Δελτίο πληροφοριών 15-31 Αυγ 1948, Α’ΣΣ/31 Αυγ 1948


ΘΕΜΑ : 15ήμερον Δελτίον Πληροφοριών                                   ΕΠΕΙΓΟΝ
από 15-31.8.48                                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α2/ΙV                                                                                          Α΄ΣΣ /2/1
ΑΡΙΘ. Φ.359/7
ΣΤΓ 918/31-8-48
ΚΟΙΝ.: Στρατηγόν Διοικητήν
Επιτελάρχην
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1/ Α΄ΣΣ
VΙΙΙ, ΙΧ, Χ Μερ./12-84, 86 Περ. 71 Ταξ/Α2
ΑΣΔΣΕ/Α2 – ΑΣΔΠ/12-ΤΣΕΙ/12-ΜΒΛΕΟ/Α΄ΣΣ
35, 36, 37, 41, 42, 43, 74, 75, 76 Ταξ/Α2
1501 Μονάς – Γ΄ΣΣ (Αντ/ρχην ΚΛΑΛΓΙΕΡΗΝ)
Λοχ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΝ Συνδ. ΟΗΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ των ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  α) Γράμμος. Επί της τελευταίας γραμμής αντιστάσεως υψ. 2520 – ΣΚΙΡΤΣΗ – ΚΙΑΦΑ – ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΤΣΙΟΥΜΣΑ – ΑΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ – ΠΡΙΑΣΠΟΣ ημύνθησαν αι 103 Ταξ. (εις την οποίαν συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα της διαλυθείσης 102 Ταξ.), 105 Ταξιαρχία ΠΥΡΑΥΛΟΥ, Ανεξ. Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ, πιθανώς η 16 Ταξιαρία και 4 Ουλαμοί Πυρ/κού της 670 Μονάδος. ‘Απασαι αι ανωτέρω Σ. από 20/8 καθ’ ήν διεσπάσθη η ανωτέρω γραμμή αντιστάσεως ήρχισαν συμπτυσσόμεναι εις Αλβανίαν συμπληρωθείσης της αποχωρήσεώς των την 23/8.
  Η επανεμφάνισις των ανωτέρω Σ. εις ΒΙΤΣΙ καθιστά προφανείς τας προθέσεις της ηγεσίας των Σ. δι’ άμεσον επανεισβολήν εις Ελλάδα και συνέχισιν της δράσεώς των.
  Εκ των ανωτέρω αναφερομένων συμμοριακών μονάδων, εις την περιοχήν του ΣΣ, φέρεται εισελθόν διά της ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις ΠΩΓΩΝΙΟΝ το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ και 300 Σ. μη εξακριβωθείσης εισέτι ταυτότητος εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ.
  β) Πωγώνιον. Από 14/8 αι συμμοριακαί δυνάμεις της περιοχής εμειώθησαν κατά το Τάγμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διαπεραιωθέν εις περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ. Το Τάγμα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπήχθη υπό την Ταξιαρχίαν ΝΕΜΕΡΤΖΙΚΑ ήτις ούτω εξακολουθεί αποτελουμένη εκ 2 Ταγμάτων. Από 26/8 φέρεται εις την περιοχήν και το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ δυνάμεως 300 Σ., προερχόμενον εκ ΓΡΑΜΜΟΥ. Η πληροφορία αύτη δεν διεσταυρώθη εισέτι.
  Η δραστηριότης των ανωτέρω κατά το λήξαν 15ήμερον εξεδηλώθη εις:
  ι. Πράξεις σαμποτάζ και ναρκοθετήσεις κατά μήκος της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ
  ιι. Αμυντικήν οργάνωσιν της περιοχής.
  ιιι. Βιαίαν επιστράτευσιν εις ευρείαν κλίμακα διά την αύξησιν της δυνάμεώς των.
  ιυ. Περισυλλογήν της παραγωγής.
  Δεν φαίνεται πιθανόν ότι οι Σ. θα επιζητήσουν την πάση θυσία διατήρησιν της περιοχής εις περίπτωσιν ισχυράς πιέσεώς των. Ενδεχομένως θα επιζητήσουν την σύμπτυξίν των εις περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ή θα ενεργήσουν αντιπερισπαστικώς κατά Η. ενεργούντων προς ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ.
  γ) Μουργκάνα. Από 22/8 αφίχθησαν μέσω ΑΛΒΑΝΙΑΣ 300 Σ. μη εξακριβωθείσης εισέτι ταυτότητος πιθανώτατα προερχόμενοι εκ ΓΡΑΜΜΟΥ.
  Εσυνεχίσθη κατά το λήξαν 15ήμερον η εντατική οργάνωσις του εδάφους (κατασκευάζονται ήδη και συρματοπλέγματα) και αι πράξεις σαμποτάζ και παρενοχλήσεις κατά μήκος της οδού προς ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ.
  Μετά την πτώσιν του ΓΡΑΜΜΟΥ η ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ θα αποτελέση την μοναδικήν πηγήν ανεφοδιασμού των συμμοριών ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ και εν μέρει ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΣΙΩΝ, ΑΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ. Κατόπιν τούτου θεωρείται βέβαιον ότι θα επιζητηθή η αντί πάσης θυσίας διατήρησίς της εις περίπτωσιν Η. επιχειρήσεων.
  Λαμβανομένων υπ’ όψιν του φύσει οχυρού του εδάφους και των από μακρού χρόνου εργασιών οχυρώσεως της περιοχής συνάγεται ότι επιχείρησις κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ θα συναντήση δυσχερείας αναλόγους προς τας συναντηθείσας εις τας αρχικάς φάσεις της επιχειρήσεως κατά ΓΡΑΜΜΟΥ.
  δ) Σούλι. Ήδη ευρίσκεται εις την περιοχήν αυτήν μόνον η Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ. Κατά την εισβολήν ταύτης εις ΣΟΥΛΙ εφέρετο ως πρόθεσίς της η στρατολογία και ενέργεια αντιπερισπασμού επ’ ωφελεία των επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ. Ουδέν εκ των δύο επετεύχθη της Ταξιαρχίας περιορισθείσης εις άμυναν κατά των ενεργούντων εις την περιοχήν Η. τμημάτων.
  Εις περίπτωσιν μεγαλυτέρας πιέσεως η Ταξιαρχία θα επιζητήση πιθανώς την διαφυγήν εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ ή ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.
  ε) Ζαγόρια. Εξακολουθεί υφισταμένη μικρά δύναμις Λ.Π. και ανταρτοομάδες. Οι ανωτέρω κατά το διαρρευσάν 15ήμερον είχον ασήμαντον δράσιν.
  στ) Περιστέρι. Εις την περιοχήν ΧΙΟΔΙ (Σ.4352) φέρονται συγκεντρωμέναι αι 138, 192 Ταξιαρχίαι επανελθούσαι εκ της περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ. Προς την αυτήν περιοχήν εκινήθη το Τάγμα ΑΒΡΑΑΜ εκ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ και ήδη κινείται και το Τάγμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ μεταφέρον ικανήν ποσότητα πυρ/κών.
  Πρόθεσις των ανωτέρω είναι η ανασυγκρότησις και αξιοποίησις των βιαίως επιστρετευθέντων εκ των περιοχών ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και εν συνεχεία ενέργεια κατά αστικών κέντρων.
  ζ) Τζουμέρκα. Από 25/8 διαπεραιώθη εις ΡΑΦΤΑΝΑΙΟΥΣ το Τάγμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κινηθέν εις την περιοχήν αυτήν μέσω ΠΩΓΩΝΙΟΥ – ΣΟΥΛΙΟΥ – ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ και ήδη κινούμενον προς Β. πιθανώς προς συνάντησιν και ανεφοδιασμόν διά πυρ/κών των 138 και 192 Ταξιαρχιών. Το δρομολόγιον του ανωτέρω Τάγματος είναι χαρακτηριστικόν και στοιχίζει την νέαν οδόν ανεφοδιασμού των συμμοριών μετά την κατάληψιν του ΓΡΑΜΜΟΥ.
  Το Τάγμα ΑΒΡΑΑΜ από 25/8 μετεκινήθη εκ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ προς περιοχήν ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
  Παραμένει ήδη εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ο Λόχος ΜΠΑΚΟΥ.
  Τόσον το Τάγμα ΑΒΡΑΑΜ όσον και ο Λόχος ΜΠΑΚΟΥ κατά το διαρρευσάν 15ήμερον δεν παρουσίασαν αξιόλογον τινα δράσιν.
  Ουδεμία πληροφορία ελήφθη κατά το λήξον 15ήμερον περί του Τάγματος ΦΟΙΒΟΥ – ΚΕΒΟΡ.
  η) Αχελώος. Η περιοχή αύτη εξακολουθή να αποτελή την γέφυραν διαπεραιώσεως συνδέσμων από περιοχάς ΡΟΥΜΕΛΗΣ – ΑΓΡΑΦΩΝ προς Β. και τανάπαλιν.
  Κατά το διαρρευσάν 15ήμερον δεν ανεφέρθη συμμοριακή τις Μονάς εγκατεστημένη εις την περιοχήν.
  θ) Δυτ. Στερεά. Μικροομάδες άνευ σημαντικής δράσεως ή προοπτικής. Τμήματα του «ΑΡ» ενεργήσαντα λεηλασίας παρά το Ανατ. όριον της περιοχής απεσύρθησαν ήδη εκτός της περιοχής του ΣΣ
  Επάνοδος τούτων δέον να θεωρήται λίαν πιθανή.
 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ και ΥΛΙΚΟΝ των ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ.
  Κατά τας επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ οι Σ. υπέστησαν σοβαρωτάτας απωλείας εις οπλισμόν και παντοειδές υλικόν. Λεπτομέρειαι αναφέρονται εις την παράγραφον 8β του παρόντος.
  Επί του διατιθεμένου υπό των Σ. οπλισμού δεν συνεκεντρώθησαν πληροφορίαι έτεραι επί πλέον των ήδη γνωστών.
  Υπάρχει η εντύπωσις ότι εις τας περιοχάς ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και ΠΩΓΩΝΙΟΥ συνεκεντρώθησαν σοβαραί ποσότητες οπλισμού και πυρ/κών διά την τροφοδότησιν των συμμοριών ΣΟΥΛΙΟΥ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ και έτι περαιτέρω.
  Αι ανωτέρω περιοχαί, μετά την πτώσιν του ΓΡΑΜΜΟΥ, αποκτούν μεγίστην σημασίαν ως οπλοστάσια και βάσεις ανεφοδιασμού των συμμοριών.
 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ μετά ΟΜΟΡΩΝ
  Εκ καταθέσεων παραδοθέντων ή συλληφθέντων συμμοριτών διεπιστώθησαν τα ακόλουθα τεθέντα υπ’ όψιν των κλιμακίων ΟΗΕ.
  α) Εις ΜΠΟΥΛΚΕΣ διαμένουν ήδη 900 περίπου άτομα ων 500 γυναίκες άπαντα δυνάμενα να εκτελέσουν μάχιμον υπηρεσίαν και πιθανώς μέλλοντα ν’ αποσταλούν εις Ελλάδα.
  Εκτός των ανωτέρω εις το αυτό στρατόπεδον διαμένουν 3000 γυναικόπαιδα.
  β) Τραυματίαι Σ. των μαχών της περιοχής ΠΤΕΤΣΙΟ (Ν.0716) – ΜΠΑΡΑ (Μ.9820) μετεφέρθησαν εις το Αλβανικόν έδαφος υπό τα όμματα του κλιμακίου ΟΗΕ.
  γ) Την 17/8 από του υψ. 2520 (Ν.041268) και προς Β. παρετηρήθησαν υπό της αεροπορίας συγκεντρώσεις Σ. εκατέρωθεν της οροθετικής γραμμής.
  Ιδιαιτέρως μεγάλη συγκέντρωσις Σ. και κτηνών πέριξ της Λίμνης ΓΕΣΤΟΒΑΣ (Ν.040276).
  δ) Την 19/8 παρόμοια συγκέντρωσις παρετηρήθη πέριξ της λίμνης ΓΕΣΤΟΒΑΣ.
  ε) Ανευρέθησαν κονσέρβαι ΟΥΓΓΡΙΚΑΣ κατασκευής.
  στ) Καθ’ όλην την διάρκειαν της 20/8 παρετηρήθησαν υπό της αεροπορίας συνεχείς κινήσεις Σ. διά των συνόρων εις το εσωτερικόν της Αλβανίας.
  ζ) Διαφυγών εξ Αλβανίας ποιμήν κατέθεσεν:
  ι. Από 15/8 μετεφέρθησαν εξ ΕΛΛΑΔΟΣ εις περιοχήν
  ΔΕΒΟΛΗ, 4 χιλιόμ. πέραν των συνόρων 15.000
  αινοπρόβατα.
  ιι. Από 19/8 εκ ΦΟΥΣΤΑΣ (Ν.016355) εις την αυτήν περιοχήν
  2500 γυναικόπαιδα.
  ιιι. Άπαντες οι ελαφρώς τραυματίαι Σ. νοσηλεύονται εντός
  του Αλβανικού εδάφους εις σημεία απέχοντα απο των
  συνόρων περί τα 4 χιλ.
  η) 23/8 Εις περιοχήν αμέσως Ανατολικώς όρους ΜΟΡΑΒΑ εγνώσθη συγκέντρωσις απαχθέντων κατοίκων εκ περιοχής ΓΡΑΜΜΟΥ ανερχομένων εις 1000 άνδρας και 3000 γυναίκας.
 4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧΘΡΟΥ.
  Κατά το διαρρευσάν 15ήμερον οι συμμορίται της περιοχής του ΣΣ περιωρίσθησαν εις σαμποτάζ και ναρκοθετήσεις.
  Ο αντιπερισπασμός της Ταξιαρχίας ΠΕΤΡΙΤΗ εις ΛΑΚΚΑΝ ΣΟΥΛΙ εξεφυλίσθη εις άμυναν κατά των Η. ενεργειών.
  Έτερον αξιοσημείωτον γεγονός είναι η συγκέντρωσις σημαντικής συμμοριακής δυνάμεως εις ΚΙΟΛΙ με πιθανωτάτη πρόθεσιν την ενέργειαν κατά ΜΕΤΣΟΒΟΥ ή ετέρου αστικού κέντρου.
  Αξία ιδιαιτέρας προσοχής τυγχάνει η εφαρμοσθείσα τακτική της οργανώσεως του εδάφους διά χαρακωμάτων, σκεπάστρων και ναρκοπεδίων και εις τας περιπτώσεις ακόμη ολιγοημέρου στάσεως εις τινα περιοχήν (παράδειγμα Ταξιαρχίας ΠΕΤΡΙΤΗ – οχύρωσις ΓΚΟΡΙΛΑΣ (Ρ.8731) διά σκεπάστρων και ναρκοπεδίων).
 5. ΔΥΝΑΜΙΣ Σ.
  α) Παρατακτή δύναμις κατά περιοχάς.
  ι. Περιοχή ΠΩΓΩΝΙΟΥ …………………………………………….. 230
  ιι. Περιοχή ΚΑΤΣΙΛΙΑΡΗ ………………………………………….. 250
  ιιι. Περιοχή ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ………………………………………. 1015
  ιυ. Περιοχή ΣΟΥΛΙΟΥ ……………………………………………….. 350
  υ. Περιοχή ΖΑΓΟΡΙΟΥ ……………………………………………… 120
  υι. Περιοχή ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ………………………………………. 100
  υιι. Περιοχή ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ………………………………………… 1150

υιιι. Περιοχή ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ……………………………………….. 110

ΣΥΝΟΛΟΝ 3.325
β) Εφεδρική Δύναμις
ι. Εντός της περιοχής Σώματος.
Δεν δύναται να καθορισθή. Ήδη ως μοναδική πηγή αναπληρώσεως απωλεών των Σ. απομείνει η βιαία επιστράτευσις.

ιι. Εντός ομόρων Κρατών.
Εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Ελλείψει συγκεκριμένων πληροφοριών καθ’ υπολογισμόν τελείως χονδρικόν η εν Αλβανία εφεδρική δύναμις ανέρχεται εις 500 Σ. πλέον 1500 τραυματίας ων κρίνεται πιθανή η εις βραχύ χρονικόν διάστημα ίασις και επάνοδος εις Ελλάδα.
6. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Σ.
α) Ανάλυσις της οργανώσεως των Αρχηγείων Ταξιαρχιών κλπ
Σ. διαφυγούσαι εκ ΓΡΑΜΜΟΥ εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ

670 Μονάς Δ/τής ΓΟΥΣΙΑΣ
Πολιτ. ΛΑΜΠΡΟΣ.

103 Ταξιαρχία (Δυν. 600) Δ/τής ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Πολιτ. ΝΙΚΟΣ
Ι Τάγμα (Δυν. 150) Δ/τής ΖΑΡΑΣ Π.
Πολιτ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
ΙΙ Τάγμα (Δυν. 180) Δ/τής ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ
Πολιτ. Άγνωστος
ΙΙΙ Τάγμα (Δυν. 180) Δ/τής ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Πολιτ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΟΣ
Λόχος Αυτομ. (Δυν. 50) Δ/τής Άγνωστος
Πολιτ. Άγνωστος
105 Ταξιαρχία (Δυν. 50) Δ/τής ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΜΠΟΛΙΔΗΣ
Πολιτ. ΠΙΤΑΚΙΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ι Τάγμα (Δυν. 180) Δ/τής ΚΑΠΛΑΝΗΣ
Πολιτ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΙΙ Τάγμα (Δυν. 200) Δ/τής ΜΑΚΕΔΩΝΑΣ ΠΑΝΟΣ
Πολιτ. ΜΗΤΣΟΣ
Λόχος Αυτομ. (Δυν. 40) Δ/τής ΜΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜ.
Πολιτ. Άγνωστος
Ομάς Σαμποτέρ (Δυν. 10) Δ/τής ΒΑΣΙΛΗΣ
16 Ταξιαρχία (Δυν. 480) Δ/τής ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Πολιτ. ΔΗΜΟΣ
Τάγμα (Δυν. 180) Δ/τής ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
Πολιτ. Άγνωστος
520 Τάγμα (Δυν. 230) Δ/τής ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτ. Άγνωστος
Λόχος Αυτομ. (Δυν. 50) Δ/τής ΙΩΑΚΕΙΜ
Πολιτ. ΑΝΕΣΤΗΣ

Ταξιαρχία ΠΥΡΑΥΛΟΥ (Δυν. 350) Δ/τής ΠΥΡΑΥΛΟΣ
Πολιτ. Άγνωστος
Ι Τάγμα (Δυν. 180) Δ/τής ΜΙΔΗΣ
Πολιτ. ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΙΙ Τάγμα (Δυν. 150) Δ/τής ΚΙΜΩΝ
Πολιτ. Άγνωστος
Ανεξάρτητον Τάγμα (Δυν. 230) Δ/τής ΑΛΕΥΡΑΣ
(φέρεται εμφανισθέν εις ΗΛΙΑΣ
ΠΩΓΩΝΙΟΝ) Πολιτ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Μοίρα Πυρ/κού 670 Μον. (Δυν. 180) Δ/τής ΖΕΡΒΑΣ
Πολιτ. ΜΠΑΡΜΠΑ- ΣΤΕΛΙΟΣ
67 Πυρ/χία Δ/τής ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ
Πολιτ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1ος Ουλαμός Δ/τής ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
2ος Ουλαμός Δ/τής ΣΟΥΡΤΟΥΚΗΣ
69 Πυρ/χία Δ/τής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΟΣ
Πολιτ. Άγνωστος
3ος Ουλαμός Δ/τής ΑΣΤΕΡΑΣ
4ος Ουλαμός Δ/τής ΠΑΪΚΟΣ

Λοιπαί Συμμορίαι περιοχής Σώματος

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Δ/τής. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Πολιτ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Ταξιαρχία ΣΟΥΛΙΟΥ (Δυν. 600) Δ/τής ΠΕΤΡΙΤΗΣ
Πολιτ. ΓΙΑΝΝΗΣ
Ι Τάγμα Δ/τής ΒΡΑΣΙΔΑΣ
Πολιτ. ΚΑΜΙΤΣΗΣ
ΙΙ Τάγμα Δ/τής ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ
Πολιτ. ΚΥΑΜΟΣ
Ταξιαρχία ΠΩΓΩΝΙΟΥ Δ/τής ΝΕΜΕΡΤΖΙΚΑΣ
Πολιτ. Άγνωστος
Τάγμα Δ/τής ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ
Πολιτ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Τάγμα Δ/τής ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠ.
Πολιτ. ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
581 Τάγμα (Ανεξάρτητον) Δ/τής ΦΩΚΑΣ
Πολιτ. ΧΙΝΗΣ
524 Τάγμα (Ανεξάρτητον) Δ/τής ΣΚΕΥΗΣ
Πολιτ. Άγνωστος
Έμπεδον ΤΣΑΜΑΝΤΑ Δ/τής ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
Πολιτ. ΣΩΤΗΡΗΣ
Λ.Π. ΑΡΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ Γενικ. Δ/τής ΘΑΝΑΣΗΣ
Δ/τής Λ.Π. ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ
Σταθμός ΤΣΑΜΑΝΤΑ Δ/τής Άγνωστος
Πολιτ. Άγνωστος
Σταθμός ΛΕΙΑ Δ/τής ΖΕΛΦΑΣ
Πολιτ. Άγνωστος

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/τής. ΓΙΩΤΗΣ
Πολιτ. ΖΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
138 Ταξιαρχία Δ/τής Άγνωστος
Πολιτ. ΚΩΣΤΑΣ
Τάγμα Δ/τής ΒΑΖΟΥΡΑΣ
Πολιτ. Άγνωστος
Τάγμα Δ/τής ΠΡΙΚΟΣ
Πολιτ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ή ΒΥΡΩΝ
192 Ταξιαρχία Δ/τής ΜΠΑΝΤΕΚΟΣ
Πολιτ. ΓΙΑΝΝΗΣ
Τάγμα Δ/τής ΚΟΚΚΑΣ
Πολιτ. Άγνωστος
Τάγμα Δ/τής ΚΟΥΡΤΗΣ
Πολιτ. Άγνωστος

Μονάδες αγνώστου υπαγωγής
Τάγμα Δ/τής ΑΒΡΑΑΜ
Πολιτ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Τάγμα Δ/τής ΦΟΙΒΟΣ
Πολιτ. ΚΕΒΟΡ
Τάγμα Δ/τής ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πολιτ. ΚΟΤΣΑΝΟΣ
Λόχος Δ/τής ΜΠΑΚΟΣ
Πολιτ. Άγνωστος
β) Κατανομή Ταγμάτων και Ανεξαρτήτων Λόχων κατά Περιοχάς.
Εκ του ΓΡΑΜΜΟΥ εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ Τάγματα 10 Ανεξ. Λόχοι 1
ΠΩΓΩΝΙΟΝ Τάγματα 2
ΚΑΤΣΙΔΙΑΡΗΣ Τάγματα 1
ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ Τάγματα 2
ΣΟΥΛΙ Τάγματα 2
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Τάγματα 2 Ανεξ. Λόχοι 1
γ) Πυροβολικόν.
4 Ουλαμοί της Μοίρας Πυρ/κού της 670 Μονάδος εισήλθον εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ, φέρονται εγκαταλείψαντες τα πυροβόλα εις περιοχήν ΣΤΑΡΙΑ (Ν0937). Γενομένης ερεύνης δεν ανευρέθησαν.
Πλην του ανωτέρω έτερον Πυρ/κόν δεν εσημειώθη εις την περιοχήν του ΣΣ.
δ) Οπλισμός και Πυρομαχικά.
Δεν προέκυψαν νεώτερα στοιχεία επί του διατιθεμένου υπό των Σ. οπλισμού.
ε) Ανάλυσις Οργανώσεως, Διατάξεως και Δυνάμεως Συμμοριτών.
ι. Περιοχή ΓΡΑΜΜΟΥ
Εκ του τομέως του ΣΣ εισήλθον εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ 2300 συμμορίται ως η παράγραφος 6α του παρόντος.
ιι. Περιοχή ΠΩΓΩΝΙΟΥ – ΚΑΤΣΙΔΙΑΡΗ
Σ.Δ. Ταξιαρχίας ΝΕΜΕΡΤΖΙΚΑ και Τάγμα ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ περιοχήν ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ (Ρ7791) ……………………………………………… 230
Τάγμα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ περιοχήν ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ (Ρ7274) ……………………………………………………………………………………………. 250

Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ περιοχήν ΔΡΥΜΑΔΕΣ (Ρ7197) (Πληρ. Γ2) (Δυν. 300)

ΣΥΝΟΛΟΝ 480
ιιι. Περιοχή ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ
Σ.Δ. ΑΡΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ6066) …………. 100
Έμπεδον εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ …………………. 80
Νεοαφιχθέντες εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ αγν. ταυτότητος εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ………………………………………………………………. 300
Τάγμα ΣΚΕΥΗ περιοχήν ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ6066) ……… … 260
Τάγμα ΦΩΚΑ περιοχήν ΛΕΙΑ (Ρ6463) ……………………….. 250

ΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ ………………………………………… 25

ΣΥΝΟΛΟΝ 1015
ιυ. Περιοχή ΣΟΥΛΙΟΥ
Σ.Δ. Ταξιαρχίας ΠΕΤΡΙΤΗ μετά Τάγματος ΒΡΑΣΙΔΑ περιοχήν ΓΛΥΚΥ (Ρ7820) …………………………………………… 180

Τάγμα ΒΑΣΙΛΑΡΑ εις ΤΡΥΓΩΝΑ (Ρ7245) ……………. ….. 170

ΣΥΝΟΛΟΝ 350
υ. Περιοχή ΖΑΓΟΡΙΟΥ
3 Ανταρτοομάδες …………………………………………………………… 90

Λαϊκή Πολιτοφυλακή (3 τμήματα+1 απόσπασμα) ….. 30

ΣΥΝΟΛΟΝ 120
υι. Περιοχή ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Σ.800 ων 500 άοπλοι ανήκοντες πιθανώς εις 192 και 138 Ταξιαρχίας εις ΧΙΟΛΙ (Σ4352) ……………………………………. 800

Τάγμα ΑΒΡΑΑΜ εις ΧΙΟΛΙ (Σ4352) ………………………….. 150

ΣΥΝΟΛΟΝ 950
υιι. Περιοχή ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Λόχος ΜΠΑΚΟΥ εις ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΝ (Σ2224) ………….. 60
Τάγμα ΦΟΙΒΟΥ – ΚΕΒΟΡ (δεν επανελήφθη η πληροφορία
του προηγουμένου 15ημέρου ότι το Τάγμα αυτό εξακολουθεί
υφιστάμενον). Εις άγνωστον θέσιν ………………………………. 150

Τάγμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ εν κινήσει προς ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 200

ΣΥΝΟΛΟΝ 410
υιιι. Περιοχή ΑΧΕΛΩΟΥ
Μικροομάδες αγν. ταυτότητος ………………………………………. 50
ιχ. Περιοχή ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ
6 Ανταρτοομάδες ………………………………………………………….. 65

Λαϊκή Πολιτοφυλακή (3 Υποδιοικήσεις) ……………………….. 45

ΣΥΝΟΛΟΝ 110
7. ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ (Προσωπικότητες)
Εξηκριβώθησαν αι κάτωθι απώλειαι και μεταβολαί στελεχών των συμμοριτών.
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ
ή ΨΕΥΔΩΝ. ΜΟΝΑΣ ΕΙΣ ΗΝ ΑΝΗΚΕΝ
(α) ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ
1 Ταγ/ρχης ΜΕΝΕΛΑΟΣ Δ/τής Διλοχίας
670 Μονάδος
2 Λόχαγός ΠΑΠ. ΚΥΜΗΣ Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
3 Λόχαγός ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
4 Λόχαγός ΓΙΓΑΣ Τάγμα ΕΡΜΗ
5 Λόχαγός ΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ
6 Λόχαγός ΓΕΡΜΑΝ Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ
7 Πολιτ. Λόχου ΣΟΝΙΑ Λόχος Αυτοματ.
105 Ταξ/χίας
8 Διμοιρίτης ΛΕΩΝΙΔΑΣ Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
9 Διμοιρίτης ΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
10 Διμοιρίτης ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
11 Διμοιρίτης ΠΑΣΧΑΛΗΣ Λόχος Αυτομ.
102 Ταξ/χίας
12 Πολ. Διμοιρίας ΒΑΣΙΛΗΣ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
13 Πολ. Διμοιρίας ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ
(β) ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ
1 Ταγ/ρχης ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 16 Ταξιαρχία
2 Ταγ/ρχης ΕΡΜΗΣ 103 Ταξιαρχία
3 Δ/τής Πυρ/κού ΚΙΤΣΟΣ Μοίρα 670 Μονάδος
4 Πολιτ. Λόχου ΕΥΡΙΠΠΟΣ Τάγμα ΖΑΡΑ
5 Λόχαγός ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗΣ Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
6 Πολ. Τάγματος ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
7 Πολ. Τάγματος ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
8 Λόχαγός ΜΠΙΚΟΣ Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
9 Λόχαγός ΠΑΡΛΑΤΑΝΟΣ Τάγμα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
10 Λόχαγός ΡΑΝΤΖΟΣ Τάγμα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
11 Πολιτ. Λόχου ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 102 Ταξιαρχία
12 Λόχαγός ΙΩΑΚΕΙΜ Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
13 Λόχαγός ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
14 Λόχαγός ΚΟΥΒΛΑΚΑΣ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
15 Λόχαγός ΟΡΕΣΤΗΣ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
16 Λόχαγός ΑΝΤΩΝΗΣ Τάγμα ΕΡΜΗ
17 Λόχαγός ΝΤΙΝΟΣ Λόχος Αυτ. 105 Ταξ/χίας
18 Διμοιρίτης ΟΔΥΣΣΕΑΣ Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
19 Διμοιρίτης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
20 Διμοιρίτης ΚΩΤΣΟΥΛΑΣ Γ. Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
21 Διμοιρίτης ΜΗΤΣΟΥ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
22 Διμοιρίτης ΧΡΗΣΤΟΥ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
23 Διμοιρίτης ΚΟΡΕΛΑΣ Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ
(γ) ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
1 Λοχαγός ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
2 Διμοιρίτης ΚΑΓΚΑΝΗΣ Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ
3 Επιλοχίας ΚΑΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
4 Διμοιρίτης ΑΡΧΟΝΤΟΥ Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
(δ) ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΕΣ
1 Διμοιρίτης ΤΣΑΤΣΑΝΑΚΟΣ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
2 Διμοιρίτης ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ Ι. Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΜΟΝΑΣ ΕΙΣ ΗΝ ΑΝΗΚΕΙ ΜΟΝΑΣ ΕΙΣ ΗΝ ΜΕΤΕΤΕΘΗ
1 Ταξ/ρχος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 102 Ταξιαρχία Εις διάθ. 670 Μον.
2 Ταγ/ρχης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 103 Ταξιαρχία Δ/τής Λόχ. Εργασίας
3 Ταγ/ρχης ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Τάγμα 102 Ταξ/χίας Εις διάθ. 670 Μον.
4 Πολ. Λόχου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Εις 3ον Λ. ΠΑΛΑΙΟΝ
5 Λ/γός Μιχ. ΗΡΑΚΛΗΣ Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Εις Τ. ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ
6 Πολ. Τ/τός ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Τάγμα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Επιμ. Τάγ. ΣΤΑΜΑΤΟΝ
7 Λοχαγός ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Τάγμα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Εις Λ. Μηχαν. Τάγ/τος ΣΤΑΜΑΤΟ-ΠΟΥΛΟΥ
8 Διμοιρίτης ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Τάγ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
8. ΑΠΩΛΕΙΑΙ Σ.
α) Εις προσωπικόν

ΚΟΡΩΝΙΣ ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟΝ
ΣΝΕ…………………….. 220……………. ………………………………15 …………………………..235
ΣΝΠ……………………. …………………. ………………………………23 …………………………….23
ΣΤΠ……………………. …………………. ………………………………..2 ……………………………..2
ΣΣ ένοπλοι…………. 10……………… …………………………………. …………………………….10
ΣΣ άοπλοι…………… 8………………. ………………………………..6 …………………………….14
ΣΠ ένοπλοι………… 26…………….. ………………………………..6 …………………………….32
ΣΠ άοπλοι………….. 14…………….. ………………………………29 …………………………….43
β) Εις οπλισμόν

Τυφέκια…………………………………… 1525………………………. ………………..6……………1531
Αυτόματα………………………………… 74………………………….. …………………………………..74
Οπλ/λα – Μυδράλλια………………… 153………………………… …………………………………153
Πολ/λα…………………………………….. 50…………………………. …………………………………..50
Πολ/λα α/α………………………………. 6……………………………. …………………………………….6
Πολ/λα βαρέα…………………………. 1……………………………. …………………………………….1
Οπλομηχανήματα άγνωστα. 4……………………………. …………………………………….4
Όλμοι βαρείς………………………….. 39………………………….. …………………………………..39
Όλμοι ατομικοί……………………….. 27………………………….. …………………………………..27
Πίατ………………………………………… 1……………………………. …………………………………….1
α/α γροθιές……………………………… 45………………………….. …………………………………..45
α/α τυφέκια……………………………… 1……………………………. …………………………………….1
Νάρκαι……………………………………. Κιβ. 19+Τεμ.1175…. …………..Κιβ. 19+Τεμ.1175
Χειροβομβίδες………………………… Κιβ. 22+Τεμ.878…… ………….. Κιβ. 22+Τεμ.878
Φυσίγγια………………………………….. Κιβ. 174+Τεμ.165….. …………Κιβ. 174+Τεμ.165
Βλήματα ολμ. βαρ…………………….. Κιβ. 3+Τεμ.833……… ……………..Κιβ. 3+Τεμ.833
Βλήματα ολμ. ατομ…………………… Κιβ. 15+Τεμ.772……. ……………Κιβ. 15+Τεμ.772
Βλήματα ολμ. ακαθορ………………. Κιβ. 50+Τεμ.910…… …………..Κιβ. 50+Τεμ.910
Βλήματα Πίατ………………………….. ……………………………… ………………………………………
Βλήματα Πυρ/κού………………….. 107………………………… …………………………………107
Πυρ/κά διάφορα………………………. Φόρτοι 570……………. ……………………..Φόρτοι 570
Ανταλλ.κάνναι………………………… 69………………………….. …………………………………..69
Γεμιστήρες………………………………. 159……………………….. …………………………………159
Τρίποδ. βαρ. πολ/λου……………. 2……………………………. …………………………………….2
Τρίποδ. Α/Α πολ/λου…………… 4……………………………. …………………………………… 4

ΚΟΡΩΝΙΣ ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟΝ
Βάσεις Α/Α πυρ/λου ………1……….. ……………………………………. ……………………1
Βάσεις όλμων ………5……….. ……………………………………. ……………………5
γ) Εις λοιπόν υλικόν

Ασύρματοι Νο 18………….. 15……………………………………. …………………………………..15
Ασύρματοι Νο 22…………. 12……………………………………. …………………………………..12
Ασύρματοι Γερμαν………. 1……………………………………… …………………………………….1
Τηλέφωνα……………………….. 2……………………………………… …………………………………….2
Μηχ. Φορτίσεως……………. 2……………………………………… …………………………………….2
Τηλέπετρα………………………. 3……………………………………… …………………………………….3
Ανταλ. οπλισμού………….. Κιβ.13……………………………… ……………………………Κιβ.13
9. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ
α) Εκ της ΗΠΕΙΡΟΥ εστρατολογήθησαν εν συνόλω 239 άτομα ων 191 γυναίκες. Επίσης απήχθησαν έτερα 306 ων 200 παιδιά.
10. ΗΘΙΚΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
α) Η πτώσις του ΓΡΑΜΜΟΥ έσχεν ως αποτέλεσμα την σοβαράν μείωσιν του ηθικού των Σ. Εν τούτοις η μείωσις αύτη ελάχιστα δύναται να επηρεάση την περαιτέρω εξέλιξιν της συμμοριακής κινήσεως εφ’ όσον η θέλησις της ηγεσίας των Σ. διά να συνεχίσουν τον αγώνα δεν εκάμφθη.
11. ΑΜΥΝΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Μετά την πτώσιν του ΓΡΑΜΜΟΥ σοβαραί οχυρώσεις των Σ. εις την περιοχήν του ΣΣ απομένουσιν αι τοιαύται της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και δευτερευόντως αι του ΠΩΓΩΝΙΟΥ.
Επί της αμυντικής οργανώσεως της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διεπιστώθησαν τα ακόλουθα:
α) Χαρακώματα – πολυβολεία (κατ’ αρχήν κεκαλυμμένα) εις ύψ. 1425 (Ρ.566683), ύψ. 1561 (Ρ.671671), ύψ. 587 (Ρ.561657), (Ρ.572646), (Ρ.576643), (Ρ.586686), ύψ. 1210 (Ρ.584662), ύψ. 1136 (Ρ.597677), (Ρ.594664), (Ρ.592655), (Ρ.594648), ΣΤΑΡΟΔΑ (Ρ.600646), ΤΑΒΕΫΑ (Ρ.605636), ύψ. 1111 (Ρ.610668), (Ρ.6266), ύψ. 636 (Ρ.614652), (Ρ.625643), ύψ. 964 (Ρ.630648), (Ρ.630632), (Ρ.640662), (Ρ.640653), (Ρ.640644), (Ρ.640636), (Ρ.644670), (Ρ.644670), (Ρ.645651), (Ρ.545630), (Ρ.650635), (Ρ.655680), (Ρ.655670), (Ρ.659662), ύψ. 1029 (Ρ.659549), (Ρ.6664), (Ρ.666633), ύψ. 557 (Ρ.66771), ύψ. 659 (Ρ.665701), ύψ. 625 (Ρ664697), (Ρ.666585), (Ρ.655670), (Ρ.663638), (Ρ.656535), (Ρ.668632), (Ρ.665630), (Ρ.662625), (Ρ.673702), (Ρ.5769), (Ρ.578698), (Ρ.57957), (Ρ.678670), ΚΟΥΦΑΛΟ (Ρ.674660), ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.676654), ΣΚΗΤΑΡΙΟ (Ρ.576678), (Ρ.672334), (Ρ.67663), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ρ.670623), ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ρ.670616), Ρ.580692, (Ρ.687695), (Ρ.634684), (Ρ.686685), (Ρ.686653), (Ρ687646), ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ (Ρ.684639), ΣΤΕΛΟΣ (Ρ.686620), ύψ. 858 (Ρ.689614), (Ρ.6967), (Ρ.697678), (Ρ.697672), (Ρ.690655), (Ρ.695653), (Ρ.692642), ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.695630), (Ρ.702644), (Ρ.7164).
β) Α/Α πολυβολεία εις ύψ. 1210 (Ρ.582662), (Ρ.6566), ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ρ.6664), ύψ. 1480 (Ρ.670663), (670657).
γ) Ολμοβολεία εις (Ρ.638612), (Ρ.646660), (Ρ.664666), (Ρ.665655), (Ρ.664642), (Ρ.668639), (Ρ.674648), (Ρ.648650), (Ρ.684623).
δ) Συρματοπλέγματα εις ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ (Ρ.685638), ΕΙΑΛΟΣ (Ρ.685619), ύψ. 858 (Ρ.6961), ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.693627).