Κατάθεση ταγματάρχη «Φάνη», ΕΛΑΣ/Α2


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ «ΦΑΝΗ» ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ Α2 ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Αυξ. αριθμ. αντιτύπου 91

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Β. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
1949


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εις κάθε χώραν, κατά τόν πόλεμον και κατά τήν ειρήνην, ή συλλογή πληροφοριών, στραηωηκών ή πολιπκών ύπό των σχετικών πρός τούτο υπηρεσιών, είναι μία ένέργεια άκρως σημαντική διά τήν ύπόστασιν τής χώρας αυτής.
Αί πληροφορίαι είναι ζωπκής σημασίας στοιχεία διά κάθε κράτος και βεβαίως εις τήν έποχήν μας διά κάθε άνθρωπον, έπιχείρησιν, πολιτικόν κόμμα κλπ.
Τό στερούμενον πληροφοριών κράτος δέν δυνατοί νά λάβη όρθάς αποφάσεις.
Ό στρατός πού δέν γνωρίζει τάς δυνάμεις και τάς προθέσεις τού άντιπάλου, είναι πολύ δύσκολον νά νικήση.
Πολλαί μεγάλοι στραπωπκαι καταστροφαί, ώς έκείνη τού Πέρλ Χάρμπορ, θά ήτο δυνατόν νά είχον άποφευχθή έάν έδίδετο εις τάς πληροφορίας ή δέουσα προσοχή!
Ομοίως, μεγάλοι έπιτυχίαι όφείλονται εις τήν σωστήν πληροφόρησιν. Μία μεγάλης σημασίας πληροφορία αξίζει περισσότερον από ένα σώμα στρατού έλεγεν ό Ναπολέων.
Ή παραγωγή και ή έκμετάλλευσις των πληροφοριών είναι εργασία λεπτή και έπίπονος. Αί μέθοδοι και τά μέσα συλλογής πληροφοριών, ή παραγωγή έπεξειργασμένων πληροφοριών και ή έκμετάλλευσις των είναι εργασία ακρως σημαντική διά τήν υπηρεσίαν πληροφοριών και τό κράτος διά τό όποιον έργάζεται αυτή.
Αί πληροφορίαι, στραπωπκαι και πολιτικοί, περιλαμβάνουν πάν γεγονός, παρατήρησιν, φωτογραφίαν, έγγραφον και οίασδήποτε άλλης μορφής στοιχεϊον τό οποίον συντελεί εις τόν σχηματισμόν ορθής έντυπώσεως διά τήν κατάστασιν και τάς προθέσεις τού έχθρού.
Ούδεμία πληροφορία είναι όσήμαντος. Κάπ πού σήμερον φαινομενικώς είναι άνευ ένδιαφέροντως, αϋριον αποκτά έξόχως μεγάλην σημασίαν συγκρινόμενον μέ άλλας πληροφορίας.
Έκάστη συλλεγεισα πληροφορία ύφίσταται κατάλληλον έπεξεργασίαν, αξιολογείται και έρμηνεύεται τό περιεχόμενόν της και ούτως ή χειριζομένη τήν πληροφορίαν υπηρεσία καταλήγει εις χρήσιμα συμπεράσματα διά τάς δυνατότητας τού εχθρού, τάς αδυναμίας του, τάς προθέσεις του και τόν τρόπον πιθανής ένεργείας του.
Εις τόν στρατιωτικόν τομέα ύπάρχουν δύο κύρια είδη πληροφοριών, αί στρατηγικοί πληροφοριαι και αί πληροφορίαι μάχης.
Στρατηγικοί πληροφορίαι καλούνται αί έπεξειργασμέναι πληροφορίαι σχετικοί πρός τάς δυνατότητας, τάς προθέσεις και τούς τρόπους ένεργείας των διαφόρων ξένων κρατων. Αί στρατηγικοί πληροφορίαι συνήθως δέν έπεξεργάζονται έσπευσμένως, είναι άποτελέσματα συλλογής πολλών λεπτομερειών και άναφέρονται εις όλους τούς παράγοντας ο! όποιοι έπιδροϋν εις τάς δυνατότη¬τας τού κράτους διά τόν πόλεμον. Ή συλλογή των στρατηγικών πληροφοριών γίνεται συνεχώς κατά τόν πόλεμον και κατά τήν ειρήνην.
Αί πληροφορίαι μάχης χρησιμεύουν εις τόν καταρτισμόν των σχεδίων και τήν διεξαγωγήν των στρατιωτικών έπιχειρήσεων και άφορούν τόν έχθρόν, τάς καιρικός συνθήκας και τήν μορφολογίαν τού έδάφους. Ή έπεξεργσσία των πληροφοριών τούτων γίνεται ταχέως και τά χρήσιμα έξ αυτων συμπεράσματα άξιοποιούνται έγκαι/χος. Αί πληροφορίαι μάχης είναι τοπικού ένδιαφέροντος και δίδουν τήν εικόνα τού άνηπάλου, τάς καιρικός συνθήκας και τάς συνθήκας έδάφους εις ένα καθωρισμένον τόπον και χρόνον. Ή παραγωγή των πληροφοριών τούτων γίνεται κυρίως κατά τόν πόλεμον και έπί ιού πεδίου τής μάχης.
Πηγαί των πληροφοριών δύνανται νά είναι διάφορα πρόσωπα, πράγματα ή και δραστηριότητες άπό τάς όποιας άποκτωνται αί πληροφορίαι.
Ένα είδος πηγής πληροφοριών είναι ό αιχμάλωτος πολέμου ό όποιος άνακρινόμενος παρέχει άκουσίως ή έκουσίως διαφόρους πληροφορίας. Προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα τά όποια φέρει μέθέαυτού ό αιχμάλωτος πολέμου αποκαλύπτουν τάς πληροφορίας ή επιβεβαιούν ήδη γνωστός διά καταλλήλου έπεξεργασίας και συγκρίσεως, πολλάκις δε και άνευ αυτων. Ή διαγωγή των αιχμαλώτων, ό ιματισμός των και τό ύλικόν πού φέρουν μέθ έαυτων δύνανται νά παρουσιάσουν μίαν γενικήν εικόνα περί τού έχθρού. Αί πληροφορίαι των αιχμαλώτων πολέμου δύνανται νά ρίψουν φώς έπί τού θέματος τής καταστάσεως και ιών δυνατοτήτων τού έχθρού. Ή άπόσπασις πληροφοριών άπό αιχμάλωτον είναι συνάρτησις τού πνευματικού του έπιπέδου, τού χαρακτήρος του, τού βαθμού και τής θέσεώς του και τής έκπαιδεύσεως του σχετικώς μέ τήν έξέτασίν του ώς αιχμαλώτου ύπό άνακριτού τού έχθρού. Τέλος, σημασίαν διά τήν άπόσπασιν πληροφοριών άπό αιχμάλωτον έχει ή πρός τούτο ίκανότης και έκπαιδευσις τού διενεργούντος τήν άνάκρισιν.
Ό «Φάνης», όπως φαίνεται άπό τήν κατάθεσίν του, είναι κλασσικόν παράδειγμα άπογοητευμένου συμμορίτου ό όποιος έκουσίως και αβιάστως παρέχει στρατιωτικός πληροφορίας. Είναι ένας συνεργαζόμενος αιχμάλωτος πολέμου. Αί πληροφορίαι τού «Φάνη» είναι στρατηγικής και πολιτικής φύσεως πληροφορίαι πού περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων μέ πολλάς λεπτομέρειας. Τοιούτου είδους πληροφορίαι μόνον μέ τήν θέλησιν τού καταθέτοντος λαμβάνονται. Ή αρχική έκδοσις τής καταθέσεως «Φάνη» ύπό τής Διευθύνσεως Πληροφοριών τού Γ.Ε.Σ και ή ανατύπωσίς της ύπό τής Χωροφυλακής έγένοντο εις μικρόν άριθμόν αντιτύπων αριθμημένων δι έσωτερικήν χρήσιν, ήτοι διά τάς όνάγκας ένημερώσεως των στελεχών τής υπηρεσίας. Τό γεγονός τούτο αποκλείει πάσαν ύποψίαν προσπάθειας διά προπαγάνδαν έκ μέρους τού Γ.Ε.Σ ή τής Χωροφυλακής διά τής δημοσιεύσεως τής καταθέσεως ·Φάνη».
Ή κατάθεσις «Φάνη» είναι ένα μεγάλης ιστορικής άξίας στοιχέίον διά την περίοδον τοϋ συμμοριτοπολέμου και τά έξ αυτής συμπεράσματα είναι πολύτιμα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Τήν τραγική περίοδο τού 1946-1949 πληρώνει ακόμα ό Ελληνισμός, γιατί σ αυτά τά χρόνια ρίζωσε τό μίσος πού, θεριεμένο, πνίγει τή χώρα και σήμερα.Ώς τώρα, ή έποχή έκείνη άνημετωπίζεται υποκειμενικά άπ όλους και όσοι ασχολούνται μέ τά γεγονότα της μεταφέρουν στις σελίδες πού γράτρουν τά προσωπικά και πολιηκά ·πιστεύω» τους και έτσι δυσκολεύουν άντί νά διευκολύ¬νουν αύτόν πού ψύχραιμα και μέ τήν άπόστασι τού χρόνου θά θελε νά δή και νά μάθη π ακριβώς έγινε τότε.Πέρα άπό όποιεσδήποτε ·έκπμήσεις», ή άνταρσία των κομμουνιστων, έκτος άπό τις υλικές ζημιές πού προκάλεσε και ής χιλιάδες ης ζωές πού άφαίρεσε, δημιούργησε και φούντωσε ένα έθνικό θέμα τό όποιο πικρά πληρώσαμε ώς τώρα και πιό πικρά θά πληρώσουμε στό μέλλον: Τό λεγόμενο ·Μακεδονικό».Στοιχεία σημαντικά και άγνωστα γι αυτό περιλαμβάνονται στήν κατάθεσι πού έδωσε στον Έθνικό Στρατό στίς 30.12.1948 ό Κων. Ρέπας, πού μέ τό ψευ-δώνυμο ·Φάνης» υπηρέτησε ώς Ταγματάρχης στό Β Γραφείο του Γενικού Αρχηγείου των Κομμουνιστων Ανταρτων.Στήν κατάθεσι του έκείνη, πέραν τού Μακεδονικού άναφέρεται και σέ πολλά άλλα θέματα, περιγράφει, δέ, μέ πολλές λεπτομέρειες τόν τρόπο πού δού¬λευαν σέ πόλεις και χωριά οί όνατροπεϊς, ·κάτω άπό τό βλέμμα» τής Αστυνο¬μίας και τού Στρατού. Μιας Αστυνομίας και ένός Στρατού πού ήταν όδύνατο νά κινηθούν σωστά μέ τά χαλινάρια πού τούς είχαν βάλει οί «κοινοβουλευτικοί», οί περισσότεροι ιών όποιων έπαιζαν σέ δύο ταμπλώ!Γιά όλα αύτά, ή έκδοσι σέ βιβλίο τής καταθέσεως τού ·Φάνη» άποτελα ση¬μαντική συμβολή στήν ιστορική έρευνα τής περιόδου έκείνης και στό •ξύπνη¬μα» όλων αύτων πού υποτιμούν τή σημασία τού ·Μακεδονικού· ή ·κάνουν στραβά μάτια» σιά όσα συμβαίνουν σήμερα στόν τόπο μας.Ας έλπίσουμε πώς όσοι τό διαβάσουν θά καταλάβουν.Γιαπ, τό δυστύχημα τής Φυλής μας είναι πώς σπάνια καταλαβαίνουν έκανοι πού πρέπει, έκεϊνα πού πρέπει…
Γεώργιος Ενθ. Καψάλης


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ
α) ΓΙΩΡΓΑΣ ή ΡΕΠΑΣ ΚΩΝ)ΝΟΣ τοϋ Γεωργίου (Ψευδών. ΦΑΝΗΣ) γεννηθεις εις ΜΗΔΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ και κατσικών εις ΑΘΗΝΑΣ, όδός ΣΕΡΙΦΟΥ άριθ. 1 έργατικός, (είργάσθη εις όπωροπωλείον), έτων 27.
β) Έπί κατοχής ήτο μέλος της Ο.Κ.Ν.Ε. και του Ε.Λ.Α.Σ. εις περιοχήν ΝΑΥΠΛΙΟΥ.
γ) Μετά τήν άπελευθέρωσιν ήτο Γραμματεύς Κ.Ο.Β. ΝΕ¬ΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ και βραδύτερον όργανωτής τής 5ης Άχτιδικής Επιτροπής ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.δ) Συνελήφθη ένοπλος τήν 25-10-48 εις Χωρίον ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ (Ν. 72-50) έντός οικίας (κατόπιν συμπλοκής μετά Στρατου και Χωρ/κής).
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
Έκουσία.ι. Τον Δεκέμβριον του 1945 έντολή του Κ.Κ.Ε. έχορηγήθη εις τόν (ΦΑΝΗΝ) σημείωμα (Φ.Π.) υπό του τότε Γραμματέως τής Κ.Ε.Αθηνών ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ, ίνα μεταβή εις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ¬ΚΗΝ και παρουσιασθή εις Γραμματέαν περιοχής ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΝ ΒΑΦΕΙΑΔΗΝ.ιι. Άναχωρήσας έξ Αθηνών τόν Δεκέμβριον του 1945 έφθασεν δι Αύτοκινήτου εις ΘΕΣ/ΝΙΚΗΝ μεταβάς εις Γραφεία έφημερίδος «ΛΑΨΚΗΣ ΦΩΝΗΣ» ένθα έζήτησε νά συνδεθή μετά τής Κομ. Όργ. Περ. θεσ/νίκης. Διά τίνος συνδέσμου όνόματι ΓΙΩΡΓΗ ήλικίας 45 έτων (1945) ώδηγήθη εις τόν ΜΑΡΚΟΝ εις τόν όποιον έπέδειξεν τό σημείωμα (Φ.Π.) διά τά περαιτέρω. Έν συνεχεία, διά του ίδιου συνδέσμου ώδηγήθη εις οικίαν συνοικισμου ΤΟΥΜΠΑΣ.Εις τήν άνω οικίαν παρέμεινεν έπί τριήμερον, έρχόμενος καθημερινώς εις έπαφήν μετά του συνδέσμου. Τήν τρίτην κατά, σειράν ήμέραν ό ΓΙΩΡΓΗΣ τόν είδοποίησεν δτι πρέπει νά είναι έτοιμος πρός άναχώρησιν, χωρίς νά καθορίση τόπον μεταβάσεώς του.Πράγματι τήν έπομένην συναντηθεις μετά του συνδέσμου ώδηγήθη ύπ αύτοϋ εις τι Πρακτορείον Αυτοκινήτων.Έπιβάντες αύτοκινήτου άφίχθησαν εις ΡΙΖΑΡΙ δπου διενυκτέρευσαν εις οικίαν τινά. Αυθημερόν άφίχθησαν εις ΡΙΖΑΡΙ τά έτερα 2 άτομα έξ ών, ό μέν εις ήτο έκ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (ΑΘΗΝΑΙ) όνόματι ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ό δέ έτερος έκ ΛΑΓΚΑΔΑ Θεσσα¬λονίκης όνόματι ΚΩΣΤΑΣ. Τήν Ιδίαν έπίσης ήμέραν άφίχθη μέ¬λος τής Περιφ. Κομ. Όργαν. ΕΔΕΣΣΗΣ δστις ήλθεν εις έπαφήν μετά τοϋ ΓΙΩΡΓΗ εις τό όποιον πιθανώς έδωσεν όδηγίας διά τήν συνέχισιν τοϋ ταξειδίου. Τήν έπομένην ό ΦΑΝΗΣ μετά τοϋ ΓΙΩΡΓΗ και των 2 έτέρων άτόμων άφίχθησαν εις ΕΔΕΣΣΑΝ. Έξ ΕΔΕΣΣΗΣ διά Ν. ΖΩΗΣ ΒΟΡΕΙΝΟΥ-ΝΩΤΙΑ ειςήλθον εις ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥ Ι ΑΝ. Εις τά σύνορα Στρατιώται τοϋ ΓΙΟΥΓ- ΚΟΣΛΑΥΓΚΟΥ φυλακίου ώδήγησαν αυτούς εις ΓΕΥΓΕΛΗΝ είς τινα Στρατιωτικήν Μονάδα ένθα και διενυκτέρευσαν. Τήν έπομένην διά Σερβικου Στρατ/κοϋ αύτοκινήτου ώδηγήθησαν εις ΣΚΟΠΙΑ ένθα και παρελήφθησαν υπό Ελληνικής γιάφκας άποτελουμένης έκ 5-6 άτόμων και έγκατεστημένης είς τι Ξενοδοχείον. Εις τήν γιάφκαν ταύτην διημέρευσαν μέχρι τής 20ης ώρας όπότε άναχωρήσαντες σιδηροδρομικές (συνοδευόμενοι υπό Σέρβων άνηκόντων πιθανώς εις Ο.Ζ.Ν.Α.) άφίχθησαν ιήν πρωίαν τής έπομένης εις ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ.Έκείθεν έτέρα γιάφκα είδοποιηθείσα τηλεφωνικές περί τής άφίξεώς των, παρέλαβεν αύτούς και τους ώδήγησεν εις στρατόπεδον αιχμαλώτων και διαφόρων άλλων κρατουμένων, ένθα παρέμειναν όλην τήν ημέραν και τήν νύκτα.Τήν έπομένην μετ άλλων πολλών τής αυτής μετ αυτων κατηγορίας άφίχθησαν σιδ/κώς εις ΜΠΟΥΑΚΕΣ αύθημερόν.Ή άφιξις εις ΜΠΟΥΑΚΕΣ συνετελέσθη περί τό 3ον ΙΟήμερον του Δεκεμβρίου 1945.Παρουσιασθεις εις Κομ. Όργαν. ΜΠΟΥΑΚΕΣ έπέδειξεν τό Φ. Π. Άσθενήσας παρέμεινεν εις τό σανατόριον του ΜΠΟΥΛΚΕΣ έπί 4μηνον. Ίαθεις είργάσθη εις τήν έφημερίδα τοϋ ΜΠΟΥΑΚΕΣ και βραδύτερον έτοποθετήθη ώς Γραμματεύς πρώ-της Κ. Ο. Β. (έπαγγελματιών).Εις ΜΠΟΥΑΚΕΣ παρέμεινεν ό ΦΑΝΗΣ έπί 19 μήνας ήτοι άπό τον Δεκέμβριον του 1945 μέχρι τοϋ Ιουλίου τοϋ 1947.Τήν 15ην Ιουλίου 1947 όμάς 65 Συμ/των μεταξύ των όποίων και ό ΦΑΝΗΣ ύπό τους, ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΝ (μέλος Κ.Ο.Μ.) και ΚΩΣΤΑΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΑΟΝ (Άξ/κός Ε. Σ.) μέσω Σερ¬βίας διέβη τα σύνορα Αλβανίας και έκείθεν άφίχθησαν εις ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΝ—ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ. Παραληφθέντες και οί 65 άπό σύνδεσμον Αρχηγείου Δ. Μακ. ώδηγήθησαν εις ΚΟΤΤΑ, ένθα παρουσιάσθησαν εις ΚΙΚΙΤΣΑΝ και ΣΤΡΙΓΓΟΝ, διά τήν ένταξίν των εις Συμ/κά Τμήματα.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Ό «ΦΑΝΗΣ» άμέσως μετά τήν άφιξίν του εις ΚΟΤΤΑ ένετάχθη εις 848 Συμ/κόν Τάγμα ΑΡΓΥΡΗ ώς διαφωτιστής.Τον Σεπτέμβριον 1947 μετετέθη εις Άρχηγείον ΒΙΤΣΙ ύπό ΑΕΥΤΕΡΗΝ—ΑΜΥΝΤΑΝ ώς διαφωτιστής.Toy Φεβρουάριον 1948 μετετέθη εις Γ. Α. ώς βοηθός Α2 Γραφείου με τόν βαθμόν Ταγ/ρχου και εις τό Τμήμα Παρακολουθήσεως Κέντρου Πληροφοριών ΦΛΩΡΙΝΗΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ.Όργαν. Μονάδος εις ήν έτοποθετήθη.Τμήμα Παρακολουθήσεως Κέντρου Πληροφοριών ώς Διοικητής.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
Ί. ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ. Ούσιαστικώς είναι τό Πολιτικόν Γραφείον του Κ. Κ. Ε. μέ βοηθητικά μέλη Ανωτάτους Στρατιωτικούς.Τό Α. Π. Σ. καθοδηγείται άπό τόν Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΝ εις τάς συσκέψεις του όποιου παρίσταται πάντοτε. Άποτελείται άπό τά κάτωθι μέλη:
• ΜΑΡΚΟΝ ΒΑΦΕΙΑΔΗΝ Στρατηγόν, Πρόεδρον Ψευδοκυβερνήσεως και Α. Π .Σ., Υπουργόν Στρατιωτικών και Αρχη¬γός Γεν. Αρχηγείου.
• ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ (Ψευδών. ΦΑΝΗΣ) Υπο¬στράτηγον, Πολιτικόν Επίτροπον και Υπουργόν των Οικο¬νομικών.
• ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ Σ/ρχην. Έπ/λάρχην Γ.Α.
• ΓΟΥΣΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Άντισ/τηγον. Βοηθόν ΜΑΡΚΟΥ.
• ΒΛΑΝΤΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ (ΜΗΤΣΟΝ) Υποστράτηγον.
• ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΝ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΝ (τέως Δ/ντήν ΡΙΖΟΣΠΑ¬ΣΤΗ) Αντιστράτηγον (Αρχηγόν Κ.Γ.Α.Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ).
• ΚΙΚΙΤΣΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Αντιστράτηγον.
• ΠΟΛΥΔΩΡΟΝ Άντ/ρχην Πολ. Έπίτρ. (τέως Καπετάνιον ΕΛΑΣ Πελοπόννησου) νυν Δ/ντήν Προσωπικού ή Υ.Σ.Α. και νυν ΙΙα.

ιι. Τό Α.Π.Σ. είναι τό δργανον έκείνο τό όποιον ούσιαστικώς διευθύνει και κατευθύνει την Στρατιωτικήν και Πολιτικήν κατάστασιν τής Χώρας. Τό Α.Π.Σ. συνεδριάζει κανονικώς κατά μήνα, δύναται δμως νά συνέλθη και έκτάκτως. Επίσης είναι δυνατόν νά συνεδριάση και έν άπουσία ένίων τακτικών μελών. Εις τάς συνε¬δριάσεις δύνανται νά λάβουν μέρος πλήν των τακτικών μελών και έτεροι Πολιτικοί και Στρατιωτικοί (Ανώτατοι) οίτινες άναλόγως των ζητημάτων πού πρόκειται νά έξετασθούν, καλούν¬ται νά έκθέσουν τάς γνώμας των.

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ.
Άποτελείται άπό τούς κάτωθι:
• ΜΑΡΚΟΝ ΒΑΦΕΙΑΔΗΝ Στρατηγόν.
• ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Υποστράτηγον.
• ΓΟΥΣΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Αντιστράτηγον (Βοηθ. ΜΑΡΚΟΥ).
• ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΝ Συνταγματάρχην, Επιτελάρχην.
• ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Συνφχην, Δ/ντήν 1ου Γραφείου (Δ|νσις Επιχειρήσεων).
• ΜΠΑΤΣΗΝ ή ΜΠΑΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΑ Ταγμ/ρχην Δίντήν 2ου Γραφείου (Δ/νσις Πληροφοριών).
• ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΝ ΑΝΤΩΝΙΟΝ (ΒΡΑΤΣΑΝΟΝ) Άντ/ρχην Δ/ντήν Δ)νσεως Μηχανικου (Σαμποτέρ).
• ΠΟΛΥΔΩΡΟΝ Άντ/ρχην Δ/ντήν Δ)νσεως Προσωπικού.
• ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Άντ/ρχην Δ/ντήν Δ/νσεως ΥΓΕΙΟΝΟ¬ΜΙΚΟΥ.
• ΒΛΑΝΤΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ Ύποστάτηγον, Βοηθόν Π. Β. Γεν. Αρχηγ. Δ/ντήν Γραφείων (Δ/νσεων), ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ κλπ. Βοηθ.Υπηρεσιών.
• ΚΙΚΙΤΣΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Αντιστράτηγον (ήδη εύρίσκεται εις ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ, ύπό δυσμένειαν).
Εις τάς συσκέψεις του Επιτελείου του Γ. Α. λαμβάνει συ¬νήθως μέρος και ό Ν. ΖΑΧ API ΑΔΗΣ.Έκ τής έν γένει έπεμβάσεως του Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ είναι φανερόν δτι οδτος ούσιαστικώς διευθύνει όλας τάς έπιχειρήσεις, ελέγχοντας άκόμη και τά σχέδια έπιχειρήσεων
• ΓΡΑΦΕΙΑ ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
α) 1ον Γραφείον ή Δ/νσις Έπιχειρήσεων.Δντής Συν/ρχης ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μέ βοηθόν αύτου τόν Συν/ρχην ΚΑΤΕΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ.Τό 1ον Γραφείον διηύθυνε πριν ό ΚΙΚΙΤΣΑΣ δστις μετά τάς έπιχειρήσεις του ΓΡΑΜΜΟΥ θεωρηθεις ώς μή άνταποκρινόμενος εις τάς άπαιτήσεις τής Υπηρεσίας άπεστάλη εις ΡΟΥ¬ΜΑΝΙΑΝ, άφαιρεθειςης τής ύπ αύτου Δ/νσεως του 1ου Γραφείου. Ό ΚΙΚΙΤΣΑΣ κατά τάς έπιχειρήσεις του ΓΡΑΜΜΟΥ διηυθυνε Κλιμάκιον Γ εν. Αρχηγείου, έχων ύπό τάς διαταγάς του τάς 450 και 670 Μονάδας.
β) 2ον Γραφείον ή Δ/νσις Πληροφοριών.ι. Δ/ντής Ταγ/ρχης ΜΠΑΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Φοιτητής Πο¬λυτεχνείου.ιι. Βοηθός αύτου ΘΑΝΟΣ τέως Γραμματεύς Περιφερειοτκής Επιτροπής ΦΛΩΡΙΝΗΣ. ιιι. Άνθ/γός ΚΑΝΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ. Έχρησιμοποιείτο ύπό του ΜΠΑΤΣΗ ώς Άξ/κός σύνδεσμος μεταξύ Δ)νσεως Πληροφοριών Γ. Α., Μεραρχιών και Κ. Πληροφοριών.ιν. Άνθ)γός ΑΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Γραμματεύς διά τήν σύνταξιν του Α. Π. και τήν παρακολούθησιν των ύποκλοπών. ν. Μία κρυπτογράψος όνόματι πιθανώς ΛΙΖΑ.

ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  • Κέντρον Πληροφοριών ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ-ΚΟΖΑΝΗΣ μέ Εδραν πιθανώς εις ΜΟΥΡΙΚΗ ύπό ΦΩΤΗΝ, τέως Άξ)κόν Πληροφοριών 18ης Ταξιαρχίας.
  • Κ. Π. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ μέ προυπτικήν προς ΕΔΕΣΣΑΝ ύπό Ταγ)ρχην ΓΙΩΡΓΑΝ ή ΡΕΠΠΑΝ Κων)τίνον (Ψευδώνυμον ΦΑΝΗΣ).
  • Κ. Π. ΒΕΝΖΙΩΝ-ΧΑΣΙΩΝ ύπό Ταγ)ρχην ΔΗΜΗΤΡΟΝ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΌ Δ)ντής 2ου Γραφείου ΜΠΑΤΣΗΣ ΟΔΥΣ. είχεν άρχικώς ώς βοηθόν του τον ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Υπάλληλον Τ. Τ. Τ., Έφ. Άνθ)γόν) άλλοτε Υπασπιστήν του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, δστις τιμωρηθεις μετά τήν άποτυχίαν του ΓΡΑΜΜΟΥ άπεστάλη εις ΜΠΟΛΚΕΣ μέ τήν δικαιολογίαν δήθεν δτι έκουράσθη.Αμέσως μετά τήν άπομάκρυνσιν του ΚΩΣΤΟΥΛΑ παρέλαβεν ό Ταγ)ρχης ΠΑΠΑΔΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, διατεθεις άργότερον εις τήν ΙΟην Συμμοριακήν Μεραρχίαν ώς Άξ)κός Πληροφοριών.

y) 3ον Γραφείον ή Δ)νσις ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και ΟΠΛΙΣΜΟΥ. Δ)ντής Ταγ)ρχης (πιθανώς) ΑΓΡΑΣ (πρόκειται περί ψευ¬δωνύμου). Βοηθός αυτού ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, θεσσαλικής καταγω¬γής έκ ΣΜΟΚΟΒΟΥ.
Εις τήν Δ)νσιν ΟΡΓ ΑΝ. και ΟΠΛΙΣΜΟΥ άνήκουν: ι. ΠΟΛΗΣ, δστις εχει Κλιμάκιον Οπλισμού εις ΚΑΡΥΕΣ. ιι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αεροπόρος έκ Κοκκινιάς, δστις έπίσης εχει Κλιμάκιον όπλισμού εις ΒΑΤΟΧΩΡΙ.ιιι. Κλιμάκιον όπλισμού και πυρ)κών εις ΛΑΙΜΟΝ, ΑΓΙΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ύπό άγνωστον. Τά 3 άνω κλιμάκια ήσαντά βασικά.Εκ των Κλιμακίων αυτων έφοδιάζονται αί Μεραρχίαι δι όπλισμού και πυρ)κών, κατόπιν διατακτικής έκδιδομένης ύπό τής Δ)νσεως ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και ΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ. Α. (3ον Γραφείον). Διατίθενται έπίσης και συνεργεία έπισκευών άτινα κυρίως άσχολούνται μέ τήν έπισκευήν δπλων πεζικού και δευτερευόντως πυρ)κού. Ταύτα διαθέτουν προσωπικόν Τεχνικώς καλώς κατηρτισμένον, άποτελούμενον κυρίως έκ τεχνιτων τής Ε. Υ. Πολ. Θεσσαλονίκης.Τό 3ον Γραφείον πλήν του έφοδιασμου εις όπλισμόν και πυρ)κά των Μονάδων, έχει ώς άποστολήν και τήν ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ήτοι όνομασίαν Άξ/κών, κατανομήν και τοποθέτησιν αύτων άναλόγως των έκάστοτε άναγκών.
Δ/ΝΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
Υπό τούς Ταγ)ρχην ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ έκ Στερεός Ελλάδος και ΚΑΡΑΜΠΗΛΙΑΝ Γεώργιον Ταγ)ρχην Π. Ε. έκ Λαρίσσης. Αυτή έχει τρία Κλιμάκια :α) ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ—ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ.β) ΟΞΥΩΝ—ΚΑΡΥΩΝ ύπό ΑΛΕΚΟΝ ΣΤΡΑΤΖΑΛΗΝ έκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ και
• V) ΛΑΙΜΟΥ—ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ.
Τά Κλιμάκια ταΟτα πλαισιώνουν κατώτερα στελέχη και προσωπικόν.Ή Δ)νσις Επιμελητείας άσχολείται κυρίως μέ τήν προμή¬θειαν τροφίμων, καυσίμων (βενζίνη), ιματισμού και ειδών στρατοπεδίας άτινα κατά βάσιν προμηθεύεται έκ των ΟΜΟΡΩΝ Κρατων.Τά είδη τής Επιμελητείας εις τήν περιοχήν τής ΠΡΕΣΠΑΣ και εις τάς άλλας παραμεθορίους περιοχάς ήρχοντο άπό τά ΟΜΟΡΑ Κράτη και άπό έπιτάξεις βάσει του Νόμου περί φορο¬λογίας παραγωγής.
• Δ)ΝΣΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Υπό τούς Άντ)ρχην ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΝ και έτερον έναν ια¬τρόν έκ Θεσσαλονίκης. Εις τήν Δ)νσιν Υγείας άνήκε και έν Τάγμα τραυματιοφορέων ύπό τον ΦΩΚΑΝτέως Πολιτικόν Επί¬τροπον τής Ταξιαρχίας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.ΟΥτος διεγράφη έκ του Κ. Κ. Ε. διότι έγκατέλειψε τραυμα¬τίας εις ΠΙΕΡΙΑ έκ τής φάλαγγος τής προερχομένης έκ ΡΟΥ¬ΜΕΛΗΣ και προυριζομένης νά μεταβή μέσω ΠΙΕΡΙΩΝ εις ΓΡΑΜΜΟΝ.Τό Τάγμα τραυματιοφορέων έδρεύει εις ΚΑΡΥΕΣ. Είναι δέ δυνάμεως 200 περίπου ών 70 ο)ο γυναίκες.Οί έλαφρώς τραυματίαι νοσηλεύονται εις τά Νοσοκομεία, πρόχειρα Ιατρεία και Σταθμούς έπιδέσεως τραυματιών άτινα εύρίσκοται έντός του Ελληνικού έδάφους (ΑΦΡΙΚΑ, ΚΑΡΥΕΣ, ΒΡΟΝΤΕΡΟΝ), οί δέ βαρέως μεταφέρονται εις τό Εξωτερικόν, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, κυρίως δμως εις ΣΕΡΒΙΑΝ δπου δια¬τίθενται περισσότερα μέσα θεραπείας. Τό Τάγμα διαθέτει έπίσης και όρεινόν χειρουργεϊον μέ σύγχρονα έργαλεια και άρκετόν ύγειονομικόν και φαρμακευτικόν ύλικόν. Τό ώς άνω Τάγμα Αντιμετωπίζει έλλειψιν Ιατρών, ένώ έξ Αντιθέτου έξασφαλίζει έπάρκειαν νοσοκόμων γυναικών, αίτινες έκπαιδευονται συστηματικώς.
• Δ)ΝΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ)ντής ΜΠΑΡΜΠΑΛΗΑΣ (τέως Δ)τής 107 Ταξιαρχίας).Οότος ύπεβιβάσθη έλλείψει διοικητικής ίκανότητος και δραστηριότητος. Η Δ)νσις διαθέτει 2 Τάγματα Μεταφορών (Αγνώστου δυνάμεως) (ήμιόνων).Διατίθενται δίτροχα, τετράτροχα και ύποζύγια. Υπάρχουν και 2 μοίρες αυτοκινήτων άποτελούμεναι έξ 100 περίπου αύτοκινήτων (φορτηγών).Αόται μεταφέρουν υλικά έκ των ΟΜΟΡΩΝ Κρατων. Αί 2 αυται Μοίραι άνήκουν εις την Δ)νσιν Προσωπικού (Υ. Σ. Α.) (ΝΟν ΙΙα).Η συγκοινωνία μεταξύ του Έλληνικου έδάφους και των ΟΜΟΡΩΝ γίνεται νυχθημερόν.
• Δ)ΝΣΙΣ ΟΧΥΡΩΣΕΩΣ ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ)ντής ΖΟΥΛΑΣ (ΜΠΑΡΜΠΑΘΥΜΙΟΣ ψευδώνυμον). Συν¬ταγματάρχης Μηχανικου μέ βοηθούς ΜΠΑΝΑΝΟΝ, ΑΜΥΝΤΑΝ και έτερα στελέχη, άτινα άπέτυχον ώς Δ)ταί Μονάδων.Σκοπός τής Δ)νσεως είναι ή κατασκευή όχυρωματικών έρ¬γων, χαρακωμάτων κλπ. εις τήν πρώτην γραμμήν, ή έπισκευή γεφυρών κλπ.Διατίθενται σκαφευτικά έργαλεία και συρματόπλεγμα.
• Δ)ΝΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Σαμποτέρ).
Δ)ντής ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ) Άντισυνταγματάρχης.Οδτος διευθύνει γενικώς τήν σαμποταριστικήν κίνησιν εις τόν Συμμοριακόν άγώνα, έχοντας ύπό τάς διαταγάς του είδικώς έκπαιδευομένους Άξ)κούς Σαμποτέρ, οϊτινες διευθύνουν τά σαμποτάζ εις Μεραρχίας, Ταξιαρχίας και Τάγματα.Προσέτι όργανώνει και είδικάς όμάδας Σαμποτέρ εις άς Αναθέτει διαφόρους έπικινδύνους άποστολάς.Αί δμάδες αδται ένισχύονται έξ οίασδήποτε Μονάδος του χώρου δράσεώς των.Διά τήν συγκρότησιν των όμάδων τούτων ή Δ)νσις διατη¬ρεί πάντοτε περί τούς 30 περίπου Άξ)κούς (Έκ τής Σχολής Διμοιριτων) μέ είδικήν έκπαίδευσιν εις τά ΣΑΜΠΟΤΑΖ διαρκείας 30 ήμερών.Ή Δ)νσις ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ διευθύνει έπίσης και τάς άποστο¬λάς ναρκοθετήσεως.Συμβάλλει έπίσης εις τήν έξασφάλισιν των όχυρωματικών έργων διά ναρκοπεδίων.
• Δ)ΝΣΙΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ
Δ)ντής ΛΕΥΤΕΡΗΣ (άγνώστου έπωνύμου). Βοηθοί αύτου ή σύζυγός του ΚΑΤΙΝΑ, ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣ, ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡ¬ΓΙΟΥ, ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ και ή σύζυγος αύτου ΑΝΝΑ, ΣΠΗΛΙΟΣ (τέως χρονογράφος ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ). Ό ΠΕΡΙΚΛΗΣ μετά τής συζύγου του και ό ΣΠΗΛΙΟΣ ύπηρετούν εις τόν Ρα¬διοσταθμόν. Ουτος πιθανόν νά εύρίσκεται έντός τού Ελληνι¬κού έδάφους.Τούτο δέν είναι άπολύτως έξηκριβωμένον, δεδομένου ότι ή έπίσκεψις τής τοποθεσίας εις ήν εικάζεται δτι είναι εγκατε¬στημένος ό Ραδιοσταθμός είναι αύστηρώς άπηγορευμένη εις τούς μή έχοντας έργασίαν.Η Δ)νσις διαθέτει πιεστήριον οπερ εύρίσκεται εις την έδραν του Γεν. Αρχηγείου. Εις τούτο έκδίδονται τό καθημερι¬νόν δελτίον ειδήσεων διανεμόμενον εις τά παραμεθόρια συμμοριακά συγκροτήματα κυρίως διά μέσου των ΟΜΟΡΩΝ Κρατων (δι αυτοκινήτου), ή 15θήμερος έφημερίς «ΕΞΟΡΜΗΣΗ».Τό μηνιαίον περιοδικόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ», έπίσης δέ συντάσσεται τό πρόγραμμα του ραδιοφωνικού στα¬θμού συμ)των.Τά διάφορα άλλα έργα τυπώνονται εις τό Τυπογραφείον τού ΜΠΟΥΛΚΕΣ, ώς ή ΔΗΜΟΣΙΑ τού ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ, ΑΝ¬ΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙ, Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑ¬ΝΑΤΟΣ κλπ.Η διαφώτισις κυρίως διευθύνεται υπό των, Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ και ΣΤΡΙΓΓΟΥ.Εις τάς Μεραρχίας και τά Αρχηγεία Περιοχών ύφίστανται έπιτροπαί διαφωτίσεως ώς και πολεμικοί άνταποκριταί, ύπαγόμενοι άπ εύθείας εις τό Γενικόν Άρχηγείον.Τά Αρχηγεία Περιοχών ώς ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ— ΘΡΑΚΗΣ— ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και πιθανώς και άλλα διαθέτουν πιεστήρια.Τούτο γνωρίζει ό καταθέτων άπό τάς έφημερίδας άς τά ώς άνω Αρχηγεία άπέστελλον εις Γ. Α.Αί Ταξιαρχίαι δέν διαθέτουν πιεστήρια, άλλά μόνον πολυ-γράφους και γραφομηχανάς, ή δέ διαφώτισις γίνεται άπό τούς Πολιτικούς Επιτρόπους ή άπό βοηθητικά μέλη των Επιτελείων Ταξιαρχίας και Ταγμάτων.Τά θέματα τής διαφωτίσεως άναπτύσσονται βάσει προγράμ¬ματος και περιστρέφονται κυρίως εις άναλύσεις κυκλοφορούντων συγγραμμάτων (ώς άνω) μέ βάσιν την ΠΑΤΡΙΔΑ, τόν ΛΑΟΝ, την ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΝ και την ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΙΝ.Γενικώτερον άναπτύσσονται άνακύπτοντα καθημερινώς ζη¬τήματα διεθνούς φύσεως και γίνονται διδαακαλίαι έπί ζητημά¬των πάσης άλλης φύσεως.
• Δ)ΝΣΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
Ώς έκοινοποιήθη διά του ύπ άριθ. Λ. Α. Π. 10701/19/2511-48 Είδ. Δελτίου Γ. Ε. Σ./Α2)γιπ.ΤΙ. Δ/ΝΣΙΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΌμοίως ώς άνω.
• Δ/ΝΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή Υ.Σ.Α. ή ΙΙα.
Ιστορικόν: Ή Υ. Σ. Α. (Υπηρεσία Στρατιωτικής Ασφα¬λείας) όργανώθη κατά τάς άρχάς του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1947 έκ στελεχών τής Σχολής Πολιτικών στελεχών του ΜΠΟΥΛΚΕΣ και έκ τής Κομματικής Επιτροπής τής Κομμουνιστικής Όργανώσεως ΜΠΟΥΛΚΕΣ.Ή Σχολή πολιτικών στελεχών του ΜΠΟΥΛΚΕΣ έλειτούργησε άπαξ κατάτάς άρχάς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1946. Ως μαθηταί (στελέχη) έπελέγησαν 45 άτομα κυρίως άπό μεγαλουπόλεις (Άθήναι—Περαιεύς—θεσ/νίκη κ.λ.π.). Ώς κριτήριον έπιλογής έλήφθη ή κομματική ώριμότης, σημαίνουσα κομμ. ζωή, κομματική δοκιμασία, γενικότερα δέ ή έπιλογή έγένετο άπό προλεταριακά και φοιτητικά στελέχη, διακρινόμενα διά τήν πειθαρχίαν εις τήν γραμμήν και τήν ήγεσίαν του Κ. Κόμματος.Έκ των 45 μαθητων ποσοστόν 75 ο)ο ήσαν έργάται, 25,ο)ο άλλαι κοινωνικαι τάξεις, κατά προτίμησιν φοιτηταί, σπουδασταί.Ώς Καθηγητής τής Σχολής έχρησιμοποείτο ό ΠΕΡΙΚΛΗΣ (έπαγγέλματος Καθηγητής Φιλολογίας) έξ ΑΘΗΝΩΝ, τέως Γραμματεύς και διαφωτιστής Κ. Ο. ΜΠΟΥΛΚΕΣ και νυν έκφωνητής «ΣΠΗΚΕΡ» εις ραδιοσταθμόν ΜΑΡΚΟΥ.Οί ΡΟΥΣΣΟΣ και ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ έδίδασκον εις τήν Σχολήν όσάκις μετέβαινον εις ΜΠΟΥΛΚΕΣ, έπίσης δέ και ό νΟν Δ)ντής Α2 Γραφείου Γ. Α. ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΜΠΑΤΣΗΣ έδιδασκεν ένίοτε.Προσέτι έγένοντο πολλάκις διδασκαλίαι διά ξένων στελε¬χών του Μπολσεβίκικου Κόμματος εις Σλαυϊκήν γλώσσαν, διατιθεμένων και Διερμηνέων διά τήν μετάφρασιν.Ή διδασκαλία έγένετο βάσει προγράμματος. Ή διδςχσκομένη δέ υλη ήτο ή έξής :Μαθήματα: 1) Ιστορία Μπολσεβίκικου Κόμματος, 2) Πο¬λιτική Οίκονομία, 3) Νεολληνική Ιστορία και Ιστορία του Κ.Κ.Ε., 4) Ιστορία Διεθνούς Επαναστατικού κινήματος, 5) Φιλοσοφία, 6) Μαθήματα έπαγρυπνήσεως (υπό ΡΟΥΣΣΟΝ), 7) Σημασία πεζού και γραπτού λόγου (ύπό ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΝ). Έπιπροσθέτως έγένοντο έγκυκλοπαιδικαι διαλέξεις μέ διά¬φορα θέματα ώ>ς διεθνής διπλωματία, Βαλκανικά ζητήματα κ.ά.Ή διάρκεια τής έκπαιδεύσεως ήτο δμηνος (άρχάς ΔΕΚΕΜ¬ΒΡΙΟΥ 1947 έως άρχάς ΙΟΥΛΙΟΥ 1948).Μετά τό πέρας τής Σχολής πολιτικών στελεχών, ot Απόφοιτοι και τά μέλη τής Κομματικής Επιτροπής τής Κ. Ο. ΜΠΟΥΛΚΕΣ, συνεκεντρώθησαν εις τήν έδραν του Γ. Α. του ΜΑΡΚΟΥ, ένθα σενεκρότησαν τήν Υ.Σ.Α. διατεθέντες εις όλας τάς περιοχάς. Η Δ/νσις τής Υ.Σ.Α. άνετέθη εις τούς: 1) ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΡΖΗΝ Γραμματέα τής Κ.Ο. ΜΠΟΥΛΚΕΣ και Πρόεδρον τής Κοινότητος ΜΠΟΥΛΚΕΣ. 2) ΠΡΟΜΗΘΕΑ Δ/ντήν τής Λαϊκής Ασφαλείας θεσ)νίκης έπί Έαμοκρατίας και 3) ΣΤΕΡΓΙΟΜ Έπαγρυπνητήν τής Κ.Ο. ΜΠΟΥΛΚΕΣ.Επειδή δμως ή Υ.Σ.Α. ύπό ΤΕΡΖΗΝ έφήρμοζε μεθόδου.ς μή άνταποκρινομένας εις τήν Κομματική γραμμήν (μέθοδοι χαρακτηριστικώς λίαν άριστεραί και χαρακτηρισθείσαι Χωροφυλακίστικαι, και αί όπαίαι μετέδωκαν τό πνεύμα τής καχυ¬ποψίας μεταξύ των άνωτέρων στελεχών μέχρι του σημείου ώστε ό ΤΕΡΖΗΣ νά ύποπτεύεται τον ΜΠΑΡΤΖΩΤΑ, άντεκατεστάθη ύπό τής Δ)νσεως Προσωπικού ή ΙΙα.Δ/ΝΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή ΙΙα.Διευθυντής ό ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, μέ βοηθόν του τον ΒΑΣΙΛΗ (ψευδώνυμον) ή ΣΤΑΥΡΟΝ ΠΙΤΙΑΝΟΥΛΗΝ δστις ήτο Πολιτι-κός Επίτροπος Ταξιαρχίας ΜΠΑΡΜΠΑΛΗΑ. Ουτος χρησιμο¬ποιεί ώς σύνδεσμον μετά τού Εξωτερικού κάποιον ΑΝΤΩΝΑΚΗ (ψευδώνυμον). Μέλη τινά τής Δ/νσεως Προσ. εις Γ. Α. είναι σχεδόν άγνωστα διότι κινούνται εις τό Εξωτερικόν. Αί Κομμουνιστικοί Οργανώσεις των Πόλεων ύπάγονται εις τάς Δ/νσεις Προσωπικού των οικείων Μεγάλων Συμμοριακών Μο¬νάδων.Καθήκοντα Δ/νσεως Προσωπικού.Η Δ/νσις Προσωπικού είναι μία Κεντρική Υπηρεσία ή όποια Αποτελεί τον έσωτερικόν μηχανισμόν (τήν έσωτερικήν έπαγρύπνησιν) και ή όποία έχει τό ΒΕΤΟ γενικώς και εις τήν ΠΟΛ. ΚΟΜ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ και εις τον Δ. Σ.Η Δ/νσις Προσωπικού ελέγχει τά πάντα. Αυτή διατηρεί Φύλλα Κομματικού Μητρώου (Φ.Κ.Μ.) δι όλα τά στελέχη.Η Δ/νσις Προσωπικού μελετά τάς διαταγάς, έντυπα, έκθέσεις και γενικώς παρακολουθεί όλην τήν ζωήν και τήν δράσιν όλων των συμμοριακών τμημάτων και σψιγμομετρεί τό ήθικόν τού Στρατού.Μελετά και μεριμνά διά τήν εύρείαν και άμεσον διάδοσιν των συνθημάτων των καθοριζομένων ύπό τού Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ. Γενικώς δίδει τήν κατεύθυνσιν και τήν γραμμήν εις τήν διαφώτισιν και εις τάς άλλας Δ/νσεις τού Επιτελείου.Ένεκα τούτου πάσα ύπηρεσία ή γραφειον ύποχρεούται νά κοινοποιή οίανδήποτε διαταγήν εις τήν Δ)νσιν Προσωπικού, δπως έπίσης μόνον κατόπιν έγκρίσεως τής Δ. Π. είναι δυνατόν νά ληφθή άπόφασις έπιβολής κυρώσεων έναντίον ένός οίουδήποτε προσώπου. Γενικώτερα ή Δ. Π. έχει τήν μέριμναν διά τάς έπαφάς μετά του έξωτερικού, δσον άφορά τήν οικονομικήν ένίσχυσίν (τρόφιμα, πολεμοφόδια, Ιματισμός κ.λ.π.) έκ των δορυφόρων τής Ρωσσίας.
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ.
Ως καταθέτει ό «ΦΑΝΗΣ» οί Συμμορίται εις τό κεφάλαιον τής Επιμελητείας γενικώς άντιμετωπίζουν δυσχερείας, αΥτινες βαίνουσιν αύξανόμεναι δσον προχωρουμεν Νοτιώτερον. Συγκεκριμένως οί Συμ/ται, ένώ εις τήν παραμεθόριον περιο¬χήν έξασφαλίζουν σχετικήν έπάρκειαν υλικών διά τής ένισχύσεως έκ των ΟΜΟΡΩΝ Κρατων, εις τάς λοιπάς περιοχάς και δή εις τήν ΠΕΛ/ΝΗΣΟΝ συναντουν τεράστιας δυσχερείας άντιμετωπίζοντας τόν άνεφοδιασμόν δι όπλισμου και πυρ/κών διά θαλάσσης κα( άέρος. Ή Συμμοριακή ήγεσία έχει δημιουρ¬γήσει τό πνεΟμα καθ δ τά Τμήματα, δέον δπως έφωδιάζωνται και συμπληρουν τάς έλλείψεις των έκ λαφύρων και έπί πλέον έκθειάζοντας τούς Δ/τάς των Τμημάτων έκείνων άτινα συμπληρουν τάς έλλείψεις των έκ του έχθρου, έπιτυγχάνει και τήν δημιουργίαν πνεύματος άμίλλης μεταξύ των Τμημάτων. Συμφώνως μέ τάς καταθέσεις του «ΦΑΝΗ» εις τήν περιοχήν του Γ. Α. ύπάρχουν άποθήκαι τροφίμων και πυρ/κών εις άς έναποθηκεύονται τά έξ ΟΜΟΡΩΝ άποστελλόμενα έφόδια.
• ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΜΟΡΩΝ.
Ή παρεχομένη βοήθεια εις τούς Συμμορίτας ύπό των ΟΜΟΡΩΝ παρουσιάζεται ώς κάτωθι:α) ΑΛΒΑΝΙΑ.Αυτή παρέχει άφειδώς τήν βοήθειάν της προς τούς συμ¬μορίτας εις παντοειδές ύλικόν, (όπλισμόν, πυρ/κά, ιματισμόν και τρόφιμα). Πρός τούτο έχουν έγκατασταθή γιάφκαι καθ όλην τήν παραμεθόριον περιοχήν, ύπαγόμεναι εις τήν Υ.Σ.Α. (Υπηρεσία Στρατ/κής Ασφαλείας) του Γ. Α. Η Υπηρεσία αυ¬τή σήμερον όνομάζεται Hoc.Έκάστη Μεραρχία (ή Άρχηγείον) εύρισκομένη έγγύς των συνόρων άπευθύνεται εις τήν άρμοδίαν γιάφκαν αιτούσα διά¬φορα ύλικά. Ή γιάφκα είναι συνδεδεμένη μετά τού Γ. Α. ύπό τού όποιου και έξουσιοδοτείται διά τήν χορήγησιν των ύλικών.At γιάφκαι συνδέονται έπίσης μέ τάς άποθήκας τάς εύρισκομένας εις τά Αστικά Κέντρα τού έσωτερικού τής ΑΛΒΑ¬ΝΙΑΣ (π.χ. ΤΥΡΑΝΑ, ΚΟΡΥΤΣΑ, κ.λ.π.). Αί άποθήκαι αδται τή έπιβλέψει και Ρώσσων άντιπροσώπων οϊτινες ύπάρχουν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ και τή συνεργασία και μερίμνη τού ΥπουργείουΕσωτερικών (Έπαγρυπνήσεως) συγκεντρώνουν Ολικόν πόσης φύσεως. Ουτω τό υλικόν έκ των άποθηκών τής ΑΛΒΑΝΙΑΣ προωθείται εις τάς γιάφκας, αί όποϊαι εύρίσκονται έγγύς των συνόρων. Συγκεκριμένη προϋπόθεσις είναι ή ϋπαρξις διαβάσεως έγγύς των συνόρων και ή κατοχή τής έγγύς περιοχής ύπό των Συμμοριτων.Ό αριθμός των γιαφκών δέν καθορίζεται έπακριβώς ύπό του «ΦΑΝΗ».Κατά κανόνα ή γιάφκα έγκαθίσταται εις τό τέλος αυτοκι¬νητοδρόμου. Αδται δεν έξυπηρετοϋν μόνον τον έφοδιασμόν εις ύλικόν, άλλά χρησιμοποιούνται και ώς Κέντρα υποδοχής των τραυματιών διά την περαιτέρω προώθησίν των εις τά έντός τής ΑΛΒΑΝΙΑΣ Νοσοκομεία.Κατ άρχήν αί γιάφκαι τηρούνται μυστικαι άπό τον πολύν κόσμον, οί Διοικηταί δέ αυτων διαμένουν συνήθως εις τό έγγύτερον Αλβανικόν φυλάκιον των άνδρών τού φυλακείου έκλεγομένων έκ των άνηκόντων εις τήν Μ. Ρ.Δι όλην τήν ΑΛΒΑΝΙΑΝ άντιπρόσωπος τού Κ.Κ.Ε. χρησι¬μοποιείται εις έπωνομαζόμενος ΘΑΝΑΣΗΣ. Ούτος έχει ώς βοηθόν του κάποιον όνόματι ΒΑΣΙΛΗΝ και διατηρεί ώρισμένον προσωπικόν ύπό τάς διαταγάς του.β) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΊΑΗ Γιουγκοσλαυία μετά τήν διένεξιν ΤΙΤΟ-ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ παρέχει τήν βοήθειάν της λίαν έπιφυλακτικώς. Δέον νά σημειωθή δτι έσχατως ή βοήθεια πρός τούς Συμ)τας έχει α.ίσθητώς μειωθή. Χαρακτηριστικόν τούτου είναι άφ ένός μέν ή κατάργησις των έπιτροπών βοήθειας αϊτινες ύπήρχον προ τής διενέξεως (έντός τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ). Ενδεικτικόν τής μειώσεως τής βοήθειας είναι δτι τά κατά μήκος των Σερβικών συνόρων δρώντα συμ/κά τμήματα άπό άπόψεως ιματισμού και τροφοδοσίας εύρίσκονται εις χειροτέραν μοίραν άπό τήν τοιαύτην των δρώντων εις παραμεθορίους περιοχάς ΒΟΥΛΓΑ¬ΡΙΑΣ και ΑΛΒΑΝΙΑΣ.Επίσης ώς ήκουσεν ό «ΦΑΝΗΣ» έκ στελεχών ή ευθύνη διά τήν άπώλειαν τού ΓΡΑΜΜΟΥ έπιρρίπτεται έν μέρει εις τήν κακήν στάσιν τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ.Αί γιάφκαι λειτουργούν κατά τον ίδιον τρόπον ώς και εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ, πλήν δμως αί έπιτροπαί βοήθειας δέν ύφίστανται διά νά προωθούν μέχρις αυτων τά διάφορα έφόδια.Αί έπιτροπαί βοήθειας πρότερον είργάζοντο έντατικώτατα κατανεμημένοι εις όλας τάς Πόλεις τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ.Έκτος τής κυρίας των άποστολής ήτις συνίστατο εις τήν συγκέντρωσιν ύλικών (πυρ/κά, όπλισμός, τρόφιμα, ιματισμός κ.λ.π.) είχον ώς έργον και τήν διαφώτισιν του ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΓΚΟΥ Λαου έπί του Ελληνικού προβλήματος.Μετά δέ τήν διαφώτισιν έζήτουν και χρηματικήν βοήθειαν πρός ένίσχυσιν των Συμμοριτων.Εις Γ. Α. ήρχοντο κατά διαφόρους περιόδους πολλοί ξένοι έν πολιτική περιβολή οίτινες ώμίλουν και τήν Ελληνικήν.ΟΥτοι άπέφευγον νά έρχωνται εις έπαφήν μέ Αξιωματι¬κούς των συμ)των οϋτε μετέβαινον εις τήν Λέσχην αύτων. Παρέμενον συνήθως έπί μίαν ή δύο ήμέρας και άνεχώρουν μυστηριωδώς. Πάντως ξένοι Αξιωματικοί έν στολή ουδέποτε έθεάθησαν υπό του καταθέτοντος.Κατά τά τέλη Μαίου έ. έ. άφίκετο εις Γ. Α. εις άνταποκριτής τής « » δστις διέμενεν έντός τής ίδιαςσκηνής μετά του «ΦΑΝΗ» έπί 20 ήμέρας.Οότος κατά τάς καταθέσεις του «ΦΑΝΗ» ήλθεν εις Γ. Α. και άνεχώρησεν μέσω ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ.γ) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΔιά τήν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ ό «ΦΑΝΗΣ» δέν γνωρίζει συγκε¬κριμένα γεγονότα. Πάντως ώς ήκουσε παρέχει και αυτή άφειδώς τήν βοήθειάν της εις τούς συμμορίτας.
• ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ
Τό Γ. Α. είχεν έκδώσει διαταγήν διά τήν σύλληψιν ένός οίουδήποτε Αμερικανού ή Αγγλου των ένταύθα Αποστολών. Η διαταγή καθώριζεν δτι ό συλληφθεις έδει ν άφοπλισθή άμέσως νά τύχη πάσης περιποιήσεως και νά όδηγηθή τό δυνατόν ταχύτερον εις τήν έδραν τού Γ. Α. Όστις τόν συνελάμβανε θά προήγέτο εις Αξιωματικόν.
• ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
ι. Γενικώς ό όπλισμός των συμ/των είναι Γερμανικής και Αγγλικής προελεύσεως. Από του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ τού 1947 συνεκέντρωσαν τόν ΙΤΑΛΙΚΟΝ όπλισμόν άπό τά διάφορα συγκρο¬τήματα και τόν διέθεσαν εις τήν αυτοάμυναν και Λαϊκήν Πο¬λιτοφυλακήν.ιι. Τά έπίλεκτα τμήματα είναι έφωδιασμένα διά Γερμανι¬κού όπλισμού. Λόχοι αύτοματιστων, παντζεριστων, έλευθέρων σκοπευτων, έχουν Γερμανικόν όπλισμόν.ιιι. Κατά τάς άρχάς τού 1948 τό Γ. Α. διά ειδικής δια¬ταγής του καθώριζεν δπως τά συμμοριακά τμήματα τά έγγύς τής μεθορίου, ώσι έφωδιασμένα διά ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ όπλισμού, τά δέ εύρισκόμενα εις τά έσωτερικόν διά ΑΓΓΛΙΚΟΥ τοιούτου.Τούτο έξάγεται έκ τού δτι διά τά έγγύς τής μεθορίου τμή¬ματα ύπάρχει ή εύκολία τού άνεφοδιασμού των εις πυρ}χικά άπό τά δμορα Κράτη άτινα διαθέτουν άφθονίαν ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ όπλισμου, ένώ άπεναντίας ύπάρχει δυσχέρεια διά τον έφοδιασμόν των συμμοριακών τμημάτων των ευρισκομένων εις τό έσωτερικόν.Διά ταυτα έξεδίδοντο έντολαί συνιστώσαι δπως καταβάλλωνται προσπάθειαι και έφοδιάζωνται εις πυρ/κά και όπλισμόν έκ λαφύρων.Η διαταγή αϋτη δεν έπραγματοποιήθη έξ όλοκλήρου. Τελικώς τά πλεϊστα των Τμημάτων έφωδιάσθησαν δι ΑΓΓΛΙΚΟΥ και ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ όπλισμου. Συνήθως ή κατανομή γίνεται ώς έξης.Έπί ενός Λόχου τριών διμοιριών ή μία διαθέτει καθ όλοκληρίαν Γερμανικόν όπλισμόν, αί δε υπόλοιποι διμοιρίαι διαθέτουσι αυτόματα Αγγλικής προελεύσεως, τυφέκια δέ Γερμα¬νικά και Αγγλικά εις άναλογίαν 50ο/ο.ιν. ΡΩΣΣΙΚΟΣ Οπλισμός. Διά Ρωσσικών τυφεκίων είναι έφωδιασμένα τά τμήματα των έλευθέρων σκοπευτων και έν άναλογία 1 ή 2 τυφεκίων τύπου Σνάϊπερ καθ όμάδα.Τά τυφέκια ταΟτα διαθέτουν τηλεσκόπιον διά τού όποίου ό σκοπευτής δύναται νά σκόπευση μέ μεγάλην άκρίβειαν εις άπόστασιν 600—700 μέτρων.Η ήγεσία των συμμοριτων επιδιώκει δπως όπλίση απαντας τούς έλευθέρους σκοπευτάς διά τυφεκίων Σνάϊπερ. Παρό¬μοιον σύστημα οκοπεύσεως προς τό τυφέκιον Σνάϊπερ, μελεταται δπως τοποθετηθή και εις τα πολυβόλα τά προυριζόμενα διά άντιαεροπορικήν βολήν.Προς άνάπτύξιν τής σκοπευτικής ίκανότητος των μαχητων άπεφασίσθη δπως εις τούς καλλιτέρους σκοπευτάς δι έκάστην διμοιρίαν, Λόχου κ.λ.π. χορηγηθή τυφέκιον Σνάϊπερ. Οί καλλί¬τεροι σκοπευταί άναδεικνύονται κατόπιν διαγωνισμού.ν. Άποθήκαι—κρύπται. Άποθήκαι πυρομαχικών ύπάρχουν εις τήν περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ εις ΚΑΡΥΕΣ, ΛΑΙΜΟΝ, ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ και ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΝ. Διά τάς λοιπάς περιοχάς ό καταθέτων δέν γνωρίζει.Εκαστον Τάγμα, Ταξιαρχία και Μεραρχία διαθέτει ιδίας κρύπτας διά τήν άπόκρυψιν όπλισμου, πυρομαχικών και ναρκών. Ταύτας γνωρίζουν μόνον έλάχιστα έμπιστα μέλη του Κόμματος.
ΕΜΠΕΔΑ—ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ—ΣΧΟΛΑΙ
ι. Οί νεοστρατολογούμενοι ύφίστανται εις έμπεδα πρόχει¬ρον στρατιωτικήν έκπαίδευσιν διαρκείας 15-20 ήμερών. Τοιαυτα έμπεδα ύπάρχουν κατανεμημένα εις όλας σχεδόν τάς όρεινάς περιοχάς (ένα κατά περιοχήν ευθύνης Μεραρχίας).Τά έμπεδα διά λόγους άσφαλείας (έξ άεροπορικών έπιδρομών) δέν είναι μονίμως έγκατεστημένα εις ώρισμένα μέρη, άλλά άπό καιρου εις καιρόν μετακινούνται.Εις περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ ύπάρχουν εμπεδα εις ΚΟΤΤΑΝ, ΛΑΙΜΟΝ, ΚΑΡΥΕΣ. Η έκπαίδευσις εις τα εμπεδα διά τούς άπλούς μαχητάς περιορίζεται εις τήν έκμάθησιν και χρησιμοποίησιν των δπλων πεζικού, χρησιμοποίησιν τού έδάφους και εις μαθήματα διαφωτίσεως. Μετά τήν άποφοίτησιν έκ των έμπέδων συμπληρώνουν τάς έλλείψεις των εις τούς Λόχους εις τούς όποιους τοποθετούνται.ιι. ΔΙ έκάστην Μεραρχίαν ή Άρχηγείον περιοχής λειτουρ¬γεί Σχολή Ομαδαρχών. Η διάρκεια τής έκπαιδεύσεως εις ταύτην είναι δίμηνος.ιιι. Μετά τό πέρας τής έκπαιδεύσεως τόσον των άπλών μαχητων δσον και των όμαδαρχών κατανέμονται διά Διαταγής τού Γραφείου Δ)σεως Όργανώσεως και όπλισμού εις τάς δια¬φόρους Μονάδας τής Μεραρχίας ή τού Αρχηγείου άναλόγως των άναγκών.ιν. Εις τον συμμοριακόν στρατόν λειτουργούν δύο Σχολαί Άξ)κών. Έκ τούτων ή μία λειτουργεί πάντοτε έγγύς τού Γ. Α., ή δε έτέρα έγγύς τού Κ.Γ.Α.Ν.Ε. (Κλιμακίου Γεν. Αρχηγείου Νοτίου Ελλάδος) (νύν εις ΑΓΡΑΦΑ).Ή διάρκεια έκπαιδεύσεως εις τά Σχολεία Διμοιριτων εί¬ναι τρίμηνος. Αποφοιτούν μαχηταί και μαχήτριες οί όποιοι έπιλέγονται έπιμελώς κατόπιν ώρισμένης διαδικασίας. Μετά τήν άποφοίτησιν όνομάζονταιΑνθ)γοί τού Δ.Σ.Ε. διά τής έφημερίδος τής ψευδοκυβερνήσεως τού ΜΑΡΚΟΥ. Συνήθως οί άπόφοιτοι τής Σ. Α. φέρουν έπί των έπωμίδων άστερίσκον των 5 άκτίνων.Τό πρόγραμμα έκπαιδεύσεως εις τάς Σχολάς Διμοιριτων είναι λίαν έντονον και κουραστικόν. Εφαρμόζουν δέ ώς άρχήν τό έκ τού ΡΩΣΣΙΚΟΥ συγγράμματος «ή σημασία τού ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣ» άπόφθεγμα «Δύσκολος έκπαίδευσις εύκολος μάχη».ν. Διαδικασία Επιλογής. Κατ άρχήν διά τάς Σχολάς Άξ)κών έπιλέγονται νέοι και νέες ήλικίας 19-25 έτων, οϊτινες νά εχωσι διακριθή κατά τάς μάχας έπί προσωπική άνδρεία, συναγωνιστική άλληλεγγύη και οϊτινες νά έχουν τούλάχιστον 8-10 μήνες ύπηρετήση εις συμμοριακά μάχημα τμήματα, και νά έχουν λάβη μέρος εις 30-40 κρούσεις.Οί προτεινόμενοι διά τήν Σχολήν δέν είναι άπαντες μέλη του Κ.Κ.Ε. Προτιμουνται οί προερχόμενοι έξ οικογενειών συμ¬μοριτων και Κομμουνιστων και έκείνοι οί όποιοι δέν έχουν συγγενεις ύπηρετούντας εις τόν Ε. Σ. ή εις τόν Κρατικόν Μη-χανισμόν. Τό Γ. Α. όσάκις πρόκειται νά λειτουργήση ή Σχολή Αξιω¬ματικών έκδίδει Γενικήν Διαταγήν, βάσει τής όποιας έκαστος Λόχος ύποχρεουται νά προτείνη 1-3 συμ)τας οϊτινες πρόκειται νά φοιτήσουν εις τήν Σχολήν.Ό Λόχος εις έκτέλεσιν τής Διαταγής του Γ. Α., συγκαλεί όλομέλειαν ήτις μέ τά άνωτέρω έκτεθέντα κριτήρια, έπιλέγει τούς μέλλοντας Άξ)κούς οί όποιοι συνοδευόμενοι άπό τά Φύλλα μητρώων των παρουσιάζονται εις τό Τάγμα.Τό Τάγμα έκφέρων τήν γνώμην του, άποστέλλει τούς ύποψηφίους εις τήν έδραν τής Ταξιαρχίας, ή δε Ταξιαρχία παρο¬μοίως εις τήν έδραν τής Μεραρχίας ή Άρχηγείον περιοχής. Αμα τή παρουσιάσει των εις τήν Μεραρχίαν ή Άρχηγείον Περιοχής οί υποψήφιοι υποβάλλουν εις τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν τής Υ.Σ.Α. νυν ΙΙα Γραφείον βιογραψικάς των έκθέσεις.Βάσει τούτων και λοιπών στοιχείων τά όποια έχει δι έκα¬στον υποψήφιον τό ΙΙα Γραφείον καταρτίζει δι ένα έκαστον, φάκελλον τόν όποιον υποβάλλει εις τό ΙΙα Γραφείον του Γ.Α. Τό ΙΙα Γραφείον εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν έχει έπιβαρυντικά στοιχεία δι υποψήφιον τινά ή σχηματίζει δυσμενή γνώ¬μην άπορρίπτει τήν πρότασιν και ό ύποψήφιος έπανέρχεται εις τήν Μονάδα του.»Αμα τή παρουσιάσει των υποψηφίων εις τήν Σχολήν τα¬ξινομούνται κατά διμοιρίας τής αυτής ποιότητος και δυναμικότητος άπό άπόψεως μορφώσεως, έμπιστων εις τό Κόμμα,Αγρο-των και έργατων.Άποφοιτούντες έξέρχονται κατά σειράν έπιτυχίας. Οί άποτυγχάνοντες ή έπαναλαμβάνουν τήν έκπαίδευσίν των, εις τήν προσεχή σειράν ή όνομάζονται Υπαξιωματικοί και κατανέμονται εις τάς Μονάδας.Γενικώς ή έκπαίδευσις εις τήν Σχολήν γίνεται μέ βάσιν τό ΡΩΣΣΙΚΟΝ σύστημα.
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Μέχρι τού Ιανουάριου του 1948 τό πρόβλημα τής συλλο¬γής και έκμεταλλεύσεως των πληροφοριών άντιμετωπίζετο κατά έπιπόλαιον και πρόχειρον τρόπον ώς έλέγετο και υπό τού Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ.Τά πρώτα συμμοριαχά συγκροτήματα και όμάδες έκινούντο βάσει πληροφοριών τάς όποιας έλάμβανον άπό τάς κατά τόπους όργανώσεις τής αύτοαμύνης και άπό τάς Κομ¬ματικός Οργανώσεις των Πόλεων. Μέχρι τότε ό Άξ)κός Πλη¬ροφοριών του Τάγματος και τής Ταξιαρχίας άκόμη, ήτο πρόσωπον τυπικόν υφιστάμενον μόνον και μόνον διότι τό προέβλεπεν ή Διαταγή όργανώσεως των Μονάδων.Από του Ιανουάριου του 1948 δμως και έντεΟθεν τό Γ.Α. Αντιμετώπισε τό ζήτημα των πληροφοριών ώς £ν άπό τά βασικώτερα ζητάματαδιά την ύπόστασιν του Συμμοριακού στρατού και έξέδωσεν ειδικήν διαταγήν διά τής όποιας καθώρισεν τόν τρόπον τής όργανώσεως και λειτουργίας τής Υπηρεσίας Πλη¬ροφοριών.Συμφώνως προς τήν διαταγήν ταύτην αί πηγαί πληροφο¬ριών έχωρίζοντο εις δύο κατηγορίας.α) Όργανα Πληροφοριών Μονάδων.ι. Μεραρχία : Ώργανώθη και έπροικοδοτήθη ή Μεραρχία διά Λόχου Πληροφοριών, δστις έτέθη υπό τάς άμέσως διαταγά τού Αξιωματικού Πληροφοριών τής Μεραρχίας. Ό Λόχος ουτος έλάμβανεν άποστολάς προς συλλογήν πληροφοριών ύπό του Γραφείου Πληροφοριών τής Μεραρχίας.ιι. Ταξιαρχία: Προς συλλογήν πληροφοριών διά τήν Δ/νσιν τής Ταξιαρχίας διετέθη εις ταύτην διμοιρία πηροφοριών ύπό τάς άμέσως διαταγάς του Αξιωματικού Πληροφοριών τής Τα-ξιαρχίας.ιιι. Τάγμα: Όμοίως διατίθεται όμάς πληροφοριών ύπό τάς άμέσως διαταγάς του Αξιωματικού Πληροφοριών του Τάγ¬ματος.ιν. Όμάς Πληροφοριών: Η όμάς πληροφοριών άποτελείται έκ 6-7 άνδρών είδικώς έκπαιδευθέντων διακρινομένων έπί νοημοσύνη και τόλμη, μέ επικεφαλής Υπαξ)κόν. Αϋτη έπιφορτίζεται μέ τήν συλλογήν πληροφοριών, τήν άνίχνευσιν και όργάνωσιν τής παρατηρήσεως εντός τού τομέως ευθύνης του Τάγ¬ματος. Η όμάς πληροφοριών όργανώνει τήν παρατήρησιν έν συνεργασία μέ τάς προωθημένος διμοιρίας τού Τάγματος. ΔΙ ειδικών έγχειρημάτων συλλέγει πληροφορίας έπί τής όχυρώσεως, διατάξεως και δυνάμεως του Εθνικού Στρατού, ό όποιος εύρίσκεται εις τήν περιοχήν του Τάγματος. Προς τούτο έκτος των παρατηρητων κατά τήν νύκτα ή όμάς άποστέλλει τούς λε¬γομένους ώτακουστάς, οϊτινές ώς άποστολήν έχουν νά πλησιά¬ζουν λίαν έγγύς, τούς καταυλισμούς τού Έθνικοϋ Στρατού και νά άκροώνται συζητήσεων προς συλλογήν πληροφοριών έπί προθέσεων ήμών κ.λ.π.Τό σπουδαιότερον καθήκον τής όμάδος πληροφοριών είναι νά συλλάβουν «γλώσσαν» (τούτέστιν αιχμάλωτον στρατιώτην, φρουρόν, μεμονομένον ήμιονηγόν, σύνδεσμον κ.λ.π.). Ευθύς ώς συλληφθή είς αιχμάλωτος (έπικαλούμενος έκ μέρους των συμ)των ώς γλώσσα) όδηγείται εις τόν Δ)τήν τής όμάδος Πλη¬ροφοριών προς λήψιν των πρώτων πληροφοριών, άναφορικώς μέ τήν ταυτότητα, τήν δύναμιν, τήν διάταξιν, τόν όπλισμόν και τάς άμέσους πρρθέσεις τής Μονάδος εις ήν οδτος άνήκει. Η όμάς διαβιβάζει άμέσως πρός έκμετάλλευσιν τάς πρωίας πλη¬ροφορίας εις τάς ένδιαφερομένας συμμοριακάς μονάδας και έν συνεχείφ ό αΙχμάλωτος όδηγείται εις τήν έδραν του Τάγματος και έκείθεν εις τάς έδρας των προϊσταμένων κλιμακίων, πρός περαιτέρω έκμετάλλευσιν. Τελικώς ό αΙχμάλωτος καταλήγει εις τό στρατόπεδον αίχμαλώτων.Η όμάς πληροφοριών είναι ώπλισμένη δι αυτομάτων δπλων συνήθως τύπου Στάγιερ.ν. Διμοιρία πληροφοριών: Άποτελείται έκ τριών όμάδων πληροφοριών ύπό τήν Δ/σιν του Διμοιρίτου και του Πολιτικού Έπιτρόπου.Ή δύναμις ταύτης άνέρχεται εις 21 περίπου άνδρας, ώπλισμένων άπάντων δι αυτομάτων. Αί άποστολαί αί όποίαι άνατίθενται εις τήν Διμοιρίαν Πληροφοριών είναι παρόμοιαι πρός τάς άναφερθειςας διά τάς όμάδας πληροφοριών, έντός των όρίων δράσεως τής Ταξιαρχίας εις ήν άκήκει. Ενεργεί συμφώνως πρός τάς άμέσους άπαιτήσεις και άνάγκας πληρο¬φοριών τής Ταξιαρχίας.νι. Λόχος Πληροφοριών : Ενεργεί συμφώνως πρός τάς πλη¬ροφοριακάς άνάγκας τής Μεραρχίας εις ήν άνήκει. Σύγκειται έκ τριών διμοιριών πληροφοριών, συνολικής δυνάμεως 62 άνδρών. Διοικείται ύπό Στρατ. Δ/του και Πολιτικού Επιτρόπου. Λαμβάνει άποστολάς άπ ευθείας έκ του Γραφείου Πληροφο-ριών τής Μεραρχίας. Αί άποστολαί τού Λόχου Πληροφοριών συνδιάζονται κατά κανόνα, έντός πλαισίου γενικωτέρων έπιχειρήσεων των τμημάτων τής Μεραρχίας. Έπί παραδείγματι έάν ένα Τμήμα τής Μεραρχίας λαμβάνει άποστολήν ένέδρας έναντίον σημαντικής τίνος φάλαγγος, ό Λόχος Πληροφοριών θά λάβη μέρος εις ταύτην με ειδικήν έντολήν τήν σύλληψιν τού Ταχυδρομείου και αιχμαλώτων του Εθνικού Στρατού.Επι-διώκεται ή σύλληψις Αξιωματικών.νιι. Γενικότητες έπί των Μονάδων Πληροφοριών: Μεθ έκάστην άποστολήν πρός συλλογήν πληροφοριών, ήν είχεν άναλάβει τμήμα τι πληροφοριών (όμάς, διμοιρία, κ.λ.π.), λαμ¬βάνει χώραν συνεδριάσεως μέ θέμα «Συμπεράσματα και προ¬τάσεις άπό τήν χθεσινήν άποστολήν». Τά αίτια τής άποτυχίας ή έπιτυχίας ώς και τά συμπεράσματα κοινοποιούνται εις όλας χάς Μονάδας Πληροφοριών, ϊνα έχουν ταύτα ύπ δψιν διά μελ¬λοντικός ένεργείας και άποφυγήν των Ιδίων σφαλμάτων.Μεταξύ των Τμημάτων Πληροφοριών έχει προκηρυχθή άμιλλα, ήτις συνίσταται εις τήν σύλληψιν δσον τό δυνατόν πε¬ρισσοτέρων αίχμαλώτων «γλώσσες» κατά ώρισμένον χρονικόν διάστημα. ΟΙ Συμ/ται οί άνήκοντες εις τά τμήματα Πληροφο-ριών γνωρίζουν τά διακριτικά σήματα, των διαφόρων Μονάδων του Έθνικοϋ Στρατου και οϋτω άναγνωρίζουν εύκόλως τήν ταύτότητα των ήμετέρων Μονάδων.β) Κέντρα Πληροφοριών Κ. Π. και Π. Κ. Π.ι. Κατ άρχάς τό Γ. Α. των Συμ/των είχεν ύπολογίση λίαν σοβαρώς έπί τής άποδόσεως και χρησιμότητος των Κέντρων Πληροφοριών. Διά τής γενικής διαταγής όργανώσεώς των, καθορίζετο ή δημιουργία άριθμου τινός Κέντρων Πληροφοριών έντός τής περιοχής έκάστου περιφερειακού Αρχηγείου ή Αρ¬χηγείου περιοχής και κατά τήν κρίσιν αύτων.»Εκαστον Κέντρον Πληροφοριών ως άποστολήν είχεν τήν άνάπτυξινδικτύων πληροφοριών εις τήν ύπαιθρον και εις τάς Πόλεις έντός τής περιοχής εύθύνης του. Η περιοχή έχωρίζετο άναλόγως τής τακτικής καταστάσεως έπί έλεγχομένων και ήμιελεγχομένων υπό των ήμετέρων δυνάμεων. Εις περιοχάς έλεγχομένας ύπό ήμετέρων προωθούντο ΚέντραΠληροφοριών Π.Κ.Π.) τά όποια συνεδέοντο μέ γιάφκας διά τήν μετάδοσιν των πληρο¬φοριών. Δύο τρεις άνδρες άποτελούν τό Π. Κ. Π. Ουτοι έγκαθιστάμενοι εις άπόκεντρα και δεσπόζοντα σημεία (παρατηρη¬τήρια) και δι άμέσου παρατηρήσεως κατά τήν ήμέραν συνέλλεγον πληροφορίας έπί ήμετέρων κινήσεων τάς όποιας διεβίβαζον διά συνδέσμων. Εκαστον 24ωρον ή 48ωρον τά Κ. Π. συνέτασσον δελτίον περιλαμβάνον έκτος των πληροφοριών έπί των ήμετέρων δυνάμεων και πληροφορίας άναφερομένας έπί τής καταστάσεως των Πόλεων, αϊτινες εύρίσκοντο εις περιοχήν τού Κ. Π., άπό στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής άπόψεως.Αδται διεβιβάζοντο εις τά Αρχηγεία διά συνδέσμων ή άσυρμάτου έφ δσον διετίθετο.  Εκαστον Κ. Π. κατ άρχήν άπετελείτο έξ 7-8 άνδρών μέ έπικεφαλής Άξ/κόν.ιι. Ήδη τά Κ. Π., ήτόνισαν διότι δέν άπέδωσαν δσον άνεμένετο, ή δέ άποστολή των περιωρίσθη κατά πολύ. Νύν ή άποστολή των είναι δευτερεύουσα συνίσταται δέ άπλώς εις τήν μεταβίβασιν πληροφοριών λαμβανομένων έκ πηγών άμέσου παρατηρήσεως.ιιι. Οί λόγοι διά τούς όποιους περιωρίσθη ή άποστολή των Κ. Π. είναι οί κάτωθι:Ή μετατροπή των Αρχηγείων εις Ταξιαρχίας και Μεραρ¬χίας και ή ώς συνεπεία ταύτης όργάνωσις των όμάδων, διμοιριών και Λόχων Πληροφοριών οί όποιοι έχουν άναλάβει τό μεγαλύτερον μέρος εύθύνης ώς πρός τήν ποσότητα και ποιό¬τητα των συλλεγομένων πληροφοριών.Εις τάς περιοχάς άναπτύξεως δράσεως των Κ. Π. συν τώ χρόνω άνεπτύχθη ό μηχανισμός τής Κομματικής Όργανώσεως τής υπαίθρου και των Πόλεων. Ούτω τό καθήκον τής συλλογής των πληροφοριών κατ ουσίαν άνέλαβον οί Πολιτικοί Επίτρο¬ποι των ώς άνω όργανώσεων (των Πόλεων και τής ύπαίθρου), ήτοι οί Κομματικοί Καθοδηγηταί, οϊτινες είναι και περισσότε¬ρον ίκανοί και έμπειροι προς δημιουργίαν δικτύων πληροφο¬ριών, ύποσκελίσαντες τελικώς τά Κ. Π.Η άνάπτυξις τής Λαϊκής Πολιτοφυλακής (μετά την κατάργησιν τής αύτοαμύνης) ήτις και αυτή οργάνωσε διά τήν περιο¬χήν της ϊδιον δίκτυον πληροφοριών.Τέλος και αί λοιπαί οργανώσεις ώς τό A. Κ. Ε. ή «Λαϊκή Εξουσία», ή «Λαϊκή Ασφάλεια», έκάστη των όποίων δρώσα εις τά μετόπισθεν των μαχομένων έθνικών δυνάμεων έχουν άναπτύξει ϊδια δίκτυα πληροφοριών. Οϋτω έθεωρήθη ώς ύπερ¬βολική πολυτέλεια ή διατήρησις άπάντων των δημιουργηθέντων Κ. Π. και διά τούτο ούσιαστικώς τό πλείστα έκ τούτων έπαυσαν υφιστάμενα.γ) Γραφείον Πληροφοριών Γ. Α.ι. Γενικότητες. Αί Μεραρχίαι και τά Περιφερειακά Αρχη¬γεία καθ έκάστην διαβιβάζουν δελτία πληροφοριών εις τήν Δ)σιν του Γ. Α. Εις τό Γραφείόν Πληροφοριών του Γ. Α. (τό όποιον δεν έχει ούδεμίαν σχέσιν μέ τό IΙα ή και πρότερον άποκαλουμένη Υ. Σ. Α.) κοινοποιείται μέρος μόνον των ώς άνω πληροφοριών και κυρίως πληροφορία άφορώσαι μεταβολάς διατάξεως Μονάδων Εθνικού Στρατού. Εκτός του άνω δελ¬τίου αί Μεραρχίαι και τά Περιφερειακά Αρχηγεία υποβάλλουν εις τήν Δ)σιν τού Γ. Α. 15θήμερα δελτία πληροφοριών. Εις ταύτα περιλαμβάνονται λεπτομερέστεραι πληροφορίαι έπί τής δυνάμεως, διατάξεως και όργανώσεως τού Εθνικού Στρατού ώς και αί έπελθούσαι έν γένει μεταβολαί κατά τό διαρρεύσαν 15θήμερον. Κατά τόν ϊδιον τρόπον αί ύποδεέστεραι Μονάδες (Τάγμα, Ταξιαρχία κλπ.) υποβάλλουν δελτία προς τάς προϊσταμένας των Μονάδας. Και έκ των 15θημέρων δελτίων ή Δ)σις τού Γ. Α. κοινοποιεί εις τό Γραφείον Πληροφοριών μό¬νον τά άφορώντα μεταβολάς διατάξεως.Τό Γραφείον Πληροφοριών τού Γ. Α. διαθέτει έπιτελικόν Γερμανικόν χάρτην 1 : 100.000 όλοκλήρου τής ΕΛΛΑΔΟΣ. Εις τούτον ένημερώνεται καθ έκάστην ή διάταξις των τμημάτων τού Εθνικού Στρατού. Κυρίως έπί τού χάρτου σημειούνται ήμέτεραι Μονάδες άπό Τάγμα και άνω.Καθ δμοιον τρόπον τά Γ ραφεία Πληροφοριών των Μεραρ¬χιών και των περιφερειακών Αρχηγείων διαθέτουν ένα χάρτην 1 : 100.000 κατά τό πλείστον Γερμανικής έκδόσεως τής περιο χής ευθύνης των και τής γειτονικής τοιαύτης.ιι. Επιλογή Πληροφοριών. Αί πληροφορίαι άνσλόγως τής πηγής προελεύσεώς των και τής Αξιοπιστίας των χαρακτηρί¬ζονται ώς «θετικαι», «Διασταυρωμένοι», «Άπλαί»και «Διαδό¬σεις». Άπό άπόψεως ένδιαφέροντος αί πληροφορίαι αί άφορώσαι κινήσεις Μονάδων Έθνικου Στρατού κατέχουν τήν πρώτην θέσιν. Τό Γ. Α. ένδιαφέρεται διά κινήσεις Μονάδων άπό Τάγματος και άνω.ιιι. Διαβίβασις πληροφοριών. Μέχρι του Τάγματος αί πληροφορίαι διαβιβάζονται διά συνδέσμων και διά τηλεφώνων. Άπό τό Τάγμα προς τήν Ταξιαρχίαν και Άνωτέρας Μονάδας, αί πληροφορίαι διαβιβάζονται κατ άρχήν δι Ασυρμάτου κρυ¬πτογραφικούς. Ομοίως τά Κέντρα πληροφοριών διαβιβάζουν τάς πληροφορίας διά συνδέσμων και Ασυρμάτων κρυπτογραφι¬κούς. Ελάχιστα Κ. Π. διαθέτουν Ασυρμάτους.Τό βασικώτερον καθήκον των Γραφείων Πληροφοριών εί¬ναι ή ταχεία μεταβίβασις των πληροφοριών εις τούς ένδιαφερομένους. Έφ δσον δεν διατίθεται Ασύρματος ή τηλέφωνον ό σύνδεσμος κινείται νύκτα και εί δυνατόν έφιππος.ιν. Κρίσεις Γ. Α. διά τήν Ύπ. Πληροφοριών. Τό Γ. Α. δεν είναι ίκανοποιημένον άπό τήν ταχύτητα τής παροχής των πληροφοριών. Τό Πολιτικόν Γραφείον του Κόμματος δέν είναι ίκανοποιημένον άπό τήν έν γένει άπόδοσιν τής Υπηρεσίας Πληροφοριών τοϋ Συμ)κου Στρατού, έπικρατεί ή γνώμη δτι άκόμη ύπάρχουν πολλαί έλλείψεις και άτέλειαι ώς προς τό ζή¬τημα τούτο.Τό Γ. Α. των Συμμοριτων θεωρεί τήν «Ίντέλιζες Σέρβις» ώς τήν πλέον καλλιτέραν όργανρμένην υπηρεσίαν πληροφο¬ριών τού κόσμου. Παντού νομίζει δτι περιβάλλεται άπό κατα¬σκόπους τής ώς άνω υπηρεσίας Πληροφοριών.Ως πρός τήν ήμετέραν υπηρεσίαν πληροφοριών έπικρατεί ή γνώμη δτι είναι όργανωμένη κατά τό πρότυπον τής «Ίντέλι¬ζες Σέρβις» δτι είναι Ακαταγώνιστος, προικισμένη μέ πολλά μέσα και μέ μεγάλην πείραν.ν. Πηγαί Πληροφοριών παραπλανητικά μέσα. Αί κυριώτεραι πηγαί πληροφοριών διά τήν συμ)κήν Υπηρεσίαν Πληροφο¬ριών είναι οί αιχμάλωτοι «γλώσσες» και τά δίκτυα των Κ. Π. Τάς πηγάς ταύτας έκμεταλλεύεται κυρίως τό Γραφείον Πληρο¬φοριών τού Γ. Α. Οί πράκτορες (έπιλεγόμενοι έκ μέρους των συμ)των «φράξιες») ένεργούν εις τά μετόπισθεν των Εθνικών δυνάμεων και έντός τού Κρατικού Μηχανισμού καθοδηγούμενοι Απ εύθείας, έκ τής Διοικήσεως τού Γ. Α.εις δ και διαβιβάζουν τάς πληροφορίας των. Τό Γραφείον πληροφοριών τού Γ. Α. λαμβάνει γνώσιν μόνον των Στρατ)κών πληροφοριών. Τά πα-ραπλανητικά μέτρα πρός έξαπάτησιν των προθέσεων τής Συμ μοριακές ήγεσίας, λαμβάνονται και τίθενται εις έφαρμογήν άπ ευθείας άπό τό Πολιτικόν Γραφείον του Κόμματος.Ή Υπηρεσία Πληροφοριών του Γ. Α. δέν άαχολείται μέ τό ζήτημα τουτο.νι. Πληροφορίαι άς διαθέτει τό Γ. Α. έπί των ήμετέρων (τήν 25-10-48).Τό Γενικόν Άρχηγείον των Συμ/των γνωρίζει καλώς άπάσας τός ήμετέρας Μονάδας Πεζικού μέχρι και Τάγματος. ΔΙ έκάστην Μονάδα άπό Τάγματος και άνω τό Γ. Α. τηρεί Ιδιαι¬τέραν μερίδα εις τήν όποιαν καταγράφεται ή δράσις του Τάγ¬ματος, αί μετακινήσεις, τά όνόματα των Δ/των των και άλλα στοιχεία. Κατ αυτόν τόν τρόπον τό Γ. Α. γνωρίζει τήν δυνα¬μικότητα έκάστης Μονάδος. Τά Γραφεία Πληροφοριών έπίσης προσπαθούν και πληροφορούνται όνόματα στελεχών και όπλιτων ήμετέρων Μονάδων, τά όποια χρησιμοποιούν διά προ¬παγανδιστικούς λόγους. (Ραδιόφωνον, τηλεβόαι, κ.λ.π.)Διά τάς Μονάδας Πυρ)κου, Τεθωρακισμένων και Αεροπο¬ρίας δέν κατέχουν πολλάς πληροφορίας. Επίσης πολύ όλίγα γνωρίζουν διά τό Βασ. Ναυτικόν. Τηρούν βιβλίον προσωπικο¬τήτων εις τό όποιον άπαραιτήτως καταχωρούν τούς Διοικητάς Ταξ/χιών και άνω.Κατά τόν καταθέτοντα ή Συμμοριακή ήγεσία θεωρεί ώς έξεχούσας σψατ. φυσιογνωμίας τόν Αρχηγόν του Γ.Ε.Σ. Αν¬τιστράτηγον ΓΙΑΤΖΗΝ, Στρατηγούς ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΝ και ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΝ.Διά τό Γ.Ε.Σ. έχουν πληροφορίας δτι ύπηρετουν περί τούς 1.500Αξιωματικοί και όπλίται. Δεν γνωρίζουν διάρθωσιν και όργάνωσιν των Κλάδων του Γ.Ε.Σ. Πληροφορίας έπί τής όργανώσεως και δυνάμεως των Συμμαχικών άποστολών συλλέγουν αί κομματικαι όργανώσεις και τό Πολιτικόν Γραφείον του Κόμ-ματος.Τάς ήμετέρας προθέσεις συ ναγάγουν έκτος των λοιπών πληροφοριών και έκ τής μελέτης των κινήσεων των Μονάδων του Έθνικσυ Στρατού.Διά τήν έπιχείρησιν ΓΡΑΜΜΟΥ νομίζουν ώς σφάλμα τήν μή κατάληψιν υπό των ήμετέρων, τής περιοχής ΒΙΤΣΙΟΥ πρό του ΓΡΑΜΜΟΥ, ή όλίγον πρό τής καταρρεύσεως του ΓΡΑΜΜΟΥ.
• ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΑΥΤΟΜΟΛΟΙ.
Μέχρι του Νοεμβρίου του 1947 ή τύχη των αίχμαλωτιζομένων, Άξ/κών και όπλιτων δέν ήτο προκαθωρισμένη, έξαρτωμένη κατά μέγα μέρος έκ τής πολιτικής και του χαρακτήρος του Καπετάνιου εις χείρας του όποίου έπιπτεν ό αιχμάλωτος. Μέχρι τότε εις τάς περισσοτέρας των περιπτώσεων ό αίχμάλωτος έξετελείτο, πολλάκις δέ και κατόπιν βασάνων. «Απαντες οί αιχμάλωτοι άπεγυμνούντο και έληστεύοντο.Άπό τής άφίξεως του ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ εις Γ. Α. (Νοέμβριος 1947) έξεδόθησαν αύστηρώταται Διαταγαί πρός τάς Συμμοριακάς Μονάδας διά των όποιων καθορίζετο ή τηρετέα στάσις έναντι των αίχμαλωτιζομένων Άξ/κών και όπλιτων. Διά των Διαταγών τούτων έτονίζετο τό μέγεθος τής ζημίας ήτις έγένετο έκ τής έκτελέσεως των αιχμαλώτων παρά των έν πρώτη γραμμή τμημάτων άφ ένός μέν άπό πολιτικής απόψεως, άφ ετέρου δε διότι το Αρχηγείο στερείτο πολυτίμων πληροφοριών. Ή Συμμοριακή ήγεσία ήρξατο κατάλληλον προπαγάνδαν τονίζουσα δτι οί αιχμάλωτοι τυγχάνουν άπολυτου άσφαλείας και περιποιήσεως και δτι ό πόλεμος τον όποιον οί Συμ)ται έξηναγκάσθησαν νά διεξάγωσι, δέν στρέφεται κατά των διαφό¬ρων προσώ /ίων Ιδίως δέ κατά των στρατιωτων και Έθνοφρουριτων, άλλά κατά του κρατούντος πολίτικου Μοναρχοφασιστικου συστήματος. Έκτοτε αί Συμ/και Μονάδες εις έκτέλεσιν των ώς άνω Διαταγών μετά την άνάκρισιν εις την όποίαν υπο-βάλλουν τούς αιχμαλώτους προωθούν τούτους πρός τά ανώ¬τερα κλιμάκια και έν περιπτώσει αιχμαλωσίας Αξιωματικών ή όπλιτων κατεχόντων σοβαράν θέσιν εις τάς τάξεις του Ε. Σ. όδηγουν τούτους μέχρι τής έδρας τού Γ. Α. πρός άνάκρισιν. Γενικώς άπαντες οί αίχμαλωτίζόμενοι καταλήγουν εις τό Στρατόπεδον αιχμαλώτων. Οί αιχμάλωτοι εύθύς μετά τήν σύλληψίν των χωρίζονται εις Αξιωματικούς και όπλιτας.Τελευταίως εις τήν περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ έφαρμόζεται ή άκάλουθος διαδικασία έν περιπτώσει συλλήψεως άριθμου τινός αιχμαλώτων. Έχώριζον τούτους εύθύς ώς συνελαμβάνοντο εις τρεις όμάδας. Εις τούς έπιθυμούντας δπως ύπηρετήσουν εις τάς τάξεις των συμ/των. Εις τούς μή έπιθυμούντας νά πολε¬μήσουν, άλλά άπλώς νά έργασθουν εις τά μετόπισθεν και εις τούς έπιθυμούντας νά έπιστρέψωσι εις τόν Εθνικόν Στρατόν. Ουτοι συνήθως άφίενται έλεύθεροι. Ως παράδειγμα ό καταθέτων άναφέρει περίπτωσιν αίχμαλωτισθέντων 30 όπλιτων του 501 Τάγματος έκ των όποίων σχεδόν οί ήμίσεις άφέθησαν έλεύθεροι και έπανήλθον εις τόν Ε. Σ. Τό μέτρον τούτο έλήφθη διά λόγους προπαγάνδας και μέ τόν άπώτερον σκοπόν τήν διαρ¬ροήν τού Εθνικού Στρατού και τήν αύξησιν των λιποταξιών έκ τούτου. Ο «ΦΑΝΗΣ» νομίζει δτι τό μέτρον τούτο πρόκειται νά έπεκταθή και εις άλλας περιοχάς.
• ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ
Εις τούτο συγκεντρώνονται άπαντες οί αιχμάλωτοι τού Ε Σ. Έκεί χωρίζονται εις όμάδας, διμοιρίας και Λόχους μέ έπι_ κεφαλής άντιστοίχους όμαδάρχας, διμοιρίτας και Λοχαγούς οί_ τινες προέρχονται έκ των αιχμαλώτων. ΕΙς έκάστην διμοιρίαν και Λόχον όρίζεται άνά εις αιχμάλωτος δστις θεωρείται κα¬τάλληλος και τώ άνατίθενται τά καθήκοντα του διαφωτιστού. Ό Δ)τής του Στρατοπέδου και ό Πολιτικός Επίτροπος άνήκουν εις τά συμμοριακά στελέχη, διαθέτων φρουράν άποτελουμένην έκ συμ)των τραυματιών.Μέχρι του μηνάς Οκτωβρίου 1948 τό Στρατόπεδαν αιχμα¬λώτων εύρίσκετο εις ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ (Ν. 39-73). Έκρατουντο 57 αιχμάλωτοι έκ των όποιων 3 Άξ)κοί. Μεταξύ των Άξ)κών είς όνομάζεται ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. του 564 Τάγματος. Τούς υπολοίπους ό καταθέτων δεν ένθυμείται.Τό ήμερήσιον πρόγραμμα εις τό στρατόπεδον αιχμαλώτων περιλαμβάνει Εγερτήριον, Ρόφημα, Διαφώτισιν έπί διαφόρων Κομ. έντυπων και βιβλίων (Έξόρμησις, Δημοκρατικός Στρατός, Ημερήσιον δελτίον Γ. Α. κλπ.) Σισσίτιον. Τό άπόγευμα άναπτύσσεται τό Ημερήσιον δελτίον του Γ.Α. και είτα έπακολουθεί χορός. Οί αίχμαλωτισθέντες κατά τήν μάχην του ΓΡΑΜ¬ΜΟΥ άνήρχοντο εις 150 περίπου. Ουτοι ώδηγήθησαν εις ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΝ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Έκ τούτων δσοι δέν ένετάχθησαν εις τάς συμ)ρίας παραμένουν εις στρατόπεδα έντός τής ΑΛΒΑ¬ΝΙΑΣ, δπου χρησιμοποιούνται εις άναγκαστικήν έργασίαν έπ ώφελεία τής ΑΛΒΑΝΙΑΣ, και εις άντάλλαγμα τής παρεχομένης βοηθείας πρός τούς Συμμορίτας.Πάντως τό πνεύμα τού Γ. Α. είναι νά μή δημιουργή στρα¬τόπεδα αιχμαλώτων περιέχοντα πολλούς άνδρας διότι έπιβαρύνεται έπισιτιστικώς. Εις τό στρατόπεδον αιχμαλώτων γίνεται έντατική διαφώτισις και οί αιχμάλωτοι έκβιάζονται δπως υπη¬ρετήσουν εις τάς τάξεις των συμμοριτων. Διά καταλλήλου προ¬παγάνδας ένθαρρυνουν τούς αίχμαλωτισθέντας όπλίτας δπως προβούν εις έπιβαρυντικάς καταθέσεις έναντίον κρατουμένων Άξ)κών ή και όπλιτων τούς όποιους θεωρούν άντιδραστικούς.Εις τοιαύτην περίπτωσιν οί κατηγορούμενοι Άξ)κοί ή όπλίται παραπέμπονται εις Άνταρτοδικείον και κατά κανόνα έκτελούνται. Ομοίως έκτελούνται δσοι των Άξ)κών και όπλιτων όργάνωσαν Μ. A. Υ. ή δσοι άνεφέρθησαν δτι άνέπτυξαν άντικομμουνιστικήν δράσιν.
• ΗΘΙΚΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
α) Στελεχών. Τό ήθικόν των στελεχών δέν εύρίσκεται εις ικανοποιητικόν έπίπεδον. Συγκριτικώς είναι μειωμένον σχετικώς μέ τό ήθικόν τό όποιον υπήρχε κατά τό 1947. Τούτο συμπεραίνεται και έκ των άθρόων προαγωγών και άπονομών ήθικών άμοιβών, αϊτινες έπηκολούθησαν μέ τήν κατάρρευσιν τού μετώπου τού ΓΡΑΜΜΟΥ και αί όποίαι ώς βαθυτέραν αιτίαν είχον τήν συγκράτησιν και τόνωσιν τού ήθικού των στελεχών.Τό ήθικόν των στελεχών είναι έξηρτημένον και έπηρεάζεται κατά πολύ έκ των έπιτυχιών ή άποτυχιών του συμ)σμού.Τό Γ. Α. έστάθμιζεν τό ήθικόν τωνστελεχών και είδικώς των Δ)των Συμ)κών Μονάδων λαμβάνον ύπ δψιν του τόν άριθμόν των λιποταξιών, των άπολειών και των άποτυχιών τάς όποιας εΤχον εις βάρος των, ώς Δ)ταί Μονάδων.Πολλά έκ των άνωτέρων στελεχών έτέθησαν υπό δυσμέ¬νειαν παρηγκωνήσθησαν και ύπεβιβάσθησαν. Τούτο σημαίνει δτι ύφίσταται μία κρίσις εις την Συμ)κήν ηγεσίαν ώφειλομένην εις τήν μείωσιν του ήθικού των στελεχών και των τμημάτων.Ως παραδείγματα υποβιβασμού και κυρώσεων άναφέρονται τά κάτωθι :ι. Ό Ταξίαρχος ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ καθηρέθη και έξετελέσθη κατηγορηθεις δτι διέλυσε τήν 103 Ταξιαρχίαν και θεωρηθεις ώς κύριος ύπεύθυνος τής άπωλείας τού ΓΡΑΜΜΟΥ.ιι. Ο Άντ)γος ΚΙΚΙΤΣΑΣ Διευθυντής τού Κλιμακίου Επι¬χειρήσεων εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ έτέθη ύπό δυσμένειαν και έστάλη εις ΡΟΥΜΑΠΙΑΠ.ιιι. Ό ΤΖΙΜΑΣ πρώην καπετάνιος τού Ε.Λ.Α.Σ. και πιθανώς σύνδεσμος μεταξύ Γ. Α. και ΡΩΣΣΙΑΣ έτέθη ύπό δυσμένειαν δι άγνώστους λόγους και νύν εύρίσκεται εις ΜΠΟΥΛΚΕΣ ώς φρενοβλαβής. ιν. Ό Υπ)γός ΧΕΙΜΑΡΟΣ πρώην Δ)τής τού Αρχηγείου ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΗ1ΑΣ έτέθη ύπό δυσμένειαν και άνέλαβεν Διοίκησιν κατωτέρου Κλιμακίου.ν. Επίσης ό Υπ)γός ΛΑΣΑΠΗΣ, Υπ)γός ΣΚΟΤΙΔΑΣ, Άντ)ρχης ΦΩΤΕΙΠΟΣ, Υπ)γός ΚΙΣΑΒΟΣ ΜΠΛΑΠΑΣ έτεθησαν ύπό δυσμένειαν.νι. Ό ΜίΧΑΗΛ ΤΕΡΖΗΣ Δ)τής τής πρώην Υ. Σ. Α. μέλος τής Κεντρικής Επιτροπής τού Κ. Κ. Ε. και Γραμματεύς τής Κομμουνιστικής Όργανώσεως ΜΠΟΥΛΚΕΣ έτέθη ύπό δυσμέ¬νειαν και άνεκηρύχθη ώς ό ύπ άριθ. 1 κίνδυνος τού Κ. Κ. Ε. και τού Δ. Σ. Ε. ώδηγηθεις δέσμιος εις τό ΜΠΟΥΛΚΕΣ.Άπαντες οί άνωτέρω έχαρακτηρίσθησαν ώς όππορτουνισταί. Χαρακτηριστικόν γνώρισμα των πλειςτων έκ των στελε¬χών είναι δτι δέν έπιθυμούν τόν πόλεμον. Όταν έλάμβανον διαταγήν μεταβάσεώς των άπό τά μετόπισθεν πρός τά έν πρώτη γραμμή τμήματα έγένοντο κατηφείς.β) Αίτια έπιδρώντα έπί τού ήθικού των στελεχών.Ώς κυριώτερα αίτια έπιδρώντα μειωτικώς έπί τού ήθικού, ό καταθέτων Αναφέρει τά άκόλουθα :ι. Ή παράτασις τού άγώνος εις τόν όποιον έχουν άποδυθή. Έπίστευον δτι ή ένοπλος πάλη εις τήν όποίαν άπεδύθησαν, θά ήτο βραχείας διαρκείας και δτι ό άγων θά έληγε συντόμως έκβιαζομένης τής Κυβερνήσεως εις συμφιλιωτικήν λύσιν.ιι. Ή άπώλεια των παλαιών μαχητικών στελεχών, οίτινες ένετάχθησαν εις τόν συμμοριτισμόν οίκειοθελώς οί όποιοι ήσαν φανατικοί.ιιι. At κατά κόρον γενόμεναι αύτοκριτικαι αϊτινες χρονολογικώς άντιφάσκουν πρός άλλήλας.Εις αύτοκριτικάς τής ήγεσίας του Κ. Κ. Ε. κατά τό Συνέδριον του Ίανουαρίου 1948 έχαρακτηρίσθησαν ώς μεγάλα σφάλματα τής πολιτικής του Κ. Κ. Ε. τά κάτωθι:— Η συμφωνία τής ΓΚΑΖΕΡΤΑΣ.—Ή συμφωνία τής ΒΑΡΚΙΖΑΣ.—Η Δεκεμβριανή στάσις.Τά σφάλματα ταΟτα ή πολιτική ήγεσία του Κ. Κ. Ε. τά άπέδωσεν εις γενομένην αυτοκριτικήν εις έαυτήν. χωρίς νά έπιβληθοϋν και σχετικαι κυρώσεις, εις πρόσωπα τής άνωτάτης ήγεσίας του Κ. Κ. Ε. (ΜΠΑΡΤΖΩΤΑΝ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΝ κ. λ. π.). Απ έναντίας τά πρόσωπα ταύτα ήμείβοντο διά τιμών και άξιωμάτων, ένώ κατώτερα στελέχη τοϋ Κ. Κ. Ε. τά όποια εις αύτοκριτικάς τοίς κατελογίσθησαν σφάλματα, έπλήρωναν πάν¬τοτε ταύτα διά βαρέων ποινών και κυρώσεων (ώς π. χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ κ.λ.π.) Αποτέλεσμα τοϋ συστήμαματος τούτου ήτο νά μειωθή ή προσωπικότης όλων σχεδόν των ήγετων του Κ. Κ. Ε. (Διότι τελικώς κατεδείχθη δτι όλοι διέπραξαν σοβαρά σφάλματα τά όποια έπληρώθησαν άπό τά μέλη του Κ. Κ. διά πολλου αίματος).Ουτω κατόπιν των πολλών γενομένων αυτοκριτικών, ένθα κατελογίσθησαν σοβαρά σφάλματα εις άπαντας πλήν του ΖΑΧΑΡ1ΑΔΟΥ οί κομμουνισταί κατέληξαν εις τό νά μή άναγνωρίζουν ώς Ικανής άξίας άνθρωπον ούδένα άλλον πλήν του Αρχηγού των (ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ). Τούτο ένέχει και πολιτικήν σκο¬πιμότητα πρός έξύψωσιν του γοήτρου του Αρχηγού.ιν. Τό γεγονός δτι ή πολιτική ήγεσία τοϋ Κ. Κ. Ε. έπί τώ σκοπώ δπως αύξηση τήν δύναμιν των συμμοριτων εις άριθμόν έντάση εις τά τμήματα τούς βιαίως στρατολογηθέντας (μεταξύ των όποίων γυναίκες και παιδιά) μή ύποστάντων ούδεμίαν σχε¬δόν συστηματικήν έκπαίδευσιν και ούτω έλαττοϋται σημαντικώς ή μαχητική δύναμις των Μονάδων.ν. Η έλλειψις άεροπορίας.νι. Ή μή ειςέτι έπίσημος άναγνώρισις τής ψευδοκυβερνήσεως ΜΑΡΚΟΥ.νιι. Η έπίδρασις τής οίκογενείας έκάστου, πολλοί των όποίων στεροϋνται πληροφοριών έπί τής τύχης της.γ) Ηθικόν Μαχητων. Η γνώμη του καταθέτοντος είναι δτι τό ήθικόν των μαχη¬των εύρίσκεται εις ύψηλότερον έπίπεδον έν σχέσει μέ τό των στελεχών. Ούχ ήττον (άπολύτως) δμως έξεταζόμενον τουτο είναι κυμαινόμενον άναλόγως των περιοχών και του ποιου των μαχητων.Ή γνώμη αυτή φέρεται ώς υίοθετηθείσα και ύπό του Γεν. Αρχηγείου των Συμμοριτων. ΟΙ δοκιμασθέντες εις τάς έπιχειρήσεις του ΓΡΑΜΜΟΥ θεωρούνται ώς έπίλεκτοι και ώς εχοντες τό πλέον καλόν ήθικόν. Οί παλαιοί άντάρτες Θεωρουνται και είναι καλλιτέρου ήθικου άπό τους νεοστρατολογηθέντας. Οί νεοστρατολογούμενοι έχουν κακόν ήθικόν, μάχονται δέ πιεζόμενοι και διά τής άσκουμένης φοβέρας τρομοκρατίας. Σύν τώ χρόνω δμως διά τής διαφωτίσεως ένσταλάζοντες καθημερινώς οί πολιτικοί έπίτροποι εις τάς ψυχάς των, τό δηλητήριον του κομμουνιστικού μιάσματος κατωρθώνουν νά κατακτήσουν πολ¬λούς έξ αυτων και νά τούς καταστήσουν φανατικούς και μα¬χητικούς.Γενικώς έξεταζόμενον τό πράγμα δέν δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τό ήθικόν των συμ)των εύρίσκεται εις καλόν έπίπεδον. Χαρακτηριστική φράσις έκδηλωτική τρόπον τινά του ήθικου των μαχητων είναι ή «Καλή άντάμωσι στα τομαράδικα» ήτις λέγε¬ται έκ μέρους συμμοριτων έκκινούντων δι άποστολάς μάχης πρός άλλους οίτινες παραμένουν εις τά μετόπισθεν. Η φράσις αυτή είναι έκδηλος των άπωλειών άς ύφίστανται και τοϋ άβεβαίου τής έπιστροφής των. Μ όλα ταύτα μάχονται έξ αίτιας του τρομοκρατικού συστήματας δπερ άσκείται.Έξ άλλου ή σημμοριακή ήγεσία καταβάλλει πάσαν προ¬σπάθειαν πρός έξύψωσιν τού ήθικου των συμμοριτων. Πρός τούτο χρησιμοποιεί τάς κάτωθι μεθόδους :ι. Ό ήρως : Διά καταλλήλου προπαγάνδας έχει κατορθώ¬σει νά γίνη πιστευτόν παρά των συμμοριτων δτι δσοι εΤχον λάβει μέρος εις τάς έπιχειρήσεις τού ΓΡΑΜΜΟΥ είναι πραγ¬ματικοί ήρωες και έπίλεκτοι εις τάς τάξεις τού συμμοριτισμού και δτι έφ δσον παρά τό έξαπολυθέν ύπό τού Ε. Σ. τρομοκρα¬τικόν πύρ, δέν έπαθαν τίποτε και άντεπεξήλθον σώοι και νικηταί δέν πρόκειται και τού λοιπού νά φοβηθούν τίποτε.ιι Ήθικάς άμοιβάς : Εσχάτως άνεμένετο δπως παραδοθοϋν έν έπισήμω τελετή και έπ εύκαιρία των 2-χρόνων τού συμμοριακου στρατού τά μετάλλια έκ των μαχών τού ΓΡΑΜΜΟΥ.ιιι. Η άμιλλα : «Ετερον μέσον διά τού όποίου ή συμμοριακήήγεσία προσπαθεί νά αύξήση και διατηρήση τό ήθικόν των συμμοριτων είναι ή άμιλλα, τήν όποιαν έχει καθιερώσει προ διμήνου, μεταξύ των συμμοριακών Μομάδων των στελε¬χών και των μαχητων.ιν. Τό φιλότιμον : Εύρεία δημοσιότης (έκλαίκευσις) των θεωρουμένων ως καλών πράξεων. Ούτω χρησιμοποιεί και καλιεργεί τό έμφυτον φιλότιμον τοϋ «Ελληνος. ν. 0 προδότης : Ή διά τής καταλλήλου προπαγάνδας και διαφωτίσεως δημιουργία τής έννοιας του «προδότη». Χαρακτηρισμός δστις ρίπτεται κατά πρόσωπον εναντίον παντός άτόμόυ, τό όποιον δέν συμμορφούται μέ τό πνεύμα και τάς έντολάς του συμμοριτισμού. Άλλοίμονον δι έκείνον δστις θά χαρακτηρισθή ώς προδότης. Ό άφανισμός του είναι βέβαιος.Οϋτω οί πάντες φοβούνται μήπως χαρακτηρισθούν προδόται, πράγμα τό όποιον τούς άναγκάζει νά φαίνωνται τούλάχιστον πιστοί έκτελεσταί των έντολών τού Κ Κ Ε.νι. Ό παράγων τής γυναικός : Ή Συμμοριακή ήγεσία χρη¬σιμοποιεί τήν γυναίκα πρός έξύψωσιν τού ήθικού των συμμο-ριτων. Προς τούτο προσπαθεί διά τής στρατολογίας γυναικών νά φθάση τήν άναλογίαν των 30 ο)α. Αί γυναίκες κατανεμόμεναι και μέχρι των συμμοριακών όμάδων λαμβάνουν μέρος εις όλας τάς έκδηλώσεις τής ζωής των συμμοριτων. Είναι πάν¬τοτε συμπαραστάται και άρωγοί των άνδρών τής όμάδος, έπιμελούνται τής λινοστολής των και διά τού παραδείγματός των εις πολλάς περιστάσεις έμ ψυχώνουν και παρωτρύνουν τούς λιποψύχους. Εις τούς χωρικούς τούτο έμποιεί μεγάλην έντύπωσιν και φιλοτιμούμενοι δέν θέλουν νά υστερήσουν εις μαχητικώτητα άπό τάς φανατικάς κομμουνιστρίας τάς όποιας τό Γ. Α. τοποθετεί συνήθως ώς πολιτικούς έπιτρόπους εις τάς δι¬μοιρίας.Πολλάκις παρατηρείται τό φαινόμενον, δτι διμοιρίαι εις τάς όποίας διοικούν ώς πολιτικοί έπίτροποι γυναίκες νά είναι μαχητικώτεραιάλλων διμοιριών εις τάς όποίας πολιτικοί έπίτροποι είναι άνδρες.Παραλλήλως ένθαρρύνει τήν έκλυσιν των ήθών πράγμα τό όποιον άποκαλεί «έλευθερία ένάντια στή στείρα άστική Βυζαντιολογική ηθική».νιι. Κατάλληλος προπαγάνδα και διαφώτισις : Ή Συμμοριακή ήγεσία ώς βασικήν μέθοδον διατηρήσεως και έξυψώσεως τού ήθικού χρησιμοποιεί τήν συνεχή προπαγάνδαν και διαφώτισιν. Η διαφώτισις διά τά στελέχη περιστρέφεται κυρίως εις τά κάτωθι:— Εις τό νά πιστεύσουν δτι ό άγών τόν όποιον διεξάγουν έχει διεθνή σημασίαν και δτι «είναι στρατιώτες τού Παγκο¬σμίου Δημοκρατικού Αντιφασιστικού κινήματος και έχουν τήν σκληρή και δύσκολη άποστολή μά και τήν τιμή νά μάχωνται στις προφυλακές του Αγώνα αύτου μέ συμπαραστάτη τον πρωτομάρτυρα ήρωϊκό λαό ένάντια στο διεθνή ιμπεριαλισμό και τήν ώμή Αμερικανοκρατία».
• Επικαλούνται προς μίμησιν τάς θυσίας των στελεχών και των μελών τού Κ. Κ. Ε. Ουτω λέγουν «οί ήρωες σύντροφοί μας ζητουν άπδ μας νά δώσουμε νόημα και άξια στό θάνατό τους. Ό λαός σέ μάς έχει στρέψει τήν έλπίδα. Ό άπλός μα¬χητής δίνει δτι τού ζητάμε και τό πολυτιμώτερο πού έχει τή ζωή του. Γι αύτό και μείς πρέπει νά φανούμε Αντάξιοι».
• Ή κατάλληλος προπαγάνδα έχει κατωρθώσει νά έμφυσήση εις τά στελέχη τήν ιδέαν δτι ούτε μία περίπτωσις σωτηρίας των δέν ύπάρχει έκτος άπό τήν Νίκην τού Συμμοριτισμού.
• Η Συμμοριακή ήγεσία καλλιεργεί καταλλήλως τήν φιλοδοξίαν των στελεχών ύποσχομένη εις τούτους άμα τή τελική νίκη ύψηλά κρατικά Αξιώματα. (Υπουργοί, Στρατηγοί, Άξιωματουχοι κ.λ.π.).
Διά τούς άπλούς συμμορίτας τά θέματα τής διαφωτίσεως είναι τά αυτά περίπου προσαρμοζόμενα καταλλήλως συμφώνως προς τό πνευματικόν και ιδεολογικόν έπίπεδον των άτόμων. Ουτω ή προπαγάνδα διά τούς άπλούς συμμορίτας έκφεύγει και τής Λρθοδόξου κομμουνιστικής θεωρίας και καλλιεργεί ένστιχτα και ιδέας, διά τό πρώτον στάδιον εισόδου των εις τον κομμου¬νισμόν, αί όποίαι δέν διαφέρουν πολύ άπό τάς άστικάς θεω¬ρίας. Ουτω παραδέχονται δήθεν τον ΘΕΟΝ, τήν περιουσίαν τήν τύχην κλπ. ίνα παρασύρουν τούτους ίδεολογικώς κατά πρου¬δευτικόν τινα τρόπον και τούς καταστήσουν σύν τώ χρόνω πραγματικούς κομμουνιστάς.Τονίζουν συνεχώς εις τούτους δτι δέν Αγωνίζονται μόνοι των. Αλλά δτι όλαι αί Δημοκρατικοί δυνάμεις είναι μέ τό μέρος των και προ παντός έχουν τήν άμέριστον βοήθειαν και συμπαράστασιν τής μεγάλης και ίσχυράς ΡΩΣΣΙΑΣ και δτι δι αύτό θά νικήσουν όπωσδήποτε. Τούς ύπόσχονται μετά τήν νίηην «μοίρασμα τής Γής» και των περιουσιών. Διά διαστρεβλώσεως των γεγονότων και διά τής καταλλήλου προπαγάνδας προσπαθούν νά πειςουν τούτους δτι ή ΕΛΛΑΣ διατελεί ύπό τήν πλέον σκληράν κατοχήν τήν όποιαν έγνώρισαν ποτέ οί λαοί όλοκλήρου τού κόσμου. Ότι όλόκληρος ό έργατικός και προυδευτικός κόσμος είναι συμπαραστάται των μή έξαιρουμένων και των Αμερικανών και «Αγγλων έργατων.νιιι. Αί κυρώσεις. Επιβολή αύστηροτάτων κυρώσεων μέχρι έκτελέσεως διά τούς μή συμμορφουμένους.ιχ. Η έπαγρύπνησις. Εντατική έπαγρύπνησις και έπανα¬στατική τρομοκρατία.χ. Η συνεχής δρασις. «Η συμμοριακή ήγεσία θεωρεί και έφαρμόζει τόν παράγοντα τής συνεχους δράσεως διά τά τμή¬ματά της, ώς τό πλέον συντελεστικόν στοιχειον διά τήν διατήρησιν και άνύψωσιν του ήθικού των. Ουτω τούς νεοστρατολογουμένους τούς ώθεϊ εύθύς έξ άρχής εις έλαφράς κρούσεις ή έπιτυχία των όποιων φέρεται ώς έκ των προτέρων έξασφαλισμένη, ϊνα έκ τής έπιτυχίας έξυψωθή τό ήθικόν των.Δι όλων των άνωτέρω έκτεθέντων μεθόδων ή συμμοριακή ήγεσία άποβλέπει εις τήν διατήρησιν και έξύψωσιν του ήθικου των συμμοριτων. Διά τούτο παρατηρεϊται τό φαινόμενον δτι οί νεοστρατολογούμενοι ένώ κατ άρχάς είναι λίαν καταπεπτοκότος ήθικου σύν τώ χρόνω διά τής έφαρμογής των άνωτέρω μέτρων άποκτούν ήθικόν και μαχητικήν άξίαν.Πάντως είναι έν ήθικόν τεχνιτόν, βασιζόμενον κυρίως εις τόν νόμον τής άναγκαιότητος και τής τρομοκρατίας.δ) Ήθικόν Σλαυομακεδόνων.Τό έν τρίτον του συμμοριακού Στρατού και κυρίως των βο¬ρείων περιοχών άπαρτίζεται έκ Σλαυομακεδόνων. Ουτοι έχουν καλλίτερον ήθικόν και έχουν πιστεύσει δτι ή μόνη διέξοδος ήτις άπέμεινεν εις αύτούς είναι ό πόλεμος. Διά τούτο μάχον¬ται μετά φανατισμού. Ή κατάλληλος προπαγάνδα τού ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ έχει έγκολπωθεί εις τούτους και πιστεύουν δτι πας Σλαυομακεδών δστις πίπτει εις χείρας τού Εθνικού Στρατού θεωρείται Βούλγαρος και έκτελείται. Ακόμη νομίζουν δτι και άν παραδοθούν θά τύχουν τής ιδίας τύχης, διότι πιστεύουν δτι διά τούς Σλαυομακεδόνας ούδεμία έπιείκια ή άμνηστεία είναι ποτέ δυνατόν νά δοθή έκ μέρους τού Εθνικού Στρατού. Επί¬σης πιστεύουν δτι τό πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως είναι νά έξολοθρεύση παν Σλαυομακεδονικόν στοιχειον.ε) Μέθοδοι δι ών θά έπιδράσωμεν δυσμενώς έπί τού ήθικου των συμμοριτων.ι. Τό βασικώτερον μέσον (κατά τόν ΦΑΝΗΝ) δι ου θά μειώσωμεν άποτελεσματικώς τό ήθικόν των συμμοριτων είναι ή άποκοπή των πηγών στρατολογίας. Εάν κατορθώσωμεν ώστε νά παρεμποδίσωμεν τήν ένέργειαν στρατολογίας έκ μέ¬ρους των συμμοριτων τότε, λόγω των σημαντικών άπωλειών άς ουτοι θά ύφίστανται και αίτινες εις τήν περίπτωσιν ταύτην θά είναι έξώφθαλμοι και άναντικατάστατοι, θά έχη ώς άποτέλεσμα τήν σημαντικήν μείωσιν τής δυνάμεώς των και άμεσον συ¬νέπειαν τήν μείωσιν τού ηθικού των.ιι. Έτέρα βασική μέθοδος διά τής όποιας θά έπιδράσωμεν δυσμενώς έπί τού ήθικού των συμμοριτων είναι ή τής συστημα¬τικής και ψυχολογικής προπαγάνδας και διαφωτίσεως. Κατά τόν καταθέτοντα αί προκηρύξεις του Έθνικου Στρα¬τού είναι λίαν άνεπαρκείς και εις ποσότητα και εις ποιότητα. Δέον όπως λαμβάνει χώραν συνεχής ρίψις προκηρύξεων μελε¬τημένων και συγκεκριμένων δι έκάστην περιοχήν ρίψεως.Τούτέστιν πρέπει άφ ένός μέν νά ρίπτωνται προκηρύξεις γενικού περιεχομένου αϊτινες νά ισχύουν δι άπάσας τάς περιοχάς, άφ έτέρου δέ τοιαύται ειδικού περιεχομένου δι έκά¬στην περιοχήν ρίψεως.Εις τάς είδικάς ταύτας προκηρύξεις δέον νά γίνεται μνεία συγκεκριμένων γεγονότων τής περιοχής διά παραδειγμάτων και εύκολων νοημάτων διά τούς μαχητάς. Αψ έτέρου δέον δπως καταρτίζωνται είδικαι προκηρύξεις διά τά στελέχη.Εις άλλας προκηρύξεις δέον δπως τονίζεται ό τρόπος κατά τόν όποιον θά παραδοθή εις τάς άρχάς ό συμμορίτης και ούχί ώς συνήθως γίνεται, οί λόγοι διά τούς όποίους πρέπει νά πα¬ραδοθή. Πρέπει όλοι οί συμμορίται νά πεισθούν δτι άν παραδοθούν εις άρχήν τινα έχοντες άνά χείρας τήν προκήρυξιν, αυτή θά ίσχύη και ώς άπολυτήριόν των τρόπον τινά και δτι βά¬σει ταύτης θά άφίωνται άμέσως έλεύθεροι.Έν συνεχεία έψ δσον τούτο ήθελεν άποδώσει νά έκμεταλλευθή τούτο καταλλήλως διά τής προπαγάνδας και διά τής ρίψεως έτέρων προκηρύξεων εις τάς όποιας νά έμφαίνωνται όνομαστικώς οί παραδοθέντες και άπολυθέντες συμμορίται, ινα ώθήση και λοιπούς πρός μίμησιν.Δέον δπως αύξηθή τό ρεύμα παραδόσεως των συμμοριτων και τούτο θά γίνη &ν πεισθούν πραγματικώς παραδιδόμενοι δέν θά φονεύονται, πράγμα διά τό όποιον ό ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ διά τής προπαγάνδας του κατώρθωσε νά πειςη τούτους περί τού έναντίον.Ή προπαγάνδα έπίσης δέον νά άπευθύνεται και πρός τά κατώτερα κυρίως συμμοριακά στελέχη, δηλαδή τούς όμαδάρχας, διμοιρίτας, Λοχαγούς και πολιτικούς έπιτρόπους διμοιριών και Λόχων. Οδτοι δέν έχουν άποκρυσταλώσει άτομικήν των Ιδεολογίαν, εις τούτους δμως στηρίζεται ή συμμοριακή ήγεσία.Τέλος ή προπαγάνδα δέον νά έκπηγάζη άπ όλους τούς τομεις τού “Εθνους και τής Κρατικής ύποστάσεως. Ό Κομμου¬νισμός και ό Συμμοριτισμός δέν καταπνίγεται μόνον διά τής βίας άλλά διά συντονισμένου συστήματος βίας πολιτικής και προπαγάνδας.ιιι. Αί συνεχεις έπιχειρήσεις τού Εθνικού Στρατού και Ιδίως όσάκις έκτελούνται έλιγμοί κατευθυνόμενοι εις τά πλευρά και τά νώτα τής συμμοριακής διατάξεως, συντελούν κατά τό πλείστον εις τήν αίσθητήν μείωσιν τού ήθικού των συμμοριτων. Τό Γενικόν Άρχηγείον των Συμμοριτων έχει την γνώμην δτι ό Εθνικός Στρατός δέν ένεργεί βαθείας διεισδύσεις πρός τά πλευρά και τά νώτα της συμμοριακής διατάξεως διά μικρών τμημάτων διότι ή ήγεσία του Ε. Σ. δέν έχει έμπιστοσύνην εις τούς στρατιώτας, εις τρόπον ώστε νά τούς άναθέση άποστολάς εις τάς όποιας θά εύρεθώσι άπομονωμένοι και εις μεγάλην άπόστασιν.
• ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ.
α) Γενικότητες : Μέχρι του Ιανουάριου του 1948 ή πειθαρ¬χία έν τώ συμμοριακώ στρατώ δέν εύρίσκετο εις ικανοποιητι¬κόν έπίπεδον. Μέχρι τότε έπεκράτει ή άναρχία και ό κατσαπλιαδισμός. Δέν ήσκείτο ούτε ή ουσιαστική πειθαρχία. Ως πα¬ράδειγμα μη ύπάρξεως ουσιαστικής πειθαρχίας, ό καταθέτων άναφέρει την περίπτωοιν τής έπιθέσεως κατά ΦΛΩΡΙΝΗΣ τό 1947. Η Διαταγή έπιθέσεως κατά τής πόλεως έσυζητείτο κατά πόσον ήτο όρθή ή έσφαλμένη έκ μέρους των στελεχών.Μερικά δέ στελέχη ήρνήθησαν νά ύπακούσουν διότι ένόμιζον δτι τό σχέδιον έπιθέσεως ήτο έσφαλμένον.Ως παράδειγμα δέ τυπικής πειθαρχίας άναφέρει δτι οί συμμορίται δέν άπέδιδον τον όφειλόμενον χαιρετισμόν εις τούς άνωτέρους των, ήσαν δέ άτιμέλητοι περί τήν στολήν και άξύριστοι τρέφοντες και γενειάδας. «Ηδη άπό του Ιανουάριου 1948 κατά τήν γενομένην πολιτικοστρατιωτικήν σύσκεψιν, εισηγητής τής όποιας έτύγχανε ό ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ άπεφασίσθη ή άσκησις αύστηροτάτης πειθαρχίας. Τά κριτήρια τής πειθαρχίας έτέθησαν επί νέων βάσεων, ή δέ υπαρξις τής πειθαρχίας έθεωρήθη ώς ό ακρογωνιαίος λίθος τής ύπάρξεως τού Συμμοριακού Στρατού. Ό ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ έτόνισεν είς τήν σύσκεψιν δτι πρέπει νά έκριζωθή έκ βάθρων ό κατσαπλιαδισμός και τό πνεύμα τού παλαιού άντάρτου και δτι άπαντες πρέπει νά καταβάλωσι πάσαν προσπάθειαν ϊνα δημιουργήσουν σύγχρονον και πειθαρχημένον έπαναστατικόν στρατόν μέ όλας τάς έξωτερικάς έκδηλώσεις τής πειθαρχίας και τής τάξεως. Έθεωρήθη άπαραίτητος ή υπαρξις τόσον τής ουσιαστικής δσον και τής τυπικής πειθαρχίας.Έκτοτε ή πειθαρχία έβελτιώθη σημαντικώς εις τον συμμοριακόν στρατόν. Δύναταί τις δέ νά εϊπη μετά βεβαιότητος δτι έπικρατεϊ αύστηροτάτη πειθαρχία ήτις δμως έχει τό μειονέ¬κτημα νά μή είναι συνειδητή, άλλα νά έκπηγάζη έκ τού φόβου.Σήμερον οί Συμ)ται διδάσκονται νά είναι καθαροί, ξυρι¬σμένοι και έφ δσον παρουσιάζονται εις τούς άνωτέρους των νά χαιρετούν κανονικώς (μέ τό παλαιόν προπολεμικόν τρό¬πον) νά είναι δέ έκουμβωμένοι.»Ηδη τά περισσότερα παλαιά συμμοριακά στελέχη τά όποια δέν ήδυνήθησαν νά προσαρμοσθούν μέ τό νέον πνεύμα του συμμοριτισμού, άλλά διατηροϋν άκόμη τό άντάρτικον πνεΟμα, τήν άσυδοσίαν και τά κτυπητά ψευδώνυμα (Καπετάν ΜΑΥΡΟΣ, ΤΡΟΜΑΡΑΣ, ΤΙΓΡΙΣ, κλπ.) έτέθησαν ύπό δυσμέ¬νειαν και καταδίωξιν. Ό ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ έξεφράσθή μετά δυ¬σφορίας κατά των διατηρούντων τά ψευδώνυμα ταΟτα δηλω¬τικά του πνεύματος τής άνταρσίας και άνυπακοής προς τούς Νόμους τής ψευδοκυβερνήσεως.Επίσης έκαυτηριάσθη ύπό τής ήγεσίας ή μέχρι του 1947 ύπάρχουσα κτυπητή άντίθεσις διαβιώσεως μεταξύ καπεταναίων και συμμοριτων. Πολλά στελέχη π. χ. έξ αιτίας του γεγονότος δτι διατηρούσαν κλίνας έκστρατείας ύ ιτεβιβάσθησαν εις τήν τάξιν τού άπλού συμμορίτου. Ό νέος κανονισμός πειθαρχίας έπιτρέπει και έπιβάλλει ώρισμένην διαφοράν εις τόν τρόπον διαβιώ¬σεως μεταξύ στελεχών και άπλών συμμοριτων ύπό τόν δρον δμως δτι τούτο θά διδάσκεται και θά έπεξηγήται εις τούς συμμορίτας ώς άναγκαίον διά τήν υπαρξιν τής ιεραρχίας εις τόν στρατόν.Γενικώς ώς πρότυπον πειθαρχίας διδάσκεται και έφαρμόζεται ή τοιαύτη ώς έκτίθεται εις τά Ρωσσικά βιβλία «Η Δημο¬σιά τού Βολοκαλάμς», «άνθρωποι με καθαρή συνείδηση», και ίδίως διά τά τμήματα τής Δημ. Νεολαίας «Πώς δένονται τ άτσάλια». Έκ των άνωτέρω βιβλίων διεξάγεται διά παραδειγμάτων ή θεωρία περί πειθαρχίας εις τά συμμοριακά τμήματα και κα¬ταβάλλεται προσπάθεια διά τήν έφαρμογήν της έν τή πράξει.

β) ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ (ΠΟΙΝΑΙ)Προς διατήρησιν τής πειθαρχίας ή συμμοριακή ήγεσία χρη-σιμοποιεί τάς άκολούθους ποινάς:α) Δι άπλούς συμμορίτας.ι. Η ποινή τής «παρατηρήσεως». Αυτή έπιβάλλεται διά μικρά παραπτώματα. Προς τούτο και άναλόγως τής σοβαρότητος τού παραπτώματος συγκαλείται ύπό τού οικείου πολιτι¬κού έπιτρόπου συνεδρίασις άντιστοίχως όμάδος, διμοιρίας ή Λόχου εις τήν δύναμιν τού όποίου άνήκει ό ύποπεσών εις τό παράπτωμα και έπιτιμδται δημοσίως.ιι. Η ποινή τής «μομφής». Κατά τόν αυτόν τρόπον έπιβάλλεται ή ποινή τής μομφής διά σοβαρώτερα δμως παραπτώματα και εις συνεδριάσεις άπό Διμοιρίας και άνω. Καταχωρείται εις τό φύλλον Μητρώου.ιιι. Η ποινή τής «Βαρείας μομφής». Επιβάλλεται διά σο¬βαρώτερα παραπτώματα. Ως και άνωτέρω. Καταχωρείται δέ άπαραιτήτως εις τά άτομικά έγγραφα τού ύποπέσαντος εις τό παράπτωμα συμ)του.
• Ή ποινή τής «Διαθεσιμότητος». Δι άκόμη σοβαρώτερα παραπτώματα έπιβάλλεται ή ιιοινή τής διαθεσιμότητος έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα. Ό τιμωρηθεις διά τής ποινής ταύτης άπαλλάσσεται πάσης ύπηρεσίας κατά τό χρονικόν διάστημα διά τό όποιον τώ έπεβλήθη, θεωρούμενος ώς άνίκανος νά έκτελή ύπηρεσίαν. Ουτος δέον καθ άπαν νό χρονικόν διάστημα τής ποινής του νά θεωρήται ώς περιφρονημένος ύπό των άλκων συναδέλφων του.
ν. Η ποινή του «προσωρινού άφοπλισμου». Ομοιάζει μέ τήν ποινήν τής διαθεσιμότητος. Έπί πλέον τώ άφαιρείτσι ό όπλισμός και ό τιμωρηθεις όδηγείται εις τήν έδραν του Τάγματος. Τό Τάγμα τελικώς άποφασίζει έάν ή ποινή έπεβλήθη μετά δικαιοσύνης και άναλόγως ή έγκρίνει ή άποστέλλει έκ νέου τόν τιμωρηθέντα εις τήν Μονάδα του εις περίπτωσιν καθ ήν δέν ήθελε έγκρίνει τήν έπιβληθείσαν ποινήν. Άμφότεραι αί ώς άνω ποιναί καταχωρούνται εις τά Φ. Μ.νι. Ή ποινή του όριστικού άφοπλισμου και ή παραπομπή εις τό Στρατοδικείον.Διά λίαν σοβαρά παραπτώματα (π. χ. πρόθεσις πρός λι-ποταξίαν, άπόπειρα βιαιοπραγίας κατά άνωτέρου, βιαιοπραγία κατά άνωτέρου, έξύβρισις άνωτέρου, κλοπή, ήττοπάθεια, φραξιονισμόν αύτοτραυματισμόν), ό ύποπεσών εις τό παρά¬πτωμα άφοπλίζεται άμέσως και ώδηγείται εις τό στρατοδικείον δπου κατά 90 ο/ο καταδικάζεται εις θάνατον διά τυφεκισμού.Ό τυφεκισμός λαμβάνει χώραν προ τού Τάγματος εις τό όποιον άνήκει ό καταδικασθεις παρατεταγμένου έν σχήματι Π.Τελευταίως μελετάται Νόμος κατά τό όποιον of Δ/ταί των συμ)κών Ταγμάτων έφ δσον εύρίσκονται εις τήν ζώνην των πρόσω, θά έχουν τό δικαιωμα νά έπιβάλλουν τήν ποινήν του θανάτου εις τούς ύπ αυτων άνευ καταδικαστικής άποφάσεως των στρατοδικείων.β) Διά τά στελέχη ισχύουν αί άνωτέρω έκτεθείσαι ποιναί έπί πλέον δέ αί κάτωθι :ι. Ή ποινή τού ύποβιβασμού. Αύτη έπιβάλλεται έκτός διά των ώς άνω άναφερθέντων αιτίων και διά διοικητικήν άνεπάρκειαν, ή όσάκις τό στέλεχος ύποπίπτει εις τήν δυσμένειαν του κόμματος. Ό ύποβιβασμός δέν γίνεται μόνον άπό έναν βαθ¬μόν εις τόν άμέσως κατώτερον άλλα συνήθως άπ εύθείας ό τιμωρούμενος ύποβιβάζεται εις τήν τάξιν του άπλού συμμορί¬του άκροβολιστου.ιι. Άπέλασις εις ΜΠΟΥΛΚΕΣ ή τό έξωτερικόν. Είναι έλαφροτέρα τής προηγουμένης, έπιβάλλεται δέ συνήθως εις άνώτερα συμμοριακά στελέχη τής παρουσίας των όποιων έπιθυμεί νά άπαλλαγή τό Γεν. Άρχηγείον και άποστέλλει τούτους εις ΜΠΟΥΛΚΕΣ δι ώρισμένην δήθεν υπηρεσίαν, εις τήν πραγμα¬τικότητα δέ ώς άνεπιθυμήτους.ιιι. Ποιναί φυλακίσεως και κρατήσεως. Τά στελέχη των συμμοριτων δεν έχουν δικαιωμα έπιβολής της ποινής φυλακίσεως ή κρατήσεως. Αί ποιναί αύταί σπανίως έπιβάλλονται και μόνον ύπό των Στρατοδικείων καθ δσον ή συνηθεστέρα ποινή τήν όποιαν έπιβάλλει τό. Στρατοδικείον είναι ή του θανάτου.γ) ΣΟΒΑΡΑ ΑΝΤΙΠΕΙΘ ΑΡΧΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑΤά σημειωθέντα τελευταίως σοβαρώτερα άντιπειθαρχικά κρούσματα ήσαν κυρίως ώρισμένα έξ αυτων διαπραχθέντα κατά τήν περίοδον των μαχών τού ΓΡΑΜΜΟΥ έκ μέρους στε¬λεχών. Χαρακτηριστικότερα είναι ή παρά τάς διαταγάς έγκατάληψις ώρισμένων υψωμάτων ώς τό τής ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ, του ΓΚΟΛΙΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ. Επίσης πολλά στελέχη κατά τήν πε-ρίοδον τής συμπτύξεως έκ τής περιοχής ΓΡΑΜΜΟΥ προς ΒΙ¬ΤΣΙ έπροτίμησαν νά άκολουθήσουν παρά τάς έπί τούτω διαταγάς, τό δρομολόγιον διά μέσου τής ΑΛΒΑΝΙΑΣ και ούχί μεταξύ ΒΡΥΣΗΣ και ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣώς είχεν διαταχθή δι ώρισμένας Μονάδας ύπό του Γενικού Αρχηγείου. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις έπεβλήθησαν ποιναί θανάτου και υποβιβασμού.
• ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ
α) ΈφεδρεΤαι έσωτερικού.Τό Γενικόν Άρχηγείον υπολογίζει σοβαρώς διά τήν έξεύρεσιν των έψεδρειών του, εις τά μεγάλα άστικά κέντρα, δπου δύναται νά ένεργήση εύρείας μορφής στρατολογίαν και Ιδιαί¬τατα άπό τάς μεγαλουπόλεις ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΘΕΣΣΑ¬ΛΟΝΙΚΗΣ.Διά τά ώς άνω άστικά Κέντρα τήν ευθύνην τής δργανώσεως τής υπηρεσίας στρατολογίας άνέθεσεν εις τάς Κ. Ο. Β. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.Ούχ ήττον δμως αί άνω κομματικοί όργανώσεις έθεωρ/ήθησαν ύπό τού Γ. Α. ώς μή άνταποκριθείσαι προς τήν άνατεθείσαν αύταίς άποστολήν. Διεπιστώθη δτι αί κομματικοί όργανώσεις των μεγαλουπόλεων διέπονται ύπό πνεύματος έγκληματικου «όππουρτουνισμοϋ». Διά ταύτα τόΓεν. Άρχηγείον καθήρεσε τά μέλη των κομματικών όργανώσεων των Πόλεων, έξέδωσε διαταγήν δπως ένταχθουν ταϋτα τό ταχύτερον εις συμμοριακά τμήματα και άπέστειλεν εις τάς Κ. Ο. Β. των Πό¬λεων δυναμικά στελέχη έκ του βουνού μέ άποστολήν τήν άνασυγκρότησιν τούτων έπί νέων βάσεων και έπί τώ σκοπώ δπως έμφυσήσουν τό μαχητικόν πνεύμα τού συμμοριακού στρατού εις τάς κομματικός όργανώσεις. Τά άποσταλέντα εις τάς Πό¬λεις στελέχη έκτός τής Αποστολής δημιουργίας δικτύων στρα¬τολογίας άνέλαβον και ώς κυρίαν τοιαύτην την όργάνωσιν συμμοριακου στρατού έντός των Πόλεων.Εις σχετικήν συνομιλίαν τήν όποίαν ό καταθέτων εΤχεν μετά του ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ, ούτος είπεν εις τόν «ΦΑΝΗΝ» δτι δέον δπως προσανατολίζεται πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην καθ δτι έπίκειται ή κάθοδός του εις ΑΘΗΝΑΣ πρός άνάλυψιν έν τή Κ. Ο. Β. ΑΘΗΝΩΝ καθηκόντων στρατολογίας Κομμ. με¬λών και άλλων παρεμ<|>ερών καθηκόντων. Ήδη πολλά δυνα¬μικά στελέχη έχουν έξαφανισθεί άπό τό Γ. Α. και τάς μονά¬δας του συμμοριακου στρχτού πράγμα τό όποιον παρέχει σο βαράς ένδείξεις δτι ταύτα εύρίσκονται εις μεγάλα άστικά κέν¬τρα πρός έκπλήρωσιν τής άνω έκτεθειςης Αποστολής. Οϋτω π. χ. οί Συνταγ)ρχαι πολιτικοί έπίτροποι ΒΑΣΒΑΝΑΣ, ΒΑΤΟΥΣΙΑΝΟΣ (τέως γραμματεύς Επιτροπής Πόλης ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και ΧΑΤΖΗΣ έξηφανίσθησαν άπό τό Γ ενικόν Άρχηγείον και πρέ¬πει νά εύρίσκωνται εις τάς πόλεις. Επίσης και πολλοί άλλοι τους όποιους ό καταθέτων δέν είναι εις θέσιν νά γνωρίζη.β) Έφεδρείαι Έξωτερικου.ι. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑ. Κατά Σ)βριον του 1948 εύρίσκοντο εις ΜΠΟΥΛΚΕΣ περί τά 6.000 άτομα. Έκ τούτων 2.000 ήσαν παιδιά ήλικίας 1-15 έτων, 2.000 γυναίκες και άνδρες μεγάλης ήλικίας Ανίκανοι πρός πόλεμον και περίπου 1.500-2.000 νέοι πολλοί των όποιων τραυματίαι και Ανάπηροι. Έκ των τελευ¬ταίων ύπελογίζετο δτι περί τούς 700-1.000 θά ήτο δυνατόν άμα τή ίάσει των νά έπαναταχθουν εις τάς συμμορίας.ιι. ΑΛΒΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Ό καταθέτων δέν γνωρίζει κα¬λώς τάς ύπαρχούσας έφεδρείας έν τά Κράτει ταυτα, πάντως ύπολογίζει δτι εις άμφότερα δέν θά ύπάρχουν περισσότερα των 6.000 άτόμων, έκ των όποίων τά 30ο)ο θά είναι δυνατόν νά ένταχθοϋν κατά καιρούς εις τάς συμμορίας.ιιι. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. Αρκετός Αριθμός Συμ/των μή δυνάμενος νά καθωρισθή ύπάρχει κατανεμημένος εις τά διάφορα Νοσοκομεία των όμόρων. Οί Δ)ταί των Νοσοκομείων έχουν λάβει διαταγάς δπως έπισπεύδουν τήν Αποστολήν των ίαθέντων εις διάφορα στροτόπεδα, ίνα έκείθεν προωθούνται εις τάς συμμορίας. Πρός τούτο καταβάλλεται πάσα προσπάθεια δπως ή διαβίωσις εις τά Νοσοκομεία νά είναι δυσάρεστος. Επιβάλ¬λονται πολλοί περιορισμοί εις τρόπον ώστε οί τραυματίαι πριν άκόμη άναλάβουν νά έπιθυμούν δπως Απομακρυνθούν άπό τό περιβάλλον τού Νοσοκομείου. Παρουσιάσθησαν πολλαί περι¬πτώσεις έξόδου τραυματιών έκ των Νοσοκομείων πρίν ή ίαθούν.ιν. Έπιστράτευσις εις έξωτερικόν. Ή συμμοριακή ήγεσία καταβάλλει προσπαθείας διά τήν έπιστράτευσιν των ένΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑ Ελλήνων Σλαυομακεδόνων των περιοχών ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΒΟΤΒΟΔΙΝΑΣ. Οδτοι κατά τόν καταθέτοντα ύπολογίζονται περίπου εις 12.000-15.000. Έκ τούτων τό Γ. Α. ύπολογίζει δτι θά ήτο δυνατόν νά άποδοθώσι 4 νέαι Ταξιαρχίαι, τάς όποίας μέ πάσαν μυστικότητα νά όργανώση και έκπαιδεύση εις τό έξωτερικόν ίνα τάς ρίψη εις κατάλληλον στιγμήν έντός τής ΕΛΛΑΔΟΣ πρός πραγμάτωσιν Στρατηγικού αίφνιδιασμου και σοβαρών Αποτελεσμάτων. Εις τήν προσπάθειαν ταύτην άντιδρά ό ΤΙΤΟ και ούτε διαφαίνεται εις τό μέλλον έλπίς τις πραγματοποιήσεως τής έπιθυμίας ταύτης των συμ)των, λαμβανομένου ύπ δψιν δτι πολλοί έκ των άνωτέρω έπιστρατεύθησαν διά τόν ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥ ΓΚΟΝ Στρατόν. Ελάχιστοι έπίσης κατά τό πλεϊστον ναυτικοί έστρατολογήθησαν έν ΜΑΣΑΛΙΑ και άφίχθησαν μέσω ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ εις τάς συμμορίας. Εις ΜΑΣΑΛΙΑΝ ύπάρχει γιάφκα στρατολογούσα κυρίως τούς έκ των δυσαρεστημένωνΈλληνας ναυτικούς έμπορικών πλοίων τού έξωτερικού.
• ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΣΥΜ)ΤΩΝ.
α) Έλλειψις στελεχών.Ή κυριωτέρα έλλειψις τήν όποιαν άντιμετωπίζει τό Γ. Α. των συμ)των είναι ή των στελεχών. Παρά τάς δημιουργηθειςας τρεις Σχολάς Στελεχών (Γ.Α.-Κ.Γ.Α.Ν.Ε. και ΠΕΛ)ΣΟΥ) ή κρίσις ήτις ύφίσταται ώς έκ τής έλλείψεως ιδία άνωτέρων και άνωτάτων στελεχών, έξακολουθεί νά είναι σοβαρά.Πολλά έκ των παλαιών φανατικών στελεχών έχουν φονευθή ή έξουδετερωθή. Ιδίως έλλείπουν στελέχη άπό Λοχα¬γούς και άνω.Οί έκ τής ύπαίθρου στρατολογούμενοι είναι κατάλληλοι ώς μαχηταί, δέν παρουσιάζουν δμως τήν άπαιτουμένην μόρφωσιν και άντίληψιν διά νά έξελιχθουν εις στελέχη. Πρός τούτο τό Γ. Α. έχει άναθέσει εις τάς Κομ. Οργανώσεις των Πόλεων ώς έν άπό τά ουσιωδέστερα καθήκοντά των τήν έξεύρεσιν των καταλλήλων έκ των μελών τού Κόμματος, άτινα προυρίζονται νά στρατολογηθώσι ώς στελέχη.Έπίσης τούς έκ τού Εθνικού Στρατού αίχμαλώτους, έφ δσον δηλώσουν δτι προσχωρούν πρός τούς συμ)τας και άφού δοκιμασθώσι έπί χρονικόν τι διάστημα τούς όνομάζουν Άνθυπολοχαγούς και τούς άναθέτουν διοικήσεις διμοιριών.β) Δυσχέρειαι Ανεφοδιασμού εις πολεμοφόδια.Μετά τόν έλεγχον ύπό τού Εθνικού Στρατού των περιο¬χών τού ΓΡΑΜΜΟΥ και ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ηύξήθησαν αί άνεφοδιαστικαι δυσχέρειαι των συμ)των. Διά τούτο τό Γ. Α. θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ίνα έντός τού προσεχούς θέρους διά της όλοκληρωτικής άνακαταλήψεως του ΓΡΑΜΜΟΥ διά¬νοιξη και πάλιν την άνεφοδιαστικήν όδόν μέρω ΓΡΑΜΜΟΥ. Τουτο άποτελεί ώς μίαν μελλοντικήν πρόθεσιν τής συμμοριακής ήγεσίας, πρώτου βαθμού έπείγοντος διά τάς προσεχεις ένεργείας των.Η δυσχέρεια Ανεφοδιασμού των συμ)των ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ παρουσιάζεται κατά πολύ μεγαλυτέρα. Η λύσις του ζητήμα¬τος τούτου άντιμετωπίσθη και θά έξακολουθήση άντιμετωπιζομένη διά τής θαλασσίας όδου. Μολονότι ώς ήκουσεν ό Ανε¬φοδιασμός τής ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ διεξάγεται και δι άεροπλάνων, ό άπό άέρος έν τούτοις Ανεφοδιασμός δέν είναι δυνατόν νά άνταποκριθή προς τάς άνάγκας των συμμοριακών Τμημάτων ΠΕΛ/ ΝΗΣΟΥ.γ) Δυσχέρειαι εις ιματισμόν και ύπόδυσιν. Ό Συμμοριακός Στρατός είναι έωφδιασμένος 5Γ ιματισμού ποικίλλων προελεύσεων και έθνικοτήτων. Επικρατεί μεγάλη Ανομοιομορ¬φία, τινά δέ τμήματα φέρουν πολιτικάς ένδυμασίας. Ο ιματισμός είναι παλαιός ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ, ΟΥΓΓΡΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ (ΟΥΝΡΑΣ) και ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ, προελεύσεως. Χρησιμοποιούν πολλάκις παλαιά κλινοσκεπάσματα τά όποια συνεργεία ραπτων μεταβάλλουν εις περισκελίδας και χιτωνια. Πολλοί φέρουν κλινοσκεπάσματα έπί των ώμων άντί χλαινών.Τελευταίως εις συμ)τας ΒΙΤΣΙΟΥ έχορηγήθη ιματισμός και ύπόδυσις ΤΣΕΧΙΚΗΣ προελεύσεως.

δ) Ανεφοδιασμός εις τρόφιμα.Παρουσιάζονται σοβαραί δυσχέρειαι λόγω των συχνών μετακινήσεων των νεοστρατολογουμένων και λόγω τής έλλείψεως μεταφορικών μέσων. Έκαστον Τάγμα προσπαθεί νά δημιουργήση δι ίδιον όφελος άποθήκας εις τούς συνήθης χώρους δράσεώς του.Προς τούτο κατασκευάζουν αύτοσχεδίους κονσέρβας διά παρατεταμένης βράσεως κρέατος μεγάλων ζώων «καβουρμας».Ταύτας έναποθηκεύουν εις κρύπτας διεσπαρμένος εις ώρισμένα σημεία γνωστά εις τούς έπιμελητάς δι έκτάκτους χορηγήσεις εις τά τμήματα, έν περιπτώσει δυσχερειών έπικοινωνίας μέ τάς βάσεις Ανεφοδιασμού. Πάντως τό πρόβλημα τού άνεφοδιασμού εις τρόφιμα έχε άντιμετωπίσθη διά των λεηλα¬σιών και διαρπαγών έκ των περιοχών δράσεως των συμ/κών τμημάτων, ώς και δι ειδικών έπιχειρήσεων κατά βάσεων Ανεφοδιασμού τού Εθνικού Στρατού καλουμένων έπιμελειακών έπιχειρήσεων.ε) Υγειονομική Υπηρεσία.Υπάρχει έπάρκεια φαρμακευτικού υλικού. Κυρίως ή συμμοριακή ήγεσία Αντιμετωπίζει σοβαρών έλλειψιν Ιατρών. Διά τό\/ λόγον τούτον τους τυχόν συλλαμβανομένους αιχμαλώτους Ιατρούς έκ του Έθνικοϋ Στρατού τούς χρησιμοποιεί άμέσως διά τάς άνάγκας των συμμοριακών τμημάτων και Νοσοκο¬μείων.στ) Έλλειψις εις κτήνη ως μεταφορικών μέσων.Δι έπανειλλημένων Δ)γών του Γ. Α. καθορίζετο δπως έπιτασσωνται άπαντα τά κτήνη τής περιοχής δράσεως των συμμοριακών τμημάτων και δι δσα δεν καθίστατο δυνατή ή έπίταξις, νά φονεύωνται εις τρόπον ώστε νά μή περιέρχωνται εις χείρας τού Εθνικού Στρατού. Παράταύτα τά ύπάρχοντα κτήνη δέν έπαρκούν διά τάς μεταφορικός άνάγκας των συμμοριακών τμημάτων.Τό Γ. Α. ύπελόγιζεν δτι κατά τήν διεξαγωγήν των όρεινών έπιχειρήσεων ό Εθνικός Στρατός θά Αντιμετώπιζε σοβαρόν πρόβλημα έφοδιασμού και μεταφορών ώς έκ τής έλλείψεως κτηνών καθ δσον ή ύπαιθρος θά είχεν άποστραγγισθή έκ τού¬των κατόπιν τής εύρείας έπιτάξεως ήν ένήργησαν.Ούχ ήττον δμως τό Γ. Α. αίφνιδιάσθη έκ τής κατασκευής όδών έπί όρεινών δρομολογίων και έκ τής ταχύτος έπισκευής των δημοσίων όδών κατόπιν τής άφίξεως των Αμερικανικών μηχανημάτων όδοποίας, πράγμα τό όποιον δέν έπερίμενεν.Κατόπιν τούτου τό Γ. Α.άνέθεσε εις τήν Δ)σιν Πληροφο¬ριών νά συλλέγη πληροφορίας έπί τής κατασκευής έργων όδοποιίας, γεφυρών και λοιπών τεχνικών έργων, τά όποια θά έχουν έπίδρασιν έπί των μετακινήσεων τού Εθνικού Στρατού, και γενικώτερον πληροφορίας έπί τής άττοδόσεως τής έφαρμογής τού σχεδίου ΜΑΡΣΑΛ εις τήν ΕΛΛΑΔΑ.ζ) Ελλείψεις εις μέσα Διαβιβάσεων.Η κυριωτέρα δυσχέρεια άπό άπόψεως διαβιβάσεων πα¬ρουσιάζεται εις τήν έλλειψιν έπαρκών Ασυρμάτων και τηλε¬φωνικού καλωδίου. Ασυρμάτους ό συμ)κάς στρατός διαθέτει άπό Ταξιαρχίαν και άνω. Ή Ταξ)χία διαθέτει 1-2 Ασυρμάτους. ΏρισμέναΤάγματα τά όποια Αναλαμβάνουν μεμονωμένος άποστολάς εις μεγάλας Αποστάσεις έφοδιάζονται δι Ασυρμάτου. Ούτω τό Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ τό όποιον διεπεραιώθη άπό τήν περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ εις ΓΡΑΜΜΟΝ έφωδιάσθη εύθύς έξ άρχής δι Ασυρμάτου και διά διμοιρίας πληροφοριών, ήτις όργανικώς χορηγείται μόνον εις Ταξιαρχίαν. Διά τόν έφωδιασμόν των Ταγμάτων δι Ασυρμάτων τό Γ. Α. των συμμοριτων υπολογίζει δτι θά προμηθευθή τοιούτους έκ των διαφόρων έπι¬χειρήσεων κατά τού Εθνικού Στρατού. Πρός τούτο έχουν έκδοθεί είδικαι Δ)γαί δπως καταβάλλεται προσπάθεια κατά τάς διαφόρους έπιχειρήσεις πρός κυρίευσιν Ασυρμάτων, άπονεμο μένης και εύφήμου μνείας εις τούς Δ)τάς Ταγμάτων οϊτινες κατορθώνουν τουτο.η) Χάρται.Υπάρχει γενικώς έλλειψις χαρτων. Ή Δ)σις έπιχειρήσεων του Γ. Α. διαθέτει όλίγους τινάς Χάρτας Γερμανικής έκδόσεως. Ή Δ)σις πληροφοριών του Γ. Α. διαθέτει χάρτην όλοκλήρου τής ΕΛΛΑΔΟΣ 1: 100.000 Γερμανικής έκδόσεως. Αί Μονάδες διαθέτουν όλίγους χάρτας διαφόρων κλιμάκων και τετραγωνισμου. Τελευταίως διετάχθη δπως οί χάρται τετραγωνισθοϋν διά μολυβδίδος.Ως παράδειγμα τήζ έλλείψεως χαρτων ό καταθέτων άναφέρει δτι αίτήσας χάρτην περιοχής ΦΛΩΡΙΝΗΣ διά την έκτέλεσιν τής άποστολής ήτις του άνετέθη εις την περιοχήν ταύτην, δέν του έχορηγήθη λόγω έλλείψεως.
• ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Ό καταθέτων δέν γνωρίζει λεπτομέρειας επί τής όργανώσεως και δυνάμεως τοϋ συμμοριακού πυρ)κου.Έν τώ Γ. Α. δέν έχει δημιουργηθή Δ)σις ή Γραφείον Πυ-ροβολικού. Γνωρίζει έκ συνομιλίας την όποιαν είχεν μετά τίνος ΚΑΝΑΚΗ (Άξ)κου συνδέσμου Γ. Α. και Μονάδων) δτι έσχάτως οί συμμορίται έφωδιάσθησαι> εις την περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ διά δύο ή περισσοτέρων βαρέων πυρ)λων πιθανώς των 105 και διά των όποίων ως έλεγον έπρόκειτο νά βομβαρδίσουν τήν ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ και ΦΛΩΡΙΝΑΝ. Ή ένίσχυσις αυτή βεβαίως προήλθεν έκ του έξωτερικού (όμορων), έλέγετο δέ δτι έπρόκειτο νά τοίς χορηγηθώσι και έλαφρά τεθωρακισμένα όχήματα. Εσχάτως καθώς ήκουσεν έπρόκειτο νά συσταθή σχολή έκπαιδεύσεως άντιαεροπορικου πυρ)κού.
• ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Η άντιαεροπορική άμυνα είναι όργανωμένη εις όλας τάς συμ)κάς Μονάδας άπό Λόχου και άνω. Εις άς περιοχάς υπάρ¬χουν μόνιμοι έγκαταστάσεις συμ)των ύφίστανται ειδικά άντιαεροπορικά τμήματα. Διά τήν άντιαεροπορικήν βολήν χρησιμο¬ποιούνται συνήθως Γερμανικά μυδράλλια. Εσχάτως έφωδιάσθησαν μέ έλαφρά ταχυβόλα, άντιαεροπορικά πυρ)λα, τά όποια έχουν έλαστικούς τροχούς, πιθανώς πρόκειται περί Γερμαν. α/α πυροβόλων των 20 χιλμ. (Δέν γνωρίζει άκριβώς τόν τόπον).Μελλοντική πρόθεσις τής Συμμοριακής ήγεσίας είναι δπως όργανώση όμάδα άντιαεροπορικής άμύνης κατά Τάγμα ή Τα¬ξιαρχίαν.Οί άνδρες των τμημάτων τούτων θά φοιτουν έπί τι χρονι¬κόν διάστημα εις ειδικά κέντρα ή φροντιστήρια άντιαεροπορικής έκπαιδεύσεως. Έκάστη α/α όμάς θά άποτελήται πιθανώς άπό 7-8 άνδρας μέ 1-2 α/α πολυβόλα. Απαντα τά συμμοριακά τμήματα είναι προετοιμασμένα ψυχολογικώς διά την άντιμετώπισιν άεροπορικών έπιθέσεων.Εύθύς ώς έμψμανισθή άεροιτλάνον ιπτάμενον εις χαμηλόν ύψος ύπεράνω τμήματος συμ)των άπαντες βάλλουν δι όλων των δπλων κατ αύτού εις ύπτια ν θέσιν. Τουτο έπιβάλλεται εις τούς συμ)τας διά Διαταγών ϊνα έκτός τής πιθανότητος καταρρίψεως του άεροπλάνου διατηρούν έπί πλέον και τό ήθικόν των.
• ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΡΜΑΤΩΝ
Εσχάτως άπεψασίσθη ή συγκρότησις «Λόχων άντιτανκιστων». Προεβλέπετο ή συγκρότησις ένός Λόχου κατά Μεραρχίαν. Οί άνδρες των Λόχων τούτων θά έκπαιδευθουν εις τήν έκτέλεσιν άντιαρματικών κωλυμάτων και εις τήν άντιμετώπισιν των άρμάτων διά φιάλων βενζίνης και άλλων μέσων. Ό όπλισμός των άνδρών θά συνίσταται κυρίως εις άντιαρματικάς γροθιάς (πάντζερ φάουστ).
• ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Εις τήν περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ οι συμ)ται συνεκέντρωσαν 15 περίπου άνδρας οίτινες προ τού πολέμου άνήκον εις τήν Βασιλικήν Αεροπορίαν. Ουτοι λέγουν δτι συντόμως θά χρησιμοποιήσουν τάς τεχνικός των γνώσεις έπ ώψελεία των συμμοριτων καθ δσον συντόμως πρόκειται οί συμ)ται νά έψωδιασθώσι δι άεροπλάνων. Χαρακτηριστικώς εις Γ. Α. λέγεται ή ψράσις «γρήγορα θά πετάξουν τά πουλιά μας». Πάντως Αεροπορική Σχολή έκπαιδεύσεως παρά τούς συμμορίτας δέν ύψίσταται.Εις τήν περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ (Ν. 34-37) έπισκευάζεται ό διάδρομος του παλαιού πεδίου προσγειώσεως. Διά τήν έργασίαν ταύτην χρησιμοποιούνται οί μαθηταί τής Σχολής Διμοιριτων. Δέν διατίθενται μηχανικά μέσα διά σοβαρός έργασίας.Οί συμ)ται έχουν τήν γνώμην δτι πολλοί έκ των άεροπόρων του Εθνικού Στρατού έκτελούν διά τής βίας τάς άποστολάς των. Νομίζουν δέ δτι εις τάς τάξεις τής Βασιλικής Αεροπορίας, ύπάρχουν πολλοί συμπαθούντες προς αύτούς. Ακριβώς διά τόν λόγον τούτον νομίζουν δτι θά κατορθώσουν διά τής προπαγάνδας νά προσεταιρισθούν πιλότους τινάς μέ τόν άπώτερον σκοπόν νά προσχωρήσουν μετά των άεροπλάνων των εις τούτους. Δέν άποκλείεται τό τέχνασμα τούτο νά χρησιμοποιήση ή προπαγάνδα διά τήν δικαιολόγησιν μελλοντικής χορηγήσεως ςίς τούτους άεροπλάνων. 0 καταθέτων έχει την γνώμην δτι παρά τήν δημιουργίαν γενικωτέρων πολιτικών ζητημάτων, οί συμ)ται θά έφωδιασθώσι άπό τούς φίλους των όπωσδήποτε έντός του προσεχούς θέρους διά 3-4 άεροπλάνων.
• ΝΑΥΤΙΚΟΝ
Οί άνήκοντες εις τό Ναυτικόν άπετέλεσαν κατά Μάρτιον 1948 ιδιαιτέραν όμάδα. Ακολούθως δεν έγνώσθη τί περί τής τύχης των καθ δσον άνεχώρησαν έκ του Γεν. Αρχηγείου προς άγνωστον κατεύθυνσιν. Μάλλον διετέθησαν εις διαφόρους άποστολάς.Από διαφόρους άορίστους υπαινιγμούς ό καταθέτων έχει τήν γνώμην δτι ό άνεφοδιασμός των συμ)των ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διεξάγεται δι ύποβρυχίων.Οί συγκεντρωθέντες εις Περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ τό παρελθόν θέρος ειδικοί ναυτικοί άνήρχοντο εις 150 περίπου. Έκ τούτων οί πλέον ειδικευμένοι έχρησιμοποιήθησαν δι άγνωστον άποστολήν.Μελλοντική πρόθεσις τής Συμμοριακής ήγεσίας είναι νά άναδιοργανώση τό παλαιόν Ε. Λ. A. Ν. (Ελληνικόν Λαϊκόν Απελευθερωτικόν Ναυτικόν). Τούτο θά χρησιμοποιηθή κυρίως διά τον άνεφοδιασμόν των συμ)των ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΝΗΣΩΝ κατά κύριον λόγον και δευτερευόντως διά τόν άνεφοδιασμόν των συμ)των ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.Επίσης πρωτεύουσα άποστολή τού Ε.Λ.Α.Ν. θά είναι ή μεταφορά στρατολογουμένων έκ των μεγάλων Πόλεων ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΘΑΣ/ΝΙΚΗΣ εις συμ/κάς περιοχάς. Τούτους θά παραλαμβάνουν έξ έρημικών άκτων και όρμίσκων.
• Ν. Ο. Φ.
α) Γενικότητες. Υπό τό Ν.Ο.Φ. ώργανώθησαν αί κομμουνιστικάί μειονότητες τής ΕΛΛΑΔΟΣ και κυρίως οί Σλαυομακεδόνες. Τό Ν.Ο.Φ. τελεί ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τού Κ.Κ.Ε. Σκοπός τής όργανώσεως ταύτης κατά τήν κομμουνιστικήν άποψιν είναι νά κατωχυρώση τάς έλευθερίας και τά δικαιώματα των διαφόρων μειονοτήτων (Σλαυομακεδόνων-Πομάκων) νά διαφυλάξη τά ήθη και έθιμά των και νά έξασφαλίση εις τού¬τους άπόλυτον Ισότητα έναντι των υπολοίπων ΕΛΛΗΝΩΝ. Εις τήν πραγματικότητα δμως τό Ν. Ο. Φ. έδημιουργήθη άπό τό Κ. Κ. Ε. σκοπός δε τούτου είναι (λαμβανομένου ύπ δψιν δη δέν ύπάρχουν μειονότητες ώς τό Κ.Κ.Ε. Ισχυρίζεται) νά περιλάβη υπό τούς κόλπους του τό σλαυομακεδονικόν στοιχείον τό όποιον νά καταστήση πειθήνιον δργανον πρός έξυπηρέτησιν των σκοπών του Κόμματος. Η γυναικεία όργάνωσις του Ν.Ο.Φ. υπό τήν όποιαν όργανώθησαν αί σλαυομακεδόνισες όνομάζεται Α. Φ. Ζ.To Ν. Ο. Φ. καθοδηγείται άπό τό Πολιτικόν Γραφείον του Κ.Κ.Ε.ήτοι άπό τούς ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΝ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΝ, ΣΤΡΙΓΚΟΝ, ΒΛΑΝΤΑΝ και ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΝ.Βάσει τελευταίου Νόμου έχει δημιουργηθή παρά τη ψευδοκυβερνήσει τού ΜΑΡΚΟΥ Διεύθυνσις Εθνικών μειονοτήτων.Έλέγετο δτι θά τοποθετηθή εις ταύτην ό ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Άντ/ρχης Πολιτικός Επίτροπος και νυν άντιπρόσωπος τής ψευδοκυβερνήσεως περιοχής ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟ¬ΝΙΑΣ. Ή Δ/νσις Εθνικών μειονοτήτων κατ ούσίαν θά καθοδηγή τό Ν.Ο.Φ. και θά έλέγχη τούτο ϊνα άκολουθεϊ έπακριβώς τήν γραμμήν τού Κ.Κ.Ε.Τό καταστατικόν τού Ν. Ο. Φ. έγένετο κατόπιν καθοδηγήσεως τού Κ.Κ.Ε. και έτυχεν τής έγκρίσεως τούτου. Τόσον αί έπιδιώξεις τού Ν.Ο.Φ. δσον και ή όργανωτική πολιτική του δέν έρχονται εις ούδεμίαν άντίφασιν με τό Κ.Κ.Ε.β) Όργάνωσις διάρθρωσις Ν. Ο. Φ.Καθοδηγητικόν όργανον τού Ν. Ο. Φ. είναι τό Κεντρικόν Συμβούλιον. Του» ο εκλέγει τήν έκτελεστικήν έπιτροπήν και τήν Γραμματείαν. Ή έδρα τού Κεντρικού Συμβουλίου εύρίσκεται εις τήν περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ.Η Γραμματεία άπαρτίζεται έκ των κάτωθι :ι. ΚΟΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ως Πρόεδρος έκ ΒΕΒΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Ουτος τυχχάνει και Δ/τής τής Λαϊκής Πολιτοφυλακής Περ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ.ιι. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Άνφχης Πολ. Επίτρο¬πος έκ ΒΕΒΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ.ιιι. ΒΕΡΑ Γραμματεύς τής Α. Φ. Ζ. έκ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ.Η έκτελεστική έπιτροπή άπαρτίζεται έκ των κάτωθι μελών: ι. ΜΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ έξ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. ιι. ΒΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έκ ΒΕΒΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ιιι. ΜΑΚΗΣ Πολιτικός Επίτροπος 18 Ταξιαρχίας, ιν. ΒΑ-ΓΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ/τής 18ης Συμ/κής Ταξιαρχίας, ν. ΡΑΚΟΦΣΚΙ ΠΑΥΛΟΣ Δημοδιδάσκαλος έξ ΕΔΕΣΣΗΣ ώς υπεύθυνος τής διαφωτίσεως.νι. ΣΛΟΒΙΑΝΚΑ ή ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έκ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.Έκ των στελεχών τής όλομελείας του Κεντρικοί) Συμβου¬λίου του Ν.Ο.Φ. άναφέρονται οί κάτωθι :ι. ΓΑΡΕΦΗΣ Διοικητής Τάγματος εις την 18 Ταξιαρχίαν ΒΑΙΝΑ.ιι. ΜΑΡΙΚΑ έξ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Περιοχής ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.ill. ΠΑΠΑΑΑΖΑΡΟΥ έξ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.ιν. ΓΚΟΥΜΠΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έκ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑ¬ΣΤΟΡΙΑΣ.ν. ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ψευδώνυμον ΝΤΟΡΤΣΗΣ).νι. ΜΑΧΗ ΠΕΛΑΗ έκ ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.Υπάρχουν και άλλοι έκ τής όλομελείας του Κεντρικού Συμβουλίου τού Ν. Ο. Φ. τούς όποίους ό καταθέτων δέν γνω¬ρίζει.Υπό την καθοδήγησιν των άνωτέρω (Κεντρ. Συμβούλιον “ Εκτελεστική έπιτροπή Γραμματεία) υπάγονται αί Περιφερεια¬κοί ή Επαρχιακοί Έπιτροπαί. Ήτοι π. χ. Περιφεριακή Επι¬τροπή ΕΔΕΣΣΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΑΩΡΙΝΑΣ κ.λ.π.Ύπό τάς περιφερειακός έπιτροπάς ύπάγονται αί Τομιακαι έπιτροπαί και ύπ αύτάς αί Τοπικαι έπιτροπαί των διαφόρων χωρίων.Ή γυναικεία όργάνωσις Α. Φ. Ζ. έχει Κεντρικόν Συμβού¬λιον τά μέλη του όποίου περιλαμβάνονται και εις τό Κεντρ. Συμβούλιον του Ν. Ο. Φ.Ή όργανωτική διάρθρωσις τής Α. Φ. Ζ. είναι ή αυτή ώς έξετέθη και διά τήν όργάνωσιν Ν. Ο. Φ.γ) Σχέσεις Κ.Κ.Ε. Ν. Ο. Φ.Έξ όλων των όμόρων Κρατων τό Σλαυομακεδονικόν στοιχείον πρόσκειται περισσότερον πρός τόν ΤΙΤΟ. !Ήτο έπομένως ώς φυσικόν έπακόλουθον ή διένεξις ΤΙΤΟ-ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ νά γεννήση διένεξιν Κ. Κ. Ε. Ν. Ο. Φ.Ουτω πρότερον Πρόεδρος τού Ν. Ο. Φ. έτύγχανε Ο ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ δστις έθεωρείτο ύπό του Κ.Κ.Ε. ώς προσχωρήσας εις τήν πολιτικήν του ΤΙΤΟ. Ούτος κατηγορήθη ώς έπιδείξας άδιαφορίαν περί τήν έκτέλεσιν των κάθηκόντων του και δτι δέν ήκολούθη πιστώς τήν ύπό τοϋ Κ. Κ. Ε. χαραζομένην πολιτικήν γραμμήν. Μέ τά άνωτέρω δικαιολογητικά τό Κ.Κ.Ε. άφήρεσε άπό τόν ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΝ τήν διοίκησιν του Ν. Ο. Φ., τόν καθήρεσε και πιθανώς ούτος διέφυγεν εις ΣΕΡΒΙΑΝ. 0 ΠΑΣΧΑΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ό όποιος έτύγχανε Γραμματεύς του Ν.Ο.Φ. μολονότι έπισήμως άπεκήρυξε τήν πολιτι¬κήν του ΤΙΤΟ έν τούτοις έθεωρήθη ύπό του Κ.Κ.Ε. ώς ύποπτος και άνθρωπος ούχί έμπιστοσύνης (κατά βάθος προσκείμενος πρός τόν ΤΙΤΟ) και διά τούτο άντικατασταθεις, έτοποθετήθη ώς βοηθός πολίτικου έπιτρόπου πιθανώς εις τήν 107 Ταξιαρ¬χίαν.Ούχ ήττον δμως και έντός των κόλπων του Ν.Ο.Φ. έδημιουργήθη μετά τούτο διένεξις και διάσπασις. ΟΙ μέν ταχθέντες πρός τήν όμάδα τοϋ ΚΕΡΑΜΙΤΖΗ ώς συμπαθοϋντες τήν πολιτικήν του ΤΙΤΟ, οί δέ ώς παραμείναντες πιστοί εις τήν πολιτικήν τού Κ.Κ.Ε. Έξ αιτίας τοϋ άνωτέρω ή πολιτική ήγεσία τοϋ Κ.Κ.Ε. προέβη εις άθρόας άντικαταστάσεις των στελε¬χών τής ΓΤ.Ο.Φ. Πολλούς έξ αύτων έτοποθέτησεν ώς άκροβολιστάς εις τόν συμμοριακόν Στρατόν έπί τώ τέλει δπως έξοντωθοϋν τό ταχύτερον.»Ηδη εις τήν ήγεσίαν τοϋ Ν.Ο.Φ. έτοποθετήθησαν πρόσωπα ύποδειχθέντα υπό τού Κ.Κ.Ε. και τά όποια θεωροϋνται ύπό τούτου ώς έμπνέοντα έμπιστοσύνην. Έν τούτοις και εις τήν νέαν δημιουργηθείσαν κατάστασιν ύπάρχει μία ύποβόσκουσα δυσφορία μεταξύ Ν.Ο.Φ. και Κ.Κ.Ε. ή όποία νϋν μέν δέν έκδηλοϋται έκ φόβου ϊνα μή τά στελέχη τοϋ Ν.Ο.Φ. ύποπέσουν εις τήν δυσμένειαν τοϋ Κ.Κ.Ε. και τοποθετηθούν εις τόν συμμοριακόν στρατόν.Ή αιτία τής δυσαρέσκειας ήτις έπικρατεί μεταξύ Ν.Ο.Φ. και Κ.Κ.Ε. συνίσταται κυρίως εις τήν θέσιν των ήγετ<ϊ>ν τοϋ Ν.Ο.Φ. άπέναντι τοϋ Σλαυομακεδονικού Λαοϋ άφ ένός και τοϋ Κ.Κ.Ε. άφ έτέρου. Είναι γνωστόν δτι 30ο/ο τοϋ Συμμοριακοϋ Στρατοϋ άποτελείται άπό Σλαυομακεδόνας. Επίσης τάς μεγαλυτέρας θυσίας αίματος υπέρ τοϋ Κ.Κ.Ε. κατά τόν διεξαγόμενον άγώνα προσέφερον και έξακολουθοϋν νά προσφέρουν οί σλαυομακεδόνες. Ούτω όλόκληρος ή 18η Ταξιαρχία ΒΑ Ι ΝΑ σύγκειται έκ σλαυομακεδόνων. Εναντι των μεγάλων θυσιών τοϋΜακεδονικού στοιχείου ύπέρ τοϋ Κ.Κ.Ε.ή ήγεσία των συμμοριτων δέν φαίνεσαι ικανοποιούσα τούτους. Επίσης δέν ευνοεί τήν άνάδειξιν Σλαυομακεδόνων εις ύψηλάς θέσεις τής Κομματικής ιεραρχίας, ή έντός τοϋ Συμμοριακοϋ Στρατοϋ. Οϋτω ό μόνος άνώτερος Στρατιωτικός Σλαυομακεδών άνεδείχθη ό ΒΑ Ι ΝΑΣ δστις έχει τόν βαθμόν τοϋ Ταξιάρχου. Αλλά ουτος, δέν θεωρείται άπό τούς Σλαυομακεδόνας ώς τελείως άμιγής, άλλά ώς Γραικομάνος καθ δσον ό πατήρ του ήτο Μακεδονομάχος.Γενικώς οί σλαυομακεδόνες διακρίνονται μεταξύ των εις τούς άμιγείς Σλαυομακεδόνας οϊτινες μετ εύχαριστήσεως θά εβλεπον τήν αύτονόμησιν τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και εις τούς Γραικομάνους οϊτινες άκολουθούντες τό Κ.Κ.Ε. πρός τό παρόν δέν δέχονται τοϋτο. Οδτοι λέγονται Γραικομάνοι διότι οί πρόγονοί των έλαβον μέρος ύπό τάς όδηγίας τής Ελληνικής Κυβερνήσεως εις τόν άγώνα ύπέρ τής άπελευθερώσεως τήςΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ άπό τόν Τουρκικόν ζυγόν. Τό ποσοστόν των Γραικομάνων είναι άσήμαντον. (10ο/ο έκ των Νοφιτων). Ή ηγε¬σία τού Ν.Ο.Φ. σήμερον άποτελείται σχεδόν άποκλειστικώς άπό Γραικομάνους.Τούτους ό Σλαυομακεδονικός Λαός τούς θεωρεί ξένους προς τάς βαθυτέρας του έπιθυμίας και ώς όργανα πιστά τοϋ Κ.Κ.Ε.Ό Σλαυομακεδονικός λαός σήμερον εύρίσκεται εις πολύ δύσκολον θέσιν τρόπον τινά, μεταξύ σφύρας και άκμωνος. Διότι έκ μέρους μέν τής Εθνικής Κυβερνήσεως και τού Στρατού ό Σλαυομακεδών χαρακτηρίζεται ώς Κομμουνιστής και Νοφίτης και έπομένως διώκεται, έκ μέρους δέ τής ψευδοκυβερνήσεως τοϋ ΜΑΡΚΟΥ έκμεταλλευόμενον τούτο ώς πρόσχημα, άναγκάζει τόν Σλαυομακεδόνα νά ύπηρετήση εις τόν συμμοριακόν στρατόν και ύφίσταται τάς μεγαλυτέρας θυσίας αϊματος. Έάν άρνηθή νά ύπηρετήση θεωρείται ώς άντιδραστικός και φονεύεται. Ως μόνη διέξοδον οί Σλαυομακεδόνες διέβλεπον τήν φυγήν των προς τόν ΤΙΤΟ. ΠολΛοί όμως λιποτακτήσαντες άνά τόν συμμοριακόν στρατόν και καταφυγόντες εις τήν ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑΝ συνελήφθησαν και άπεδόθησαν εις τήν ψευδοκυβέρνησιν τού ΜΑΡΚΟΥ, εις έκτέλεσιν σχετικής συμφωνίας ύποστάντες σκληράς κυρώσεις διά τό διάβημά των.Διά τούτο τινές σλαυομακεδόνες λιποτακτούντες έκ τοϋ συμ)κού στρατού περιπλανώνται πέριξ των Χωρίων των άδέσποτοι, σχηματίζοντες άνεξαρτήτους μικροσυμμορίας.Ύπό τήν πίεσιν των άνωτέρω έκτεθέντων και άλλων βαθύ¬τερων πολιτικών αιτίων άνεπτύχθη παρά τοίς Σλαυομακεδόνοις μία μυστική όργάνωσις όνομαζομένη Β. I. Μ. Ε. Ρ. Ο. (Εσωτερική-Έπαναοτατική-Όργάνωσις-Μακεδόνων). Σκοπός τής όργανώσεως ταύτης είναι αύτονομιστικός. «Ητοι ή συνένωσις τής Μακεδονίας τού ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΛΛΑΔΟΣ), τού ΠΙΡΙΝ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ) και ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ (ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ) εις ένιαίον Κράτος ύπό τήν καθοδήγησιν και έπίβλέψιν των τριών Μεγάλων δυνάμεων ΡΩΣΣΙΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΑΓΓΛΙΑΣ. οί σκο¬ποί τής όργανώσεως ταύτης έγκολπώθησαν ύπό των πλειςτων των Σλαυομακεδόνων, οϊτινες εις ταύτην διαβλέπουν μία σα¬νίδα σωτηρίας λαμβανομένου ύπ δψιν δτι ούτω πώς θά έλάμβανον άφορμήν αί Δυτικαι Δυνάμεις νά έπέμβουν πολιτικώς εις τήν Βαλκανικήν και Βορείως τής ΕΛΛΑΔΟΣ. Ό «ΦΑΝΗΣ» κατόπιν έπισταμένης μελέτης τού Σλαυομακεδονικού στοιχείου, έχει τήν γνώμην δτι τούτο πρόσκειται και ψυχολογικώς και οίκονομικώς προς τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ. Πολλαί Σλαυομακεδονικαι οίκογένειαι έχουν 1 2 μέλη των εις τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ και πολ¬λούς συγγενεις, καθ δσον τό άποδημητικόν πνεύμα των Σλαυομακεδόνων είχε άναπτυχθή άρκούντως και έπί Τούρκο κρατίας. Επομένως οδτοι διατηρούν οικονομικούς δεσμούς εις την ΑΜΕΡΙΚΗΝ. Τόν δρόμον πρός την ΑΜΕΡΙΚΗΝ τό Σλαυομακεδονικόν στοιχείον τόνβλέπει ώς μία φυσικήν διέξοδον εύημερίας και προόδου.Ή όργάνωσις αϋτη άντιτίθεται πρός τά συμφέροντα των Κομμουνιστικών Κομμάτων και διώκεται τόσον άπό τό Κ. Κ. Ε. δσον και άπό τό Κ. Κ. των όμορων (ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ).Γεγονός πάντως είναι δτι ή όργάνωσις αϋτη ύφίσταται και μέχρι τοϋ μικροτέρου χωρίου. Τά στελέχη τής όργανώσεως άνήκουν εις την ΕΛΛΗΝίΚΗΝ,τήν ΣΕΡΒΙΚΗΝ και την ΒΟΥΑΓΑΡΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ. Επικρατεί ή γνώμη δτι ή όργάνωσις αϋτη είναι ύπό την ύψηλήν προστασίαν των Δυτ. Δυνάμεων και ιδία των Ηνωμένων Πολιτειών τής ΑΜΕΡΙΚΗΣ.Τό Κ. Κ. Ε. άντιτίθεται σφοδρώς πρός τήν όργάνωσιν τού¬την, διότι έχει κηρυχθή κατά τής αύτονομήσεως τής ΜΑΚΕΔΟ¬ΝΙΑΣ και διακηρύσσει δτι σκοπός τού Κ. Κ. Ε. είναι ή ένσωμάτωσις τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εις τήν μέλλουσαν νά έγκαθιδρύση έν ΕΛΛΑΔΙ Λαϊκήν Δημοκρατίαν (Σοβιετικού τύπου).Τό Κ.Κ.Ε. μέχρι τοϋ έτους 1934 είχεν κηρυχθή υπέρ τής αύτο¬νομήσεως τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τουτο δμως έχαρκτηρίσθη άργότερον ύπό του ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ώς ένα άπό τά μεγαλύτερα σφάλ¬ματα τής πολιτικής τού Κ. Κ. Ε., διότι προσέκρουε πρός τό λίαν άνεπτυγμένον Εθνικιστικόν πνεύμα τού Ελληνικού Λαού. Η στροφή αϋτη τής πολιτικής τού Κ.Κ.Ε. έδικαιολογήθη είο τούς δυσαρεστηθέντας έκ τούτου Σλαυομακεδόνας ώς άναγκαια λόγω τής άλλαγής τού συσχετισμού των δυνάμεων έν ΜΕΚΕΔΟΝΙΑ. Ητοι λόγω τής άφίξεως τού Ελληνικού πληθυ¬σμού έκ τής ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ και λόγω τής μεταβάσεως άρκετων Σλαυομακεδόνων εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ και ΣΕΡΒΙΑΝ.δ) Σχέσεις ΤΙΤΟ—Ν.Ο.Φ.Αντικειμενικός σκοπός τού ΤΙΤΟ είναι ή προσάρτησις τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εις τήν ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥ Γ ΑΝ. Διά τούτο εύθύς έξ άρχής κατέβαλε προσπάθειας διά νά προσεταιρισθή τό Ν.Ο.Φ. Πράγματι έπέτυχε πρός στιγμήν τούτο δτε Πρόεδρος τού Ν.Ο.Φ. ήτο ό ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ δστις. ήτο άφοσιωμένος εις τόν ΤΙΤΟ. Συμφώνως πρός τάς ύποδείξεις τού ΤΙΤΟ ό ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ έπεδίωκε νά αύξήση τήν έπιρροήν τού Σλαυομακεδονικού στοιχείου εις τόν Συμμοριακόν Στρατόν και παρά τή ψευδοκυβερνήσει.Πρός τούτο ό ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ έζήτησεν άπότό Γενικόν Άρχηγείον τά κάτωθι δικαιώματα διά τό Ν. Ο. Φ.ι. Νά ύπάρχη εις τούλάχιστον Στρατηγός διοικών Μεγάλην Μονάδα έκ τού Ν. Ο. Φ. (Σλαυομακεδών).
• u. Νά χορηγηθή εις ΝΟΦΙΤΗΝ ένα Ύπουργείον, τής ψευδόκυβερνήσεως.
ιιι. Νά ύπάρχη μεγαλυτέρα δυνατότης άναδείξεως ΝΟΦΙΤΩΝ ώς άνωτέρων στελεχών έν τώ Συμμοριακώ Στρατώ.Τά άνωτέρω δχι μόνον δέν άπεδέχθη ή ήγεσία τού Κ.Κ.Ε. άλλά ώς άνεφέρθη και άνωτέρω άντιληφθείσα δτι τό Ν. Ο. Φ. έκινδύνευεν νά περιέλθη ύπό την έπιρροήν του ΤΙΤΟ Αντικατέ¬στησε τήν ηγεσίαν του διά προσώπων έμπιστοσύνης. Ήδη ή ήγεσία του Ν. Ο. Φ. δέν έχειούδεμίαν σύνδεσιν μετά του ΤΙΤΟ.
ΔΙΕΝΕΞΙΣ ΤΙΤΟ—ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ
α) Γενικότητες .Ό ΤΙΤΟ μέχρι του έτους 1947 έθεωρείτοάπό τούς κομμου¬νιστικούς κύκλους ώς μία έκ των μεγαλυτέρων προσωπικοτή¬των του διεθνούς προλεταριάτου.Κατά τήν έποχήν ταύτην ό Ρώσσος Αντιπρόσωπος τού Κομμουνιστικου κόμματος τής Σοβιετικής Ένώσεως διά τά Βαλκάνια ύπό τό ψευδώνυμον «ΓΕΡΟΣ», άναψερόμενος διά τόν ΤΙΤΟ έλεγε «Ό ΤΙΤΟ δέν είναι μόνον Αρχηγός τού Κ.Κ.Γ. άλλά είναι μία φυσιογνωμία του παγκοσμίουπρολεταριακού κινήματος. Όταν τά Βαλκάνια έχουν κομμουνιστάς—Μαρξιστάς-Λενιστάς ώς τόν ΤΙΤΟ-ΔΗΜΗΤΡΩΦ και ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ δέν φοβούνται τόν Άγγλοαμερικανικόν Ιμπεριαλισμόν». Ένω δμως ό «ΓΕΡΟΣ» έκφράζεται ουτω διά τόν ΤΙΤΟ, διά τούς στενούς συνεργάτας αυτού ΚΑΡΤΕΑ και ΡΑΝΚΟΒΙΤΣ έτρεφεν άσπον¬δον μίσος.Δέον δπως τονισθή δτι ό ΤΙΤΟ είναι στενώτατα συνδεδεμένος μέ τούς ΚΑΡΤΕΛ, ΡΑΝΚΟΒΙΤΣ. Ούτοι όργάνωσαν όλόκληρον τόν κρατικόν μηχανισμόν τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑΣ και είναι οί άνθρωποι οί όποιοι άνέδειξαν τόν ΤΙΤΟ.Έάν άνατρέξωμεν εις τήν ιστορίαν τού Κομμουνιστικού Κόμματος τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑΣ θά παρατηρήσωμεν δτι Ανέ¬καθεν ένυπήρχεν εις τούτο μία έσωκομματική κρίσις (φραξιο-νισμός). Από τήν κρίσιν ταύτην έπεκράτησεν ή όμάδα ΚΑΡ¬ΤΕΛ—ΡΑΝΚΟΒΙΤΣ—ΤΙΤΟ ήτις κατορθώσασα νά τεθή έπί κε¬φαλής τού Παρτιζάνικου κινήματος κατά τήν περίοδον τής κα¬τοχής, έπεβλήθη έπί τής Αντιπάλου μερίδος ήτις διεδραμάτησε κρτά τήν περίοδον ταύτην δευτερεύοντα ρόλον. Ή Αντίπαλος μερίς τού Κ.Κ.Γ. ήναγκάσθη κατά τήν κατοχήν νά λάβη τήν θέσιν τής συνοδοιπορίας και νά συνεργασθή άναγκαστικώς μέ τήν όμάδα τού ΤΙΤΟ λόγω τής καταστάσεως.Μετά τήν άπελευθέρωσιν δμως ήρχισεν έκ νέου ή διαμάχη και ή ένδημούσα κρίσις εις τούς κόλπους τού Κ.Κ.Γ. ώξύνθη έπικινδύνως. Πολλοί κομμουνισταί κατέχοντες ύψηλά άξιώματα (άκόμη και Υπουργου) συνελήφθησαν και έφυλακίσθησαν κατηγορηθέντες δήθεν ώς πράκτορες τήςίντέλιζενς Σέρβις.Τό Κ. Κ. ΡΩΣΣΙΑΣ τελών έν γνώσει και έν πάση λεπτο¬μερεις των διεδραματιζομένων, έκρινε δτι έπήλθεν ή κατάλλη¬λος στιγμή τής έπεμβάσεως και δτι ούτω παρειχετο έξαιρετική ευκαιρία πρός μείωσιν του γοήτρου και τοϋ κύρους του ΤΙΤΟ εις τά ΒΑΛΚΑΝΙΑ, τό όποιον εΤχεν αύξηθή ύπερμέτρως και έτεινεν νά ύποκαταστήση εις τήν περιοχήν ταύτην τήν ΡΩΣΣΙΚΗΝ κυριαρχίαν.Ούτω ήρχισεν ή έκδηλος έπέμβασις του Κ.Κ.Σ.Ε. εις τήν ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΓΑΝ. Ό ΤΙΤΟ ήναγκάσθη άρχικώς νά άπελευθερώση έκ των φυλακών όλους τούς συλληφθέντας. Κατ άρχάς ή πολιτική του Κ.Κ.Σ.Ε. συνίστατο εις τό νά άποσπάση τόν ΤΙΤΟ άπό τήν όμάδα ΚΑΡΤΕΑ—ΡΑΝΚΟΒΙΤΣ, νά τόν προσεταιρισθή και νά καταστήση τούτον πειθήνιον δργανόν του ώς είναι οί ΔΗΜΗΤΡΩΦ, ΧΟΤΖΑ κ. ά.Τήν κίνησιν ταύτην του Μπολσεβικικου κόμματος άντιληφθέντες οί ΚΑΡΤΕΛ—ΡΑΝΚΟΒΙΤΣ άρχίζουν τήν σκοτεινήν διαμάχην μετά τούτου. Ο ΤΙΤΟ συντάσσεται μέ τούς άνωτέρω στενούς συνεργάτας του και οϋτω άρχίζει ή όλοκληρωτική πλέον ρήξις τού ΤΙΤΟ μετά τής Κομινφόρμ.β) Μομφαί άς προσάπτει ή ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ κατάτού ΤΙΤΟ. Ό ΤΙΤΟ κατηγορειται ύπό τής Κόμινψορμ κυρίως διά τάς κάτωθι αίτίας:ι. Ή γραμμή τήν όποιαν έχει χαράξει και άκολουθεί ή όμάς του ΤΙΤΟ δέν ταύτίζεται μέ τήν τού Μπολσεβίκικου Κόμ¬ματος και τής προλεταρικής διπλωματίας.ιι. Τό ΎπουργεΤον των Εσωτερικών τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑΣ διά πρακτόρων παρακολουθεί τούς Αντιπροσώ¬πους τής ΡΩΣΣΙΑΣ.ιιι. Έξασκείται δυσφημιστική προπαγάνδα κατά των Αντι¬προσώπων τής ΡΩΣΣΙΑΣ και τού Ερυθρού Στρατού.ιν. Ό ΤΙΤΟ άκολουθεί μικροαστικήν έθνικιστικήν πολιτι¬κήν έπί τού Εθνικού ζητήματος τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΊΆΣ.ν.Ό ΤΙΤΟ δέν εδειξεν τήν άπαιτουμένην Αλληλεγγύην και βοήθειαν εις τούς κομμουνιστικούς Αγώνας άλλων λαών.νι. Ό ΤΙΤΟ δέν κατώρθωσε νά όργανώση έν έκλεκτόν μο¬νολιθικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα έν ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑ άλλά συμπεριέλαβε εις τούτο τό ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ τό όποιον είναι άνομοιογενής μαζα και ουτω περισέφρυσαν έθνικιστικά και Αντιδραστικά στοιχεία έντός των κόλπων τού Κ.Κ.Γ,νιι. Ή όμάς ΤΙΤΟ εχει μεταβληθεί εις σπείραν συνωμο¬των και έξασκεί τρομοκρατίαν έπί τού ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥ Ι ΚΟΥ Λαού. νιιι. Ακολουθεί έσφαλμένην Αγροτικήν πολιτικήν, διότι δέν έχει έξουδετερώση τούς κουλάκους και δίδει την δυνατότητα άναπτύξεως των μικροαστων πράγμα τό όποιον θέ έχη ώς άποτέλεσμα την άνάπτυξιν του καπιταλισμού έντός τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΑΑΥΙΑΣ.ιχ. Ο ΤΙΤΟ έξέφυγεν άπό την γραμμήν τοϋ Μαρξισμού— Λενισμου διά τήν σοσιαλιστικήν άνοικοδόμησιν τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ.χ. Ό ΤΙΤΟ έρωτοτροπεϊ μέ τάς Δυτικάς δυνάμεις και δια¬τηρεί έγκαρδίους σχέσεις μετά του Βρεττανου Πρέσβεως έν ΒΕΛ1ΓΡΑΔΙΩ.,χι. Η όμάς ΤΙΤΟ ύπετίμησεν τήν Ταξικήν πάλην και ένόμισεν δτι είναι δυνατόν να δημιουργήση Αενιστικόν σοσιαλι¬σμόν άπλώς και μόνον διά Νομοθεσιών.γ) Πραγματικά αίτια τής διενέξεως ΤΙΤΟ—ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ.Τά πραγματικά δμως αίτια τής διενέξεως ΤΙΤΟ—ΚΟΜΙΝ¬ΦΟΡΜ είναι τά κάτωθι:ι. Ό ΤΙΤΟ θεωρεί έαυτόν ώς άνώτερον των λοιπών κομ-μουνιστων ήγετων τής ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ, διότι δέν άνεδείχθη έκ τής εύνοιας και τή ύποστηρίξει του ΣΤΑΛΙΝ, άλλά έκ τής Ατο¬μικής του άξίας ώς ήγηθεις τοϋ Απελευθερωτικού άγώνος τού Γιουγκοσλαυικοϋ λαού. «Ενεκα τούτου φιλοδοξεί δι έαυτόν και τό Κόμμα του τήν ήγεσίαν εις τήν ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΝ, πράγμα τό όποιον έρχεται εις σύγκρουσιν μέ τά ιμπεριαλιστικά σχέδια τής ΡΩΣΣΙΑΣ.Διά τόν άνωτέρω άκριβώς λόγον ό ΤΙΤΟ δέν Ανέχεται τήν κηδεμονίαν τής ΡΩΣΣΙΑΣ, άλλά έπιθυμεϊ δπως άκολουθήση κομμουνιστικήν, Ανεξάρτητον δμως, Πολιτικήν. Έξ άλλου δσα Κράτη έτέθησαν ύπό τήν κηδεμονίαν τής ΡΩΣΣΙΑΣ, άπεμυζήθησαν ύπό ταύτης έκ πάσης φύσεως προϊόντων. Ή ΓΙΟΥΓΚΟΣΑΑΥΙΑ διαθέτουσα άφθονους πόρους άποτελεί διά τήν ΡΩΣΣΙΑΝ μίαν καλήν πηγήν έξευρέσεως προϊόντων. «Εναντι δμως των έξαγωγών άς έπεβαλεν ή ΡΩΣΣΙΑ εις ταύτην τά ειςαγόμενα έκ ΡΩΣΣΙΑΣ προϊόντα ήσαν πολύ κατωτέρας άξίας. Διά τούτο ό ΤΙΤΟ έθεώρησεν δτι αί σχέσεις του μέ τήν ΡΩΣΣΙΑΝ είναι πλέον έπιζήμιαι ή μετά των Δυτ. Δυνάμεων.ιι. Εις τήν έξωτερικήν πολιτικήν ό ΤΙΤΟ τρέφει βλέψεις πρός τήν ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ και τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ πράγμα τό όποιον δέν υιοθετείται άπό τήν έξωτερικήν πολιτι¬κήν τής Σοβιετικής Ένώσεως ίνα μή δυσαρεστηθώσι τά Κομ¬μουνιστικά Κόμματα ΙΤΑΛΙΑΣ και ΕΛΛΑΔΟΣ.ιιι. Ή όμάς ΤΙΤΟ άπό υπερτροφικόν έγωκεντρισμόν θεω¬ρεί δτι διανοίγει νέους όρίζοντας εις τόν Μαρξιστικόν-Λενιστιχόν δογματισμόν πράγμα τό όποιον δέν Αντιπροσωπεύει όΣταλινισμός. «Ητοι τό Κ. Κ. Γ. φιλοδοξεί νά καθωδηγήση τό Κ.Κ.Σ.Ε. και τό διεθνές προλεταριάτον.6) θέσις Γιουγκοσλαυϊκοϋ Λαου έναντι του ΤΙΤΟ.Ή Γιουγκοσλαυία ήτο Χώρα αύτάρκης και μέ σχετικήν βιομηχανίαν. Ό πόλεμος έπέψερεν εις ταύτην μεγάλος καταστροφάς. Όλόκληραι περιοχαί ώς τό ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ, ΕΡΖΕ¬ΓΟΒΙΝΗ, ΚΡΟΑΤΙΑ κατεστράφησαν όλοκληρωτικώς και οί κάτικοί των ήναγκάσθησαν νά μεταναστεύσουν εις άλλας περιοχάς και εις τά άστικά κέντρα ώς έργάται. Πολλοί έξ αύτων ειςήλθον εις τό Στράτευμα και εις τόν κρατικόν μηχανισμόν.Οϋτω ό πληθυσμός των περιοχών αύτων, ό όποιος έτυχεν περιθάλψεως έκ του καθεστώτος του ΤΙΤΟ είναι συνδεδεμένος μέ τό Κράτος και ύποστηρίζει τόν ΤΙΤΟ κατά 95ο/ο.Ό Λαός τής ΣΕΡΒΙΑΣ είναι ύπέρ του ΤΙΤΟ εις άναλογίαν κατά 50ο/ο, τής ΒΟΊΒΟΔΙΝΑΣ κατά 30ο/οκαι τής ΜΑΚΕΔΟ¬ΝΙΑΣ κατά 60-70ο/ο. «Ητοι έπί όλοκλήρου του πληθυσμου τής ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑΣ και προ τής διενέξεωςΤΙΤΟ-ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ παρουσιάζετο περίπου ή κάτωθι άναλογία.—Ύπέρ του ΤΙΤΟ τά 50ο/ο του πληθυσμου.
• » των Δυτ. Δυνάμεων τά 30 σ/ ο του πληθυσμου.
—ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ 20ο/ο του πληθυσμου.Μετά τήν διένεξιν μέγα μέρος των συμπαθούντων πρόςτάς Δυτ. Δυνάμεις και έκ των ουδετέρων συνετάχθησαν μετά του ΤΙΤΟ, άπ έναντίας άριθμός τις δστις πρότερον ήτο μετά του ΤΙΤΟ άποδοκιμάζει τήν πολιτικήν του και έτάχθη μέ τό μέρος τής ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ. Οϋτω ή άναλογία παρουσιάζεται ώς άκολούθως :—Ύπέρ τής πολιτικής ΤΙΤΟ 70 ο/ο.
• » ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ 30
Έκ του άριθμου των 70 ojo δέον νά ύπολογίζωμεν δτι τά 20ο)ο είναι άπολύτως άφοσιωμένοι εις τόν ΤΙΤΟ και είναι κυ¬ρίως άτομα άνήκοντα εις τόν κρατικόν μηχανισμόν και εις τόν Γιουγκοσλαυϊκόν Στρατόν. Τά 30 ο/ο είναι έκ των συμπαθούν-των τάς Δυτ. Δυνάμεις και ταχθέντων μετά τήν διένεξιν μετά του ΤΙΤΟκαι άποτελουνται κυρίως έκ τής μικροαστικής και άγροτικής τάξεως και τινές περί τούς 5ο/ο έκ του Κρατικού Μηχανισμού. Τά δέ 20ο/ό είναι έκ των ουδετέρων και οϊτινες έτάχθησαν και οδτοι μετά τήν διένεξιν κατά τό πλείστον ύπέρ του ΤΙΤΟ.Η ύπέρ τής ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ άναλογία των 30ο/ο άποτελείται κυρίως άπό κατώτερα στελέχη κοί έργάτας.ε) Αποτελέσματα τής διενέξεως ΤΙΤΟ-ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ.Ως άντίρροπον του ΤΙΤΟ έν τή Βαλκανική ό ΣΤΑΛΙΝ έθεσε τόν άντίζηλον του ΤΙΤΟ ΔΗΜΗΤΡΩΦ διά τόν όποιον οδτος τρέφει μίσος και προσωπικήν έχθραν.Ό ΤΙΤΟ θεωρεί τόν ΔΗΜΗΤΡΩΦ ώς άνθρωπον ύπόδουλον του ΣΤΑΛΙΝ και δτι άνεδείχθη χάρις εις τήν εύνοιαν τούτου και ούχί έκ προσωπικής άξίας. Γενικώτερον ό ΤΙΤΟ καλλιεργεί ένα αίσθημα άνωτερότητος διά τούς Γιουγκοσλαύους Κομμουνιστάς έναντι ιδίως των Βουλγάρων Κομμουνι¬στων, τούς όποιους θεωρεί δτι δέν άντεπεκρίθησαν κατά τήν περίοδον τής κατοχής και δτι ένώ τό Κ.Κ.Γ. έχει νά άναδείξη άγώνας και θυσίας κατά του κατακτητοϋ, τό Κ. Κ. Β. δέν έχει νά έπιδείξη άλλο τι ή δόλον, άδράνειαν και ύποταγήν. Έξ άλ¬λου οί Βούλγαροι Κομμουνισταί ύπό τήν ήγεσίαν τού ΔΗΜΗ¬ΤΡΩΦ θεωρών έαυτούς ώς πλέον καλλίτερον θεωρητικώς κατηρτισμένους άπό τούς Γιουγκοσλαύους Κομμουνιστάς και ώς περισσότερον συνεπώς πρός τόνΜαρξισμόν-Λενισμόν-Σταλινισμόν. Λαμβανομένου ύπ δψιν δτι ό ΔΗΜΗΤΡΩΦ έρχεται άντιμέτωπος και πρός τάς κατακτητικός βλέψεις του ΤΙΤΟ διά τήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ τήν όποιαν έπιθυμεϊ δι ίδιον δψελος, έχει τουτο ώς συνέπειαν, ή ρήξις μεταξύ ΤΙΤΟ και ΔΗΜΗΤΡΩΦ όσημέραι νά όξύνεται και νά συνεχίζεται μέ αϋξουσαν έκτασιν και άγνωστα άποτελέσματα.Κατόπιν τής άποστασίας τού ΤΙΤΟ, έντολή τής ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ ούτος άπεκηρύχθη άπό όλα τά Κομμουνιστικά Κόμ¬ματα πλήν τού τής Έλβατίας.Τό Κ.Κ.Ε. καταδίκασε τήν πολιτικήν του ΤΙΤΟ και έτάχθη μέ τό μέρος τής ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ. Η καταδίκη δμως αϋτη ήτο καθαρώς έσωκομματική. Έξωτερικώς τό Κ.Κ.Ε. άποψεύγει νά λάβη όριστικήν θέσιν έναντι τού ζητήματος τούτου έκ φόβου μήπως άποκοπεί τελείως ή παρεχομένη ύπό τής Γιουγκοσλαυίας βοήθεια εις τούς συμ)τας. Έξωτερικώς τό Κ.Κ.Ε. έδήλωσεν «Ημεις δέν λαμβάνομεν θέσιν εις τήν διένεξιν ταύτην διότι αύτήν τήν στιγμήν κάνομεν πόλεμον και θά δεχόμεθα κάθε βοήθειαν προερχομένην άπό ένα δημοκρατικόν λαόν».Πάντως και ή έσωκομματική και ή έξωκομματική στάσις του Κ.Κ.Ε. ένατι τής διενέξεως ταύτης ύπεδείχθη ύπό τής Κόμινφορμ και τυγχάνει τής έγκρίσεως ταύτης.Αποτέλεσμα τής στάσεως τού Κ. Κ. Ε. είναι δτι μολο¬νότι τό Κ.Κ.Γ. διατυμπανίζει διά τής προπαγάνδας του τήν άλληλεγγύην έναντι του άγωνιζομένου Κ.Κ.Ε. εις τήν πραγματι¬κότητα ή παρεχομένη βοήθεια δέν είναι δσον πρότερον και παρέχεται μετά μεγαλυτέρας περισκέψεως.Ή άπομόνωσις αϋτη του ΤΙΤΟ θά έχη ώς φυσικήν συνέ¬πειαν νά τόν άγάγη έκόντα-άκοντα εις σύναψιν κατά πρώτον έμπορικών σχέσεων μετά των Δυτ. Δυνάμεων και έν συνεχεία και άλλων συμφωνιών των όποιων τό περιεχόμενον θά είναι δύσκολον νά προείπη τις άλλά αί όποίαι όπωσδήποτε θά άναγκάσουν εις τό μέλλον τόν ΤΙΤΟ, νά ζητήση την βοήθειαν των Δυτ. Δυνάμεων. Έάν πάλι ό ΤΙΤΟ τηρήση άπομονωτικήν τακτικήν και άπό τάς Δυτικάς Δυνάμεις ή θέσις του θά είναι πολύ δύσκολος και ιδίως άπό οικονομικής άπόψεως, διότι δέν θά είναι εις θέσιν νά άντεπεξέλθη πρός τά έξαγγελθέντα πρός τόν Γιουγκοσλαυίκόν Λαόν περί 5ετων σχεδίων και οϋτω άποξενούμενος και τής ύποστηρίξεως τού Γιουγκοσλαυίκου Λαού ή πτώσις του θά είναι άσφαλής. Οπωσδήποτε ό ΤΙΤΟ εύρίσκεται εις εν μέγα δίλημμα.Κατωτέρω έκτίθενται ένδείξεις τινές χαρακτηριστικοί τής κρατούσης έν Γιουγκοσλαυία καταστάσεως μετά τήν διένεξιν.ι. Ή Ο.Ζ.Ν.Α. θεωρεί ως έπικινδυνωδεστέρους έχθρούς τού καθεστώτος τούς προσκειμένους πρός τήν Κόμινφορμ παρά πρός τάς Δυτικάς Δυνάμεις.ιι. Άπηγορεύθη ή κυκλοφορία και ή μελέτη τής ιστορίας του Μπολσεβίκικου Κόμματος.ιιι. Έχουν έλαττωθή κατά πολύ τά κυκλοφορούντο βιβλία τά διαπραγματευόμενα τήν ιδεολογικήν πάλιν κατά του καπι¬ταλισμού.ιν. Κυκλοφορούν πολλά βιβλία Αμερικανικά.ν. Οί κινηματογράφοι προβάλλουν πολλά έργα Αμερικα¬νικής παραγωγής.νι. Προτιμαται τέχνη και μουσική Δυτ. Δυνάμεων.Ένώ τά άνωτέρω ύφίστανται εις τήν πραγματικότητα ό ΤΙΤΟ διά τής προπαγάνδας του διατείνεται δτι άκολουθεί τήν όρθόδοξον κομμουνιστικήν όδόν και δτι κακώς συκοφαντείται έκ μέρους τής ΡΩΣΣΙΑΣ.στ. «Απαντα τά άνωτέρω έπί τής διενέξεως ΤΙΤΟΚΟΜΙΝΦΟΡΜ είναι ως ό καταθέτων άντελήφθη ταυτα έκ τής παραμονής του έν Γιουγκοσκαυία έκ συζητήσεων αϊτινες διηξήγοντο εις τό Γ εν. Άρχηγείον των Συμ/των, και έκ των συζητήσεων ένός όνόματι ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ (πρώην Προέ¬δρου Κοινότητος ΜΠΟΥΛΚΕΣ) δστις ώς έλεγε άφίχθη εις Γ.Α. ώς άπελαθεις ύπό ΤΙΤΟ. Εις τό Γ.Α. των Συμ}των έλέγετο δτι έξ αιτίας του ΤΙΤΟ ό Γιουγκοσλαυϊκός Λαός έχασεν τάς έλευθερίας και δτι διά νά τάς άποκτήση έκ νέου πρέπει νά χυθή πολύ αίμα.
• ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΠΟΛΚ.
Ό καταθέτων δέν κατέχει συγκεκριμμένα στοιχεία. Του έπροξένησεν δμως έντύπωσιν τό γεγονός δτι κατά Φεβρουά¬ριον 1948, ήτοι πρό τής έκτελέσεως τού έγκλήματος οί Συνταγματάρχαι Πολιτικοί Επίτροποι ΒΑΣΒΑΝΑΣ, ΒΑΤΟΥΤΣΙΑΝΟΣ και ΧΑΤΖΗΣ έξηφανίσθησαν άπό τό Γεν. Άρχηγείον. Έξ άκριτομυθιών έπληροφορήθη δτι οί άνωτέρω μετέβησαν δι ει¬δικήν άποστολήν πιθανώς εις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. Όπωσδήποτε οδτοι θά συνεδέθησαν και μετά του ΦΑΝΗ δστις ώς κατωτέρω άναφέρεται συνδέει τό Γ.Α. μετά τής ΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ διά γιάφκας εύρισκομένας εις περιοχήν ΒΕΡΜΙΟΥ ή ΠΙΕΡΡΙΩΝ.Επομένως πολύ πιθανόν οί άνωτέρω νά ώργάνωσαν τήν έκτέλεσιν του έγκλήματος κατόπιν ύποδείξεως τής Κομινφόρμ και μέ άντικειμενικόν σκοπόν δπως έπιρριφθή ή ευθύνη τής διαπράξεως τούτου εις τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν.
• ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΑΔΑ.
Κατά τήν συζήτησιν μεταξύ «ΦΑΝΗ» και τίνος ΛΕΥΤΕΡΗ Οικονομικού Δ/τοϋ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» έλέχθη ύπό του τελευταίου, δτι ή έκτέλεσις του Υπουργού ΛΑΔΑ, διετάχθη άπό τό Πολι¬τικόν Γραφειον τού Κόμματος μέ τον άπώτερον σκοπόν δπως τρομοκρατηθούν οί ιθύνοντες Κυβερνητικοί κύκλοι και σταματή¬σουν τάς έκτελέσεις των εις τήν ποινήν τού θανάτου καταδικαζομένων κομμονιστων.
• ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
Ύπό τούΚ.Κ.Ε. καθοδηγούνται αί κάτωθι Πολιτικοί όργανώσεις

.α) Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος (Α.Κ.Ε.). Είναι δημιούργημα τού Κ. Κ. Ε. Τό Κ. Κ. Ε. έκρινε δτι ό Αγρότης στερείται των προλεταριακών ιδιοτήτων τού έργάτου και δτι ή νουτροπία του είναι διάφορος καθόσον έχει ύπερβολικά άνεπτυγμένον τό αίσθημα τής ιδιοκτησίας.  Ενεκα τούτου ώργανώθη τό Α.Κ.Ε. διά νά παρασύρη τον Αγροτικόνκόσμον ειςτόν κομμουνισμόν.Αντιπρόσωπος τού Α.Κ.Ε. εις τό Γεν. Άρχηγείον είναι ό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ.Ή όργάνωσις τού Α.Κ.Ε, εΤναι άκριβώς καθ δν τρόπον και ή τού Κ.Κ.Ε.

β) Δ.Ν.Ε. (Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδος). Κυρίως είναι όργανωμένη εις ταύτην ή Νεολαία τής υπαίθρου.

γ) Ε.Π.Ο.Ν. Διά τήν όργάνωσιν τής Νεολαίας των άστικών κέντρων,

δ) Ν.Ο.Φ.

ε) Εθνική Αλληλεγγύη.

• ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ—ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Κ.Κ.Ε.
Τό Κ.Κ.Ε. ούδέποτε έχει ένιαίαν και άκαμπτον όργάνωσιν.Ή όργάνωσις και ή διάρθρωσις τού Κ.Κ.Ε. καθορίζεται έκάστοτε άναλόγως των έπιδιωκομένων σκοπών, τής ποσότητος και ποιότητος των μελών του και των συνθηκών εις τάς όποιας τούτο εύρίσκεται (παρανομίαν ή νομιμότητα).Αί μεταλλαγαί αυται λαμβάνονται έκάστοται διά νά Απο¬φεύγονται τά όλοκληρωτικά πλήγματα, τά όποια είναι δυνα¬τόν νά ύποστή ό μηχανισμός τοϋ κόμματος άπό τά Σώματα Ασφαλείας και τό Κράτος.Επομένως δέν είναι εύκολον εις έκάστην περίοδον νά γνωρίζη κανεις την κομματικήν διάρθρωσιν.Έν τούτοις έκ τής μελέτης τής έκάστοτε πολιτικής γραμ¬μής του Κ.Κ.Ε. και των Αντικειμενικών του σκοπών, θά δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έν γενικαίς γραμμαίς τήν έκάστοτε πολιτικήν διάρθρωσιν τούτου άπό τής άνωτάτης ιεραρχίας του κόμματος μέχρι τής κςχτωτάτης.Η γραμμή του κόμματος έπί παραδείγματι κατά τήν πε¬ρίοδον τής 4ης Αύγούστου ήτο «άγών κατά των δηλωσιών και του Μεταξικοϋ καθεστώτος».Κατά τήν περίοδον τής κατοχής ήτο «Αντίστασις κατά των κατακτητων-άγών κατά του καπιταλισμου-όργάνωσις διά τήν κατάκτησιν τής έξουσίας-εύρεϊα στρατολογία νέων μελών και 6ή έκ τής Νεολαίας».Μετά τήν ΒΑΡΚΙΖΑΝ ή γραμμή ήτο «σύνθημα συμφιλιώσεως—όργάνωσις παρανόμου μηχανισμού».Σήμερον τό σύνθημα του Κ.Κ.Ε. είναι «όλοι στ άρματα όλα γιά τή νίκη, διαλυτική δουλειά στο στρατό και στόν κρα¬τικό μηχανισμό».Εις άπάσας τάς Ανωτέρω πολιτικός έπιδιώξεις τοϋ Κ.Κ.Ε. εις είναι ό κοινός Αντικειμενικός σκοπός, ή άνοδος τούτου εις τήν έξουσίαν.Εις έκάστην δμως άναφερθεισαν περίοδον και προς έπίτευξιν των έκάστοτε μερικών Αντικειμενικών σκοπών έλαμβάνετο άναλόγως και ή κατάλληλος διάρθρωσις ήτις θά έξυπηρέτη κατά τον καλλίτερον τρόπον τήν χαραχθείσαν ύπό του κόμματος πολιτικήν γραμμήν.Επομένως διά νά έξαρθρώσωμεν σήμερον τον παράνομον μηχανισμόν του Κ.Κ.Ε. εις τά άστικά κέντρα και τήν ύπαιθρον πρέπει νά γνωρίζωμεν καλώς τήν νυν ύπάρχουσαν όργάνωσιν.Έάν τό κράτος έχει ύπ δψιν του τήν όργανωτικήν διάρθρωσιν του 1945-1946 είναι ώς νά πολεμά έχθρόν, τοό όποίου άγνοεί τήν δύναμιν και τον όπλισμόν του.Έκ των άνω πρός τά κάτω ή όργάνωσις του κόμμα¬τος, παρουσιάζεται ώς έχει σήμερον, κατά τόν Ακόλουθον πε¬ρίπου τρόπον.
α) Ό ΑΡΧΗΓΟΣ τοϋ κόμματος ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚ. είναι ό Ανώτατος καθοδηγητής του κόμματος. Ό Απόλυτος δικτάτωρ δστις δίδει τήν πολιτικήν γραμμήν και τά συνθήματα κατόπινύποδείξεως τής ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ, εις τήν όποίαν υπακούει τυψλώς και άπό τήν όποίαν καθοδηνείται. Ό Ζ. θεωρείται ώς μία άπό τάς μεγαλυτέρας φυσιογνωμίας του διεθνούς προλεταριάτου,
β) Τό πολιτικόν Γραφειον του Κ. Κ. Ε. (Π.Γ.).Άποτελείται έκτός άπό τον Αρχηγόν και άπό τά κάτωθι μέλη:ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γραμματεύς του Κ. Κ. Ε. ιι. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ύπεύθυνος διά τό Στρατόν, ιιι. ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ ΒΑΣ. ύπεύθυνος έπί τής διαψωτίσεως και άρχηγός άπάντων των πολιτικών έπιτρόπων του Συμ. Στρατού.ιν. ΡΟΥΣΟΣ Π. Υπουργός των Εξωτερικών τής ψευδοκυβερνήσεως.ν. ΣΤΡΙΓΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ύπεύθυνος έπί κυβερνητικών ζητημάτων.νι. ΒΛΑΝΤΑΣ ΔΗΜ. Βοηθός πολιτικού έπιτρόπου τού Γ.Α. (ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ).νιι. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. διά τον παράνομον μηχανισμόν, νιιι. ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ » »ιχ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ » »
Οί άνωτέρω εύρίσκονται εις τό ΒΟΥΝΟ και εις τό έξωτερικόν, πλήν των τριών τελευταίων οί όποιοι έχουν ειςδύσει εις μεγάλα άστικά κέντρα και διευθύνουν τόν παράνομον μη¬χανισμόν. Ήτοι τήν στρατολογίαν άπό τάς πόλεις, τό σαμποτάζ και τήν δημιουργίαν συμ)των έντός των πόλεων.Έκαστον μέλος τού Π. Γ. τού Κ. Κ. Ε. έχει ώς άμέσους βοηθούς του 2-3 μέλη έκ τής Κεντρικής Επιτροπής τού κόμμα¬τος και οϊτινες κατέχουν και άλλα πόστα.Έπί παραδείγματι ό ΡΟΥΣΟΣ έχει ώς Βοηθούς του τόν ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΝ, τόν ΚΑΝΙΚΑΡΙΔΗΝ και τόν ΖΩΓΡΑΦΟΝ. Ό ΜΑΡΚΟΣ έχει τόν ΓΟΥΣΙΑΝ και τόν ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΝ. Ό ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ έχει τόν ΒΛΑΝΤΑΝ και τόν ΠΟΛΥ¬ΔΩΡΟΝ κ.ο.κ.γ) Κεντρική Επιτροπή (Κ. Ε.).Τά μέλη τής Κ. Ε. τού κόμματος εύρίσκονται διεσπαρμένα μέ καθωρισμένσς άποστολάς καθ άπασαν τήν Χώραν. Τό σύνολον των μελών τής Κ. Ε. άνέρχεται εις 50-60 περίπου. Έκα¬στον έκ τούτων έξαρτάται και καθοδηγείται άπό ώρισμένον μέλος τού Π. Γ. τού κόμματος.Η Κ.Ε. καθοδηγεί τήν «όργάνωση πόλης» και τήν «όργάνωση ύπαίθρου».δ) «Όργάνωση Πόλης»—«Επιτροπή Πόλης» (Ε. Π.). Καθοδηγητικόν δργανον τής «όργάνωσης πόλης» είναι ή «Επιτροπή Πόλης» (Ε. Π.).Διά συνωμοτικούς λόγους ή Ε. Π. περιλαμβάνει μόνον 3 μέλη, τά όποια Αποτελούν και τήν Γραμματείαν τής Ε. Π.»Εκαστον μέλος τής Ε. Π. βοηθείται άπό 3-4 μέλη. Ουτω ή Ε. Π. ώς έχει σήμερον, δέον νά περιλαμβάνη 15 περίπου στελέχη τά όποια δμως μεταξύ των δέν γνωρίζονται έκτός των άνωτέρω 3 κεντρικών μελών.Η Ε. Π. έχει τά κάτωθι τμήματα.
• Τμήμα «διαλυτικής δουλειάς» εις τόν Έθν. Στρατόν (φράξιες).
• Τμήμα Σαμποτέρ.
• Τμήμα Ελευθέρων σκοπευτων.
• Τμήμα Στρατλογίας.
• Τμήμα » Διαφωτίσεως.
• Τμήμα Οικονομικών Αγώνων.
• Τμήμα Διαλυτικής δουλειάς» εις τόν Κρατ. Μηχανι¬σμόν (φράξιες).
• Τμήμα Πληροφοριών.
• Τμήμα Κατασκοπείας.
• Τμήμα Γυναικείου κινήματος.
• Τμήμα Νεολαίας.
Απανα τά άνώτέρω Τμήματα εύρίσκονται ύπό τόν έλεγ¬χον του Πολίτικου Γραμματέως τής (Ε. Π.). Η Ε.Π. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ καθοδη¬γείται άπ ευθείας άπό . το Πολιτικόν Γραφειον του Κ.Κ.Ε. (δηλ. άπό τό ΒΟΥΝΟ). Αί Ε.Π. των άνωτέρω άστικών Κέντρων συνδέονται διά Γιαφκών άϊτινες εύρίσκονται εις όρεινάς ήμιελεγχομένας περιοχάς έγγύς των πόλεων. Ουτω ή Ε.Π. ΘΕΣ¬ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνδέεται διά Γιάφκας ήτις εύρίσκεται εις περ. ΠΙΕΡΡΙΩΝ—ΒΕΡΜΙΟΥ υπό τόν ΦΑΝΗΝ τέως Γραμματέως τής Ε.Π. ΒΕΡΡΟΙΑΣ (δέν πρόκειται περί του καταθέτοντος). Η Γιάφκα αυτή συνδέεται άπ εύθείας μέ τό Γεν. Άρχηγείον των Συμ/των δι άσυρμάτου. Η Γιάφκα ή έξυπηρετοϋσα τήν Ε.Π. ΑΘΗΝΩΝ και ΠΕΙ¬ΡΑΙΩΣ άσφαλώς θά συνδέεται δι άσυρμάτου μετά τού κλιμα¬κίου Γεν. Αρχηγείου Νοτ. Ελλάδος (Κ.Γ.Α.Ν.Ε.), δπερ θά μεταβιβάζη τάς έντολάς του Γ.Α.Αί Γιάφκαι συνδέονται μετά των πόλεων διά συνδέσμων. Διά λόγους άσφαλείας μετακινούνται συνεχώς έντός τής περιο¬χής δράσεώς των.Ό ΦΑΝΗΣ δστις έχει, τήν ΓΙΑΦΚΑΝ τής Ε.Π. θεσ/κης είναι έμπιστον πρόσωπον τού κόμματος άνήκων εις τό ΙΙα Γραφειον (πρώην Υ.Σ.Α.). Τόν Νοέμβριον του 1947 εύρίσκετο εις τό ΒΙΤΣΙ. Εις γενομένην σχετικήν συζήτησιν άνέφερεν εις τόν καταθέτοντα δτι είχεν άποστολήν δπως όργανώση διαφό¬ρους «κομματικός δουλειάς» έντός τής ΘΕΣ/ΚΗΣ και κυρίως νά έξασψαλίση την ειςοδον και την εξοδον διαφόρων προσώ¬πων έχόντων σσβαράς άποστολάς.Δευτερευόντως ό ΦΑΝΗΣ είχεν ώς άποστολήν τήν διαβίβασιν πληροφοριών εις Γ.Α.Εις τήν Ε.Π. ΑΘΗΝΩΝ πιθανώς τό Τμήμα τής Στρατολο¬γίας τό έχει ό ΝΕΣΤΟΡΑΣ (συγγενής του ΛΕΥΤΕΡΗ οικονο¬μικού Δ/τού ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ) δστις διετέλεσεν καπετάνιος του Α Σ.Σ. τοϋ Ε.Λ.Α.Σ.Η Ε.Π. καθοδηγεί τάς Άχτιδικάς Έπιτροπάς :ι. Άχτιδική Επιτροπή (Α.Ε.)Τήν αυτήν όργανωτικήν διάρθρωσιν τής Ε.Π. εχει και ή Α.Ε.Περιλαμβάνει 15-20 έπαγγελματικά στελέχη (μισθοδοτού¬μενα άπό τό κόμμα).Κατά τήν περίοδον τής νομιμότητος ή Ε.Π. ΑΘΗΝΩΝ είχεν 15 άχτίδες. Σήμερον διά συνομωτικούς λόγους ηύξήθησαν αί άχτίδες εις 30-35 και πιθανώτατα κατηργήθησαν αί Κ.Ο.Β.Τό Κ.Κ.Ε. μετά τήν 3ην όλομέλειαν έπανέφερεν ώς τήν βασικωτέραν μονάδα όργανώσεως τόν πυρήνα, ό όποιος είχεν ,καταργηθή άπό του Οκτωβρίου του 1943. Ουτω σήμερον αί Α.Ε. καθοδηγούν άπ ευθείας πυρήνας και ούχί Κ.Ο.Β. και διά τόν λόγον τούτον αί Α.Ε. ηύξήθησαν.ιι. Πυρήν (π)Ό (π) καθοδηγείται άπ εύθείας άπό τήν (Α.Ε.). Επίπαραδείγματι ή (Α.Ε.) τοϋ Πανεπιστημίου θά πρέπει νά δημιουργήση πυρήνας τούς όποιους θά καθοδηγή, εις όλους τούς έπιστημονικούς κλάδους τοϋ Πανεπιστημίου.Ό κομμουνιστικός πυρήν είναι καθοδηγητικόν δργανον εις τόν τομέα δράσεώς του.Ο Πυρήν πρέπει νά είναι έν γνώσει τής έκάστοτε πολιτι¬κής γραμμής τοϋ κόμματος ώς και των καθηκόντων του διά νά δύναται νά δράση έντός τοϋ τομέως του, άναλόγως των δυνα-τοτήτων αϊτινες έκάστοτε παρουσιάζονται.Τά άτομα άτινα έκτίθενται εις άνοικτήν δρασιν κατά κα¬νόνα δεν θά άνήκουν εις τόν πυρήνα, άλλά θά καταλέγωνται άπλώς έκ των κομματικών ή μή μελών.Π.χ. ό Πυρήν των Φοιτητων τής Ιατρικής θά προσπαθή νά ένεργή σαμποτάζ, στρατολογία κ.τ.λ. εις τόν τομέα δράσεώς του έντός τοϋ κύκλου των φοιτητων τής Ιατρικής.Επομένως τό κόμμα έκδηλώνει τήν δρασιν του κατά τοϋ κράτους διά των πυρήνων.Έκάστη άχτιδική Επιτροπή (A. Ε.) σήμερον καθοδηγεί 40-50 πυρήνας.Επομένως λαμβανομένου ύπ δψιν δτι υπάρχουν 30-35 (A. Ε.). έπεται δτι έντός των ΑΘΗΝΩΝ θά έχωμεν 1200-1700 πυρήνας.»Εκαστος Πυρήν άποτελείται άπό 2-3 μέλη. Συνεπώς διά τήν πόλιν των ΑΘΗΝΩΝ τό σόνολον των άτόμων άτινα είναι όργανωμένα εις Κομ. Πυρήνας δέν θά ύπερβαίνη τάς 5.000 περίπου.Εις τούτους δέν συμπεριλαμβάνονται οί οικονομικοί ένισχυταί, οί συμπαθοϋντες και οί συνοδοιπόροι οϊτινες έν άγνοια των πολλάκις περιβάλλουν τόν πυρήνα και διευκολύνουν τά μέγιστα τούτον εις τήν έκτέλεσιν τής άποστολής του.ε) «Οργάνωση ύπαίθρου».Ή κομματική όργάνωσις τής ύπαίθρου είναι ατενώς συνδεδεμένη και καθοδηγείται άπό τό οίκείον Hoc Γραφείον τής Μεγάλης Συμμοριακής Μονάδος (Μεραρχίας) εις τήν ζώνην ευθύνης τής όποίας ύπάγονται, αί κατά τόπους κομ. όργανώσεις τής ύπαίθρου και των επαρχιακών πόλεων.Επομένως ή όργάνωσις τής ύπαίθρου ελέγχεται και καθο¬δηγείται άπ εύθείας άπό τόν συμ/κόν Στρατόν.Επί παραδείγματι ή I! Μεραρχία τού ΔΙΑΜΑΝΤΗ έλέγχει και καθοδηγεί τάς πολιτικός όργανώσεις τής Στερεας ΕΛΛΑ¬ΔΟΣ (πλήν ΑΘΗΝΩΝ—ΠΕΙΡΑΙΩΣ)—ΕΥΒΟΙΑΣ.Ή καθοδήγησις γίνεται άπό τό ΙΙα Γραφείον προϊστάμε¬νος τού οποίου εις τήν περίπτωσιν ταύτην τυγχάνει ό Πολιτι¬κός Επίτροπος τής Μεραρχίας Συν/ρχης ΚΟΤΣΑΒΡΑΣ. Ουτος διά τήν «κομματική δουλειά» τόσον έντός τής Μεραρχίας δσον και διά τήν ύπαιθρον και τάς Επαρχιακός πόλεις τής Στερεας βοηθείται άπό 6 Τμηματάρχας, έκαστος των όποίων εύθύνεται δι ώρισμένον τομέα. Ήτοι:
• Τμήμα διά τήν κομ. καθοδήγησιν των πόλεων.
• » Γυναικείου κινήματος.
• » «Διαλυτικής δουλειάς» εις τόν Έθν. Στρατόν.
• » Νεολαίας.
• » Διαφωτίσεως—Τύπου.
• » Βιογραφιών.
«Απαντες οί άνωτέρω άνήκουν εις τό ΙΙα Γραφείον τής Μεραρχίας και όμου μετά του Δ/ντου ΙΙα Γραφείου (πολιτικού έπιτρόπου Μεραρχίας) άποτελούν τήν κομματικήν έπιτροπήν τής Μεραρχίας ή τού Αρχηγείου Περιοχής.Η Κομματική αύτη έπιτροπή, δέν είναι μόνον κομματική έπιτροπή τής Μεραρχίας ή τού Αρχηγείου Περιοχής, άλλά και τής Στερεάς Ελλάδος.Ή κομματική Έπιτροπή τής Μεραρχίας καθοδηγεί τάς κομματικός όργανώσεις των έπαρχιακών πόλεων αϊτινες εύρίσκονται ύπό τήν ζώνην ευθύνης ταύτης.Οϋτω ή Κομματική Επιτροπή τής III Μεραρχίας ΠΕΛΟ¬ΠΟΝΝΗΣΟΥ π. χ. καθοδηγεί τάς κάτωθι (Ε. Π.).
• Κομ. Όργάνωσιν ΠΑΤΡΩΝ
• » » ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
• » » ΚΑΛΑΜΩΝ
• » » ΚΟΡΙΝΘΟΥ
• » » ΠΥΡΓΟΥ
• » » ΣΠΑΡΤΗΣ
• » » ΑΙΓΙΟΥ
………………………………………………… κ.ο.κ.

Κατά παρόμοιον τρόπον, είναι όργανωμένη ή ύπαιθρος και εις τάς λοιπάς περιοχάς.Τόσον εις τήν «Οργάνωση Υπαίθρου» δσον και εις τήν «Οργάνωση Πόλης» άπό του Μαίου 1948 διά λόγους άσφαλείας έτέθη εις έφαρμογήν τό δυαδικόν Σύστημα.Επομένως διά τήν συντριβήν του συμμοριτισμού δέον νά καταστρέψωμεν όχι μόνον τον συμμοριακόν στρατόν, άλλά δέον όπως έξαρθρώσωμεν και τάς κομματικάς όργανώσεις των πόλεων και τής υπαίθρου.Η ήγεσία του Έθνους και αί ένοπλοι αύτού δυνάμεις, έχουν θέσει όρθώς τον Στρατηγικόν σκοπόν τού άγώνος, διά τήν συντριβήν τού συμμοριτισμού.Τό κράτος όμως δέν έκφράζει καθ όλον του τό πλάτος τήν έκπλήρωσιν τού ώς άνω τεθέντος σκοπού. Έπί πλέον δέ ή άκολουθουμένη τακτική, δέν έξυπηρετεί όλοπλεύρως τήν έπίτευξιν τού σκοπού τούτου.Ο Συμμοριακός άγών δέν είναι μόνον στρατιωτικός. Είναι πολιτικός, οικονομικός και διπλωματικός τόσον εις τό έσωτερικόν δσον και εις τό έξωτερικόν. Ό λαός και ό Στρατός έπιθυμουν τήν συντριβήν τού συμμοριτισμού. Μέσα υπάρχουν. Απαιτείται σκληρά έργασία και σιδηρά θέλεσις και άπό στρα¬τιωτικούς και άπό πολιτικούς.
36 ΓΝΩΜΗ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ
Ο έν λόγω συμμορίτης κρίνεται άξιόπιστος. Προέβηειςτήν κατάθεσιν ταύτην άβιάστως και μετά προθυμίας, έπιδειξάμε νος καλήν θέλησιν πρός παροχήν πάσης πληροφορίας. Ούχ ήττον δμως στερούμενος μαχητικής πείρας, καθ δσον δέν έλαβε μέρος εις μάχας μετά του Εθνικού Στρατού, ώς ευρι¬σκόμενος εις τό περιβάλλον τού Γ. Α., δέον δπως αί άπόψεις του έπί τινων ζητημάτων νά μή θεωρούνται τελείως όλοκληρωμέναι, άπό πραγματικής άπόψεως.

Έν Άθήναις τή 30-12-48

Ό ένεργήσας τήν έξέτασιν άξ)κός                                                          Ό έξετασθεις
Γ. ΝΙΝΑΣ
(Υπογραφή)
Ταγ/ρχης Πυρ/κού
Ο ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ

 

Advertisements