Δελτίο Πληροφοριών, Επιχειρήσεις ΖΑΓΟΡΙΩΝ, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α2/26 Σεπ 1948


ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α2 Γραφείον
Δελτίον πληροφοριών 26.9.1948

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Περιοχήν ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.0977), ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ (Σ.1676), ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ (Σ.2071) ευρίσκεται η ογδόη συμμοριακή Μεραρχία με Σ.Δ. πιθανώς ΒΩΒΟΥΣΑ (Σ.2278).
ΙΙ. ΔΥΝΑΜΙΣ
Συμμοριακή δύναμις ανέρχεται εις 1000 Σ.
ΙΙΙ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κατά συμμοριακόν Τάγμα 20 οπλ/λα, 25 στεν, 1-2 βαρείς όλμοι, ατομικά όπλα, ολμίσκοι 3, χειροβομβίδες, γροθιές. Πυρ/κά ελάχιστα.
IV ΣΥΝΘΕΣΙΣ
Α. α) Λόχος Δ/σεως
β) Λόχος Δ.Ν. υπό ΝΩΝΤΑΝ
γ) Λόχος Μηχανικού Δύναμις 200-250
δ) Λόχος Α/Α Αμύνης υπό ΒΕΡΓΟΝ
ε) Διμοιρία πολ/λων υπό ΤΖΙΜΑΝ
Β. Τάγμα ΛΙΑΚΟΥ πρώην ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διαθέτει τρεις Λόχους. Δύναμις 120-150
Γ. Τάγμα ΦΩΚΑ
Διαθέτει τρεις Λόχους και Λόχον Μηχανημάτων. Δύναμις 150-175
Δ. Τάγμα ΣΚΕΥΗ
Διαθέτει τρεις Λόχους και Λόχον Μηχανημάτων. Δύναμις 200.

Ε. Τάγμα ΒΡΑΣΙΔΑ
Διαθέτει τρεις Λόχους και Λόχον Μηχανημάτων. Δύναμις 150-175.
ΣΤ. Πολιτικοφυλακή ΖΑΓΟΡΙΩΝ. Δύναμις 100

V. ΔΙΑΤΑΞΙΣ
1. Τάγμα ΦΩΚΑ και Δ/σις VIII συμ. Μεραρχίας ΒΩΒΟΥΣΑ (Σ.2278) την 24.9.48.
2. Γραμμή ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΣ (Σ.1078), ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ (Σ.0676), ΤΣΟΥΚΑ ΡΩΣΣΑ (Σ.1971) κατέχεται υπό Σ. Ομοίως Υψώματα ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΙΝΑ (Σ.1773), ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ (Σ.1774).
ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ (Σ.2089) Διμοιρία Πληροφοριών Σ.
Διεπιστώθη κατοχή Υψωμάτων Ν. χωρίου ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ (Σ.0987) και πολ/λείον εις (Σ.079862), (Σ. 083857) (Σ.092852).
Γραμμή ΛΕΣΝΙΤΣΑ (Σ.0987) μέχρι Υψ. 1650 (Σ.0883) κατέχεται υπό Σ. αγνώστου αριθμού.
Γραμμή Υψ. 1085 (Σ.1288) ΚΛΕΦΤΕ (Σ.1585) κατέχεται υπό Σ. αγνώστου αριθμού.
VI. ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ
Αι υπάρχουσαι παλαιαί με επικάλυψιν δύο εως τριών σειρών κορμών δέντρων και νέαι πρόχειραι τοιαύται.
VII ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Πιθανώς αμυνθή προσωρινώς ίνα κερδίση χρόνον διά κίνησιν του προς Ανατολάς περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
VIII ΗΘΙΚΟΝ
Λίαν καταπεπτωκός λόγω σοβαρών απωλειών εις περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ. Ομοίως λόγω της ελλείψεως τροφίμων.

ΣΤΓ 913 τη 26η Σεπτεμβρίου 1948
Ο
Ε π ι τ ε λ ά ρ χη ς
ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΣΧΕΤ: Διαταγή Επιχειρήσεων