεων των Τμημάτων Στρατού.
Διά την υποστήριξιν της επιχειρήσεως ταύτης η ΑΔΑ έθεσεν εις μερικήν εφαρμογήν την υπ’ αριθ. Α.Α.721/18.12.48 Διαταγήν επιχειρήσεων διά της συγκροτήσεως κλιμακίου εκ 4 ΣΠΙΤΣ, 2 ΧΑΡΒΑΡΤ και ενός ΩΣΤΕΡ Πυρ/κού εις ΑΡΑΞΟΝ και ενός ΧΑΡΒΑΡΤ εις ΤΡΙΠΟΛΙΝ.
Κλιμάκιον της ΑΔΑ προωθήθη εις ΚΟΡΙΝΘΟΝ παρά τω Τ.Σ.του Α΄ΣΣ.
Με την έναρξιν των επιχειρήσεων η Αεροπορία επενέβη διά της εκτελέσεως Τακτικών Αναγνωρίσεων εις ευρείαν κλίμακα.
Λόγω της φύσεως του εδάφους και της εις την περιοχήν ταύτην ακολουθουμένης τακτικής υπό των συμμοριτών, αι αναγνωρίσεις δεν απέδωσαν ως ανεμένετο αξιόλογα αποτελέσματα.
Ασήμαντοι στόχοι ενετοπίσθησαν.
Περιπολίαι ακτών εκτελεσθείσαι υπό αερ/φών ΑΝΣΟΝΣ είχον ως αντικειμενικόν σκοπόν να ματαιώσουν πάσαν προσπάθειαν διαφυγής των συμμοριτών ή εφοδιασμού τούτων διά θαλάσσης εν συνεργασία μετά του Βασιλικού Ναυτικού.
Καιρικαί συνθήκαι, έλλειψις καλής επικοινωνίας μετά των περιπολούντων πολεμικών ως και η ακαταλληλότης των χρησιμοποιηθέντων ΑΝΣΟΝ επέδρασαν επί της αποδόσεως των Αναγνωρίσεων τούτων.
(β) Επιχείρησις ΛΕΥΚΩΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τας πρωινάς ώρας της 2.12.48 ισχυραί συμμοριακαί δυνάμεις προσέβαλον την ΛΕΥΚΩΝΑ ΒΔ.ΣΕΡΡΩΝ όπου εισδύσαντες ελεηλάτησαν περί τας 20 οικίας.
Τμήματα Στρατού εκ ΣΕΡΡΩΝ και ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ κινηθέντα απώθησαν τους συμμορίτας προς Βορράν.
Επηκολούθησε σκληρός αγών καθ’ όλην την διάρκεια της ημέρας των συμμοριτών αμυνομένων επί διαφόρων υψωμάτων.
Τον αγώνα των Τμημάτων Στρατού υπεστήριξε επιτυχώς η Αεροπορία επεμβάσα από των πρωϊνών ωρών και διά συνεχών εξορμήσεων επροξένησεν εις τους συμμορίτας σοβαράς απωλείας τόσον κατά την πρώτην ημέραν όσον και εν συνεχεία κατά την καταδίωξίν των προς ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ.
Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως ταύτης ήτοι από 2 έως 7.12.48 η Αεροπορία εξετέλεσε 57 εξόδους.
(γ) Επιχείρησις ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Το μεσονύκτιον της 11/12.12.48 συμμοριακαί δυνάμεις 1ης Μεραρχίας αποτελούμεναι εκ της 192 Ταξιαρχίας ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ – 138 Ταξιαρχίας ΖΑΧΑΡΙΑ και Ταξιαρχίας ιππικού ΣΤΕΦΟΥ προσέβαλον την ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ. Από των πρώτων ωρών κατώρθωσαν να διεισδύσουν εντός της πόλεως.
Σκληρός αγών διεξήχθη καθ’ όλην την διάρκειαν της νυκτός και της ημέρας της 12.12.48 μετά των Τμημάτων Στρατού άτινα ενισχύθησαν και διά νέων δυνάμεων.
Η Αεροπορία επενέβη από των πρώτων πρωϊνών ωρών της 12.12.48 και προσέβαλε τους συμμορίτας εις τας παρυφάς της πόλεως.
Τας απογευματινάς ώρας συμμορίται έφιπποι της Ταξιαρχίας του ΣΤΕΦΟΥ εντοπισθέντες ΒΑ της πόλεως προσεβλήθησαν δι’ όλων των διατιθεμένων μέσων υποστάντες σοβαράς απωλείας. Προσβολαί εσυνεχίσθησαν μέχρι τελευταίου φωτός και εναντίον άλλων συμμοριακών Τμημάτων εγγύς της πόλεως άτινα μη δυνάμενα να καλυφθώσιν εντός της πεδιάδος υπέστησαν σοβαράς απωλείας.
Ο αγών εσυνεχίσθη καθ’ όλην την διάρκειαν της νυκτός 12/13.12.48 εντός της πόλεως ιδία δε εις την Ν και ΝΔ παρυφήν αυτής, από της πρωίας δε της 13.12.48 διά της αφίξεως και νέων ενισχύσεων ήρχισεν η εκκαθάρισις της πόλεως ήτις επερατώθη τας εσπερινάς ώρας.
Οι συμμορίται εγκαταλείψαντες την πόλιν και συμπτυσσόμενοι προς ΒΔ, Δ και ΝΔ της πόλεως κατατμηθέντες εις ομάδας, εβάλοντο συνεχώς υπό της Αεροπορίας με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Εντός των δυο ημερών καθ’ ας διεξήχθη ο αγών των υπερασπιστών της πόλεως κατά των εισβαλόντων συμμοριτών η Αεροπορία εξετέλεσε 63 εν συνόλω εξόδους. Προσβολαί συμμοριτών συμπτυχθέντων τελικώς εις υψίπεδον ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ δεν εσυνεχίσθησαν λόγω ενσκυψάσης κακοκαιρίας.
(δ) Επιχείρησις ΕΔΕΣΣΗΣ – ΝΑΟΥΣΗΣ
Τας πρώτας μεταμεσονυκτίους ώρας της 21/22.12.48 δυνάμεις συμμοριτών αποτελούμεναι από τας 103 και 14 Ταξιαρχίας ενισχυμένας διά διλοχιών ΜΑΥΡΟΥ και ΣΤΑΘΗ συνολικής δυνάμεως 1600, επετέθησαν κατά της πόλεως ΕΔΕΣΣΗΣ.
Μετά την κατάληψιν των Β και ΒΔ υψωμάτων προσέβαλον τα εξωτερικά φυλάκια της πόλεως και κατώρθωσαν να διεισδύσουν εις την Δ παρυφήν της πόλεως απωθηθείσαι όμως αμέσως.
Συγχρόνως άλλαι συμμοριακαί δυνάμεις αποτελούμεναι εκ της 18ης Ταξιαρχίας ΒΑΓΕΝΑ ενισχυομένης και υπό Τμημάτων ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 800, επετέθησαν κατά ΝΑΟΥΣΗΣ.
Οι συμμορίται κατέλαβον τα υψώματα ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ και ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ακολούθως δε προσέβαλον φυλάκια της πόλεως και κατώρθωσαν να εισέλθουν εις συνοικισμό ΓΥΦΤΙΣΑ.
Η Αεροπορία επενέβη εγκαίρως εις τον αγώνα και ήρχισε προσβάλουσα τους πέριξ των δυο πόλεων συγκεντρωθέντας συμμορίτας ως και τα μεταγωγικά αυτών.
Τας μεσημβρινάς ώρας προσβολαί διεκόπησαν λόγω κακοκαιρίας, τα αεροσκάφη δε ηναγκάσθησαν να επιστρέψωσιν εις την Βάσιν των.
Προσβολαί επανελήφθησαν τας απογευματινάς ώρας εναντίον των συμμοριτών ενώ συγχρόνως αεροσκάφος ΝΤΑΚΟΤΑ ενήργησε ρίψεις πυρ/κών εντός της πόλεως.
Ο αγών εσυνεχίσθη καθ’ όλην την διάρκειαν της νυκτός, τας πρωϊνάς δε ώρας της 23.12.48 οι συμμορίται ήρχισαν συμπτυσσόμενοι προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
Την 23ην και 24.12.48 η Αεροπορία εσυνέχισε τας προσβολάς της εναντίον των συμπτυσσομένων συμμοριτών ενεργήσασα κατά την διάρκειαν του τριημέρου αγώνος 45 εξόδους.
ΙΙΙ. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μέγα μέρος των εξόδων του μηνός Δεκεμβρίου ενηργήθησαν βάσει του Σχεδίου Χειμερινής Δράσεως.
Δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι ως και τινες ελλείψεις περί ων αναφερόμεθα εις οικείαν παράγραφον επέδρασαν επί της μη πλήρους εκτελέσεως του Σχεδίου, πλην όμως τα αποτελέσματα των εκτελεσθεισών αποστολών θεωρούνται λίαν ικανοποιητικά.
Αι αποστολαί αυταί ενηργήθησαν διά βομβαρδιστικών ΝΤΑΚΟΤΑ και εις μικροτέραν κλίμακα υπό αεροσκαφών ΣΠΙΤΣ.
Εις περιοχήν ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ προσεβλήθησαν χωρία ΟΡΜΑΝ -ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗ – ΣΑΡΑΚΙΝΟΙ ένθα είχον συγκεντρωθεί οι συμμορίται προσβάλοντες ΕΔΕΣΣΑΝ και ΝΑΟΥΣΑΝ.
Εις την περιοχήν του Β΄ΣΣ προσεβλήθησαν χωρία της περιοχής ΠΡΕΣΠΩΝ.
Συμμορίται της Ιης συμμοριακής Μεραρχίας προσεβλήθησαν εξ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ και ΛΑΡΙΣΗΣ εις τα χωρία ΚΛΕΙΣΤΟΝ και ΤΣΙΤΖΙΝΑ της περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ.
ΙV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κατά τον μήνα Δεκέμβριον αι δυνάμεις Αεροπορίας είχον κατανεμηθή ως κάτωθι:
1) Αεροδρόμιον ΑΡΑΞΟΥ
4 ΣΠΙΤΣ
2 ΧΑΡΒΑΡΤ
1 ΩΣΤΕΡ Πυρ/κού
Από 28.12.48. διά την υποστήριξιν των επιχειρήσεων ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
2) Αεροδρόμιον ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
1 ΧΑΡΒΑΡΤ
3) Αεροδρόμιον ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
12 ΣΠΙΤΣ
5 ΧΑΡΒΑΡΤ
2 ΩΣΤΕΡ
2 ΝΤΑΚΟΤΑ Βομβαρδισμού
10 ΝΤΑΚΟΤΑ
Μέχρι 28.12.48 και διά τας ανάγκας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Διά τας ανάγκας όλης της χώρας.
4) Αεροδρόμιον ΛΑΡΙΣΗΣ
5-7 ΣΠΙΤΣ
5 ΧΑΡΒΑΡΤ εξ ων δύο Συνεργασίας Πυροβολικού
4 ΩΣΤΕΡ εξ ων δυο του Πυρ/κού
1 ΝΤΑΚΟΤΑ Βομβαρδιστικόν
Διά τας ανάγκας του Β΄ΣΣ συμπεριλαμβανομένης και ΗΠΕΙΡΟΥ.
5) Αεροδρόμιον ΚΟΖΑΝΗΣ
8-9 ΣΠΙΤΣ μέχρι 27.12.48
2 ΧΑΡΒΑΡΤ
4 ΣΠΙΤΣ από 27-30.12.48.
1 ΧΑΡΒΑΡΤ
Ομοίως διά τας ανάγκας Β΄ΣΣ.
6) Αεροδρόμιον ΣΕΔΕΣ
10-13 ΣΠΙΤΣ
2-3 ΧΑΡΒΑΡΤ
2 ΩΣΤΕΡ
1 ΝΤΑΚΟΤΑ Βομβαρδιστικόν
1 ΝΤΑΚΟΤΑ Μεταφορικόν
Διά τας ανάγκας του Γ΄ΣΣ.
7) Αεροδρόμιον ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1 ΩΣΤΕΡ Συνεργασίας μετά πυρ/κού
Παρατήρησις:
Διά την αντιμετώπισιν παρουσιαζομένων αναγκών εις μιαν περιοχήν ο Δ/τής Αερ/κής Υποστηρίξεως της Περιοχής ταύτης ενισχύετο εξ άλλων περιοχών τη αιτήσει του και κατόπιν εγκρίσεως της ΑΔΑ.
V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Τακτικαί Αναγνωρίσεις
Ως ανεφέρθη και κατά τον προηγούμενον μήνα η λόγω του χειμώνος επικάλυψις του εδάφους υπό στρώματος χιόνος, καθιστά εμφανή τα ίχνη της διελεύσεως και των κινήσεων των συμμοριτών και ως εκ τούτου διευκολύνει την αναγνώρισιν.
Διά τον ανωτέρω λόγον άπασαι αι ενεργηθείσαι Τακτικαί Αναγνωρίσεις απέδωσαν θετικά αποτελέσματα.
Επιθετικαί Αναγνωρίσεις
Αι επιθετικαί προσβολαί υπήρξαν λίαν αποτελεσματικαί εις εντοπισθέντας στόχους επέφερον σοβαρά πλήγματα.
Αι υπό αεροσκαφών ΝΤΑΚΟΤΑ ενεργηθείσαι προσβολαί εναντίον εγκαταστάσεων, αποθηκών και συγκεντρώσεων υπήρξαν ομοίως λίαν εύστοχοι.
Φωτογραφικαί Αναγνωρίσεις
Ενηργήθησαν τέσσαρες εν συνόλω δι’ αεροσκάφους ΧΑΡΒΑΡΤ εις περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ επ’ ωφελεία του Β΄ΣΣ.

Ρίψεις – Μεταφοραί
Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν εξετελέσθησαν άπασαι αι κεκανονισμέναι ρίψεις κρέατος και αλληλογραφίας εις την περιοχήν του Γ΄ΣΣ
Εις λοιπάς περιοχάς ΑΣΔΠ και ΑΣΔΣΕ ενηργήθησαν ρίψεις οσάκις εζητήθησαν.
Εκαλύφθησαν άπασαι αι ανάγκαι εις μεταφοράς προσωπικού και τραυματιών.
VΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Εσημειώθησαν και κατά τον μήνα Δεκέμβριον παραλείψεις τινές ως έλλειψις πλαισίων, μη έγκαιρος γνωστοποίησις αλλαγής Τακτ.καταστάσεως, μη κατάδειξις στόχων διά καπνογόνων, κακή επιλογή και επισήμανσης πεδίων ρίψεων, εσφαλμένα δελτία καιρικής καταστάσεως, μη γνωστοποίησις αποτελεσμάτων Αερ/κών προσβολών κ.λ.π.
Εσημειώθη γενικώς καλή συνεργασία μεταξύ αεροσκαφών και Ο. Επαφής.
VΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Το ηθικόν του ιπταμένου προσωπικού ευρίσκεται εις λίαν καλόν επίπεδον και η απόδοσίς του εις τας επιχειρήσεις εξαιρετική.
Τεχνικόν προσωπικόν εργάζεται αποδοτικώς πλην όμως διαπιστούται παρ’ αυτώ πικρία και δυσφορία λόγω μη επιλύσεως εισέτι των εκκρεμών από διετίας και πλέον ζητημάτων του.
Τονίζομεν την έλλειψιν καταλλήλων χειριστών ΧΑΡΒΑΡΤ. Αναγκαζόμεθα να χρησιμοποιούμεν διά την κάλυψιν των αναγκών χειριστάς ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ.
ΥΙΙΙ. ΥΛΙΚΟΝ
Ως και κατά τον προηγούμενον μήνα ανεφέραμεν ο αριθμός των αεροσκαφών μειούται αισθητώς ιδιαιτέρως των αερ/φών ΧΑΡΒΑΡΤ των οποίων ο αριθμός δεν δύναται να καλύψη υπό τας σημερινάς συνθήκας ούτε τας στοιχειώδεις ανάγκας των επιχειρήσεων.
Την ανάγκην του εφοδιασμού ημών διά περισσοτέρων αεροσκαφών ετονίσαμεν και διά του υπ’ αριθ. ΤΧ/18/17.1.49 σήματος ημών.
Τα διά περιπολίας ακτών διατεθέντα δυο ΑΝΣΟΝ εκρίθησαν ακατάλληλα και επικίνδυνα. Τας ανάγκας καλύπτομεν προς το παρόν δι’ αεροσκαφών ΧΑΡΒΑΡΤ και τούτο εις βάρος της εξερευνήσεως άλλων περιοχών.

Πυρομαχικά
1. Η απόδοσις των πυρών καλή. Σημειωθείσαι αφλογιστίαι εντός των ανεκτών ορίων.
2. Παρετηρήθη έλλειψις:
α) Ουραίων συγκροτημάτων βομβών των 250 L.
Η έλλειψις αύτη έπαυσεν υφισταμένη διά της παραλαβής εκ του εξωτερικού 1987 συγκροτημάτων. Η υπό του ΚΕΑ κατασκευή 300 τοιούτων συντελεσθείσα με βραδύτατον ρυθμόν επ’ ελάχιστον συνεπλήρωσε τας ελλείψεις.
β) Πυραύλων 60 L ήτις εξακολουθεί υφισταμένη.
γ) Δέσμας βομβών των 20 L.
δ) Πυροσωλήνων επιβραδύνσεως ήτις δυσχεραίνει την πλήρη εκτέλεσιν του Σχεδίου Χειμερινής Δράσεως.
3. Παρατηρείται ανεπάρκεια αποθεμάτων εις:
Φυσίγγια 20 χλμ. και 0,303.
4. Τας ανωτέρω ελλείψεις και αποθέματα αναφέραμεν διά των υπό Στ. Φακ. ΑΔΑ/2767/Ι/ΥΑ/Α.2243/2.10.48 και ΑΔΑ/ΑΠ/40/2/ΕΠΙΤ/Α.Α-2/4.1.49 αναφορών ημών.
Διά την θεραπείαν των παρουσιαζομένων αναγκών εις τα Αεροδρόμια Επιχειρήσεων, υποχρεούμεθα λόγω της μη υπάρξεως επαρκών αποθεμάτων εις τας Κεντρικάς Αποθήκας (Ο.Π.Ε.) να μεταφέρωμεν πυρ/κά από Αερ/μίου εις Αερ/μιον επιβαρύνοντες ούτω τα Μεταφορικά Αεροπλάνα.
Συνεννόησις
1. Διά την καλλιτέραν εξυπηρέτησιν των επιχειρήσεων ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ η ΑΔΑ εγκατέστησεν επιγείους Σταθμούς Α/Τ εις ΑΒΕ – ΚΟΡΙΝΘΟΝ – ΤΡΙΠΟΛΙΝ – ΑΡΑΞΟΝ ως δεύτερον δίκτυον επιχειρήσεων με ελέγχοντα Σταθμόν τον της ΑΔΑ ή ΑΔΑ/ΚΟΡ. αναλόγως των αναγκών.
2. Εγκατεστάθησαν Σταθμοί υψηλής και λίαν υψηλής συχνότητος εις Αεροδρόμιον ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ και πρόχειρος Σταθμός λίαν υψηλής συχνότητος εις Αεροδρόμιον ΑΡΑΞΟΥ διά τας ανάγκας των Πύργων Ελέγχου Πτήσεων.
3. Αι επιστασίαι συνεννοήσεως ΑΒΕ και ΑΒΣ εγκατεστάθησαν εις προβλεφθέντας χώρους κάτωθι των Πύργων Ελέγχου Πτήσεων.
4. Παρίσταται ανάγκη εγκαταστάσεως Σταθμού υψηλής συχνότητος 1154-1155 μετά τροφοδοτικών συστημάτων τύπου 45 και 46 ως και Σταθμού λίαν υψηλής συχνότητος τύπου 1131-1132 διά τας ανάγκας Πύργου Ελέγχου Πτήσεων Αεροδρομίου ΑΡΑΞΟΥ.
5. Αι λυχνίαι των Σταθμών των αεροσκαφών ως και των επιγείων τοιούτων λόγω μακροχρονίου και συνεχούς χρησιμοποιήσεώς των χρήζουν αντικαταστάσεως.
Κακή συνεννόησις μεταξύ αεροσκαφών και Αεροδρομίων επιφέρει δυσχερείας εις επιτυχή διεξαγωγήν των Επιχειρήσεων.
Τας ανωτέρω ελλείψεις εις λυχνίας και ανταλλακτικά υλικά Α/Τ και Ρ/Τ έχομεν αναφέρει υμίν διά της υπό Στ. Φακ. ΑΔΑ/642/ΣΥΜ/10.9.48 αναφοράς ημών.
ΙΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αεροδρόμιον ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Ο χώρος αραιώσεως αεροσκαφών υπόκειται εις τινα σημεία εις προοδευτικήν καθίζησιν. Λιμνάζοντα ύδατα μετά την πτώσιν βροχής εκατέρωθεν του διαδρόμου έχουν θέσει εκτός ενεργείας τους διαδρόμους ασφαλείας.
Τούτο εγκυμονεί κινδύνους διά τα αεροσκάφη εις περίπτωσιν εκτροπής των εκ του διαδρόμου.
Τα κτίρια λόγω του χειμώνος κατασκευάζονται με βραδύ ρυθμόν.
Αεροδρόμιον ΑΡΑΞΟΥ
Το προσωπικόν στεγάζεται εις ΝΙΤΣΕΝ – ΧΑΤΣ ευρισκόμενα πλησίον του χώρου διασποράς των αερ/φών. Η εν γένει ενδιαίτησις είναι καλή.
Αεροδρόμιον ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λόγω δημιουργίας νέων αναγκών εις Αερ/μιον ΑΡΑΞΟΥ ηναγκάσθημεν να μεταφέρωμεν εκ του Αερ/μίου ΑΓΡΙΝΙΟΥ εις ΑΡΑΞΟΝ εν πυροσβεστικόν – έν βενζινοφόρον και Πύργον Ελέγχου Πτήσεων.
Αεροδρόμιον ΚΟΖΑΝΗΣ
Κατά τον μήνα Δεκέμβριον και ιδιαιτέρως το δεύτερον δεκαπενθήμερον αυτού το Αερ/μιον ΚΟΖΑΝΗΣ τας περισσοτέρας ημέρας ευρίσκετο εκτός ενεργείας λόγω καλύψεως του διαδρόμου υπό χιόνος.
Η αποχιόνισις του διαδρόμου καθίσταται δύσκολος διά μηχανοκινήτων μέσων λόγω των πλεγμάτων.
Επερατώθη η περίφραξις του Αερ/μίου διά συρματοπλέγματος.
Εγένετο εγκατάστασις όπισθεν των νέων κτιρίων τεσσάρων ΝΙΣΣΕΝ ΧΑΤΣ. Έτερον εγκαθίσταται πλησίον του Πύργου Ελέγχου Πτήσεων.
Εγένετο τοποθέτησις 120 αγγυρίων προσδέσεως αερ/φών.
Κατασκευάσθη πλινθόκτισθος οικίσκος διά την τοποθέτησιν ηλεκτρικών μηχανών.
Την 30.11.48 εγένετο παραλαβή υπό της ΑΒΣ των κάτωθι οικημάτων.
α) Οικήματος Αξιωματικών
β) Οικήματος Σμηνιτών
Αεροδρόμιον ΚΑΒΑΛΑΣ
Την 16.12.48 παρελήφθησαν υπό της ΑΒΣ διά πρωτοκόλλων άπαντα τα οικήματα του Αερ/μίου εκ της VΙΙ Μεραρχίας.
Εκτελείται εργασία κατασκευής μαγειρείων κατόπιν εγκριθείσης δαπάνης 8.000.000 Δρχ.

Advertisements