Επί της Γενικής καταστάσεως Γ΄ ΣΣ, ΓΕΣ/9 Οκτ 1948


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Επί της Γενικής καταστάσεως Γ΄ ΣΣ
ΠΡΟΣ: Γ΄ ΣΣ/Α1 Υ.Σ. ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ ΑΡΙΘ. 227822
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. ΑΡΙΘ. Φ. 4009/5
ΒΣΤ 902 9.10.48
Σχετική Α.Α.Π. 26929/2-10-48 αναφορά Γ΄ΣΣ.

 1. Το ΓΕΣ είναι ενήμερον της καταστάσεως του Γ΄ΣΣ, ως αύτη εκτίθεται εις την από 6.10.48 έκθεσίν του.
  Δεν κρίνομεν εν τούτοις άσκοπον να υπομνήσωμεν εις το ΣΣ τας γενικωτέρας απόψεις μας.
  Είναι γνωστόν ότι αι Εθνικαί δυνάμεις δεν είναι επαρκείς ώστε:
  (α) Να κατέχηται ασφαλώς η παραμεθόριος ζώνη και απαγορεύηται η έξωθεν εισροή των συμμοριτών.
  (β) Να καταδιωχθούν ταυτοχρόνως άπασαι αι εις το εσωτερικόν συμμοριακαί δυνάμεις μέχρι πλήρους εξοντώσεως των.
  Τούτου ένεκεν, η διοίκησις του Στρατού εις τα Σχέδια ενεργείας της, άτινα εκοινοποιήθησαν και εις το ΣΣ, καθώρισε μίαν σειράν προτεραιότητος διά την επίτευξιν διαδοχικώς και κατά εδαφικάς περιφερείας των ανωτέρω δύο αντικειμενικών σκοπών.
  Από του παρελθόντος Απριλίου προς επίτευξιν των άνω σκοπών αι Εθνικαί δυνάμεις απεδύθησαν εις αγώνας Δυτικώς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ, συνεχιζομένους ακόμη.
  Εις τας προσπαθείας ταύτας, ως ήτο φυσικόν, έπρεπε να συμμετάσχη και το Γ΄ΣΣ, δι’ οργανικών του μέσων μέχρις ου επιτυγχανομένων των επιδιωκομένων σκοπών εις τας εκτός ζώνης του περιοχάς ενισχυθή και τούτο με την σειράν του αναλόγως διά δυνάμεων προς επιδίωξιν ομοίας αποστολής εν τη ζώνη του.
 2. Κατά την περίοδο ταύτην, καθ’ ην η κυρία μάχη του στρατού διεξάγεται εκτός ζώνης του Γ΄ΣΣ, η αποστολή τούτου, εξ ίσου υψίστη και σοβαρά προς τας λοιπάς Μ.Μ., έγκειται εις τας εξής:
  (α) Σοβαρός αντιπερισπασμός των εν ζώνη του Γ΄ΣΣ, συμμοριακών δυνάμεων διά συνεχών επιθετικών ενεργειών.
  (β) Προστασία των αστικών κέντρων, αρτηριών και εν γένει ζωτικών σημείων διά την διατήρησιν του ηθικού του πληθυσμού και την εξασφάλισιν των πλουτοπαραγωγικών περιοχών του.
  (γ) Αφαίρεσις κατά το δυνατόν κάθε πρωτοβουλίας εκ μέρους των συμμοριτών.
 3. Την αποστολήν ταύτην το ΣΣ εξεπλήρωσε και εκπληρώνει, παρά τας αναποφεύκτους ζημίας.
  Συμφώνως προς την έννοιαν της αποστολής ταύτης το ΣΣ δεν πρέπει να αποβλέπη εις την κατοχήν κτηθέντων δι’ επιθετικών ενεργειών εδαφικών ζωνών, διότι, εφ’ όσον δεν διαθέτει τας απαιτουμένας δυνάμεις και η Κεντρική υπηρεσία δεν δύναται να τας διαθέση διά τους ανωτέρω εκτεθέντας λόγους, θα είναι παρακινδυνευμένη μία τοιαύτη τακτική.
  Αντιθέτως το μείζον μέρος των δυνάμεων του ΣΣ – κατά ζώνας ευθύνης – δέον να είναι κινητόν και αι διά των δυνάμεων τούτων διεξαγόμεναι επιθετικαί ενέργειαι θα αποβλέπουν, ουχί εις την κατάληψιν εδάφους, αλλά εις την συνεχή φθοράν και συντριβήν των συμμοριακών ομάδων.
  Βεβαίως διατήρησις σημείων κτηθέντων επί της μεθορίου είναι επιθυμητή και ευκταία, επ’ ουδενί λόγω όμως να αποβή αύτη εις βάρος της κυρίας αποστολής του ΣΣ, ήτις επιβάλλει την τήρησιν δυνάμεων ετοίμων προς κίνησιν εις χείρας των διοικήσεων.
  Και ταύτα πάντα με τας σήμερον διατιθεμένας υπό του ΣΣ δυνάμεις.
  Ευθύς ως το ΣΣ ενισχυθή δι’ επαρκών δυνάμεων τότε και μόνον θα αποβλέψη εις την εκκαθάρισιν της ζώνης του δι’ επιτεύξεως των δύο εν αρχή της παρούσης καθορισθέντων βασικών αντικειμενικών σκοπών.
 4. Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων το ΣΣ, να σταθμίση την διάταξιν των Μονάδων του με βάσιν πάντοτε την εκπλήρωσιν της ανωτέρω αναλυθείσης αποστολής του.
  Η Διοίκησις του Στρατού έχει υπ’ όψιν της πάντοτε, ευθύς ως δημιουργηθούν ευνοϊκαί συνθήκαι, να ενισχύση το ΣΣ διά των απαιτουμένων δυνάμεων.
  Επί του παρόντος πρέπει να υπάρχη η δέουσα κατανόησις ως προς τας γενικωτέρας ανάγκας και αποστολάς του στρατού και πάση θυσία όλαι αι προσπάθειαι του ΣΣ να τείνουν εις την διατήρησιν με τας ήδη διατιθεμένας δυνάμεις του ΗΘΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.
 5. Είμεθα βέβαιοι, ότι η Διοίκησις του ΣΣ, ως πάντοτε, θα ανταποκριθή εις τας προσδοκίας μας.

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ
Αρχηγός ΓΕΣ-Διοικητής Στρατού
Η Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Δ.Π. Τ.Υ.