Εκθεση δράσης αεροπορίας αρ.4 (1-31 Αυγ 1948), ΑΔΑ/27 Σεπ 1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αποστ. : Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδεκ.: Ως η διανομή
Ημερομ.: 27η Σεπτεμβρίου 1948
Στοιχ. Φακ.: ΑΔΑ/ΑΠ/44/ΕΠΙΤ/Α.Α 571
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4»
Έχομεν την τιμήν να υποβάλωμεν συνημμένως έκθεσιν επί της δράσεως της Αεροπορίας κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Αυγούστου μέχρι 31ης Αυγούστου 1948.

ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜ.
Σμήναρχος
Αρχηγός
Ανωτέρας Δ/σεως Αερ/ρίας
ΔΙΑΝΟΜΗ:
Υπουργόν Αερ/ρίας
ΓΕΑ/Α1
ΓΕΣ/Α1
ΔΑΥ/.Α΄
ΔΑΥ/Β΄
ΔΑΥ/Γ΄
Α.Β. ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Α.Β. ΛΑΡΙΣΗΣ
Αμερικ. Αερ/κή Αποστολή
Βρετ. Αερ/κή Αποστολή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Α- Πίναξ φθορών από εχθρικάς ενεργείας.
Β- Πίναξ φθορών από άλλας αιτίας.
Γ- Πίναξ απωλειών Προσωπικού.
Δ- Πίναξ συγχαρητηρίων.
Ε- Πίναξ ριφθεισών βομβών και ρουκεττών.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
(α) Κατά τον μήνα Αύγουστον η δράσις της Αεροπορίας εις τον κατά των συμμοριτών αγώνα υπερέβη εις έντασιν και αποτελέσματα πάσαν προηγουμένην.
Αι ανάγκαι των επιχειρήσεων εις την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ απήτησαν την χρησιμοποίησιν του συνόλου σχεδόν των διαθεσίμων αεροπορικών μέσων.
Εκ παραλλήλου ελάχιστα μέσα διατέθησαν διά την υποστήριξιν του Στρατού εις άλλας περιοχάς όπου παρέστη ανάγκη να λάβουν χώραν εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις.
(β) Αι κάτωθι επιχειρήσεις διεξήχθησαν κατά τον μήνα Αύγουστον:
1) Επιχείρησις εκκαθαρίσεως περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
2) Επέμβασις εις την επίθεσιν των συμμοριτών κατά της ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ.
3) Επιχείρησις εκκαθαρίσεως περιοχής ΕΒΡΟΥ από 20.8.48.
4) Επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ (Χελιδών) από 28.8.48.
5) Επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΤΖΕΝΑΣ «Δάφνη» από 30.8.48.
6) Συνέχισις επιχειρήσεως ΓΡΑΜΜΟΥ.
(γ) Συμβολή της Αεροπορίας κατά τας ανωτέρω επιχειρήσεις:
1) Επιχείρησις ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Δύναμις συμμοριτών ορμηθείσα εξ ΑΓΡΑΦΩΝ εισέδυσεν εις την περιοχήν ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ-ΓΚΙΩΝΑ).
Η ΑΣΔΣΕ (Ανωτ. Στρατ. Δ/σις Στερεάς Ελλάδος) ανέλαβε την εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης και την παρεμπόδισιν τούτων να εγκατασταθούν μονίμως.
Η αεροπορία διά μικράς δυνάμεως παρέσχεν την απαιτουμένην υποστήρηξιν και υπεβοήθησε το έργον του Στρατού. Η υποστήριξις εδόθη με βάσιν το Αερ/μιον ΑΡΑΞΟΥ και έσχεν λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Κατά την περίοδον των επιχειρήσεων τούτων πολλαί ρίψεις εφοδίων εγένοντο επ’ ωφελεία των φιλίων τμημάτων.
Παρετηρήθη τάσις των Διοικήσεων να εξασφαλίσουν τον απ’ αέρος συνεχή αναφοδιασμόν των τμημάτων των.
Εζητείτο η ρίψις εφοδίων πάσης φύσεως (τρόφιμα-πυρ/κά-νομή κ.λπ.).
Εκ παραλλήλου αι αιτήσεις δεν υπεβάλοντο κανονικώς και εγκαίρως με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανωμαλίαι και καθυστέρησις. Τα πεδία ρίψεων δεν ήσαν πάντοτε καλώς επισημασμένα. Εζητήθη παρά του ΓΕΣ η περιστολή της τάσεως ταύτης των Διοικήσεων και εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΓΕΣ/Α1 Φ.4001/3/226172/12.9.48 Δ/γή του.
2) Επίθεσις των συμμοριτών κατά της ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ.
Την 30.8.48 ώραν 04.30 ισχυρά τμήματα συμμοριτών επετέθησαν κατά της ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ. Τας πρωϊνάς ώρας εζητήθη η επέμβασις της Αεροπορίας.
Η επέμβασις γενομένη εγκαίρως συνετέλεσεν εις την ανακοπήν της ορμής των συμμοριτών και τέλος την υποχώρησιν τούτων με σοβαράς απωλείας.
3) Επιχείρησις ΕΒΡΟΥ
4) Επιχείρησις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Περιοχής Γ΄ΣΣ
5) Επιχείρησις ΤΖΕΝΑΣ
Παρά την στενότητα των μέσων και την μη κλιμάκωσιν εις χρόνον, εδόθη αρκούσα υποστήριξις εις τον Στρατόν κατά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων τούτων με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
6) Επιχείρησις ΓΡΑΜΜΟΥ «Κορωνίς»
Μαχητικά-Αναγνωριστικά
Με αύξουσαν έντασιν εχρησιμοποιήθη η Αεροπορία εις την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ, κατά τον μήνα Αύγουστον.
Ιδιαιτέρως δέον να εξαρθή η αποτελεσματική συμβολή της Αεροπορίας άνωθεν των κάτωθι οργανωμένων τοποθεσιών η κατάληψις των οποίων επέσπευσε την εξάρθρωσιν του όλου συμμοριακού συγκροτήματος και την διάλυσιν των συμμοριτών εις την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ.
(1) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΦΛΙΑΜΑΣ)
(2) ΚΛΕΦΤΗΣ
(3) ΤΑΜΠΟΥΡΙ
(4) ΑΜΜΟΥΔΑ
(5) ΑΛΕΒΙΤΣΑ
(6) ΓΟΥΠΑΤΑ
(7) ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ
(8) ΣΤΕΝΟ
(9) ΓΡΑΜΜΟΣ-ΣΚΥΡΤΣΗ-ΚΙΑΦΑ
(10) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ
Η στενή και αρίστη συνεργασία της Αεροπορίας μετά των επιγείων τμημάτων και η συνεχής υποστήριξις τούτων καθ’ όλην την ημέραν είχεν ως αποτέλεσμα την παράλυσιν της αντιστάσεως των συμμοριτών και την επίσπευσιν της καταλήψεως των ανωτέρω τοποθεσιών.
Η κατάλληλος επίσης χρησιμοποίησις των μέσων και η εκμετάλλευσις της επιτυχίας κατά την 20ην και 21ην Αυγούστου ότε κατέπεσαν τα τελευταία ερρείσματα των συμμοριτών, επέφεραν σοβαράς απωλείας εις τον εχθρόν. Κατά την φάσιν ταύτην της μάχης ευρέως εχρησιμοποιήθησαν τα πυρ/λα και πολ/λα κατά των υποχωρούντων κατά μικράς ομάδας συμμοριτών επί διαφόρων δρομολογίων. Η εσπευσμένη υποχώρησις των δεν επέτρεψεν εις τούτους να χρησιμοποιήσουν τα αντιαεροπορικά των μέσα, και τούτο επέτρεψεν εις τα αεροπλάνα με άνεσιν ν’ ανευρίσκουν και να προσβάλουν στοχους, με αποτελέσματα απολύτως ικανοποιητικά.
Η Αναγνωριστική Αεροπορία παρακολουθούσα συνεχως τους συμμορίτας, κατετόπιζεν εγκαίρως και διηυκόλυνε το έργο των μαχητικών.
ΙΙ. Αεροπορία Συνεργασίας μετά του Πυρ/κού
Ευρέως εχρησιμοποιήθησαν τα αεροπλάνα Συνεργασίας μετά Πυρ/κού, αλλά χωρίς σοβαρά αποτελέσματα.
Το Σμήνος των αεροπλάνων Πυρ/κού κατανεμηθέν εις δύο Τμήματα (εν ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ και εν ΙΩΑΝΝΙΝΑ) υπαγόμενα τακτικώς υπό τον Αρχηγόν Πυρ/κού των ΣΣ εχρησιμοποιήθη και εις αποστολάς μη προβλεπομένας εις τον κανονισμόν Συνεργασίας Αεροπορίας-Πυρ/κού.
Η ΑΔΑ διά της υπ’ ΑΔΑ/ΑΠ/35/7/ΕΠΙΤ./Α.2118/14.9.48 αναφοράς της προέτεινε την εξέτασιν του όλου ζητήματος υπό Επιτροπής εξ Αερ/ρίας-Πυρ/κού και τον καθορισμόν του ρόλου του Σμήνους Συνεργασίας κατά τον σημερινόν αγώνα προς αποφυγήν εις το μέλλον προστριβών, παρεξηγήσεων και κακής χρησιμοποιήσεως.
Αεροπορία Μεταφορών
Με την αύτην έντασιν εχρησιμοποιήθη και η Μοίρα ΝΤΑΚΟΤΑ διά ρίψεως εφοδίων, μεταφοράς τραυματιών-Πυρ/κών και παντοειδούς υλικού Στρατού και Αεροπορίας.
Βομβαρδιστικά ΝΤΑΚΟΤΑ
Εν βομβαρδιστικόν ΝΤΑΚΟΤΑ διετέθη από 15.8.48 και εχρησιμοποιήθη δοκιμαστικώς διά τον βομβαρδισμόν οργανωμένων τοποθεσιών και συγκεκριμμένων αντιστάσεων διά βομβών των 500 λιβρών.
Εξετελέσθησαν 5 βομβαρδισμοί κατά των κάτωθι στόχων:
1) Περιοχή ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Ν.168240) (Ν.174232)
2) Περιοχή ΤΣΑΪΡΙΑ (ΠΥΡΓΟΥ) (Ν.196266) – (Ν.197261)
3) Περιοχή ΧΡΥΣΗΣ (Ν.188164) – (Ν.162172)
4) Περιοχή ΚΙΑΦΑΣ (Ν.087250) – (Ν.087245)
5) Χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ (Ν.090307) – (Ν.082288)
Τα αποτελέσματα τούτων αναφέρθησαν εις Υ.Α. διά των υπ’ αριθ. 595/18.8.48-608/19.8.48 σημάτων ων αντίγραφα επισυνάπτονται.
Εμπρησμός περιοχών.
Εμπρησμοί περιοχών διά βαρελίων δεν εσυνεχίσθησαν.
Εγένοντο δοκιμαί αφέσεως δεξαμενών των 75 γαλ. αίτινες απέτυχον λόγω ακαταλληλότητας των χρησιμοποιηθέντων φορέων. Κατάσκευάζονται νέοι φορείς και αναμένεται η παράδοσίς των διά χρησιμοποίησιν των δεξαμενών των 75 γαλ.
ΙΙΙ. Α/Α μέσα
Μετά την σύμπτυξιν του μετώπου εις τον κυρίως ΓΡΑΜΜΟΝ πυκνότερα τα αντιαεροπορικά μέσα εμφανίζονται, κυρίως άνωθεν των οργανωμένων τοποθεσιών και αρκεταί φθοραί επιφέρονται επί των αεροπλάνων.
Το Προσωπικόν με πνεύμα αυτοθυσίας και ηρωισμού αντιμετώπισε την κατάστασιν ταύτην. Σχετικώς η ΑΔΑ ανέφερεν εις Υ.Α. διά σήματος. (Επισυνάπτεται σήμα).
ΙV. Συμπεράσματα
Ουδέν νεώτερον συμπέρασμα εξήχθη από τας επιχειρήσεις κατά τον μήνα Αύγουστον. Ισχύουν τα διατυπωθέντα εις την 3ην ΄Εκθεσιν.
Κατεδείχθη και πάλιν αποτελεσματικώτερα:
(1) Η χρησιμοποίησις των μέσων συγκεντρωτικώς.
(2) Η υποστήριξις (ει δυνατόν συνεχής) διά της κλιμακώσεως των μέσων κυρίως κατά τας φάσεις εφόδου- εδραιώσεως και εκμεταλλεύσεως της επιτυχίας.
(3) Η διάθεσις μαζικώς των μέσων εις ωρισμένας περιπτώσεις.

Η στενή συνεργασία των όπλων (Αεροπορίας-Πυρ/κού-Πεζικού) και ο συντονισμός της δράσεώς των, οσάκις επετεύχθη, συνέβαλον τα μέγιστα εις αποφασιστικά αποτελέσματα.
V. Παρατηρήσεις επί της Συνεργασίας Στρατού-Αεροπορίας
Γενικώς η συνεργασία επί του πεδίου της μάχης υπήρξεν λίαν ικανοποιητική. Εις τούτο συνετέλεσαν η εκ μέρους των Τμημάτων καταννόησις των δυνατοτήτων της Αεροπορίας, η καλή κατά το πλείστον λειτουργία των Ομάδων Επαφής και οι εις ωρισμένας Μεραρχίας αποσπασθέντες Αξ/κοί της Αερ/ρίας, ως Ελεγκταί Αέρος.
Εις τα ανώτερα Κλιμάκια (Ταξιαρχία-Μεραρχία) παρετηρήθη τάσις επί το υπερβολικώτερον εμφανίσεως της καταστάσεως επί τω σκοπώ αποσπάσεως οπωσδήποτε αερ/νων δι’ υποστήριξιν.
Ούτω παρετηρήθησαν τα κάτωθι:
(1) Ότι αι διοικήσεις πολλάκις επληροφόρουν ότι ευρίσκοντο εν στενή επαφή με τον εχθρόν και προ ισχυρών αντιστάσεων, εν ω τοιούτον τι δεν συνέβαινε, με αποτέλεσμα η Αεροπορία Υποστηρίξεως ν’ απογειούται προώρως και να ευρίσκηται άνωθεν του χώρου των φιλίων πριν ή αρχίσει η επίθεσις.
Τούτο επέφερε πρόωρον εξάντλησιν των μέσων και εις τοιούτον βαθμόν ώστε κατά τας εν συνεχεία πολλάκις εμφανιζομένας κρισίμους ώρας να μη έχη δυνατότητας η Αεροπορία (κατά την ενέργειαν αντεπιθέσεων των συμμοριτών και ανατροπήν των φιλίων.).
(2) Ότι αι Διοικήσεις Μεραρχιών και ΣΣ επέμενον πολλάκις εις την υποστήριξιν πολλών περιοχών ταυτοχρόνως παρά την τεθείσαν αρχήν της μη διασποράς των μέσων. Εις τούτο κατηγορηματικώς αντετίθετο η Δ/σις Αερ/ρίας.
(3) Πολλάκις δεν ηδυνήθημεν να επιτύχωμεν την χρησιμοποίησιν των μέσων κατά την φάσιν της εφόδου και εδραιώσεως των Τμημάτων και τούτο διότι, ως αναφέρεται ανωτέρω, πάντοτε η επέμβασις της Αερ/ρίας εζητείτο προώρως και πριν ή εκδηλωθή η επίθεσις.
Πολλάκις επίσης εχρησιμοποιήσαμεν τα μέσα μας και διά την προπαρασκευήν της επιθέσεως παρά το ότι αι Μονάδες διέθετον αρκετά μέσα πυρ/κού.
Κατεβλήθη προσπάθεια να πεισθούν αι Διοικήσεις ότι αποτελεί σπατάλην μέσων η ταυτόχρονος χρησιμοποίησις της Αεροπορίας και Πυρ/κού εις την αυτήν ζώνην.
(4) Ότι αι Διοικήσεις υπερέβαλον πολλάκις την κατάστασιν διά να επιτύχουν οπωσδήποτε αεροπορικήν υποστήριξιν (σκληρός αγών- μεγάλαι συγκεντρώσεις συμ/τών – ισχυραί αντεπιθέσεις κ.λ.π.).
(5) Εις περιπτώσεις χαμηλής νεφώσεως εδίδετο ενίοτε καλή Μετεωρολογική κατάστασις με αποτέλεσμα να επιστρέψουν άπρακτα τ’ αερ/να λόγω του ότι δεν ηδύναντο να χρησιμοποιήσουν τα μέσα πυρός των.
(6) Αι Διοικήσεις του Στρατού δεν έχουν σαφή αντίληψιν των δυνατοτήτων των μέσων της Αεροπορίας.
Πιστεύεται παρά τινών ότι εφ’ όσον εις τα Δελτία αναφέρονται αερ/να εν ενεργεία, πρέπει οπωσδήποτε ταύτα να ευρίσκωνται εις τον αέρα ανεξαρτήτως του αν υφίστανται ή ου ανάγκη.
Δεν δύνανται να εννοήσουν ότι εντατική χρησιμοποίησις των Μέσων Αερ/ρίας θα στερήση τον Στρατόν συντόμως Αερ/κής Υποστηρίξεως.
(7) Εδίδοντο διά προσβολήν έμπροσθεν του μετώπου και προ της εκδηλώσεως της επιθέσεως, πολλοί στόχοι αμφιβόλου σπουδαιότητος, η προσβολή και εξουδετέρωσις των οποίων δεν ήτο δυνατήν να συντελεσθή με τα διατιθέμενα ασθενή μέσα.
(8) Εξησκείτο ενίοτε πίεσις επί των ομάδων επαφής, όπως αερ/να προοριζόμενα δι’ ωρισμένον στόχον, αναστρέφωνται και καλούνται να επεμβαίνουν εις τον Τομέα της Ταξιαρχίας εις ην ανήκε η ομάς επαφής.
(9) Εδόθησαν περιοχαί κατεχόμεναι υπό φιλίων τμημάτων εν ώ κατείχοντο υπό του εχθρού με αποτέλεσμα να καταρριφθούν αερ/να εν τη προσπαθεία των ν’ ανακαλύψουν τα φίλια τμήματα.
(10) Υπάρχει η εντύπωσις εις τινάς των Διοικητών των Μεραρχιών ότι η Αερ/ρία ανήκει εις τον Μέραρχον και δύναται να χρησιμοποιεί ταύτην κατά κρίσιν του. Πολλάκις επενέβησαν ακόμη και εις τεχνικά ζητήματα και απέστειλαν σήμερα με τας φράσεις:
Διατάσσω ν’ απογειωθούν τ’ αεροπλάνα – Τ’ αεροπλάνα να βομβαρδίσουν από χαμηλό ύψος – Τ’ αεροπλάνα εβράδυναν ν’ απογειωθούν -κ.λ.π.
(11) Τέλος αναφέρομεν ότι ενίοτε δημιουργούνται ζητήματα μεταξύ των Διοικήσεων Κλιμακίων Αεροπορίας – Στρατού λόγω του παραμένοντος εν εκκρεμότητι ζητήματος του εάν η γνώμη του Δ/τού της Αεροπορίας διά την πραγματοποίησιν της αιτήσεως υποστηρίξεως θα είναι υποχρεωτική ή συμβουλευτική διά τον Δ/τήν του ΣΣ
Δέον μετά προσοχής να εξετασθή το ζήτημα τούτο καθ’ όσον κακή επίλυσίς του, δυνατόν να οδηγήση εις ολέθρια αποτελέσματα.
Μέχρι σήμερον η τελική απόφασις ελαμβάνετο υπό του Δ/τού της Αεροπορίας και σπανίως εδημιουργήθησαν ζητήματα υπό την προϋπόθεσιν φυσικά ότι ο Δ/τής της Αεροπορίας
(1) Παρέμενε πλησίον του Σωματάρχου.
(2) ΄Ητο πάντοτε ενημερομένος επί της τακτικής καταστάσεως.
(3) Διήπετο υπό πνεύματος συνεργασίας και κατανοήσεως.
V. Προσωπικόν
Συν τω χρόνω οι νέοι χειρισταί αποκτούν την δέουσαν πείραν και πολλοί τούτων έγιναν εφάμιλλοι των παλαιών συναδέλφων των εις τας πτήσεις επιχειρήσεων.
Άπαντες σχεδόν διέπονται υπό πνεύματος αυτοθυσίας και συναγωνίζονται εις απόδοσιν.
Το ηθικόν των είναι άριστον.
Υστερούν εις υπηρεσίας εδάφους και εις στρατιωτικήν εμφάνισιν.
Το Προσωπικόν εδάφους με υπομονήν εκτελεί το έργον του συναγωνιζόμενον εις απόδοσιν και καλήν συντήρησιν των μέσων.
Ο αριθμός των εν ενεργεία αεροσκαφών τηρείται σταθερώς εις ικανοποιητικόν επίπεδον παρά τας δυσμενείς συνθήκας υφ’ ας εκτελείται η συντήρησις και τας φθοράς ας υφίστανται τα υλικά λόγωτης αντιδράσεως του εχθρού κατά τας επιχειρήσεις.
VΙ. Υλικόν
Αεροπλάνα
Παρά τον μέγαν αριθμόν εξόδων η συντήρησις των αερ/φών υπήρξεν λίαν ικανοποιητική.
Οπλισμός
Αι παρουσιασθείσαι εμπλοκαί εντός των ανεκτών ορίων.
VΙΙ. Αεροδρόμια
Ως εις την προηγουμένην έκθεσιν.
VΙΙΙ. Συνεννόησις
Επίγεια Δίκτυα
1. Ηργάσθησαν ικανοποιητικώς άνευ διακοπής ουδενός σταθμού Α/Τ εκτός της Α.Β. ΛΑΡΙΣΗΣ όστις την 8-9-48 κατεστράφη λόγω βραχυκυκλώματος συνεπεία καταιγίδος, διότι οι σταθμοί (2 πομποί τύπου 1190) ήσαν εγκατεστημένοι εντός αυτοκινήτου.
2. ΄Ηδη εδόθη εντολή να αντικατασταθώσι δι’ ετέρων πομπών και εγκατασταθώσι προσωρινώς εντός οικήματος μέχρι αναγέρσεως των μονίμων κτιρίων των πομπών – Δεκτών – των βάσεων ΣΕΛΕΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ – ΛΑΡΙΣΗΣ.
3. Προσωρινώς το δίκτυον λειτουργεί διά προχείρως εγκατασταθέντος σταθμού Α/Τ.
4. Δέον όπως επισπευθή η ανέγερσις των ως άνω μονίμων κτιρίων.
Σταθμοί Αεροσκαφών
1. Εγένετο αντικατάστασις των διαφόρων τύπων ακουστικών διά τοιούτων υψηλής αντιστάσεως, ως επίσης και προσαρμογή των σταθμών Ρ/Τ αερ/φών διά τα εν λόγω ακουστικά.
2. Ελήφθησαν ωρισμένα μέτρα διά καλλίτερον συντονισμόν των σταθμών και ιδίως των V.H.F.
3. Υπάρχει έλλειψις ανταλλακτικών καλωδιώσεων διά V.H.F. 1133 και ιδίως διά V.H.F. 1143 – 5009 – 522.
4. Δέον όπως αντικατασταθώσιν άπασαι αι λυχνίαι. Ειδική αίτησις έχει γίνει υπό της Δ/σεως «Σ» Υ.Α. προς Δ/σιν Εφοδιασμού διά τον εφοδιασμόν λυχνιών δι’ όλους τους σταθμούς ασυρμάτου της ΕΒΑ και διά χρονικόν διάστημα 6 μηνών. Παρίσταται ανάγκη όπως η ως άνω αίτησις επισπευσθή και εφοδιασθή η ΑΥΑ το ταχύτερον δυνατόν διά των εν λόγω λυχνιών.
5. Παρίσταται ανάγκη όπως κατασκευασθώσι καλύμματα διά τους σταθμούς ασυρμάτου των αερ/φών ΣΠΙΤΣ και ΧΑΡΒΑΡΝΤ.
6. Τα ως άνω αναφέρομεν διά του υπ’ αριθ’ ΑΔΑ/642/ΣΥΝ/11598/10-9-48 εγγράφου ημών προς Υ.Α. ίνα λάβη κατάλληλα μέτρα.

Advertisements