Εκθεση δράσεως Αεροπορίας Νοε 1948, ΑΔΑ/24 Δεκ 1948


Αποστ.: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ. : Ως η Διανομή
Ημερ. : 24 Δεκεμβρίου 1948
Στ. Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/44/ΕΠΙΤ/Λ.Λ.

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7»

Έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έκθεσιν επί της δράσεως της Αεροπορίας κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 30ης Νοεμβρίου 1948.
ΕΜΜ. ΚΕΛΑΪΔΗΣ
ΣμήναρχοςΑρχηγός
Ανωτέρας Διοικήσεως Αερ/ρίας
Δ Ι Α Ν Ο Μ Η
Υπουργόν Αεροπορίας
ΓΕΑ/Α1
ΓΕΣ/Α1
ΔΑΥ/Α
ΔΑΥ/Β
ΔΑΥ/Γ
Α.Β. ΛΑΡΙΣΗΣ
Αμερ. Αερ/κή Αποστολή
Βρετ. Αερ/κή Αποστολή
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α
Α- Πίναξ φθορών από εχθρικάς ενεργείας
Β- Πίναξ φθορών από άλλας αιτίας
Γ- Πίναξ απωλειών Προσωπικού
Δ- Πίναξ συγχαρητηρίων

Ε- Πίναξ ριφθεισών βομβών και ρουκεττών.

“ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7”
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ 1948

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Αι δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι αλλά και η μη ανάληψις προσχεδιασμένων επιχειρήσεων ευρείας μορφής εκ μέρους του Στρατού επέδρασαν και επί της δράσεως της Αεροπορίας.
Αι ενεργηθείσαι επιχειρήσεις κατά τον μήνα Νοέμβριον απέβλεπον
(α) Εις την εκκαθάρισιν περιοχών και κατάληψιν τοποθεσιών εχουσών ιδιαιτέραν στρατιωτικήν σημασίαν και
(β) Εις την αντιμετώπισιν ενεργειών των συμμοριτών εναντίον θέσεων Φιλίων Τμημάτων και Αστικών Κέντρων.
ΙΙ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(α) Επιχείρησις «ΠΙΝΔΟΣ»
Επιχείρησις προσχεδιασθείσα υπό του Γ΄ΣΣ και αποβλέπουσα εις την εκκαθάρισιν της Βορείως του ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ περιοχής (6 Νοεμβρίου έως 20)
Κατά την επιχείρησιν ταύτην η Αεροπορία εκ του Αεροδρομίου ΣΕΔΕΣ διά 67 εξόδων υπεστήριξε τον Στρατόν κατά τρόπον λίαν αποτελεσματικόν.
Εκτός των απωλειών ας επροξένησεν εις τους συμμορίτας δι’ εγκαίρου επεμβάσεως διέσωσεν Φίλια Τμήματα τελούντα εις δύσκολον θέσιν.
(β) Επιχείρησις εις «ΒΙΤΣΙ»
Την νύκτα της 10ης προς 11 Νοεμβρίου ισχυραί δυνάμεις συμμοριτών επιτεθείσαι κατά των Φιλίων Τμημάτων εις περιοχήν Β. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κατώρθωσαν να καταλάβουν το ύψωμα ΜΠΙΚΟΒΙΚ.
Επηκολούθησαν σκληραί μάχαι με εναλλαγές του αγώνος από 11 με 14 Ν/βρίου με αποτέλεσμα τελικώς αι φίλιαι δυνάμεις ν’ ανακαταλάβουν την κατά την πρώτην ημέραν απωλεσθείσαν τοποθεσίαν και επιπλέον τας τοποθεσίας ΚΑΜΙΝΟ – ΜΑΝΙΤΟΡΕΤΣ.
Η Αεροπορία εκ του Αερ/μίου ΚΟΖΑΝΗΣ υποστηρίζουσα τα Φίλια Τμήματα δι’ ενός βομβαρδιστικού ΝΤΑΚΟΤΑ και δι’ αναγνωριστικών και μαχητικών (έξοδοι 69) επροξένησε σοβαράς απωλείας εις τους συμμορίτας.
Καταφύγια και χαρακώματα των συμμοριτών ευρέθησαν πλήρη πτωμάτων εις την ανακαταληφθείσαν τοποθεσίαν του ΜΠΙΚΟΒΙΚ.
(γ) Επιχείρησις ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ (ΑΝΑΡΡΑΧΗ)
Την 5/11/48 ισχυρά δύναμις συμμοριτών επετέθη κατά του χωρίου «ΑΝΑΡΡΑΧΗ» περιοχής ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ.
Η Αεροπορία εκ του Αερ/μίου ΚΟΖΑΝΗΣ διά 19 εξόδων ΣΠΙΤΣ, 4 ΧΑΡΒΑΡΤ και μίας (1) ΝΤΑΚΟΤΑ βομβαρδιστικού επεμβάσα από της πρωΐας επέφερεν πλήγματα κατά των συμμοριτών.
(δ) Επιχείρησις εις περιοχήν «ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ»
Την νύκτα της 12/11/48 σημαντική δύναμις συμμοριτών επετέθη κατά της κωμοπόλεως ΣΙΑΤΙΣΤΗ.
Την πρωΐαν εντοπισθέντες υπό της Αεροπορίας της ΚΟΖΑΝΗΣ προσεβλήθησαν λίαν επιτυχώς βαλλόμενοι δε συνεχώς καθ’ όλην την ημέραν διελύθησαν με σοβαρωτάτας απωλείας (έξοδοι 13).
(ε) Επιχείρησις εις περιοχήν ΒΟΥΡΙΝΟΥ Ν.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Την 25/11/48 φάλαγξ συμμοριτών (300 περίπου) μετά μεταγωγικών κινουμένη προς Νότον διά μεταφοράν εφοδίων προς ανεφοδιασμόν συμμοριακών συγκροτημάτων περιοχής ΔΕΣΚΑΤΗΣ ενετοπίσθη υπό της Αεροπορίας ΚΟΖΑΝΗΣ. Προσεβλήθη δι’ ενός ΝΤΑΚΟΤΑ (Βομβαρδιστι-κού) διά 4 ΧΑΡΒΑΡΤ και 20 ΣΠΙΤΣ με αποτελέσματα εξαιρετικά. Εγκατέλειψαν τον μεταφερόμενον οπλισμόν και πανικόβλητοι διελύθησαν.
(στ) Εβομβαρδίσθη και επολυβολήθη καταυλισμός των συμμοριτών πλησίον του χωρίου ΧΡΥΣΗ (ΓΡΑΜΜΟΣ) και ΦΤΕΡΗ (ΠΙΕΡΡΙΩΝ).
(ζ) Ενετοπίσθη και κατεστράφη πλοιάριον μεταφέρον συμμορίτας εις τας εκβολάς του ΠΗΝΕΙΟΥ.
(η) Τέλος προσεβλήθησαν τμήματα συμμοριτών εις τας περιοχάς της ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και Γ΄ΣΣ.
ΙΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κατά τον μήνα Νοέμβριον τα αεροπορικά μέσα κατενεμήθησαν ως ακολούθως:
1) Αεροδρόμιον ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
– Αεροπλάνα ΣΠΙΤΣ Δύναμις 6-8 Εν Ενεργεία 5-7
– Αεροπλάνα ΧΑΡΒΑΡΤΣ » 2-4 » 1-3
2) Αεροδρόμιον ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
– Αεροπλάνα ΧΑΡΒΑΡΤΣ Δύναμις 1 » 1

3) Αεροδρόμιον ΛΑΡΙΣΗΣ
– Αεροπλάνα ΣΠΙΤΣ Δύναμις 7 Εν Ενεργεία 6
– Αεροπλάνα ΧΑΡΒΑΡΤΣ » 5-6 » 1-3

4) Αεροδρόμιον ΛΑΜΙΑΣ
– Αεροπλάνα ΧΑΡΒΑΡΤΣ Δύναμις 1 Εν Ενεργεία
Ανεκλήθη την 21.11.48 λόγω ακαταλληλότητος αεροδρομίου. 1
5) Αεροδρόμιον ΚΟΖΑΝΗΣ
– Αεροπλάνα ΣΠΙΤΣ Δύναμις 12-14 Εν Ενεργεία 8-12
– Αεροπλάνα ΧΑΡΒΑΡΤΣ » 4-6 » 3-4
6) Αεροδρόμιον ΣΕΔΕΣ
– Αεροπλάνα ΣΠΙΤΣ Δύναμις 14-18 Εν Ενεργεία 5-8
– Αεροπλάνα ΧΑΡΒΑΡΤΣ » 2-3 » 1-2
ΣΥΝΟΛΟΝ ΣΠΙΤΣ
ΧΑΡΒΑΡΤΣ Δύναμις 39-47 Εν Ενεργεία 24-31
» 15-20 » 8-14

ΙV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΕΡ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Τακτικαί Αναγνωρίσεις
Γενικώς αι Τακτικαί Αναγνωρίσεις ήσαν αποδοτικαί. Η κάλυψις διά χιονός των περισσοτέρων ορεινών περιοχών καθιστά εμφανή τα ίχνη της διαβάσεως των συμμοριτών και κατά συνέπειαν ευκολωτέραν την ανεύρεσίν των.
Επιθετικαί Αναγνωρίσεις – Προσβολαί
Λίαν αποτελεσματικαί ήσαν αι επεμβάσεις της Αεροπορίας και κατά τον μήνα Νοέμβριον.
Βομβαρδιστικά ΝΤΑΚΟΤΑ εχρησιμοποιήθησαν εις μεμονωμένας περιπτώσεις εντοπισμού καταλλήλων στόχων.
Μεταφοραί
Με τον αυτόν ρυθμόν των προηγουμένων μηνών εχρησιμοποιήθησαν τ’ αεροπλάνα Μεταφορών διά μεταφοράν Υλικού Προσωπικού και διά ρίψεις εφοδίων και πυρ/κών.
Αποστολαί Συνεργασίας Πυρ/κού
Περιωρισμένος αριθμός αποστολών Συνεργασίας Πυρ/κού εξετελέσθη κατά τον μήνα Νοέμβριον με απόδοσιν ικανοποιητικήν.
Συνεργασία μετά του Στρατού.
Η μετά των Τμημάτων των ΣΣ συνεργασία ικανοποιητική.
Εις λίαν χαμηλόν επίπεδον εξακολουθεί να παραμένη η μετά των Ταγμάτων Εθνοφρουράς Συνεργασία, και ιδία των Τμημάτων ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΥ.
Εσημειώθησαν παραλείψεις τινές και κατά τον μήνα Ν/βριον ως: ελλειπείς ή εσφαλμέναι αιτήσεις, έλλειψις πλαισίων, μη έγκαιρος γνωστοπο-ίησις αλλαγής τακτικής καταστάσεως, μη κατάδειξις στόχων διά καπνογόνων, κακή επιλογή πεδίων ρίψεων, εσφαλμένα Δελτία καιρού.
V. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Το ηθικόν των ιπταμένων και του προσωπικού εδάφους ευρίσκεται εις υψηλόν επίπεδον.
Οι νέοι χειρισταί εξελίσσονται εις τας πτήσεις ικανοποιητικώς. Απέκτησαν αρκετήν πείραν των διεξαγομένων επιχειρήσεων και γενικώς τους διακρίνει ζήλος διά τας επιχειρήσεις και τας πτήσεις γενικώς.
Το προσωπικόν εδάφους εξακολουθεί να εργάζεται αόκνως και αποδοτικώς διατηρούν, παρά τας παρουσιαζομένας ελλείψεις εις υλικά και εγκαταστάσεις, σταθερόν τον αριθμόν των εν ενεργεία αερ/φών.
VΙ. ΥΛΙΚΟΝ
Ο αριθμός των ΣΠΙΤΣ μειούται αισθητώς.
Τονίζεται ιδιαιτέρως η κατάστασις των αερ/φών ΧΑΡΒΑΡΤΣ. Ο αριθμός των εν ενεργεία τοιούτων δεν καλύπτει ούτε τας στοιχειώδεις ανάγκας των επιχειρήσεων.
Παρατηρούνται ανωμαλίαι εις την συνεννόησιν μεταξύ των αεροσκαφών. Τούτο οφείλεται εις το πεπαλαιωμένον υλικόν και την φθοράν των καλωδιώσεων.
VΙΙ. Α/Α ΑΜΥΝΑ ΕΧΘΡΟΥ
Ως κύριον μέσον αμύνης κατά των αεροσκαφών οι συμμορίται εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα πολυβόλα άτινα βάλλουν εξ’ όλων των κατευθύνσεων.
Ενεφανίσθη εκ νέου μέσον Α/Α. Τούτο την 24.11.48 έβαλλεν εναντίον αερ/φους ΝΤΑΚΟΤΑ εκ της θέσεως (Ν.4553). Βλήματα εξερηγνύοντο εις ύψος 8000-9000 ποδών. Προς αποφυγήν τούτου εξεδόθη η υπό Στ. Φακ. ΑΔΑ/ΑΠ/39/ΕΠΙΤ/Α.2781/16.12.48 Δ/γή της ΑΔΑ.
VΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καίτοι κατά κανόνα αι Μονάδες δεν γνωρίζουσι αποτελέσματα των αεροπορικών προσβολών εγνώσθησαν ημίν τα ακόλουθα.

  1. Κατά τας προσβολάς συμμοριτών επιτεθέντων κατά ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ την 13.11.48 συμμορίται νεκροί 70 και βαρέως τραυματισθέντες περίπου 100.
  2. Απώλειαι συμμοριτών προσβληθέντων υπό Πυρ/κού και Αεροπο-ρίας εις περιοχήν ΜΠΙΚΟΒΙΚ υπολογίζονται εις τα 75% εκ του συνόλου των 650, φέρονται δε καταστραφέντα περί τα 20 σκέπαστρα.
  3. Εις εξερεύνησιν τμήματος περιοχής ΒΟΥΡΙΝΟΥ ένθα προσεβλήθη υπό Αερ/ρίας την 25.11.48 φάλαγξ συμ/τών, ανευρέθησαν 110 τυφέκια, 30 κτήνη και 15 συμ/ται νεκροί. Η λοιπή περιοχή δεν εξερευνήθη λόγω κακοκαιρίας.
  4. Δεν ανεφέρθησαν αποτελέσματα προσβολών εναντίον συμμοριτών εις περιοχάς ΑΝΑΡΡΑΧΗ-ΒΛΑΣΤΗ-ΑΡΤΟΤΙΝΑ.
  5. Αγνοούνται αι απώλειαι των συμμοριτών εκ του βομβαρδισμού υπό ΝΤΑΚΟΤΑ καταυλισμού πλησίον του χωρίου ΧΡΥΣΗ.