Εκθεση παραβιάσεων απο Αλβανούς, Βούλγαρους και Γιουγκοσλάβους 21/10/1947 έως 10/9/1948


E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η παρούσα κατά χρονολογίαν καταχώρησις των παραβιάσεων περιλαμβάνει τας κυριωτέρας τοιαύτας της ημετέρας μεθορίου αίτινες διεπράχθησαν υπό των ΑΛΒΑΝΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΩΝ, και υπό των συμμοριτών τη ανοχή και τη υποστηρίξει των ανωτέρω κατά το από 21 Οκτωβρίου 1947 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1948 χρονικόν διάστημα.
Δεν περιλαμβάνονται:
(α) Αι είσοδοι εκ των ομόρων κρατών εις το Ελληνικόν έδαφος ομάδων συμμοριτών προερχομένων εκ των στρατοπέδων εκπαιδεύσεως και συγκεντρώσεως συμμοριτών ΜΠΟΥΛΚΕΣ (Γιουγκοσλαβίας) ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣΑΣ (Βουλγαρίας) ΣΟΥΧΤ (Αλβανίας) και των λοιπών στρατοπέδων συγκεντρώσεως εκπαιδεύσεως άτινα λειτουργούν εις τα όμορα κράτη.
(β) Αι εκ των εδαφών των ομόρων κρατών εισαγωγαί εντός του Ελληνικού εδάφους παντοειδούς πολεμικού και λοιπού υλικού.
(γ) Αι μεταφοραί τραυματιών και ασθενών συμμοριτών εντός των ομόρων κρατών.
(δ) Αι μεταφοραί εις τας γειτονικάς χώρας των παιδίων άτινα συμμορίται συνεκέντρωσαν κατόπιν της παρ’ αυτών εφαρμογής του εγκληματικού μέτρου του παιδομαζώματος.
(ε) Αι ομαδικαί απαγωγαί πληθυσμών παραμεθορίων περιοχών και η είσοδος αυτών εις τα εδάφη των ομόρων κρατών.
(στ) Αι αεροπορικαί παραβιάσεις της ημετέρας κυριαρχίας.

ΑΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ
ΥΠΟ ΑΛΒΑΝΩΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ
ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ, ΤΗ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1947 ΜΕΧΡΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1948
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αον
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΟΥ ΥΠΟ ΑΛΒΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΑΛΒΑΝΩΝ ΑΠΟ 21-10-47 ΜΕΧΡΙ 10-9-48
1ον
Την 23-10-47 Αλβανική περίπολος ενεδρεύουσα εις θέσιν (R.616860) επυροβόλησε ανεπιτυχώς κατά του εξ ΟΡΕΙΝΟΥ Πωγωνίου ‘Ελληνος ιδιώτου ΜΠΑΚΟΥΛΗ Αλεξ. όστις μετά της θυγατρός του εκαλλιέργει τον εντός του Ελληνικού εδάφους αγρόν του.
Μετά τον πυροβολισμόν ο ανωτέρω ετράπη εις φυγήν. Οι Αλβανοί ηκολούθησαν τούτον εντός του Ελληνικού εδάφους, και πυροβολήσαντες εκ νέου εφόνευσαν τούτον. Ακολούθως παρέλαβον το πτώμα του και εισήλθον εκ νέου εις το ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ έδαφος.
2ον
Την 13-11-47 κατά τας επιχειρήσεις εις περιοχήν ΦΛΑΤΣΑΤΑ (Ν.2933) – ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ (Ν.2733) συμμορίται καταδιωκόμενοι εισήλθον διά του υπ’ αριθ. 35 Ελληνικού φυλακίου εις Αλβανίαν και έβαλον εκείθεν κατά των ημετέρων τμημάτων.
3ον
Την 1-12-47 συμμορίται καταδιωκόμενοι υπό ημετέρων τμημάτων εις περιοχήν ΜΕΡΟΠΗΣ (R.7493) εισήλθον εις ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ έδαφος.
4ον
Την 1-12-47 φάλαγξ συμμοριτών κινουμένη από ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ (R.6885) προς φυλάκιον ΣΚΙΠΗ (R.620365) προσβληθείσα υπό ημετέρων αερ/νων εισήλθεν διά φυλακίου ΣΚΙΠΗ εντός Αλβανικού εδάφους.
Τα αερ/να εβλήθησαν εκ του υψοδείκτου 687 ευρισκομένου εντός Αλβανικού εδάφους.-

5ον
Την 10-12 Δεκεμβρίου 1947 ομάς 120 συμμοριτών εκκινήσασα εκ του Ελληνικού χωρίου ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Ν.2950) και χρησιμοποιήσασα εναλλάξ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ και ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ έδαφος έφθασε εις ΠΕΝΤΑΛΟ-ΦΟΝ (Ν.3206) ένθα ενετάχθη εις τα συμμοριακά τμήματα άτινα ενήργησαν την επίθεσιν κατά ΚΟΝΙΤΣΗΣ το τελευταίον 10ήμερον του Δ/ρίου1947. Η εν λόγω ομάς εχρησιμοποίει Αλβανικόν έδαφος οσάκις αντιλαμβάνοντο ότι θα συνήντα τμήματα του Ελληνικού Στρατού.
6ον
Την 16 Δεκεμβρίου 1947 ημέτερα τμήματα ανέτρεψαν τους συμμορίτας κατέχοντας τα βορείως της ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (R.674727) υψώματα. Οι συμμορίται εισήλθον εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ, οπόθεν έβαλον κατά των ημετέρων τμημάτων. Ολίγον βραδύτερον εισήλθον πάλιν εις το Ελληνικόν έδαφος εγκατασταθέντες αμυντικώς βορείως Αγίας Μαρίνας (R.6868) 3 χιλμ. Ν. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ).
7ον
Την 25-12-47 ολιγομελής συμμορία εισήλθεν εις το χωρίον ΠΟΝΤΙΚΑΤΕΣ (R.6587) προερχομένη εξ Αλβανίας.
8ον
Την 25-12-47 συμμορίται καταδιωκόμενοι εις περιοχήν ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ (Ν.3049) εισήλθον διά του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν.2949) εις Αλβανικόν έδαφος.
9ον
Τη νύκτα 1 προς 2-1-48 ημετέρα φάλαγξ αυτοκινήτων κινουμένη προς γέφυραν ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ εβλήθη υπό πυροβολικού εγκατεστιμένο εντός Αλβανικού εδάφους εις περιοχήν ΓΛΙΝΑΣ (Μ.8801).
10ον
Την 9-1-48 δύο ΑΛΒΑΝΟΙ στρατιώται εισήλθον εντός του Ελληνικού εδάφους εις περιοχήν ΣΑΓΙΑΔΩΝ και συνέλαβον τον ποιμένα ΚΟΡΟΝ ΠΕΤΡΟΝ του Σταύρου ον οδήγησαν εις το Αλβανικόν χωρίον ΤΣΙΦΛΙΚ (R.4075) ο εν λόγω ποιμήν κατώρθωσε να δραπετεύση εκ των ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ κρατητηρίων εις ά εκρατείτο και να παρουσιασθή εις τας Ελληνικάς αρχάς την 7-2-48.

11ον
Την 14-1-48 ομάς 90 συμμοριτών προερχομένων εκ ΣΟΥΧΤ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ (εγγύς ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ) εισήλθεν διά περιοχής ΜΟΝΟΠΥΛΟΥ (Ν.1670) εις ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ έδαφος και ενετάχθη εις συμμοριακά συγκροτήματα ΓΡΑΜΜΟΥ.
12ον
Την 7-2-48 ώραν 0100 70μελής συμμορία προερχομένη εκ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (R.8489) εισήλθεν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ διαβάσα την μεθόριον πλησίον του Ελληνικού χωρίου ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΣ (R.8396).
13ον
Την 16-1-48 15μελής συμμορία προερχομένη εξ Αλβανικού εδάφους εισήλθεν εις το χωρίον ΣΑΓΙΑΔΕΣ (R.4652) και ελεηλάτησεν τούτο. Μετά την λεηλασίαν προσέβαλεν το Ελληνικόν μεθορ. Φυλάκιον ΙΕΡΟΘΕΟΣ και κατέφυγεν πάλιν εις το Αλβανικόν έδαφος.
14ον
Την 1 Μαρτίου 1948 ημέτερα τμήματα ενεργούντα κατά ΓΚΕΛΙΑ (R.5961) ανέτρεψαν κατόπιν σκληρού αγώνος τους συμμορίτας οίτινες τελικώς κατέφυγον εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους οπόθεν έβαλον κατά των ημετέρων τμημάτων εκ των πλαγίων.
15ον
Την νύκτα της 1 προς 2-3-48 συμμορίται έβαλον διά τροχειοδεικτικών σφαιρών μυδραλίου, εξ Αλβανικού εδάφους (R.667725) κατά ημετέρου τμήματος ευρισκομένου εις (R.667785).
16ον
Την 2-3-48 κατόπιν πιέσεως των ημετέρων τμημάτων οι συμμορίται εγκατέλειψαν την παρ’ αυτών κατεχομένην ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΝ (R.0772) και εισήλθον διά των σημείων (R.668712) και (R.666706) εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους. Η υποχώρησις των συμμοριτών εγένετο υπό την κάλυψιν πυρών προερχομένων εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους και δη εκ σημείων (R.666715) (2 πολυβόλων) και (R.658716) (ενός όλμου).

17ον
Την 3-3-48 μιδράλια και όλμοι ευρισκόμενοι Β. Α. αντερασματών ΚΟΥΣΣΟΒΙΤΣΑΣ (R.7166) εντός Αλβανικού εδάφους έβαλον κατά ημετέρων τμημάτων.
18ον
Την νύκτα της 3 προς 4 Μαρτίου ημέτερα τμήματα ευρισκόμενα εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (R.6872) παρινοχλήθησαν διά πυρών όπλων ευρισκομένων εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.
19ον
Την 4-3-48 αυτόματα όπλα ευρισκόμενα εις (R.659719) εντός Αλβανικού εδάφους έβαλον κατά τμημάτων του ημετέρου 584 Τάγματος Πεζικού.
20ον
Την 5 Μαρτίου 1948 400 περίπου συμμορίται συγκεντρωθέντες εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εις την περιοχήν ΚΑΡΟΚΙ (R.5363) και ΠΕΡΔΙΚΑΡΙ (R.5662) εισήλθον εις το Ελληνικόν έδαφος και επετέθησαν εκ των νώτων των ημετέρων τμημάτων κατευθυνομένων προς ΠΛΟΚΙΤΣΑΝ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΝ (R.6561).
21ον
Την 14-3-48 ημέτερα τμήματα μεταβαίνοντα εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (R.679723) προς ΒΑΛΤΙΣΤΑΝ (R.655761) και ευρισκόμενα 150 περίπου μέτρα από του Προφήτου Ηλία εβλήθησαν εκ του Αλβανικού εδάφους περί ώρας 14.30. Έτερα τμήματα εβλήθησαν εις το αυτό σημείον περί ώραν 16.30.
22ον
Την 19-3-48 περί ώραν 16.45 μυδράλιον ευρισκόμενον εντός του Αλβανικού εδάφους (R.631717) έβαλε κατά ημετέρων τμημάτων ευρισκομένων εις (R.678725).
23ον
Την 19-3-48 ώραν 12.30 ημέτερα τμήματα ευρισκόμενα εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (R.6872) εβλήθησαν εκ σημείου (R.663707) ευρισκομένου εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.

24ον
Την 19-3-48 αρ. 16.15 ημετέρα περίπολος αχθείσα εις περιοχήν ΒΑΛΤΙΣΤΗΣ (R.655750) εβλήθη εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους (R.645655).
25ον
Την 20-3-48 ημετέρα περίπολος και κλιμάκιον της ομάδος παρατηρητών Β.Ε. ΟΗΕ. Ιωαννίνων ευρισκόμενοι 1,5 χιλμ. Ν. ΒΑΛΤΙΤΣΗΣ (R.658745) εβλήθη διά μυδραλιοβόλων και όλμων εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους ((R.642743) & (R.660717)).
26ον
Την 21-3-48 περί ώραν 18.40 μυδράλιον ευρισκόμενον εντός Αλβανικού εδάφους (R.661717) έβαλε κατά Γάλλου παρατηρητού της Κ.Ε. λοχαγού ΓΚΩΤΙΕ και του ημετέρου Ανθλ/γού ΜΥΤΗΛΗΝΑΙΟΥ ευρισκομένων εντός Ελληνικού εδάφους εις (R.672725).
27ον
Την 22-3-48 ημέτεροι οπλίται μεταβάντες δι’ ύδρευσιν εγγύς φυλακίου ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (R.674727) εβλήθησαν εκ του Αλβανικού εδάφους εκ (R.661717). Μέλος του κλιμακίου της Β.Ε. ΟΗΕ μεταβάν προς διαπίστωσιν εβλήθη εκ της αυτής θέσεως.
28ον
Την 12-4-48 συμμορίται απήγαγον την οικογένειαν του ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛ. εκ ΚΩΝΤΙΚΑΤΕΣ – ΠΩΓΩΝΙΟΥ και μετέφερον ταύτην εις Αλβανίαν. Η διέλευσις της μεθορίου εγένετο παρά το φυλάκιον ΣΚΙΠΗ.
29ον
Την 18-4-48 περί ώραν 0330 ημέτερον τμήμα ευρισκόμενον εις (R.673725) εδέχθη σφοδράν επίθεσιν Αλβανικού τμήματος εισελθόντος εντός του Ελληνικού εδάφους εκ του σημείου (R.637720). Η επίθεσις αύτη υπεστηρίχθη υπό όλμων και ενός μυδραλίου.
30ον
Την 21-4-48 εις περιοχήν ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) και ΑΧΛΑΔΑΣ (Ν.7977) ημέτερον τμήμα συνεπλάκη μετά συμμοριακού τοιούτου. Οι συμμορίται διωχθέντες εισήλθον εις το ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ έδαφος παραλαβόντες και τους κατοίκους των ανωτέρω χωρίων.

31ον
Την 22-4-48 περί ώραν 23.30 δύναμις 80 συμμοριτών ευρισκομένων εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους έβαλεν κατά του ημετέρου μεθορ. φυλακίου υπ’ αριθ. 37 (Καστανιάνης). Συμπτυχθείσης της φρουράς του φυλακίου, οι συμμορίται εισήλθον εντός του Ελληνικού εδάφους, κατέλαβον το φυλάκιον, αργότερον δε επέστρεψαν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ αποκομίζοντες τους γυλιούς και τα κλινοσκεπάσματα των στρατιωτών.
32ον
Την 24-4-48 περί ώραν 1600 2 ΑΛΒΑΝΟΙ στρατιώται εισχωρήσαντες εντός του Ελληνικού εδάφους παρά την πυραμίδα 77 απεπειράθησαν να συλλάβουν τους ποιμένες ΓΡΑΜΠΟΖΗΝ ΚΩΝΣΤ. και ΚΟΥΡΙΚΗΝ ΓΕΩΡΓ. Εκ Κεφαλοβρύσου Πωγωνίου. Ούτοι εσώθησαν τη επεμβάσει των εθνικών δυνάμεων.
33ον
Την 28-4-48 περί ώραν 11.00 6 ΑΛΒΑΝΟΙ στρατιώται εισχωρήσαντες εντός του Ελληνικού εδάφους εις (R.3658) απεπειράθησαν να συλλάβουν τους ποιμένας ΜΠΟΤΣΗΝ ΦΩΤΙΟΝ και ΚΟΥΡΟΝ ΓΕΡ. Εκ Κεφαλοβρύσου Πωγωνίου. Οι ως άνω 2 ποιμένες εσώθησαν τη επεμβάσει εθνικών δυνάμεων.
34ον
Την νύκτα της 22 προς 23-3-48 και περί ώραν 01.30 ημέτεραι διμοιρίαι του 627 Τάγματος ευρισκόμεναι η μεν πρώτη εις (R.576618) η δε δευτέρα παρά την πυραμίδα 50 εβλήθησαν δι’ οπλοπολυβόλου παρά των συμ/τών οι οποίοι ευρίσκοντο εις (R.575621) (επί της μεθορίου). Οι συμμορίται εισήλθον αργότερον εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους και αφού εγκατέστησαν το οπλοπολυβόλον ήρχισαν να βάλλουν εκ νέου, εκ (R.575618) μέχρι 03.30 ώρας οπότε και απεσύρθησαν.
35ον
Την 20-6-48 η ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΣΚΟΠΟΥΛΟΥ εκ ΠΟΛΥΑΝΕ-ΜΟΥ ωδηγήθη υπό των συμμοριτών μεθ’ ετέρων 80 κατοίκων του χωρίου της εις ΤΡΕΣΤΕΝΙΚ(Ν.2549) ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Η διέλευσις των συνόρων εγένετο υπό τα όμματα των ενόπλων ΑΛΒΑΝΩΝ φρουρών.
36ον
Την 23-6-48 συμμοριακόν Τάγμα περιοχής ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ (Ν.0314) εισήλθεν εις Αλβανικόν έδαφος. Εν συνεχεία το Τάγμα τούτο ορμώμενον εκ του Αλβανικού εδάφους περιοχής ΚΑΜΕΝΙΚ (Μ.9611) επετέθη κατά του αριστερού των ημετέρων τμημάτων.
37ον
Την 23-6-48 ημέτεραι δυνάμεις δρώσαι εις περιοχήν Προφήτου Ηλία (Μ.9610) παρηνοχλήθησαν καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας διά πυρών προερχομένων εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εκ της κατευθύνσεως ΚΑΜΕΝΙΚ (Μ.9911).
38ον
Την 27-6-48 συμμορίται ευρισκόμενοι εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εις (Μ.962136) έβαλον διά πυροβόλου των 7,5 κατά των ημετέρων τμημάτων.
39ον
Την 27-6-48 περί ώραν 10.00 συμμορίται ευρισκόμενοι, εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εις (Μ.958114) έβαλον διά βαρέος όλμου κατά των ημετέρων τμημάτων ευρισκομένων από (Μ.971108) μέχρι (Μ.975096).
40ον
Την 6-7-48 συμμορίται ευρισκόμενοι εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εις (Μ.957112) έβαλον δι’ όλμου κατά των ημετέρων θέσεων.
41ον
Την 11-7-48 συμμορίται ευρισκόμενοι όπισθεν ΓΚΟΛΙΟ (Μ.973127) εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους έβαλον διά πυροβόλου κατά των ημετέρων θέσεων 10 βλήματα έπεσαν εις απόστασις 50-100 μέτρων από (Μ.974090).
42ον
Την 12-7-48 περί ώραν 11.20 όλμος συμμοριτών ευρισκόμενος εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους έβαλον 4 βλήματα εκ της κατευθύνσεως (Μ.957114) όπισθεν ΚΑΜΕΝΙΚ κατά των ημετέρων θέσεων (Μ.969083).
43ον
Την 12-7-48 συμμορίται ευρισκόμενοι εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εις (Μ.960110) έβαλον διά πολυβόλων κατά των ημετέρων θέσεων (Μ.967098).

44ον
Την 17-7-48 περί ώραν 1200 ημέτερα τμήματα του 527 Τάγματος ευρισκόμενα εις περιοχήν υψ. ΜΑΡΙΑ (Μ.938048) εδέχθησαν πυρά πολυβόλου προερχόμενα εκ του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εκ (Μ.926057).
45ον
Την 10-8-48 περί ώραν 07.15 ότε τα ημέτερα τμήματα κατέλαβον το ύψωμα ΛΑΞΕΝΗ (Ν.205398) εδέχθησαν πυρά πεζικού εκ του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους (Ν.200400) εξαναγκασθέντα να αποσυρθούν εις θέσιν μη βαλλομένην ευκόλως εκ του ως άνω σημείου.
46ον
Την 11-8-48 ώραν 8.00 ημέτερον τμήμα ενήργησεν επίθεσιν κατά συμμοριακού λόχου ευρισκομένου εις 30 Ε.Φ. (Ν.180375). Οι Συμμορίται ανατραπέντες εισήλθον εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εις περιοχήν ΒΙΝΤΕΧΟΒΑ (Ν.183384) υπό τα όμματα ΑΛΒΑΝΩΝ στρατιωτών. Ακολούθως οι συμμορίται ενισχυθέντες και υπό Αλβανών στρατιωτών έβαλον κατά των ημετέρων ευρισκομένων εις (Ν.170374), εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.
47ον
Την 11-8-48 ημέτερα τμήματα κινούμενα Β.ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ προς ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ εβλήθησαν εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εκ της κατευθύνσεως υψ. 1423 (Ν.170374) και 1309 (Ν. 176379).
48ον
Την 11-8-48 περί ώραν 07.45 αεροπλάνον ιπτάμενον υπεράνω Ελληνικού εδάφους εβλήθη παρά αντιαεροπορικού πυροβόλου εκ του υψώματος 1213 (Ν.186404) ευρισκομένου εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους. Το ίδιον πολυβολείον έβαλε περί ώραν 08.30 κατ’ άλλου αεροπλάνου ιπταμένου περί τα 2000 μ. από των συνόρων εντός Ελληνικού εδάφους.
49ον
Την 12-8-48 ημέτερα τμήματα ενεργούντα προς κατάληψιν του υψ. 1425 (Ν.170373) εβλήθησαν διά πυρών πυροβόλων και όλμων εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εκ του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ φυλακίου (Ν.176376). Κατά την διάρκειαν της μάχης ηκούοντο παραγγέλματα εις την ΑΛΒΑΝΙΚΗΝ γλώσσαν. Εκ των εκ του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους πυρών εφονεύθησαν 2 Αξ/κοί και 5 οπλίται και ετραυματίσθησαν 17 οπλίται.

50ον
Την 12-8-48 εξεδηλώθη σφοδρά επίθεσις συμμοριτών κατά του Χωρίου ΦΛΑΤΣΑΤΕΣ (Ν.2245) Πυροβολικόν εγκατεστημένον εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εις περιοχήν ΤΡΕΖΤΕΝΙΚ έβαλε κατά των ημετέρων τμημάτων.
51ον
Την 13-8-48 περί ώραν 05.30 τμήματά μας ευρισκόμενα εις (Ν.180374) εδέχθησαν βλήματα όλμων εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.
52ον
Την 13-8-48 περί ώραν 0800 ημέτερον αεροπλάνον υπεριπτάμενον Ελληνικού εδάφους με κατεύθυνσιν ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ (Ν.1635) ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ (Ν.1437) εβλήθη δι’ αντιαεροπορικών πολυβόλων εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.
53ον
Την 15-8-48 μεταξύ 08.55 ώρας και 1540, 28 βλήματα όλμων προερχόμενα εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους και εις σημείον ευρισκομένου όπισθεν της πυραμίδος (Ν. 170374) εξεράγησαν πλησίον του υπ’ αριθ. 30 ημετέρου μεθοριακού φυλακείου.
54ον
Την 16-8-48 περί ώραν 09.30, 16 βλήματα όλμων προερχόμενα εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους και εις σημείον ευρισκομένου όπισθεν της πυραμίδος (Ν.170374) εξεράγησαν πλησίον του υπ’ αριθ. 30 ημετέρου μεθοριακού φυλακείου.
55ον
Την 18-8-48 περί ώραν 0110 ημέτερον φυλάκιον εν (Ν.180375) εδέχθη επίθεσιν συμμοριτών υποστηριζομένων υπό όλμων και ενός μυδραλλίου βάλλοντος εκ του επί ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους υψώματος 1309 (Ν.176378).
56ον
Την 18-8-48 περί ώραν 0930 ημέτερον αερ/νον ιπτάμενον υπεράνω Ελληνικού εδάφους με κατεύθυνσιν ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ-ΣΛΙΜΝΙΤΣΑ (Ν.1237) εβλήθη εκ του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους δι’ αντιαερ/κών πολυβόλων εκ θέσεως Β.Δ. όπισθεν του υψοδ. 14-25 (Ν.170374).

57ον
Την 19-8-48 περί ώραν 19.20 πολυβόλον ευρισκόμενον εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους επί υψωμ. 14-25 (Ν.170374) έβαλεν εναντίον ημετέρων μεταγωγικών ευρισκομένων εις (Ν.183369).
58ον
Την 20-8-48 περί ώραν 19.20 2 ημίονοι μεταφέροντες τρόφιμα προς το υπ’ αριθ. 30 φυλάκιον ημών εβλήθησαν εκ του εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους ευρισκομένων πολυβολείων επί του υψ. 1425 (Ν.170374).
59ον
Την 20-8-48 και από της 15.15’ ώρας μέχρι 15.30 ημέτερα αεροπλάνα ιπτάμενα υπεράνω Ελληνικού εδάφους με κατεύθυνσιν ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ-ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ επολυβολούντο εκ του Αλβανικού εδάφους. Ιδίως την 15.20 ώραν ότε ημέτερον αερ/νον εβομβάρδισεν το χωρίον ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ (Ν.1237) παρ’ όλον ότι ευρίσκετο εις απόστασιν πλέον του χιλιομέτρου από της μεθορίου επολυβολήθη καταιγιστικώς εξ Αλβανικού εδάφους.
60ον
Την 20-8-48 περί ώραν 09.15 όλμος ευρισκόμενος εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους όπισθεν υψωμ. 1425 (Ν.170374) έβαλεν μίαν βολήν κατά του υπ’ αριθ. 30 ημετέρου φυλακίου (Ν.180375).
61ον
Την 20-8-48 περί ώραν 2200 εξαπολύθη ισχυρά επίθεσις συμ/τών εναντίον του υπ’ αρ. 30 ημετέρου φυλακίου. Την επίθεσιν ταύτην υπεστήριζον: Βαρύ πολυβόλον εκ (Ν.188384) πολυβόλον και όλμος εκ (Ν.178383) βαρύ πολυβόλον εκ μονίμου Αλαβανικού πολυβολείου εις (Ν.175378) και όλμος εκ (Ν.166394) άπασαι αι θέσεις των ως άνω όπλων ευρίσκονται εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.
62ον
Την 20-8-48 συμμοριακόν συγκρότημα εκ 250 ανδρών εγκατέλειψαν τα πυροβόλα του εις ΓΡΑΜΜΟΝ εισήλθον διά ΣΛΗΜΝΙΤΣΗΣ εις Αλβανίαν.
63ον
Την 21-8-48 μεταξύ 18.45 ώρας και 18.30 ημέτερον αερ/νον ιπτάμενον υπεράνω ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙΟΥ ήτοι πλέον του χιλιομέτρου από της μεθορίου εβλήθη από ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.

64ον
Την 21-8-48 περί ώραν 16.35 το υπ’ αριθ. 30 ημέτερον φυλάκιον εβλήθη δι’ όλμων εκ θέσεως όπισθεν του υψωμ. 1425 ευρισκομένου εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.
65ον
Την 21-22-8-48 ημέτερος λόχος επί υψ. ΜΑΡΙΑ (Μ.940045) εβλήθη δραστικώς εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.
66ον
Την 21-8-48 φάλαγξ συμμοριτών εθεάθη εισερχομένη εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εις (Ν.195394) και (Ν.199396).
-67-
Την 22-8-48 ανευρέθησαν τηλεφωνικά καλώδια συνδέοντα το χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ με το ΑΛΒΑΝΙΚΟ έδαφος.
Το καλώδιον τούτο ηκολούθον παραλλήλως την ημιονικήν οδόν και διήρχοντο εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ παρά το σημείον (Ν.042319).
-68-
Την 2-9-48 ημέτερα τμήματα ευρισκόμενα εις ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΝ (R.6890) εβλήθησαν του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους.
-69-
Την 5-9-48 ώρα 6.30 ημέτερα τμήματα ενεργούντα εις περιοχήν ΒΑΛΤΙΣΤΗΣ (R.655761) εβλήθησαν εξ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους διά πυρών όλμων εκ (R.664724) και πολυβόλων εκ κατευθύνσεως (R.648765).
-70-
Την 7-9-48 και ώραν 11.45 μετά την κατάληψιν της ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (R.6973) οι συμμορίται διέρρευσαν εις ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ έδαφος μετά εμφόρτων μεταγωγικών υποστηριζόμενοι δι’ όλμων και πολυβόλων εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ εκ (R.659725).
-71-
Την 7-9-48 περί ώραν 1400 30 συμμορίται ευρισκόμενοι εις ΣΕΡΜΕΣ (R.667700) βληθέντες υπό ημετέρου Πυροβολικού εισήλθον εντός του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους. Μετά ημίωρον επανήλθον εις το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ έδαφος εξ σημείου (R.665703).
-72-
Την 7-9-48 περί ώραν 06.45 ημέτερα τμήματα επιτιθέμενα προς κατάληψιν του υψ. 798 (R.668788) εβλήθησαν εκ του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους εκ της θέσεως (R.654738).
-73-
Την 10-9-48 συμμορίται μετά μεταγωγικών εισήλθον εις το ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ έδαφος διά σημείου (Ν.2748).

Advertisements