Εκθεση επιχειρήσεων ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, Α’ΣΣ/ 19 Σεπ 1948


Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
Από 30 Αυγούστου με 19 Σεπτεμβρίου 1948

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Μετά την κατάληψιν ΚΛΕΦΤΗ-ΣΜΟΛΙΚΑ (1-2 Αυγούστου) υπό της VΙΙΙ Μεραρχίας και εν συνεχεία κατάληψιν υπό της ΙΧ Μεραρχίας του ορεινού όγκου ΚΑΜΕΝΙΚ-ΓΚΟΛΙΟ-ΣΤΕΝΟ-ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ μέχρι ΒΟΥΡΜΕ ΠΙΑΝΙΤΙΚΟΥ Ποτ. (3-6 Αυγούστου) και την κατάληψιν υπό του Β΄ΣΣ της περιοχής ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΓΥΦΤΙΣΣΑ, η υπόθεσις ΓΡΑΜΜΟΥ ήρχισε να κρίνεται ευνοϊκώς διά τας Εθνικάς δυνάμεις.
(β) Το ΣΣ εκ παραλλήλου προς την κυρίαν προσπάθειαν του με ΙΧ και Χ Μεραρχίας, διά την ολοκλήρωσιν της κυρίας κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΥ, και ίνα μη απωλέση χρόνον διέταξε την VIII Μεραρχίαν, απηλλαγμένην πλέον των κατά ΓΡΑΜΜΟΥ ενεργειών, όπως εκκαθαρίση προκαταρτικώς τας περιοχάς ΣΟΥΛΙΟΥ-ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ-ΠΩΓΩΝΙΟΥ και εν συνεχεία προπαρασκευάση δραστηρίως τας κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ κυρίας επιχειρήσεις.
(γ) Διά την μελέτην των επιχειρήσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εδόθησαν εις τον Δ/την της VIII Μεραρχίας αι κάτωθι ενδείξεις:
– Δυνάμεις: Εκτός των τριών Ταξιαρχιών της των εννέα (9) Ταγ/των Εθνοφρουράς και της 102 Μοίρας Πεδ. Πυρ/κού θα της διετίθεντο εισέτι μία Ταξιαρχία της Χ Μεραρχίας, δύο Μοίραι Πεδινού Πυρ/κού 105 Συν/τος Πυρ/κού και μία Μοίρα Ορειβατικού τοιούτου της ΙΧ Μεραρχίας (μείον Πεδ. Πυρ/χία) και μία Μοίρα Μέσου Πυρ/κού του Σώματος.
– Το σύνολον της εις το ΣΣ υπαρχούσης αεροπορίας.
– Επί πλέον των άνω η ΙΧ Μεραρχία, μετά την προκαταρτικήν εκκαθάρισιν ΠΩΓΩΝΙΟΥ υπό VIII Μερ/χίας, θα ανελάμβανε την ζώνην ευθύνης Βορείου ΠΩΓΩΝΙΟΥ από αμαξιτής ΚΑΛΠΑΚΙ-ΚΑΚΑΒΙΑ και βορείως, ίνα ολόκληρος η VIII Μερ/χία χρησιμοποιηθή κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ .
– Χρόνος: Υπολογισθέντος ότι η εκκαθάρισις ολόκληρου του ΓΡΑΜΜΟΥ θα πραγματοποιήτο μέχρι 25 Αυγούστου περίπου, καθωρίσθη ως πιθανός χρόνος ενάρξεως επιχειρήσεων προκαταρτικής εκκαθαρίσεως ΠΩΓΩΝΙΟΥ το τέλος Αυγούστου.
– Διά τας επιχειρήσεις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ το πρώτον 10ήμερον Σ/βρίου.
(δ) Βάσει των άνω διετάχθη ο Δ/τής της VIII Μεραρχίας όπως καταρτήσει το σχέδιον ενεργείας του και υποβάλη τούτο προς μελέτην εις το ΣΣ.
Η VIII Μεραρχία ήρξατο προπαρασκευασμένη διά τας διαταχθείσας επιχειρήσεις.
Ταυτοχρόνως από 14 Αυγούστου ήρχισε τας προκαταρτικάς επιχειρήσεις ΣΟΥΛΙΟΥ διά τμημάτων 71 Ταξιαρχίας (613 Ταγ/τος) και τοιούτων 628 και 625, 74 και 76 Ταξιαρχιών.
Η συμμοριακή Ταξιαρχία Πετρίτη, προς ανακούφισιν των εν τω ΓΡΑΜΜΩ πιεζομένων ισχυρώς συμμοριακών δυνάμεων ανέπτυξε σοβαράν δραστηριότηταν εις περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ προς τον σκοπόν όπως απασχολήση υμετέρας δυνάμεις.
Αι κατά Πετρίτη εν ΣΟΥΛΙΩ επιχειρήσεις εσυνεχίσθησαν μέχρι 2 Σ/βρίου με σοβαράς εκατέρωθεν απωλείας οπότε η συνεχής δίωξις και αι σοβαραί απώλειαι ηνάγκασαν τους συμμορίτας να εγκαταλείψουν το ΣΟΥΛΙ και διαπεραιωθέντες βορείως ΚΑΛΑΜΑ εισήλθον εντός των οχυρωμένης τοποθεσίας ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
Η ανωτέρω ενέργεια των συμμοριτών διηυκόλυνε κατά πολύ την μετέπειτα εξέλιξιν των επιχειρήσεων του Σώματος.
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
(α) Την 23 Αυγούστου έληξαν ουσιαστικώς αι κατά ΓΡΑΜΜΟΥ επιχειρήσεις και το ΣΣ ρυθμίσας την επί ΓΡΑΜΜΟΥ νέαν διάταξιν των Μονάδων του μετακίνησε το τακτικόν του Στρατηγείον την 26 Αυγούστου από ΚΟΝΙΤΣΗΣ εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ διά την προπαρασκευήν και διεύθυνση εκείθεν των επιχειρήσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
(β) Την 1000 ώραν 27 Αυγούστου, κατόπιν διαταγής του Δ/ντού του Σώματος επραγματοποιήθη εις το Στρατηγείον της VIII Μεραρχίας σύσκεψις προς ανάπτυξιν υπό του Μεράρχου του καταρτισθέντος υπ’ αυτού Σχεδίου ενεργείας κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
– Κατά την σύσκεψιν παρέστησαν:
– Ο Δ/ντής του Σώματος μετά του Επιτελάρχου και του Αρχηγού Α’ Κλάδου.
– Οι Συντ/ρχαι Σύνδεσμοι του Σώματος ΠΕΤΙΚΟΡ Αμερικάνος ΚΡΟΥΚ ΄Αγγλος.
– Ο Διοικητής της VIII Μεραρχίας μετά του Επιτελείου του.
(γ) Εκτίμησις καταστάσεως:
Η ανάλυσις του εδάφους γενομένη επί ειδικού προπλάσματος παρουσίαζε τρεις κυρίας κατευθύνσεις ενεργείας.
(ι) ΠΛΟΚΙΣΤΑ-ΒΕΡΤΟΠ-ΣΤΟΥΓΚΑΡΑ, κατά μήκος των Αλβανικών συνόρων.
(ιι) ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ-ΣΤΑΛΟΣ-ΣΚΗΤΑΡΙ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ (υψ. 1806)
(ιιι) ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ (υψ. 1806) κατά μήκος τωνΑλβανικών συνόρων.
(ιυ) ΄Απασαι αι ανωτέρω κατευθύνσεις παρουσιάζουν εξαιρετικάς εδαφικάς δυσκολίας και είναι ισχυρώτατα οργανωμέναι. Γενικώς το σύνολον του εδάφους της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, βραχώδες, γυμνόν και απότομον, με ισχυρώτατας οργανώσεις, άνω των 2000 πολυβολείων ανθεκτικωτάτων εις ελαφρόν Πυρ/κόν και με ασφαλή νώτα προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ, παρουσιάζεται εξαιρετικώς δύσκολον δι’ επιχειρήσεις.
Η οργάνωσις του εδάφους πολύ ισχυρωτέρα της τοιαύτης του ΓΡΑΜΜΟΥ.
Εχθρός:
(ι) Αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ: Αμέσως βορείως ΤΣΑΜΑΝΤΑ.
Επιτελείον Λόχος Σαμποτέρ, Σχολή Υπαξιωματικών,
Επιμελητεία. Συνολικής δυνάμεως…………….. 610
(ιι) Τάγμα Παπαδημητρίου
Περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ. Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ, ΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ
Συνολικής δύναμις………………. 280
(ιιι) Τάγμα Φωκά
Περιοχήν ΣΚΗΤΑΡΙΟ-ΣΤΑΛΟΣ-ΚΑΣΤΡΙ Προφ. ΗΛΙΑΣ (Ρ.6664)
Συνολική δύναμις………………… 250
(ιυ) Τάγμα Σκεύη
Περιοχήν ΤΣΑΜΑΝΤΑ-ΤΑΒΕΡΑ-ΒΕΡΤΟΠ-ΒΑΒΟΥΡΙ Συνολική δύναμις……………….. 265
(υ) Τάγμα Λεπενιώτη
Περιοχήν ΛΕΙΑ Δυνάμεως……………………….. 220
(υι) Ταξιαρχία Πετρίτη εκ ΣΟΥΛΙΟΥ
Εφεδρεία Αρχηγείου ΗΠΕΙΡΟΥ περιοχήν ΤΣΑΜΑΝΤΑ με λόχον ΒΕΡΤΟΠ και Λόχον ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ (υψ. 1806)
Συνολική δύναμις…………….. 325
Γενικόν σύνολον………………. 1950
Οργανώσεις: ΄Ανω των 2000 πολυβολείων κατά το πλείστον επιφανειακών, λόγω του βραχώδους του εδάφους αλλά ισχυρωτάτων. Ολμοβολεία εσκαμμένα εις βάθος 1,5 μέτρα και παραπλεύρως σκέπαστρον δι’ άνδρας και Πυρ/κά.
Θέσεις αναμονής ανδρών όπισθεν κορυφών και αντερεισμάτων εντός του εδάφους και με ισχυρά σκέπαστρα.
Αποθήκαι Πυρομαχικών εντός οπών βράχων και επί αντικλιτύων, ασφαλέστατα εκ του Πυρ/κού και όλμων.
Την ανωτέρω ισχυράν οργάνωσιν εκάλυπτον συρματοπλέγματα και ναρκοπέδια τα δε λίαν εκτεταμένα πεδία βολής καθίστων την τοποθεσίαν απόρθητον.
Ηθικόν Συμμοριτών:
Λόγω της ισχύος της τοποθεσίας του γεγονότος ότι απέκρυπτον εις τα κατώτερα στελέχη και τους συμμορίτας την απώλειαν του ΓΡΑΜΜΟΥ, και διότι προσπάθειαι των ημετέρων περί τα τέλη του έτους 1947 και αρχάς 1948 όπως καταλάβωσι την ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ, απέτυχον παταγωδώς μετά σοβαροτάτων απωλειών, το ηθικόν των ήτο λίαν υψηλόν και επίστευον απολύτως, όπως διεκήρυττον άλλωστε, ότι η τοποθεσία των ήτο απόρθητος.
Φίλιαι Δυνάμεις
– VIII Μεραρχία 74, 75, 76 Ταξιαρχίαι
– 4 Τάγμα Εθνοφρουράς (17,65,66,85).
– 35 Ταξιαρχία (561,562 Ταγ/τα)
– 530 και 540 Λόχοι Πολυβόλων
– 105 Συν/μα Πεδ. Πυρ/κού (μείον Πυρ/χία) Πυρ/λα 12
– 102 Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού -//- 8
– 141 Μοίρα Ορειβ. Πυρ/κού -//- 6
– 152 Μ. Μέσου Πυρ/κού -//- 6
Σύνολον Πυρ/λων 32
΄Ιλη αρμάτων (άρματα 8)
714 Λόχος Μηχανικού

Αεροπορία
Αναγνωρίσεως Χάρβατ 3
Μάχης Σπίτ-φαίρ 16
Ντακότα βομβαρδισμού 3

Ηθικόν: Λόγω των επιτυχιών ΓΡΑΜΜΟΥ το ηθικόν λίαν καλόν. Τάγματα τινά όμως της VIII Μερ/χίας, λόγω προηγουμένων (αρχάς 1948) ατυχών επιχειρήσεων κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και σοβαρών κατά ταύτας απωλειών ησθάνοντο σχετικόν δέος, επί τη προόψει των επιχειρήσεων κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ:
(δ) Απόφασις Δ/τού Μεραρχίας
(ι) Μετά την εκτίμησιν της καταστάσεως ο Δ/τής της Μερ/χίας εξέθεσε το σχέδιον ενεργείας του κατά το οποίον η κυρία προσπάθεια της Μεραρχίας εφέρετο επί της κατευθύνσεως ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ-ΣΤΑΛΟΣ-ΣΚΗΤΑΡΙ- υψ. 1806 με δευτερευούσας παραπληνητικάς ενεργείας επί των κατευθύνσεων:
ΠΛΟΚΙΣΤΑ – ΒΕΡΤΟΠ – ΣΤΟΥΓΚΑΡΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ -ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΣΚΗΤΑΡΙ.
Η απόφασις αύτη υπεβλήθη και εγγράφως εις το ΣΣ.
(ιι) Το ΣΣ μελετήσαν το εν τη αιθούση πρόπλασμα επί του οποίου εφαίνοντο πολύ καλώς έδαφος, εχθρικαί δυνάμεις και οργανώσεις διεφώνησε ριζικώς προς την γνώμην της Μεραρχίας και καθώρισε ως κυρίαν προσπάθειαν ταύτης την κατεύθυνσιν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ υψ. 1806, κατά μήκος των συνόρων διά του κάτωθι λόγους:
Η καθωρισθείσα υπό της Μεραρχίας κατεύθυνσις παρουσίαζε το μεγαλύτερον βάθος εξ όλων των άλλων κατευθύνσεων, τας μεγαλυτέρας συμμοριακάς δυνάμεις και οργανώσεις και παρείχε εις τον εχθρόν διαδοχικάς γραμμάς αμύνης (ΣΤΑΛΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ, ΣΚΗΤΑΡΙ ανώνυμον 2 χιλ. ανατολικώς υψ. 1806, υψ. 1806).
Εκάστη των επτά τούτων τοποθεσιών ήτο ισχυρώτατα οργανωμένη και προ παντός καταλαμβανομένη δεν επηρέαζε τας επομένας, και συνεπώς εχρειάζετο συνεχής κατά μέτωπον αγών προς διαδοχικήν διάσπασιν των με σοβαρωτάτας απωλείας.
Επί πλέον η κατεύθυνσις αύτη επλαγιοβάλλετο από περιοχήν ΛΕΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΗΣ από Δυσμών και ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ (Ρ.6767) από Ανατολών.
Το έδαφος λίαν απότομον ακάλυπτον και πετρώδες.
Γενικώς δεν παρείχε κατά την γνώμην του Σώματος ελπίδας επιτυχίας και προς παντός ταχείαν λύσιν της υποθέσεως ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, ήτις επιβάλλετο και λόγω της διαμορφουμένης εις ΒΙΤΣΙ καταστάσεως, όπου ενδείξεις μετακινήσεως προς τα εκεί της Χ Μερ/χίας, είχε το ΣΣ, και λόγω της κοπώσεως και του σχετικώς μειωμένου ηθικού των τμημάτων της VIII Μεραρχίας, άτινα δεν επέτρεπον χρονίζοντας αγώνας και σοβαράς απωλείας των τμημάτων της άνευ σοβαρών συνεπειών. Αντιθέτως η προκριθείσα υπό του ΣΣ κατεύθυνσις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ-Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ-υψ. 1806 (ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ) παρείχε τα κάτωθι πλεονεκτήματα.
Αι προς την κατεύθυνσιν ταύτην εχθρικαί δυνάμεις ήσαν αι ολιγώτεραι.
Αι εχθρικαί οργανώσεις λόγω των συνόρων περιορίζοντο μόνον επί των ανατολικών κρασπέδων της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ (Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ).
Το ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και ο υψ. 1806 (ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ) προς την κατεύθυνσιν της κινήσεως δεν είχον οχυρώσεις, ούτε και κατείχοντο σοβαρώς.
Το δεξιόν πλευρόν των κινουμένων τμημάτων εκαλύπτοντο υπό των συνόρων και παρείχε ευκολίας προς ελιγμόν των ημετέρων εκ του πλευρού τούτου.
Κυρίως μετά την διάσπασιν των πρώτων αντιστάσεων (Φυλ. ΛΕΛΟΥΔΑ) ήγε κατ’ ευθείαν προς τον ζωτικόν χώρον των συμμοριτών, το ύψωμα 1806, του οποίου η κατάληψις θα παρέλυε κάθε διάθεσιν προς αντίστασιν, παρακαμπτομένων ούτω όλων των ισχυρωτάτων, οργανώσεων της κατευθύνσεως ΣΤΑΛΟΣ-ΣΚΗΤΑΡΙ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ (υψ. 1806).
Επιπλέον η κατεύθυνσις αύτη απέκλειε διαφυγήν συμμοριτών προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ, ενώ η υπό της Μερ/χίας προκριθείσα τους ώθει σταθερώς και ανέτως προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Η ανωτέρω εκτίμησις του ΣΣ εδικαιώθη υπό των πραγμάτων πλήρως.
Το μόνον μειονέκτημα της κατευθύνσεως ταύτης ήτο το δυσκολώτερον του εδάφους, αλλά ο λόγος ούτος έκαμε τους συμμορίτας να μην αποδώσουν την δέουσα σημασίαν και ούτω ο αιφνιδιασμός ον υπέστησαν υπήρξεν πλήρης και κεραυνοβόλος.
(ιιι) Επειδή η VIII Μερ/χία δεν εφαίνετο πιστεύουσα εις τον ΕΛΙΓΜΟΝ του Σώματος αλλά εις τον ιδικόν της ο Δ/ντής του Σώματος διέταξε εκτέλεσιν προσωπικού αναγνωρίσεων ήτις εξετελέσθη τας 28 και 29 Αυγούστου υπό του Διοικητού του Σώματος μετά του Επιτελείου και του Διοικητού της Μεραρχίας μετά του Επιτελείου του.
Αι αναγνωρίσεις έλαβον χώραν εκ του χωρίου ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ διά την περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ – ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ (υψ. 1806) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ (προτεινόμενη υπό του Σώματος περιοχή ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ) και εκ του υψωμάτων χωρίου ΒΡΟΥΣΙΝΑ διά την περιοχήν ΚΑΣΤΡΙ – ΣΤΑΛΟΣ – ΣΚΗΤΑΡΙ – ΛΕΙΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ (προτεινομένη υπό της Μερ/χίας ως περιοχή ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ).
Εκ των λεπτομερεστάτων τούτων αναγνωρίσεων αποδείχθη πλήρως η ορθότης των απόψεων του ΣΣ και επείσθη απολύτως και η Μερ/χία ότι δεν υπήρχε ετέρα λύσις.
(ιυ) Κατόπιν των άνω το ΣΣ καθώρισε ως κατωτέρω τον Ελιγμόν του διά την κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ επιχείρησιν.
Μετά ισχυράν και παρατεταμένη προπαρασκευήν Πυρ/κού και αεροπορίας (5θήμερον) προς καταστροφήν των οργανώσεων και προς παντός κατάρριψιν του ηθικού των αμυνομένων.
(ια) Ενέργεια ισχύος προς διάσπασιν της τοποθεσίας Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ – ΣΕΡΜΕΣ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ και ακολούθως ταχεία κίνησις επί των κατευθύνσεων:
Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ (υψ. 1806)- ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ – ανώνυμον 2 χιλ ανατολικώς υψ. 1806, προς υπερκέρασιν εκ των συνόρων της οχυρωμένης τοποθεσίας, κατάληψιν του κόμβου ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ (υψ. 1806) και απαγόρευσιν συμμοριτών να διαφύγωσι προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
(ιβ) Δευτερεύουσαι προσπάθεια παραπλανήσεως και αγκιστρώσεως εχθρού επί των κατευθύνσεων:
ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ-ΣΤΑΛΥΣ-ΣΚΗΤΑΡΙ.
ΤΑΒΕΡΑ-ΒΕΡΤΟΠ- και
ΤΑΒΕΡΑ-ΒΑΒΟΥΡΙ-ΛΕΙΑ
(ιγ) ΄Εγκαιρος διάνοιξις οδεύσεων επί των κατευθύνσεων ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ – ΣΤΡΑΤΙΝΕΣΣΑ – ΓΥΦΤΟΠΟΤΑΜΟΣ (Ανατ. ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΝΗΣ)
ΒΡΟΥΣΙΝΑ-ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΗ-ΓΛΟΥΣΤΑ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ- ΤΑΒΕΡΑ, διά ταχείαν κίνησιν Πεδ. Πυρ/κού και αρμάτων.

(υ) Ανωτέρω ΕΛΙΓΜΟΣ Υλοποιήθη ως κάτωθι:
(ια) Επί της κυρίας προσπαθείας (Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ υψ. 1806) πλάτους μέχρις ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 3 μόνον χιλιομέτρων. Αι κάτωθι δυνάμεις:
75 Ταξιαρχία (582,583,584 Τ.Π.)
581 Τάγμα (76 Ταξιαρχία)
35 Ταξιαρχία (561,562 Τ.Π.)
85 Τάγμα Εθνοφρουράς
540 Λόχοι Πολυβόλων
105 Σ.Πεδ. Πυρ/κού (μείον Πυρ/χία) 12 Πυρ/λα
141 Μ. Ορ. Πυρ/κού (μείον 2 Πυρ/λα) 4 Πυρ/λα
152 Μοίρα Μεσ. Πυρ/κού 6 -//-
Σύνολον 22 -//-
(ιβ) ΚΕΝΤΡΟΝ
Κατεύθυνσις ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΗ – ΣΤΑΛΟΣ – ΣΚΗΤΑΡΙ διετέθησαν
76 Ταξιαρχία (611, 625 Τ.Π.)
65 Τάγμα Εθνοφρουράς
17 -//- -//- (μέιον Λόχος)
Διμοιρία 530 Λόχος Πυρ/λων
Ουλαμός Τεθωρακισμένων- Ουλαμός Αρμάτων
Πυρ/χία 141 ΜΟΠ (2 πυρ/λα)
(ιγ) ΑΡΙΣΤΕΡΟΝ Κατεύθυνσις ΤΑΒΕΡΑ – ΒΕΡΤΟΠ και ΤΑΒΕΡΑ – ΒΑΒΟΥΡΙ- ΛΕΙΑ κάτωθι δυνάμεων:
74 Ταξιαρχία (627,628,629 Τ.Π.)
66 Τάγμα Εθνοφρουράς
Δύο Διμοιρίαι πολυβόλων 530 Λόχος
Ουλαμός Τεθωρακισμένων-Ουλαμός αρμάτων
Μοίρα 102 Συν/τος Πεδ. Πυρ/κού (Πυρ/λα 8)
(υι) Ούτω επί μετώπου 32 χιλιομέτρων διετέθησαν εις μέτωπον κυρίως προσπαθείας 3 χιλιομέτρων 7 Τάγματα και 22 Πυροβόλα, ενώ επί του υπολοίπου μετώπου 29 χιλιομέτρων διετέθησαν 7½ Τάγματα και 10 Πυροβόλα.
(υιι) Της ανωτέρω κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ενεργείας καθωρίσθη όπως πραγματοποιηθή προκαταρτική ενέργεια εκκαθαρίσεως ΠΩΓΩΝΙΟΥ από τους εκεί 200 περίπου συμμορίτας με προσπάθειαν, όπως αποθηθώσιν ούτοι εντός της οχυρωμένης τοποθεσίας ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, εάν δεν καταστή δυνατή η εξόντωσι των.

(υιιι) Χ Ρ Ο Ν Ο Σ:
Το ΣΣ, λόγω της δημιουργουμένης καταστάσεως εις ΒΙΤΣΙ (Β΄ΣΣ) και από ενδείξεις ΓΕΣ ότι λίαν προσεχώς θα μετεκινείτο προς τα εκεί η Χ Μεραρχία και ίνα εκμεταλλευθή την παρουσίαν ταύτης, εν ΗΠΕΙΡΩ (35 Ταξιαρχία δι’ επίθεσιν, 37 Ταξιαρχία διά κάλυψιν Νώτων VIII Μεραρχίας περιοχήν ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΚΑΛΠΑΚΙ), επεθύμει όπως πραγματο-ποιηθή, όσο το δυνατόν ταχύτερον η επιχείρησις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και καθώρισεν έναρξιν επιχειρήσεων την 9ην Σ/βρίου.
Λόγω δικαιολογημένων αντιρήσεως της VIII Μεραρχίας επιθυμούσης την έναρξιν την 15 Σ/βρίου, το ΣΣ καθώρισε την 11 Σ/βρίου ως έναρξιν παραπλανητικής ενεργείας διά 74 και 76 Ταξιαρχιών και 12 Σ/βρίου ως έναρξιν επιθέσεως κυρίας προσπαθείας διά 75 και 35 Ταξιαρχιών.
(ιχ) Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων του Σώματος η VIII Μεραρχία ήρξατο δραστηρίως προπαρασκευαζομένη διά την επιχείρησιν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ-ΣΟΥΛΙΟΥ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
(α) Διάταξις
Στρατηγείον Σώματος ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τ.Σ. /VIII Μεραρχίας ΜΟΝΗ ΒΕΔΑ
75 Ταξιαρχία ΒΗΣΣΑΝΗ
582 Τ. Περιοχήν ΒΗΣΣΑΝΗ
583 Τ. Περιοχήν (Ρ.7089-7286)
584 Τ. Περιοχήν (Ρ.7795-7792)
76 Ταξιαρχία ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ρ.7277)
581 Τ. ΚΤΙΣΜΑΤΑ (Ρ.6679)
85 Τ. Εθνοφρουράς ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ Εθνοφρουράς
74 Ταξιαρχία ΒΡΟΥΣΙΝΑ
611 Τάγμα (76 Ταξ.) εν κινήσει προς ΣΟΥΛΙ (Ρ.8158)
628 Τάγμα (Ρ.7940)
Απόσπασμα Συντ/ρχην Καμπάνη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
613 Τάγμα (71 Ταξιαρχία) ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
625 Τάγμα (Ρ.8234)
71 Ταξιαρχία
602 Τάγμα μείον Διλοχία Από ΄Αρταν εις Αμφιλοχίαν
Διλοχία 630 Τάγ/τος
84 Στρατ. Περιοχή ΠΡΕΒΕΖΑ
4 Λόχοι Ορ. Καταδρομών ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
Διλοχία 563 Τ. (Χ. Μερ/χίας) ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ
563 Τ. (μείον διλοχία) ΔΕΡΒΙΖΙΑΝ
Σ.Δ. Χ Μεραρχίας: ΚΟΝΙΤΣΑ
Σ.Δ. 37 Ταξιαρχίας ΚΟΝΙΤΣΑ
567 Τάγμα ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ-ΚΛΕΦΤΗ
568 Τάγμα ΠΑΔΕΣ-ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
569 Τάγμα ΚΟΝΙΤΣΑ
565 -//- (36 Ταξ/χία) ΚΑΛΠΑΚΙ
Σ.Δ. / 35 Ταξιαρχίας ΔΟΛΙΑΝΑ
561 Τάγμα ΝΤΟΥΣΚΑ
562 -//- ΔΟΛΙΑΝΑ
Σ.Δ./ΙΧ Μεραρχίας (Ν.032076)
Σ.Δ. / 41 Ταξιαρχίας (Ν.056115)
521 Τάγμα ΘΕΟΤΟΚΟΙ(Ν.0813)
522 -//- ΚΑΜΤΖΙΚΟ
523 -//- (Ν.056115)
Σ.Δ./42 Ταξιαρχίας Συμβολή ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ- ΒΟΥΡΜΙΑΝΙΤΙΚΟΥ
524 Τάγμα ΕΞΟΧΗ (ΚΟΝΙΤΣΗΣ)
525 -//- ΚΟΥΤΣΟΦΛΙΑΝΗ
(ΚΟΝΙΤΣΑΣ)
526 Τάγμα ΚΟΝΙΤΣΑ
Σ.Δ. / 43 Ταξιαρχίας ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ
527 Τάγμα ΜΠΑΡΑ
528 -//- ΚΑΜΕΝΙΚ-ΓΚΟΛΙΟ
529 -//- υψ. 2169 (Ν.000233)
Σ.Δ. / 36 Ταξιαρχίας (Ν.092298)
566 Τάγμα Από ΓΡΑΜΜΟΥ (υψ. 2520)
μέχρι ΓΚΟΥΜΠΕΛ
569 Τάγμα ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΦΟΥΣΙΑ
(β) Συμβάντα Ενέργειαι
Από 0600 ώρας τα τμήματα της 75 Ταξιαρχίας ήρξαντο επιχειρήσεις προς εκκαθάρισιν ΠΩΓΩΝΙΟΥ.
Ανατρέψαντα ελαφράς εχθρικάς αντιστάσεις ήχθησαν εσπερινάς ώρας.
582 Τ. Περιοχήν (Ρ.803843)
583 Τ. Περιοχήν(R.701890) – (R720895) – (R.7386)
584 Τ. Περιοχήν (R.7695) – (R.7794) – (R.9894)
Συμμοριακά συγκροτήματα Λεπενιώτη Λευτέρη αποφεύγοντα αγώνα συμπτύσσονται προς Βορράν.
Περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ συνεχίζεται δίωξις συμμοριτών υπό τμημάτων 74 Ταξιαρχίας και Αποσπάσματος Συντ/ρχην Καμπάνη με μικροσυμπλοκάς.
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός. Κατά τη νύχτα βροχερός
(β) Συμβάντα- Ενέργειαι
(ι) ΠΩΓΩΝΙ
Τμήματα 75 Ταξιαρχίας συνεχίσαντα κινήσεις των άνευ σοβαράς αντιστάσεως ήχθησαν εσπερινάς ώρας ως κάτωθι:
582 Τάγμα (R.7491) – (R 7489) – (R.7590)
583 Τάγμα κινούμενον από ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ προς ΜΠΟΣΟΒΟ ενεπλάκει εις αγώνα 1830 ώραν.
584 Τάγμα κατέλαβε ΔΡΥΜΑΔΕΣ άνευ αντιστάσεως
(ιι) ΣΟΥΛΙ: Συνεχίσθη η δίωξις των συμμοριτών οίτινες προσπαθούν διαφύγουν βορείως ΚΑΛΑΜΑ προς ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Ο Διοικητής του Σώματος μετέβη εις ΜΟΝΗ ΒΕΛΑ προς συνεννόησιν μετά Δ/την VIII Μεραρχίας.
(γ) Συμβάντα-Ενέργειαι
(ι) ΠΩΓΩΝΙ Εσυνεχίσθη δίωξις συμμοριτών ΠΩΓΩΝΙΟΥ.
582 Τάγμα κατέλαβε άνευ αντιστάσεως ΑΓΙΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ (R.7592) άνευ αντιστάσεως.
583 Τάγμα κατέλαβε υψ. 1441 (R.6892) και ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΝ κατόπιν ασθενούς αντιστάσεως του εχθρού, ον ανέτρεψε επί ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΥ εβλήθη του Αλβανικού εδάφους.
584 Τάγμα κατέλαβε υψ. 2207 (R.7497) ΜΕΡΟΠΗ-ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙ.
(β) ΣΟΥΛΙ: Συνεχίζεται δίωξις συμμοριτών Πετρίτη. Πετρίτης μετά Τάγ/τος Βρασίδα και πολλών τραυματιών διελθών ΚΑΛΑΜΑΝ εισήλθε ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ.
(γ) Εκδοθείσαι Διαταγαί Σώματος
Προς 569 Τάγμα (Χ.Μερ.) όπως κινηθή περιοχήν ΠΛΑΙΣΙΑ-ΚΑΛΕΝΤΖΙ-ΠΛΑΚΑ-ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ προς έλεγχον της οδού ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Προς ΙΧ Μεραρχίαν μετακινήση εκ ΚΟΝΙΤΣΗΣ Μοίραν Μέσου Πυρ/κου (μείον Πυρ/χία) εις ΚΑΛΠΑΚΙ διάθεσιν VIII Μεραρχίας.
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός. Καλός
(β) Δ/τής Σώματος μετά Υπουργού Στρατιωτικών μετέβη ΦΙΛΙΑΤΕΣ σταθμόν Δ/σεως 74 Ταξιαρχίας.
(γ) Μεταβολαί Διατάξεως
Χ Μερ/χία
561 Τάγμα ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ-ΣΤΡΑΒΟΣΚΙΑΔΗ-ΔΡΥΜΑΔΕΣ
562 Τάγμα ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ-ΚΟΥΤΣΟΚΡΑΝΟ-ΠΟΝΤΙΚΑΤΕΣ
565 Τάγμα ΚΑΛΠΑΚΙ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-Γέφυρα Αγίων
569 Τάγμα ΒΙΓΛΑ-ΝΤΟΥΣΚΑ
Ανωτέρω τμήματα θ’ αντικαταστήσωσι τα τοιαύτα 75 Ταξιαρχίας ίνα συγκεντρωθή αύτη δι’ επιχείρησιν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
(δ) Συμβάντα-Ενέργειαι
(ι) ΠΩΓΩΝΙ. Εσυνεχίσθη εκκαθάρησις περιοχής άνευ σοβαρού συμβάντος.
Ανευρέθησαν 17 τυφέκια, 5 λέβηντες τρόφιμα και νοσοκομειακόν υλικόν συμμοριτών.
(ιι) 581 Τάγμα (76 Ταξιαρχίας) εξόρμησαν εκ περιοχής ΚΤΙΣΜΑΤΑ κατέλαβε κατόπιν αγώνος ύψωμα 748 (R.6577).
Δεχθέν αντεπίθεσιν υποστηριζομένην και εκ του Αλβανικού εδάφους συνεπτύχθη αρχικάς του θέσεις.
Η σίμπτυξις αύτη δεν εδικαιολογείτο.
(ιιι) Τμήματα 35 Ταξιαρχίας εκ της περιοχής ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ κατέλαβε ΠΕΤΡΑ ΧΑΙΔΩΣ παρενοχλούμενον διά πυρών από ΧΑΒΟΣ.
(ε) Εκδοθείσαι Διαταγαί Σώματος
Λόγω συμπτύξεως εκ των καταληφθεισών την πρωϊάν θέσεων, του 581 Τάγ/τος ο Δ/τής Σώματος εξέδωσε κάτωθι διαταγήν.
« Α΄ΣΣ/Α1 032200
Αριθ. 3/568
ΠΡΟΣ Διοικητήν 76 Ταξιαρχίας Ταξίαρχον Φραγκιαδάκην
ΚΟΙΝ VIII Μεραρχίαν-75 Ταξιαρχίαν
Πληροφορούμαι με κατάπληξιν ότι Ταγ/ρχης Λαναράς εγκατέλειψε καταληφθείσαν θέσιν (.) Από της στιγμής ταύτης σεις και ο Λαναράς είσθε υπεύθυνοι απέναντι μου (.)
Την 0400 ώραν αύριον θα τεθήτε προσωπικώς επί κεφαλής ολόκληρου του Τάγματος και θα το εγκαταστήσετε επί ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ έστω και διά της λόγχης (.) Ταγ/ρχην Λαναράν εάν θεωρείται υπεύθυνον εγκαταλείψεως θέσεως προφυλακίσατε τον (.).
Την 0800 ώραν θα έχω προσωπικόν σας μήνυμα απ’ ευθείας ΣΣ ότι ΒΕΛΤΙΣΤΑ ανεκατελήφθη (.) Επαναλαμβάνω σας καθιστώ προσωπικώς υπεύθυνον (.)
Τ Σ Α Κ Α ΛΩ Τ Ο Σ

Και πράγματι την επομένην ο Δ/τής 76 Ταξιαρχίας ανέφερε ως κάτωθι:
ΠΡΟΣ: Α΄ΣΣ 041500
Αριθ. 3986 Τάγμα εγκατεστάθη ως υπ’ αριθ. 37568/3-9-48 Διαταγήν υμών την 1415 ώραν (.)
Ταξίαρχος Φραγκιαδάκης
Ο Δ/τής του Σώματος απέστειλε κάτωθι Δ/γήν
ΑΠΟ: Α΄ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Ταξίαρχον Φραγκιαδάκην (76 Ταξιαρχίας)
Αριθ. 1/37
Υμέτερον Α.Π. 3986/041500 ελήφθη(.)
Του λοιπού τοιαύτα ζητήματα επιθυμώ να χειρίζεσθε αυτοπροσώπως βάσει της πείρας σας, ην αναγνωρίζω (.) Πάντως σύνθημα Α΄ΣΣ είναι ότι αντικειμενικός σκοπός καταλαμβανόμενος δεν εγκαταλείπεται άνευ ρητής Διαταγής Διοικητού μεγάλης Μονάδος .
Τ Σ Α Κ Α Λ Ω Τ Ο Σ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Συμβάντα Ενέργειαι
΄Ηρχισε μετακίνησις τμημάτων διά την επιχείρησιν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και ταυτοχρόνως προκαταρτικαί ενέργειαι προς περίσχισιν ταύτης και απαγόρευσιν εξόδου των εν τη ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ συμμοριτών. Ούτω:
74 Ταξιαρχία ανατρέψασα σήμερον μικροαντιστάσεις ήχθη εσπερινάς ώρας επί γραμμής.
628 Τάγμα ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ
625 -//- ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑ – ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟ
611 -//- ΣΟΥΤΙΣΤΑ
75 Ταξιαρχία συνεκεντρώθη περιοχήν (R.6779) – (R.6979)-(R.7276)
76 Ταξιαρχία:
581 Τάγμα εξορμήσαν 0500 ώραν κατόπιν αγώνος και τη υποστηρίξει Πυρ/κού κατέλαβε 13ο ώραν υψώματα ΒΑΛΤΙΣΤΑΣ (R.6578)
(γ) Εκδοθείσαι Διαταγαί Σώματος
Προς Χ Μεραρχίαν όπως 35 Ταξιαρχία ενεργήση διά Τάγ/τος επί ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ από ΠΕΤΡΑ ΧΑΙΔΩΣ προς κατάληψιν ΓΚΟΡΤΤΗΣ (R.7571). Προς ΙΧ Μεραρχίαν όπως αντικαταστήση διά τμημάτων της 36 Ταξιαρχίαν ήτις μέχρι 6 Σ/βρίου δέον έχη συγκεντρωθή ΑΓΙΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑΝ (ΓΡΑΜ-ΜΟΥ) τιθεμένη διάθεσιν Β΄ΣΣ διά περιοχήν ΒΙΤΣΙ.
Το 565 Τάγμα 36 Ταξιαρχίας μετά επιχείρησιν ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ θα συγκεντρωθή ΚΟΝΙΤΣΑΝ μέχρις εσπέρας 7 Σ/βρίου, ίνα εκείθεν κινηθή προς συννενόησιν Ταξιαρχίας του.
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Μεταβολαί Διατάξεως
VIII Μεραρχία
628 Τάγμα ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ
611 Τάγμα ΣΟΥΤΙΣΤΑ
625 Τάγμα υψ. 650 (R.7760)
75 Ταξιαρχία ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ με 582, 583, 584, Τάγ/τα της περιοχήν ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (R.7274)-(R.6981)
581 Τάγμα ΒΑΛΤΙΣΤΑ.
(γ) Συμβάντα Ενέργειαι
Συνεχίζεται αναπροσαρμογή διατάξεως διά επιχείρησι ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
565 Τάγμα κινηθέν από πρωίας εκ ΧΑΙΔΩΣ κατέλαβε 0900 ώραν ΓΚΟΡΤΣΕΣ επί ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ άνευ αντιστάσεως.
Συμμορίται αποσύρονται εντός τοποθεσίας ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
(δ) Μηχανικόν: ΄Ηρχισε και συνεχίζει δραστηρίως διάνοιξιν διατεθεισών οδεύσεων διά την έγκαιρον προώθησιν Πυρ/κού και τεθωρακισμένων.
(ε) Αεροπορία: Ήρχισε συστηματικήν αναγνώρισιν οχυρω-μένης τοποθεσίας ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και λήψιν φωτογραφιών. Βάσει καταρτισθέντος τη συνεργασία Σώματος, Μεραρχίας και Αρχηγού Αεροπορίας προγράμματος, προπαρασκευαστικών βομβαρδισμών οχυρώσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διά αεροπλάνων ΝΤΑΚΟΤΑ και ΣΠΙΤΦΑΪΡ η αεροπορία ήρξατο προπαρασκευαζομένη διά την ενέργειαν ταύτην.
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Μεταβολαί Διατάξεως
75 Ταξιαρχία
584 Τάγμα ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ
583 -//- ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ
582 -//- ΛΑΒΔΑΝΗ
(γ) Συμβάντα ενέργειαι
Συνεχίζονται μετακινήσεις τμημάτων προς λήψιν τελικής επιθετικής διατάξεως και εκκαθάρισις εξωτερικής περιοχής ΜΟΥΓΚΑΝΑΣ. Τμήματα 75 Ταξιαρχίας εξορμήσαντα Πρωίαν σήμερον κατέλαβον κατόπιν αγώνος ΑΓΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ (R.6971) ΚΡΕΜΙΤΙΚΟ ΑΣΗΜΙ – δύο ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ (R.7365), περισφίξαντα ούτω ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ από Ανατολών.
581 Τάγμα μέχρις επιλεύσεως σκότους δεν ηδυνήθη καταλάβη αντικειμενικόν σκοπόν (ύψωμα 798) (R.6773).
Αεροπορία
Ήρχισε από σήμερον η εφαρμογή του προγράμματος βομβαρδισμών υπό αεροπορίας βάσει επιμελώς καταρτισθέντος σχεδίου. Διά εξ ΝΤΑΚΟΤΑ ερρίφθησαν 76 βόμβαι 250 λιβρών εις περιοχάς ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ – ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ – ΛΕΙΑΣ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ. Το πρόγραμμα προπαρασκευής διά την καταστροφήν των συμμοριακών οργανώσεων τον εκνευρισμόν και την ηθικήν κατάστασιν τούτων περιλαμβάνει εκτός των βομβαρδισμών αεροπορίας κατά την ημέραν και συστηματικήν παρενόχλησιν κατά την νύκτα υπό του Πυροβολικού. Το τοιούτον σφυροκόπημα διά διατηρηθή από σήμερον μέχρι της 11ης Σεπτεμβρίου ημέραν ενάρξεως της παραπλανιτικής επιθέσεως από Νότου 74 και 76 Ταξιαρχιών.
(δ) Εκδοθείσαι Διαταγαί και υποβληθείσαι αναφοραί
κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 225778/4009/4-9-48 Διαταγής ΓΕΣ δι’ ης διατάσσει την διάθεσιν 36 Ταξιαρχίας εις Β΄ΣΣ λόγω της εις ΒΙΤΣΙ καταστάσεως το ΣΣ υπέβαλε κάτωθι Α.Π. Φ3/583/5-9-48 Τηλεφωνικήν αναφοράν του.

ΑΠΟ: Α΄ΣΣ/Α1 051320
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1

Σ Η Μ Α

Αρι. Πρωτ. Φ3/583 (.) ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ (.) ΑΡΧΕΤΑΙ (.)
Υμέτερον 225778/4 Σεπτεμβρίου (.)Συνέχεια αναφοράς 3/580/04094 (.)
36 Ταξιαρχία διετάχθη συγκεντρωθή εσπέραν 060948 ΑΓΙΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑΝ διάθεσιν Β΄ΣΣ (.) Ζώνη Βορείως ΓΡΑΜΜΟΥ Β΄ΣΣ τηρείται υπό ημετέρων δυνάμεων (.) Διά κυρίαν ενέργειαν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διετέθη ολόκληρος VΙΙΙ Μερ. συν τρία Τάγματα Εθνοφρουράς (.) Περιοχή ΠΩΓΩ-ΝΙΟΥ διετέθη 35 Ταξιαρχία απαλλάξασα τμήματα ογδόης (.) Περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ 613 Τάγμα (.) 563 Τάγμα διετέθη περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ και ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ (Σ. 2224) (.) Ριζική εκκαθάρισις νοτίως ΜΕΤΣΟΒΟΥ περιοχής προβλέπεται μετά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ (.) ΣΣ εν πλήρη επιγνώσει γενικωτέρων αναγκών εκπληροί ανατεθείσας αυτώ αποστολάς πάντοτε έκπληρον και γενικωτέρας αιτήσεις διαθέσεως και πυρομαχικών ακόμη (.) Τέλος (.)

ΝΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η VΙΙΙ Μεραρχία υπέβαλε συνημμένως Α.Π. 41596/6-9-48 Διαταγήν επιχειρήσεων εγκριθείσαν

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΤΑΥΡΟΣ» Δι’ εκτάκτου Αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: 74, 75, 76, Ταξιαρχίας ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Δ/σιν Πυρ/κού Μερ/χίας VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ/ΑΙ
Α. ΒΓ. Κ. Διοικητήν Δ/σεως Αριθ. Α.Α.Π. 41596
Διοικητήν 714 Λ. Μηχανικού ΣΤΓ 918 τη 6-9-48

ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/ΑΙ, 35 Ταξ-χίαν
ΑΕΑ
ΑΙ (2)

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΗΣ: ΤΣΑΜΑΝΤΑ – ΔΟΛΙΑΝΑ 1:50.000
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) Εχθρός: Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών
(β) Φίλια τμήματα
(ι) Εις την περιοχήν ΠΩΓΩΝΙΟΥ μέχρι της Δημοσίας οδού ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΤΙΣΜΑΤΑ προς Νότον εγκατεστάθησαν τμήματα της Χης Μεραρχίας αναλάβοντα τον έλεγχον της περιοχής.
(ιι) Εις την περιοχήν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ εκτενομένην Β.Δ. μέχρι 19 χιλμ. οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΑΛΠΑΚΙ – χωρίον ΡΟΔΟΤΟΠΙ – χωρίον ΚΟΝΤΣΙΚΑ ασκεί τον έλεγχον το 80 Τ.Ε. υπό την Διοίκησιν του Α΄ΣΣ.
(ιιι) Εις την περιοχήν Ν. δημοσίας οδού ΜΠΙΣΔΟΝΙΟΥ – ΜΕΝΙΝΑ (ΣΟΥΛΙΟΥ) κινείται το 613 τάγμα της 71 Ταξ/χίας προς δίωξιν της συμμορίας ΒΑΣΙΛΑΡΑ.
2. ΠΡΟΘΕΣΙΣ
Εκκαθάρισις της οχυρωμένης περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και εδραιώσεως επ’ αυτής.
3. ΜΕΘΟΔΟΣ:
Κατόπιν παρατεταμένης προπαρασκευής προς επηρεασμόν του ηθικού των αμυνομένων και καταστροφήν εν τω μέτρω του δυνατού των οργανώσεων του, κυρία προσπάθεια ν’ αχθώσι δυνάμεις επαρκείς επί του ζωτικού τμήματος της τοποθεσίας ανώνυμον ύψωμα (655683) υψ. 1594 – υψ. 1430 ΚΟΥΦΑΛΟ και εκείθεν να προσβάλωσι την τοποθεσίαν εκ των Νότων εισδύουσαι προς τας κατευθύνσεις.
(α) υψ. 1806-1795 ΜΑΝΔΡΙ ΛΙΑΓΚΟΥ και υψ. 1437
(β) υψ. 1594 ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΗΣ
(γ) υψ. 1430-ΚΟΥΦΑΛΟ προς ΣΚΗΤΑΡΙ
Επιβοηθητική ενέργεια υπέρ της κυρίας προσπαθείας η κατάληψις της ΤΑΒΕΡΑΣ και διείσδυσις προς ΒΕΡΤΟΠ και περιοχήν ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ – ΛΕΙΑ, επί σκοπώ συνεννοήσεως των από Β. και Ν. ενεργειών προς διχασμόν της τοποθεσίας. Κατά της εξεχούσης ΚΑΣΤΡΙ -ΣΤΑΛΟΣ επιθετικαί ενέργειαι προ αγκίστρωσιν δυνάμεων και εις ευνοϊκήν περίπτωσιν κατάληψιν τούτων, εάν εξοικονομηθώσι μέσα εις πυροβολικόν και αχθώσι άρματα μάχης εγκαίρως εις περιοχήν ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ.
4. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
ΔΕΞΙΑ (από Β.Α.) 75 Ταξιαρχία.
Υπό την Διοίκησίν της: 581 Τάγμα, 85 Τάγμα Εθνοφρουράς
Προς υποστήριξίν της: Δύο Διμοιρίαι 540 Λόχου Πολυβόλων
– Μία Διμοιρία του 530 Λόχου
Πολυβόλων
– 105 Σ.Π. Πυρ/κού μείον Πυρ/χία
– 141 ΜΟΠ μείον Πυρ/χία (δύο Πυροβόλα)
– 152 ΜΜΠ
ΚΕΝΤΡΟΝ (από Νότον) 76 Ταξιαρχία μείον 581 Τάγμα.
Υπό Διοίκησίν της: 65 Τάγμα Εθνοφρουράς
– 17 Τάγμα Εθνοφρουράς
Προς υποστήριξιν της: Ουλαμός Τεθωρακισμένων
– Διμοιρία 540 Λόχου Πολυβόλων
– Ομάς 530 Λόχου
– Πυρ/χία 141 ΜΟΠ (δύο Πυροβόλα) – Ουλαμός αρμάτων μάχης.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ (από Ν.Δ.) 74 Ταξιαρχία.
Υπό Διοίκησίν της: 66 Τάγμα Εθνοφρουράς
Προς υποστήριξίν της: Διμοιρία 540 Λόχου Πολυβόλων
Διμοιρία 530 Λόχου Πολυβόλων
– Ουλαμός Τεθωρακισμένων
– Ουλαμός αρμάτων μάχης
– ΙΙ Μοίρα του 102 ΣΠΠ.
5. ΟΡΙΑ ΖΩΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(α) Μεταξύ 75 και 76 Ταξιαρχιών ΚΟΥΦΑΛΟ χωρίον ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗ εις 75 Ταξιαρχίαν – ΣΟΥΝΙΣΤΑ εις 76 Ταξιαρχίαν.
(β) Μεταξύ 76 και 74 Ταξιαρχιών ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ρ.6664) εις 74 Ταξ. ΚΩΣΤΑΝΗ (Ρ.668603) εις 74 Ταξιαρ. ΛΑΓΚΑΒΙΤΣΑ ΠΟΤ. εις 76 Ταξιαρχίαν.
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
(α) 75 Ταξιαρχία.
Να επιτεθή εν τη κατευθύνσει ΠΡΕΝΤΑΡΙ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ υψ. 1594 και να καταλάβη τους διαδοχικούς αντικειμενικούς σκοπούς.
– ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΣΕΡΜΕΣ
– ΑΝΩΝΥΜΟΝ (Ρ.655673) – υψ. 1594 – ΚΟΥΦΑΛΟ.
Μετά την κατάληψιν του τελευταίου τούτου να είναι εις θέσιν να εκμεταλλευθή αμέσως και δραστηρίως προς υψ. 1806 και ΤΣΑΜΑΝΤΑ και προς Νότον κατά ΣΚΗΤΑΡΙΟ – ΛΕΙΑ.
Προς τούτο δέον να μη επεκταθή το αριστερόν της Νοτιώτερον της γραμμής ΚΟΥΦΑΛΟ – αντέρισμα ΠΑΛΗΟΓΚΟΥΡΤΣΑ – (Ρ.705682) και να έχη επιθετικήν διάταξιν κατά βάθος.
(β) 76 Ταξιαρχία
Να πιέση εν τη γενική κατευθύνσει ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ – ΒΕΛΙΚΑ – ΣΤΑΛΟΣ και εφ’ όσον παρουσιασθούν ευνοϊκαί συνθήκαι να επιχειρήση την κατάληψι των συγκροτημάτων ΣΤΑΛΟΣ -ΚΑΣΤΡΙ.
(γ) 74 Ταξιαρχία
Να επιτεθή προς κατάληψιν της ΤΑΒΕΡΑΣ και εν συνεχεία προς ΒΕΡΤΟΙ. Να πιέζη ταυτοχρόνως προς την κατεύθυνσιν υψ. 520 (Ρ.6461) ΛΕΙΑ-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ διεισδύουσα όσο το δυνατόν βαθύτερον εντός της εχθρικής τοποθεσίας επί τω σκοπώ όπως αγγιστρώση δυνάμεις του εχθρού. Να καλύψη διά μικρού τμήματος το αριστερόν πλευρόν της 76 Ταξ. από της κατευθύνσεως ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Ρ.66530) ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ρ.6762).
7. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
(ι) Τελούν υπό την Διοίκησιν του Δ/του Πυρ/κού της Μεραρχίας να είναι εις θέσιν να υποστηρίξη κατά προτεραιότητα την επίθεσιν της 75 Ταξιαρχίας εν τη ζώνη της κυρίας προσπαθείας διά του συνόλου πλην της Μοίρας του 102 ΣΠΠ. Να δύναται να βάλη μέχρι της γραμμής υψ. 1806 -ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ – ΣΤΑΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙ.
(ιι) Η ΜΠΠ η εν τη ζώνη της 74 Ταξ. να δύναται να βάλη μέχρι: Ανώνυμον (Ρ.654653) – ΚΟΥΦΑΛΟ – ΣΚΗΤΑΡΙΟ – ΣΤΑΛΟΣ – ΚΑΣΤΡΙ.
(ιιι) Ο Ουλαμός Ορειβ. πυρ/κού ο εν τη ζώνη της 76 Ταξ. να δύναται να μετέχη συγκεντρώσεων μέχρι ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΣΚΗΤΑΡΙΟ -ΛΕΙΑ.
8. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Θα μετάσχη εις την προπαρασκευήν της επιθέσεως διά βομβαρδισμού των κυριωτέρων στόχων βάσει καταρτισθέντος προγράμματος η δε αεροπορία διώξεως θα υποστηρίξη την επίθεσιν βάσει αιτήσεων των Ταξιαρχιών με προτεραιότητα ικανοποιήσεως αιτήσεων 75 Ταξιαρχίας.
9. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Ενεργεί ήδη βάσει προφορικών οδηγιών διά την διευθέτησιν και κατασκευήν οδών διά την προσέγγισιν του Πυρ/κού και των αρμάτων μάχης.
10. ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
Να υποστηρίξωσι την επίθεσιν των 74 και 76 Ταξιαρχιών προσεγγίζοντα όσον το έδαφος επιτρέπει τας οργανωμένας θέσεις του εχθρού και εξουδετερόνοντας τας εχθρικάς αντιστάσεις.
11. Χώροι λήψεως σχηματισμών μάχης οι ήδη κατεχόμενοι υπό των Ταξιαρχιών
12. Ημέρα και ώρα επιθέσεως καθωρισθήσεται διά νεωτέρας διαταγής.
13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Τ.Σ. Μεραρχίας ΣΤΡΑΝΙΣΤΑ
Τ.Σ. 75 Ταξιαρχίας ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΝ
Τ.Σ. 76 Ταξιαρχίας ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ
Τ.Σ. 74 Ταξιαρχίας περιοχήν ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ
Σχέδιον Διαβιβάσεων εκοινοποιήθη κεχωρισμένως.
14. Σχέδιον ανεφοδιασμού και διακομιδών κοινοποιηθήσεται κεχωρισμένως.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.-

Ακριβές Αντίγραφον Ο
Γ.Φ./Β.Ν Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Νεφελώδης ιδία εις τα ορεινά.
(β) Μεταβολαί Διατάξεως
Τ.Σ./74 Ταξιαρχίας ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ
628 Τάγμα από ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ εις ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Ρ.6360)
Τ.Σ./76 Ταξιαρχίας ΒΡΟΥΣΤΙΝΑ
Τ.Σ./35 Ταξιαρχίας ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
(γ) Συμβάντα ενέργειαι:
Τμήματα 75 Ταξιαρχίας επιτεθέντα πρωΐαν σήμερον κατέλαβον κατόπιν αγώνος ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΝ – ύψωμα 798 (Ρ.6773) και ολοκλήρωσαν ΑΓΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ.
581 Τάγμα ευρισκομένου ΒΑΛΤΙΣΤΑΣ εβλήθη πρωίαν σήμερον δι’ όλμων εξ Αλβανικού εδάφους με αποτέλεσμα τραυματισμόν 6 ανδρών.
Αεροπορία: Λόγω νεφώσεως δράσις περιορισμένη. 2 Ντακότα εβομβάρδισαν στοχους επί ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διά βομβών 250 λιβρών.
Αναγνωριστικαί έξοδοι δύο Χάρβατ ερρίφθησαν προκηρύξεις εις ολόκληρον την περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
Μηχανικόν. Συνεχίζει δραστηρίως διάνοιξιν οδεύσεων προς ΣΤΡΑΤΙΝΙΤΣΑ – ΓΥΦΤΟΠΟΤΑΜΟΝ, προς ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ και προς ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ – ΠΟΒΛΑ.
Πυρ/κόν. Ήρξατο συστηματικήν παρενόχλησιν κατά την νύκτα των εχθρικών θέσεων, προς εκνευρισμόν εχθρού και πτώσιν του ηθικού.
(δ) Εκδοθείσαι Διαταγαί.
Κατόπιν της Α.Π. 9813/5-9-48 αναφοράς Δ/τού Χ Μεραρχίας Υποστράτηγον Βασιλά δι’ ής ούτος αναφέρει ότι τα τμήματα 35 Ταξιαρχίας έχουν ανάγκην αναπαύσεως και ανασυγκροτήσεως και συνεπώς δεν πρέπει να συμμετάσχουν εις τον αγώνα κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εξεδόθη κάτωθι Διαταγή Σώματος.
Αριθ. Φ3/594/7 Σ/βρίου ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς Δ/την Χ Μεραρχίας
Υμέτερον 9813/5-9-48 (.)
Μη λησμονείτε ότι αν Μεραρχίας σας έχει προσωρινώς στατικήν αποστολήν, ΣΣ διεξάγει σοβαρωτάτας επιχειρήσεις κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, ής οχύρωσις και εδαφικαί δυσκολίαι μεγαλύτεραι ΓΡΑΜΜΟΥ (.) Ανάγκη σύνολον δυνάμεων ΣΣ συμβάλλουν επιτυχίαν, ής σημασία ουδενός διαφεύγει (.)
Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ»

Ομοίως κάτωθι διαταγή προς Χ Μεραρχίαν.

Α.Π. 7/234/6-9-48
35 Ταξιαρχία συγκεντρωθή εσπέραν 8 Σ/βρίου μεταξύ ΒΑΛΤΙΣΤΑΣ και ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ρ.7176) διάθεσιν ΣΣ (.)
Στρατηγείον Ταξιαρχίας ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (.)
Ζώνη Δυτικώς ΒΟΪΔΟΜΗΤΗ Ποτ. και από αμαξιτής ΚΑΛΠΑΚΙ -ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ναι) μέχρι συνόρων αναληφθή υπό δύο Ταγ/των 37 Ταξιαρχίας (.)
Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ»

Ομοίως Α.Π. 7/235/7 Σ/βρίου Διαταγή Σώματος προς Χ Μεραρχίαν ίνα 565 Τάγμα της συγκεντρούμενον σήμερον ΚΟΝΙΤΣΑΝ προωθηθή το ταχύτερον ΕΠΤΑΧΩΡΙ διάθεσιν Β΄ΣΣ.
Επικειμένης της ενάρξεως της κυρίας κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ενεργείας ο Δ/τής του ΣΣ εξέδωσε την κάτωθι Δ/γήν προς τους Αξ/κούς και οπλίτας VΙΙΙ Μεραρχίας.
Φ.3/567/7-9-48
Ήρξατο ήδη η επίθεσις της Μεραρχίας σας κατά του δευτέρου καταφυγίου των Εαμοβουλγάρων της περιοχής Πωγωνίου ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ(.) Όπου η Ταξιαρχία του ΚΛΕΦΤΗ προχωρεί τίποτε δεν σταματά σαρώνεται(.) Οπωσδήποτε και αν θέλουν οι Βούλγαροι να παρουσιάσουν την ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ οχυρωμένην, τονίζω ότι η οχύρωσις εις ουδέν θα τους ωφελήση και θα μετανοήσουν πικρά αν νομίζουν ότι θα σωθούν(.) Ζητώ απ’ όλους να αντιληφθήτε Ταξίαρχοι και Δ/ταί Ταγμάτων, Λόχων και Διμοιριών(.) Πρόκειται περί εκμεταλλεύσεως της επιτυχίας του ΓΡΑΜΜΟΥ, εκμεταλλεύσεως του ηθικού(.) Χρησιμοποιήσατε όλα σας τα μέσα και κτυπάτε αλύπητα(.) Η υποστήριξις εις Πυρ/κόν και αεροπορίαν ην θα σας παράσχη το ΣΣ θα είναι άνευ προηγουμένου(.) Ο Θεός μαζί σας(.)

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: τας απογευματινάς ώρας ραγδαία βροχή.
(β) Ο Δ/τής του Σώματος, μετέβη εις το εν ΜΟΝΗ ΒΕΛΑ τακτικόν Στρατηγείον VΙΙΙ Μεραρχίας.
(γ) Συμβάντα Ενέργειαι
Συνεχίσθησαν προπαρασκευαί και μετακινήσεις τμημάτων προς κατάληψιν βάσεως εξορμήσεως και περίσφιξιν οχυρωμένης τοποθεσίας ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
Λαμβάνονται μέτρα απαγορεύσεως διαφυγής Συμμοριτών εκ ταύτης.
Αεροπορία: δράσις περιωρισμένη λόγω καιρού.
Δύο έξοδοι αεροπλάνων Χάρβατ δι’ αναγνωρίσεως και ρίψιν προκηρύξεως.
Δύο Ντακότα εβομβάρδισαν οχυρωμένην περιοχήν ΤΣΑΜΑΝΤΑ διά 29 βομβών 250 λιβρών.
Πυροβολικόν:
Εξετέλεσε κατά την νύχτα βολάς παρενοχλήσεως βάσει προγράμματος.
Μηχανικόν:
Δραστηρία προσπάθεια διά διάνοιξιν διαταχθεισών οδεύσεων.
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Ομιχλώδης μετά ελαφρών βροχών.
(β) Μεταβολαί διατάξεως
35 Ταξιαρχίας
561 Τ. Πεζ. Περιοχήν (R.7080) – (R.7686)
562 Τ. Πεζ. Περιοχήν (R.7274)
563 T. Πεζ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ με Λόχον ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ
37 Ταξιαρχίας
567 Τ. περιοχήν (R.7282) – (R.7295) – (R.7286) – (R.7790)
569 Τ. ΚΑΛΠΑΚΙ (R.8491) – Γέφυρα ΑΓΙΩΝ.
(γ) Συμβάντα Ενέργειαι
Προώθησις περιπόλων προς αναγνώρισιν οργανωμένης περιοχής και εκκαθάρισιν ναρκοπεδίων.
Ανευρέθησαν 41 νάρκαι προσωπικού και ναρκοπαγίδες εκκαθαρισθείσαι.
Συνεχίζονται μετακινήσεις τμημάτων κατά την νύχτα προς λήψιν επιθετικής διατάξεως.
Διεπιστώθη δι’ αναγνωρίσεως ισχυρά κατοχή υπό συμμοριτών ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ.
Αεροπορία
Αναγνωρίσεως περιοχής διά 3 Χάρβατ και ενός ΄Οξφοδς. Εγίνοντο βομβαρδισμοί διά 8 Ντακότας ριφθεισών 62 βομβών των 500 λιβρών εις περιοχάς ΤΑΒΕΡΑ-ΣΤΑΛΟΣ-ΣΚΗΤΑΡΙ.
Πυρ/κόν
Συνεχίζει νυχτερινάς παρενοχλήσεις.
Μηχ/κόν
Συνεχίζει δραστηρίως διάνοιξιν οδών.
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Μεταβολαί Διατάξεως
Τ.Σ./VIII Μεραρχίας ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ
Τ.Σ./75 Ταξιαρχία ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΝ (R.7372)
105 Σ. Πεδ. Πυρ/κού (μείον Πυρ/χία) (R.7272)
152 Μοίρα Μέσου Πυρ/κου (R.7174)
141 ΜΟΠ (μείον Πυρ/χία) (R.715716)
΄Ιλη ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως με Ουλαμόν Τεθωρα-κισμένων ΒΡΟΥΣΙΝΑ.
΄Ιλη Εφόδου ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως και 8η ΄Εφιππος ΄Ιλη ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ.
625 Τάγμα (76 Ταξ.) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (R.7261)
Τ.Σ. /76 Ταξιαρχίας ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ
Ουλαμός αρμάτων ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ
613 Τάγμα από ΒΟΥΤΣΑΡΑ εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ και εκείθεν ΠΡΕΒΕΖΑ
524 Τάγμα (μείον Διλοχία) από ΙΩΑΝΝΙΝΑ εις ΒΟΥΤΣΑΡΑ.

(γ) Συμβάντα Ενέργειαι
Συνεχίζονται μετακινήσεις αναγνωρίσεις και προπαρασκευαί δι’ αυριανήν εξόρμησιν 74 και 76 Ταξιαρχιών (παραπλανητικαί ενέργειαι) κατά ΚΑΣΤΡΙ-ΣΤΑΛΟΣ-ΤΑΒΕΡΑ.
Αεροπορία
Δύο έξοδοι Οξφόρδ, διά αναγνωρίσεις και λήψιν φωτογραφιών. Βομβαρδισμοί. 6 Σπίτ-φαϊρ προσέβαλλον στοχους διά βομβών και ρουκετών και εκάλυψαν βομβαρδιστικά Ντακότα.
Διά 7 εξόδων Ντακότα εβομβαρδίστηκαν οχυρώσεις συμμοριτών περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ριφθεισών 45 βομβών των 500 λιβρών και 14 250 λιβρών.

Πυρ/κόν
Εξετελέσθη προπαρασκευή Πυρ/κού κατά ΤΑΒΕΡΑΣ-ΣΤΑΛΟΥ-ΚΑΣΤΡΙ προς και υποβοήθησιν αυριανής ενεργείας 74 και 76 Ταξιαρχιών κατά άνω αντικειμενικών σκοπών.
Μηχανικόν
Κατόπιν εντόνου εργασίας διηνοίχθησαν οδεύσεις μέχρι ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ και ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ όπου και μετεστάθμευσαν άρματα μάχης και Πυρ/κόν.
Ομοίως συνεχίζεται ταχυτάτη εργασία διανοίξεως οδού μέχρι ανατολικών αντερεισμάτων ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ.
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Τακτικόν Στρατηγείον Σώματος ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ
(γ) Μεταβολαί Διατάξεως
Τ.Σ./ 35 Ταξιαρχία ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ
561 Τάγμα ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ με Λόχον (R.7477)
562 Τάγμα Περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ με Διλοχίαν υψ.798
((R.6773) αντικατέστησε 581 Τάγμα)
581 Τάγμα από περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ εις (R.7169)
582 Τάγμα εις ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΝ (R.7072)
85 Τάγμα Εθνοφρουράς περιοχήν ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΝ και
(R.7267)
VIII ΄Εφιππος ΄Ιλη ΧΡΙΣΤΟΜΑΤΟ (R.7267)
(δ) Συμβάντα Ενέργειαι
Από 0630 ώρας ήρχισε ισχυρά από Νότου παραπλανητικήν ενέργειαν των 74 και 76 Ταξιαρχιών, με σοβαράν υποστήριξιν Πυρ/κού, αεροπορίας, αρμάτων.
Η 74 Ταξιαρχία
Εκινήθη προς κατάληψιν ΤΑΒΕΡΑΣ. Τμήματά της ήχθησαν 200 μέτρα από κορυφής, πλην συμμοριτών εξαπέλυσαν ισχυράν αντεπίθεσιν υποστηριζομένη υπό Πυρ/κού και όλμων και ηνάγκασαν τμήματα επανέλθωσι βάσεις εξορμήσεώς των.
76 Ταξιαρχία
611 Τάγμα (μείον Διλοχία) επιτέθη κατά ΒΕΛΙΚΑΣ (υψ. 858) Διλοχία του Τάγματος τούτου ενεργεί προς ΚΑΣΤΡΙ καλύπτοντας δεξιάν πλευράν ενεργούντων κατά ΒΕΛΙΚΑΣ.
Κατόπιν σκληρού αγώνος και με ισχυράν υποστήριξιν Πυρ/κού, αρμάτων, Αεροπορίας, η ΒΕΛΙΚΑ κατελήφθη 1700 ώραν.
Η προς ΚΑΣΤΡΙ ενεργούσα Διλοχία εσημείωσε σημαντικήν πρόοδον αχθείσαι μέχρι Νοτίων αντερεισμάτων ΚΑΣΤΡΙ.
Μετά κατάληψιν ΒΕΛΙΚΑΣ ο εχθρός εξεδήλωσε πυκνόν πυρ όλμων εξ ου σημαντικαί ημέτεραι απώλειαι.
Κατά την νύχταν ισχυραί εχθρικαί αντεπιθέσεις απεκρούσθησαν με σοβαράς διά τους συμμορίτας απωλείας.
75 Ταξιαρχία
Εβελτίωσε τας θέσεις της επί της βάσεως εξορμήσεως και ώθησε περιπόλους προς σύσφιξιν επαφής.
Η συγκρότησις του αγώνος ον διεξήγαγον αι 74 και 76 Ταξιαρχίαι, η υποστήριξις τούτων υπό Πυρ/κού, αεροπορίας και αρμάτων μάχης η κατάληψις της ΒΕΛΙΚΑΣ και η εκ προθέσεως χλιαρά ενέργεια της 75 Ταξιαρχίας ευρισκομένης εις την κυρίαν προσπάθειαν ότι έδωσαν σαφή την εντύπωσιν εις τους συμμορίτας ότι η κυρία ενέργεια κατευθύνετο προς ΚΑΣΤΡΙ-ΣΤΑΛΟΝ-ΠΛΟΚΙΣΤΑ και ούτω επιτεύχθη απολύτως η επιτεθείσα υπό του Σώματος παραπλάνησις και αγκίστρωσις του συμμοριακού όγκου έναντι της δευτερευούσης κατευθύνσεως .
(ι) Απώλεια: Υπήρξαν σημαντικαί διά της ημετέρας λόγω του ακαλύπτου και πετρώδους εδάφους και των σφοδρών πυρών, ιδία όλμων των συμμοριτών.
Εκδοθείσαι Διαταγαί
(ι) Διετάχθη εκδήλωσις κυρίας επιθέσεως δι’ αύριον υπό 75 Ταξιαρχίας εις το δεξιόν.
Ομοίως διετάχθησαν 74 και 76 Ταξιαρχίαι όπως συνεχίσωσι αμείωτον την παραπλανητικήν των προσπάθειαν από Νότον.
(ιι) Ελήφθη κάτωθι Διαταγή ΓΕΣ/Α1

«ΑΠΟ: ΓΕΣ/Α1 111130
ΠΡΟΣ: Α΄Β΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ, ΓΕΣ/Α1.Γ1
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. 226137(.)ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ(.)
΄Ογκος συμμοριτών δίδει απεγνωσμένην μάχην ΒΙΤΣΙ (.) Μέρος τούτου υπερασπίζεται επίσης ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ (.) Α΄ΣΣ έχει δυνατότητα συνεχίση αναληφθείσαν επιχείρησιν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και εξασφαλίση απαγρίπνησιν ΠΩΓΩΝΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ και λοιπής ζώνης διά των ογδόης και εννάτης Μεραρχιών (.) Χ Μεραρχία επιβάλλεται διατεθή ταχύτερον διά μάχην ΒΙΤΣΙ (.) Κίνησις Χ Μεραρχίας άρξητε από λήψεως προοδευτικώς (.) Χρησιμοποιηθούν άπαντα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα Α΄ΣΣ μέχρι ΕΠΤΑΧΩΡΙ (.) Εκείθεν μεταφορά μερίμνη Β΄ΣΣ (.) Κλιμάκια Στρατηγείου Μεραρχίας και εν ανάγκη Ταξιαρχιών κινηθούν Αεροπορικώς δι’ αναγνωρίσεις (.)
Αναφέρατε ΓΕΣ καθημερινώς κινούμενα Τμήματα (.)
Αντιστράτηγος ΓΙΑΝΤΖΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
(ιιι) Κατόπιν ανωτέρω Διαταγής εξεδόθη η ΑΠ 7/287/11-9-48 Διαταγή Σώματος προς ΙΧ Μεραρχίαν όπως αντικαταστήση τα τμήματα της Χ Μεραρχίας.
Αύται η ζώνη ευθύνης της ΙΧ Μεραρχίας επεκτείνεται κατωτέρω:
Προς Ανατολάς μέχρι ΡΩΜΗΟΥ (ναι) ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ (ναι) ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΖΟΣ (όχι)
Προς Νότον ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΖΟΣ (όχι) ΓΚΑΜΗΛΑ (όχι) ΠΑΠΙΓΚΟΝ (ναι) ΕΛΑΙΑ αμαξιτή ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΗ – ΚΑΚΑΒΙ (ναι) Ανάληψις ευθύνης από 1900 ώρας 12 Σ/βρίου.
Η VΙΙΙ Μεραρχία διετάχθη όπως θέση διάθεσιν Χ Μεραρχίας τον 530 Λόχον Πολυβόλων της.
Ομοίως εξεδόθη η Α.Π. 7/285/11-9-48 Διαταγή Σώματος προς Χ Μεραρχίαν ρυθμίζονται τον τρόπον κινήσεως της προς ΕΠΤΑΧΩΡΙ.
Η 35 Ταξιαρχία της (561-562 Τάγ/τα) θα παραμείνη μέχρι πέρατος επιχειρήσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, μεθ’ ό θα κινηθή προς συνάντησιν Μεραρχίας εις ΒΙΤΣΙ.
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Τακτικόν Σώματος ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ
(γ) Συμβάντα ενέργειαι
(ι) 75 Ταξιαρχία
Από 0530 ώρας ήρχισε η εκδήλωσις της κυρίας ενεργείας διά της 75 Ταξιαρχίας επί της κατευθύνσεως.
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ-Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ το 584 Τάγμα ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΕΡΜΕΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ το 583 Τάγμα ΓΡΕΜΙΤΙΚΟ ΑΣΗΜΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ το 581 Τάγμα.
Το 582 Τάγμα εφεδρεία όπισθεν του 584 Τάγ/τος.
Η 35 Ταξιαρχία εφεδρεία περιοχήν μεταξύ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ-ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ.
Τα Τάγματα κλιμακίου μάχης εξορμήσαντα εκ της γενικής γραμμής ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΡΕΜΙΤΙΚΟ ΑΣΗΜΙ διήλθον το ΚΑΣΟΒΙΤΙΚΟΝ ρεύμα και ανελθόντα επί των ανατολικών κρασπέδων ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΣΕΡΜΕΣ Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ προσέκρουσαν επί ισχυρών αντιστάσεων λόγω δε και λοχμώδους εδάφους δεν κατώρθωσαν να πραγματοποιήσουν σημαντικήν πρόοδον.
Μικρά τμήματα κατωρθώσαντα μετά μεγάλων δυσκολιών, λόγω του δασώδους εδάφους να πλησιάσωσι τας εχθρικάς αντιστάσεις, εδέχθησαν ισχυραί αντεπιθέσεις και συνεπτύχθησαν ανατολικώς ΚΑΣΟΒΙΤΙΟΥ.
Ούτω η πρώτη ημέρα της κυρίας ενεργείας δεν εσημείωσεν πρόοδον, γεγονός όπερ ανησύχησε ιδιαιτέρως το ΣΣ.
(ιι) 74 και 76 Ταξιαρχίαι εσυνέχισαν ισχυράν πίεσιν από Νότου κατά ΤΑΒΕΡΑΣ-ΛΕΙΑΣ ΣΤΑΛΟΥ-ΚΑΣΤΡΙ, χωρίς να σημειώσουν πρόοδον.
Ισχυραί εχθρικαί αντεπιθέσεις κατά ΒΕΛΙΚΑΣ απεκρούσθησαν.
(ιιι) Ο Δ/τής του Σώματος μεταβάς εις τας θέσεις Πυρ/κού παρά ΓΥΦΤΟΠΟΤΑΜΟΝ και πληροφορηθείς την κατάστασιν έναντι της ζώνης 75 Ταξιαρχίας επανελθών εις Σ.Δ/σεως ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ διέταξε τα κάτωθι.
Ο Δ/τής 75 Ταξιαρχίας να μετακινήση αμέσως τον Σταθμόν Διοικήσεως του από ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟΝ εις ΑΓΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ (ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ).
Ο Δ/τής της Μεραρχίας να μεταβή επίσης εις ΑΓΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ίνα αντιληφθή προσωπικώς της κατάστασιν και ωθήση τα τμήματα δραστηριώτερον προς επίθεσιν, των Διοικητικών, των Ταγ/των τιθεμένων επικεφαλής των τμημάτων κρούσεως.
Η επίθεσις να επαναληφθή την εω της 13 Σ/βρίου τη ισχυρά υποστηρίξει Πυρ/κού και Αεροπορίας.
Διετάχθη επίσης ο Επι/ρχης του Σώματος Συντ/ρχης Κετσέας όπως μετά των Συντ/ρχων ΄Αγγλου ΚΡΟΥΚ και Αμερικανού ΠΕΤΙΚΟΡ μεταβούν εις 74 Ταξιαρχίαν Νοτίου Τομέα όπως αντιληφθούν εκεί κατάστασιν και πιέσουν περισσότερον τα τμήματα προς δράσιν δι’ αγκίστρωσιν μεγαλυτέρων συμμοριακών δυνάμεων.
(ιυ) Ο Δ/τής της Μεραρχίας μεταβάς μετά του Δ/τού 75 Ταξιαρχίας εις ΑΓΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ και επικοινωνήσας προσωπικώς μετά Διοικητών των Ταγ/των εζήτησε από το ΣΣ όπως μη εκδηλωθεί η διαταχθείσα διά την 13 Σ/βρίου επίθεσις, αλλά να χρησιμοποιηθή η ημέρα αύτη δι’ ανασυγκρότησιν των τμημάτων και καλλίτεραν προπαρασκευή της επιθέσεως ήτις να πραγματοποιηθή την πρωϊαν της 14 Σ/βρίου.
Ο Δ/τής του Σώματος, καίτοι ο παράγων χρόνος τον επίεζε σοβαρώς λόγω της ανάγκης όπως μετακινηθή η Χ Μεραρχία προς περιοχήν ΒΙΤΣΙ ηναγκάσθη να ενδώση εις την αιτουμένην αναβολήν της επιθέσεως και καθώρισε ταύτην διά την πρωίαν της 14 Σ/βρίου.
Εκάλεσε όμως τον Δ/την της 35 Ταξιαρχίας Συντ/ρχην Βουργουράκην και τον διέταξε όπως μετακινήση και το έτερον Τάγμα του από ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΝ, μεταβή δε και ο ίδιος εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΝ, οπόθεν αναγνωρίζων το πρόσθεν έδαφος να είναι έτοιμος να ενεργήση και της κατευθύνσεως ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ-Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ, είτε υπερβαίνων την 75 Ταξιαρχίαν εάν αύτη καθηλωθή είτε ακολουθών ταύτη εάν η επίθεσις της εξελίσετο ευνοϊκώς.
(υ) Πυροβολικόν
Καθ’ όλην την ημέραν υπεστήριζε διά σφοδρών Πυρών την επίθεσιν της 75 Ταξιαρχίας.
(υι) Αεροπορία
Καθ’ όλην την ημέρα διά αεροπλάνων ΝΤΑΚΟΤΑ και ΣΠΙΤ-ΦΑΙΡ εβομβάρδιζε τας οχυρωμένας θέσεις των εχθρών εις περιοχήν ΣΕΡΜΕΣ-ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ – ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, προς υποστήριξιν της επιθέσεως.
(υιι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Συνεχίζει δραστηρίως την βελτίωσιν της διανοιγείσης οδού προς ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΝ.
(δ) Εκδοθείσαι Διαταγαί- Υποβληθείσαι αναφοραί
Αναφέρθη ΓΕΣ/Α1 ότι η Χ Μεραρχία θα αρχίση κινουμένη προς ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ από πρωίας 13 Σ/βρίου.
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Μεταβολαί διατάξεως
Χ Μεραρχία (μείον 35 Ταξιαρχία) συγκεντρωθείσα ΚΟΝΙΤΣΑΝ ήρχισε μετακινούμενη επ’ αυτοκινήτων μέσω ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ εις ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ εις Διάθεσιν Β΄ΣΣ.
(γ) Συμβάντα Ενέργειαι
75 Ταξιαρχία: Αναπροσαρμογή διατάξεως και προπαρασκευή διά επίθεσιν αύριον.
76 Ταξιαρχία: Τρίωρος νυκτερινή αντεπίθεσις κατά ΒΕΛΙΚΑΣ υπό συμμοριτών απεκρούσθη με σοβαράς δι’ αυτούς απωλείας.
74 Ταξιαρχία: Συνεχίζει πίεσιν τη βοηθεία αρμάτων προς ΤΑΒΕΡΑ-ΛΕΙΑ Κατέλαβε ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ (R.6661).
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Νεφελώδης
(β) Μεταβολαί Διατάξεως
35 Ταξιαρχία με 561, 562 Τάγ/τα περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
(γ) Συμβάντα Ενέργειαι
75 Ταξιαρχία (Ταξίαρχος Κετσέας Θεμ.)
Από 0400 ώρας ήρχισε η επίθεσις διά 584, 583 και 581 Ταγ/των τα τμήματα διελθόντα ΚΑΣΟΒΙΤΙΝΟΝ Ρέμμα προωθήθησαν βραδέως διά μέσου, της λοχμώδους περιοχής και αρκετών ναρκοπεδίων και την 0930 ώραν ήλθον εις στενήν επαφήν με ισχυράς συμμοριακάς οχυρώσεις επί της ΓΡΑΜΜΗΣ Φυλακίου ΛΕΛΟΥΔΑ-ΣΕΡΜΕΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ.
Προς το σκοπόν όπως διευκολυνθή ο ελιγμός κατά μήκος των συνόρων η VIII Μεραρχία συνεκέντρωσε το σύνολον σχεδόν του Πυρ/κού Πυροβολιτών-΄Ολμων και αεροπορίας κατά της οχυρωμένης τοποθεσίας Φυλακίου ΛΕΛΟΥΔΑ.
Εγένετο ισχυρωτάτη προπαρασκευή διαρκέσασα 15΄ λεπτά κατά την οποίαν ερρίφθησαν άνω των 300 βλημάτων Πυρ/κού και άνω των 700 όλμων.
Ο δραστικώτατος ούτος βομβαρδισμός παρέλυσε την άμυναν των συμμοριτών, θυελώδης δε εξόρμησις μετά τούτον, του 584 Τάγ/τος (Αντ/ρχης Περίδης Γεώρ.) έσχε ως αποτέλεσμα την κατάληψιν της τοποθεσίας ΛΕΛΟΥΔΑ.
Οι Συμμορίται μη δυνάμενοι να συμπτυχθώσι προς τας αποτόμους κλιτείς ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ όπου θα συνετρίβοντο υπό των ημετέρων πυρών, ηναγκάσθησαν να τραπώσιν προς ΣΕΡΜΕΣ – ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ προσβαλλομένοι συνεχώς υπό Πυρ/κού και αεροπορίας.
Της τοιαύτης συγχύσεως και προς Ανατολάς φυγής των συμμοριτών υπωφεληθέν το 584 Τάγμα εσυνέχισε την κίνησιν του αχθέν μέχρι Βορείων κρασπέδων ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ (Σ.663700).
Από αρχής της κινήσεως του 584 Τάγ/τος το 582 ηκολούθει εν β’ κλιμακίω.
Μετά κατάληψιν Φυλακίου ΛΕΛΟΥΔΑ το 582 Τάγμα ηκολούθησε τα ως και την 1700 ώραν υπερβάν το 584 εσυνέχισε την κίνησίν του και κατά την διάρκειαν της νυχτός προς ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ.
Παρά τας εξαιρετικάς δυσκολίας του εδάφους το 582 Τάγμα (Αντ/ρχης Καλαποθάκης Ιωάννης) ανερριχήθη κυριολεκτικώς των ανδρών χειροκρατούντων αλλήλους, προς τας δυσαρίστους κλιτείς του ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ.
Η τοιαύτη κοπιωδεστάτη προσπάθεια του Τάγ/τος εσυνεχίσθη κι όλην την διάρκειαν της νυχτός.
Παραλλήλως τα 583 Τάγμα (Ταγ/ρχης Κουμανάκος Γεωρ.) και 581 Τάγμα (Ταγ/ρχης Λαναράς Αθ.) κατόπιν σκληρού καθ’ όλην την ημέραν αγώνος κατέλαβον ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ το 583, και ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ το 581 Τάγμα, όπερ εκάλυπτε και το αριστερόν πλευρόν της επιθέσεως 75 Ταξιαρχίας.
Την 2300 ώραν ο εχθρός εξεδήλωσε σφοδράς αντεπιθέσεις κατά 583 και 581 Ταγ/των συνεχισθείσας μέχρι πρωϊνών ωρών.
΄Απασαι αντεπιθέσεις απεκρούσθησαν με σοβαράς απωλείας και τα τμήματα ετήρησαν απάσας τας θέσεις των.
Η αποτυχία των συμμοριακών τούτων αντεπιθέσεων υπήρξε η πρώτη ένδειξις επικειμένης καταρρεύσεως της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, εν συνδιασμώ με την συνεχιζομένην κατά την διάρκειαν της νυχτός ηρωϊκήν προσπάθειαν του 582 Τάγ/τος προς ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ.

74 Ταξιαρχία (Ταξίαρχος Ιατρίδης Δημ)
Εσυνέχισε καθ’ όλην την ημέραν ισχυράν πίεσιν κατά ΤΑΒΕΡΑΣ-ΛΕΙΑΣ ότου λόγω ισχυρωτάτων εχθρικών αντιστάσεων και δυσβάτου εδάφους δεν ειδυνήθη να σημειώση σημαντικήν πρόοδον.
76 Ταξιαρχία: (Ταξίαρχος Φραγκιαδάκης Γεώρ.)
Εσυνέχισε ισχυράν πίεσιν επί του μετώπου της και ιδιαιτέρως προς ΚΑΣΤΡΙ όπου τμήματα 611 Τάγ/τος (Ταγ/ρχης Κάρτσωνας Δ.) έφθασαν 200 μέτρα από της κορυφής παρά το απότομον του εδάφους και τα πυκνά εχθρικά πυρά.
Αντιπιθέσεις συμμοριτών κατά τη νύχτα απεκρούσθησαν.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Η σημερινή δράσις του Πυρ/κού μας υπήρξε εξαιρετική τόσον η σφοδρότατα προπαρασκευή κατά φυλακίου ΛΕΛΟΥΔΑ, όσον και η μετέπειτα υποστήριξις της κινήσεως μέχρι κρασπέδων ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ συνέλαβον ιδιαιτέρως εις την επιτυχίαν. Το ορειβατικόν Πυροβολικόν δι’ ευθυφόρου βολής κατέστρεψε αρκετά εχθρικά πολυβολεία.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Λόγω νεφώσεως δράσις περιωρισμένην.
Μία μόνον ΝΤΑΚΟΤΑ εβομβάρδισε διά 14 βομβών των 250 λιβρών ΚΑΣΤΡΙ υποβοηθήσασα τμήματα 76 Ταξιαρχίας.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Συνεχίζει δραστηρίως διάνοιξιν οδεύσεων και αξιοποίησιν τούτων διευκόλυνον ούτω τα μέγιστα την προώθησιν των πάσης φύσεως εφοδίων και ιδία Πυρ/κών Πυρ/κού.
(δ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Επί των σκοπώ ταχείας εκμεταλλέυσεως των επιτευχθέντων εις το δεξιόν υπό της 75 Ταξιαρχίας αποτελεσμάτων εξεδόθη κάτωθι διαταγή Α.Π. 3/612/14-9-48 Σώματος.

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΤΑΥΡΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: VIII Μεραρχίαν ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: 35 Ταξιαρχίαν Τ.Σ./Α΄ΣΣ /Α1
Τ.Σ./ Α΄ΣΣ /Α1 Αριθ. Φ.3/612
ΣΤΓ 918/14-9-48
Επί τω σκοπώ ταχείας εκμεταλλεύσεως του σημερινού αποτελέσματος εις το Δεξιόν της Μεραρχίας και αποφυγής οιασδήποτε βραδύτητος εν τη συνεχεία της κινήσεως καθορίζω:
Η 35 Ταξιαρχία (δύο Τάγματα) τιθέμενα υπό Δ/σιν VIII Μεραρχίας θα κινηθή νύχτα 14 προς 15 Σ/βρίου εν τη ζώνη μεταξύ συνόρων και χαράδρας 400μ. Ν.Δ. τούτων, προς κατάληψιν το ταχύτερον του ανωνύμου υψ. (R.653673) και ακολούθως υψ. 1806 (R.636670)
Εκείθεν αναλόγως καταστάσεως εκμεταλλευθή προς 1594 -ΚΟΥΦΑΛΟ προς συντριβήν αμυνομένων ΣΚΗΤΑΡΙΟΝ-ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΗΣ και προς ύψωμα 1608 (R.620675)
Η κατεχομένη υπό 562 Τάγματος γραμμή η ετέρα κατά κρίσιν της Μεραρχίας θα εξασφαλισθή υπό ταύτης.
Την ώρα εξορμήσεως να καθορίση η Μεραρχία.
Πάσαν επιτυχίαν της 35 θα εκμεταλλευθή η Μεραρχία ωθούσα απάσα την 75 Ταξιαρχία ή τουλάχιστον τα δύο Τάγματά της επί της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ομοίως η Α.Π. 3/613/14-9-48 ώρα 1615 προς Δ/την VIII Μεραρχίας.

ΑΠΟ: Τ.Σ/ Α΄ΣΣ /Α1 141615
ΠΡΟΣ: Διοικητήν VIII Μεραρχίας
ΚΟΙΝ: Τ.Σ./35 Ταξιαρχίας
ΣΗΜΑ
ΑΡ.ΠΡ.Φ3/613(.)ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ (.)
Κατόπιν λαμπρών μέχρις ώρας αποτελεσμάτων άτινα προοιωνίουσι αρίστην εκμετάλλευσις επιθυμώ να παραμείνη το έπαθλον ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εξ ολοκλήρου οργανικά VIII (.) 35η Ταξιαρχία παραμείνη εις καθορισθέντας χώρους συγκεντρώσεως διαθεσίν μου ετοίμη εξορμίσει τη αιτήσει σας.

Θ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός:Καλός
(β) Διοικητής Σώματος 1900 ώραν, επανήλθε εκ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ, όπως υποδεχθή κατόπιν Διαταγής ΓΕΣ την επομένην Αμερικανούς Υπουργούς και άλλας προσωπικότητας.

(γ) Συμβάντα Ενέργεια
75 Ταξιαρχία
Καθ’ όλην την διάρκειαν της νυχτός βοηθούντος και τους σεληνόφωτος το 582 Τάγμα εσυνέχισε βραδέως αλλ’ ασφαλώς την επίπονον αναρρρίχησιν του διά των αποκρήμνων κλιτύων ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και την 0900 ώραν κατέλαβε την πρώτη κορυφήν ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ, μίαν οξείαν και στενήν κορυφήν.
Η επιχείρησις αύτη της αναρριχήσεως του 582 Τάγ/τος νύκτωρ διά κλιτύων θεωρουμένων απροσπελάστων αποτελεί ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΑΘΛΟΝ και υπήρξε η πρώτη εμβολή εις την καρδίαν της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
Το Τάγμα τούτο συνεχίσαν την προσπάθειαν του ολοκλήρωσε μέχρι της μεσημβρίας το ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ.
Καίτοι εκ παρεξηγήσεως εβλήθη υπό φιλίας αεροπορίας και υφίσταται αντεπιθέσεις εν τούτοις αντιλαμβανόμενον την σπουδαιότητα της καταληφθείσης θέσεως, εκρατήθη επ’ αυτής παρά τας σημαντικάς απωλείας.
Την 1830 ώραν κατόπιν ισχυρού βομβαρδισμού εχθρικών όλμων δέχεται ισχυρωτάτην αντεπίθεσιν ήν αποκρούει νικηφόρως παρά τον τραυματισμόν του Δ/του του Τάγ/τος Ταγ/ρχου Καλαποθάκη και του ημίσεως των Αξιωματικών του υπήρξαν πράγματι αγωνιώδεις στιγμαί διά το ΣΣ και την Μεραρχίαν, αι στιγμαί του επικού αγώνος του εξαιρέτου τούτου Ταγ/τος.
Εάν το Τάγμα εκράτει το ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ ολόκληρος η τοποθεσία της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ θα κατέρρεε εντός ολίγον.
Εάν το Τάγμα συνεπτύσσετο αι εθνικαί δυνάμεις θα έχαναν οριστικώς την υπόθεσιν της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
Και το Τάγμα εκράτησε. Και η ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ συνετρίβη.
24 Πυροβόλα και το σύνολον των όλμων υπεστήριζαν την ηρωϊκοτάτην αυτήν προσπάθειαν των υπερόχων αυτών μαχιτών Αξιωματικών και οπλιτών του 582 Τάγ/τος.
Από της στιγμής ταύτης οι συμμορίται μίαν μόνον έβλεπον σωτηρίαν την διά της φυγής τοιαύτην, διότι η ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ έπαυσεν τα αποτελεί διά αυτούς «το άπαρτο Κάστρο» 12 νεκροί οπλίται, 44 τραυματίαι, και το ήμισυ των Αξιωματικών μετά του Διοικητού του Ταγ/τος εκτός μάχης, εντός διαστήματος μιας ώρας περίπου υπήρξε ο ΦΟΡΟΣ του ΑΙΜΑΤΟΣ διά το ύψωμα τούτο.
Παραλλήλως τα 583 και 581 Ταγ/τα ολοκλήρωσαν κατάληψιν ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ και ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ και εσυνέχισαν κίνηση των προς ανώνυμον ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ (R.6667) και ΣΚΗΤΑΡΙ.
35 Ταξιαρχία:
Συμφώνως τη Διαταγή του Σώματος εκκινήθη από πρωίας και με 562 Τάγμα (Ταγ/ρχης Κολώνιας Κων) υπερβάν το 582 κατέλαβε τα Δυτικώς ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ αντερείσματα και ούτω το 582 Τάγμα παρέμεινε εν Β’ κλιμάκιω.

76 Ταξιαρχία
Συνεχίσασα πίεσίν της και κατόπιν αγώνος σκληρού κατέλαβε το ΚΑΣΤΡΙ.
74 Ταξιαρχία
Συνέχισε πίεσίν της προ του μετώπου της.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Το σύνολον σχεδόν του Πυρ/κού (Πεδινού Ορειβατικού) υπεστήριξε την προσπάθειαν του 582 Τάγ/τος προς ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και προς παντός δι’ ισχυρωτάτων ανασχέσεων συνέβαλε κατά πολύ εις την απόκρουση των εχθρικών αντεπιθέσεων εναντίον του Ταγ/τος τούτου και εις την σταθεροποίησιν των καταληφθεισών θέσεων.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Αναγνωρίσεις διά 3 ΧΑΡΒΑΤΣ του πεδίου της μάχης και κανονισμένης βολής Πυρ/κού κατά υψ. 1806 (κορυφή ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ) και πέριξ χαραδρώσεων απ’ όπου εξετοξεύοντο αι εχθρικαί αντεπιθέσεις.
Η αεροπορία μάχης διά 12 ΣΠΙΤ ΦΑΙΡ και 4 ΝΤΑΚΟΤΑ υπεστήριζε την προσπάθειαν του 582 Τάγ/τος ρίψασα 164 βόμβας των 250 λιβρών.
Εξ παρεξηγήσεως εβλήθη υπό ΣΠΙΤ ΦΑΙΡ το 582 Τάγμα με αποτέλεσμα 6 ημετέρους τραυματίας.
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Μεταβολαί Διατάξεως
Τ.Σ. /VIII Μεραρχίας ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ
8η ΄Εφιππος ΄Ιλη ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ
76 Ταξιαρχία Τ.Σ. ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΗ
611 Τάγμα ΚΑΣΤΡΙ
625 Τάγμα ΣΤΑΛΟΣ
Τ.Σ./35 Ταξιαρχίας ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ
562 Τάγμα ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ
561 Τάγμα ΣΕΡΜΕΣ
Τ.Σ./75 Ταξιαρχίας ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ
582 Τάγμα ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ
583 Τάγμα ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
581 Τάγμα ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ
584 Τάγμα καλύπτει μεθόριον από ΒΑΛΤΙΣΤΑ (R.6576) μέχρι Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ (R.665705).

(γ) Συμβάντα Ενέργειαι
Η VIII Μεραρχία εσυνέχισε δραστηρίαν προώθησιν τμημάτων της προς πλήρη εξάρθρωσιν τοποθεσίας ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και αποκοπήν διαφυγής συμμοριτών διά συνόρων προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
(ι) 35 Ταξιαρχία
562 Τάγμα απωθήσαν εχθρικάς αντιστάσεις κατέλαβε ανώνυμον 500μ. Ανατολικώς υψ. 1806, μη δυνηθέν ολοκληρώσι υψ. 1806 (ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ), λόγω πυρών εξ Αλβανικού εδάφους.
561 Τάγμα 1230 ώραν κατέλαβε ανώνυμον 1300μ. ανατολικώς υψ.1806.
(ιι) 75 Ταξιαρχία
583 Τάγμα κατέλαβε ανώνυμον (R.662665).
581 Τάγμα προωθήθη προς ΣΚΙΤΑΡΙ.
(ιιι) 76 Ταξιαρχία
Διά συνδιασμένης ενεργείας του 625 Ταγ/τος της εκ ΒΕΛΙΚΗΣ και ΚΑΣΤΡΙ κατέλαβε το οχυρόν ΣΤΑΛΟΣ, του εχθρού συμπτυχθέντος προς ΛΕΙΑ.
(ιυ) 74 Ταξιαρχία
Εσυνέχισε πίεσιν επί μετώπου της και διετάχθη λάβη μέτρα εν συνδιασμώ με Απόσπασμα Συντ/ρχου Καμπάνη προς απόκρουσιν διαφυγής συμμοριτών προς ΣΟΥΛΙ, καθ’ όσον διά του ταχέους ελιγμού του δεξιού κατά μήκος των συνόρων, δεν φαίνεται δυνατή η προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ διαφυγή των.
(υ) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Εσυνέχισε την υποστήριξιν 562 Τάγ/τος τεινουμένη κατά μήκος των συνόρων προς υψ. 1806.
(υι) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
Αναγνωρίσεως: Διά 3 ΧΑΡΒΑΤΣ εσυνεχίσθησαν αναγνωρίσεις καθ’ όλην την ημέραν προς διαπίστωσιν κατευθύνσεων συμπτύξεως των συμμοριτών.
Μάχης: 12 ΣΠΙΤ ΦΑΙΡ και 1 ΝΤΑΚΟΤΑ υπεστήριζαν κίνησιν 562 Τάγ/τος προς ύψωμα 1806.
(δ) Εκδοθείσαι Διαταγαί
Διαπιστωθέντος πλέον του αδυνάτου της διαφυγής του όγκου των συμμοριτών προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ λόγω της αποφράξεως των συνόρων από Φυλακίου ΛΕΛΟΥΔΑ μέχρι υψώματος 1806 και των ενδείξεων αι είχε το ΣΣ ότι ούτοι θα επιζητήσωσι διαφυγήν Νοτίως ΚΑΛΑΜΑ προς ΣΟΥΛΙ, όπου προς υποβοήθησιν της τοιαύτης των ενεργεία είχον αχθή εις ΣΟΥΛΙ 600 περίπου συμμορίται υπό αρχισυμμορίτας Βασιλάραν, Παπαγεωργίου Αβράμ εξέδωσε κάτωθι Διαταγάς.
(ι) Α.Π. 3/638/16-9-48 ώρα 1000
ΑΠΟ: Α΄ΣΣ /Α1 161000
ΠΡΟΣ: Τ.Σ./VIII Μερ/χίας/Α1 Συντ/ρχην
ΚΑΜΠΑΝΗΝ(Δ/την ΤΣΕΙ)-ΙΧ Συν/μα
Αναγνωρίσεως
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ /Α1-Α9-Γ1 84 Σ.Π.
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ3/638 (.) ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ(.)
Σ. εκ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ δυνάμεως 600 φέρονται περιοχήν ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ (R.8040) ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ (R.7844)(.) ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ(.) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ(.) ΑΒΡΑΜ(.) Πιθαναί προθέσεις προσβολή μετόπισθεν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΒΡΟΣΥΝΑΣ – ΒΟΥΤΣΑΡΑ(.) ή προς διευκόλυνσιν Σ.ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διαπεραιωθώσι ΣΟΥΛΙ(.) Α΄ΣΣ συγκεντρώνει 524 Τ. Λόχοι τρεις ΒΟΥΤΣΑΡΑ(.) Ενισχύει 65 Τ.Κ. διά Λόχου ΤΣΕΙ(.) 1ον Τ.Ε. εντός 16 Σεπτεμβρίου ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ(.) Προβλέπει μέχρι μεσημβρίας 17 Σεπτεμβρίου διάθεσιν 563 Τ. περιοχήν ΒΡΟΣΥΝΑΣ – ΒΟΥΤΣΑΡΑΝ ή ΓΡΑΜΜΕΝΟΝ(.) ΄Απαντα ανωτέρω εις τακτικήν συγκρότητα υπό ΚΑΜΠΑΝΗΝ Τ.Σ. ΒΡΟΣΥΝΑ(.) 76 και 74 Ταξ. έχωσιν υπ’ όψιν άνω προθέσεις Σ. δυνηθώσιν επέμβασιν εγκαίρως αν παραστή ανάγκη δι’ αναστροφής δυνάμεων ματαιώσιν τούτων εν συνδιασμώ ενεργείας ΣΣ(.) Πυροβολικόν 76 Ταξ. δύναται επέμβη ΒΡΟΣΥΝΑ – ΓΡΙΜΠΟΒΟ – ΒΟΥΤΣΑΡΑ(.) ΄Ιλη Αρμάτων Τεθ/να προσανατολισθώσι πιθανάς κατευθύνσεις επεμβάσεώς των προετοιμαζόμενα εγκαίρως(.) ΙΧ Συν/μα Αναγνωρίσεως με υπολοίπους δυνάμεις ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ετοιμοκίνητον διά πιθανήν επέμβασιν(.)

ΝΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ιι) Α.Π. 3/639/16-9-48 ώρα 1325
ΑΠΟ: Α΄ΣΣ /Α1 161325
ΠΡΟΣ: Συνταγματάρχην ΚΑΜΠΑΝΗΝ
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ /Α1-ΤΣ/VΙΙΙ/Μερ/Α1-84 ΣΠ/Α1-76 Ταξιαρχία
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ3/639 (.) ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ (.)
Περιοχήν ΑΗΛΙΑ – ΡΑΔΟΒΙΖΙ – ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ φέρονται 600 Σ.(.) Προθέσεις των προσβάλωσι μετόπισθεν ημετέρων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ή διευκόλυνσιν διαρροής Σ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ προς ΣΟΥΛΙ(.) Συγκροτείται τακτικόν Συγκρότημα υπό Διαταγάς σας(.) Δυνάμεις 65 Τ. Ε. ΒΡΟΣΥΝΑ 524 Τ. μείον Λόχος ΒΟΥΤΣΑΡΑ – Ι ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΔΙΑΒΑΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ.
΄Απασαι αι δυνάμεις Εθνοφρουράς Αρμάτων και Τεθωρακισμένων VIΙΙ Μεραρχίας εν τη ζώνη ευθύνης σας(.) Ζώνη ευθύνης(.) Βορείως(.) Αμαξιτή ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ – ΒΟΥΤΣΑΡΑ – ΒΡΟΧΙΝΑ ναι(.) Δυτικώς(.) Κορυφογραμμή ΤΡΙΓΩΝΑ ΣΕΛΩΝΗ – ΜΠΟΥΖΑΡΑΚΙ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΛΥΚΥ ναι(.) Νότιον ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΝ – ΜΟΥΣΟΤΙΤΣΑ – ΓΕΦΥΡΑ – ΖΗΤΑ όχι(.) Ανατολικόν(.) ΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΔΩΔΩΝΗ ναι Αποστολή(.) κάλυψις αμαξιτής από ΑΡΑΧΩΒΙΤΣΙ μέχρι ΑΜΠΕΛΙΑ από πάσης αντιπερισπαστικής ενεργείας Σ από Νότου εις βάρος επιχειρήσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διά στατικών τμημάτων κατεχόντων ζωτικά σημεία και επιθετικών ενεργειών βάσει πληροφοριών(.) Ιδιαιτέρα σημασία ΒΡΟΣΥΝΑ – ΒΟΥΤΣΑΡΑ(.) Σύνδεσμος με 76 Ταξιαρχία εις ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝ (.) Ανάληψις ζώνης ευθύνης από αφίξεως σας ΒΡΟΣΥΝΑ(.) Τ.Σ. ΒΡΟΣΥΝΑΝ και κατά κρίσιν σας ΒΟΥΤΣΑΡΑ(.) Τακτική υπαγωγή υπό ΣΣ(.) Επικοινωνίαι(.) Ως ειδική διαταγή Διαβιβάσεων(.)

ΝΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Π. 3/640/16-9-48 ώρα 1700
ΑΠΟ: Α΄ΣΣ/Α1 161700
ΠΡΟΣ: VIII MEΡAΡXIAN
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ /Α1
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ3/640(.) ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ(.) Εχθρός πιθανόν επιζητήση κατά διάρκεια νυκτός διαφύγη προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ μέσω ΤΣΑΜΑΝΤΑ και των προς Δυσμάς και Βορράν δρομολογείων(.) ΄Απαντα δρομολόγια δέον να βάλλωνται κατά διάρκειαν νυκτός διά πυροβολικού, όλμων και αυτομάτων(.)
Μετά κατάληψιν 1806 ωθήσατε τολμηρώς τμήμα έστω και κατά την νύκτα προς φράξιν διαβάσεων (R.620677) και (R.615684)(.)
74 Ταξιαρχία να επιζητήση φράξιν Διαβιβάσεων ΞΑΝΘΟΥ (R.586640) και (R.560648)(.) Γενικώς επιζητηθή τολμηρά φράξις Διαβάσεων προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ έστω και διά μικρών τμημάτων(.)
Ομοίως Α.Π. 3/637/16-9-48 ώρα 1115 Διαταγή προς 84 Στρατ. Περιοχήν όπως συγκροτήση τακτικόν απόσπασμα δυνάμεως τριών Λόχων με αποστολή απαγόρευσιν διαβάσεων ΦΤΕΛΙΑ – ΧΑΝΙ ΕΜΙΝ ΑΓΑ – υψ. ΚΡΑΝΙΑ (R.9517) με τοιμότητα επιθετικής ενεργείας κατά νώτων συμμοριτών ΣΟΥΛΙΟΥ εν συνδυασμώ μετά τακτικού συγκροτήματος Συντ/ρχην ΚΑΜΠΑΝΗΝ.
Ομοίως Α.Π. 3/640/16-9-48 ώρα 1700 προς VIII Μεραρχίαν δι’ ης διατάσσεται όπως βάλη δι’ όλων των μέσων άπαντα τα προς Αλβανίαν δρομολόγια καθ’ όλην την νύκτα ίνα απαγορεύση τυχόν διαφυγήν συμμοριτών προς Αλβανίαν.
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Συμβάντα – Ενέργειαι
(ι) 35 Ταξιαρχία (Συντ/ρχην Βουργουράκης Ι.)
Κινηθείσα κατά διάρκειαν νυκτός κατέλαβε τας πρωϊνάς ώρας σήμερον το ύψωμα 1806 και εν συνεχεία εκκινήθη ταχέως προς ύψωμα 1522 (R.5669) όπερ και κατέλαβε αποκόψασα ούτε τας κυριωτέρας από χωρίου ΤΣΑΜΑΝΤΑ προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ διαβάσεις.
(ιι) 75 Ταξιαρχία
Κατέλαβε από πρωϊνών ωρών ΣΚΗΤΑΡΙΟ από ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ και εν συνεχεία εκκινήθη προς ΛΕΙΑ – ΒΑΒΟΥΡΙ
(ιιι) 74 Ταξιαρχία
Κατέλαβε την ΤΑΒΕΡΑΝ άνευ αντιστάσεως και εν συνεχεία χωρίον ΣΤΑΜΑΝΤΑ.
(ιυ) Ούτω άπασα η οχυρωμένη τοποθεσία ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ κατέρευσε εκ του λίαν επιτυχούς ΕΛΙΓΜΟΥ του δεξιού κατά μήκος των συνόρων και τα φρούρια ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ – ΣΤΑΛΟΣ – ΣΚΗΤΑΡΙ – ΚΟΥΦΑΛΟ – ΛΕΙΑ – ΒΑΒΟΥΡΙ – ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ εγκατελείφθησαν αδόξως υπό των προσπαθούντων να διασωθώσι πανικοβλήτων συμμοριτών.
Ως εξηκριβώθη υπό των ανελθόντων, επί των άνω ισχυρώτατα οργανωμένων τοποθεσιών, φιλίων τμημάτων, η οργάνωσις των θέσεων τούτων, διά 2000 περίπου πολυβολείων, αρκετών συρματοπλεγμάτων και ναρκοπεδίων, με εξαιρετική υποστήριξιν ΄Ολμων και πολυβόλων, ήτο τοιαύτη ώστε κατά μέτωπον ενέργεια απεκλείετο να έχη ουδεμίαν επιτυχίαν, έστω και αν ολόκληρος η VIII Μεραρχία εθρυματίζετο προ αυτών. Ο ΕΛΙΓΜΟΣ του ΣΣ εδικαιώθη υπό των πραγμάτων πλήρως.
(υ) Κατόπιν του επιτυχούς ΕΛΙΓΜΟΥ εκ του δεξιού προς ύψωμα 1806, οι συμμορίται αποκοπέντες και μη δυνάμενοι να διαφύγουν προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ, εξαιρέσει ενός Λόχου εις ΒΕΡΤΟΠ, και 150 περίπου τραυματιών εγκαίρως αποσυρθέντων εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ ήρχισαν συμπτυσσόμενοι κατά την διάρκειαν της νυκτός 16 προς 17 Σ/βρίου προς Νότον και Ν.Α.
Το μείζον της διασωθείσης μαχητικής των δυνάμεως ήτοι Αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ, με τα υπολείμματα των Ταγ/των Σκεύη, Φωκά, Βρασίδα, Παπαδημητρίου και Πετρίτη, εγκαταλείψαντα άπαντα τα βαρέα υλικά των διήλθον διά νυκτός διά της κοιλάδος του ΤΟΥΡΙΤΣΑ Ποταμού, εμπισόντα όμως εις ενέδρας της 74 Ταξιαρχίας εις περιοχήν ΚΩΣΤΑΝΑ (R.6660) και υποστάντα σοβαράς απωλείας ετράπησαν εν διαλύσει προς ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ.
Εις περιοχήν ταύτην την 0630 ώραν ενεπλάκησαν εις αγώνα με εκεί τμήματα ασφαλείας Πυρ/κού, όπου πυροβοληταί και Ουλαμός τεθωρακισμένων διεξήγαγον σκληρόν εκ του συστάδην αγώνα.
Ο Αξκός βολής Πυρ/κού εφονεύθη ηρωϊκώς μαχόμενος.
΄Αμα τη πληροφορία ταύτη εκκινήθησαν εξ όλων των κατευθύνσεων τμήματα προς δίωξιν και συντριβήν των συμμοριτών.
Η 76 Ταξιαρχία αναστραφείσα ολόκληρος ετέθη εις δίωξιν, ενώ η αεροπορία εσφυροκόπει αδιακόπως τας πανικοβλήτους συμμορίτας, οίτινες υποστάντες σοβαρωτάτας απωλείας και εγκαταλείψαντες άφθονα υλικά, διεσκορπίσθησαν κατά μικροομάδας εις την εξαιρετικώς δασωμένην περιοχήν ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ – ΡΙΖΟ (R.7557) και Δυτικώς ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ.
Οι συμμορίται προτιθέμενοι ως διεπιστώθη εκ συλληφθέντων να διαπεραιωθώσι Νοτίως ΚΑΛΑΜΑ προς ΣΟΥΛΙ, όπου τους ανάμεινον έτεροι 600 συμμορίται Αβράμ, Βασιλάρα, αλλά μη δυνηθέντες να πραγματοποιήσωσι λόγω των ληφθέντων υπό του ΣΣ μέτρων ΚΑΛΑΜΑ, ηναγκάσθησαν να τραπώσι, κατά την διάρκειαν τηςνυκτός 17 προς 18 Σ/βρίου, προς Β. Α. εις την δασωμένην περιοχήν ΚΑΣΙΔΑΡΙ και μεταξύ τούτου και ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ.
(γ) Εκδοθείσαι Διαταγαί Σώματος
(ι) Α. Π. 3/647/17-9-48 ώρα 0945 προς Δ/ντήν Στρατού Αντ/γου ΓΙΑΤΖΗΝ
ΑΠΟ: Α΄ΣΣ /Α1 170945
ΠΡΟΣ: Δ/την ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΟΙΝ: Γεν. Δ/την Υπ.Στρατιωτικών-Α΄ΣΣ /Α1-VIII-ΙΧ Μερ.
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ.3/647 (.) ΚΟΙΝΟΝ.(.)
Το ΣΣ μετά ΓΡΑΜΜΟΝ έλαβεν εντολήν σας εκκαθαρίση ΠΩΓΩΝΙ και ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ(.) Εντός επταημέρου εξεκαθάρισε ΠΩΓΩΝΙ(.) 12 Σεπτεμβρίου εξαπέλυσε επίθεσίν του κατά κυρίως ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ(.) 14 τρέχοντος ημέραν ΣΤΑΥΡΟΥ κτυπήματά μας ήρξαντο πλέον θανατηφόρα διά συμμορίτας(.)
Αυτήν ημέραν έπεσε το τείχος ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ(.) Νύκτα 16 προς 17 Σ/βρίου υπό ανηλεή κτυπήματα ΣΣ κατέρρευσε το δεύτερον Κράτος Βαφειάδης το κράτος ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ(.) VIII Μεραρχία συνεχίσασα επίθεσίν της κατέλαβε(.) 35 Ταξιαρχία υψ. 1806 ώραν σήμερον συνεχίζουσα προς διαβάσεις (R.6268)(.) 75 Ταξιαρχίαι ολοκλήρωσε ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και κατέλαβε ΚΟΥΦΑΛΟ(.) Απώλειαι συμμοριτών εις άνδρας και υλικά δεν αναφέρθησαν εισέτι(.) Αναφέρω υπέροχον ηθικόν Αξ/κών και οπλιτών VIII Μεραρχίας και 35 Ταξιαρχίας οίτινες κατέλαβον εντός 6ημέρου την πρωτοφανή εις οχυρώσεις τοποθεσιών ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, αποκαλουμένην Μάνναν συμμοριτών ΗΠΕΙΡΟΥ, επί εδάφους κυριολεκτικώς απροσίτου από του οποίου συμμορίται έριπτον και βράχους ακόμη(.) Ο Ελιγμός Σώματος επέτυχεν απολύτως μέχρις αιφνιδιασμού χάρις, εις υπέροχον βοήθειαν Πυρ/κού, Αεροπορίας, Μηχανικού(.) Διαβιβάσεις ως πάντοτε ελειτούργησαν υπέροχα(.)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ιι) Α. Π. 3/648/17-9-48 ώρα 1010 προς Ταξίαρχον Φραγκιαδάκην Δ/την 76 Ταξιαρχίας
ΑΠΟ: Α΄ΣΣ/Α1 171010
ΠΡΟΣ: Ταξίαρχον ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΝ
ΚΟΙΝ: Τ.Σ./ VIII Μερ. Συν/ρχην ΚΑΜΠΑΝΗΝ
ΙΧ Σύν/μα Αναγνωρίσεως
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ3/648/(.) ΚΟΙΝΟΝ.(.)
Κατόπιν χθεσινών και σημερινών επιτυχιών σας έχω πεποίθησιν ότι θα συντρίψητε αποπειρωμένους να διαφύγωσι προς Νότον και Νοτιοανατολάς συμμορίτας(.) Θέτω υπό Διαταγάς σας τακτικόν συγκρότημα Συν/ρχου ΚΑΜΠΑΝΗ(.) ΄Ητοι 65 Τ.Ε. συν Λόχος 18 Τ.Ε. εις ΒΡΟΥΣΙΝΑ(.) 524 Τ.Π. εις ΒΟΥΤΣΑΡΑ(.) Λόχος 17 Τ.Ε. εις ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΝ(.) 2 Ουλαμοί Τεθ/νων υπό Επίλαρχον ΚΡΙΕΖΗ εις ΒΟΥΤΣΑΡΑ(.) 1 Τ.Ε. αφικνούμενον σημείον ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ θα τεθεί υπό διαταγάς σας εάν λάβητε ανάγκην τούτου(.) 563 Τ.Π. μείον Διλοχία από του απογεύματος της σήμερον θα ευρίσκεται περιοχήν ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ – ΚΛΗΜΑΤΙΑ διάθεσίν σας(.) ΄Εχετε υπ’ όψιν ότι περιοχήν ΡΑΔΟΒΙΖΙΟΥ ευρίσκονται 300 περίπου συμμορίται ΒΑΣΙΛΑΡΑ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και δέον εξασφαλισθή η οδός ΑΡΑΧΩΒΙΤΣΑ – ΒΡΟΥΣΙΝΑ(.) Είμαι βέβαιος ότι θα συντρίψης τους συμμορίτας(.)
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ιιι) Α.Π. 3/649/17-9 ώρα 1920 προς Δ/τάς VIII Μεραρχίας και 76 Ταξιαρχίας.
ΑΠΟ: Α΄ΣΣ/Α1 171920
ΠΡΟΣ: Τ.Σ./ VIII Μεραρχίας – 76 Ταξιαρχία
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ /Α1 Συντ/ρχην ΚΑΜΠΑΝΗΝ
ΣΗΜΑ
Αριθ’ Πρωτ. Φ3/649(.) ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ(.)
Πληροφορίαι αεροπορίας με τέλος ημέρας φέρουν συμμορίτας συγκεντρωμένους περιοχήν ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ – ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΑΙΝΑΣ(.) Κατασκευάζοντας χαρακώματα(.) Ληφθώσι κατά νύκτα υφ’ όλων τμημάτων μέτρα αποφράξεως απάντων δρομολογίων διαφυγής(.) ΄Αμα τη εω 18ης εκδηλωθή αποφασιστικήν ενέργεια προς συντριβήν των(.)

ΝΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ιυ) Ομοίως εξεδόθησαν κάτωθι Διαταγαί: Α.Π. 7/332/17-ΙΧ ώρα 1830 προς VIII Μεραρχίαν και 35 Ταξιαρχίαν όπως 35 Ταξιαρχίαν (561, 562, Τάγ/τα) συγκεντρωθή ΣΡΑΚΛΙΜΑΝΙ και εκείθεν 20 Σ/μβρίου αχθή ΙΩΑΝΝΙΝΑ, προκειμένου μετεκινηθή μέσω ΚΟΝΙΤΣΗΣ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ εις ΕΠΤΑΧΩΡΙ και εκείθεν ΒΙΤΣΙ διάθεσιν Χ Μεραρχίας της.
Α.Π. 7/331/17-ΙΧ ώρα προς VIII Μεραρχίαν όπως συγκεντρώση μέχρι μεσημβρίας 18η τρέχοντος εις περιοχήν ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ τας κάτωθι Μονάδας Χ Μεραρχίας.
141 Μοίρα Ορ. Πυρ/κού, 530 Λόχον Πολυβόλων και Λόχον Ορεινών Μεταφορών.
Εκείθεν μερίμνη του εις ΚΟΝΙΤΣΑΝ κλιμακίου επιτελείου Χ Μεραρχίας, θα κινηθώσι διά ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ έως ΒΙΤΣΙ.
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Συμβάντα Ενέργειαι
Οι διαφυγόντες κατά την διάρκειαν της νυκτός συμμορίται εκ της περιοχής ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ – ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ συνεχίσαντες την νυκτερινήν κίνησιν των ήχθησαν τας πρωϊνάς ώρας περιοχήν ΝΕΓΡΑΔΕΣ όπου καλυφθέντες εις την εκεί δυναμένην περιοχήν διήρχοντο κατά μικροομάδας Βορείως της αμαξιτής ΚΑΛΠΑΚΙ – ΝΕΓΡΑΔΕΣ με σκοπόν όπως διαφύγωσι περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ. Διερχόμενα την πρωϊαν ημέτερα ναρκαλιευτικά συνεργεία εβλήθησαν παρά τούτων, και ήρχισεν εις την περιοχήν ταύτην αγών.
Το Τακτικόν Στρατηγείον της VIII Μεραρχίας μετακινούμενον από KΕΡΑΣΟΒΟΥ προς ΙΩΑΝΝΙΝΑ και ευρισκόμενον την στιγμήν ταύτην εις ΚΑΛΠΑΚΙ, ακίνησε αμέσως τας εις περιοχήν ΚΑΛΠΑΚΙ τμήματα Πεζικού Πυρ/κού και προσέβαλε τους απωπειρωμένους να διαφύγωσι συμμορίτας.
Ταυτοχρόνως το Σώμα Στρατού πληροφορηθέν τ’ ανωτέρω εκκίνησεν Διλοχίαν 563 Τάγ/τος εξ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και προσέβαλε τους απωπειραμένους να διαφύγωσι συμμορίτας.
Ταυτοχρόνως το ΣΣ πληροφορηθέν τ’ ανωτέρω εκκίνησεν Διλοχίαν 563 Τάγ/τος εξ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και προσέβαλε τους συμμορίτας από Νότον και Ν.Α.
Ο αγών διήρκισε μέχρι των εσπερινών ωρών διότι οι συμμορίται εγκαταλείψαντες 35 νεκρούς, 26 συλληφθέντες και το σύνολον σχεδόν των υλικών των 50 τυφεκία 3 βαρ. ΄Ολμοι, 8 πολυβόλα και παντοία άλλα υλικά συνεπτύχθησαν επωφελούμενοι του σκότους προς ΖΑΓΟΡΙΑ (ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ).
Εις την περιοχήν της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ συνεχίζεται εξερεύνησις ανευρισκομένων μεγάλων ποσοτήτων οπλισμού, πυρομαχικών και παντοίων άλλων υλικών.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Προσέβαλε αλληλοδιαδόχως συμμορίτας περιοχήν ΝΕΓΡΑΔΩΝ προξενήσασα εις τούτους σημαντικάς απωλείας.
(γ) Εκδοθείσαι διαταγαί Σώματος
(ι) Α.Π. 3/650/18-9 ώρα 0930 προς ΙΧ -VIII Μεραρχίας

ΑΠΟ: Α΄ΣΣ/Α1 180930
ΚΟΙΝ: ΙΧ-VIII ΜΕΡ/ΡΧΙΑΣ
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1-ΙΧ Συντ/γμα Αναγνωρίσεως
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ.3/650(.) ΚΟΙΝΟ (.) Διαφυγόντες εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 400 Συμμορίται μετά 50 μεταγωγικών κινηθέντες διά ΜΑΖΑΡΑΚΙ(R.8367) ΝΕΓΡΑΔΕΣ (R.8872) διήρχοντο 0840 ώραν σήμερον αμαξιτήν μεταξύ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΝΕΓΡΑΔΩΝ κινούμενοι προς ΠΕΔΙΝΗΝ (R.9075)(.) Κινήσατε αμέσως τμήματα προς δίωξιν(.) Λόχος ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ κινείται προς ύψωμα 1007 (R.9472)(.) Αεροπορία απεστάλη(.) Ουλαμός τεθωρακισμένων εκινήθη από ΙΩΑΝΝΙΝΑ(.)
ΑΝΟΙΧΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ιι) Α.Π. 3/656/18 ΙΧ ώρα 1245 προςVIII και ΙΧ Μεραρχίας

ΑΠΟ: Α΄ ΣΣ /Α1 181245
ΠΡΟΣ: Τ.Σ./VIII -ΙΧ Μερ.
ΚΟΙΝ: Α΄ ΣΣ /Α1
ΣΗΜΑ
Αριθ. 3/656 (.) ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ(.)
Διά λύσιν καταστάσεως ΚΑΛΠΑΚΙ-ΝΕΓΡΑΔΕΣ VIII Μεραρχία δύναται χρησιμοποιήση και 529 Τάγμα (μείον Διλοχία) ευρισκόμενον ΧΑΝΙ ΔΕΑΒΙΝΑΚΙ(.) ΙΧ Μεραρχία κινήση Διλοχίαν προς ΑΡΙΣΤΗΝ-ΕΔΑΦΟΤΟΠΟΝ (R.9177) ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ (R.9275)(.)
ΝΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ιιι) Α.Π. 3/659/18 ΙΧ ώρα 1850 προς VIII -ΙΧ Μεραρχίας

ΑΠΟ: Α΄ ΣΣ /Α1
ΠΡΟΣ: Τ.Σ./VIII -ΙΧ Μεραρχίας
ΚΟΙΝ: Α΄ ΣΣ /Α1
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ 3/659(.) ΚΟΙΝΟΝ(.)
Εχθρικά τμήματα προσβληθέντα και υποστάντα απωλείας περιοχήν υψ. 1007 (R.9472) ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (R.9373) ανετράπησαν προς ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ (R.9275) ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΣ (R.9177)(.) Ενδείκνυται διαταχθείσα ενέργεια προς ΑΡΙΣΤΗ (R.9081)(.)
ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ιυ) Α.Π. 3/660/18 ΙΧ ώρα 1925 προς VIII Μεραρχίαν

ΑΠΟ: Α΄ ΣΣ/Α1 181925
ΠΡΟΣ: Τ.Σ./VIII Μεραρχίας
ΚΟΙΝ: ΙΧ Μεραρχίαν
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ 3/660(.) ΚΟΙΝΟΝ(.)
ΧΑΡΒΑΤ 1845 ώραν παρατήρησε(.) Φίλια τμήματα ανερχόμενα επί ΨΗΛΟΡΑΧΗΣ (R.878716) (.) Αρκετάς μικροομάδας συμμοριτών μετά κτηνών κινουμένας από (R.8473) προς γέφυραν (R.825733) (.) Ληφθώσι μέτρα αποκοπής (.)
ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(α) Καιρός: Καλός
(β) Συμβάντα Ενέργειαι
Διαφυγόντες εκ περιοχής ΝΕΓΡΑΔΩΝ συμμορίται ετράπησαν προς Δυτικά ΖΑΓΟΡΙΑ, ενώ τμήματα τούτων κατάκοπα και εξηντλημένα ευρίσκοντο περιοχήν βορείως ΑΣΦΑΚΑΣ-ΔΙΚΟΡΦΟΥ.
Το ΣΣ πληροφορηθέν τούτο εξέδωσε κάτωθι Διαταγήν προς 524 Τάγμα ευρισκόμενον εν εφεδρεία εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ.

Α.Π. 3/663/19 -ΙΧ ώρα 0920

ΑΠΟ: Α΄ΣΣ /Α1 190920
ΠΡΟΣ: 524 Τ.Π.
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ /Α1 Τ.Σ./VIII Μερ./Α1-Α9
ΣΗΜΑ
Αριθ. Πρωτ. Φ3/663 (.) ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ (.)
Πληροφορίαι φέρουσι ικανόν αριθμόν Σ. συγκεντρωμένων εις χαραδρώσεις αμέσως ανατολικώς ΑΣΦΑΚΑΣ (R.9563) με προθέσεις παραδόσεως(.) 524 Τ.Π. κινηθή ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ εις ΔΙΚΟΡΦΟΝ (R.9964)(.) Αποστολή(.) Σύλληψις ανωτέρω Σ και εν περιπτώσει αρνήσεως συντριβή τούτων(.) Το Τάγμα θα εγκατασταθή προσωρινώς εις ΔΙΚΟΡΦΟΝ προς εξασφάλησιν διαβάσεως ταύτης(.) Ανεφοδιασμός διά ΑΣΦΑΚΑΣ(.) Επικοινωνίαι(.) Μετά ΣΣ Τάγμα εισέλθη δίκτυον ασυρμάτου υπό συχνότητα 4550 και γνωστά διακριτικά του από 1300 σήμερον ότε αναμείνη κλήσεις ασυρμάτου ΣΣ(.)
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το 524 Τάγμα κινηθέν ταχέως και τη βοηθεία Πυρ/κού και Αεροπορίας προσέβαλε τους συμμορίτας εις διαβάσεις ΑΣΦΑΚΑΣ-ΔΙΚΟΡΦΟΥ και επροξένησε εις τούτους αρκετάς απωλείας.
Οι συμμορίται συνεπτύχθησαν ατάκτως προς ΠΑΝΑΓΙΑ (R.9966) διωκόμενοι υπό του Τάγματος.
Εις περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ συνεχίζεται έρευνα ανευρισκομένων μεγάλων ποσοτήτων παντοίων υλικού, οπλισμού και πυρομαχικών.
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Περαιωθείσης πλήρως της επιχειρήσεως ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ το ΣΣ εξέδωσε τας κάτωθι Α.Π. 3/680/20-ΙΧ-48 οδηγίας επιχειρήσεων, διά την περαιτέρω δίωξιν των διαφυγόντων υπολειμμάτων συμμοριτών εκ της περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Δ/τάς VIII-ΙΧ Μερ/χών ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1-ΑΣΣ/Α1-ΒΣΣ/Α1 Α΄ΣΣ /Α1
84-86 Περιοχάς Εδακτυλογραφήθη
ΤΣΕΙ- Γραφείον Συνδέσμων υπό
Ανθ/γού Γ.Χ. Λιόντου
Αριθ. Πρωτ. Φ3/680
ΣΤΓ 918 τη 20-9-48
Αριθ. Αντιγρ…………..
ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Μετά κατάρρευσιν του ισχυροτάτου συγκροτήματος ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, θεωρουμένου ως απορθήτου, οι συμμορίται υπέστησαν εν ΗΠΕΙΡΩ σοβαράν υλικήν και ηθικήν συντριβήν.
Εκ των 1800 περίπου συμμοριτών περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διωκόμενοι συνεχώς διέφυγον.
(α) Αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ με Τάγ/τα ΦΩΚΑ, ΣΚΕΥΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ με Τάγμα ΒΡΑΣΙΔΑ ανεξακριβώτου εισέτι συνολικής δυνάμεως Δυτικά ΖΑΓΟΡΙΑ ήτοι ΒΙΤΣΑ (R.9674) ΚΗΠΟΙ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ – ΦΡΑΓΚΑΔΕΣ (Σ.0768) ΔΙΠΟΤΑΜΟΝ.
(β) Τάγμα ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ 150 περίπου προς περιοχήν ΟΡΕΙΝΟΝ (R.6288) ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ (R.6891)
(γ) Τάγματα ΒΑΣΙΛΑΡΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 350 περίπου αφού δεν κατώρθωσαν να επιτύχουν αντιπερισπασμόν εις επιχειρήσεις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ απεσύρθησαν περιοχήν ΣΟΥΛΙ.
(δ) Μέρος γυναικοπαίδων επιμελητείας και γενικώς μη μαχητών διέφυγεν προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
(ε) Η μάχη ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εστοίχησε εις τους συμμορίτας το1/3 της δυνάμεως των, το μέγιστον μέρος παντοειδών υλικών των και προς παντός εστέρησε τούτους μιας ισχυρώτατα οργανωμένης βάσεως ανεφοδιασμού και υποδοχής των δρώντων εις την υπόλοιπον περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ συμμοριακών συγκροτημάτων, ήτις λόγω της επαφής της με την ΑΛΒΑΝΙΑΝ απετέλει γενικωτέραν βάσιν ανεφοδιασμού των συμμοριτών.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΣ
Εκμεταλλευόμενον της επιτευχθείσης υλικής εξαρθρώσεως, ηθικής καταπτώσεως και αποκοπής των εκ της ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ βάσεως συμμοριτών θα επιζητήση ταχέως.
(α) Να αποφράξη οριστικώς τας διαβάσεις ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων εφ’ όλης της ζώνης του.
(β) Να διατηρήση αμόλυντον την περιοχήν ΚΩΡΩΝΙΔΟΣ από διεισδύσεις συμμοριτών ιδία εκ περιοχής ΑΩΟΥ (R.1388) ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ, ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ – ΦΟΥΡΚΑΣ.
(γ) Να εδραιώση περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ-ΠΩΓΩΝΙΟΥ, να συνεχίση έρευναν προς ανεύρεσιν υλικών και να καταστρέψη όλας τας πολυπληθείς οργανώσεις.
(δ) Να εκκαθαρίση ταχέως και πλήρως υπόλοιπον περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ κατά σειράν επείγοντος ΖΑΓΟΡΙΑ, ΣΟΥΛΙ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.
(ε) Να εξασφαλίση εφεδρείας προς ταχείαν επέμβασιν εις οιονδήποτε σημείον της ζώνης ευθύνης του.
(στ) Να συνεχίση την εκπαίδευσιν των Μονάδων και ιδία Ταγμάτων Εθνοφρουράς διά ταχείαν αξιοποίησιν τούτων.
(ζ) Να συνεχίση εντατικώς την διάνοιξιν οδεύσεων τροχού.
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ
(α) ΙΧ Μεραρχία
(ι) Να εδραιώση περιοχήν ΚΩΡΩΝΙΔΟΣ βάσει και Α.Π. 44/29/12-9-48 ΣΣ και να επισπεύση τας εργασίας οργανώσεως και χειμερινής εγκαταστάσεως Μονάδων της.
(ιι) Να απαγορεύση αναμόλυνσιν περιοχής της αποδίδουσα ιδιαιτέραν σημασίαν εις τας από ΑΩΟΥ-ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ και ΣΑΜΑΝΤΑΣ διαβάσεις.
(ιιι) Να προβλέψη από τούδε διάθεσιν δυνάμεως μέχρι δύο Ταγ/των διά συμμετοχήν εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις ΖΑΓΟΡΙΩΝ επί γενικής κατευθύνσεως ΠΑΔΕΣ – ΛΑΪΣΤΑ – ΚΟΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ εν συνδιασμώ με VIII Μεραρχίαν.
(ιυ) Να συνεχίση την αρξαμένην, πρωτοβουλία της, εκπαίδευσιν Μονάδων της.
(β) VIII Μεραρχία
(ι) Να αποφράξη τας διαβάσεις εκ των ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων έχουσα υπ’ όψιν της ότι κίνδυνος αναμολύνσεως εκ του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους δεν φαίνεται προς το παρόν ιδιαιτέρως σοβαρός.
(ιι) Να εδραιώση εκκαθαρισθείσα περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ προβαίνουσα ταχέως εις πλήρη καταστροφήν των μη χρησίμων πολυπληθών οργανώσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
(ιιι) Να συνεχίση εξερεύνησιν καταληφθείσης περιοχής συγκεντρώνουσα ταχύτατα ανευρηθησόμενα υλικά χρησιμοποιούσα εν ανάγκη όλους κατοίκους και ιδία τους υπόπτους ίνα αντιληφθώσι την καταστροφήν.
(ιυ) Να μελετήση και αρχίση ταχύτατα εκτέλεσιν αμυντικών έργων επί κυρίων διαβάσεων συνόρων και των ζωτικών σημείων υπολοίπου ζώνης της.
Ομοίως απαιτουμένας εγκαταστάσεις διά χειμερινήν διαβίωσιν Μονάδων της.
Αντίγραφον μελέτης μετά σχεδιαγραμμάτων και απαιτουμένων υλικών υποβληθή ΣΣ.
(υ) Να προπαρασκευάση ταχέως επιχειρήσεις δι’ εκκαθάρησιν ΖΑΓΟΡΙΩΝ με προβλέψεις εκτελέσεως εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ταυτοχρόνως ή εν συνεχεία προς ΣΟΥΛΙ και μεταγενεστέρως περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, εν συνεργασία με ΙΧ Μεραρχίαν διά ΖΑΓΟΡΙΑ και 84 Περιοχήν διά υπολοίπους.
(υι) Να συγκεντρώση αμέσως και αναπαύση εκτός αποστολών εδραιώσεως τας απαιτουμένας δι’ άνω επιθετικάς επιχειρήσεις δυνάμεις.
(υιι) Να επωφεληθή κάθε ευκαιρίας διά την εκπαίδευσιν των Μονάδων της και ιδία Ταγμάτων Εθνοφρουράς άτινα μόνον το όνομα «Εθνοφρουρά» διατηρούν πλέον.
(υιιι) Δυνάμεις υπό Διαταγάς της
ΤΣΕΙ όπερ επανέρχεται υπό Δ/σιν Μεραρχίας από 1200 ώρας 21 Σεπτεμβρίου.
1ον Τάγμα Εθνοφρουράς περιοχής ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ από 210800 – 80 Τάγμα Εθνοφρουράς και Δ/σις ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
(ιχ) Αποχωρούσαι Μονάδες
35 Ταξιαρχία, 141 Μοίρα Ορειβατικού Πυρ/κού, 540 Λόχος Πολ/λων επανερχόμεναι Χ Μεραρχίαν.

(γ) ΄Ορια μεταξύ Μεραρχιών
Συμβολή ΑΩΟΥ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (R.8491) ΑΩΟΣ -ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ (R.895845) – ΑΡΙΣΤΗ – ΠΑΠΙΓΚΟΣ (R.9484) (άπαντα ΙΧ Μεραρχίαν) ΓΚΑΜΗΛΑ (υψ. 2466) (Σ.0682) – ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ (Σ.1577) (VIII Μεραρχίαν) ΛΑΪΣΤΑ (Σ.2089) ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ (ΙΧ Μεραρχίαν)

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
(α) 105 Συν/μα Πεδινού Πυρ/κού (μείον Πυρ/χία) υπό διαταγάς Δ/του Πυρ/κού Σώματος.
(β) 152 Μοίρα Βαρέως Πυρ/κού ομοίως υπό Δ/σιν Διοικητού Πυρ/κού Σώματος.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
(α) Συνέχισις εντατική των υπό κατασκευήν οδών και Τεχνικών έργων ως και της οδού ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ.
(β) Διάνοιξις νέων οδών αμαξιτών διά να κατορθούται η καταδίωξις δι’ εγκαίρου συγκεντρώσεως.
Πρώτη σειρά επείγοντος
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ-ΚΗΠΟΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ-ΣΚΑΜΝΕΛΙ.
ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ.
ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ-ΓΟΤΙΣΤΑ.

Δευτέρα σειρά
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ-ΘΟΔΩΡΙΑΝΑ.

Τρίτη σειρά
ΓΟΤΙΣΤΑ-ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ-ΠΡΑΜΑΝΤΑ.
6. ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
(α) Σταθμοί Δ/σεως
VIII Μεραρχίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
ΙΧ Μεραρχίας ΚΟΝΙΤΣΑ.
(β) Διαβιβάσεις ως ειδική Διαταγή
7. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Ανάληψις ζώνης ευθύνης Μεραρχιών προοδευτικώς περατουμένη οριστικώς μέχρι 0600 ώρας 23 Σεπτεμβρίου οπότε άπαντα Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας δέον έχωσι αντικατασταθή υπό VIII τοιαύτης.

 1. ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
  (α) Ιδιαιτέρα μέριμνα δι’ ασφάλειαν Τεχνιτών έργων υπό Μεραρχιών εν τη ζώνη των.
  (β) Ναρκαλίευσις: Ευθύνη εκάστης Μεραρχίας εν τη ζώνη της.
  Επί πλέον η ΙΧ Μεραρχία θα έχει ευθύνην ναρκαλιείας από ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ μέχρι ΚΑΛΠΑΚΙ (ναι).
  (γ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΛΑΓΓΩΝ
  (ι) Στατική: Μερίμνη εκάστης Μεραρχίας εν τη ζώνη της. Κινητή μερίμνη εκάστης Μεραρχίας διά τας φάλαγγας της.
  (δ) Εκάστη Μεραρχία να οργανώση προοδευτικώς ΜΑΥ περιοχής της δεδομένου ότι υπάρχουν εκ λαφύρων άφθονος οπλισμός και πυρ/κά. Τούτο θα συμβάλη κατά πολύ εις την εδραίωσιν της ασφαλείας.
  (ε) Απόσπασμα Συν/ρχου ΚΑΜΠΑΝΗ διαλύεται. Ο Συν/ρχης ΚΑΜΠΑΝΗΣ επανέρχεται εις νέαν θέσιν του ως Δ/τής ΤΣΕΙ.
  Αναφέρατε λήψιν
  Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΠΩΛΕΙΑΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(α) Ημετέρων
Νεκροί Αξιωματικοί Οπλίται Σύνολον 4 61 65
Τραυματίαι 38 474 512
Αγνοούμενοι – 6 6
Σύνολον 42 541 583

(β) Συμμοριτών
Νεκροί ευρεθέντες επί τόπου 96
-//- παραληφθέντες 56
Τραυματίαι ευρεθέντες 5
-//- παραληφθέντες Αλβανίαν 253
Συλληφθέντες 17
παραδοθέντες 99
Σύνολον 526

(γ) Λάφυρα
Πυροβόλα 75 2
΄Ολμοι βαρείς 16
΄Ολμοι 60 χλ. 2
Ολμίσκοι διάφοροι 22
Πολυβόλα 18
Οπλοπολυβόλα 36
Μυδράλια αντιαρ. Βολής 6
Τυφέκια 570
Αντιαρματικαί Κάναι 12
Τρίποδες πολ/λων 5
Βάσεις ΄Ολμων 3
Γεμιστήρες Μπρέν 30

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Βλήματα Πυρ/κού 567
Βλήματα ΄Ολμων 6990
Φυσίγγια διάφορα 36.000
Νάρκαι 300
Γεμίσματα 200
Χειροβομβίδες Γερμανικαί 250
Δυναμίτης 782 κιλά

ΤΡΟΦΙΜΑ
Δημητριακά 25.000 οκ.
΄Αλευρον 11.000 ¨-¨
΄Αλας 1500 -//-
Κονσέρβες 3.000 -//-

Ανευρέθησαν επί πλέον εγκαταστάσεις λειτουργούσαι Οπλουργείου, Μηχανουργείου, και Τυπογραφείου.
Διάφορα άλλα υλικά υγειονομικά κ.λ.π.
200 Πυροβολεία καταστραφέντα.
ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
(α) Σημασία της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
(ι) Αφ’ ής οι συμμορίται ανέλαβον τον κατά του Κράτους προδοτικόν των αγώνα εξέλεξαν μετά προσοχής την περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διά την οργάνωσιν ως μίαν σταθεράν βάσιν εξορμήσεως κατά της υπολοίπου ΗΠΕΙΡΟΥ.
Πράγματι η εκλογή δεν ήτο τυχαία.
Το απρόσιτον της περιοχής, η ασφαλής στήρηξις των νώτων και των πλευρών, επί του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους και η κεντρική της θέσις εν σχέσει προς την υπόλοιπον ΗΠΕΙΡΟΝ καθίστων την ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ το στρατηγικώτερον σημείον της ΗΠΕΙΡΟΥ διά τας εγκληματικάς επιδιώξεις των.
(ιι) Επί ολόκληρον διετίαν οι συμμορίται ειργάσθηκαν υπερανθρώπως διά να την καταστήσουν πραγματικόν φρούριον, εναντίον του οποίου άπασαι αι προηγούμεναι προσπάθειαι των ημετέρων κατά το άνω χρονικόν διάστημα, ου μόνον να μη επιτύχουν την κατάληψιν της ή και μέρους ταύτης αλλά και να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρωτάτας απωλείας, πτώσιν του ηθικού και διάλυσιν πλείστων Μονάδων μας.
(ιιι) Εκ της περιοχής ταύτης οι συμμορίται εξώρμουν εκάστοτε κατά του ΣΟΥΛΙΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΙΩΝ και λοιπής ΗΠΕΙΡΟΥ, ίνα εξαπολύσωσι την καταστροφήν κατά του πολυπαθούς πληθισμού της, εις την ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ μετέφερον άπαντα τα προϊόντα της λεηλασίας των, δι’ ών συνετηρούντο ου μόνον οι συμμορίται της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και του ΓΡΑΜΜΟΥ, αλλά και αυτοί οι Αλβανοί, ανταλλάσοντες τα αιγοπρόβατα με πυρομαχικά και οπλισμόν.
Εις το στρατόπεδον εκπαιδεύσεως της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ οδηγούντο οι βιαίως επιστρατευόμενοι, και εκ ταύτης, συμπληρούντες της εκπαίδευσίν των, μετεφέροντο ως τέλειοι μαχηταί εις τας συμμοριακάς Μονάδας του ΓΡΑΜΜΟΥ και ΒΙΤΣΙ.
Τέλος προς την ΜΟΡΓΚΑΝΑΝ διεύφευγον εν ασφαλεία οι συμμορίται της ΗΠΕΙΡΟΥ οσάκις οι ημέτεροι διά σοβαρών δυνάμεων ανελάμβανον εναντίον των επιχειρήσεις, εκεί μετεφέροντο οι τραυματίαι των, ίνα διαπεραιωθώσι εν ασφαλεία εις Αλβανίαν και από την ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ ανεφοδιάζοντο εις πυρομαχικά και διάφορα άλλα εφόδια, διά να συνεχίζουν τον κατά της ΗΠΕΙΡΟΥ αγών των.
Ο αρχισυμμορίτης Καλλιανέσης μόνιμος Αξιωματικός του Στρατού, διά το οργανωτικόν και εκπαιδευτικόν του έργον εις την περιοχήν ταύτην, προήχθη εις υποστράτηγον, μόνον αυτός εξ όλων των εις τους συμμορίτας προσχωρησάντων, μονίμων Αξιωματικών, οι πλείστοι των οποίων ήσαν και πολύ αρχαιότεροι του.
Εφ’ όσον συνεπώς η ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ περέμεινε εις χείρας των συμμοριτών κάθε προσπάθεια εκκαθαρίσεως της ΗΠΕΙΡΟΥ αποτέλει καθαράν ματαιοπονίαν.
Εάν δεν κατελύετο το συμμοριακόν Κράτος της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, και εγκαίρως μάλιστα, δεν θα ηδύνατο η Ανώτατη Διοίκησις του Στρατού να λύση αποτελεσματικώς το δημιουργηθέν εν τω μεταξύ οξύτατον ζήτημα του ΒΙΤΣΙ.
(ιυ) Η πτώσις της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εστέρησε τους συμμορίτας μιας εξαιρετικής βάσεως εξορμήσεως και μιας μεγάλης πηγής ανεφοδιασμού εκ της ΑΛΒΑΝΙΑΣ, περιώρισε εις το ελάχιστον την εν ΗΠΕΙΡΩ δράσιν των υπολοίπων συμμοριτών και επέτρεψε εις την Ανώτατην Διοίκησιν να εξοικονομήση δυνάμεις προς χρησιμοποίησιν εις άλλα ζωτικά θέατρα επιχειρήσεων της χώρας.
Επελθούσα επικαίρως αναπτέρωσε το ηθικόν των ημετέρων, όπερ εκ των ατυχιών του ΒΙΤΣΙ είχε σοβαρώς κλονισθεί.
(β) Το ΣΣ είχεν αντιληφθεί πλήρως την εξαιρετικήν σημασίαν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και διά τον λόγον αυτόν κατέβαλε όλας του τας προσπαθείας όπως αποκοπή το ταχύτερον το τρομερόν τούτο συμμοριακόν καρκίνωμα.
(γ) ΕΛΙΓΜΟΣ ΣΣ
(ι) Το ΣΣ αντελήφθη ότι ο κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ αγών έπρεπε να είναι ταχύς και επ’ ουδενί λόγω έπρεπε να χρονίση το μεν διότι έπρεπε να επωφεληθή της παρουσίας της Χ Μερ/χίας και ιδία της 35 Ταξιαρχίας, αι οποίαι εντός τακτής προθεσμίας έπρεπε ν’ αναχωρήσωσι διά ΒΙΤΣΙ, το δε διότι τα τμήματα της VIII Μεραρχίας κουρασμένα εκ των κατά ΓΡΑΜΜΟΥ επιχειρήσεων και έχοντα εκ προηγουμένων επιχειρήσεων πικράν πείραν της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ δεν αντείχον εις χρονίζοντα και με πολλάς απωλείας αγώνα.
΄Επρεπε να ριφθούν υπό τας καλλιτέρας συνθήκας εις τον αγώνα, να έχουν τας πρώτας επιτυχίας και να δώσουν συντόμως το αποτέλεσμα.
(ιι) Διά τους άνω λόγους το ΣΣ ηναγκάσθη να μελετήση μετά προσοχής το υποβληθέν υπό της VIII Μεραρχίας σχέδιον επιχειρήσεων, και κατόπιν και λεπτομερών επί του εδάφους αναγνωρίσεων, να μεταβάλη τον ΕΛΙΓΜΟΝ ταύτης και να φέρη την ΚΥΡΙΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ επί της από Βορρά κατευθύνσεως των συνόρων ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ – Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ -ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ – υψ. 1806, αφ’ ενός μεν ίνα αποφύγη τας εις μέγα βάθος ισχυρωτάτας οργανώσεις και δυνάμεις των συμμοριτών επί της προτεινομένης υπό της Μεραρχίας κατευθύνσεως ύψωμα 858, ΣΤΑΛΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ, ΣΚΗΤΑΡΙ, ανώνυμον 2 χιλιόμετρα.
Ανατολικώς της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ (υψ. 1806) εκάστη των οποίων θέσεων αποτέλει και νέον πεδίον μάχης, χωρίς καταλαμβανομένη να επειρρεάση το παράπαν τας επομένας, και αφ’ ετέρου ίνα ταχέως, δι’ ενός ει δυνατόν άλματος αχθή εις ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και εκείθεν ει είδη ισχυρωτάτου εμβόλου εις την καρδίαν ολοκλήρου της τοποθεσίας ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, τουτέστιν το ύψωμα 1806, ίνα παραλύση πάσα προς άμυναν των συμμοριτών διάθεσις και αποφύγη και χρόνον μακρόν και προ παντός τα 2000 πολυβολεία, ναρκοπέδια και συρματοπλέγματα επί των λοιπών κατευθύνσεων, όπου εάν ενεπλέκετο θα είχε τεραστίας απωλείας με πολύ αμφίβουλον αποτέλεσμα.
Ως εμφαίνεται εκ της ανωτέρω εκθέσεως του αγώνος αι προβλέψεις του ΣΣ εκτελέσθησαν απολύτως και η ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ κατέρρευσε εντός δύο ημερών 14-16 Σ/βρίου.
(ιιι) Καθωρισθείσης ως ανωτέρω της κατευθύνσεως ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ, το ΣΣ επροικοδότησε την κατεύθυνσιν ταύτην με την πλέον τολμηράν, διά το υπόλοιπον μέτωπον σκέψιν.
Επί μετώπου 32 χιλιομέτρων διέθεσε εις τα 3 χιλιόμετρα ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ εξι (6) Τάγματα και 22 πυροβόλα, ενώ εις τα υπόλοιπα 29 χιλιόμετρα πέντε (5) Τάγματα κρούσεως και 8 Πυροβόλα.
Η τοιαύτη διάθεσις των δυνάμεων αποτελεί την πλέον ανάγλυφον μορφήν του ΕΛΙΓΜΟΥ και εν συνδιασμώ με την καλώς επιλεγείσαν κατεύθυνσιν ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ, νομίζομεν, ότι αποτελεί παράδειγμα κλασικόν διά την διαδασκαλίαν και κατανόησιν των αρχών του ΕΛΙΓΜΟΥ και της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ των ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
Ως ήτο φυσικόν ο ανωτέρω ΕΛΙΓΜΟΣ καλώς μελετηθείς και αφθόνως προικοδυνηθείς έφερε ταχύτατα το αναμενόμενον αποτέλεσμα, το οποίον εξέπληξε ως ήτο επόμενον και τον Αρχηγόν του ΓΕΣ όταν τω αναγγέλθη η κατάρευσις του συμμοριακού Κράτους της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
(δ) Προπαρασκευή αεροπορίας και Πυρ/κού
Προς τον σκοπόν όπως καταστραφώσι, όσαι ήτο δυνατόν συμμοριακαί οχυρώσεις κυρίως όμως όπως μειωθή το ηθικόν των συμμοριτών και αναπτερωθή το των ημετέρων, εγένετο βάσει προγράμματος λεπτομερώς καταρτιθέντος εν κοινή συσκέψει Σώματος, Μεραρχίας και Αεροπορίας πενθήμερος βομβαρδισμός υπό ΝΤΑΚΟΤΑ και ΣΠΙΤ ΦΑΙΡ, όστις αν δεν επέτυχε ουσιαστικά αποτελέσματα καταστροφής των ισχυρωτάτων οργανανώσεων επέτυχε όμως να κλονίση σοβαρώς το ηθικόν των αμυνομένων, ως εξηκριβώθη βραδύτερον υπό συλληφθέντων αιχμαλώτων.
Αι κατά τη διάρκεια της νυχτός εκτελούμεναι δραστικαί παρενοχλήσεις Πυρ/κού, δεν άφησαν κατά το πενθήμερον τούτο εις ησυχίαν τους συμμορίτας και τους κατέστησαν ωρίμους προς κατάρρευσιν. Τα ημέτερα τμήματα παρακολουθούντα το συνεχές τούτο ημερονύχτιον σφυροκόπημα αντιλήφθησαν την απόφασιν της Διοικήσεως, όπως λύση οπωσδήποτε την υπόθεσιν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
(ι) Ο Δ/τής του Σώματος όπως μη αφήση εις ουδένα Αξ/κόν ή οπλίτην αμφιβολίαν επί της αποφάσεως του ταύτης εκάλεσε εις ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ τους εξ Δ/τάς Ταγ/των της κυρίας προσπαθείας και τους εζήτησε ενώπιον του Μεράρχου και των Δ/των Ταξιαρχιών κατά τρόπον μη επιδεχόμενον περερμηνείας ότι δεν υπήρχε περιθώριον ούτε βήματος προς οπίσω και ότι μοναδική σκέψις και προσπάθεια όλων πρέπει να είναι η ταχυτέρα άνοδος εις ύψωμα 1806.
Της τοιαύτης αποφάσεως του ΣΣ τρανωτάτη απόδειξις είναι η κάτωθι διαταγή του εξ αφορμής συμπτύξεως αδικαιολογήτου του 581 Τάγ/τος εκ του καταληφθέντος αντικειμενικού σκοπού ΒΑΛΤΙΣΤΗΣ την 3 Σ/βρίου κατά τας προκαταρκτικάς επιχειρήσεις.

«Α΄ΣΣ /Α1
ΑΡ. Α.Π. 3/568/3-9-48 ώρα 2200
Προς Δ/την 76 Ταξιαρχίας Ταξίαρχον Φραγκιαδάκην
ΚΟΙΝ: VIII Μεραρχίαν-75 Ταξιαρχίαν

Πληροφορούμαι με κατάπληξιν ότι Ταγ/ρχης Λαναράς, εγκατέλειψε καταληφθέν θέσιν (.) Από της στιγμής ταύτης Σεις και ο Λαναράς είσθε υπεύθυνοι απέναντι μου (.)
Την 0400 ώραν αύριον θα τεθήτε προσωπικώς επικεφαλής ολοκλήρου του Ταγ/τος και θα το εγκαταστήσετε επί ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ (.)
Ταγ/ρχην Λαναράν εάν θεωρείτε υπεύθυνον εγκαταλείψεως θέσεως προφυλακίσατε τον (.)
Την 0800 ώραν θα έχω προσωπικόν σας μήνυμα απ’ ευθείας ΣΣ ότι ΒΕΛΤΙΣΤΑ ανεκαταλήφθη (.) Επαναλαμβάνω σας καθιστώ προσωπικώς υπεύθυνον (.)
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ»

Και πράγματι την επομένην ο Δ/τής της Ταξιαρχίας ανέφερε ότι το Τάγμα ανεκατέλαβεν την ΒΕΛΤΙΣΤΑΝ.
΄Εκτοτε και καθ’ όλην την περίοδον επιχειρήσεων της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ουδέν τμήμα συνεπτύχθη καίτοι πολλά Τάγ/τα υπέστησαν σφοδράς αντεπιθέσεις και σοβαράς απωλείας, εν τούτοις εκράτησαν ακλονήτως τας θέσεις των.
(στ) ΠΑΡΑΠΛΗΝΗΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
Αι οργανωθείσαι από Νότου παραπλανητικαί ενέργειαι διά τμημάτων 74 και 76 Ταξιαρχιών επέτυχον απολύτως του σκοπού των διότι οι συμμορίται πεισθέντες απολύτως ότι προς τα εκεί εστρέφετο η κυρία προσπάθεια μετέφερον ένα Λόχον εκ περιοχής ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ εις περιοχήν ΣΚΗΤΑΡΙ η δε εφεδρική Ταξιαρχία αρχισυμμορίτου Πετρίτη ετηρήθη προς τον σκοπόν τούτον εις περιοχήν ΤΣΑΜΑΝΤΑ.
Ούτω η επιτιθέμενη από Βορρά 75 Ταξιαρχία μετά την διάσπασιν της αμύνης των συμμοριτών εις Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ δεν ανεύρε σοβαράς δυνάμεις εις περιοχήν ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και κατώρθωσε να καταλάβη τούτο άνευ σοβαράς αντιδράσεως την νύχτα 14 προς 15 Σ/βρίου.
Αι παραπλανητικαί αύται ενέργειαι επέτυχον διότι:
Από της 3 Σ/βρίου ήρξατο η διάνοιξις της οδού προς ΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ και ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ και μέχρις 8 Σ/βρίου είχον προωθηθή μέχρις εκεί μία πεδινή Μοίρα, τα άρματα μάχης και μέρος των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων.
Εκκνήθησαν επιδεικτικώς προς τους χώρους ενεργείας των τα Τάγ/τα 74 και 76 ταξιαρχιών.
΄Ηρχισε από Νότου παραπλανητική ενέργεια μίαν ημέραν ενωρίτερον της κυρίας ενεργείας.
Οι προπαρασκευαστικοί βομβαρδισμοί αεροπορίας και Πυρ/κού εστράφησαν κατά μέγα μέρος προς την ΝΟΤΙΟΝ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ.
Αι μετακινήσεις των Μονάδων 75 Ταξιαρχίας εγένοντο την νύχτα και κατά τρόπον αφανή.
΄Απασαι αι ανωτέρω ενέργειαι έπεισαν τους συμμορίτας ότι η κυρία προσπάθεια θα εστρέφετο προς την κατεύθυνσιν ΣΤΑΛΟΣ-ΚΑΣΤΡΙ-ΣΚΗΤΑΡΙ και ούτω αιφνιδιασμός διηυκόλυνε τα μέγιστα την επιτυχίαν επί της κατευθύνσεως κυρίας προσπαθείας, διότι δεν είχον καταληφθή υπό των συμμοριτών δεσπόζουσας θέσεις, ως αι τοιαύται ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και ανώνυμον 2 χιλ. Αν. ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
(ζ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ι) Αφ’ ης στιγμής η Δ/σις της VIII Μερ/χίας και του Επιτελείου της επείσθησαν ότι η καλλιτέρα κατεύθυνσις κυρίας προσπαθείας ήτο η από Βορρά κατά μήκος των συνόρων ανέπτυξε όλην της την δραστηριότητα και την επιμονήν και οργάνωσε και διήφθηνε τον αγώνα κατά τρόπον λίαν αξιόπαινον.
Επίσης αι υπ’ αυτήν Μονάδες καθώς και η 35 Ταξιαρχία επέδειξαν θαυμαστήν αντοχήν, επιμονήν και γενναιότητα και κατώρθωσαν να υπερβάλουν τας εκ του εδάφους κυρίας δυσκολίας και ν’ αναρριχθώσι τολμηρότατα εις τας απροσίτους πλαγιάς της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, χωρίς ο εχθρός να προλάβη ν’ αντιδράση.
Ιδιαιτέρως το 582 Τάγμα κατώρθωσε εντός μιας νυχτός να αναρριχηθή εις τας θεωρουμένας απροσπελάστους κορυφάς του ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ και να διατηρήση ταύτας παρά τας σφοδράς εχθρικάς αντεπιθέσεις, τας βαρείας απωλείας και τον εκ παρεξηγήσεως βομβαρδισμόν τοις υπό της φιλίας αεροπορίας.
Καίτοι απώλεσε το ήμισυ σχεδόν των Αξιωματικών του και τον Δ/την του Ταγ/τος, Ταγ/ρχην Καλαποθάκην Ιωάννην οι υπολειφθέντες Αξιωματικοί και οπλίται, αντιλαμβανόμενοι την εξαιρετικήν σημασίαν του ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ, δεν υπεχώρησαν ούτε βήμα προς τα οπίσω και συνέβαλλον ιδιαιτέρως εις την λαμπράν και ταχείαν νίκην.
(ιι) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Όπως πάντοτε η δράσις της αεροπορίας υπήρξε υπέροχος. Διά των επί 5θήμερον προπαρασκευαστικών βομβαρδισμών διά ΝΤΑΚΟΤΑ και ΣΠΙΤ ΦΑΙΡ και εν συνεχεία της δραστηρίας υποστηρίξεως των τμημάτων από της υπάρξεως της κυρίας ενεργείας μέχρι της καταρρεύσεως της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, κατέρριψε το ηθικόν των αμυνομένων συμμοριτών και εβοήθησε ιδιαιτέρως εις την επιτυχίαν.

(ιιι) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Κατά την περίοδον της προπαρασκευής με τα εν συνεχεία κατά την διάρκειαν της νυχτός πυρά παρενοχλήσεως εξερεύρεσε τον εχθρόν και εκλόνισε το ηθικόν του, εν συνδιασμώ με τους κατά την διάρκειαν της ημέρας βομβαρδισμούς της αεροπορίας.
Κατά την κυρίαν επίθεσιν χρησιμοποιηθέν κατά μάζας, διά των συγκεντρωτικών ευστόχων και δραστικών πυρών του ιδία εις το Φυλάκιον ΛΕΛΟΥΔΑ, συνέτριψε την εχθρικήν αντίστασιν διά 3½ χιλιάδων βλημάτων και ηνάγκασε τους συμμορίτας να εγκαταλείψουν πανικόβλητοι και αλλόφρονες τας ισχυρωτάτας θέσεις των αίτινες καταλήφθησαν ούτω ευχερώς υπό του Πεζικού .
Εν συνεχεία προσέβαλε λίαν ευστόχως τους φεύγοντας συμμορίτας και δεν επέτρεψε εις τούτους να συμπυχθώσι προς ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ, αλλά διαλελυμένοι να τραπώσιν προς τας ευκόλους διαβάσεις των προς Ανατολάς κρασπέδων της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
Η Γ/102 Πυρ/χία προσβληθείσα εις ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ υπό του όγκου των συμπυσσομένων συμμοριτών επέδειξε αρίστην διαγωγήν απέκρουσε τους επιτιθέντας και διέσωσε τα πυροβόλα.
(ιυ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Από των αρχών Σ/βρίου μέχρι τέλους των επιχειρήσεων ηργάσθη υπερανθρώπως και με επιστημονικήν πληρότητα, ιδία ο 714 Λόχος Ταγ/ρχης Ανάγνου Ευθ. εις την διάνοιξιν των κάτωθι οδεύσεων:
ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ-ΓΥΦΤΟΠΟΤΑΜΟΣ Αν .κλιτής
ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ
ΒΡΟΥΣΙΝΑ-ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ-ΠΟΒΔΑ-ΤΑΒΕΡΑ
Διά των ανωτέρω οδεύσεων κατέστη δυνατή η προώθησις εις άνω χώρους Πυροβολικού και αρμάτων, η ταχεία μεταφορά των εφοδίων, ιδία πυρομαχικών και η ταχεία διακομυδή των τραυματιών.
(υ) ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
Απέδωσαν πολύ καλά αποτελέσματα, ιδία τα άρματα μάχης εις τας περιοχάς ΣΤΑΛΟΣ-ΤΑΒΕΡΑ, όπου μετά την κατάληψιν των ανευρέθησαν αρκετά πολυβολεία κατεστραμμένα υπό των Πυροβόλων των αρμάτων.
(υι) ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Όπως πάντοτε ελειτούργησαν πολύ καλώς και αι Διοικήσεις όλης της ιεραρχίας ήσαν πάντοτε εγκαίρως ενημερωμέναι και εγκαίρως διεβίβαζαν τας διαταγάς των.
(υιι) Ιδιαίτερος οφείλεται φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης εις τους ηρωϊκώς πεσόντας Αξιωματικούς και οπλίτας και εις τους ηρωϊκούς τραυματίας μας, οίτινες διά την ζωήν των και του αίματος των, και του ακάμπτου επιμονής των να κρατήσωσι τας καταλαμβανομένας θέσεις, εις ας έπιπτον χωρίς να υποχωρούν έθεσαν την σφραγίδα της Νίκης και απήλλαξαν την περιοχήν της ΗΠΕΙΡΟΥ από τον εφιάλτην των κομμουνιστοσυμμοριτών.

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ