Εκθεση επιχειρήσεων χ. ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ (27/4/1947), Γ’ΣΣ/Α1/16 Ιαν 1948


Επείγουσα-Απόρρητος
Γ.Σ.Σ. Α1
Αριθ.Α.Π.1086
Β.Σ.Τ.903 τη 16.1.48

ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1

ΘΕΜΑ: Υποβολή εκθέσεων επιχειρήσεων 553 Τάγματος

Υποβάλλονται συνημμένως Α.Π. 3840/29.12.47 και Α.Π. 3841- 31.12.47 εκθέσεις επιχειρήσεων 553 Τάγματος 25ης Ταξ/χίας.

Κ.Στεργίου
Συντ/ρχης
Α.Κ.Α
Β.Χ
Ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

553 ΤΑΓΜΑ Π./Α.Π.3840
Σ.Τ.Γ.915/29.12.47

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επί της γενομένης εναντίον του χωρίου ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ υπό
των συμμοριτών επιθέσεως την νύκταν της 28.12.47
ΠΡΟΣ: VIΙ Μεραρχίαν/Α1
25ην Ταξιαρχίαν /Α1
1.- Δύναμις 300μελούς συμμορίας προσέβαλε περί ώραν 2020΄ της χθές το χωρίον Λευκόγεια ένθα η έδρα του 2ου Λόχου του Τάγματος. Ούτοι προερχόμενοι από Αγριοκερασιά διήλθον τον Νέστον εις το σημείον (Κ.86327) την νύκτα της 26.12.47 και παρέμειναν μέχρι της εσπέρας της 27ης εις Κατάχλωρον την δε ημέραν της 28.12.47 εις περιοχήν Χάρακα από όπου εξεκίνησαν την εσπέραν της 28.1.47 διά Λευκόγεια.
2.- Η άμυνα του χωρίου συνίστατο εις τας δύο διμοιρίας της έδρας, αίτινες ήσαν οχυρωμέναι επί του σημείου στηρίγματος του λόχου, πλην μιας ομάδος ήτις ήτο ομάς κρούσεως και μιας ενέδρας εκ 5 οπλιτών με οπλοπολυβόλον, τεταγμένης προς Β. του χωρίου και εις την θέσιν Αγ.Νικόλαος. Επίσης υπήρχεν ο Αστυνομικός Σταθμάρχης μεθ’ ενός ενωμοτάρχου, 5 ενέδραι της ΜΑΥ διαθέτουσαι ανά έν μόνον τυφέκιον εκάστη. Αι ενέδραι αύται είχον ταχθή ως ακολούθως:
α) Εις τον δρόμον προς Μυλόρρεμα β) εις τον δρόμον προς Εξοχήν γ) δυτικώς του χωρίου δ) ΝΔ του χωρίου εις θέσιν Παναγίτσα και ε) Ν του χωρίου παρά τους μύλους. Το σύνολον των όπλων της ΜΑΥ ήτο μόνον 7 αξκών 5 του λόχου (των ενεδρών) και δυο ατομικά άτινα εχρησιμοποιήθησαν εις το εσωτερικόν του χωρίου. Επί πλέον υπήρχαν και 8 όπλα πομάκων χρησιμοποιηθέντα παρ’ αυτών εντός του χωρίου προς ενίσχυσιν της ομάδος κρούσεως.
3.- Οι συμμορίται ακολουθήσαντες το δρομολόγιον Χάρακας – Μυλόρεμμα – Λευκόγεια, εγένοντο αντιληπτοί υπό του λόχου ήτις έδωσε το σύνθημα συναγερμού και έβαλλε διά των όπλων της συνεχώς εναντίον των. Ούτω οι συμμορίται απέτυχον εις τον παράγοντα αιφνιδιασμού και παρετηρήθη το γεγονός ώστε τα ημέτερα τμήματα να είναι έτοιμα και να βάλλουν κατ’ αυτών χωρίς ούτοι να έχωσι ταχθή πλήρως ώστε να κάμωσι χρήσιν όλων των πυρών και των αυτομάτων όπλων αμέσως. Η ενέδρα της ΜΑΥ (εις τον δρόμον προς Μυλόρεμμα) αφού έβαλεν ολίγους πυροβολισμούς και λόγω της πιέσεως των συμμοριτών συνεπτύχθη προς ομάδα κρούσεως.
4.- Ούτω ο αγών ήρχισε λυσσώδης οι δε συμμορίται συντελέσαντες εν τω μεταξύ την εγκατάστασίν των εξεδήλωσαν τα πυρά 9 μυδραλλίων τεταγμένων ως κάτωθι:
α) 2 μυδράλλια ΒΑ εις ύψωμα Μαγκούρκα
β) 2 μυδράλλια εις αντερείδας δυτικώς Μαγκούρκας
γ) 1 μυδράλλιον Βορείως του χωρίου
δ) 2 μυδράλλια ΒΔ εις Αγ. Νικόλαον και
ε) 2 μυδράλλια εις Νεκροταφείον προς τον δρόμον της Εξοχής. Εκτός των μυδραλλίων παραδοθείς συμμορίτης λέγει ότι ούτοι έφερον και δυο όλμους ένα των 4 χιλμ.και ένα των 2 χιλμ. επί 4 ημιόνων πλην όμως ότι έρριψαν 2 μόνον βλήματα μη γενόμενα αντιληπτά. Επίσης οι συμμορίται είχον 4-5 μεταγωγικά και νάρκας αίτινες ετοποθέτησαν 2 εις το 7,5 χιλιόμετρον και 3 παρά το 14ον ανευρεθείσαι παρά του τάγματος.
Τα ημέτερα τμήματα έβαλλον δι’ όλων των όπλων εναντίον των συμμοριτών ήτοι των όπλων της ευθυτενούς τροχιάς και των όλμων 3΄΄ και 60 χ.μ. Την άμυναν την υπεστήριξεν και ο ουλαμός πυρ/κού εκ της έδρας του τάγματος.
Κατά την διάρκειαν της μάχης η ενέδρα του λόχου ετελείωσε τα πυρ/κά της και ανεφοδιασθείσα εσυνέχισε τον αγώνα μέχρι τέλους. Η ομάς κρούσεως του λόχου, υπό λοχίαν λόγω κακών εντολών επήγεν εις ενίσχυσιν της ενέδρας πλην όμως λόγω αντιστάσεως ηναγκάσθη να υποχωρήση μη δυνηθείσα να προχωρήση περαιτέρω, πλην όμως ομού μετά των ΜΑΥ εξόρμησε κατά την υποχώρησιν των συμμοριτών προς καταδίωξιν. Ο Αστυνομικός Σταθμάρχης παρέμεινε εις τον Σταθμόν προς διαφύλαξιν τούτου ο δε έτερος ενωμοτάρχης εκινήθη με την ΜΑΥ. Επίσης οι πομάκοι με 8 όπλα ενίσχυσαν τον μικρόν οπλισμόν της ΜΑΥ (7 τυφέκια) και συνέτειναν πολύ εις την άμυναν της ομάδος κρούσεως.
Ο αγών εσυνεχίσθη μέχρι της 23ης ώρας χωρίς οι συμμορίται να εισέλθουν εις το χωρίον. Την ώραν εκείνην όμως κατώρθωσαν να διεισδύσωσι μέρος τούτων εις την ΒΑ συνοικίαν και παρέμεινε μέχρι τέλους του αγώνος.
Περί ώραν 23.45΄ περίπου λόγω του καταιγισμού των πυρών των ημετέρων τμημάτων και του πυρ/κού και της αποστολής αυτ/των και κάρριερς προς Εξοχήν και εις την οδόν Νευροκοπίου – Ποταμών, χωρίς να μεταφέρουν ενίσχυσιν προς εξαπάτησιν και μόνον των συμμοριτών, ούτοι έρριψαν πρασίνας φωτοβολίδας και ήρχισεν η υποχώρησις. Η υποχώρησις ετελείωσεν περί ώραν 0015΄ – 00.30΄ άπαντες δε οι συμμορίται κατηυθύνθησαν προς Χάρακα διά του Μυλορρέματος ήτοι διά του ιδίου δρομολογίου.
Αι απώλειαι των συμμοριτών ήσαν εξηκριβωμένως σοβαραί έναντι των ημετέρων. Άφισαν επί τόπου 3 νεκρούς και ένα πομάκο βαρέως τραυματία, εν αφασία, όστις απεβίωσε την ίδια ημέραν. Παρέλαβον δε μεθ’ εαυτών κατά τας ομολογίας του ενός των παραδοθέντων συμμοριτών 8 τραυματίας μεταξύ των οποίων και ο Δ/τής του λόχου ΝΤΟΜΠΡΙΣ Σ.
Κατά τον έτερον παραδοθέντα παρελήφθησαν 4 τραυματίαι και 1 νεκρός. Οι τραυματίαι διεκομίσθησαν εις το 124 φυλάκιον και εκείθεν δεν γνωρίζει περαιτέρω. Ασφαλώς οδηγήθησαν εις Βουλγαρίαν.
Αι απώλειαι των ημετέρων είναι 1 κορασίς νεκρά ονόματι Διαλέτου Φωτεινή του Στεργίου ετών 17 και 2 τραυματίαι οι Χ.Θεοχαρίδης Γεώργιος ετών 20 αδειούχος του συγκροτήματος Φωστερίδη και ο πομάκος Σόπογλου Αμέτ της ομάδος Φαϊκ.
Οι συμμορίται φεύγοντες συναπεκόμισαν περί τα 25 μεγάλα ζώα (βώδια και βουβάλια) περί τα 50 πρόβατα, άρτους φορτωμένους εις 2 ημιόνους, 2 φορτία άλευρα και αραβόσιτον, ολίγον βούτυρο και καπνά άτινα παρέλαβον τινές εκ των εισελθόντων εις το χωρίον.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η άμυνα του χωρίου θα ήτο επαρκής να αντιμετωπίση τους επιτιθεμένους, εις περίπτωσιν που οι ΜΑΥ διέθετον οπλισμόν – δύναμις 52 – εξ ων τυφέκια 7 με τα χορηγηθέντα εις αυτούς παρά του λόχου. Επίσης τα 4 όπλα των πομάκων ήσαν πεπαλαιομένα. Η ομάς κρούσεως του λόχου θα ηδύνατο να δράση καλύτερον εάν δεν μετέβαινε να ενισχύση την ενέδραν. Ο Αστυνομικός Σταθμάρχης ηρκέσθη να παραμείνη εις τον Σταθμόν και διέταξε μόνον αδελφόν του ενωμοτάρχην αδειούχον του συγκροτήματος Φωστερίδη να κινηθή με ολίγους ενόπλους της ΜΑΥ και την ομάδα του λόχου προς καταδίωξιν των συμμοριτών, όταν ούτοι υπεχώρουν. Οι συμμορίται βλέποντες την κίνησιν των αυτ/των και λόγω των δραστικών πυρών έσπευσαν να εγκαταλείψουν το χωρίον περί την 00.15, διότι ούτω πως με το αρκετό χρονικό διάστημα που τους υπελείπετο θα εξασφάλιζον την φυγήν χωρίς να πλευροκοπηθούν κατά την διάρκειαν της νυκτός, επειδή εφοβήθησαν την κύκλωσίν των.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντ/ρχης Πεζικού

Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.