Σχέδιο Ενεργείας Χειμερινής Περιόδου 1948-1949, ΓΕΣ/Α1/6 Δεκ 1948


ΓΕΣ/Α1 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ.Πρωτ. 231472
Αριθ.Φακ. 4009/1
Β.Σ.Τ. 902/6.12.48
Α.Α. Αντ. 8

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά την χειμερινήν περίοδον 1948 – 1949

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
Οι συμμορίται προτίθενται κατά τον χειμώνα να συμπληρώσουν τας εκ των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων προξενηθείσας απωλείας των και να αυξήσουν ακόμη την δύναμίν των.
Θα επιμείνουν να διατηρήσουν τας παραμεθορίους εστίας, να τας επεκτείνουν και θα αποπειραθούν να καταλάβουν ακόμη και παραμεθόριον πόλιν.
Θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τους ορεινούς αγωγούς επικοινωνίας μεθορίου – εσωτερικού ως βάσεις – κρυσφύγετα αφ’ ενός διά να διευκολύνωνται εις τους ανεφοδιασμούς των εις έμψυχον και άψυχον υλικόν, αφ’ ετέρου διά να εντείνουν τον ανταρτοπόλεμον εις το εσωτερικόν της χώρας.
2.- Φίλιαι δυνάμεις
Αι διατιθέμεναι.
Η Ε.Β.Α. και το Β.Ν. θα συνεχίσουν να παρέχουν την συνδρομήν των εις τας εθνικάς στρατιωτικάς δυνάμεις.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3.- Κατά την χειμερινήν περίοδον προτιθέμεθα:
(α) Να εκκαθαρίσωμεν την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ και επιβάλωμεν εις την περιοχήν ταύτην την τάξιν.
(β) Να επιδιώξωμεν την ελάττωσιν και οπωσδήποτε να παρεμποδίσωμεν την αύξησιν της δυνάμεως των συμμοριτών εις την λοιπήν χώραν. Να περιορίσωμεν την πρωτοβουλίαν των και μειώσωμεν εν γένει την δυναμικότητά των.
(γ) Να ανυψώσωμεν την μαχητικήν αξίαν των δυνάμεών μας και να τας προπαρασκευάσωμεν, ώστε να αναλάβουν κατά το έαρ, υπό ευμενείς συνθήκας, ευρείας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4.- Τρόπος ενεργείας
(α) Εις την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ως ειδικόν σχέδιον.
(β) Εις την λοιπήν Ελλάδα
-ι- Φθορά των συμμοριτών διά της μάχης και στερήσεως των αποθεμάτων των δι’ απομακρυνσεώς των εκ των χειμερινών ενδιαιτημάτων των.
-ιι- Απαγόρευσις του εφοδιασμού των συμμοριτών εκ των ομόρων κρατών προς το εσωτερικόν διά την περιοχήν Δυτικώς ΑΞΙΟΥ, μεταξύ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΙΟΝΙΟΥ πελάγων και ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ κόλπου.
-ιιι- Δυσχέρανσις του εφοδιασμού των συμμοριτών εκ των ομόρων Κρατών εις την ζώνην Ανατολικώς ΑΞΙΟΥ και ιδία εις την κατεύθυνσιν εκατέρωθεν ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ π. προς ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ.
-ιν- Παρεμπόδισις της στρατολογίας και του ανεφοδιασμού των συμμοριτών εκ του εσωτερικού της χώρας.
5.- Αποστολαί
(α) Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
-ι- Να οργανώνη επιχειρήσεις διαρκούς παρενοχλήσεως εις τας περιοχάς όπου ευρίσκεται εν επαφή μετά των συμμοριτών και να ενεργή καταδρομάς και επιθετικάς ενεργείας περιωρισμένων αντικειμ. σκοπών εις τας υπό τούτων ελεγχομένας ζώνας.
-ιι- Να κλείση τας γραμμάς ανεφοδιασμού των συμμοριτών εν τη ζώνη του Σ.Στρατού και να παρεμποδίση την στρατολογίαν.
Ιδιαιτέρως επισημαίνονται:
Αι γενικαί κατευθύνσεις συγκοινωνιών και ανεφοδιασμού των συμμορτιών:
– ΠΩΓΩΝΙΟΝ – ΖΑΓΟΡΙΑ
– ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ – ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ
– ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ – Ανατολ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ και εκείθεν προς ΧΑΣΙΑ ή ΖΑΓΟΡΙΑ.
– ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ – ΒΟΥΡΙΝΟΣ προς ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ.
Οι ζωτικοί κόμβοι
– ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ – περιοχή ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ – ΖΕΡΜΑ – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ – περιοχή ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ – περιοχή ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ.
Ο τοιούτος αποκλεισμός δέον να επιδιωχθή κατά βάθος ώστε να είναι πλέον αποτελεσματικός.
-ιιι- Να επιδιώκη την συνεχή φθοράν των συμμοριακών συγκροτημάτων της ζώνης του διά περιωρισμένων, ή και ευρυτέρας μορφής επιχειρήσεων, καθ’ άς, εκτός της μάχης θα τίθεται συμπληρωματικός σκοπός η απομάκρυνσις των συμμοριτών εκ των χειμερινών ενδιαιτημάτων των και η κατάληψις και ο έλεγχος τούτων υπό των Εθνικών δυνάμεων.
Ιδιαιτέρως επισημαίνονται αι περιοχαί ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, ΣΟΥΛΙ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ορεινή ΘΕΣΣΑΛΙΑ – υψίπεδον ΡΕΝΤΙΝΑΣ με σειράν προτεραιότητος:
ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΑΓΡΑΦΑ – ΡΕΝΤΙΝΑ.
Τας επιχειρήσεις εις το νότιον όριόν του να συντονίζη το Σώμα Στρατού μετά της Α.Σ.Δ.Σ.Ε. (περιοχή ΑΓΡΑΦΑ – ΡΕΝΤΙΝΑ).
Διαταγαί του ΓΕΣ θα προκαλώνται επί του ζητήματος τούτου.
(β) Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
-ι- Να συνεχίση τας ευρείας ή περιωρισμένης μορφής επιχειρήσεις του με σκοπόν να δυσχεράνη την υπό των συμμοριτών ενεργουμένην στρατολογίαν και τους ανεφοδιασμούς των ιδία επί της κατευθύνσεως εκατέρωθεν ΣΤΡΥΜΩΝ π. – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.
-ιι- Να συνεχίση τας προσπαθείας του όπως απομακρύνη τους συμμορίτας εκ των χειμερινών ενδιαιτημάτων των ιδία ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ – Ανατολικού ΟΛΥΜΠΟΥ και παρενοχλή γενικώς τούτους εις τας υπ’ αυτών ελεγχομένας ζώνας.
Να αποκλείση ενδεχόμενον ανεφοδιασμόν γινόμενον εκ της ομόρου επικρατείας προς το εσωτερικόν διά της ανωτέρω ζώνης.
(γ) Α.Σ.Δ.Σ.ΕΛΛΑΔΟΣ
-ι- Να εξακολουθήση τας επιχειρήσεις φθοράς των συμμοριτών εις την ζώνην της και να μη επιτρέψη εις τούτους να εδραιωθούν εις τα χειμερινά ενδιαιτήματα της περιοχής της:
-ιι- Να ωθήση την 71 Ταξιαρχίαν εις το υψίπεδον ΡΕΝΤΙΝΑΣ ώστε εν στενή συνεργασία μετά του Β΄ΣΣ να παρενοχλή δραστηρίως τους εις το όριον μεταξύ Α.Σ.Δ.Σ.Ε. και Β΄ΣΣ συμμοριακάς συγκεντρώσεις.
-ιιι- Να διευθύνη τας άνω επιχειρήσεις διά τακτικού της Στρατηγείου εδρεύοντος εκτός της Διοικήσεως Πρωτευούσης εις θέσεις επιβαλλομένας εκάστοτε εκ των αναγκών επιχειρήσεων.
(δ) Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ και Α.Σ.Δ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ως ειδικόν σχέδιον.
6.- Κατανομή δυνάμεων – Οργάνωσις διοικήσεων
Ως ειδικαί διαταγαί.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
7.- Ανύψωσις επιπέδου μαχητικής αξίας στρατού
΄Εχουν ήδη κοινοποιηθή ειδικαί διαταγαί και θα επακολουθήσουν τοιαύται.
8.- Εφοδιασμός δι’ ειδικού χειμερινού ιματισμού
Διά τας επιχειρήσεις επί χιονοσκεπών υψηλών περιοχών θα διατεθή ειδικός ιματισμός ως κάτωθι:
(α) Β΄ΣΣ: διά δύναμιν 4 Ταγμάτων.
(β) Γ΄ΣΣ : διά δύναμιν 1 Τάγματος.
(γ) διάθεσιν ΓΕΣ διά δύναμιν 3 Ταγμάτων.
Η τελευταία αύτη ποσότης θα διατεθή άμα τη υποβολή των σχεδίων των Μ.Μ. βάσει των αναγκών επιχειρήσεων.-
Θα εκδοθή ειδική διαταγή όσον αφορά την εκπαίδευσιν και τρόπον χρησιμοποιήσεως του ιματισμού τούτου εκ περιτροπής μεταξύ των τμημάτων.
ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
9.- Καταρτισθησόμενα υπό των Μ.Μ. σχέδια
Διά την εκπλήρωσιν των άνω αποστολών αι παραλήπτριαι Μ.Μ. να καταρτίσουν σχέδια ενεργείας και να εκδώσουν σχετικάς οδηγίας κοινοποιηθησομένας και εις ΓΕΣ.
Εις τα καταρτισθησόμενα σχέδια εκτός των ιδίων απόψεών των στηριζομένων εις τας ειδικάς συνθήκας των να λάβουν υπ’ όψιν και τας διά της υπ’ αριθ. 231030/27.11.48 κοινοποιηθείσης συστάσεις του ΓΕΣ.
10.- Καθορισθησόμενοι αντικειμενικοί σκοποί
Εις τον κανονισμόν των αντικειμενικών σκοπών από του Σ.Σ. μέχρι Τάγματος ή και μικροτέρου τμήματος να αποδοθή ιδιάζουσα σημασία.
Κατάληψις εδαφικού αντικειμενικού σκοπού άνευ φθοράς και συντριβής του κατέχοντος τούτου συμμοριακού τμήματος ουδεμίαν έννοιαν ενέχει.
Εις τα τμήματα δέον να δίδωνται ως αντικειμενικοί σκοποί οι εντός των ζωνών ευθύνης των δρώσαι συμμορίαι.
11.- ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.-
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
Β΄ΣΣ υπ’ αριθ. 1 αντ.
Γ΄ΣΣ » » 2 »
ΑΣΔΣΕ » » 3 »
Α.Δ.Α. » » 4 »
ΓΕΝ/Γ » » 5 »
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Α΄ΣΣ υπ’ αριθ. 6 αντ.
ΑΣΔΠ » » 7 »
Α1/ΓΕΣ » » 8 »
Α2/ΓΕΣ » » 9 »
Α8/ΓΕΣ » » 10 »
Α9/ΓΕΣ » » 11 »
Α10/ΓΕΣ » » 12 »
ΓΓ/ΓΕΣ » » 13 »
Αρχηγός ΓΕΣ » 14 »
Β.Σ.Α. υπ’ αριθ. 1 και 2 Αγγλ.
ΣΟΗΠΕ » » 3 » 4 »
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Διά την ακρίβειαν Αρχηγός ΓΕΣ – Δ/τής Στρατού
Η Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements