Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (εκκαθάριση Πελοπονήσου), Α’ΣΣ/Α1


ΧΑΡΤΑΙ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1:100000                                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1:250000                                                    ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
1:400000                                                   ΑΡΙΘ. Α.Α.Π Φ.3/907
Α΄ΣΣ/Α1
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948
ΑΡΙΘ. ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1) ΕΧΘΡΟΣ
Δύναμις-θέσεις-Συνήθης Τακτική
(α) Δύναμις
Ο συνολικός αριθμός των συμμοριτών εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ υπολογίζεται εις 3300 εξ ων μάχιμοι 2800 και επιμελητεία-έμπεδα 500 κατανεμημένοι κατά περιοχάς βάσει τελευταίων πληροφοριών:

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ μάχιμοι 150 επιμελητεία 30
ΑΡΟΑΝΕΙΑ » 90 —
ΦΟΛΟΗ » 110 —
ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ και Ανατ. μέχρι ΛΑΔΩΝΟΣ » 440 —
ΒΑΛΤΕΣΕΝΙΚΟ-ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ » 520 320
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ » 480 —
ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΝ » 100 30
ΤΑΫΓΕΤΟΣ » 760 90
ΠΑΡΝΩΝ » 150 30
Σύνολον » 2800 » 500

(β) Συνήθης τακτική
Συνήθως προσβάλλουν μικρά τμήματά μας εις περίπτωσιν δε εκκαθαριστικών επιχειρήσεων αποφεύγουν την μάχην κατατεμνόμενοι εις οργανικά τμήματα διεισδύοντα εις τα νώτα των ημετέρων και προσβάλλουν εφοδιασμούς και μεμονωμένα μικρά τμήματα.
Μετακινούνται συνεχώς, δεν έχουν περιοχάς μονίμου εγκαταστάσεως, συνήθως όμως έχουν ως επίκεντρον τας περιοχάς: ΜΑΙΝΑΛΟΥ, ΔΥΤ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ, ΑΚΟΒΟΥ(ΤΑΫΓΕΤΟΥ).
(γ) Οπλισμόν διαθέτουν τον συνήθη με ελάχιστον αριθμόν πολυβόλων και έτι ολιγωτέρους όλμους και αριθμόν αντιαρματικών εκτοξευτών.
(δ) Πληθυσμός: Εξαιρέσει μικρού ποσοστού το σύνολον σχεδόν του πληθυσμού είναι εθνικόφρονες. Η μακρά όμως παραμονή υπό τον ζυγόν των συμμοριτών και η έλλειψις συνεχούς ασφαλείας τους ήγαγε εξ ανάγκης εις μίαν σιωπηράν ανακωχήν και ένα αρκετόν αριθμόν εκ τούτων εις αδιαφορίαν έναντι του αγώνος του έθνους.
2) Φίλιαι δυνάμεις
(α) Εμφαίνονται εις τον συνημμένον πίνακα.
(β) Ναυτικόν: Διά πολεμικών θα συνεχίση τον εκτελούμενον ήδη αποκλεισμόν των παραλίων, θα υποστηρίξη αν παραστή ανάγκη, αποβατικάς ενεργείας και θα διαθέτη εις μεν τον Κορινθιακόν μεταφορικά διά μετακίνησιν όπου δει δυνάμεως δύο ταγμάτων, εις τον Αργολικόν κόλπον διά μετακίνησιν δυνάμεως ενός τάγματος.
(γ) Αεροπορία: Διά Αεροπορίας μάχης, πληροφοριών και μεταφορικών αεροπλάνων θα υποστηρίζη τας επιχειρήσεις και θα βοηθήση εις τους ανεφοδιασμούς εκ των αεροδρομίων ΑΡΑΞΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
(δ) Χωρ/κή: Άπασα η Χωροφυλακή Πελοποννήσου εις τάγματα μάχης και ασφάλειαν υπαίθρου υπό Ταξίαρχον Τσαταλόν εις διάθεσιν Α΄ Σ. Στρατού διά τας επιχειρήσεις.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3) Απαλλαγή το ταχύτερον δυνατόν της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από τον συμμοριτισμόν διά πλήρους συντριβής τούτου, αποκατάστασις της τάξεως και ασφαλείας, αποκατάστασις συγκοινωνιών και εξύψωσις του ηθικού του πληθυσμού, ώστε να συμβάλη και, ούτος δι’ όλων των μέσων εις την παγίωσιν της τάξεως.
-Ιδιαίτερα επίμονος και συνεχής προσπάθεια θα καταβληθή διά την πλήρη εξουθένωσιν της αυτοαμύνης και των ποικίλων παραρτημάτων της υφ’ όλων ανεξαιρέτως των Διοικήσεων ως βασική αποστολή. Η αυτοκριτική των συμμοριτών επί των επιχειρήσεων Ρούμελης αναγνωρίζει ποίαν συντριπτικήν δυσχέρειαν επέφερε εις αυτούς η εξάρθρωσις της αυτοαμύνης της περιοχής ταύτης.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4) Γενικά
Η επιχείρησης θα διεξαχθή σε τρεις φάσεις
(α) Α΄ ΦΑΣΙΣ
(ι) Εκκαθάρισις βορείας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από ύψους ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΒΑ ΠΟΤΑΜΟΥ και βορείως διά συγκλινουσών κατευθύνσεων από Δυσμών-Βορρά-Ανατολών και Νότου προς την γενικήν κατεύθυνσιν του ΜΑΙΝΑΛΟΥ όρους επί σκοπώ συντριβής των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριτών, εκκαθαρίσεως της αυτοαμύνης, αποκαταστάσεως των συγκοινωνιών και τηρήσεως των απαραιτήτων δυνάμεων προς εδραίωσιν αλλά και προσβολήν τυχόν επανερχομένων εις την περιοχήν ταύτην συμμοριτών. Ταύτης θα προηγηθώσι προκαταρκτικαί εκκαθαριστικαί ενέργειαι της παραλιακής ζώνης τη πρωτοβουλία και ευθύνη Μονάδων προς τον σκοπόν εκκαθαρίσεως των εκεί ενδημουσών μικροομάδων και απελευθερώσεως των μεγάλων συγκοινωνιών.
(ιι) Τήρησις ισχυρών εφεδρειών επ’ αυτοκινήτων εις υψίπεδον ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ δι’ επέμβασιν κυρίως προς κεντρικήν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ (ΜΑΙΝΑΛΟΝ) ή όπου ο όγκος των συμμοριτών θα επιζητήση να διαφύγη.
(ιιι) Ταυτόχρονος προσβολή διά των διαθεσίμων δυνάμεων των περιοχών ΠΑΡΝΩΝΟΣ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ προς τον σκοπόν εφ’ ενός μεν της δημιουργίας της επιβαλλομένης εντυπώσεως εις τους συμμορίτας ταυτοχρόνου εις ολόκληρον την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ προσβολής και αφ’ ετέρου προς παρεμπόδισιν των προσβαλλομένων εις βόρειον και κεντρικήν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ να καταφύγωσι εις τα κρυσφύγετα ταύτα, προς α συνήθως καταφεύγουσι.
(β) Β΄ ΦΑΣΙΣ
(ι) Προβλέπεται εκκαθάρισις της Νοτίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Αι λεπτομέρειαι θα καθορισθώσι διά νέου σχεδίου βάσει των αποτελεσμάτων της Α ΦΑΣΕΩΣ.
(γ) Γ΄ ΦΑΣΙΣ
Εδραίωσις συγκροτημάτων δυνάμεων διά την πλήρη αξιοποίησιν των αποτελεσμάτων των Α και Β ΦΑΣΕΩΝ και πλήρη εμπέδωσιν της τάξεως. Θα επιζητηθή συστηματική οργάνωσις και εξοπλισμός των κατοίκων διά την πλήρη εξόντωσιν συμμοριακών υπολειμμάτων.
5) Οργάνωσις Διοικήσεως και δυνάμεων.
Διά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων οργανωθήσονται τρία Τακτικά Συγκροτήματα.
(α) Συγκρότημα ΙΧ Μεραρχίας. Υποστρ. Μανιδάκης Σ.
-Αι τρεις Ταξιαρχίαι της Μεραρχίας του
-11, 22, 75 Σ Τ Π
-5ον Τάγμα Χωρ/κής (μείον Λόχος Κορίνθου)
-Διλοχία Α Τάγματος Σκαπανέων ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
-Γ΄ Μοίρα Ορ. καταδρομών
-Απόσπασμα Ζάρα (ΖΑΧΑΡΩΣ). Τούτο φέρεται ως απολύτως πειθαρχημένον και αποδοτικόν, ο δε Διοικητής τούτου άξιος επαίνων.
-1 ίλη τεθωρακισμένων Α΄ Συντ/τος Αναγνωρίσεως ΠΑΤΡΑΙ ητοι ουλαμοί ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΑΙΓΙΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
-Άπασαι αι εν τη ζώνη της δυνάμεως Χωρ/κής και ΜΕΑ.
-101 Συντ/μα πυρ/κού (μείον μοίρα).
-711 Λόχος μηχανικού.
(β) Δυνάμεις καταδρομών. Συν/χης Καλλίνσκης
-Α, Β, Δ Μοίραι καταδρομών.
(γ) Υπό άμεσον Δ/σιν ΑΣΔΠ (Υποστρ. Πεντζόπουλος).
(ι) Τακτικόν Συγκρότημα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Ταξίαρχος Παπαγεωργίου.
-72 Ταξιαρχία
-72, 76, 77 ΜΤΠ
-Τρεις Λόχοι ΕΤΑΣ με ήδη υφισταμένας στατικάς υποχρεώσεις.
-Τακτικόν Στρατηγείον Εθνοφρουράς ΑΡΓΟΥΣ.
-Λόχος Χωρ/κής κ΄ Τ.Χ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
-2α ίλη τεθωρακισμένων ήτοι ουλαμοί ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΙΑΤΟΥ κ΄ ΑΡΓΟΥΣ.
-Άπασαι αι εν τη ζώνη της δυνάμεις Χωρ/κής και ΜΕΑ.
(ιι) Νότιον Συγκρότημα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Ταξίαρχος Σακελλαρόπουλος Σ.
Δυνάμεις:
-13,14,19,20,54,73,74 ΕΤΠ
-15 Τ. Χωρ/κής-Μηχ. τάγμα Χωρ/κής
-Υπόλοιποι Λόχοι ΕΤΑΞ
-Πυρχία 105 Συντ/τος πυρ/κού
-Τακτικόν Στρατηγείον Εθνοφρουράς ΣΠΑΡΤΗΣ
– » » » ΚΑΛΑΜΩΝ
-Τεθωρακισμένα. Ουλαμοί ΚΑΛΑΜΩΝ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ.
-Άπασαι αι εν τη ζώνη της δυνάμεις Χωρ/κής και ΜΕΑ
6) Κατευθύνσεις -Αντικειμενικοί σκοποί
(α) Αρχικοί χώροι συγκεντώσεως

(β) Κατευθύνσεις ενεργείας ως το συνημμένον διαφανές
(γ) Γραμμαί συντονισμού 1:250.000
(δ) Γραμμαί εξορμήσεως
7) ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
(α) Συγκρότημα ΙΧ Μεραρχίας
(ι) Ζώνη ενεργείας κατευθύνσεις επιθέσεως ως διαφανές.
(ιι) Από της Χ-10 μέχρι Χ-1 ημέρας διά προκαταρκτικών ενεργειών να εκκαθαρίση ιδία πρωτοβουλία την μεταξύ θαλάσσης και γραμμής εξορμήσεως περιλαμβανομένην ζώνην από τας εν αυτή μικροομάδας συμμοριτών και αυτοαμυνητών, αρχίσουσα ταυτοχρόνως την αποκατάστασιν όλων των εν τη ζώνη της συγκοινωνιών και ιδία της αρτηρίας ΠΑΤΡΑΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.
(ιιι) Την Χ-1 ημέραν να έχει λάβη την διαταξίν της επί της βάσεως εξορμήσεως.
(ιν) Την Χ ημέραν ενεργούσα επί των καθορισθεισών κατευθύνσεων θα αχθή την Χ-2 ημέραν επί της πρώτης γραμμής συντονισμού εκκαθαρίζουσα αποτελεσματικώς τας περιοχάς ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (σε 6955)-ΑΡΟΑΝΕΙΩΝ (σε 0745)-ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (σε 9645)-ΒΑΛΤΟΥ (ντέ 0347).
(ν) Μεταξύ ποταμών ΝΕΒΑ και ΑΛΦΕΙΟΥ να οργανώση συγκρότημα δυνάμεων επαρκών επί τω σκοπώ όπως αφ’ ενός μεν απαγορεύση αναστροφήν συμμοριτών διά του ΑΛΦΕΙΟΥ προς ορεινήν περιοχήν ΗΛΕΙΑΣ, αφ’ ετέρου δε έχη την δυνατότητα να συνδυάση ενεργείας προς περιοχήν ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ και ΒΑ τούτων.
(νι) Κατά την προχωρητικήν κίνησιν προς Α γραμμήν συντονισμού να κλιμακώση κατά βάθος τας απαραιτήτους δυνάμεις εις τας περιοχάς Συμβολή ποταμού ΑΛΦΕΙΟΥ-ΛΑΔΩΝΟΣ-ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΑΛΜΠΙΑ (σε 6864), ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑ (σε 7860), ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ και κάτω ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (σε 9644), ΒΑΛΤΟΣ (ντέ 0347), επί τω σκοπώ εδραιώσεως και αμέσου προσβολής τυχόν αναφαινόμενων ή διαρρεόντων προς τα μετόπισθεν συμμοριτών.
(νιι) Να συνδεθή μετά Τακτικού Συγκροτήματος ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ εις περιοχήν αυχένος ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ (υτε 0640). Ο σύνδεσμος θα παραμείνει σταθερός.
(νιιι)Να σχηματίση εις περιοχήν ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ταχυκίνητον εφεδρείαν μετά τεθωρακισμένων, δυναμένην να επέμβη είτε βορείως είτε νοτίως ποτ. ΑΛΦΕΙΟΥ.
(ιχ) Να εξασφαλίση τας οδικάς και σιδηροδρομικάς συγκοινωνίας ΑΚΡΑΤΑ-ΠΑΤΡΑΙ-ΠΥΡΓΟΣ μέχρι ποταμού ΝΕΔΑ.
(β) Συγκρότημα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(ι) Ζώνη ενεργείας και κατευθύνσεως επιθέσεως ως διαφανές.
(ιι) Από Χ-6 ημέρας μέχρι της Χ-1 διά προκαταρκτικών επιθετικών ενεργειών να εκκαθαρίση πλήρως την ζώνην της μεταξύ γραμμής εξορμήσεως θαλάσσης και αμαξιτής ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΝΕΜΕΑΣ. Νοτίως ταύτης θα ενεργήσουν αι Μ Ο Κ.
(ιιι) την Χ-1 ημέραν να έχη λάβη την διάταξίν του επί της βάσεως εξορμήσεως.
(ιν) Την Χ ημέραν ενεργούν επί των καθοριζόμενων εν τω σχεδιαγράμματι κατευθύνσεων, θα αχθή την Χ-2 ημέραν επί της Α γραμμής συντονισμού εκκαθαρίζον αποτελεσματικώς τας περιοχάς υψιπέδου ΦΕΝΕΟΥ-ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ.
(ν) Μετά την άφιξην εις Α΄ γραμμήν συντονισμού να αποφράξη σταθερώς τας διαβάσεις επί των αυχένων ΛΥΚΟΥΡΓΙΑΣ (ντε 0739), ΧΑΙΤΑ (ντε 1136)-ΜΑΤΙ (ντε 1434), ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ (ντε 1831), ώστε ν’ αποκλεισθή πάσα δυνατότης επανόδου συμμοριτών εις ορεινήν ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ.
(νι) Κατά την προχωριτικήν κίνησίν του προς Α γραμμήν συντονισμού, να κλιμακώση κατά βάθος τας απαραιτήτους δυνάμεις εις τας περιοχάς ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ (ντε 1869), περιοχήν ΣΤΕΝΟ-ΦΕΝΕΟΣ-ΓΚΟΥΡΑ-ΚΑΛΥΒΙΑ(ντε 1146), περιοχήν ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ (ντε 2231)-ΜΠΟΓΙΑΤΙ (ντε 2137), ώστε διά σταθεράς κατοχής τούτων ν’ απογορεύση και συντρίψη πάσαν απόπειραν επανόδου συμμοριτών εις ορεινήν ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ.
(νιι) Από αφίξεώς του εις Α΄ γραμμήν συντονισμού, να έχει την δυνατότητα κινήσεως δύο τουλάχιστον ταγμάτων προς την κατεύθυνσιν ΜΑΙΝΑΛΟΥ τη διαταγή Σ. Στρατού.
(νιιι)Να συνδεθή με ΙΙ Μεραρχίαν εις περιοχήν αυχένος ΛΥΚΟΥΡΓΙΑΣ.
(ιχ) Να εξασφαλίση την κυκλοφορίαν επί των εν τη ζώνη του συγκοινωνιών οδικών και σιδηροδρομικών και εκτελουμένας εργασίας επί αμαξιτής ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΑΡΓΟΣ-ΜΥΛΟΙ και ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΑΚΡΑΤΑ
(γ) Δυνάμεις καταδρομών
(ι) Κατευθύνσεις-Αρχικοί χώροι συγκεντρώσεως-Βάσεις εξορμήσεως ως το σχεδιάγραμμα.
(ιι) Από Χ-10 ημέρας διά προκαταρκτικών ενεργειών των Α και Β Μ Ο Κ θα εκκαθαρίσωσι αρχικώς την περιοχήν μεταξύ ΑΡΑΧΝΑΙΟΝ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΝ-ΣΟΦΙΚΟΝ-ΑΘΗΚΙΑ-ΑΓΙΟΝΟΡΙ (ντε 6224)-ΛΙΜΝΕΣ (ντε 6120) από αυτοαμυνήτας και πολιτοφυλακήν και, ακολούθως αναστρεφόμενον προς Δυσμάς να εκκαθαρίσουν άπασαν την μεταξύ ΑΡΓΟΥΣ και ΝΕΜΕΑΣ περιοχήν μέχρι της βάσεως εξορμήσεώς των.
(ιιι) Την Χ-10 ημέραν διά της Δ΄ ΜΟΚ θα ενεργήσουν εκκαθάρισιν περιοχής ΤΑΫΓΕΤΟΥ και ιδία περιοχής ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ-ΑΚΟΒΟΝ-ΔΥΡΑΧΙΟΝ-ΜΕΔΟΥΣΑ (Π 9961) εν συνδυασμώ μετά δυνάμεων Νοτίου συγκροτήματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Η δίωξις των συμμοριτών ΤΑΫΓΕΤΟΥ να είναι δραστηρία και συνεχής. Προβλέπεται μεταγενέστερα συγκέντρωσίς της περιοχήν ΑΣΕΑ (ζ 0492)-ΔΟΡΙΖΑ.
(ιν) Την Χ-1 ημέραν να έχωσι λάβη την διάταξίν των επί της βάσεως εξορμήσεως.
(ν) Την Χ ημέραν ενεργούσαι επί των κατευθύνσεών των ως σχεδιάγραμα να εκκαθαρίσουν την περιοχήν ΔΥΡΚΕΙΟΝ-ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΝ μέχρι της Χ-2 ημέρας. Εκείθεν να ανάγωσι τας Μοίρας των μίαν εις περιοχήν ΤΣΙΠΙΑΝΩΝ-ΠΙΚΕΡΜΙ (ντε 2016) και την ετέραν εις περιοχήν ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΣΤΕΝΟ-ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ (ντε 2427) ως εφεδρείαν του Σώματος και με αποστολήν απαγορεύσεως των προς Ανατολάς και Νότον από ΜΑΙΝΑΛΟΥ κατευθύνσεων.
(νι) Να διαθέσουν την Γ΄ ΜΟΚ εις ΙΙ Μεραρχίαν εις ην υπαχθήσεται τακτικώς. Αύτη εσπέραν 24 Δεκεμβρίου να ευρίσκενται περιοχήν ΖΑΧΑΡΩΣ. Από πρωϊας 26ης Δεκεμβρίου ΙΧ Μεραρχία δύναται να μετακινήση ταύτην κατά κρίσιν της.
(δ) Νότ. Συγκρότημα Πελοπονήσσου Ταξίαρχος Σακελλαρόπουλος
(ι) Ζώνη ευθύνης ως συνημμένον σχεδιάγραμμα.
(ιι) Κατά την διάρκεια της Α΄ ΦΑΣΕΩΣ θα τηρήση εις ολόκληρον την ζώνην του στάσιν ενεργητικήν παρακολουθούν αγρύπνως τας κινήσεις των συμμοριτών και αναφέρον αμέσως εις το Σ. Στρατού πάσαν πληροφορίαν, ίνα εγκαίρως ρυθμίζεται ο ελιγμός της ΙΧ Μεραρχίας, συγκροτήματος ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και Δυνάμεων καταδρομών.
(ιιι) Θα εξασφαλίση ως μέχρι σήμερον τας εν τη ζώνη του συγκοινωνίας και τους ζωτικούς κατωκημένους τόπους.
(ιν) Διά του μείζονος των δυνάμεων ΚΑΛΑΜΩΝ-ΣΠΑΡΤΗΣ και ΜΕΑ περιοχής (Z.5130) θα προσβάλη αποφασιστικώς τους συμμορίτας ΤΑΫΓΕΤΟΥ-ΠΑΡΝΩΝΟΣ, με τον σκοπόν όπως αφ’ ενός μεν να δοθή η εντύπωσις γενικής επιθέσεως αφ’ ετέρου δε να απαγορευθή κίνησις συμμοριτών εκ της κεντρικής κια βορείας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προς τα κρυσφύγετα ΤΑΫΓΕΤΟΥ-ΠΑΡΝΩΝΟΣ. Διά την περιοχήν ΤΑΫΓΕΤΟΥ θα συνεργασθή με την Δ΄ ΜΟΚ από Χ-10 ημέρας προς εκκαθάρισιν τούτου και απογόρευσιν συμμοριτών καταφύγωσι ΤΑΫΓΕΤΟΝ.
(ν) Να φράξη τας διαβάσεις μεταξύ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ και τας τοιαύτας ΠΕΡΘΕΝΙΟΥ όρους και να απαγορεύσει τις κινήσεις συμμοριτών από Βορρά προς Νότον και τανάπαλιν. Η φράξις των διαβάσεων να πραγματοποιηθεί κυρίως δι’ ενεδρών εγκαθισταμένων κατά τη νύκτα και διά διαρκούς αλλαγής των παγίων θέσεων, ας οι συμμορίται γνωρίζοντες εκ των προτέρων, τας αποφεύγουσι κατά τας μετακινήσεις των. Ιδιαιτέρα προσοχή επί των διαβάσεων ΠΑΛΙΟΧΟΥΝΙ (Η.9989), ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ (Z.0289)-προς ΑΓΡΙΑΚΩΝΑ και ΙΣΑΡΙ-ΧΡΑΝΟΙ (Η.8382) – ΔΕΡΒΕΝΙΑ (Η.5580).
(ε) Εφεδρείαι ΣΣ
(ι) Διοίκησις και Α΄, Β΄, Δ΄ Μοίραι καταδρομών εις θέσεις ως σχεδιάγραμμα.
(ιι) Διοίκησις και δύο λόχοι ΕΤΑΞ ΤΡΙΠΟΛΙΣ.
(ιιι) Διοίκησις Α΄ Συντ/τος Αναγνωρίσεως 3η ίλη τεθ/νων (ουλαμοί 5 και ίλη εφόδου) ΤΡΙΠΟΛΗΝ.
(ν) 54 Ε.Τ.Π. ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ από της Χ ημέρας δεν δύναται χρησιμοποιηθεί από Α.Σ.Δ.Π. άνευ εγκρίσεως Σ. Στρατού.
(ν) Άπασαι αι εφεδρίαι θα έχουν ως γενικήν αποστολήν αποφράξεως οδεύσεων εις ας θέσεις ετοποθετήθησαν υπό του Σώματος με την υποχρέωσιν όμως όπως εντός διώρου από της ειδοποιήσεως να έχουν την δυνατότητα κινήσεως όπου αι ανάγκαι επιχειρήσεων επιβάλλουν τούτο.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
8) Κατανομή
(α) 101 Συντ/μα πυρ/κού (μείον μοίρα) Διάθεσιν ΙΧ
144 Μοίρα ορειβατικού πυρ/κού Μεραρχίας.
(β) Πυρ/χία 105 Συντ/τος πυρ/κού διάθεσιν Α.Σ.Δ.Π.
(γ) Η αεροπορία θα εξασφαλίση αναζήτησιν στόχων και παρατήρησιν βολής από αεροπλάνου.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
9) Κατανομή-Αποστολαί
(α) 704 και 711 Λόχοι διάθεσιν διά την πρώτη φάσιν ΙΧ Μεραρχίαν.
(β) Αποστολαί
(ι) Αποκατάστασις συγκοινωνιών εν τη ζώνη ΙΧ Μεραρχίας.
Εις πρώτην σειράν επείγοντος η αμαξιτή ΠΑΤΡΑΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ-ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ και ΠΑΤΡΑΙ-ΣΚΙΑΔΑ-ΚΟΥΡΑΝΙ-ΛΑΜΠΙΑ. Εις δευτέραν σειράν επείγοντος ΠΥΡΓΟΣ-ΛΑΔΑ- ΛΑΜΠΙΑ -ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΛΑΓΚΑΔΙΑ.
(ιι) Συν τη προόδω των επιχειρήσεων αι άνω συγκοινωνίαι αποκατασταθώσιν μέχρι ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ με πρώτην σειράν επείγοντος ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΤΡΙΠΟΛΙΣ.
(ιιι) Μέχρι 25 Δεκεμβρίου να διευθετήση το εις περιοχήν ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ παλαιόν πεδίον προσγειώσεως δι’ αεροπλάνα ΩΣΤΕΡ και ΑΝΣΟΝ.
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
10) Κατανομή – Αποστολαί
(α) Κατανομή
(ι) ΙΧ Μεραρχίαν 1η ίλη Α΄ Συντ/τος Αναγνωρίσεως (ουλαμοί 5)
(ιι) Τακτικόν Συγκρότημα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2α ίλη Α΄ Συντ/τος Αναγνωρίσεως (ουλαμοί 5)
(ιιι) Νότιον Συγκρότημα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ουλαμοί 4
(ιν) Διάθεσιν Α΄ ΣΣ Δ/σις Α΄ Σ.Α., 3η ίλη (5 ουλαμοί), ίλη εφόδου.
(β) Αποστολαί. Ασφάλεια συγκοινωνιών, συνοδείαι, και ταχυκίνητος εφεδρεία προς επέμβασιν όπου παρίσταται ανάγκη.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
11) Κατανομή-Αποστολαί
(α) Κατά την Α φάσιν των επιχειρήσεων υποστήριξης των τμημάτων εκ αεροδρομίων ΑΡΑΞΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ με το μείζον των αεροπλάνων μάχης εις ΑΡΑΞΟΝ. Δι’ επειγούσας ανάγκας απευθείας τη αιτήσει ΙΧ Μεραρχίας.
(β) Αεροπορία παρατηρήσεως εκ των αυτών ως άνω αεροδρομίων θα εξασφαλίση τας αποστολάς αναγνωρίσεως τη αιτήσει της ΙΧ Μεραρχίας δι’ επειγούσας ανάγκας εκ του αεροδρομίου ΑΡΑΞΟΥ.
Διά τας συνήθεις ανάγκας εξ όλων των αεροδρομίων τη αιτήσει του Σώματος. Αύτη θα εξασφαλίση επίσης συνεργασίαν μετά του πυρ/κού δι’ αναζήτησιν και κατάδειξιν στόχων και έλεγχον της βολής.
(γ) Εις το διασκευασθέν αεροδρόμιον ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ να εξασφαλίση τα απαιτούμενα μέσα μεταφορικών αεροπλάνων διά τας ανάγκας μετακινήσεων Επιτελείου Σ. Στρατού.
(δ) Να εξασφαλίση επαρκή μεταφορικά αεροπλάνα διά ρίψεις εφοδίων από αεροδρομίου ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
Αιτήσεις Μονάδων απευθείας εις Σ. Στρατού διά του Επιτελούς Αέρος.
ΝΑΥΤΙΚΟΝ
12) Κατανομή-Αποστολαί
(α) Θα διατηρήσει και θα εντείνει την υφισταμένην ήδη επιτήρησιν των ακτών και έλεγχον της ναυσιπλοΐας με μείζονα προσπάθειαν επί του ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ και ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ και τας βορειοδυτικάς ακτάς προς ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΝ και ΖΑΚΥΝΘΟΝ.
(β) Διά πυροβολικού πολεμικών πλοίων τη αιτήσει των μονάδων να έχη τη δυνατότητα να υποστηρίζη ταύτας διά βομβαρδισμών εν τη ζώνη από του ακρωτηρίου ΔΡΕΠΑΝΟΝ μέχρι ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ με περισσότερα μέσα μεταξύ ΑΙΓΙΟΥ και ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ.
(γ) Κατά τη Α φάσιν ενδεχομένως θα παραστή ανάγκη μεταφοράς και αποβάσεων τμημάτων διά θαλάσσης επί των παραλίων της Βορείας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, και κατά την Β ΦΑΣΙΝ εις τας Ανατολικάς ακτάς της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Προς τούτο από Χ ημέρας να έχη δυνατότητα μεταφοράς από λιμένος ΠΑΤΡΩΝ δυο ταγμάτων και από ΝΑΥΠΛΙΟΥ ενός τάγματος.
(δ) Από Χ-6 ημέρας να διαθέτη ανά εν περιπολικόν διά τας ανάγκας μεταφοράς Διοικητών μεγάλων μονάδων και Επιτελείων εις ΚΟΡΙΝΘΟΝ και ΠΑΤΡΑΝ.
(ε) Εις το Στρατηγείον του Σώματος να αποσπασθή αξιωματικός σύνδεσμος του Ναυτικού μετά απαιτουμένων μέσων διαβιβάσεων.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
13) Κατανομή-Αποστολαί
(α) Το 5ον τάγμα Χωρ/κής (μείον Διμοιρία λόχου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ήτις θα παραμείνη ΚΟΡΙΝΘΟΝ διάθεσιν Σ. Στρατού), θα κατατμηθή εις λόχους διατιθεμένους εις τας Ταξιαρχίας, οίτινες θα χρησιμοποιηθώσιν εις τα μετόπισθεν των μονάδων διά την εκκαθάρισιν αυτοαμύνης πάσης φύσεως αναρχικών. Οι Διοικηταί μεγάλων μονάδων δύνανται κατά την κρίσιν των να αποκαθιστώσι Σταθμούς Χωρ/κής εις την εκκαθαριζομένην ζώνην, χρησιμοποιούντες διατεθείσες αυτοίς δυνάμεις 5ου Τ.Χ., ως και τοιαύτας συμπτυχθέντων ήδη Σταθμών και παραμενόντων εις μεγάλα κέντρα.
(β) Τα στατικά τμήματα Χωρ/κής θα συμετάσχωσι εις το έργον εκκαθαρίσεως των μετόπισθεν δι’ αποσπασμάτων ενεργούντων εντός της ζώνης ευθύνης των βάσει διαταγών Α.Δ.Χ.Π. εν συνεργασία με τας κατά τόπους στρατιωτικάς Αρχάς.
(γ) Να εντείνη τας αναζητήσεις της προς συλλογής πληροφοριών επ’ ωφελεία των ενεργουσών μονάδων, ας να παρέχη εις ταύτας εγκαίρως προς άμεσον εκμετάλλευσιν.
14) ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
(α) Ημέρα Χ προβλέπεται η 3η Ιανουαρίου λόγω των προκαταρκτικών εκκαθαριστικών ενεργειών και των αναγκών συγκεντρώσεως 72 Ταξιαρχίας.
(β) Η ΙΧ Μεραρχία μέχρι 20 Δεκεμβρίου να αντικαταστήση την 72 Ταξιαρχίαν, ήτις μετά αντικατάστασιν συγκεντρωθή περιοχήν ΑΚΡΑΤΑ-ΔΕΡΒΕΝΙ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ.
15) ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ-ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ
(α) Εκδοθήσεται ειδική διαταγή με βάσιν την διατήρησιν και εκμετάλλευσιν της ήδη υπαρχούσης οργανώσεως εφοδιασμού και μεταφορών.
(β) Διακομιδαί
Ενίσχυσις Νοσοκομείου ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ και ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Ρεύμα διακομιδών από Νοσοκομεία ΠΑΤΡΩΝ και ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ εις ΚΟΡΙΝΘΟΝ δι’ αυτοκινήτων και σιδηροδρομικώς.
16) ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
(α) Σταθμοί Διοικήσεως
-Σ. Στρατού αρχικώς ΤΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ από 20/12/48
-ΑΣΔΒ ΤΡΙΠΟΛΙΣ
-ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ αρχικώς ΠΑΤΡΑΙ
-ΤΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αρχικώς ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ και μεταγενέστερως ΚΑΣΤΑΝΙΑ
-Νότιον Συγκρότημα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΣ
-Λ.Δ. Καταδρομών αρχικώς ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
(β) Διαβιβάσεις ως ειδική διαταγή.
17) ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ
(α) Ανεξαρτήτως των καθοριζομένων διά του ανωτέρω σχεδίου παραμένει πάντοτε ως βασική εντολή δι’ όλας τας Διοικήσεις το διαρκές κυνήγημα, επαναλαμβάνω το διαρκές κυνήγημα των συμμοριτών, όπου ούτοι εμφανίζονται.
(β) Οι συμμορίται ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ πιθανόν να διασπασώσιν κατά μικράς ομάδας επί τη εμφανίσει σοβαρών στρατιωτικών δυνάμεων και να αποκρυβώσι. Επιβάλλεται πλήρης έρευνα κατωκημένων τόπων, κεκαλυμμένων περιοχών, βαθειών γραμμών. Ουδεμία σπουδή κατά την κίνησιν. Δεν ενδιαφερόμεθα διά κατάληψιν αντικειμενικών σκοπών αλλά δι’ ανεύρεσιν και συντριβήν των συμμοριτών.
(γ) Κατά την κίνησιν των τμημάτων επιβάλλεται μεγάλη κλιμάκωσις κατά βάθος εις δύο και τρία κλιμάκια αφ’ ενός ίνα μη καθίσταται δυνατή η διαφυγή συμμοριτών προς μετόπισθεν των μονάδων και αφ’ ετέρου ίνα υπάρχει δυνατότης αναστροφής δυνάμεων κατά τυχόν διαρρεόντων.
Κατά την περίπτωσιν ταύτην ουδείς δισταγμός διά την αναστροφήν απαραιτήτων δυνάμεων προς δίωξιν και συντριβήν.
(δ) Τόσον κατά τας προκαταρκτικάς ενεργείας, όσον και μετέπειτα αι νυκτεριναί αιφνιδιαστικαί ενέργειαι δέον να αποτελέσουν τον κανόνα δεδομένου ότι κατά την ημέραν οι συμμορίται παρακολουθούντες τας κινήσεις μας, θα αποφύγουν τον αγώνα αποκρυπτόμενοι.
(ε) Η πλήρης εξόντωσις της αυτοαμύνης θα αποτελέση το ΠΙΣΤΕΥΩ των Διοικητών από των ανωτάτων Διοικήσεων μέχρι των Διμοιριτών. Τα τμήματα δεν πρέπει να προχωρούν περαιτέρω, αν δεν βεβαιώνται, ότι ουδείς αυτοαμυνίτης παρέμεινε όπισθέν των. Τα γραφεία πληροφοριών από τούδε δέον να συγκεντρώσωσι τας πληροφορίας των και να έχουν πλήρεις καταλόγους.
(στ) Εις την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ υπάρχουν άνω των δέκα χιλιάδων όπλων εις χείρας εθνικοφρόνων πολιτών και ποικίλων εθνικιστικών οργανώσεων. Αποτελούν συνεπώς χρησιμοποιούμενα ένα πολύτιμον στοιχείον επιτυχίας. Ήδη τα όπλα ταύτα κατά το πλείστον δεν χρησιμοποιούνται και παραμένουσιν κεκρυμμένα υπό των πολιτών. Οι Διοικηταί των Μονάδων θα ξεσηκώσουν κυριολεκτικώς τον πληθυσμόν και θα χρησιμοποιήσουν όλους τους οπλοφορούντας τόσον διά τας εξερευνήσεις, όσον και διά την στατικήν άμυναν χωρίων και συγκοινωνιακών έργων. Ούτοι να οργανωθώσι κατά τμήματα, να καταγραφή ο οπλισμός των, να τοποθετηθούν ικανοί ηγήτορες. Οι Διοικηταί μεγάλων μονάδων να προτείνουν τους ικανούς εκ τούτων, ίνα ονομασθώσιν αξιωματικοί. Οπωσδήποτε ο εξοπλισμός και χρησιμοποίησις των πολιτών ενόπλων και αόπλων και η εξύψωσις του ηθικού των δέον να αποτελέση την κυρίαν μέριμναν των Διοικήσεων.
(ζ) Αι Διοικήσεις διά την καλλιτέραν εξερεύνησιν ιδία δασωμένων περιοχών, να χρησιμοποιήσωσι κύνας μετά των χωρικών ιδιοκτητών των.
(η) Συλλαμβανόμενοι αιχμάλωτοι, συμμορίται, αυτοαμυνίται και γενικώς συνεργοί των συμμοριτών συγκεντρούμενοι αρχικώς ΠΑΤΡΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΝ-ΤΡΙΠΟΛΙΝ-ΚΑΛΑΜΑΣ, θα μεταφέρονται ακολούθως εκείθεν μερίμνη της Χωροφυλακής εις στρατόπεδον ορισθησόμενον υπό του Σ. Στρατού.
(θ) Εφιστάται η προσοχή, όπως κατά την νύκτα αποφεύγηται η κινηματογραφική σχεδόν επίδειξις των θέσεών μας με τας διαφόρους πυράς των τμημάτων.
18) Οι Διοικηταί ιδία των ταγμάτων καθίστανται υπεύθυνοι διά πάσαν καταστροφήν ή πυρπόλησιν οικίας εκτός περιπτώσεως αμυνομένων συμμοριτών.
Τ.Υ.
Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Advertisements