ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1948, ΓΕΣ


Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1948

Α) Κατά το τρέχον έτος υπό του Εθνικού Στρατού διεξήχθησαν αι κάτωθι ευρείας εκτάσεως επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών.
1.- Επιχείρησις ΡΟΥΜΕΛΗΣ
(α) Σκοπός ταύτης ήτο η εκκαθάρισις της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΧΟΥΝΗΣ – ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΛΙΜΝΗΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ – ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ – ΔΑΥΛΕΙΑ – ΜΠΡΑΛΛΟΣ -ΛΑΜΙΑ.
(β) Η επιχείρηση ήρξατο την 15ην Απριλίου και έληξε την 20 Μαΐου διαρκέσασα επί 35 ημέρας.
(γ) Τα αποτελέσματα ήσαν λίαν ικανοποιητικά επί της επιχειρήσεως ταύτης διότι τα συμμοριακά συγκροτήματα υπέστησαν μεγάλην φθοράν. Επήλθε πλήρης εξάρθρωσις της αυτοαμύνης διά της ολοσχερούς σχεδόν εξοντώσεως των μελών αυτής. Απεγυμνώθη η περιοχή οιουδήποτε εφοδίου συντηρήσεως των συμμοριτών. Το ηθικόν των κατοίκων ανεπτερώθη εις λίαν ικανοποιητικόν βαθμόν και γενικώς εδημιουργήθησαν ασφαλείς προϋποθέσεις διά την εμπέδωσιν της τάξεως εις την περιοχήν ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
(δ) Απώλειαι:
1) Ημετέρων Ν.42 (2 Αξ.), Τ.60 (5 Αξ.), Α.20
2) Συμμοριτών Ν.520, Σ.1147, Π.448
2.- Επιχείρησις ΑΓΡΑΦΩΝ
(α) Σκοπός της επιχειρήσεως ταύτης ήτο η συντριβή των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριτών.
(β) Η επιχείρησις ήρξατο την 25ην Μαΐου και έληξεν την 5ην Ιουνίου διαρκέσασα επί 12 ημέρας.-
(γ) Κατά την προέλασιν των Μονάδων ανευρέθησαν αποθήκαι των συμμοριτών και εγκαταστάσεις τούτων.-
(δ) Απώλειαι:
1) Ημετέρων Ν.19 (3 Αξ.), Τ.29 (2 Αξ.), Α.3
2) Συμμοριτών Ν.16, Σ.12, Π.18
3.- Επιχείρησις ΓΡΑΜΜΟΥ
(α) Σκοπός της επιχειρήσεως ταύτης ήτο η εκκαθάρισις της περιοχής ΓΡΑΜΜΟΥ και η εξάρθρωσις και διάλυσις του υποτυπώδους συμμοριακού Κράτους.
(β) Η επιχείρησις ήρξατο την 16ην Ιουνίου και έληξε την 22α Αυγούστου διαρκέσασα επί 68 ημέρας.
(γ) Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα επετεύχθησαν. Το Κράτος του ΓΡΑΜΜΟΥ των συμμοριτών κατελύθη και απεκατεστάθη η ακεραιότης της χώρας. Τεράστιαι ποσότητες πολεμικού υλικού περιήλθεν εις χείρας των Εθνικών δυνάμεων.
(δ) Απώλειαι:
1) Ημετέρων Ν.792 (63 Αξ.), Τ.5085 (309 Αξ.), Α.70 (3 Αξ.)
2) Συμμοριτών Ν.2500, Σ.418, Π.635
4.- Επιχείρησις ΒΙΤΣΙ
(α) Σκοπός της επιχειρήσεως ταύτης ήτο η απαγόρευσις της εγκαταστάσεως των διαρρευσάντων εκ ΓΡΑΜΜΟΥ μέσω Αλβανίας συμμοριτών εις την ως άνω περιοχήν και η εγκατάστασις των Εθνικών δυνάμεων κατά μήκος των προς Αλβανίαν και Σερβίαν Συνόρων.
(β) Η επιχείρησις ήρξατο την 30 Αυγούστου 1948 και την 3ην Νοεμβρίου έληξαν αι ευρείας εκτάσεως επιθετικαί ενέργειαι διαρκέσασα επί 65 ημέρας, μην επιτευχθέντος τελικώς όπως αι Εθνικαί Δυνάμεις συντρίψωσι τους εις ΒΕΡΝΟΝ περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ συμμορίτας. ΄Ηδη αι Εθνικαί Δυνάμεις κατέχουσαι δεσπόζοντα σημεία επί ΒΕΡΝΟΥ πιέζουσαι και παρενοχλούσαι συνεχώς τους συμμορίτας.
(γ) Απώλειαι:
1) Ημετέρων Ν.282 (24 Αξ.), Τ.1423 (76 Αξ.), Α.136 (3 Αξ.)
2) Συμμοριτών Ν.904, Σ.217, Π.95
5.- Επιχείρησις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
(α) Σκοπός της επιχειρήσεως ταύτης ήτο η συντριβή των εν αυτή συμμοριτών και η κατάληψις ταύτης υπό των εθνικών δυνάμεων διά να στερηθούν οι συμμορίται μιάς σοβαράς βάσεως ανεφοδιασμού εξ Αλβανίας..
(β) Η επιχείρησις ήρξατο την 11 Σεπτεμβρίου και έληξε την 22αν ιδίου μηνός διαρκέσασα επί 12 ημέρας.-
(γ) Διά της επιχειρήσεως ταύτης επετεύχθη ο επιδιωκόμενος σκοπός και περιήλθον εις χείρας των Εθνικών τμημάτων μεγάλαι ποσότητες όπλων και πυρομαχικών.
(δ) Απώλειαι:
1) Ημετέρων Ν.36 (3 Αξ.), Τ.352 (30 Αξ.), Α.16
2) Συμμοριτών Ν.143, Σ.22, Π.94.
6.- Επιχείρησις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
(α) Σκοπός της επιχειρήσεως ταύτης ήτο η συντριβή των εν τη περιοχή ταύτη ευρισκομένων συμμοριτών και η προώθησις των Εθνικών δυνάμεων επί της μεθορίου.
(β) Η επιχείρησις ήρξατο την 25ην Αυγούστου και έληξε την 18ην Νοεμβρίου διαρκέσασα επί 85 ημέρας.
Από των πρώτων ημερών της επιχειρήσεως αι Εθνικαί Δυνάμεις ήχθησαν επί της μεθορίου εκδιώξασαι τους συμμορίτας. Παρέμειναν δε καθ’ όλον το αναφερόμενον χρονικόν διάστημα εις την περιοχήν ταύτην ενεργούσαι επιθετικάς αναγνωρίσεις και εξερευνήσεις. Ανευρέθησαν ποσότητες όπλων, πυρομαχικών ως και εγκαταστάσεις των συμμοριτών.
7.- Επιχείρησις ΒΑ. ΠΑΠΑΔΩΝ
(α) Σκοπός της επιχειρήσεως ήτο η συντριβή των συμμοριτών και η προώθησις των εθνικών δυνάμεων μέχρι της μεθορίου.
(β) Η επιχείρησις ήρξατο την 23ην Σεπτεμβρίου και έληξε την 30ην ιδίου μηνός διαρκέσασα επί 8 ημέρας.
(γ) Ανευρέθη άφθονον πολεμικόν υλικόν, εγκαταστάσεις και οχυρώσεις των συμμοριτών αίτινες και κατεστράφησαν.
(δ) Απώλειαι:
1) Ημετέρων Ν.11 (4 Αξ.), Τ.66 (1 Αξ.), Α.2
2) Συμμοριτών Ν.93, Π.14

Β) Πλήν των ανωτέρω επιχειρήσεων διεξήχθησαν υπό των Εθνικών Δυνάμεων και τοπικής σημασίας τοιαύται. Αι Εθνικαί Δυνάμεις διετήρησαν καθ’ άπασαν την χώραν την επιθετικήν πρωτοβουλίαν έναντι των συμμοριτών.

Γ) ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ από 1/1 έως 21/11/48
1) Ημετέρων
Ν. 3942 (Αξ. 306),
Τ. 14408 (786 Αξ.),
Α. 2411 (63 Αξ.)
2) Συμμοριτών
Ν.14930,
Σ.7925,
Π.7989

Β.Σ.Τ. 902 τη 21 Ν/βρίου 1948.-