Διαγωγή Μονάδων, ΓΕΣ/12 Οκτ 1948


Θέμα: Διαγωγή Μονάδων
Προς: ΤΣ/Β΄ΣΣ                                               ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν: Α1/ΓΕΣ, Α΄Γ΄ΣΣ                                ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΒΣΑ-ΣΟΗΚΕ/Κλ. Τ.Σ. ΓΕΣ /Α1
Αρχηγόν Αριθ. 228131/Φ.4009/34
ΒΣΤ 902/12.10.48

 1. Η σημειωθείσα διαγωγή των Μονάδων του ΣΣ κατά την εξόρμησιν της 10.10.48 ιδιαιτέρως δε των τοιούτων της Χ Μεραρχίας τηρεί εν εκπλήξει την διοίκησιν του Στρατού.
  ΄Εναντι των από πολλού χρόνου αντιμετωπιζομένων συμμοριτών διατέθησαν επαρκέστατα μέτρα εις μονάδας και εις υποστήριξιν και επ’ ουδέν λόγω ήτο επιτετραμμένον να ανακοπή η ορμή των δυνάμεων μας, να μην καταληφθούν οι αντικειμενικοί σκοποί και να παρατηρηθούν μάλιστα και άτακτοι συμπτύξεις. Το τλευταίον τούτο είναι απαράδεκτον και εγκληματικόν.
 2. Πολλάκις ετονίσθη ότι αγωνιζόμεθα διά την διάσωσιν της φυλής και ότι διοικηταί και διοικούμενοι δεν πρέπει να σκεπτώμεθα άλλο ή την εξόντωσιν του υπούλου εχθρού.
  Στροφή προς τα οπίσω σημαίνει ΑΤΙΜΩΣΙΝ σημαίνει καταστροφήν και αμπόλησιν των τόσων ενδόξων αγώνων και ΝΙΚΩΝ ΜΑΣ.
  Μήπως πρόκειται περί ενός εχθρού όστις διαθέτει υπεροχήν έναντι ημών; Επανελλειμμένως διεπιστώθη ότι πρόκειται περί ορδών οδηγουμένων διά της βίας, διά του μαστιγίου και του περιστρόφου.
 3. Κατά μέγα μέρος αποδίδω τα σημειωθέντα ατυχήματά μας εις μη καλήν προπαρασκευήν και επίβλεψιν εκ μέρους των μικρών διοικήσεων και εις την μη καλήν διεύθυνσιν του αγώνος υπό των διοικήσεων Ταγμάτων και Ταξιαρχιών, εν μέρει δε εις έλλειψιν πίστεως και αυτοπεποιθήσεως εις ένια των στελεχών.
  Πολλάκις ετόνισα ότι η απόκτησις εμπιστοσύνης των τμημάτων προς τους ηγήτορας είναι η βάσις της επιτυχίας. Το προσωπικόν παράδειγμα των ηγητόρων, η πίστης και η αποφασιστικότης μεταδίδονται εις τας ψυχάς των υποδεεστέρων.
 4. Το ΣΣ να διατάξη άμεσον ενέργειαν προανακρίσεων διά τη επιβολήν των υπό των Νόμων προβλεπομένων αυστηροτάτων κυρώσεων και οιουδήποτε όστις ήθελεν αποδειχθή ότι δεν εξεπλήρωσε το καθήκον του. Επι πλέον το ΣΣ να κοινοποιήση την παρούσαν μου εις άπαντας τους Διοικητάς μέχρι Τάγματος και να γνωρίση εις τούτους την αμετάκλητον απόφασιν της ανωτάτης ηγεσίας όπως φανή σκληροτάτη προς πάντας οίτινες δεν θέλουν επιδείξη την επιβαλλομένην ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΙΝ εις τον ιερό αγώνα τον οποίον διεξάγομεν και τον οποίον πάση θυσίαν δέον να κερδίσωμεν.
  Ουδέν περιθώριον χρόνου δέον τίθεται διά το τέρμα του αγώνος. Τοιαύτα συνθήματα ρίπτονται υπό της προπαγάνδας των εχθρών του Εκείνους και υπούλως διαδόδονται.
  ΟΥΔΕΙΣ ΠΟΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ υπεσχέθη ότι μετά τον ΓΡΑΜΜΟΝ ή το ΒΙΤΣΙ λήγει ο πόλεμος.
  ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΣΤΕΡΝΙΣΘΩΜΕΝ ότι ο πόλεμος θα λήξει όταν συντρίψωμεν τους ατίμους προδότας και θα παγιώσωμεν την ειρήνη και ελευθερίαν εις την χώραν, οπότε και μόνον τα τιμημένα όπλα μας θα τεθώσι εις τους οπλοβαστούς.

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ-Διοικητής Στρατού
Δια την ακρίβειαν
Η Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Υ.