Επιστολή ΑΓΕΣ προς Στρατηγό Βαν Φλητ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ.227166/25-9-1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Προς: Τον Στρατηγόν Βάν Φλήτ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 227166/Φ.4009/Ι
Κοιν: Α1/ΓΕΣ ΒΣΤ 902/25.9.48

Αγαπητέ Στρατηγέ Βάν Φλήτ
Την από 24.9.48 επιστολήν σας έλαβον και σας ευχαριστώ θερμώς διά τας ευμενείς σας κρίσεις επί της Εκθέσεως του ΓΕΣ της αφορώσης την Γενικήν Επισκόπησιν της στρατιωτικής καταστάσεως.
Εις ότι αφορά την παράγραφον 8γ της εκθέσεως ταύτης, είμεθα σύμφωνοι, ότι πρόκειται περί κακής αποδόσεως της εννοίας.
Το πνεύμα της παραγράφου ταύτης είναι απολύτως σύμφωνον προς τας υμετέρας απόψεις τας εκτιθεμένας εις την περί ης πρόκειται επιστολήν σας και υπό αυτό το πνεύμα το ζήτημα τούτο εξετέθη υπό του υποφαινομένου προφορικώς εις την Κυβέρνησιν μου.
Δεν υπονοούμεν, δήλαδη περικοπήν της εγκεκριμμένης δυνάμεως, αλλά συνέχισιν των προσωρινώς επί πλέον εγκεκριμένων 15.000 παραχωρηθέντων διά περίοδον 6 μηνών και αποτροπήν της πιθανής ελαττώσεως της δυνάμεως της Εθνοφρουράς μετά την Ι Ιανουαρίου 1949 εάν επιβληθή τούτο από τας διατιθεμένας πιστώσεις.
Επί τούτοις, δραττόμεθα της ευκαιρίας, στρατηγέ, να σας εκφράσωμεν ειλικρινώς την ευγνωμοσύνη μας διά την κατανόησιν την οποίαν επειδυκνύετε παρά το πλευρόν μας.
Η Αμερ. Στρατ. Αποστολή, της οποίας ηγείσθε συμπαρισταμένη εις την διεύθυνσιν του αγώνος, πλήρως ενήμερος των αναγκών μας και αδυναμιών μας, επιεικεστάτη έναντι των ατελειών μας είμεθα βέβαιοι, στρατηγέ, ότι με την έγκυρον γνώμην της θα καταβάλη κάθε δυνατήν προσπάθειαν και θα επιτύχη παν το δυνατόν ου μόνον διά την πρόληψιν μειώσεως αλλά διά την αύξησιν του μαχητικού δυναμικού του στρατού μας.
Δια το έτερον εν τη επιστολή σας θιγόμενον ζήτημα τας ακολουθημένης τακτικής εις την χρησιμοποιήσιν της Εθνοφρουράς ιδία εν Πελοποννήσω, είμεθα ενήμεροι και θα καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν βελτιώσεως της καταστάσεως.

Το ζήτημα τούτο ιδία εις Πελοπόννησον θα αποτελέση αντικείμενον ιδιαιτέρας παρακολουθήσεως εκ μέρους του υποφαινομένου και αντιπροσώπων μου ανωτάτων Επιτελών.

Ειλικρινώς υμέτερος
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ-Διοικητής Στρατού

Advertisements