Διαταγή Επιχειρήσεων ΔΟΡΚΑΣ, 8η ΜΠ/Α1/ΑΠ41738/24-9-1948


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΟΡΚΑΣ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α1/ΑΠ 41738
ΣΤΓ 918 τη 24-9-1948
Εδακτυλογραφήθη υπό του Μον. Επιλοχίου ΑΡΣΕΝΗ Σ.
ΠΡΟΣ: Δ/τάς 74ης Ταξιαρχίας
ΤΣΕΙ Χάρτης 1.50.000
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1
Διοικητήν 75ης Ταξιαρχίας
Διοικητήν ΙΧης Μεραρχίας
Διοικητήν Πυρ/κού Μεραρχίας
Αρχηγόν Β.Γ. Κλάδου Μεραρχίας
Δ/τάς Διαβιβάσεων και 714 Λ. Μηχανικού
Θα λάβουν γνώσιν από Α1 Γραφείον Μεραρχίας
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΖΑΓΟΡΙΩΝ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΧΘΡΟΥ
α) Οι διαφυγόντες εκ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ συμμορίται, κατέφυγον εις ΖΑΓΟΡΙΑ και ήδη φέρονται εγκατασταθέντες επί ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ.
Το ηθικόν τούτων είναι σημαντικώς μειωμένον συνεπεία της ήττης των εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ. Επί πλέον διαθέτουν πυρομαχικά εις αριθμόν περιορισμένον.
Σύνθεσις και Δύναμις του συγκροτήματος τούτου ως ειδικόν Δελτίον Πληροφοριών.
β) Κατά ταύτα το πιθανώτερον είναι ότι οι συμμορίται, πιεζόμενοι, θα επιζητήσουν να διαφύγουν μάλλον προς Β.Α. διά ΒΩΒΟΥΣΗΣ-ΑΒΔΕΛΑΣ ή διά ΛΑΪΣΤΗΣ προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ. Ολιγώτερον δε πιθανή θεωρείται η επιζήτησις διαφυγής των προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.
Πάντως δεν δύναται να αποκλεισθή και το ενδεχόμενον αμύνης των επί κατεχομένων θέσεων εφ’ ωρισμένον χρόνον.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Εξαναγκασμός των συμμοριτών να δεχθούν την μάχην Δυτικώς και Νοτίως ΑΩΟΥ ποταμού αποκλειομένης της διαφυγής των πέραν του ποταμού ή προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
α) ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΛΙΓΜΟΥ
ι) Ισχυρά κρούσις από Δυσμών εν τη γενική κατευθύνσει:
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΣ – ΚΑΖΑΒΙΑ (Σ.0971) ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ εν συνδιασμώ με υπερκερωτικήν ενέργειαν από κατευθύνσεως:
ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ – ΒΩΒΟΥΣΑ – ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ – με σύγχρονον φράξιν των διά της κοιλάδος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ Π. προς Β. αγουσών οδεύσεων, επί τω σκοπώ προσβολής των Νώτων του εχθρού και αποκοπής των οδών υποχωρήσεως του πέραν του ΑΩΟΥ ποταμού.
ιι) Ισχυρά απασχόλησις από Νότου εν τη κατευθύνσει:
ΜΕΤΣΟΒΟΝ-ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ, επί τω σκοπώ παραπλανήσεως και αγκιστρώσεως δυνάμεων. Εις ευνοϊκήν περίπτωσιν κατάληψις ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ.
β) ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ι) ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΚΗΣΕΩΣ
74η Ταξιαρχία: -Επί της κυρίας προσπαθείας:
-Υπό διαταγάς της και το 17 Τ.Ε.
-141 ΜΟΠ
Δυνάμεις ΙΧης Μεραρχίας (Βόρειον Συγκρότημα): Διά την υπερεκερωτικήν ενέργειαν από ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ-ΒΩΒΟΥΣΗΣ δύναμις 2 Ταγμάτων μετά ορειβ. Πυρ/κού.
Διά φράξιν διαβάσεων κοιλάδος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ π. δύναμις Διλοχίας.
΄Απασαι αι ανωτέρω δυνάμεις ΙΧης Μεραρχίας υπό ενιαίαν διοίκησιν.
ΤΣΕΙ: Διά την από Νότον ενέργειαν κατά ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑΣ
-Υπό διαταγάς του: 581 Τ.Π.
-Μοίρα Π. Πυρ/κού
-Ουλαμός Τεθωρακισμένων
Ενίσχυσις της προσπαθείας και διά δύο Λόχων Εθνοφρουράς.

Εφεδρείαι Μεραρχίας:
8η ΄Εφιππος ΄Ιλη.
Εφεδρικόν Τάγμα 75ης Ταξιαρχίας. Επί τούτου η Μεραρχία υπολογίζει εν εσχάτη ανάγκη.
Άπασαι αι δυνάμεις υπό τας διαταγάς της Μεραρχίας.
ιι) ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
74η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Επιτιθέμενη εν τη γενική κατευθύνσει:
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥ – ΚΑΖΑΡΜΑ – ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ να συντρίψη τον ανθιστάμενον εχθρόν και να καταλάβη τον ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΝ.
Υποχρέωσις να καλύψη την κοιλάδα ΒΑΡΔΑ Π. δι’ ενεργείας Τάγματος εν τη κατευθύνσει: ΧΑΝΙ ΚΑΜΠΕΡΑΓΑ (Σ125555) – ΔΟΛΙΑΝΗ-ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ (Σ.155719) – ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ και να επιζητήση τον διαχωρισμόν, των εχθρικών δυνάμεων ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ και ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑΣ, διά καταλήψεως συγκροτήματος ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ-ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΙΝΑ.
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΙΧης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (Βόρειον Συγκρότημα):
-Ενεργούσαι εν τη κατευθύνσει:
-ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ-ΒΩΒΟΥΣΑ, να καταλάβουν την ΒΩΒΟΥΣΑΝ και εν συνεχεία να προσβάλουν τα νώτα του εχθρού, επιτιθέμεναι τολμηρώς και δραστηρίως, διά ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Σ.1878) και ΓΡΑΒΑΣ (Σ.2074) κατά ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ.
Να φράξουν τας οδεύσεις κοιλάδος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ εις το ύψος ΛΑΪΣΤΗΣ και ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.105845).
Τ Σ Ε Ι
-Επιθετική ενέργεια εν τη κατευθύνσει:
ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ – ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ, επί τω σκοπώ παραπλανήσεως του εχθρού ως προς τον ελιγμόν της Μεραρχίας και αγκριστρώσεως δυνάμεων.
-Εις ευνοϊκάς περιπτώσεις, κατάληψις ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑΣ και εν συνεχεία εκμετάλλευσις προς ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΙΝΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΝ, εφ’ όσον δεν θα έχουν καταληφθή υπό της 74ης Ταξιαρχίας.
(ιιι) ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑ ΤΗΝ 74ην ΤΑΞΙΑΡΧ ΙΑΝ και ΤΣΕΙ:
Υπ’ όψει ότι εν περιπτώσει διαφυγής συμμοριακών δυνάμεων προς Νότον, δυνατότης αναστροφής, εν αρχή του τρίτου των δυνάμεων των προς τήρησιν της επαφής μετ’ αυτών και καταδίωξίν των εν συνεχεία.
Διά το ΤΣΕΙ σταθερά και μόνιμος εντολή, η φράξις των μεταξύ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΑΣ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ διαβάσεων και η τήρησις ελευθέρας της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ.
4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αι Ενέργειαι των Τμημάτων, θα υποστηριχθούν υπό της αεροπορίας διά των διαθεσίμων εκάστοτε μέσων της, και επί τη αιτήσει των Μονάδων.
5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Διευθέτησις στίβων διά τροχόν, ως ειδικαί οδηγίαι.
6. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Ο Γ΄ Κλάδος να μελετήση το ενδεχόμενον ανεφοδιασμού από αέρος εν δεδομένη στιγμή του Βορείου Συγκρότηματος κατά πρώτον λόγον και πιθανόν της 74ης Ταξιαρχίας.
7. ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ
Τ.Σ. VIIIης Μεραρχίας: ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΑ
Τ.Σ. 74ης Ταξιαρχίας: Εν αρχή ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ
Βορ. Συγκροτήματος: Θα κινείται μετά των Τμημάτων.
ΤΣΕΙ: Έν αρχή ΜΕΤΣΟΒΟΝ.
8. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ: Ως ειδική διαταγή.
9. ΛΗΞΙΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ
Μέχρι της 27ης τρέχοντος μηνός:
-Αι δυνάμεις ΙΧης Μεραρχίας δέον να ευρίσκωνται εις ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ και ΠΑΔΕΣ την εσπέραν 27ης.
-Το Α΄ ΣΣ παρακαλείται να διατάξη διά την έγκαιρον υπαγωγή των δυνάμεων ΙΧης Μεραρχίας υπό τας διαταγάς της VIIIης Μεραρχίας.
10. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ:
Ημέρα «Χ» καθορισθήσεται δι’ ειδικού σήματος. Πάντως αύτη θα καθορισθή μεταξύ της 28ης και 29ης τρέχοντος.
11. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διά την ακρίβειαν
Το
Α1 Γραφείον
Τ.Υ.
ΦΩΚΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ
—————————————–

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 24-9-48
Α΄. ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΓΟΡΙΩΝ
1. VIII Σ. ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Εις περιοχήν ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.0977) – ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ (Σ.1476) ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ (Σ.2071) Δ/τής ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Διαφωτιστής ΑΝΘΗΣ Βασ. Σ.Δ. Μεραρχίας: Πιθανόν ΒΩΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278)
(α) Λόχος Δσεως Δυν. 50
(β) Λόχος Δ.Ν. υπό ΝΩΝΤΑΝ Δυν. 50
(γ) Λόχος Μηχανικού υπό ΚΥΡΚΟΝ Δυν. 55
(δ) Λόχος α/α αμύνης υπό ΣΠ. ΒΕΡΓΟΝ Δυν. 45
(ε) Διμοιρ. Ταχυβόλων υπό Ι.ΤΖΙΜΑΝ Δυν. 15
Σύνολον Δυν. 215
2. ΙΙ Τάγμα ΑΛΕΚΟΥ (πρώην ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Δυν. 120
(α) Λόχος υπό ΣΤΕΡΓΙΟΝ (πρώην ΝΙΚΟΥ)
(β) Λόχος πρώην ΒΑΣΙΛΚΟΥ
(γ) Λόχος υπό ΣΑΡΑΒΟΝ
(δ) Οπλισμός: 1 όλμος βαρύς, 20 οπλ/λα, 25 περίπου ατομικά αυτόματα ελάχιστα πυρομαχικά.
3. ΙΙΙ Τάγμα ΦΩΚΑ Δυν. 150
(α) Λόχος υπό ΠΙΠΕΡΗΝ
(β) Λόχος υπό ΑΝΑΜΑΤΙΑΔΗΝ
(γ) Λόχος υπό ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΝ
(δ) Λόχος Μηχανημάτων ΛΑΜΠΡΟΥ
(ε) Οπλισμός: 22 οπλ/λα, 1-2 όλμοι βαρείς, 25 άτομ. Αυτόματα, ελάχιστα πυρομαχικά.
4. ΙV Τάγμα ΣΚΕΥΗ Δυν. 200
(α) Λόχος ΝΑΣΤΟΥ
(β) Λόχος ΝΑΚΟΥ
(γ) Λόχος ΝΙΚΟΥ (ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.)
(δ) Λόχος Μηχανημ. ΛΑΚΗ
(ε) Οπλισμός: 20 οπλ/λα,20 στεν, 1-2 όλμοι, 1 πολ/λον ελάχιστα πυρομαχικά.
5. Τάγμα ΒΡΑΣΙΔΑ Δυν. 150
(α) Λόχος ΒΥΡΩΝΟΣ (Δ.Ν.)
(β) Λόχος υπό ΣΤΑΥΡΑΚΗΝ (ή υπό Κ. ΜΑΣΤΟΡΑΝ)
(γ) Λόχος υπό ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΝ
(δ) Λόχος Μηχανημάτων ΔΗΜΟΥ
(ε) Οπλισμός: 1 όλμος βαρύς, 1-2 Πολ/λα, 20 οπλ/λα, 25 στέν, ολίγα πυρομαχικά.
6. ΠΟΛΙΤΙΚΟΦΥΛΑΚΗ ΖΑΓΟΡΙΩΝ 80
7. Πιθανώς Λόχος Τάγμ. ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ υπό ΤΟΥΒΑΛΙΔΗΝ 60
Σύνολον 975
Β΄. ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ
Αι υπάρχουσαι προ 4μηνου ως το συνημμένον σχεδιάγραμμα. Πλείστα των πολυβολείων έχουσιν επικάλυψιν 2-3 σειρών κορμών δένδρων.
Γ΄. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
1. Πιθανώς αμυνθή προσωρινώς επί τοποθεσίας υψ. 1388 (Σ.105804) -ΧΑΜΟΥΡΙ (Σ.115760)-ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ.
2. Πιθανώς κινηθή προς Ανατολάς (περιοχή ΓΡΕΒΕΝΑ) ή Νότον (περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ).
Εν ΣΤΓ 918 τη 24 Σεπτεμβρίου 1948
Το
Α1 Γραφείον
Τ.Σ.Υ.
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΓ/ΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

Advertisements