Εκθεση προσβολής ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (12-13 Δεκ 1948), ΔΕΘ/13 Δεκ 1948


ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
12-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

 1. Πληροφορίαι επί συμμοριτών περιοχής ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ από 1ης μέχρις 11ης Δεκεμβρίου 1948.
  α) Πληροφορίαι 1-12-48.
  Αι μέχρι 1ης Δεκεμβρίου 1948 υπάρχουσαι πληροφορίαι περί της συμμοριακής καταστάσεως εις το υψίπεδον ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ πηγάζουσαι εκ καταθέσεων παραδοθέντων συμμοριτών ως και εξ άλλων πηγών πληροφοριών των μονάδων παρουσιάζουσι την κάτωθι εικόνα:
  ι) Κ.Γ.Α.Ν.Ε. υπό ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΝ (συντάκτην εφημερίδος ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ) μετά Τάγματος αγνώστου ταυτότητος εις περιοχήν ΠΕΤΡΙΑΙΩΝ Σ.6201
  ιι) Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ υπαγομένη εις Κ.Γ.Α.Ν.Ε., υπό ΓΙΩΤΗΝ συντιθεμένη ως κάτωθι:
  -192 Ταξ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ, με Τάγματα ΠΙΚΟΥ-ΑΝΕΣΤΗ-ΚΟΥΡΤΗ
  -138 Ταξ. ΖΑΖΑΡΙΑ, με Τάγμα ΒΥΡΩΝΟΣ και Διλοχίαν ΛΕΥΤΕΡΗ (ΜΟΚΚΑΒΟΛΓΑ).
  -77 Ταξ. ΛΕΥΤΕΡΙΑ, με τάγματα ΑΒΡΑΑΜ-ΖΑΧΑΡΙΑ, κατείχεν υψώματα από ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Χ.7996) – ΜΠΥΛΟΚΟΜΗΤΗ (Σ.7499) – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7401) – ΚΕΡΑΣΙΑΝ (Σ.7008), με Τάγμα ΒΥΡΩΝΟΣ επί υψωμάτων ΑΕΤΟΦΩΛΗΑΣ (Σ.7705) – ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ (Σ.7808 Σ.7804) – υψ.857 (Σ.7803).
  -Έμπεδα Μεραρχίας μετά Σχολής Αξιωματικών εις ΚΑΡΥΤΣΑΝ (Χ.7199).
  ιιι) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ υπαγομένη εις Κ.Γ.Α.Ν.Ε., υπό ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ διατεταγμένη μεταξύ ΚΛΙΤΣΟΥ (Χ.8179) – ΝΕΡΑΪΔΑΣ (Χ.7885) – ΑΓΡΑΦΩΝ (Χ.6685) με τας κάτωθι μονάδας:
  -144 Ταξ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Τάγματα ΝΩΝΤΑ-ΓΑΤΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΚΛΗ
  -172 Ταξ.ΔΑΛΑ, με Τάγμα Φ.Φ.
  -126 Ταξ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ μεθ’ ενός Τάγματος
  ιν) Ταξιαρχία ιππικού ΣΤΕΦΟΥ υπαγομένη υπό Κ.Γ.Α.Ν.Ε. περιλαμβάνουσα:
  -Επιλαρχίαν ΓΑΖΗ
  -Επιλαρχίαν ΓΚΑΤΖΩΡΑ
  β) Από 1ης μέχρι 8ης Δεκεμβρίου 1948
  ι) Κατά τας αρχάς του δεκαημέρου τούτου εγένετο ανασυγκρότησις των Μονάδων της ΙΙ Μεραρχίας εις ΜΠΥΛΟΚΟΜΗΤΗΝ δι’ εντάξεως εις την δύναμιν των νέων βιαίως στρατολογηθέντων εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ-ΦΑΡΚΑΔΩΝΟΣ και αφαιρέσεως παντός αχρήστου στοιχείου άτινα προώθησαν προς ΝΕΡΑΪΔΑ-ΚΛΙΤΣΟΝ. Ακριβή έντασιν ως και στοιχεία επί της νέας οργανώσεως και υπαγωγής των Μονάδων της ΙΙ Μεραρχίας μέχρι στιγμής ελλείπουσι.
  ιι) Την νύκτα της 8/9 Δεκεμβρίου διήλθεν εξ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ προς ΠΥΡΓΟΝ Σ.7814 η Ταξιαρχία ΣΤΕΦΟΥ ήτις την 10-12-48 ευρίσκετο συγκεντρωμένη εις την περιοχήν ΑΓ. ΑΚΑΚΙΟΥ (Σ.7812).
  γ) Από 8ης μέχρις 11ης Δεκεμβρίου 1948. (ως προέκυψεν εκ των υστέρων). Το τριήμερον τούτο χρονικόν διάστημα διετέθη υπό των συμμοριτών διά την όσο ένεστι λεπτομερεστέραν και αρτιωτέραν μελέτην, οργάνωσιν και προπαρασκευήν της εκτελέσεως της κατά ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ επιθέσεως ήτοι:
  ι) Εξεύρεσιν και κατανομήν πληροφοριοδοτών αναλόγως της αποστολής ενός εκάστου τμηματός των.
  ιι) Λεπτομερήν κατανομήν αποστολών μεταξύ των τμημάτων.
  ιιι) Αναγνωρίσεις δρομολογίων και αντικειμενικών σκοπών υπό των βαθμοφόρων επί του εδάφους, γενομένας εκ της κορυφογραμμής ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709) – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Σ.8101)
  ιν) Κεκαλυμμένην μετακίνησιν και συγκέντρωσιν δυτικώς κορυφογραμμής ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Σ.8013)-ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709)-ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ Σ.8101
  ν) Εκκίνησιν εκείθεν την 1830 ώραν της 11-12-48 προς τους αντικειμενικούς των σκοπούς διά γνωστών και ασφαλών δρομολογίων.
  νι) Προπαντός όμως λήψιν μέτρων ώστε ουδεμία πληροφορία να διαφύγη ήτις θα ηδύνατο να αποκαλύψη τας προθέσεις των και να διακυβεύση τον παρ’ αυτών επιδιωκόμενον αιφνιδιασμόν.
  δ) Η διάταξίς των την 11-12-48 ήτο η κάτωθι: (ως προέκυψεν εκ των μεταγενέστερων πληροφοριών)
  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ι) 192 Ταξ. ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ εις περιοχήν ΠΥΡΓΟΥ (Σ.7814)
  ιι) 138 Ταξ. ΖΑΧΑΡΙΑ υψ. περιοχής ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709)
  ιιι) 77 Ταξ. ΛΕΥΤΕΡΙΑ υψ. περιοχής ΒΟΥΝΕΣΙ (Σ.7709)
  ιν) Ταξ. ΣΤΕΦΟΥ περιοχήν ΑΓ ΑΚΑΚΙΟΥ (Σ.7812). Αύτη είχεν ως αποστολήν να ενεργήση ευρείας κλίμακος σαμποτάζ και ανατινάξεις έργων πέριξ της πόλεως, συγχρόνως δε να απασχολήση τας ημετέρας φρουράς ΣΕΚΛΙΖΗΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ-φυλάκια γεφυρών και να καταλάβη επικαίρους θέσεις επί των πιθανών κατευθύνσεων κινήσεως ενισχύσεων με σκοπόν την αγκίστρωσίν των.
  ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ι) 144 Ταξ.-172 εις τα περί ΚΟΚΚΟΡΓΙΑΚΟΝ (Σ.7902) υψώματα. Αύται επετέθησαν κατά του Νοτίου τμήματος της πόλεως και του Σ.Σταθμού. Λόχος υπό ΚΟΡΑΚΑΝ απεστάλη προς υψώματα ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Σ.8115) προς παρεμπόδισιν αφίξεως ενδεχομένων ενισχύσεων.
  ιι) 126 Ταξ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ δεν εξηκριβώθη εισέτι εαν συμμετέσχεν της επιχειρήσεως.
  2.- Διάταξις των δυνάμεων του Τ.Σ.Ε.Κ. την εσπέραν της 11ης Δεκεμβρίου 1948.
  (Ως το συνημμένον σχεδιάγραμμα 1:200.000).
  3.- Υπάρχουσαι εν ΚΑΡΔΙΤΣΗ δυνάμεις την εσπέραν της 11-12-48.
  -Στρατηγείον Τ.Σ.Ε.Κ.-Διαβιβάσεις
  -Διοίκησις συν Λόχος 15 Ε.Τ.Π. Αξιωματικοί 16-Οπλίται 185-ο λόχος ήτο κατανεμημένος εις τα εξωτερικά φυλάκια.
  -1η και 9η έφιπποι Ίλαι, Αξιωματικοί 12, οπλίται 200.
  -Διοίκησις συν Διλοχία 612 Τ.Π (77 Ταξ.) Αξ/κοί 13, Οπλίται 280
  -Ουλαμός 3/9 Σ.Α.-δύο ΜΑΡΜΟΝ-δύο ΤΙΓΚΟ. Αξ/κός 1, Οπλίται 10.
  -Ουλαμός Δ΄ Πυρ/χίας 101 Σ.Π.Π., δύο πυρ/λα 25 λιβρών, αξ/κοί 2, οπλίται 30
  -Ουλαμός όλμων 4,2΄΄, 2 σωλήνες όλμων, Αξιωματικός 1, οπλίται 9.
  -Χωροφυλακή-Αξ/κοί 4, Οπλίται 86.
  -Μ.Ε.Α. Αξ/κοί 1, οπλίται 40.
  Ήτοι εν συνόλω Αξιωματικοί 50, οπλίται 840 (Στρατού, Χωρ/κής και Μ.Ε.Α.)
  4.- Διαταχθείσαι κινήσεις ενισχύσεων προς ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ.
  Η προσβολή ανεφέρθη εις Δ.Ε.Θ. διά του υπ’ αριθ. Α.Π. 2767/120100 σήματος του Τ.Σ.Ε.Κ.
  Διετάχθη η κίνησις των κάτωθι ενισχύσεων:
  α) Εκ ΛΑΡΙΣΗΣ
  Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/2 Σ.Α.
  ι) την 120600 (Ουλαμός 2ας Εφίππου Ίλης (πεζοπόρος επ’ αυτοκινήτου)
  Ουλαμός Σχολής Ιππικού ( » » » )
  Δρομολόγιον.-ΛΑΡΙΣΑ-ΤΣΙΟΤΙ-ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.0724)-ΒΛΟΧΟΣ (Τ.0625) ΠΑΛΑΜΑΣ (Τ.0619) – ΜΑΡΚΟΝ (Τ.0210) – ΓΟΥΡΓΟΒΙΤΕΣ -ΑΓ.ΘΕΩΔΩΡΟΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  -Εκινήθησαν διά προφορικής εντολής επιβεβαιωθείσης διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 9546/120648
  -Το ανωτέρω απόσπασμα εκκινίθησεν εκ ΛΑΡΙΣΗΣ την 120600.
  -Λόγω λασπώδους εδάφους, καταστροφής πολλών γεφύρων από ΒΛΟΧΟΥ μέχρι ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ και πολλαπλών εχθρικών αντιστάσεων ήχθη εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ την 121630.
  -Εις ΓΟΥΡΓΟΒΙΤΕΣ (Σ.990123) συνεπλάκη μετά ισχυρού τμήματος της εφίππου Ταξ/χίας ΣΤΕΦΟΥ, το οποίον διεσκόρπισεν προς ΜΟΙΡΟΥΣ (Σ.960090).
  ιι) Την 121500 Ουλαμός 9ης Ίλης Αρμάτων με πεζοπόρον Ουλαμόν Σχολής Ιππικού ως στήριγμα εκίνησαν κατόπιν προφορικής εντολής.
  ιιι) 130700 Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/2 Σ.Σ
  ( Ο.Δ. συν 2 άρματα 9ης Ίλης Αρμάτων.
  (σχετικαί Κ.Π. 42859/121030-Α.Π.9584/130848 ημέτεραι).
  Δρομολόγιον. ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ (Τ.2930)-ΜΑΚΡΟΒΟΥΝΙ (Τ.2327)-ΚΟΤΣΕΡΙ Τ 1318-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ (Τ.0411)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  Λόγω καταστροφής υπό Σ γεφύρας ΠΗΝΕΙΟΥ οδού ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και λόγω του ότι παρά το ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.0630) παλαιά γέφυρα επί του ΠΗΝΕΙΟΥ δεν ανέχεται βαρέα φορτία, το δρομολόγιον των αρμάτων υπήρξεν υποχρεωτικώς λίαν βραδύ.
  Ο πρώτον κινήσας Ουλαμός αρμάτων έφθασεν εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ την 130500 συμμετάσχων επιτυχώς εις την εκαθάρισιν της πόλεως.
  β) Εκ ΤΣΙΟΤΙΟΥ
  Την 120500 εκινήθη εκ ΤΣΙΟΤΙΟΥ Διλοχία του 105 Τ.Π. διά του εν παραγρ. 4α δρομολογίου.
  Διαταγή κινήσεως εδόθη προφορικώς δι’ ασυρμάτου την 120315.
  -Αφίχθη προ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ την 121500 έθα μετά ανατροπήν των προ των Ν. παρυφών της πόλεως αντιστάσεων εισήλθεν εις την πόλιν 121630.
  Κατά την πορείαν της συνεπλάκη εις ΓΟΥΡΓΟΒΙΤΕΣ με ισχυρόν τμήμα της εφίππου Ταξ/χίας ΣΤΕΦΟΥ.
  γ) Εκ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  Την 121100 εκίνησαν το Τ.Σ. 77 Ταξ/χίας συν Διλοχία 105 Τ.Π. συν Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/2 Σ.Α. διά δρομολογίου ΤΡΙΚΑΛΑ-ΤΣΙΟΤΙ και εκείθεν ως το εν παραγ. 4α.
  Διαταγή ετοιμότητος εδόθη διά της Α.Π. 9544/120120
  Κίνησις διετάχθη τηλ/κώς την 120600 επιβεβαιωθείσα διά της Κ.Π. 42855/120800.
  Ελείψει μεταφορικών μέσων η εκκίνησις εβράδυνεν.
  -Λόγω των προαναφερθεισών εδαφικών δυσχερειών (λασπώδες έδαφος, καταστροφή γεφυρών) και πολλαπλών εχθρικών αντιστάσεων η φάλαγξ εισήλθεν εις ΚΑΡΔΙΤΣΑ την 122100.
  Άμα τη εισόδω της φάλαγγος ταύτης εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ, διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 9577/121830 Δ/γής Δ.Ε.Θ. άπασαι αι δυνάμεις Πεζικού, Ιππικού Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού και Χω/κής αι δρώσαι εις περιοχήν ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ετέθησαν υπό τας διαταγάς του Ταξιάρχου ΠΑΛΛΗ εις ον εδόθη η εντολή της πάση θυσία εκκαθαρίσεως της πόλεως.
  δ) Εκ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.
  Την 120500 εκίνησαν Λόχος συν Διμοιρία του 612 Τ.Π. συν Ουλαμός τεθωρακισμένων 3/9 Σ.Α. (ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) διά δρομολογίου ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ-ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ (Σ.7919)-ΦΑΝΑΡΙ (Σ.8115)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  Κίνησις προφορικώς επιβεβαιωθείσα, διά της Α.Π.9545/120230 τηλ/κής Διαταγής Δ.Ε.Θ.
  Η φάλαγξ αύτη συναντήσασα ισχυράς αντιστάσεις κατά την πορείαν της εξετράπη εις γέφυραν ΠΑΜΙΣΟΥ (Σ.860195) ένθα και παρέμεινεν ακινητούσα μετά 13 τραυματιών οπλιτών. Ο Ουλαμός τεθωρακισμένων αδυνατών να κινηθή πέραν ΦΑΝΑΡΙΟΥ λόγω καταστροφής της οδού επανέκαμψεν αυθημερόν ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ.
  ε) Μηχανοκίνητον Απόσπασμα ΛΑΜΠΡΑΚΗ (Ουλαμός τεθωρακισμένων) κινηθέν εκ ΣΟΦΑΔΩΝ την 120200 κατόπιν προφορικής εντολής εισήλθε μετά ανατροπής διαδοχικών αντιστάσεων εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ την 120500 ώραν.
  4.- Τρόπος διεξαγωγής της μάχης.
  Οι συμμορίται εκινήθησαν εκ πολλών κατευθύνσεων με αφετηρίας επί των Β.Α. κλιτύων από ΦΑΝΑΡΙ μέχρι ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ, των οποίων αι συνισταμέναι έβαινον κατά τας κατευθύνσεις.
  α) ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Σ.8113)-ΙΣΑΡΙ (Σ.860100)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  β) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ.8302) – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
  Ως φαίνεται από νυκτός είχον επιτύχει διείσδυσαν εις την πόλιν κατά μεμονομένας ομάδας.
  Η προσβολή εξεδηλώθη εξ όλων των κατευθύνσεων.
  Ιδιαιτέρως έντονος υπήρξεν εκ Δυσμών και Ν.Δ.
  Από των πρώτων ωρών τρία τεθωρακισμένα βληθέντα δι’ όλμων και Α/Α γρόνθων ετέθησαν εκτός μάχης αχρηστευθέντος ούτω του εν ΚΑΡΔΙΤΣΗ Ουλαμού τεθωρακισμένων.
  Οι συμμορίται διαθέτοντες αφθονίαν βαρέων όπλων εισέδυον ολίγον και ολίγον εις τας συνοικίας της πόλεως.
  -Αι εκτός της πόλεως δυνάμεις ημύνθησαν καλώς μέχρι της αφίξεως των ενισχύσεων.
  -Από της αφίξεως των ενισχύσεων ανελήφθη αγών απωθήσεως των συμμοριτών και εκκαθαρίσεως της πόλεως.
  -Εντός του καταληφθέντος υπ’ αυτών τμήματος οι συμμορίται είχον οργανώσει εστίας εντός οικιών.
  -Μετά ολονύκτιον αγώνα η πόλις εκκαθαρίσθη, δι’ επιτυχούς συνδυασμού πεζικού, αρμάτων και τεθωρακισμένων την μεσημβρίαν της 13ης τρέχοντος. Αι συμμοριτικαί φάλαγγες αποχωρούσαι κατευθύνθησαν προς υψίπεδον ΝΕΒΡΟΠΟΛΕΩΣ διά δύο κυρίως φαλάγγων μιας διά ΙΣΑΡΙ -ΜΟΦΟΒΟΥΝΙ και ετέρας διά ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΟΚΟΥ.
  Ισχυραί δυνάμεις οπισθοφυλακής εκάλυπτον την αποχώρησίν των εκ του Ν.Δ. της πόλεως αναχώματος.
  Αι αποχωρούσαι φάλαγγες εσφυροκοπούντο επιτυχώς υπό των πυρών της αεροπορίας, πυροβολικού και τεθωρακισμένων.
  Δίωξις διά πεζικού διαταχθείσα διά της Κ.Π. 42866/131400 δεν επραγματοποιήθη λόγω επελθόντος σκότους και του καμάτου των ανδρών.
  5.- Αποτελέσματα αγώνος
  Αναλυτικώς αναγράφονται εις τον συνημμένον πίνακα.
  6.- Επιτεθείσαι συμμοριακαί δυνάμεις και έκτασις επιθέσεως.
  Την επίθεσιν ενήργησαν:
  ι) Η Ι συμμοριακή Μεραρχία υπό ΓΙΩΤΗΝ περιλαμβάνουσα τας Ταξ/χίας ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑ-ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
  ιι) Η ΙΙ συμμοριακή Μεραρχία υπό ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ περιλαμβάνουσα τας Ταξ/χίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΥΘΑΓΟΡΑ-ΔΑΛΑ.
  ιιι) Έφιπος Ταξ/χία ΣΤΕΦΟΥ.
  -Από των εσπερινών ωρών της 11ης τρεχ. αι ανωτέρω δυνάμεις κατέλαβον θέσεις εξορμήσεως εις τα προς την πεδινήν περιοχήν ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΣΟΦΑΔΩΝ αντερείσματα των ΑΓΡΑΦΩΝ από του ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Σ.8115) μέχρι ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ.8695).
  -Η εξόρμησις εγένετο διά πολλών φαλάγγων
  Το βάρος της όλης επιθέσεως ερρίφθη κατά ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ. Συγχρόνως παρηνωχλήθησαν ισχυρώς η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ-ΣΕΚΛΙΖΑ (Σ.8800) ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ (Σ.9399)-ΦΙΛΙΑ, (Υ.0196) ένθα ημέτερα τμήματα ως και άπασαι αι φρουραί τεχνικών έργων, οδικών και σιδηρορομικών γεφυρών.
  Την ιδίαν νύκτα παρηνωχλήθησαν ισχυρώς τα ΤΡΙΚΑΛΑ και η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
  -Εν συμμοριτικόν Τάγμα εγκατεστάθη εις την περιοχήν ΦΑΝΑΡΙΟΥ με αποστολήν την παραμπόδισιν ημετέρων δυνάμεων αι οποίαι θα αποπειρώντο την αποκοπήν των γραμμών υποχωρήσεως των εισβολέων.
  -Εις την έφιππον Ταξ/χίαν ΣΤΕΦΟΥ συνοδευομένην υπό δυνάμεως σαμποτέρ εδόθη αποστολή η παρανόχλησις όλων των χωρίων της πεδινής περιοχής και η καταστροφή των έργων συγκοινωνίας και τηλεφ/κών γραμμών, ως και η παρεμπόδισις των κινησθησομένων ημετέρων ενισχύσεων. Συχρόνως σχεδόν με την εκδήλωσιν της κατά ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ επιθέσεως, ισχυραί ομάδες σαμποτέρ ανετίνασον και κατέστραφον διά πυράς την γέφυρα ΠΗΝΕΙΟΥ οδού ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ως και πλείστας άλλας γεφύρας δευτερευουσών οδών των δυτικώς και βορείως πεδινής περιοχής, καταστήσαντες ούτω δυσχερεστάτην την κίνησιν ενισχύσεων.
  Την διεύθυνσιν της όλης ταύτης επιχειρήσεως ασυνήθους εις έκτασιν και έντασιν είχεν ο αρχισυμμορίτης ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ.
  8.- Παρατηρήσεις
  -Απώλεια χρόνου διά προπαρασκευήν προς κίνησιν λόγω ελλείψεως μεταφορικών μέσων χρησιμοποιηθέντων τοιούτων εξ επιτάξεως.
  -Η καταστρφή τεχνικών έργων ιδία γεφυρών μεγάλως επεβράδυναν την κίνησι των ενισχύσεων.
  -Ιδιαιτέρως εβράδυνεν η κίνησις των ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ μη δυναμένων λόγω βάρους να κινηθώσιν επί των δευτερευόντων δρομολογίων, τα οποία ηκολούθησαν αι άλλα φάλαγγες.
  -Αι προβληθείσαι υπό της Ταξ/χίας ΣΤΕΦΟΥ αντιστάσεις θα επεβράδυνον έτι περαιτέρω τας κινήσεις των ενισχύσεων εαν δεν επενέβαιναν εντατικώτερα η αεροπορία ήτις και συνέτριψε τελικώς την Ταξ/χίαν ΣΤΕΦΟΥ.
  -Μέσα Διαβιβάσεων ελλειπή. Τμήματα συγκροτούμενα εσπευσμένως εκ διαφόρων Μονάδων δεν ηδύνατο να επικοινωνήσωσι με τας Διοικήσεις των ελλείψει εφεδρικών ασυρμάτων και προσωπικού.

-Αι μετασχούσαι της μάχης ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ συμμοριακαί δυνάμεις εξ 9 ταγμάτων και δύο επιλαρχιών υπολογίζονται εις 2.250 πεζούς και 300 ιππείς.

Σ.Τ.Γ. 910 τη 20η Δεκεμβρίου 1948

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΩΣΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α.Π.
υ.τ.α Αριθ. Πρωτ. 9808
Παραλήπται:
Α΄ΣΣ/Β΄ΣΣ/Α1-Κ.Σ./Β΄ΣΣ/Α1
Διεύθυνσις
Α1-Α2

T.Σ.E.K.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Λόγω της επελθούσης μεταβολής γενικώς εν τη διατάξει των τμημάτων του Τ.Σ.Ε.Κ. και ειδικώς των εν τοις αστικοίς κέντροις ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΣΟΦΑΔΩΝ εδρευουσών δυνάμεων αναπροσαρμόζομεν το σχέδιον ενεργείας και το σχέδιον συναγερμού των δυνάμεων της πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ.
Και το μεν σχέδιον ενεργείας διετυπώθη διά της υπ’ αριθ. Α.Π.796 Δ/γής μας.
Διά δε το σχέδιον συναγερμού εις την πόλιν της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ καθωρίζομεν τα κάτωθι:
Ι.- ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: Να τεθώσιν άπαντα τα εν τη πόλει ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εδρεύοντα τα τμήματα Στρατιωτικά εν επιφυλακή προς αντιμετώπισιν πάσης καταστάσεως (εσωτερικών ταραχών, επιδρομής συμμοριτών, πυρκαϊών κ.λ.π.)
ΙΙ.- ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: Τούτο θα δοθή παρά του Τ.Σ.Ε.Κ. δι’ ενός εκ των κάτωθι τρόπων:
1) Δι’ εγγράφου ή προφορικής Διαταγής (Τηλ/τού, αγγελειοφόρου).
2) Διά τριών ριπών πυροβόλου ριπτομένων εκ της ταράτσας του κτιρίου «ΚΙΕΡΙΟΝ»
3) Θεωρείται δοθέν το σύνθημα συναγερμού εν περιπτώσει ενάρξεως αθρόων πυροβολισμών εν τη πόλει εις τας παρυφάς ταύτης.

ΙΙΙ. ΖΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΗΜΕΙΑ:
1) Αποθήκαι καυσίμων και εφοδίων γενικώς.
2) Ηλεκτρικόν εργαστάσιον.
3) Δημόσια Καταστήματα
5) Χώρος σταθμεύσεως διαφόρων Μονάδων και Υπηρεσίων
6) Σιδηροδρομικός Σταθμός
ΙV. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1) Κατευθύνσεις εκ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
2) » ΤΣΑΠΟΓΑ
3) » ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ εις Ανλαχωμα (πόρος Νταουτόστρατα)
4) » ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ προς κτήμα Ταλια-δούρου, Προσφυγικόν Συνοικισμός.
V.- ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ:
1) Στρατηγείον Τ.Σ.Ε.Κ.
2) Διοίκησις Χωρ/κής Καρδίτσης και υπ’ αυτήν υπηρεσίαι.
3) Σ.Δ. 15 Τ.Ε.
4) Διλοχία τυφεκιοφόρων μείον ουλαμός.
5) Λόχος Διοικήσεως 15 Τ.Ε.
6) Ουλαμός τεθωρακισμένων και εφεδρεία Τ.Σ.Ε.Κ.
7) Συγκροτούμενοι Λόχοι ΜΑΥ δυνάμεως 50-60 ανδρών.
8) 840 Α.Τ.Χ.
9) και τα τυχόν εκάστοτε σταθμεύοντα οπωσδήποτε λοιπά Στρατιωτικά τμήματα και Μονάδες.
-Εις της Διοικήσεως Τ.Σ.Ε.Κ. το Στρατγείον Τ.Σ.Ε.Κ. και Ουλαμός τεθωρακισμένων.
VΙ.- ΒΑΣΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
1) Φυλάκιον εισόδου οδού ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
2) Φυλάκιον επί οδού ΚΟΚΚΙΝΗΝ ΕΚΛΗΣΙΑΝ.
3) Φυλάκιον εισόδου οδού ΦΑΝΑΡΙΟΥ.
4) Φυλάκιον ΤΣΑΠΟΓΑ παρά τον Φόρον.
5) Φυλάκιον εισόδου οδού ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.
7) Φυλάκιον Σιδηροδρομικού Σταθμού.
8) Φυλάκιον Αναχώματος επί οδού προς ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ.
9) Φυλάκιον Αναχώματος επί οδού προς ΝΤΑΟΥΤΙ.
10) Φυλάκιον εις παρυφήν πόλεως παρά ΒΛΑΧΟΜΑΧΑΛΑΝ
11) Φυλάκιον εις Ζευγαρολείβαδο παρά οικίαν ΠΑΡΘΕΝΗ
12) Φυλάκιον επί εισόδου οδού ΛΑΡΙΣΗΣ

VII.- ΦΡΟΥΡΑΙ
1) Φρουρά Κρατητηρίων γενικώς.
2) Φρουρά Γυναικίων φυλακών.
3) Φρουρά Ποινικών φυλακών
4) Φρουρά Αποθήκης Καυσίμων (Παυσίλυπον)
5) Φρουρά Νοσοκομείου
6) Φρουραί των αποθηκών και Διαχειρήσεων των διαφόρων Μονάδων.
VΙΙΙ.- ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ.
Άπαντες οι Διοικηταί τμημάτων από του ανωτέρου βαθμού μέχρι του κατωτέρου βαθμού και οι οπλίται ειδικών υπηρεσιών (οδηγοί, μοτοσυκλετισταί, άνδρες Α.Μ. κ.λ.π.) να εκτελέσωσιν αναγνωρίσεις ώστε να είναι πλήρως ενήμεροι των εν τοις παραγράφους ΙΙΙ,ΙV και VΙΙ διαλαμβανομένων ζωτικών της πόλεως φυλακίων επικινδύνων κατευθύνσεων ως και την τοπογραφίαν της πόλεως.
IΧ.- ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1) Άμα τω συνθήματι του συναγερμού άπαντες οι Στρατιωτικοί οπουδήποτε ευρισκόμενοι δέον να σπεύσωσιν εις τας θέσεις των και τα τμήματά των.
2) Άπασαι αι φρουραί καταλαμβάνουσι τας θέσεις των οποίας οφείλουν να υπερασπίσωσι μέχρις εσχάτων άνευ συμπτύξεως και διά των διατιθεμένων αυτοίς μέσων θα προσπαθήσωσι να συνδεθώσι τόσον με την Προϊσταμένην την Διοίκησιν όσον και με τας γειτονικάς Μονάδας.
3) Αι διαθέσιμοι δυνάμεις των Μονάδων (15 Τ.Ε., Διοίκησις Χωρ/κής κ.λ.π.) συγκεντρούνται και τίθεται εν αυστηρά επιφυλακή εις τους χώρους σταθμεύσεώς των εν αναμονή Διαταγών είτε προς ενίσχυσιν των υφισταμένων φρουρών είτε δι’ άλλην αποστολήν κατόπιν Δ/γής του Τ.Σ.Ε.Κ.
4) Άπασαι αι Διοικήσεις συνδέσμους εις την Διοίκησιν του Τ.Σ.Ε.Κ. καταλλήλου Αξ/κού ή Υπαξ/κού.
5) Ο Ουλαμός θωρακισμένων θα είναι έτοιμος προς εκκίνησιν κατά τας Δ/γάς του Τ.Σ.Ε.Κ. και πλήρως εφοδιασμένος διά καυσίμων πυρομαχικών και οδηγών γνωριζόντων καλώς την τοπογραφίαν και διαφόρους κατευθύνσεις της πόλεως. Τούτους ο Διοικητής Ουλαμού θα έχη καθ’ εκάστην εις την διάθεσίν του.
Η Διοίκησις Χωρ/κής να βεβαιωθή διά την ασφάλειαν των ενταύθα Δημοσίων Καταστημάτων ενισχύση κατά την κρίσιν της τας εις εκάστην τούτων υπαρχούσας φρουράς εν ανάγκη.
Ομοίως η Διοίκησις Χωρ/κής ν’ αποστείλη ασφαλές απόσπασμα διά την προστασίαν και μεταφοράν εις το κέντρον της πόλεως του κ. Νομάρχου και λοιπών επισήμων προσώπων (Εισαγγελέως, Προέδρου Πρωτοδικών, Δημάρχου κ.λ.π.)
Χ.- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
α) Σ.Δ. του Τ.Σ.Ε.Κ. εις ΚΙΕΡΙΟΝ
β) Σ.Δ. Δ. Χω/κής-Τα Γραφεία Διοικήσεως των λοιπών εν ΚΑΡΔΙΤΣΗ εδρευόντων τμημάτων, τα γραφεία του χώρου Στρατωνισμού
γ) Διαβιβάσεις 1) Τηλεφωνικώς. 2) δι’ αγγελειοφόρου (αυτοκινήτου, εφίππου, ποδηλάτου, μοτοσυκλετιστού κ.λ.π.).
Θα κοινοποιηθή ιδιαίτερος πίναξ συννενοήσεως διά φωτοβολίδων απαγορευμένης της αθρόας χρήσεως τούτων κατά το δοκούν.
ΧI.- ΣΥΝΘΗΜΑ-ΠΑΡΑΣΥΝΘΗΜΑ
Σύνθημα και παρασύνθημα κατά την ώραν του συναγερμού και εν τω προσηρτημένω τη παρούση σφραγιστού ειδικού φακέλου όστις δέον ν’ ανοίγη μόνο εν περιπτώσει ενάρξεως συναγερμού.
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Το παρόν σχέδιον συναγερμού τίθεται εν ισχύ από της 5-8-48. Παν δε προγενέστερον ή Διαταγή σχετική προς τούτο καταργείται και δέον να καταστραφώσι ταύτα διά πυρός αναφέροντος σχετικώς.
Εν περιπτώσει αναχωρήσεως της Μονάδος εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ο φάκελλος ούτος του σχεδίου συναγερμού παραδίδεται υπό του Διοικητού της εις Τ.Σ.Ε.Κ. Αναφέρατε λήψιν και κατανόησιν.
Παραλήπται:
Αντίτυπον υπ’ αριθ. 1 Διοίκησις Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
» » 2 15 Τ.Ε.
» » 3 840 Ομάς Τμηματικών Χορηγήσεων
Εις τους Διοικητάς των λοιπών τμημάτων δίδονται προφορικώς ενδείξεις περί των καθηκόντων των εν περιπτώσει συναγερμού λεπτομερώς εις ότι αφορά αυτούς μόνον.

Κοινοποίησις
Δ.Ε.Θ./Α1 Υ.Τ.Α.
Τ.Σ.Ε.Κ.
Υπογρ. Γ. ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

ΟΔΗΓΙΑΙ
1.- Διά την ασφάλειαν του σχεδίου συναγερμού τούτο θα τηρήσι υπ’ ευθύνη του Διοικητού εις ασφαλές μέρος.
2.- Το σχέδιον τούτο τιθεμένων εντός φακέλλου ασφαλώς και σφραγισμένον ασφαλώς θα παραδίδηται εις τον εκάστοτε Αξ/κόν υπηρεσίας με την σαφή και καθαράν ένδειξιν επί του φακέλου ότι θ’ ανοιχθή μόνον εν περιπτώσει συναγερμού.
3.- Αι Διοικήσεις να λάβωσι από τούδε άπαντα τα κατάλληλα προπαρασκευαστικά μέτρα, ώστε κατά τον συναγερμόν να μη παρατηρηθή ουδεμία δυσχέρεια ή έλλειψις.
4.- Απερχόμενοι οι Διοικηταί του τμήματός των και της υπηρεσίας να γνωρίζωσιν τους υπ’ αυτούς που δέον ν’ αζητηθώσιν.
5.- Να τηρώσι αι Μονάδες κατάστασιν των διευθύνσεων διαμονής των Αξ/κών και λοιπών οργάνων των, ης αντίγραφα να υποβάλλωσιν ημίν.
6.- Άπασαι αι Μονάδες να διατάξωσι τοπογραφικήν αναγνώρισιν της πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ασφαλών δρομολογίων, αναγνώρισιν των διαφόρων φρουρών, αναγνώρισιν των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.
7.- Άπασαι αι Μονάδες να έχωσι εφοδιασθή επαρκώς διά λαμπτήρων (φανών θυέλλης, ηλεκτρικού κ.λ.π.) ώστε εν περιπτώσει διακοπής ηλεκτροφωτισμού να μη παρατηρηθή ανωμαλία περί την διεξαγωγήν της υπηρεσίας. Εκάστη να είναι εφοδιασμένη αι Μονάδες διά μέσον κατασβέσεως πυρκαϊάς (δοχεία πλήρη ύδατος, δοχεία άμμου, σκαπάναι κοκ.)
Ιδιαίτερα μέριμνα επιληφθή επί του ανωτέρου αντικειμένου υπό της 840 ομάδος Τμηματικής Χορηγήσεως διά τους χώρους αποθηκεύσεως των εφοδίων της.
Η Στρατιωτική Διοίκησις ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Φρουραρχείον) να ενημερώση τους εν τη πόλει ΚΑΡΔΙΤΣΗ ευρισκομένους και διαρχομένους Στρατιωτικούς (επί αδεία, Φ.Π. κλπ.) ους δέον να παραχωρηθή διά του Αξ/κού Ασφαλείας Μονάδος.
-Άπαντες οι Διοικηταί Λόχων, Διμοιριών, ομάδων κ.λ.π. να βεβαιούνται διά συχνών επιθεωρήσεων περί της καλής λειτουργίας των όπλων των τμημάτων των.

Υπογρ. ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements