Μελλοντικές Επιχειρήσεις, ΓΕΣ/Α1/28 Αυγ 1948


Θέμα : Μελλοντικαί Επιχειρήσεις                                                    Δι’ Αξιωματικών Επιτελών
Προς : Α΄ ΣΣ/Α1 – Γ΄ ΣΣ/Α1                                                                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν. : Β΄ΣΣ /Α1 ΥΣ.ΓΕΣ/Α1
Α1/ΓΕΣ – Αρχηγός ΓΕΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 225300
…. – ΣΟΙΠΙΕ/Κλ. Επιχ.                                                                           Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/28.8.48

Σχετική υπ’ αριθ. 8260Α/18.8.48 Δ/γή ΓΕΣ.
1.- Επιτευχθείσης της εκκαθαρίσεως ΓΡΑΜΜΟΥ και της διαλύσεως του εκεί συμμοριακού κράτους επιβάλλεται η συνέχισις των επιχειρήσεων με όλην την δυνατήν ταχύτητα και έντασιν, πριν ή ο συμμοριτισμός δυνηθή ν’ αναλάβη εκ του επενεχθέντος πλήγματος:
2.- Η προτεραιότης των αναληφθησομένων επιχειρήσεων καθωρίσθη εις τας διά της υπ’ αριθ. 8260Α/18.8.48 Δ/γής ΓΕΣ κοινοποιηθείσας οδηγίας.
Συμφώνως προς ταύτας το Β΄ΣΣ ήρχισε τας προπαρασκευάς του διά την επιχείρησιν ΒΙΤΣΙ ήτις θα εκδηλωθή από 30 τρέχοντος. Επίσης ήρξατο επιχειρήσεων εκκαθαρίσεως της περιοχής ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΚΟΖΙΑΚΑ.
Το Α΄ΣΣ διεξάγει επιχειρήσεις ήδη εις περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ.
Το Γ΄ΣΣ ομοίως εις περιοχήν ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
3.- Εκτός όμως των επιχειρήσεων τούτων προς εξυπηρέτησιν του εν τη παραγράφω 1 της παρούσης αναφερομένου σκοπού εντελλόμεθα όπως αρχίσουν και αι κάτωθι τοιαύται:
(α) Υπό του Α΄ΣΣ
-ι- Επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΠΩΓΩΝΙΟΥ εκδηλωθησομένη ουχί βραδύτερον της 30 τρέχοντος (συμφώνως προς προφορικάς οδηγίας).
-ιι- Επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εκδηλωθησομένη ουχί βραδύτερον της 3ης Σεπτεμβρίου.
(β) Υπό του Γ΄ΣΣ
-ι- Επιχείρησις εκκαθαρίσεως περιοχής ΠΑΠΑΔΕΣ διά των ήδη διατιθεμένων δυνάμεων της VΙΙ Μεραρχίας και χωρίς να αναμένη την άφιξιν των δυνάμεων ενισχύσεων περί ων η υπ’ αριθ. 8260Α/18.8.48 Δ/γή ΓΕΣ.
4.- Τα Α΄ και Γ΄ ΣΣ να αναφέρωσι εις το ΓΕΣ ακριβή ημερομηνίαν ενάρξεως επιχειρήσεων και να υποβάλωσι περιληπτικόν σχέδιον εις ο να αναγράφηται η πιθανή διάρκεια των επιχειρήσεων.
5.- Το Α΄ ΣΣ να έχη υπ’ όψιν του ότι από 10 Σεπτεμβρίου θα διατεθή αλλαχού μία των Μεραρχιών του.
6.- Το Β΄ ΣΣ μετά την επιχείρησιν ΒΙΤΣΙ (περί την 10 Σεπτεμβρίου) θα αποδώση την 33 Ταξιαρχίαν εις Γ΄ ΣΣ ως και μίαν ετέραν Ταξιαρχίαν, θα διαταχθή δε να θέση επί πλέον τούτων δύο ετέρας Ταξιαρχίας εις την διάθεσιν του ΓΕΣ.
7.- Αναφέρατε λήψιν.-
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής Στρατού
Διά την ακρίβειαν
Η Δ/σις ΑΙ/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements