Διαταγή επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ αρ.4 (εκαθάρριση Πελοπονήσου), ΑΔΑ/18 Δεκ 1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αποστ.: Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ.: Ως η Διανομή
Ημερ.: 18 Δεκεμβρίου 1948
Στ. Φακ.:ΑΔΑ/ΑΠ/46/ΕΠΙΤ/Α.Α.721
Αριθ. Αντιτ.:3

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 4
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

Ι. ΧΑΡΤΑΙ
Περιοχής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:100.000
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Εχθρός
Ως εις το συννημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
Τα αρμόδια Γραφεία των Δ/σεων του στρατού θα ενημερώνουν καθ’ εκάστην τας Διοικήσεις της Αεροπορίας επί της δυνάμεως, θέσεως και τακτικής του εχθρού.
(β) Φίλιαι Δυνάμεις
(1) Οργάνωσις
Αι φίλιαι δυνάμεις οργανούνται εις τρία συγκροτήματα.
ι) Συγκρότημα ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ με Σταθμόν Δ/σεως αρχικώς ΠΑΤΡΑΙ.
ιι) Συγκρότημα Δυνάμεων Καταδρομών με Σταθμόν Δ/σεως αρχικώς ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ.
ιιι) Συγκρότημα Α.Σ.Δ.Π. με Σταθμόν Δ/σεως ΤΡΙΠΟΛΙΣ.
Υπ’ αυτό υπάγονται:
-Το Τακτικόν συγκρότημα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με Σταθμόν Δ/σεως αρχικώς το ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ.
-Το Νότιον συγκρότημα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ με ΣΤΑΘΜΟΝ Δ/σεως την ΤΡΙΠΟΛΙΝ.
(2) Μέθοδος ενεργείας
Η όλη επιχείρησης θα διεξαχθή εις τρεις φάσεις και την προκαταρκτικήν.
ι) Προκαταρκτική Φάσις:
Εκκαθάρισις της παραλιακής ζώνης από τας ενδημούσας εκεί μικροομάδας και απελευθέρωσις των μεγάλων συγκοινωνιών.
ιι) Α΄ Φάσις
Εκκαθάρισις Βορείας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από ύψους ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΝΕΒΑ ποταμού και Βορείως, διά συγκλινουσών κατευθύνσεων από Δυσμών -Βορρά-Ανατολών και Νότου προς την γενικήν κατεύθυνσιν του ΜΑΙΝΑΛΟΥ όρους.
Ταυτόχρονος προσβολή διά των διαθεσίμων δυνάμεων των περιοχών ΠΑΡΝΩΝΟΣ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ.
ιιι) Β΄ Φάσις
Εκκαθάρισις Νοτίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Αι λεπτομέρειαι θα καθορισθώσι διά νέου σχεδίου.
ιιι) Γ΄ Φάσις
Εδραίωσις συγκροτημάτων δυνάμεων διά την πλήρη αξιοποίησιν των αποτελεσμάτων των Α και Β Φάσεων και πλήρη εμπέδωσιν της τάξεως.
(3) Γραμμαί διαχωρισμού συγκροτημάτων
ι) Συγκρότημα Α.Σ.Δ.Π.
Βόρειον όριον η Γραμμή ΝΕΔΑ ποταμός-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΒΥΤΙΝΑ-ΚΑΚΟΥΡΙ-ΛΟΥΚΙΑ-ΜΥΛΟΙ.
ιι) Συγκρότημα ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ανατολικόν όριον η γραμμή: ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΥΨ. 2320 (ΑΡΟΑΝΕΙΑ) ΠΑΓΚΡΑΤΙ.
(4) Λεπτομερής διάταξις των Τμημάτων και ενέργειαι διά την επομένην θα δίδωνται εις τα Αεροδρόμια υπό των αρμοδίων Γραφείων των Συγκροτημάτων.
ΙΙΙ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Εις τας επιχειρήσεις ταύτας η Αεροπορία θα συμμετάσχη διά των κάτωθι Μονάδων:
337 Μ.Δ. (14 ΣΠΙΤΣ)
345 Σ.Π. (6 ΧΑΡΒΑΡΤΣ)
Τμήμα του Ι.Σ.Σ.Π. (2 ΩΣΤΕΡΣ) διά την συνεργασίαν μετά του Πυρ/κού
Σμήνος της 855 Μ.Μ. (4-5 ΝΤΑΚΟΤΑ)
Αεροσκάφη Βομβαρδισμού (2 ΝΤΑΚΟΤΑ)
Αερ/φος ελαφρών Μεταφορών (1 ΑΝΣΟΝ)
Αερ/φη Επιτελικών μεταφορών (2 ΩΣΤΕΡΣ)
Κατανομή των Αεροπορικών Δυνάμεων
Κατά την Α΄ Φάσιν:
(ι) Εις Αεροδρόμιον ΑΡΑΞΟΥ
-8 ΣΠΙΤΣ
-2 ΧΑΡΒΑΡΤΣ
-2 ΩΣΤΕΡΣ (Ε.Π.Α.Ρ.)
-1 ΩΣΤΕΡ
(ιι) Εις Αεροδρόμιον ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
-4 ΝΤΑΚΟΤΑ (Μεταφορών)
-2 ΝΤΑΚΟΤΑ (Βομβαρδισμού)
-1 ΑΝΣΟΝ
-6 ΣΠΙΤΣ
-3 ΧΑΡΒΑΡΤΣ
(ιιι) Εις Αεροδρόμιον ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
-1 ΧΑΡΒΑΡΤ
(ιν) Εις Αεροδρόμιον ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
-1 ΩΣΤΕΡ
Τα ανωτέρω αεροπορικά αποσπάσματα συγκροτούμενα εγκαίρως θα είναι έτοιμα προς μετακίνησιν από της 22 Δεκεμβρίου 1948.
Κατά την προκαταρκτική Φάσιν θα καθορισθή διά σήματος ο αριθμός των μετακινηθησομένων αερ/φων.
Τα αερ/φη θα μετακινηθώσιν μετά των πληρωμάτων των και του απαραιτήτου διά την συντήρησίν των Τεχνικού Προσωπικού. Τούτο θα μετακινηθή δι’ αερ/φών ΝΤΑΚΟΤΑ, τιθεμένων εις την διάθεσιν της Α.Β.Ε. εγκαίρως.
Έναρξις μετακινήσεως διά σήματος της Α.Δ.Α.
Τα αερ/φη του Α.Α. ΑΡΑΞΟΥ θα αντικαθίστανται υπό της Α.Β.Ε. ευθύς ως τίθενται εκτός ενεργείας διά χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον των 12 ωρών.
Ο Δ/τής της Α.Β.Ε. ερχόμενος εις συνεννόησιν μετά του Δ./τού της Α.Β.ΑΡΑΞΟΥ να εξασφαλίση εγκαίρως την εγκατάστασιν του Αποσπάσματος.
ΙV. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Αι ανωτέρω Αερ/καί Δυνάμεις θα τελώσιν υπό τας διαταγάς του κλιμακίου Α.Δ.Α. εις ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Αξ/κός Ελεγκτής Αέρος παρά τη ΙΧ Μεραρχία ορίζεται ο Επ/γός ΠΑΡΙΣΗΣ Λ.
Δ/τής Αποσπάσματος του Α.Α. ΑΡΑΞΟΥ ορισθήσεται υπό της Α.Β.Ε.
Διοικητική Μέριμνα
Η Α.Δ.Α. θα εξασφαλίση τ’ αναγκαιούντα καύσιμα και πυρομαχικά εις τα Αεροδρόμια ΑΡΑΞΟΥ και ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ καθ’ όλην την διάρκεια της επιχειρήσεως.
Τροφοδοσία και στέγασις ως και η φρούρησις των αερ/φών του Α.Α.ΑΡ. μερίμνη της Α.Β. ΑΡΑΞΟΥ.
Μερίμνη της Α.Β.Ε. απαραίτητον προσωπικόν και υλικόν να προβλεφθή διά την εξυπηρέτησιν ενός αερ/φους ΩΣΤΕΡ εις Αεροδρόμιον ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ).
Υποβολή Αιτήσεων Αερ/κής Υποστηρίξεως.
Αι αιτήσεις της ΙΧ Μεραρχίας και των Τμημάτων των δρώντων εις το Δυτικόν Τμήμα του τομέως των επιχειρήσεων θα υποβάλωνται κατευθείαν εις Α.Β.ΑΡΑΞΟΥ.
Αι αιτήσεις των τμημάτων τούτων, αι απογειώσεις των αεροσκαφών εξ ΑΡΑΞΟΥ, αι αναφοραί εκτελεσθεισών αποστολών (BEBREPING), Δελτία διαθεσιμότητος κ.τ.λ. θα κοινοποιούνται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ και εις το κλιμάκιον ΑΔΑ/ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Αι αιτήσεις των Τμημάτων των δρώντων εις το Ανατολικόν τμήμα θα υποβάλλονται εις το Κλιμάκιον ΑΔΑ/ΚΟΡΙΝΘΟΥ και εκείθεν αι εγκρινόμενοι εις Α.Β.Ε. προς εκτέλεσιν.
Άπασαι αι αιτήσεις διά ρίψεις εφοδίων, μεταφοράς στρατευμάτων, βομβαρδισμούς διά ΝΤΑΚΟΤΑ θα υποβάλωνται υφ’ όλων ανεξαιρέτως των Τμημάτων εις το Κλιμάκιον ΑΔΑ/ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Η Α.Β.Ε. να κοινοποιή εις ΑΔΑ/ΚΟΡΙΝΘΟΥ τα BEBREPING, Δελτία διαθεσιμότητας κ.τ.λ. Επίσης θα αναφέρη τας ώρας απογειώσεως των αεροσκαφών.
Ανεξάρτητος Αεροπορική Δράσις
Από της (λέξη δυυανάγνωστη) μέχρι της ενάρξεως των επιχειρήσεων αι Αεροπορικαί δυνάμεις θα χρησιμοποιηθώσι κυρίως δι’ αναγνωρίσεις και πιθανώς διά προσβολάς εντοπιζομένων στόχων εις το εσωτερικόν της ζώνης των επιχειρήσεων.
Σχέδιον αναζητήσεως πληροφοριών καταρτιζόμενον εν συνεργασία μετά του Α΄ΣΣ θα κοινοποιηθή εγκαίρως.
V ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ως συνημμένον Παράρτημα «Α».
VI. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΡ/ΚΟΝ
Δύο αερ/φη ΩΣΤΕΡ σταθμεύοντα εις ΑΡΑΞΟΝ διατίθενται διά την συνεργασίαν ταύτην.
Συνεργασία κατά τα κεκανονισμένα.
Ο επί κεφαλής του Κλιμακίου των ΩΣΤΕΡΣ να έλθη εις επαφήν μετά του Αρχηγού Πυρ/κού του Α΄ΣΣ προς ρύθμισιν των λεπτομερειών.
VII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
Τα αεροσκάφη θα συνεργασθώσιν μετά των περιπολουσών εις τας ακτάς της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ναυτικών Δυνάμεων ως κάτωθι:
α) Άμα τη έω αναγνώρισις των ακτών της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από παραλίαν ΑΣΤΡΟΥΣ (J4488) μέχρι ακρωτηρίου ΜΑΛΕΑΣ και εκείθεν μέχρι χωρίου ΕΛΑΙΑΝ (J.4714).
Δύο ώρες προ του τελευταίου φωτός πτήσις παραλλήλως της Ανατολικής ακτής της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και εις απόστασιν 10 μιλλίων από ταύτης.
Αι αποστολαί αύται θα εκτελούνται διά του διατεθέντος εις Α.Β.Ε. αερ/φους ΑΝΣΟΝ εκ το Αε/μίου ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
β) Υπόδειξις εις το Ναυτικόν στόχων εντοπιζομένων εντός της ακτίνος των πυρ/λων αυτού.
γ) Κανονισμός της βολής του Ναυτικού.
Διά πάσαν ετέραν έκτακτον αποστολήν ή επέκτασιν των καθημερινών αναγνωρίσεων αι Ναυτικοί Μονάδες θα υποβάλλουν αιτήσεις εις το προκεχωρημένον Κλιμάκιον της Α.Δ.Α. μέσω ΓΕΝΠΚ.
VIII. ΟΔΗΓΙΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Υπενθυμίζονται:
α) Οδηγίαι δράσεως της Αεροπορίας πρωτοβουλία των κλιμακίων Δ/σεως Αεροπορίας.
β) Αναζήτησις πληροφοριών βάσει σχεδίου στηριζομένου εις παρεχομένας, υπό των Γραφείων των Μονάδων του Στρατού, πληροφορίας.
Εάν τα μέσα επιτρέπουν επιβάλλεται συνεχής καθ’ όλην την ημέραν επιτήρησις του τομέως των επιχειρήσεων.
γ) Η ανάγκη ταχείας απογειώσεως των μαχητικών άμα τη λήψει αιτήσεως αερ/κής επεμβάσεως ή πληροφορίας παρεχομένης υπό Αναγνωριστικού αερ/φους.
IX. ΤΕΛΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΕΣ
(1) Τονίζομεν ότι μόνον η συνεχής και προσεκτική επιτήρησις των ζωνών επιχειρήσεων παρά των Αναγνωριστικών αεροπλάνων θα αποκαλύπτη τους συμμορίτας και θα προσανατολίζη την Διοίκησιν εγκαίρως.
(2) Τονίζομεν ομοίως ότι κατά τας επιχειρήσεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ δεν θα συναντήσωμεν σταθερούς στόχους, αλλά λίαν φευγαλέους και επομένως επιβάλλεται περισσότερον σήμερον η έγκαιρος απογείωσις και άμεσος επέμβασις των μαχητικών.
Τ.Υ.
ΕΜΜ. ΚΕΛΑΪΔΗΣ
Σμήναρχος
Αρχηγός
Ανωτέρας Διοικήσεως Αεροπορίας
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
ΔΑΥ/Α Αριθ. Αντ.:1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΓΕΑ/Α1 (υ.τ.α.) Αριθ. Αντ.:2
ΓΕΣ/Α1 (υ.τ.α.) Αριθ. Αντ.:3
Α΄ΣΣ Αριθ. Αντ.:4
Αρχηγός Α.Δ.Α. Αριθ. Αντ.:5
Κλ. Αέρος Α.Δ.Α Αριθ. Αντ.:6
Αμερ. Αερ/κή Αποστολή Αριθ. Αντ.:7
Βρετ. Αερ/κή Αποστολή Αριθ. Αντ.:8
Α.Σ.Δ.Ρ.Π. Αριθ. Αντ.:9
Γ.Ε.Ν. Αριθ. Αντ.:10

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Αριθ. Αντ.:11

ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ «Σ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
α) Η συνεννόησις Α.Δ.Α.-Κλιμακίου Α.Δ.Α.-Αερ/μίου ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ-ΑΡΑΞΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ θα διεξάγεται διά του υπό τίτλον (Δ2) δικτύου Α/Τ εις την συχνότητα 4575 Κ/05 και εις κύματα C.W.
Ελέγχων Σταθμός θα είναι ο του Κλιμακίου Α.Δ.Α., ώραι δε λειτουργίας κατά την κρίσιν Κλιμακίου Α.Δ.Α.
β) Η συνεννόησις των αερ/φων μετά των Αερ/μίων επιχειρήσεων θα διεξάγεται:
1) Διά Σταθμών υψηλής συχνότητος εις Κομβίον Β (συχνότης 6440 χλκ.)
2) Διά Σταθμών λίαν υψηλής συχνότητας εις Κομβίον Β (συχνότης 117,9 χκλ)
γ) Η συνεννόησις των επιγείων Τμημάτων μετά των Αερ/μίων θα διεξάγεται διά του δικτύου Αερ/κής Υποστηρίξεως.
δ) Η συνεννόησις των επιγείων Τμημάτων μετά των αερ/φών θα διεξάγεται διά των Σταθμών Λίαν Υψηλής Συχνότητας των ομάδων επαφής (επί οχημάτων επαφής ή επί ημιόνων) εις το Κομβίον Α ή εις το Κομβίον Δ όπερ θα χρησιμοποιήται ως εφεδρικόν.
ε) Η τηλεφωνική συνεννόησις Α.Δ.Α., Κλιμακίου Α.Δ.Α., Αερ/μίου ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΑΡΑΞΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ θα διεξάγεται διά του τηλεφωνικού δικτύου μερίμνη των Διαβιβάσεων του Α΄ΣΣ.
στ) Η συνεννόησις των αερ/φών μετά των πλοίων του Β.Ν. θα διεξάγεται επί του παρόντος μόνον διά Σταθμών Λίαν Υψηλής Συχνότητος (Ραδιοτηλεφωνία) εις το Κομβίον Α ή εις το Κομβίον Δ όπερ θα χρησιμοποιήται ως εφεδρικόν.
Σημείωσις:
1. Εις περίπτωσιν που δεν επιτυγχάνεται συνεννόησις μεταξύ αερ/φους και πλοίου εις το Κομβίον Α, τότε το πλοίον αναλαμβάνει την πρωτοβουλία όπως καταδείξη εις το αερ/φος διά ερυθράς φωτοβολίδος την αλλαγήν εις το κομβίον Δ.
Η επαναφορά εκ του Κομβίου Δ εις Κομβίον Α θα εκτελήται κατά τον ίδιον ως άνω τρόπον διά πρασίνης φωτοβολίδος ήτοι:
Πρασίνη Φωτοβολίς Κομβίον Α.
Ερυθρά Φωτοβολίς Κομβίον Δ.
2. Η συνεννόησις αερ/φών και πλοίων του Β.Ν. θα διεξάγεται συμφώνως προς τας οδηγίας Συνεννοήσεως Γ.Ε.Α. «Σ» υπ’ αριθ. 2/48, 2Δ/48 αίτινες περιλαμβάνουν κοινάς αποφάσεις του Γ.Ε.Α. και Γ.Ε.Ν. δι’ ότι αφορά την συνεννόησιν κατά την συνεργασίαν αερ/φών της Ε.Β.Α. μετά πλοίων του Β.Ν.
3. Τα χαρακτηριστικά κλήσεως Ρ/Τ των πλοίων και ο τρόπος αλλαγής αυτών εμφαίνεται εις την υπ’ αριθ. Σ 18 Διαταγήν της 18.9.48 του Γ.Ε.Ν.
4. Άπασαι αι ως άνω οδηγίαι έχουν διαβιβασθή εις τας Βάσεις Α.Β.Ε.-Α.Β.Σ.-Α.Β.Α.
Ο Αξ/κός Συνεννοήσεως των Βάσεων δέον όπως εφοδιάση διά των ως άνω στοιχείων και κατατοπίση τα Γραφεία επιχειρήσεων Βάσεων και Αεροδρομίων επί του τρόπου λειτουργίας του συστήματος συνεννοήσεως αεροσκαφών-πλοίων διά Ρ/Τ.
Άπαντα τα πληρώματα θα εφοδιάζωνται προ της απογειώσεως δι’ αποστολήν συνεργασίας αερ/φών μετά πλοίων του Β.Ν. και μερίμνη του Γραφείου Επιχειρήσεων τα χαρακτηριστικά κλήσεως Ρ/Τ των πλοίων.
5. Τα χαρακτηριστικά κλήσεως των αερ/φών θα αποτελούνται από τον τύπον του αερ/φους και από τον αριθμό 1 εφ’ όσον πρόκειτο περί ενός αερ/φους, 2, 3 κ.λ.π. εφ’ όσον πρόκειται περί περισσοτέρων.
Π.χ. ΣΠΙΤΦΑΪΡ 1 εφ’ όσον πρόκειται περί ενός.
ΣΠΙΤΦΑΪΡ 1, ΣΠΙΤΦΑΪΡ 2 εφ’ όσον πρόκειται περί δύο κ.ο.κ.

Τ.Υ.

Advertisements