Διαταγή επιχειρήσεων ΑΙΑΣ αρ.1, Β’ΣΣ/1 Ιουλ 1949


Β΄ΣΣ                                                                                          ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α αντιτύπου………..
Αριθ. Α.Α. Π. Φ107/24
ΣΤΓ 904 α τη 1-7-49

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΑΙΑΣ» Yπ. αριθ.1

 

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000 ΚΑΒΑΡΝΤΑΣΙ, ΕΔΕΣΣΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, Γ6, Δ5 και Δ6
1: 50.000 ΕΔΕΣΣΑ, ΑΡΔΕΑ, ΑΡΝΙΣΣΑ, ΟΡΜΑ.
1. Διά της υπ’ αριθ. Α. Π. 245161/4009/5/22 – 6 – 49 δ/γής ΓΕΣ το Γ΄ΣΣ εντέλλεται όπως προβή εις εκκαθάρισιν της περιοχής ΚΑΪΜΑΚ-ΤΣΑΛΑΝ και την εδραίωσιν Τμημάτων επ’ αυτού επί τω σκοπώ:
α) αφαιρέσεως μιας συμμοριακής βάσεως παρά τα σύνορα και ευρυτέρας καλύψεως των αστικών κέντρων και μετόπισθεν.
β) απαγορεύσεως ενδεχομένης χρησιμοποιήσεως της βάσεως ταύτης ως μεγάλης βάσεως εφοδιασμού και εξορμήσεως διά την μόλυνσιν της Κεντρικής Ελλάδος διά ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
γ) Φθοράς εν τινι μέτρω των κατεχόντων ταύτην συμμοριακών δυνάμεων.
2. Προς τούτο το Γ΄ΣΣ θέλει ενεργήσει αιφνιδιαστικώς από ΝΟΤΟΥ και ΒΟΡΕΙΟΔΥΣΜΩΝ κατά της τοποθεσίας ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ (Ν.9276) αυχήν ΣΑΜΠΑΝΑΣ (Ν.945775) – ΤΑΠΑΝ (9876) – ΚΑΛΟΓΕΡΙΤΣΑΣ (Ο.0275). Εις το αριστερόν θέλει ενεργήσει κατά τον άξονα ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ν.9173) – ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ και από ΧΑΣΑΝΑΚΟΝ προς αυχένα ΣΑΜΠΑΝΑΣ, ΚΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ (Ν.9978) και αυχήν ΣΑΜΠΑΝΑΣ ΤΑΠΑΝ – ΚΑΛΟΓΕΡΙΤΣΑ.
Υπερκερωτικώς κατά τον άξονα ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ – ΚΑΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ (9180) – ΚΡΥΑΡΟΓΡΙΚΟ (Ν.9182) – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Ν.9383).
Έτεραι ενέργειαι θέλουσι λάβη χώραν έξ ανατολών προς δυσμάς.
Αι ενέργειαι αυταί θα συντελεσθώσι την νύκτα της 3/4 Ιουλίου.
3. Το ημέτερον ΣΣ θα μετάσχη της επιχειρήσεως διά καλύψεως του δυτικού πλευρού της ζώνης της επιχειρήσεως συμφώνως τη άνω δ/γή ΓΕΣ.
Την ενέργειαν ταύτην θα εκτελέση η ΙΙ Μεραρχία διά της 33 Ταξιαρχίας.
4. Η κάλυψις του άνω δυτικού πλευρού και η συντριβή των εις περιοχήν Δυτικού ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ευρισκομένων Κ.Σ. δυνάμεων (όρα συνημμένον Δελτίον πληροφοριών) θέλει επιδιωχθή ως έπεται:
α) Δι’ αιφνιδιαστικής νυκτερινής ενεργείας προς κατάληψιν της γραμμής ΠΙΠΕΡΙΤΣΑΣ (Ν.8875) – κόμβου ΠΑΠΑΔΙΑΣ (Ν.8579) – ΡΟΓΚΑ (Ν.8380).
β) Διά ταυτοχρόνου ενεργείας εκ δυσμών προς ανατολάς μεταξύ συνόρων και ΚΕΛΛΗΣ προς συμπίεσιν του εχθρού προς την άνω γραμμήν και απαγόρευσιν διαφυγής τούτου προς Δυσμάς.
5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΟΜΕΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΥΠΟ ΙΙ
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Δ/σις 33 Ταξιαρχίας
517 Τ.Π.
505 Τ.Π.
Μοίρα Π.Πυρ/κού

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
  α) Δύναμις Τάγματος Πεζικού (517) εκ περιοχής ΚΕΛΛΗΣ διά νυκτερινής κινήσεως κατά τον άξονα ΚΕΛΛΗ – ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ θέλει καταλάβη ΠΙΠΕΡΙΤΣΑΝ. Εκείθεν θέλει:
  ι) Ενεργήση προς ΠΑΠΑΔΙΑ – ΡΟΓΚΑ επί σκοπώ αποκοπής πάσης επικοινωνίας των επί του Δυτικού Κ/Τ εχθρικών δυνάμεων μετά των τοιούτων του κυρίως ΚΤ.
  ιι) Επιζητήση σύνδεσμον μετά των επί ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ τμημάτων της 32 Ταξιαρχίας ίνα από κοινού επιδιώξωσι την απαγόρευσιν διαφυγής προς νότον Κ.Σ. μεταξύ ΠΙΠΕΡΙΤΣΑΣ – ΕΒΔΟΒΙΤΣΑΣ.
  β) Δύναμις περίπου Τάγματος (505) προωθηθή νύκτωρ επίσης επί της γραμμής ΣΚΟΠΟΣ – ΒΥΣΙΜΑ (Ν.8373) επί τω σκοπώ δημιουργίας φράγματος απαγορεύσεως εχθρού κινήσεως προς δυσμάς.
  Από έω 4 Ιουλίου συμπίεσις εχθρού προς γραμμήν ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ – ΠΑΠΑΔΙΑ και συντριβή τούτου.
  γ) Εις περίπτωσιν προσπαθείας εχθρού διαφυγής ανατολικώς της γραμμής ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ – ΠΑΠΑΔΙΑ τήρησις της γραμμής ΣΚΟΠΟΣ – ΒΥΣΙΜΑ και δίωξις τούτου μέχρι γραμμής ΕΒΔΟΒΙΤΣΑ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.9383).
 2. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:
  α) Χ ΗΜΕΡΑ: 4 Ιουλίου.
  β) Η κατάληψις ΠΙΠΕΡΙΤΣΑΣ ως και της γραμμής ΣΚΟΠΟΣ – ΒΥΣΙΜΑ δέον να έχη συντελεσθή μέχρι της 0300 ώρας της Χ ημέρας.
  γ) Η μεταφορά εκ χώρου σταθμεύσεως του 517 Τ. Π. εις περιοχήν Β. εξορμήσεως θα λάβη χώραν την νύκτα της Χ-2 προς Χ-1 (2 Ιουλίου). Κατά την Χ-1 (3 Ιουλίου) τα τμήματα δέον να ώσιν αυστηρώς κεκαλυμμένα και εν ακινησία και ν’ απαγορευθή πάσα κίνησις ανατολικώς της γραμμής ΜΕΛΙΤΙ – ΚΕΛΛΗΣ.
  δ) Επειδή πάντως εκ των προκαταρκτικών κινήσεων ο εχθρός ενδέχεται να υποψιασθή την εν όψει επιχείρησιν και να επιζητήση να μεταπηδήση εις περιοχήν ΡΑΔΟΣΙ ή ΒΙΤΣΙ προ της εκδηλώσεως της επιχειρήσεως ή κατά την επιχείρησιν ενδείκνυται η λήψις υπό της ΙΙ Μεραρχίας των κάτωθι μέτρων:
  ι) Εγκατάστασις κατά την Χ-2 τμημάτων 12 ΕΣΠ εις περιοχήν ΡΑΔΟΣΙ.
  ιι) Πύκνωσις από της νυκτός Χ-2 προς Χ-1 των ενεδρών επί της γραμμής Σύνορα – ΜΕΛΙΤΙ – ΒΕΥΗ, ως και επί της γραμμής ΥΔΡΟΥΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
  ιιι) Κίνησις δευτέρας Πυρ/χίας Π.Π., εάν παραστή ανάγκη, κατά την πρωίαν της Χ ημέρας.
 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ (όρα δ/γήν Διαβιβάσεων):
  α) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Εξασφάλισις συνδέσμου μετά ΧΙ Μεραρχίας.
  β) 33η ΤΑΞ/ΧΙΑ: Εξασφάλισις συνδέσμου μετά της 32ας Ταξ/χίας.
 4. ΕΔΡΑΙΩΣΙΣ:
  Μετά την εκκαθάρισιν Κ/Τ επακολουθήση εδραίωσις.
  Κατ’ αρχήν προβλέπεται προς τούτο διατήρησις Τάγματος Πεζικού 33ης Ταξ/χίας.
  Το όριον διά την περίπτωσιν ταύτην μεταξύ Σώματος και Γ΄ τοιούτον εις ΒΕΡΜΙΟΝ – Κ/Τ καθορίζεται ως ακολούθως υπό του ΓΕΣ:
  Χαράδρα ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ (Ο.235240) – ύψ. 464 (Ο.223252) – ύψ. 548 (Ο.162260) – ύψ. 1672 (Ο.1427) – ύψ. 1447 ΠΙΛΑΦ ΛΟΦΟΣ (Ο.085262) – ύψ. 1080 (Ο.007274) – ύψ. 1370 (Ν.988310) – ύψ. 1485 ΚΟΚ. ΜΑΓΟΥΛΑ (Ν.958362) – ύψ. ΣΑΤΠΟΥΝΕΣΙ (Ν.928358) – ύψ. 807 (Ν.895390) – ΑΥΓΟ (Ν.895425) – ύψ. ΣΟΥΜΑΛΑ (Ν.935448) – ύψ. 1361 (Ν.970485) – ύψ. 823 ΑΛΑΤΖΑ ΦΥΡΕ (Ν.968573) – ΠΕΡΑΙΑ (Ν.945615) – ΚΑΛΕ (Ν.922700) – ύψ. 1205 (Ν.9273) – Υψ. 1631 (Ν.912790) κατά μήκος κορυφογραμμής μέχρι μεθορίου (Ν.908828) (ΑΠΑΝΤΑ ΝΑΙ εις Γ΄ΣΣ).
  ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.

ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφον
ΒΣΕ / ΑΙ Γραφείον
Τ. Σ. Υ.

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ Α / Α αντιτύπου
ΙΙ Μερ/χία υπ’ αριθ. 1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΕΣ / Α1 ,, 2
ΣΗΔΜ / Α1 ,, 3
Γ΄ΣΣ /Α1 ,, 4
ΧΙ Μερ/χίαν / Α1 ,, 5
Δ/σις Πυρ/κού ,, 6

,, Μηχ/κού ,, 7
,, Διαβιβάσεων ,, 8
Β΄ΣΣ / Α1 ,, 9
,, / Α2 ,, 10
,, / Γ1 ,, 11
Ημερολόγιον ,, 12
33 Ταξ/χία ,, 13
ΔΑΥ ,, 14

Advertisements