Διαταγή Επιχειρήσεων, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/25 Δεκ 1948


ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις                                       ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: 77-61 Ταξ/Α1                                       ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ.: Β΄ΣΣ/Α1-ΔΕΘ/Α1- ΧV ΜΕΡ/ΧΙΑ/Α.Α.Π. 4104/21/Α1
ΤΣΕΤ/Α1-ΤΣΕΚ/Α1- ΣΤΓ 917 τη 25.12.48
Δ1-Α2-Δ.Π.-.

-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΧΑΡΤΑΙ 1/100.000 -ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
-ΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  α) Εχθρός
  ι. Δυνάμεις. Το σύνολον των συμμοριακών δυνάμεων εν τη ζώνη ευθύνης της Μεραρχίας ανέρχεται εις 3000 χιλιάδας περίπου με τον κύριον όγκον επί του υψιπέδου της ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (S.37207)
  -Λεπτομέρειαι διατάξεως και δυνάμεως ως το συνημμένον ειδικόν δελτίον πληροφοριών.
  ιι. Προθέσεις. Ανάπτυξις σοβαράς επιθετικής δράσεως προς εξαναγκασμόν της Διοικήσεως του Στρατού να χαλαρώση την πίεσιν επί άλλων περιοχών διά μεταφοράς δυνάμεων εις ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ.
  -Προσβολή Αστικών κέντρων διά εντυπωσιακούς λόγους.
  -Καταστροφή σοβαρών τεχνικών έργων επί των κυρίων αρτηριών προς δυσχέρειαν των επικοινωνιών.
  -Ενέργεια βιαίας στρατολογίας και λεηλασιών.
  ιιι. Δυνατότητες.
  Δύνανται να ενεργήσουν προσβολάς αστικών κέντρων και συγκοινωνιών ως και στρατολογίας περιωρισμένης πάντοτε κλίμακος και άνευ σοβαράς απειλής.
  (β) Φιλίων
  ι. Η Μεραρχία έχει αποστολήν:
  -Εξασφάλισις αστικών κέντρων και συγκοινωνιών.
  -Απαγόρευσις κινήσεως συμμοριτών εις πεδινάς περιοχάς.
  -Διά ενεργητικής στάσεως εξόντωσις των συμμοριτών εν τη ζώνη ευθύνης της.
  ιι. Ζώνη ευθύνης.
  Ανατολικόν όριον: ΕΚΚΑΡΑ (Υ.1384) – ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ Π. -ΕΝΙΠΕΥΣ Π. – ΤΣΙΟΤΙ (Τ.0633) – ΓΡΙΖΑΝΩΝ (Τ.0538) – (S.9653) – ΤΥΜΠΑΝΟΝ (S.9757) – ΜΕΤΕΡΙΖΑ (S.9263) – ΤΣΙΟΥΚΑ (S.8463) – ΑΡΑΠΗ (S.7475).
  Άπαντα εις την ΧV Μεραρχίαν.
  Δυτικόν.
  ΜΟΤΕΣΙ (Σ.6201) – ΡΟΥΣ ΠΕΤΡΟΥΛΩΤΙΚΟΥ μέχρι συμβολής μετά ΑΧΕΛΩΟΥ (όχι) (Σ.4707) – εκείθεν ΡΟΥΣ ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι (Σ.3723) (όχι) – ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ (Σ.3225) εκείθεν όρια Νομών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΤΡΙΚΑΛΩΝ μέχρι ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΚΑΤΑΡΑ (όχι) (Σ.355620) – ΚΑΝΤΗ (Σ.315675) – (Σ.310690) – εκείθεν όρια Νομών ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ μέχρι ΑΥΓΟ (Σ.2677) (όχι) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882).
  Βόρειον.
  ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – εκείθεν ΡΟΥΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (όχι) μέχρι ΣΠΗΛΑΙΟΝ (Σ.425840) – εκέιθεν ΡΟΥΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού (όχι) μέχρι συμβολής του μετά ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ (Σ.661873) – εκείθεν ρους ΑΛΙΑΚΜΟ-ΝΟΣ (όχι) μέχρι (Σ.776770)-

ιιι. Διατιθέμενα μέσα.
Πεζικόν
-77 Ταξιαρχία
-61 Ταξιαρχία
-ΤΣΕΚ (15 και 25 ΕΤΠ)
-ΤΣΕΤ (50 και 51 ΕΤΠ)
-Διοίκησις Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
-Διοίκησις Χωρ/κής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
-Τμήματα ΜΕΑ – ΤΕΑ – ΜΑΔ εντός ζώνης ευθύνης
Μεραρχίας.
Πυροβολικόν.
-Μοίρα 101 ΣΠΠ μείον ουλαμός.
Τεθωρακισμένα.
-Ίλη 9 Σ. Αναγνωρίσεως
-Ίλη Αρμάτων
-Δύο ίλαι ιππικού
-Μηχανοκίνητον απόσπασμα ΛΑΜΠΡΑΚΗ.
-580 Λ. Πολ/λων μείον δύο διμοιρίαι.
-713 Λ. Μηχ/κού μείον
-494 Τ. Διαβιβάσεων.
ιν. Γειτονικαί Μονάδες.
-Βορείως ή ΔΕΔΜ
-Ανατολικώς ή ΔΕΘ
-Δυτικώς ή VIII Μεραρχία
-Νοτίως ή ΑΣΔΣΕ.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
-Εκκαθάρισις των πεδινών περιοχών διά τοπικών ενεργειών.
-Ετοιμότης προς ανάληψιν επιθετικών επιχειρήσεων ευρυτέρας κλίμακος.
3. ΜΕΘΟΔΟΣ
(α) Διάταξις
-Βορείως η 61 Ταξιαρχία
-Νοτίως η 77 Ταξιαρχία
(β) Όρια μεταξύ των Ταξιαρχιών
ΒΛΟΧΟΣ (Τ.0725) – ΚΟΣΚΙΝΑ (Τ.0022) – ΜΕΣΔΑΚΙ (S.8626) (εις 61 Ταξ/χίαν) ΦΑΝΑΡ – ΜΑΓΟΥΔΑ (S.8121) – ΚΑΨΟΥΝΑ (S.5713) – ΚΕΡΑΣΙΑ (S.7008) (είς 77 Ταξιαρχίαν)
(γ) Αποστολαί Ταξιαρχιών
ι. Εξασφάλισις των αστικών κέντρων και συγκοινωνιών.
ιι. Πλήρης έλεγχος των πεδινών περιοχών διά συχνών ισχυρών επιθετικών ενεργειών, περιπόλων, ενεδρών ικανού βάθους προς εξόντωσιν ομάδων συμμοριτών, σαμποτέρ, αυτοαμυνιτών, απαγόρευσιν βίαιας στρατολογίας και λεηλασιών και εξύψωσιν του ηθικού των κατοίκων.
ιιι. Απαγόρευσις καθόδου συμμοριτών εις πεδινάς περιοχάς.
ιν. Απαγόρευσιν μετακινήσεως συμμοριτών από ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ εις υψίπεδον ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ και τανάπαλιν.
ν. Μελέτη σχεδίων ενεργείας αντιμετωπίσεως προσβολών εντός ζώνης ευθύνης.
νι. Ετοιμότης αναλήψεως επιθετικών ενεργειών ευρυτέρας κλίμακος.
(δ) Συμπληρωματικά μέσα.
ι. Εις 61 Ταξιαρχίαν
-50 και 51 ΕΤΠ
-580 Α.Π. μείον δύο διμοιρίαι
-Ουλαμός τεθωρακισμένων συν περιπολία.
-Ουλαμός αρμάτων
-Διοίκησις Χωρ/κής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ
-Μονάδες ΜΕΑ-ΤΕΑ-ΜΑΔ εντός ζώνης ευθύνης
ιι. Εις 77 Ταξιαρχίαν:
-15 και 25 ΕΤΠ
-2 ίλαι ιππικού ΣΟΦΑΔΕΣ
-2 Ουλαμοί τεθωρακισμένων συν περιπολία
-Ομάς Δ/σεως συν Ουλαμός αρμάτων
-Μηχανοκίνητον ΛΑΜΠΡΑΚΗ
-Δ/σις χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
-Μονάδες ΤΕΑ-ΜΕΑ- ΜΑΔ εντός ζώνης ευθύνης της.
(ε) Υποστήριξις.
Πυροβολικόν
Εις 61 Ταξιαρχίαν Ουλαμός 101 ΣΠΠ.
Εις 77 Ταξιαρχίαν Πυρ/χία 101 ΣΠΠ.
Αεροπορία
-Τη αιτήσει των Ταξιαρχιών διά των ομάδων επαφής.
(στ) Μηχανικόν
-Επισκευή, διευθέτησις και αποκατάστασις συγκοινωνιών.
-Ναρκαλίευσις οδεύσεων
-Συμπλήρωσις αμυντικής οργανώσεως.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
  (α) Σταθμοί Διοικήσεως
  Μεραρχίας ΤΡΙΚΚΑΛΑ
  61 Ταξ/χία ΤΡΙΚΚΑΛΑ
  77 Ταξ/χία ΚΑΡΔΙΤΣΑ
  (β) ηλεφωνικαί Επικοινωνίαι
  Προώθησις μέχρι και των μικροτέρων ει δυνατόν τμημάτων μερίμνη Τ. Διαβιβάσεων.
  (γ) Ασύρματοι-επικοινωνίαι:
  Ως το συννημένον Δίκτυον διαβιβάσεων.
 2. ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ
  (α) Μέσα Διακομιδών
  Τα διατιθέμενα κατά Ταξιαρχίας ανά δύο κλιμάκια του 227 ΟΧΕ Σύνθεσις έκαστον κλιμάκιον άνδρες 21.
  Υγειονομικόν αυτοκίνητον εν, 3/4 εν.
  Ημίονοι 10.
  (β) Θέσεις Χειρ. Κλιμακίου 61ας Ταξ/χίας
  Το εν εις ΚΟΥΤΣΟΥΦΑΙΑΝΗΝ, το δεύτερον εις ΠΑΛΗΟΜΟ-ΝΑΣΤΗΡΙ.
  (γ) Ρεύμα Διακομιδών
  Απάντων υγειον. κλιμακίων προς 429 Σ.Ν. ΤΡΙΚΚΑΛΑ
 3. ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
  ι. Η διάταξις εντός της ζώνης ευθύνης των Ταξιαρχιών να είναι τοιαύτη ώστε στατικαί αποστολαί να δοθώσι κατ’ αρχήν εις ΕΤΠ.
  ιι. Συμπλήρωσις και βελτίωσις της αμυντικής οργανώσεως προς οικονομίαν δυνάμεων.
  ιιι. Βελτίωσις χειμερινής εγκαταστάσεως.
  ιν. Ανάπτυξις εις το μέγιστον δραστηριότητος διά επιθετικών αναγνωρίσεων, περιπόλων και ενεδρών εις μέγα βάθος.
  ν. Συνεργασία με ΜΕΑ-ΤΕΑ-ΜΑΔ και χωρ/κή.
  νι. Χρησιμοποίησις ΕΤΠ εις αναγνωρίσεις περιπόλους και ενέδρας περιορισμένου βάθους.
  νιι. Τήρησις εφεδρειών, ετοιμότης τούτων κινήσεως εξασφαλι-ζομένων των απαραιτήτων μεταφορικών μέσων.
  νιιι. Πλήρης αναγνώρισις και προσανατολισμός απάντων των Αξ/κών εντός της ζώνης ευθύνης.
  ιχ. Μόνον διά της εφαρμογής των άνω οδηγιών θα δυνηθώμεν να δημιουργήσωμεν ευνοϊκάς συνθήκας και να επιτύχωμεν τον επιδιωκόμενον σκοπόν.
 4. Αναφέρατε λήψιν.
  Ακριβές Αντίγραφον ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΧΡ.
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  Τ.Σ.Υ.

ΣΥΡΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ