Οδηγίες επιχειρήσεων, Α’ΣΣ/Α120 Σεπ 1948


ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                            Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΠΡΟΣ: Δ/τάς VΙΙΙ -ΙΧ Μερ/χιών                                                     Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 – Α΄ ΣΣ/Α1 – Β΄ ΣΣ/Α1                                       Α΄ ΣΣ/Α1
84-86 Περιοχάς                                                                                       Εδακτυλογραφήθη υπό Ανθ/γού
ΤΣΕΙ-Γραφείον Συνδέσεων                                                             Γ.Χ. Λιόντου
Αριθ. Φ3/680
ΣΤΓ 918 τη 20-9-48
Αριθ. αντ. 1

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Μετά κατάρρευσιν του ισχυρωτάτου συγκροτήματος ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, θεωρουμένου ως απορθήτου, οι συμμορίται υπέστησαν εν ΗΠΕΙΡΩ σοβαράν υλικήν και ηθικήν συντριβήν.
Εκ των 1800 περίπου συμμοριτών περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διωκόμενοι συνεχώς διέφυγον.
α) Αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ με Τάγματα ΦΩΚΑ, ΣΚΕΥΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ με Τάγμα ΒΡΑΣΙΔΑ ανεξακριβώτου εισέτι συνολικής δυνάμεως Δυτικά ΖΑΓΟΡΙΑ ήτοι ΒΙΤΣΑ (Ρ.9674) – ΚΗΠΟΙ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ – ΦΡΑΓΚΑΔΕΣ (Σ.0768) – ΔΙΠΟΤΑΜΟΝ.
β) Τάγμα ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ 150 περίπου προς περιοχήν ΟΡΕΙΝΟΝ (Ρ.6288) – ΠΩΓΩΝΙΑΝΙ (Ρ.6891).
γ) Τάγματα ΒΑΣΙΛΑΡΑ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 350 περίπου αφού δεν κατώρθωσαν να επιτύχουν αντιπερισπασμόν εις επιχειρήσεις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ απεσύρθησαν περιοχήν ΣΟΥΛΙ.
δ) Μέρος γυναικοπαίδων επιμελητείας και γενικώς μη μαχητών διέφυγεν προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
ε) Η μάχη ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εστοίχισε εις τους συμμορίτας το 1/3 της δυνάμεώς των, το μέγιστον μέρος παντοειδών υλικών των και προ παντός εστέρησε τούτους μιας ισχυρώτατα οργανωμένης βάσεως ανεφοδιασμού και υποδοχής των δρώντων εις την υπόλοιπον περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ συμμοριακών συγκροτημάτων, ήτις λόγω της επαφής της με την ΑΛΒΑΝΙΑΝ απετέλει γενικωτέραν βάσιν ανεφοδιασμού των συμμοριτών.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΣ
2. Εκμεταλευόμενον της επιτευχθείσης υλικής εξαρθρώσεως, ηθικής καταπτώσεως και αποκοπής των εκ της ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ βάσεως συμμοριτών θα επιζητήση ταχέως.
α) Να αποφράξη οριστικώς τας διαβάσεις ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων εφ’ όλης της ζώνης του.
β) Να διατηρήση αμόλυντον την περιοχήν ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ από διεισδύσεις συμμοριτών ιδία εκ περιοχής ΑΩΟΥ (Σ.1388) – ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ – ΦΟΥΡΚΑΣ.
γ) Να εδραιώση περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΠΩΓΩΝΙΟΥ, να συνεχίση έρευναν προς ανεύρεσιν υλικών και να καταστρέψη όλας τας πολυπληθείς οργανώσεις.
δ) Να εκκαθαρίση ταχέως και πλήρως υπόλοιπον περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ κατά σειράν επείγοντος ΖΑΓΟΡΙΑ, ΣΟΥΛΙ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.
ε) Να εξασφαλίση εφεδρείας προς ταχείαν επέμβασιν εις οιονδήποτε σημείον της ζώνης ευθύνης του.
στ) Να συνεχίση την εκπαίδευσιν των Μονάδων και ιδία Ταγμάτων Εθνοφρουράς διά ταχείαν αξιοποίησιν τούτων.
ζ) Να συνεχίση εντατικώς την διάνοιξιν οδεύσεων τροχού.
3. ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ
α) ΙΧ Μεραρχία
(ι) Να εδραιώση περιοχήν ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ βάσει και ΑΠ 44/29/12-9-48 ΣΣ και να επισπεύση τας εργασίας οργανώσεως και χειμερινής εγκαταστάσεως Μονάδων της.
(ιι) Να απαγορεύση αναμόλυνσιν περιοχής της αποδίδουσα ιδιαιτέραν σημασίαν εις τας από ΑΩΟΥ, ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ και ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ διαβάσεις.
(ιιι) Να προβλέψη από τούδε διάθεσιν δυνάμεως μέχρι δύο Ταγμάτων διά συμμετοχήν εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις ΖΑΓΟΡΙΩΝ επί γενικής κατευθύνσεως ΠΑΔΕΣ – ΛΑΙΣΤΑ – ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ εν συνδυασμώ με VΙΙΙ Μεραρχίαν.
(ιυ) Να συνεχίσει την αρξαμένην πρωτοβουλία της εκπαίδευσις Μονάδων της.
β) VΙΙΙ Μεραρχία
(ι) Να αποφράξη τας διαβάσεις εκ των ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων έχουσα υπ’ όψιν της ότι ο κίνδυνος αναμολύνσεως εκ του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους δεν φαίνεται προς το παρόν ιδιαιτέρως σοβαρός.
(ιι) Να εδραιώση εκκαθαρισθείσαν περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΠΩΓΩΝΙΟΥ προβαίνουσα ταχέως εις πλήρη καταστροφήν μη χρησίμων πολυπληθών οργανώσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
(ιιι) Να συνεχίση εξερεύνησιν καταληφθείσης περιοχής συγκεντρώνουσα ταχύτατα ανευρεθησόμενα υλικά χρησιμοποιούσα εν ανάγκη όλους κατοίκους και ιδία τους υπόπτους ίνα αντιληφθώσι την καταστροφήν.
(ιυ) Να μελετήση και αρχίση ταχύτατα εκτέλεσιν αμυντικών έργων επί κυρίων διαβάσεων συνόρων και των ζωτικών σημείων υπολοίπου ζώνης της. Ομοίως απαιτουμένας εγκαταστάσεις διά χειμερινήν διαβίωσιν Μονάδεων της. Αντίγραφον μελέτης μετά σχεδιαγραμμάτων και απαιτουμένων υλικών υποβληθή ΣΣ.
(υ) Να προπαρασκευάση ταχέως επιχειρήσεις δι’ εκκαθάρισιν ΖΑΓΟΡΙΩΝ με προβλέψεις εκτελέσεως εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ταυτοχρόνως ή εν συνεχεία προς ΣΟΥΛΙ και μεταγενεστέρως περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, εν συνεργασία με ΙΧ Μεραρχίαν διά ΖΑΓΟΡΙΑ και 84 Περιοχήν διά υπολοίπους.
(υι) Να συγκεντρώση αμέσως και αναπαύση εκτός αποστολών εδραιώσεως τας απαιτουμένας δι’ άνω επιθετικάς επιχειρήσεις δυνάμεις.
(υιι) Να επωφεληθή κάθε ευκαιρίας διά την εκπαίδευσιν των Μονάδων της και ιδία Ταγμάτων Εθνοφρουράς άτινα μόνον το όνομα «Εθνοφρουρά» διατηρούν πλέον.
(υιιι) Δυνάμεις υπό διαταγάς της.
-ΤΣΕΙ όπερ επανέρχεται υπό Δ/σιν Μεραρχίας από 1200 ώρας 21 Σεπτεμβρίου.
-1ον Τάγμα Εθνοφρουράς περιοχής ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ από 210800
-80 Τάγμα Εθνοφρουράς και Δ/σις ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
(ιχ) Αποχωρούσαι Μονάδες.
35 Ταξιαρχία, 141 Μοίρα Ορειβατικού Πυρ/κού, 540 Λόχος Πολ/λων επανερχόμεναι Χ Μεραρχίαν.

(γ) Όρια μεταξύ Μεραρχιών.
Συμβολή ΑΩΟΥ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Ρ.8497) – ΑΩΟΣ -ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ (Ρ.895845) – ΑΡΙΣΤΗ-ΠΑΠΙΓΚΟΣ (Ρ.9484) (άπαντα ΙΧ Μεραρχίαν) ΓΚΑΜΗΛΑ (ύψ. 2466) (Σ.0682)-ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ (Σ.1577) (VΙΙΙ Μεραρχίαν) – ΛΑΙΣΤΑ (Σ.2089) – ΔΙΣΤΑΡΑΤΟΝ (ΙΧ Μεραρχίαν).
4. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
α) 105 Σύν/μα Πεδινού Πυρ/κού (μείον Πυρ/χία) υπό διαταγάς Δ/του Πυρ/κού Σώματος.
β) 152 Μοίρα Βαρέως Πυρ/κού ομοίως υπό Δ/σιν Διοικητού Πυρ/κού Σώματος.
5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
α) Συνέχισις εντατική των υπό κατασκευήν οδών και τεχνικών έργων ως και της οδού ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ.
β) Διάνοιξις νέων οδών αμαξιτών διά να κατορθούται η καταδίωξις δι’ εγκαίρου συγκεντρώσεως.
Πρώτη σειρά επείγοντος
-ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΗΠΟΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ-ΣΚΑΜΝΕΛΙ.
-ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ.
-ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ-ΓΟΤΙΣΤΑ.
Δευτέρα σειρά
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ-ΘΟΔΩΡΙΑΝΑ.
Τρίτη σειρά
ΓΟΤΙΣΤΑ-ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ-ΠΡΑΜΑΝΤΑ.
5. ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
α) Σταθμοί Δ/σεως.
-VΙΙΙ Μεραρχίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ
-ΙΧ Μεραρχίας ΚΟΝΙΤΣΑ
β) Διαβιβάσεις ως ειδική Διαταγή.
7. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Ανάληψις ζώνης ευθύνης Μεραρχιών προοδευτικώς περατουμένη οριστικώς μέχρι 0600 ώρας 23 Σεπτεμβρίου οπότε άπαντα Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας δέον έχωσι αντικατασταθή υπό VΙΙΙ τοιαύτης.

8. ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
α) Ιδιαιτέρα μέριμνα δι’ ασφάλειαν τεχνικών έργων υπό Μεραρχιών εν τη ζώνη των.
β) Ναρκαλίευσις: ευθύνη εκάστης Μεραρχίας εν τη ζώνη της. Επί πλέον η ΙΧ Μεραρχία θα έχη ευθύνην ναρκαλιείας από ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ μέχρι ΚΑΛΠΑΚΙ (ναι).
γ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΛΑΓΓΩΝ
(ι) Στατική: Μερίμνη εκάστης Μεραρχίας εν τη ζώνη της. Κινητή μερίμνη εκάστης Μεραρχίας διά τας φάλαγγάς της.
δ) Εκάστη Μεραρχία να οργανώση προοδευτικώς ΜΑΥ περιοχής της δεδομένου ότι υπάρχουν εκ λαφύρων άφθονος οπλισμός και πυρομαχικά. Τούτο θα συμβάλη κατά πολύ εις την εδραίωσιν της ασφαλείας.
ε) Απόσπασμα Συν/ρχου ΚΑΜΠΑΝΗ διαλύεται. Ο Συν/ρχης ΚΑΜΠΑΝΗΣ επανέρχεται εις την θέσιν του ως Δ/τής ΤΣΕΙ.
9. Αναφέρατε λήψιν.
Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αντιστράτηγος -Διοικητής
Το Γραφείον Α1
Τ.Υ.
Π. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Αντ/χης-Πεζικού

Advertisements