Εκθεση προσβολής ΤΥΡΝΑΒΟΥ(5-6/9/1948),


ΕΚΘΕΣΙΣ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΗΣ 5 ΠΡΟΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
————————

1.- Την 2315 ώραν της χθες 05 Σεπτεμβρίου εξεδηλώθη σφοδρά επίθεσις συμμορίτων κατά της πόλεως ΤΥΡΝΑΒΟΥ και των στρατώνων ΚΕΥΒ.
Η επίθεσις εξεδηλώθη εξ όλων των πλευρών εκτός της Ν.Α. διά πυκνών πυρών αυτομάτων και ατομικών όπλων.
Ολίγον προ της επίθέσεως διεκόπη η τηλ/κή επικοινωνία ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΛΑΡΙΣΗΣ και ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ δι’ αποκοπής πολλών τηλ/κών στύλων. Ταυτοχρόνως εγένετο μακράς διαρκείας παρενόχλησις ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ προς καθήλωσιν των δυνάμεών της άνευ όμως αποτελέσματος.
2.- Τα εξωτερικά φυλάκια της πόλεως ημύνθησαν σθεναρώς μέχρι της 0100 ώρας της 06 Σεπτεμβρίου, ενισχυόμενα διά τμημάτων των εντός της πόλεως εφεδρειών του ΤΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και διά βολών όλμων.-
3.- Την 0100 ώραν δύο φυλάκια της βορειοανατολικής παρυφής της πόλεως πιεσθέντα σοβαρώς συνεπτύχθησαν, διά του ρήγματος δε τούτου εισέδυσαν εις το ανατολικόν τμήμα της πόλεως μικραί ομάδες συμμοριτών.
Από της άνω ώρας (0100) ο αγών μετεφέρθη και εντός του τμήματος τούτου της πόλεως.
Αλλεπάλληλοι προσπάθειαι των συμμοριτών προς καταστροφήν και διαρπαγήν Δημοσίων κτιρίων, εμπορικών καταστημάτων, ηλεκτρικού εργοστασίου, απέτυχον άπασαι προ της πεισμόνος αμύνης των ημετέρων εντός της πόλεως περιπόλων.
4.- Δυνάμεις διατιθέμεναι υπό ΤΣΕΤ δι’ άμυναν πόλεως και οργάνωσις αμύνης εν ΤΥΡΝΑΒΩ.
Διοίκησις Τακτικού Συγκροτήματος ΤΣΕΤ Συν/ρχης ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ.
Διοικητής του ΚΕΥΒ Αντ/ρχης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Ολόκληρος η δύναμις του ΚΕΥΒ. ήτοι:
(ι) 3 Λόχοι του ΚΕΥΒ ουχί αρτίως εξωπλισμένοι ως εφεδρεία.
(ιι) Λόχος ΚΕΥΒ εις εξωτερικά φυλάκια.
(ιιι) Δύο Διμοιρίαι Εθνοφρουράς εις φρουράς επικαίρων σημείων εντός πόλεως.
(ιυ) Δύναμις Χωροφυλακής εις εξωτερικά φυλάκια και φρουράν επικαίρων σημείων εντός πόλεως.
(υ) Ουλαμός όλμων 3’’ και Διμοιρία εκ τριών όλμων των 81 χιλ.
Εξωτερικά φυλάκια κατά το πλείστον λιθόκτιστα με ορύγματα συγκοινωνίας.
5.- Η ΔΕΘ έλαβε γνώσιν της προσβολής την 2330 ώραν της 05 Σεπτεμβρίου διά του ασυρμάτου.-
Αμέσως διέταξε την κίνησιν ενός Ουλαμού τεθωρακισμένων και ενός Ουλαμού Πεζικού του Κέντρου ενισχύσεως ΛΑΡΙΣΗΣ μετά μιας ομάδος πυροσβεστών μεθ’ ενός οχήματος πυροσβεστικού. Αι ενισχύσεις αύται ανεχώρησαν εκ ΛΑΡΙΣΗΣ την 0100, αφίχθησαν δε εις ΤΥΡΝΑΒΟΝ την 0245 ώραν. Μετά τούτων εκινήθη αυτοπροσώπως ο Στρατηγός Διοικητής της ΔΕΘ.
Κατά την κίνησιν προς ΤΥΡΝΑΒΟΝ εις το 12 χλμ. της οδού ανευρέθησαν υπό του επί κεφαλής συνεργείου ναρκοσυλλεκτών 3 νάρκαι αίτινες και ηλιεύθησαν.
Ομοίως κατά κίνησιν ανωτέρω φάλαγος εκ ΤΥΡΝΑΒΟΥ προς ΔΕΛΕΡΙΑ ανευρέθησαν έτεραι 3 νάρκαι ανασυρθείσαι.
Ευθύς ως εισήλθον εις την πόλιν αι ως άνω ενισχύσεις ήρχισεν η δίωξις και εκκαθάρισις της πόλεως από των εισδυσασών ομάδων συνεχισθείσα την 0400 ώραν.-
Μέχρι της ώρας ταύτης εξηκολούθει με εναλασσομένην έντασιν η πίεσις των συμμοριτών επί των εξωτερικών φυλακίων.
Την 0400 ώραν η ΔΕΘ εκίνησε εκ ΛΑΡΙΣΗΣ Ουλαμόν τεθωρακισμένων και πεζοπόρον Ίλην της Σχολής Ιππικού δι’ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΔΕΛΕΡΙΑ προς ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙ (Τ.2857) με αποστολήν την αποκοπήν της υποχωρήσεως της φάλαγγος των συμμοριτών και ένωσιν μετά των άλλων τμημάτων διά συγκλινουσών κατευθύνσεων.
6.- Και η δευτέρα εκ των ανωτέρω φαλάγγων ελθούσα εις επαφήν από πρωΐας μετά των συμμοριτών κατεδίωξε τούτους προς τα νότια αντερείσματα του υψώματος ΔΕΛΕΡΙΩΤΙΚΟΣ ΚΙΣΛΑΣ (Τ.315578) και ηνάγκασαν τούτους να εγκαταλείψουν μέρος της λείας των και 15 άτομα εκ των απαχθέντων.
Η αεροπορία επεμβάσα από πρωΐας συνέχισε την δίωξιν των συμμοριτών προς ΧΟΝΔΡΟΜΑΓΟΥΛΑ (Τ.325596). Γενική κατεύθυνσις υποχωρήσεως συμμοριτών προς ΚΑΛ. ΡΑΠΤΟΥ (Τ.3667).
Επαφή μετά συμμοριτών εις τα ως άνω υψώματα υφίστατο μέχρι 06.1200.
7.- Αποτελέσματα.
Α) Ημέτεραι απώλειαι:
Νεκρός 1 ΜΑΔ. Τραυματίαι 7 οπλίται ελαφρώς και είς χωροφύλαξ. Εκ του αμάχου πληθυσμού τραυματίαι 5. Μεταξύ των απαχθέντων νεκροί 4.
Β) Συμμοριτών.
Νεκροί επί τόπου 18 επί των πεδίων της συμπλοκής. Μεταξύ φονευθέντων επί τόπου και ο διοικητής τάγματος αρχισυμμορίτης ΚΟΥΡΤΗΣ και λοχαγός ΚΡΑΝΙΑΣ. Συλληφθέντες 3 ένοπλοι, παραδοθέντες 3 ένοπλοι και 3 άοπλοι.
Ανεξακρίβωτος αριθμός τραυματιών και νεκρών αποδεδειγμένως παρελήφθη υπό των φευγόντων συμμοριτών εντός τετρατρόχων οι καρραγωγείς δε αφεθέντες ελεύθεροι τα κατέθεσαν.
Περισυνελέγησαν εγκαταλειφθέντα υπό των Σ. 5 όπλα, τρεις ίπποι, είδη σαγής, δύο ημίονοι και το αρχείον του φονευθέντος αρχισυμμορίτου ΚΟΥΡΤΗ περιέχον πολλά αποκαλυπτικά και διαταγάς επιχειρήσεων.-

8.- Απαγωγαί – υλικαί ζημίαι.
α) Απήχθησαν βιαίως εκ των ακραίων συνοικιών της πόλεως περί τα 50 άτομα αμφοτέρων των φύλων.
Κατά την επακολουθήσασαν δίωξιν των συμμοριτών 17 άτομα ηλευθερώθησαν.
β) Κατά την διείσδυσίν των εις την πόλιν ομάδες σαμποτέρ έθεσαν πυρ εις το Δημόσιον Ταμείον (τα χρηματοκιβώτια όμως ουδέν έπαθον), εις το υφαντουργείον Αδελφών ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΥ και εις 6 ιδιωτικάς οικίας.
γ) Λεηλασία ουδεμία αξία λόγου έλαβε χώραν πλην μικροκλοπών συναθροιζομένων εις αφαίρεσιν 5 ίππων, 3 ή 4 κάρρων και μερικών τροφίμων, σίτου και ολίγων υφασμάτων. Τινά τούτων εγκατελείφθησαν κατά την δίωξίν των.
9.- Δυνάμεις επιτεθέντων συμμοριτών.
Ταξιαρχία ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ αποτελουμένη εκ δύο ταγμάτων ΚΟΥΡΤΗ και ΚΟΚΚΑ, Ίλης Ιππικού, λόχου σαμποτέρ και λόχου του τάγματος ΒΥΡΩΝΟΣ όστις ετάχθη ενεδρευτικώς επί των Β.Δ. υψωμάτων του ΤΥΡΝΑΒΟΥ διά να αποκλείση κάθοδον ημετέρων δυνάμεων εξ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ.
Συνολική δύναμις περίπου 500 ενόπλων.
Οπλισμός μυδράλλια, αυτόματα, ατομικά όπλα.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.
Υποστράτηγος
Αρ. Πρ. Α.Π. 6168/6-9-48                                              Διοικητής
Υποβάλλεται
ΓΕΣ/Α1 – Τ.Σ./Β΄ΣΣ/Α1
Διά την ακρίβειαν
ΚΑΝΧ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements