Σχέδιο ενεργείας χειμερινής περιόδου, Β’ΣΣ/Α1/24 Δεκ 1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ΣΣ/Α1/1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 1310
ΒΣΤ 904 τη 24-12-48
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Σχετικόν υπ’ αριθμ. 231030/Φ.4009/27-11-48
231472/Φ.4009/6-12-48
232371/Φ.4009/22-12-48 διαταγαί ΓΕΣ.
Ομοίως Α.Α.Π. 1204/17-12-48 και Α.Α.Π. 1309/22-12-48. Α.Α.Π.
1308/21-12-48 διαταγαί Β΄ΣΣ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Οι συμμορίται κατά τον χειμώνα θα προσπαθήσουν
  α) Να αναπληρώσουν τας επενεχθείσας εις αυτούς απωλείας επιστρατεύοντες από την ύπαιθρον ή εκ των αστικών κέντρων, άτινα θεωρούν ότι προσβάλλοντες θα αποτελέσουν εύκολον λείαν των.
  β) Να διατηρήσουν ανοικτάς τας αρτηρίας ανεφοδιασμού και επικοινωνιών μεταξύ συνόρων και εσωτερικού της χώρας.
  γ) Να γίνουν κύριοι παραμεθορίου πόλεως καταλλήλου διά πρωτεύουσαν.
 2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΣ
  α) Να εξασφαλίση ευρέως τα Κέντρα παρά την Μεθόριον ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ ως και τα τοιαύτα εν τω εσωτερικώ της περιοχής του.
  β) Να τηρήση ανοικτάς όλας τας αρτηρίας επικοινωνιών και ανεφοδιασμού εντός της περιοχής του.
  γ) Να απαγορεύση τους εφοδιασμούς των συμμοριτών εκ των ομόρων κρατών προς το εσωτερικόν διά των ορεινών δρομολογίων του ΓΡΑΜΜΟΥ και των ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ.
  Να παρεμποδίση στρατολογία και ανεφοδιασμόν των συμμοριτών του εσωτερικού της περιοχής Σ.Στρατού.
  δ) Να αποκαταστήση την τάξιν εις την ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ.
  ε) Να φθείρη τους συμμορίτας δι’ εντόνου διώξεως και στερήσεως των αποθεμάτων αυτών δι’ απομακρύνσεως των εκ των χειμερινών ενδιαιτημάτων των.
  Εις την περιοχήν ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ το ΣΣ θα δώση κατά την χειμερινήν περίοδον την μεγαλυτέραν βαρύτητα ως προς τα ανωτέρω.
  στ) Να εξυψώση την μαχητικήν αξίαν των δυνάμεων και να προπαρασκευάση την κατά το έαρ ανάληψιν ευρέων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.
  Προς τούτο θα διατηρηθή ισχυράς εφεδρείας ας θα εκπαιδεύη βάσει ειδικών διαταγών.

 3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
  Α. Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  Μετά την εγκατάστασιν της επί της γενικής γραμμής ΑΛΕΒΙΤΣΑ -ΑΜΜΟΥΔΑ – ΤΟΥΧΟΥΛΗ – ΠΥΡΓΟΣ – ΓΟΥΠΑΤΑ – ΓΡΟΥΣΙΑ -ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ.
  α) Απαγόρευσις διεισδύσεως συμμοριτών εντός ζώνης ευθύνης της.
  β) Απόφραξις δρομολογίων από συνόρων προς ΧΑΣΙΑ διά κοιλάδος ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ποταμού.
  Σύνδεσμος μετά VΙΙΙ Μεραρχίας επί ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ διά λόχου εξ εκάστης των VΙΙΙ και Ι Μεραρχιών υπό Δ/σιν Υποδ. Τάγματος VIII Μ.
  γ) Εξασφάλισις των αρτηριών
  ι.- ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ
  ιι. ΝΕΑΠΟΛΙΣ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  δ) Τήρησις πλήρους Ταξιαρχίας εφεδρικής εις περιοχάς ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ -ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ προς άμεσον επέμβασιν υπέρ ζώνης ευθύνης της ή και ζωνών γειτονικών Μονάδων.
  Η Ταξιαρχία αύτη εναλλασομένη θα εκπαιδεύεται συμφώνως προς κοινοποιηθείσας διαταγάς ΣΣ.
  Β. Χη ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  α) Εξασφάλισις ευρέως περιοχής ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, διατηρούσα την αμυντικήν γραμμήν ην ήδη κατέχει από συνόρων παρά το ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΝ μέχρι ΓΚΟΛΙΝΑΣ.
  Διετάχθη ήδη εγκατάλειψις ΒΙΤΣΙ – ΓΚΛΑΒΑΤΑ.
  β) Απαγόρευσις διεισδύσεως Συμμοριτών νοτίως της ως άνω αμυντικής γραμμής.
  γ) Εξασφάλισις της αρτηρίας ΚΑΣΤΟΡΙΑ μέχρι ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (όχι).
  δ) Τήρησις ως εφεδρείας ολοκλήρου Ταξιαρχίας εις περιοχήν ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΚΟΡΥΣΣΟΣ – ΔΥΣΠΗΛΕΙΟ δι’ επέμβασιν υπέρ ζώνης ευθύνης της ή πλευρικών προς αυτήν Μεραρχιών.
  Η Ταξιαρχία αύτη θα εκπαιδεύεται συμφώνως προς ειδικάς διαταγάς ΣΣ.
  Γ. ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  α) Εξασφάλισις ευρέως περιοχών ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ -ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ως και της αρτηρίας ΦΛΩΡΙΝΑ – ΣΤΕΝΑ ΚΟΜΑΝΟΥ (ναι).
  β) Απαγόρευσις διεισδύσεων συμμοριτών εις ανωτέρω περιοχήν είτε εκ περιοχής ΒΙΤΣΙ είτε και εκ περιοχής Γ΄ΣΣ.
  γ) Απόφραξις οδών επικοινωνίας μετά των τοιούτων του εσωτερικού.
  δ) Τήρησις εφεδρικής Ταξιαρχίας εις περιοχήν ΒΕΥΗΣ -ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ετοίμης προς επέμβασιν υπέρ ζώνης ευθύνης της ή υπέρ ΔΕΔΜ.
  Η Ταξιαρχία αύτη εναλλασσομένη θα εκπαιδεύεται συμφώνως προς ειδικάς διαταγάς ΣΣ.
  Δ. VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  α) Εξασφάλισις ευρέως ΚΟΝΙΤΣΗΣ διά διατηρήσεως της επί ΓΡΑΜΜΟΥ ήδη κατεχομένης υπ’ αυτής αμυντικής γραμμής.
  β) Εξασφάλησις των εν τη περιοχή της αστικών κέντρων και ιδία των ζωτικών τοιούτων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΡΤΗΣ – ΠΡΕΒΕΖΗΣ – ΦΙΛΙΑΤΩΝ -ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ ως και των μεταξύ των αρτηριών επικοινωνίας.
  γ) Διατήρησις εφεδρικής δυνάμεως δύο ταγμάτων εις περιοχάς ΚΟΝΙΤΣΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ή ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ετοίμης προς επέμβασιν υπέρ ζώνης ευθύνης της.
  Ε. ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  α) Μετακινηθείσα ήδη εις περιοχήν ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα εξασφαλίση ευρέως τα αστικά κέντρα ΣΟΦΑΔΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και τας οδικάς αρτηρίας ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΤΑΡΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και σιδηροδρομικάς τοιαύτας εν τη περιοχή ευθύνης της.
  β) Να μελετήση και προπαρασκευάση εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εις περιοχάς υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ ώστε να αποστερήση τους εις αυτά υπάρχοντας συμμορίτας πάσης δυνατότητος προσβολής των αστικών κέντρων και αρτηριών Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
  Σ.Τ. ΔΕΘ
  α) Εξασφάλισις ευρέως αστικών κέντρων περιοχής ευθύνης ΛΑΡΙΣΗΣ – ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΑΓΥΙΑΣ – ΦΑΡΣΑΛΩΝ – ΣΕΡΒΙΩΝ και των αρτηριών ΛΑΡΙΣΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΗΣ – ΒΟΛΟΥ, ΛΑΡΙΣΗΣ-ΔΟΜΟΚΟΥ, ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΓΥΙΑΣ επίσης των εις την περιοχήν της σιδηροδρομικών αρτηριών.
  β) Απαγόρευσις εδραιώσεως συμμοριτών εντός της περιοχής ευθύνης της και απηνής δίωξις των υπαρχουσών εις αυτήν μικροσυμμοριών.
  γ) Τήρησις εφεδρικής δυνάμεως Τάγματος εις περιοχήν ΛΑΡΙΣΗΣ δι’ άμεσον επέμβασιν υπέρ ζώνης ευθύνης της.
  Ζ. ΔΕΔΜ
  α) Εξασφάλισις των ζωτικών χώρων ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ και αρτηριών ΚΟΖΑΝΗΣ προς ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ μέχρι ύψους χωρίου ΚΟΜΑΝΟΣ προς ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ και προς ΓΡΕΒΕΝΑ και ΣΙΑΤΙΣΤΑΝ.
  β) Διά την ασφάλειαν ΚΟΖΑΝΗΣ διατίθενται το 571 Τ.Π. με την υπό ΣΣ καθορισθείσαν διάταξιν.
  Παρακολούθησις της εις ΒΕΝΤΖΙΑ, ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ και ΧΑΣΙΑ συμμοριακής κινήσεως ώστε να υπάρξη άπας ο απαιτούμενος χρόνος κινήσεως τμημάτων προς αποτροπήν επιθέσεων συμμοριτών εις εν των ζωτικών σημείων της περιοχής της.
  Η. 83 ΠΕΡΙΟΧΗ
  Εξασφάλισις ευρέως Λιμένος ΒΟΛΟΥ και δίωξις συμμοριτών ΠΗΛΙΟΥ ως σχετικαί διαταγαί.

 4. ΕΔΡΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ:
  -Ιης ΣΙΑΤΙΣΤΑ
  -ΙΙας ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ
  -VIIIης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ως μέχρι τούδε
  -Χης ΚΑΣΤΟΡΙΑ
  -ΧVης ΤΡΙΚΑΛΑ
  -ΔΕΘ ΛΑΡΙΣΑ
  -ΔΕΔΜ ΚΟΖΑΝΗ
  -83Περ. ΒΟΛΟΣ

 5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  Εκδοθήσεται ειδική διαταγή ΣΣ.

 6. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙ’ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.
  Διά τας επιχειρήσεις επί χιονοσκεπών υψηλών περιοχών θα διατεθή ειδικός ιματισμός διά δύναμιν 4 ταγμάτων όστις θα διατεθή βάσει νεωτέρας διαταγής του ΣΣ.

 7. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ – ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
  Διά την τελικήν κατανομήν του Πυροβολικού – Τεθωρακισμένων-Αρμάτων θα εκδοθώσι ειδικαί διαταγαί.

 8. ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  Διά την εκπλήρωσιν των άνω αποστολών αι παραλήπτριαι Μ.Μ. να καταρτήσωσι σχέδια ενεργείας και να εκδώσουν σχετικάς οδηγίας κοινοποιηθησομένας και εις ΣΣ.
  Η εις εκάστη Μονάδα (Τάγμα, Ταξιαρχίαν, ΤΣΕ) καθοριζομένη «Ζώνη ευθύνης» να λάβη ουσιαστικήν έννοιαν.
  Εις την ζώνην τοιαύτην να δοθή απόλυτος πρωτοβουλία δράσεως εις τον υπεύθυνον Διοικητήν, όστις θα οργανώση πλήρως το δίκτυον πληροφοριών του, θα αναλάβη υπό τας διαταγάς του απάσας τας εν τη ζώνη δυνάμεις Χωροφυλακής και ΜΕΑ και θα εφαρμόση τον επιβαλλομένον αναλόγως της τακτικής καταστάσεως τρόπον ενεργείας.
  Βάσις των ενεργειών του θα είναι, ότι αι κατεχόμεναι υπό των τμημάτων του θέσεις είναι αφετηρίαι εφοδιασμού και εξορμήσεως προς προσβολήν των εις την ζώνην ευθύνης εισδυόντων ή εγκατεστημένων συμμοριτών.
  Μία τοιαύτη παροχή πρωτοβουλίας εις τους κατά τόπους διοικητάς θα έχη τα εξής πλεονεκτήματα:
  ι.- θα είναι δυνατόν να ζητηθή από τούτους συγκεκριμένη ευθύνη δι΄εν σημαντικόν αδικαιολόγητον ατύχημα, προκληθέν εξ αδρανείας ή κακής εκτιμήσεως.
  ιι.- τα τμήματα εν γένει (Τάγματα Στρατού, Εθνοφρουράς) θα αποβάλλουν το πνεύμα των στατικών αποστολών.
  ιιι.- θα αφαιρεθή η πρωτοβουλία από τους συμμορίτας, την οποίαν έχουν ούτοι διότι γνωρίζουν τας ακριβείς των εθνικών δυνάμεων θέσεις και το ό,τι η συνάντησις των μετά των εθνικών δυνάμεων δεν είναι ενδεχομένη εκτός των θέσεων τούτων.
  ιν.- Η εν γένει διασπορά των Μονάδων ν’ αποτελέση αντικείμενον ιδιαιτέρας προσοχής των διοικητών Μ.Μονάδων και να αποφεύγηται κατ’ αρχήν.
  Ουδεμία δικαιολογία χωρεί εις τα μέχρι τούδε σημειωθέντα ατυχήματα καθ’ α μικραί Μονάδες προσεφέρθησαν ως εύκολος λεία εις τους συμμορίτας.
  Τέλος να εκμεταλευθούν άπασαι αι Μονάδες τα πλεονεκτήματα άτινα παρουσιάζει η χειμερινή περίοδος ήτοι:
  ι.- Αι υποχρεωτικαί διαβάσεις για γνωστών μόνον δρομολογίων.
  ιι.- Η διαβίωσις εις ωρισμένα κρησφύγετα των συμμοριακών ομάδων άτινα δύνανται ευκόλως να προσβληθώσιν και από τα οποία η εκδίωξις των συμμοριτών θα συμβάλη ουσιωδώς εις την φθοράν των.

 9. ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
  Εις τον καθορισμόν των αντικειμενικών σκοπών από τας Μεραρχίας μέχρι Τάγματος ή και μικροτέρου τμήματος να αποδοθή ιδιάζουσα σημασία.
  Κατάληψις εδαφικού αντικειμενικού σκοπού άνευ φθοράς και συντριβής του κατέχοντος τούτου συμμοριακού τμήματος ουδεμίας έννοιαν ενέχει.
  ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Ι Μεραρχία/Α1
ΙΙ Μεραρχία/Α1
VIII Μεραρχία/Α1
Χ Μεραρχία/Α1
XV Μεραρχία/Α1
ΔΕΘ/Α1
ΔΕΔΜ/Α1
83 Περιοχή/Α1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ Ακριβές αντίγραφον
ΓΕΣ/Α1 Το Γραφείον Α1/1
Αρχ. Κλ. Β΄& Γ΄ Τ.Σ.Υ.
Κλ. Β΄ΣΣ
Α8/Β΄ΣΣ
Α10/Β΄ΣΣ
Α9/Β΄ΣΣ
Α2/Β΄ΣΣ
Α1/Β΄ΣΣ