Εκθεση επιχειρήσεων Αν. Μπέλες 5-10 Αυγ 1948, 31Μ. Ταξιαρχία/ΑΠ8579/27 Αυγ 1948


ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΙΣ Επιχειρήσεων επί 31 Μ. Ταξιαρχίαν/ΑΠ 8579/Α1
Ανατολικού ΜΠΕΛΛΕΣ από 5 μέχρι 10-8-48

914 Α ΣΤΓ τη 27-9-48

ΠΡΟΣ: Γ΄ΣΣ /Α1, (εις τριπλούν) ΑΕΑ
ΧΙην Μεραρχίαν/Α1 (εις τριπλούν)
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 ΔΕΚΜ ΤΣΕΣ
511, 512, 513, 62, 95 Τάγματα

ΧΑΡΤΑΙ ΠΟΡΡΟΪΩΝ 1:100.000
ΣΕΡΡΩΝ.
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Ως ΑΠ 24394/4-8-48 Δ/γή Γ΄ΣΣ και εκ διαφόρων πηγών εις Ταξιαρχίαν.
α). Εχθρού. Τάγμα ΒΡΑΧΟΥ δυνάμεως περίπου 200 επιτεθέν κατά σιδ. Γεφύρας Στρυμώνος τη νύχτα της 3 προς 4-8-48 και διαφυγών εις ΜΠΕΛΛΕΣ πιθανώς κατευθυνθή προς Δυσμάς.
β). Φίλιαι Δυνάμεις
Από πρωίας 5-8-48 υπό την Δ/σιν του Δ/του 31ης Μ. Ταξιαρχίας να ενεργήσωσι επιθετικώς τα κάτωθι τμήματα.
-Διλοχία 511 Τ.Π.
-Λόχος 513 Τ.Π.
-Διλοχία 558 Τ.Π (ΤΣΕΣ)
-Διλοχία 557 Τ.Π. (δι’ αντικατάστασιν Τμημάτων 511 Τ.Π.)
-Ουλαμός Πυρ/κού ΠΟΡΡΟΪΩΝ
-Ουλαμός Πυρ/κού ΧΕΡΣΟΥ
-Ουλαμός Πυρ/κού εκ (ΤΣΕΣ)
2. ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
α) Ως 24394/4-8-48 Δ/γή Γ΄ΣΣ
β) Δυνάμεις
ι) Δυτική φάλαγξ
Διλοχία 511 Τ.Π.
Ομάς όλμων 81 χιλιοστών
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ο Λοχαγός ΡΙΖΟΣ
ιι) Κεντρική Φάλαγξ
Λόχος 511 συν στοιχ. Ολμων 81 χιλιοστών.
Δ/τής Ο Δ/τής του Λόχου Λοχαγός ΒΛΑΧΟΣ
ιιι) Ανατολική Φάλαγξ
Διλοχία 558 Τ.Π.
Ομάς ΄Ολμων 81 χιλιοστ.
Δ/τής Ο Υποδ/της του Τάγματος Ταγ/ρχης ΠΑΤΡΑΣ
ιυ) Εφεδρεία
Λόχος 513 Τ.Π. μείον Διμοιρία Δ/τής Λόχου ΜΑΝΤΖΑΡΛΗΣ.
υ) Τ.Σ. Ταξιαρχίας εις ΛΕΙΒΑΔΙΑ από πρωίας 5-8-48
Δύο Ουλαμοί Π. Πυρ/κού εκ ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Εις Ουλαμός Π. Πυρ/κού εις Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ.
γ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
Ως Α.Π. 24394/48-8-48 Δ/γή Γ΄ΣΣ.
3. ΓΕΓΟΝΟΤΑ
4-8-48
Από της 0420.00 εκκινήθησαν εκ ΚΙΛΚΙΣ
Το Τ.Σ. της Ταξιαρχίας
Λόχος 513 Τ.Π.
Λόχος 557 Τ.Π.
ΩΡΑ 2200 Αφίχθησαν εις ΣΣ ΚΑΛΙΝΔΡΟΙΑΣ όπου επιβιβάσθησαν
Λόχος 557 Τ.Π. Ουλαμός Πυρ/κού (ΧΕΡΣΟΥ)
ΩΡΑ 2300 Ανεχώρησεν ο συρμός
5-8-48
ΩΡΑ 0030 Αφιξης συρμού εις ΣΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
512 Τ.Π. αναφέρει από τηλεφώνου ότι ηκούσθησαν εκρήξεις εις σιδ. Γραμμήν και πιθανώς να έχη γίνη ανατίναξις ταύτης.
Κατόπιν των ανωτέρω και κατόπιν εγκρίσεως του Γ΄ΣΣ. συρμός διενυκτέρευσεν εις ΔΟΪΡΑΝΗΝ.
ΩΡΑ 0630 Ανεχώρησις συρμού (κατόπιν ελέγχου σιδ. γραμμής).
ΩΡΑ 1000 ΄Αφιξις εις ΡΟΔΟΠΟΛΙΝ ένθα απεβιβάσθη η Διλοχία 557 και αντικατέστησεν τους Λόχους 511 Τ.Π. ΠΟΡΡΟΪΩΝ και ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ.
ΩΡΑ 11000 Τ.Σ. Ταξιαρχίας και εφεδρικός Λόχος 513 και ουλαμός Πυρ/κού (εκ ΧΕΡΣΟΥ) αφίχθη εις ΛΕΙΒΑΔΙΑ.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ: 1200. Η Διλοχία 511 Τ.Π. υπό τον Λοχαγόν ΡΙΖΟΝ εκκινήθη από Α. ΠΟΡΡΟΪΑ προς ΔΕΜΙΡ ΚΑΠΟΥ μετά δίωρον περίπου προσεβλήθησαν εξ ηλιάσεως επτά οπλίται και 2 αξ/κοί του 1ου Λόχου (Δ/τής Λόχου Υπολ/χός ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ). Οι Υπολ/γός ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ και ανθ/γός ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, οίτινες εξητασθέντες υπό του Ιατρού επέστρεψαν εις την έδραν του Λόχου των Α.ΠΟΡΡΟΙΩΝ.
Από του υψ. 1098 (Κ.045162) η φάλαγξ περιορίσθη εις τον 22ον Λόχον όστις προωθηθείς κατέλαβε την οροθετικήν γραμμήν εις ΔΕΜΙΡ ΚΑΠΟΥ. Εις το σημείο τούτο και εντός του Ελληνικού εδάφους συνήντησεν ομάδα 2 Βουλγάρων στρατιωτών και 2 συμμοριτών μετά ημιόνου ους έβαλεν με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν και σύλληψιν ενός Βουλγάρου στρατιώτου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την σύλληψιν του ημιόνου επί του οποίου είχον δέματα προκηρύξεως συμμοριτών οι υπόλοιποι διέφυγον εντός του Βουλγαρικού εδάφους.
ΩΡΑ 2030. Η Διλοχία εδραιώθη επί ΔΕΜΙΡ ΚΑΠΟΥ ένθα διενυκτέρευσεν χωρίς να συμβή τι.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ 0800 Εκκινήσασα ως η σχετική Δ/γή ουδέν συνήντησεν.
ΩΡΑ 1330 Αφίχθη εις (Κ.098145) χωρίς να σημειωθεί ουδεμία κίνησις συμμοριτών.
ΩΡΑ 16.20 Αναφέρει ότι πλησιάζει εις (Κ.108149)
ΩΡΑ 1830 Αναφέρει άφιξιν και εγκατάστασιν εις (Κ.110155)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
Από πρωίας ουδεμία επαφή δι’ ασυρμάτου ελήφθη μέσου Γ΄ΣΣ ελήφθησαν θέσεις ως Κ(190160) και αναφέρει ότι έχει ώραν 17.10 εχθρός εις (Κ.170168) ανωτέρω ώραν φάλαγξ εισήλθεν εις δίκτυον ασυρμάτων.
ΩΡΑ 1730 Εκδίδεται η κάτωθι Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς ανατολικήν φάλαγγα. Καν. Δυτικόν και Κεντρικόν Γ΄ ΣΣ/Α1.
1. Αναφέρεται στήριξιν πληροφοριών σας περί κατοχής ΙΣΤΙΜΠΕΗ και ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ υπό συμμοριτών και ποίος ο εκδηλωθείς οπλισμός τούτων.
2. Φίλια τμήματα διετάχθησαν καταλάβωσι μέχρις εσπέρας ΔΕΜΙΡ ΚΑΠΟΥ. Κεντρική φάλαγξ προωθηθή μέχρι (Κ.108163).
3. Εγκατασταθήτε ισχυρώς απόψε κατά κρίσιν σας.
ΩΡΑ. 1800 Ανατολική φάλαγξ αναφέρει παραμονήν 200 συμμοριτών εις (Κ.175193).
ΩΡΑ. 1815 Υποβάλλεται αναφορά προς Γ΄ΣΣ παραδοθείς συμμορίτης καταθέτει παραμονήν 200 περίπου συμμοριτών χθες νύχτα εις (Κ.175193) αναμένομεν θετικώς πληροφορίας διά δυνάμεις ΣΟΥΛΤΝΙΤΣΑΣ – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ.
ΩΡΑ 2000 Λήψις υπ’ αριθ. Α.Π. 24427 Δ/γής Γ΄ΣΣ καθορίζουσα ενεργείας Ταξιαρχίας.
ΩΡΑ 20.15 Εκδίδεται Δ/γή προς 512 Τ.Π. ίνα από της εω αύριον ενεργήση επιθετικήν αναγνώρισιν εις περιοχήν του.
ΩΡΑ 2020 Αναφέρονται εις Γ΄ΣΣ/Α1 κοιν. ως φάλαγγα, θέσεις διανυκτερεύσεως φαλάγγων ως κάτωθι.
Δυτική φάλαγξ κατελάβη ΔΕΜΙΡ ΚΑΠΟΥ όπου εγκατασταθή.
Κεντρική φάλαγξ εγκατεστάθη εις (Κ.110155)
Ανατολική φάλαγξ εγκατεστάθη εις (Κ.190160)
ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ και ΙΣΤΙΜΠΕΗ κατέχονται υπό δυνάμεως 200 περίπου συμμοριτών.
ΩΡΑ 2100 Εκδίδεται Δ/γή ενεργηθή προς ΑΝ. Κεν. και Δυτικ. Φάλαγγος διά την 6-8-48
1) Ανατολική φάλαγξ επιτευθή προς ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ-ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ.
2) Κεντρική φάλαγξ εν συνδιασμώ μετά Δυτικής φάλαγγος ενεργήσουν προς ΡΟΥΠΕΣΚΟ.
3) Δυτική φάλαγξ κινουμένη μετά κεντρικής ενεργήσουν προς ΡΟΥΠΕΣΚΟ-ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ.
4. Πυρ/κόν υποστηρίξη εκτέλεσιν αποστολών
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ 0430 ΄Αμα τη έω εκκινήθη προς Ανατολάς ακολουθήσασα το μοναδικόν δρομολόγιον όπερ εις το σημείον (Κ.075178) διακόπτεται λόγω καταστροφής.
ΩΡΑ 0950 Αφιχθείσα εις το σημείον τούτο εβλήθη εκ του υψ’ 2031.
ΩΡΑ 1000 Η Διλοχία κατέλαβε το υψ. (Κ.069179) και ετοιμάζεται δι’ επίθεσιν κατά υψ. 2031 ετραυματίσθη είς Διμοιρίτης ο ΕΔΑ ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ.
ΩΡΑ 1140 Αναφέρει Συγκρότημα περιορισθή εις 30 άνδρας, 1ος Λόχος (ΚΡΟΝΤΗΡΗ) αρνείτε επιτεθή πίπτων ΚΑΤΩ θέσις συγκροτήματος επιστροφής εις κατεχομένην θέσιν. Διατάξατε.
ΩΡΑ 1400 Αναφέρει ότι επί υψ. 2031 παρατηρούνται κινήσεις από βουλγαρικού εδάφους και τανάπαλιν.
ΩΡΑ 1420 Διλοχία αναφέρει ότι χαράδρα εις σημείον (Κ.078173) τελείος αδιάβατος εις κτήνη.
ΩΡΑ 1510 Εκδίδεται η κάτωθι Δ/γή προς Δυτικόν φάλαγγος Κεντρική φάλαγξ προωθήθει προς Δυσμάς εις (Κ.093179) και επιτίθεται εναντίον αντιστάσεων Κ/090-179/ προωθήσατε τμήμα επιλέκτου ανδρών άνευ μεταγωγικών προς κατάληψιν υψ. 2031 διατηρήσατε κατεχόμενον ύψωμα (069179) όπου παραμείνωσι μεταγωγικά μετά Διμοιρίας. Αναφέρατε.
ΩΡΑ 1630 Φάλαγξ αναφέρει κατάληψιν υψ. 2031 διά δύο Διμοιριών συμμορίται διέρευσαν εις βουλγαρικόν έδαφος ηναγκασθέντες και επί της κινήσεως της Κεντρικής φάλαγγος, επί 2031 ανευρέθη πτώμα συμμορίτου ομοίως παρεδόθη ένοπλος συμμορίτης όστις αναφέρει ότι υψ. 2031 κατήχετο υπό δυνάμεως Λόχου συμμοριτών μεθ’ ενός όλμου.
ΩΡΑ 1905 Εκδίδεται Δ/γή Ταξιαρχίας προς απάσας φάλαγγας επί θέσεων σας και αναφέρατε θέσεις.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ 0840 Αναφέρει άφιξιν της εις (Κ.108168) επαφή μετά Δυτικής φάλαγγος δεν ελήφθη ηκούσθησαν ριπαί αυτομάτων και τυφεκίου εις ΚΑΛΑΜΠΑΚ.
ΩΡΑ 0845 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Κεντρικήν φάλαγγα κινηθήτε ταχέως προς βορράν και εκείθεν προς υψ’ 2031 προσβάλετε συμμορίτας όπου εβρίσκονται.
ΩΡΑ 0910 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Κεντρικήν φάλαγγα Κινηθήτε ταχέως και η αποστολή σας και επιδιώξατε προσβολήν και αποκοπήν μικροομάδος συμμοριτών ευρεθέντων επί υψ. 2031 υποχρεώσατε καταφύγωσι Βουλγαρικόν έδαφος ετοιμότης κινήσεως προς ανατολάς.
ΩΡΑ 10.55 Φάλαγξ αναφέρει ότι το εν λόγω τμήμα ανήλθον εις (Κ.106178) υπόλοιπον τμήμα προχωρεί.
ΩΡΑ 13.15 Φάλαγξ αναφέρει: Προώθησα τμήμα μου προς Δυτικήν φάλαγγα. Εγκατεστάθην εις θέσιν (Κ.107178) οροθετικής γραμμής 3 συμμορίται ευρισκόμενοι επί Βουλγαρικού εδάφους (108181) εβλήθησαν υπό περιπόλου είς συμμορίτης ετραυματίσθη.
ΩΡΑ 1348 Φάλαγξ αναφέρει τμήμα προωθήση δινειπώς εις (Κ.093179) εκτελεί πυρά ενεφανίσθη εχθρική αντίστασις εις (Κ.090179) μυδραλλίου και τυφεκίου τμήμα επιτίθεται προς εξόντωσιν ταύτης.
ΩΡΑ 16.00 Αναφέρει ότι βάλεται από 3 αντιστάσεις μία εκ (Κ.093179) και 2 εκ βορρά εκ του Βουλγαρικού εδάφους αδυνατή προχωρήση. Ομοίως αναφέρη 50-60 συμμορίται προχωρούν από (Κ.1218) προς θέσεις είναι λίαν εκτεθεμένος.
ΩΡΑ 15.35 Εκδίδεται η κάτωθι Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Κεντρικήν Φάλαγα.
Επί κινουμένων συμμοριτών εις (Κ.1218) εκτελεσθή βολή ολοκλήρου Πυρ/χίας προσπάθεια σας προς δυσμάς εξακολουθή δραστηρία καθ’ όσον Δυτική φάλαγξ διετάχθη καταλάβη, υψ. 2031 έστω, και διά μόνον Πεζικού Αποστολή σας εξακολουθή υφισταμένη εκεί, βραδύτερον θα διατάξωμεν. Εντός 15 λεπτών ΡΙΖΟΣ Δυτική φάλαγξ επιτίθεται κατά υψ. 2031. Συγχρονίσατε επίθεσιν σας ενισχύοντες τα προς Δυσμάς τμήματα σας.
ΩΡΑ 17.00 Αναφέρει ότι και έτεροι συμμορίται συγκεντρώνονται εκ ύψωμα (123180).
ΩΡΑ 17.35 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Κεντρικήν φάλαγγα.
Κοιν. Δυτικήν φάλαγγα.
Υπό Δυτικής φάλαγγος ύψωμα 2931 κατελήφθη κινηθήτε και εγκατασταθήτε επί υψ. 2031 αναλαμβάνοντες Δ/σιν όλου των επ’ αυτού τμημάτων και εδραιωθήτε.
Υπόλοιποι δυνάμεις Δυτικής φάλαγγος εδραιωθώσι επί υψώματος δυτικώς υψ. 2031 Δ/τής κεντρικής φάλαγγος αφίση τμήματα ενεδρευτικώς προς Ανατολάς κατά κρίσιν του.
ΩΡΑ 19.20 Αναφέρει άφιξιν εις υψ. 2031 και ανάληψιν Δ/σεως τμήμα εγκατεσταθή ενεδρευτικώς εις (Κ.090179).
ΩΡΑ 19.55 Αναφέρει ότι κατά την κίνησιν του προς εις υψ’ 2031 εβλήθη διά 4 βλημάτων όλμου ή πυρ/κού εκ κατευθύνσεως (Κ.125185).
ΩΡΑ 19.05 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς απάσας φάλαγγας ίνα εδραιωθούν και αναφέρουν θέσεις.
ΩΡΑ 23.50 Δ/γή Ταξιαρχίας προς Δυτικήν φάλαγγα Κοιν. Ανατολικήν φάλαγγα.
Κεντρική φάλαγξ συγχωνεύεται εις την Δυτικήν τοιαύτην.
Αύριον 7/8/48 και από 10.00 ώρας να έρχεται ετοιμότητα κινήσεως. Πρωίαν προωθούνται τρόφιμα, αποστείλατε διμοιρίαν προς υποδοχήν εις υψ. 1893 (Κ.075164) ένθα ευρίσκονται ώραν 07.00.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ 0500 Αναφέρει ότι εχθρός εξεδήλωσε επίθεσιν την νύχτα κατά του ημετέρου θραυσθείσαι υπό των ημετέρων.
ΩΡΑ 0610 Αναφέρει ότι παρατηρείται κίνησις 60-70 συμμοριτών και μεταγωγικών από (Κ.175194) προς (Κ.158169) λόγω θέσεως του εντός βουλγαρικού εδάφους κατά το πλείστον αδύνατος η βολή εναντίον του.
ΩΡΑ 07.00 Αναφέρει ότι επί (Κ.158169) συμμορίται υπολογίζονται εις 2 Λόχους μετά ομαδικού όλμου συμμορίται ευρίσκονται και επί (Κ.175194) απειλούν επικυνδύνους δεξιόν του και αποκοπήν του μετά εκδήλωσιν ενεργείας και προτείνει τροποποίησιν αρχικής Δ/γής.
ΩΡΑ 0745 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Κεντρικήν -Ανατολικήν – Δυτικήν φάλαγγα. Πληροφορίαι Ανατολικής φάλαγγος.
Από 06.10 ώρας εσημειώθη κίνησις 60 συμμοριτών από ΙΣΤΙΜΠΕΗ προς ΠΟΠΟΛΙΒΙΤΣΑ.
Δυτική φάλαγξ να επισπεύση κίνησιν της προς ΠΟΠΟΛΙΒΙΤΣΑΝ και συγχρόνως επίθεσιν μετά ανατολικής φάλαγγος ενεργούσης από ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑΣ. Κεντρική φάλαγξ να ενωθή το ταχύτερον μετά Δυτικής.
Πυρ/κόν εις περιοχήν ΘΡΑΚΙΚΟΥ-ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΝ θα υποστηρίξη επίθεσιν τμημάτων.
Αναφέρατε θέσεις σας και εκάστοτε παρουσιαζομένην κατάστασιν.
ΩΡΑ 09.30 Ανατολική φάλαγξ αναφέρει ότι παρουσιάσθη ένοπλος οθωμανός Συγκροτήματος Μπέλες καταθέτει ότι εις περιοχήν (Κ.175195) υπάρχουν 200-300 συμμορίται.
ΩΡΑ 12.15 Ανατολική φάλαγξ αναφέρει θέσεις από (Κ.174167) μέχρι (Κ.167168) θέσεις συμμοριτών επί (Κ.158168) εντός χαρακωμάτων πέριξ τριγωνομετρικού (163787) μέχρι (Κ.150176)
ΩΡΑ 14.00 Αναφέρει ότι τμήματα κινηθέντα από βάσιν εξορμήσεως δι’ επίθεσιν προς ΠΟΠΟΛΙΒΙΤΣΑ εν συνεχεία Αεροπορικής επιθέσεως και την υποστήριξιν Πυρ/κού επλαγιοκοπήθησαν εκ δεξιών από ΙΣΤΙΜΠΕΗ διά πυρών μυδραλίου και αδύνατον προχωρήσουν λόγω και του ακαλύπτου εδάφους. Εχθρός κατέχει ισχυρώς ΠΟΠΟΛΙΒΙΤΣΑΝ εκδηλώσας δραστικά πυρά και μυδραλλίου εναντίον μας.
ΩΡΑ 15.25 Εκδίδεται Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς ανατολικήν φάλαγγα Αφιχθείς ουλαμός Πυρ/κού εκ Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ διατίθεται δι’ υποστήριξιν υμών.
Δύνασθαι όμως αιτήσητε και βολήν ολοκλήρου Πυρ/χίας εκ Ταξιαρχίας.
Το εσπέρας ελήφθη η Α.Π. 22455 Δ/γή Γ΄ΣΣ και εξ υμετέρου υπ’ αριθ. 16-6-48.
Εφοδιασμός τμημάτων ενεργηθή επί τόπου επιχείρησις συνεχισθή μέχρις πλήρους εκκαθαρίσεως ανατολικού Μπέλες.
ΩΡΑ 21.30 Αναφέρομεν εις Γ΄ΣΣ την κατάστασιν δι’ υπ’ αριθ. 21 σήμα.
ΩΡΑ 23.50 Εκδίδεται Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Δυτ. Φάλαγγος και εις ανατολικήν φάλαγγα να έχη ετοιμότητα κινήσεως από 10 ώρας αύριον μετά ανεφοδιασμού τμημάτων διά τροφίμων.
Από πρωίας είς αντιπρόσωπος ΟΗΕ ο ΄Αγγλος Ταγ/ρχης ΦΙΡΛΙΓΚ μετά Διμοιρίας ως ασφάλειαν ανήλθεν εις ΔΕΜΙΡ-ΚΑΠΟΥ όπου αντελήφθη ιδίοι όμασι ομάδας Βουλγάρων Στρατιωτών μετά συμμοριτών καθ’ όν χρόνον η ανατολική φάλαγξ είχε κινηθή προς υψ. 2031 ούτος το εσπέρας επέστρεψεν εις έδραν Τ.Σ. Ταξιαρχίας ελλείψει ασφαλείας.
7-8-48
ΔΥΤΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ 05.00 Επί ημετέρου σήματος αναφέρω διέλευσιν κτηνών αδύνατος χαράδρα τυγχάνει αδιάβατος.
ΩΡΑ 0845 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Δυτικήν και ανατολικήν φάλαγγος.
Κατόπιν Δ/γής Γ΄ΣΣ συνεχισθή αποστολή προς εκκαθάρισιν Ανατολικού Μπέλες.
Λόχος ΚΡΟΝΤΗΡΗ μείον Διμοιρία διατηρήση κατοχήν υψ. 2031 με ετοιμότητα κινήσεως, Λόχος Βλάχου συν Διμοιρία ΚΡΟΝΤΗΡΗ αποτελέση πρώτον κλιμάκιον της όλης φάλαγγος με κατεύθυνσιν Πουτγκονίκ-Ρουπέσκο – Ποποτλιβίτσα κίνησις όσο το δυνατόν ταχεία. Δύνασθε χρησιμοποιήσηται κτήνη αποσταλέντων τροφίμων σήμερον διαπεραιούντες τους φόρτους των άλλων κτηνών.
Ανατολική φάλαγξ διατηρήση δραστηριότητα μέχρις δυνατότητος επεμβάσεως της Δυτικής φάλαγγος από ΡΟΥΜΠΕΣΚΟ.
ΩΡΑ 09.00 Ταξιαρχία αιτεί από Γ΄ΣΣ/Γ3 όπως ευρίσκεται εις ΡΟΔΟΠΟΛΙΝ εις διάθεσιν Ταξιαρχίας τερεζίνα διά μεταφοράν τραυματιών είχε ζητηθή επανειλημμένως.
ΩΡΑ 09.50 Ταξιαρχία υποβάλη εις Γ΄ΣΣ/Α1 την υπ’ αριθ. 25 αναφοράν επιθυμία Ταξιάρχου αποσταλή αντιπρόσωπος ΣΣ αντιληφθή δυνατότητας τελείας εκκαθαρίσεως εν όψει μέσων, συνολικών συνθηκών και κυρίως ευχερείας συμμοριτών κινούντων διά βουλγαρικού εδάφους δυναμένων εμφανισθώσιν περιοχάς εκκαθαρισθείσας εφ’ όσον κατοχή συνόρων και κλείσιμον ανέφικτος.
ΩΡΑ 10.30 Υποβάλλεται εις Γ΄ΣΣ αναφορά ος ης αναφέρονται λεπτομερώς οι συνθήκαι εφ’ ας ετραυματίσθη και συνελήφθη βούλγαρος Στρατιώτης την 5-8-48 εις Δεμίρ Καπού.
ΩΡΑ 19.35 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Δυτικήν φάλαγγα.
΄Αμα παραλαβής τροφίμων τα οποία να μεταφερθώσι έστω και διά των χειρών να εκτελεσθώσι τα ακόλουθα.
1. Μεταγωγικά ΚΡΟΝΤΗΡΗ / Λόχου / ΠΑΠΑΤΖΟ-ΠΟΥΛΟΝ/Λόχος/ να κατέλθωσι ΦΙΛΥΡΡΙΑΝ με συνοδείαν Διμοιρίας.
2. Λόχος ΠΑΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ άνευ μεταγωγικών με τας εις χείρας ανδρών πυρομαχικά και Λόχος ΒΛΑΧΟΥ μετά των μεταγωγικών του θα κινηθώσι προς ΚΛΑΜΠΙΛΓ- ΠΟΤΚΟΝΙΚ-ΡΟΥΜΠΕΣΚΟ. Σύνδεσμος με ασύρματον ΒΛΑΧΟΥ εάν είναι δυνατόν να μεταφερθή ακόμη εις ασυρμάτους μέχρι θέσεων ΒΛΑΧΟΥ.
3. Πρωίαν αύριον εφεδρικός Λόχος Ταξιαρχίας μετά μεταγωγικών σας θα κινηθή ώστε πρωϊνάς ώρας να ευρίσκεται υψ. 1800 (1316) ίνα από Νότον νας σας υποστηρίξη διά κατάληψιν ΡΟΥΜΠΕΣΚΟ.
4. Σήμερον πρέπει οποσδήποτε να καταληφθή ΠΟΥΚΟΝΙΚ (1218) ώστε πρωίαν αύριον ενεργήσατε κατά ΡΟΥΜΠΕΣΚΟ.
Εφ’ όσον παρουσιασθώσι ευνοϊκάς περιπτώσεις να προωθήτε προς ΡΟΥΜΠΕΣΚΟ.
5. Τα πυρά πυρ/κού να χρησιμοποιηθώσι αδιακρίτως αφθόνως.
6. Κατά εκκίνησιν από ΚΑΛΑΜΠΑΚ τμήμα ΚΡΟΝΤΗΡΗ καταλάβη ΚΑΛΑΜΠΑΚ μέχρι καταλήψεως ΠΟΥΚΟΝΙΚ ότε να εδραιωθήτε δι’ όλων των δυνάμεων εις τας καταληφθησωμένας θέσεις διά διανυκτέρευσιν.
7. Αναφέρατε ώρα εκκινήσεως
ΩΡΑ 20.00 Υποβάλλεται 07.20 αναφορά Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ /Α1
1. Υμέτερας Α.Π. 24483 και 10237/7-8-48 ελήφθησαν.
2. Διά της υπ’ αριθ. 94/070845 και 29/07 1335 κοινοποιηθησών ΣΣ δίδωνται πλήρης εικώς καταστάσεως .
3. 05.00 ώρας σήμερον κτήνη φαλάγγων εκκιν. εκ Λειβαδιάς εφοδιασμός επερατώθη εις ωψ. 2031 την 1000 ώραν λόγω δυσβάτου και αποκρύμνου εδάφους.
Επραγματοποιήθη μόνον συγκέντρωσιν τμημάτων ευρισκομένων δυτικώς 2031 εις (Κ.085180) άνευ κτηνών των τροφίμων και λοιπών εφοδίων μεταφερθέντων ανά των χειρών προς φόρτωσιν επί των ανατολικώς αποσταλέντων κτηνών εκ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ. Κτήνη δυτικώς φάλαγγος κατέρχονται Λειβαδιάν διά δρομολογίου Δυτικώς 2031.
4. Κίνησις προς ανατολάς αναληφθή υπό πρωίας αύριον.
Επίσης αύριον προωθηθή φάλαγξ Λόχου από ΛΕΙΒΑΔΙΑΝ δι’ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΝ εκ υψ. 1500 (Κ.1316) προς προσβολήν από Νότου ΡΟΥΜΠΕΣΚΟ και ανεφοδιασμόν φαλάγγων διά τροφών δι’ επόμενον διήμερον.
5. Κρίνεται ότι διά πτώσεως ΡΟΥΜΠΕΣΚΟ υποβληθηθή η πτώσις ΠΟΠΟΛΙΒΙΤΣΑΣ.
6. ΄Ολοκληρον το Πυρ/κόν διατέθη από χθές δι’ υποστήρηξιν Ανατολικής φάλαγγος κρηθείσης δραστηριοότητος καθ’ όλων την ημέραν σήμερον.
7. Από μεσημβρινάς ώρας εβλήθησαν 20 εχθρικά βλήματα πυρ/κού εις περιοχήν 2031 εκ της κατευθυνσεως περίπου ΙΣΤΕΜΠΕΗ επίσης 10 βλήματα όλμου.
ΩΡΑ 21.15 Φάλαγξ αναφέρει ότι εις πυρ/κού/εχθρικού/ ετραυματίσθη ο Αμερικανός Συντ/ρχης Αγγλος Ταγ/ρχης/ αντιπρόσωπος ΟΗΕ/ελαφρώς και είς Στρατιώτης βαρέως.
ΩΡΑ 21.25 Φάλαγξ … φορία ενέσεις μορφίνης, έναν νοσοκόμο και σακκίδιο πλήρη υγειονομικών υλικών.
ΩΡΑ 21.30 Αναφορά Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ /Α1
1. Σήμερον και ώραν 20.05 αντιπρόσωποι ΟΗΕ ανερχόμενοι υψ. 2031 εκ βλήματος συμμοριακού πυρ/κού ετραυματίσθησαν.
α. Αμερικανός Συντ/ρχης ΝΤΑΡΝΙΚΛ εις δεξιόν πλευρόν μάλλον ελαφρώς.
β. ΄Αγγλος Ταγ/ρχης ΦΙΡΛΙΓΚ τρία ελαφρότερα τραύματα.
γ. Είς ημέτερος Στρατιώτης εις καρδιακήν χώραν σοβαρώς.
δ. Διακομιδή κατόπιν γνωματεύσεως ιατρών και γνώμην ιδίου αντιπροσώπου γεννήσεται πρωίαν. Αύριον.
ΩΡΑ 22.30 Δυτική φάλαγξ αναφέρει. Άπαντα τμήματα ευρίσκονται εις περιοχήν 2031 ανέρχονται εις 140 εξηντλημένους και ταλαιπορημένους Στρατιώτας. Όλα τα υψώματα ανατολικώς κατέχονται ισχυρώς από τους συμμορίτας επί πλέον βάλλονται τα μη κατεχόμενα από πυρ/κού και όλμους. ΄Ηθελα να αναφέρω στην Διοίκησιν ότι με τέτοιο τμήμα δεν πρέπει να περιμένη πολλά πράγματα.
ΩΡΑ 23.00 Εκδίδεται η 07.2300 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Δυτικήν και Ανατολικήν φάλαγγας.
Αποστολαί δι’ αύριον.
1. Φάλαγξ 2031 από 04.00 ώρας ανυπερθέτως δραστηρία κίνησις φάλαγγας διά διαδοχικήν την κατάληψιν ΚΑΛΑΜΠΑΚ-ΠΟΥΤΚΟΝΙΚ-ΡΟΥΠΕΣΚΟ και εκείθεν εν συνδιασμώ μετά Ανατολικής φάλαγγος επίθεσις κατά ΠΟΠΟΛΙΒΙΤΣΑΣ.
Να κατέχεται πάντοτε μία βάσις μέχρι καταλήψεως επομένου αντικειμενικού σκοπού.
2. Ανατολική φάλαγξ από πρωίας να διατηρήση εξαιρετικήν δραστηριότητα προς ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΝ ετοίμη να επιτεθή ευθύς και Δυτική φάλαγξ καταλάβη την βάσιν του ΡΟΥΠΕΣΚΟ.
Διά τον συγχρονισμόν της επιθέσεως να συνενοηθώσι απ’ ευθείας οι Δι/ταί των φαλάγγων Ανατολικής και Δυτικής, αφού γίνη βολή προπαρασκευής παρ’ ολοκλήρου του πυροβολικού.
Υπό Δ/γάς Ανατολικής φάλαγγος απόσπασμα 86 Τάγ/τος τηρή δραστηριότητα μερίμνη ανατολικής φάλαγγος.
3. Από πρωίας θα κινηθή Λόχος από ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ υψ. 1500 (1316) ίνα ενεργήση επ’ ωφελεία Δυτικής φάλαγγος διά την κατάληψιν ΡΟΥΠΕΣΚΟ και τελικώς διά την κατάληψιν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ.
Μετά Λόχον τούτου θα προωθηθώσι τρόφιμα και πυρ/κά Δυτικής φάλαγγος χρησιμοποίησις πυρ/κού αφειδώς.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ
ΩΡΑ 07.00 Αναφέρει ότι είναι εδραιωμένος επί θέσεων (Κ.167168).
ΩΡΑ 08.45 Εκδίδεται Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς ανατολικήν και δυτικήν φάλαγγα (όρα Δυτ. Φάλαγξ.)
ΩΡΑ 09.50 Ανατολική φάλαγξ αναφέρει.
Κατάστασις επί (Κ.158168) η ιδία ως εχθές εχθρός εκδηλώνει επί της θέσεως ταύτης κινήσεις μόνον παρατηρητών. Υπόλοιπος ελλοχεύων φυσιογνωμία εχθρού ως χθές παλιδρομικαί κινήσεις εχθρού σημειούνται από (Κ.148178) Προς (Κ.152175) επί του τελευταίου σημείου εκτελών βολήν παρενοχλήσεως διά πυρ/κού αν και σχετικήν παρατήρησις ανύπαρκτος.
Κίνησις μου δυνατή προς (Κ.158168) μετά κατάληψιν (Κ.132174) και απειλών εχθρού εκ τούτων.
ΩΡΑ 14.00 Φάλαγξ αναφέρει (μέσω 558 Τάγματος)
Κινούμενον τμήμα από (Κ.216164) εβλήθη εις (Κ.193183) εκ (Κ.175195) διά μυδραλλίου τούτο εν τω δρομολογίω του ανέσυρεν 7 νάρκις. Εκτελείται βολή πυρ/κού υπέρ τούτου και υποστηρίζεται υπό φάλαγγος Κ(175168).
ΩΡΑ 15.20 Κατάστασις παραμένει η ιδία φυσιογνωμία εχθρού ως χθές βαλλόμεθα από (Κ.175194) δι’ πυρών μυδραλλίων και απαντώμεν διά Πυρ/κού διατηρών δραστηριότητα διά πυρών πυρ/κού επί (Κ.158168).
ΩΡΑ 15.30 Εκδίδεται Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Διλοχίαν 557 Τ.Π. Λόχος ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ να έχη ετοιμότητα κινήσεως από 05.00 ώρας αύριον.
Τρόφιμα 2 ημερών θα σας εφοδιάση 511 Τάγμα επιλέξατε κτήνη εφ’ όσν σας αναγκαιούν.
ΩΡΑ 20.00 Ανατολική φάλαγξ αναφέρει
΄Ωραν 19.30 εβλήθημεν από (Κ.162173) δι’ ομαδικού όλμου και διά πυρών εκδηλωθέντων ενός μυδραλλίου από (Κ.158168) επί τελευταίος θέσεως ιδίαν ώραν εχθρός εσημείωσεν ζωηράν κίνησιν. Κατόπιν βολής όλμων και πυρ/κού εσταμάτησαν κινήσεις του. Από (Κ.175194) εχθρός μας παρενόχλησεν καθ’ όλην την ημέραν κατά αρκετά διαστήματα διά πυρών ενός εκδηλωθέντου μυδραλλίου διατηρών δραστηριότητα πυρών όλμων και πυρ/κού.
ΩΡΑ 23.35 Εκδίδεται Δ/γή Ταξιαρχίας προς 512 Τάγμα λόγω συνεχιζομένων επιχειρήσεων επί Ανατολικού ΜΠΕΛΕΣ να αναπτυχθή υπό του Τάγματος δραστηριότη επί άλλων κατευθύνσεων της περιοχής Δυτικού ΜΠΕΛΕΣ κατά την κρίσιν του Τάγματος.
8-8-48
ΔΥΤΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ 07.30 Από Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Γ΄ΣΣ /Α1
1) Νύχτα ήρεμος. Εξηκολούθησαν βολαί ημετέρου πυρ/κού. Δυτική φάλαγξ κινείται αποστολή της. ώραν 07.00 ευρίσκετο ΚΑΛΑΜΠΑΚ κατά κίνησιν της εσημειώθησαν νάρκαι. Κίνησις συνεχίζεται οπισθοφυλακή επί 2031 εβλήθη διά μυδραλλίου από (Κ.0718) περί ώραν 05.00
2) Λόχος 557 μετά μίαν ώραν κινηθή από ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ σιδ/κώς αποβιβασθή ύψος ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ ίνα κινηθή περαιτέρω προς 1500.
3) Σήμερον ώραν 07.20 εβλήθησαν ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ διά πέντε βλημάτων εχθρικού Πυρ/κού ή ΄Ολμων εξ Ανατολών. Ζητείται εξακρίβωσις εκ βλημάτων.
ΩΡΑ 08.00 Αιτούμεν αεροπορικήν υποστήριξιν να πληγούν στόχοι ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ.
ΩΡΑ 08.20 Δυτική φάλαγξ αναφέρει.
΄Υψωμα ΚΑΛΑΜΠΑΚ πλήρες ναρκών. Μεχρι ώρας υπάρχουν 3 τραυματίαι με κομμένα πόδια. Μεταφορά τραυματιών προβληματική. Διέλευσις προς ΠΟΥΤΚΟΝΙΚ στενωτάτη μη επιτρέπουσα ουδένα ελιγμόν και ασφαλώς ναρκοθετημένη ύψωμα ΠΟΥΤΚΟΝΙΚ κατέχεται ισχυρώς ανάγκη αποστολή συνεργείον ναρκαλλιευτών βαλλόμεθα κατεγιστικώς από πυρ/κόν και όλμους. Προχώρησις αδύνατος εάν διαταχθούς να προχωρήσουν τότε απεκδίομαι πάσης ευθύνης. Διατάξατε την τραυματιών ως και μελλοντικών τοιούτων. Ουδέν φορείον υπάρχει. Ηθικόν οπλιτών ουχί καλόν.
ΩΡΑ 09.00 Αποστείλατε τάχιστα επιδεσμικόν υλικόν ιώδιον ενέσεις μορφίνης και νοσοκόμους.
ΩΡΑ 09.00 Δ/γή Τ.Σ. προς Δυτικήν φάλαγγα.
΄Εχετε μέσα υπέρτερα του εχθρού. Δύνασθε χρησιμοποιήσητε πυρ/κόν με συγκεντρωτικάς βολάς αφθόνως. Πρωίαν απεστάλησαν εις σημείον επαφής τρία φορεία και υγ. υλικόν. Επίσης υγ. υλικόν και φορεία αποστέλλονται εις υψ. 1500 (1316) ένθα σημείον ανεφοδιασμού.
ΩΡΑ 09.25 Αναφέρομεν προς Γ΄ΣΣ/Α1
Θέσεις προκεχωρημένων ημετέρων τμημάτων. Ανατολική φάλαγξ διατηρεί ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ με μικρόν τμήμα του 86 Τ.Ε. εκ (Κ.2018).
Δυτική φάλγξ εκκινήσασα άμα τη εω από υψ. 2031 ευρίσκεται εις (Κ.1018) αντιστάσεως ανεγνωρίσθησαν επί ΚΟΤΚΟΝΙΚ εχθρικόν πυροβόλον υπολογίζεται εις χώρον (Κ.122179).
Κατά εχθρικών θέσεων και πυροβόλου βάλει δραστικώς ημέτερον πυρ/κόν. Κατά την προχώρησιν Δυτικής φάλαγγος από 2031 προς ανατολάς τρεις στρατιώται ετραυματίσθησαν από νάρκας σοβαρώς.
Προχώρησις γίνεται μετά συνέσεως και όσον αναφορά Δ/του φάλαγγος φέρει ηθικόν ανδρών μειωμένον λόγω ναρκών και δυσχερειών διακομιδής τραυματιών.
Εκ της θέσεως του εχθρού πυρ/κού συνάγεται ότι ισχυρά εχθρική αντίστασις προβλέπεται εις περιοχήν ΠΟΥΤΚΟΒΝΙΚ-ΡΟΥΠΕΣΚΟ. Διατάσσων την ανατολικήν φάλαγγα να αναγνωρίση ει δυνατόν προς ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ.
Λόχος από ΛΕΙΒΑΔΙΑ μεταφέρεται σιδ/κώς εις ΘΡΑΚΙΚΟΝ ίνα εκείθεν ενεργήση προς υψ. 1500 και προεβλήθη παρ’ ημίν έστω υπ’ όψιν ότι Δυτική φάλαγξ ηναγκάσθη παρατηθή όλμων και λόγω δυσχερειών μεταφοράς τούτων.
ΩΡΑ 10.05 Αναφορά Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Γ΄ΣΣ /Α1 συμπέρασμα Ταξιαρχίας, πυροβόλον εχθρικόν εις (Κ.122179) μείζον μέρος δυνάμεως συμμοριτών περιοχήν ΠΟΥΤΚΟΒΝΙΚ (Κ.115175)-ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.193175) επιβάλεται σφοδρός βομβαρδισμός υπό αεροπορίας εκτελείται ήδη υπό πυρ/κού σφοδρός βομβαρδισμός.
ΩΡΑ 11.00 Φάλαγξ αναφέρει άτι επί υψ. ΠΟΥΤΚΟΒΝΙΚ εξεδηλώθησαν μέχρι στιγμής τρία μυδράλλια.
ΩΡΑ 09.45 Δ/γή ΤΣΕ επέμβασις αεροπορίας κατά μήκος μεθορίου δεν είναι δυνατήν. Δυνατή μόνον επί ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ.
Τμήματα ημών υποστηριχθώσι διά πυρ/κού.
ΩΡΑ 13.10 Δυτική φάλαγξ αναφέρει επιτιθέν τμήμα διελίθη τεθέντων εκτός μάχης 12 εις πρώτον άλμα. Απυρόβλητοι ζώναι ναρκοθετημένας εναπομείναντο πυρ/κό ελάχιστο. Επίθεσις εσταμάτησε ύψωμα κατέχεται ισχυρώς εξεδηλώθησαν περί τα 10 μυδράλλια και κατεγιστικά πυρά πυρ/κού και όλμων, παραλαβή αποσταλέντων πυρομαχικών και τροφίμων αδύνατος. Εγκρίνατε σύμπτυξιν εις (2031) θέσις ενταύθα επισφαλής.
ΩΡΑ 13.45 Από Τ.Σ. προς Δυτικήν φάλαγγα εδραιωθήτε επί (2031) με προκάλυψιν ανατολικώτερον και αναμείνατε διαταγάς.
ΩΡΑ 18.30 Δυτική φάλαγξ αναφέρει. Εάν εντός ώρας δεν γίνει σύμπτυξις τμημάτων μου πάντα δρομολόγια κλείονται υπάρχοντα πυρ/κά ασήμαντα.
ΩΡΑ 19.20 Δ/γή Γ΄ΣΣ υμέτερον Α.Π. 42/8-8-48 Αντί πάσης θυσίας αποφευχθή ωποσδήποτε χρησιμοποίησις γειτονικού εδάφους.
Αποφευχθή ωσαύτως πτώσις βλημάτων εις γειτονικόν έδαφος.
ΩΡΑ 20.00 Από Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Δυτικήν φάλαγγα.
Κατ’ εξακριβωμένας πληροφορίας παραδοθέντος συμμορίτου σήμερον δύναμις συμμοριτών επί ΜΠΕΛΕΣ. Δύο Λόχοι συν 30 σαμποτέρ συν 20 αυτοματισταί. Σύνθεσις Λόχου δύναμις 60 με 9 μυδράλλια ή Μπρέν. Εκάστη ομάς αποτελείται από 3 Οθωμανούς 3 ΄Ελληνας και μία γυναίκας.
Ανωτέρω δυνάμεις συμμοριτών έχουσι κατενεμηθή ΠΟΥΤΚΟΝΙΓΚ-ΡΟΥΠΕΣΚΟ-ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ-ΙΣΤΙΜΠΕΗ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ 06.00 Αναφέρει κατάστασιν νύκτος ουδεμία εκδήλωσις εχθρού.
ΩΡΑ 10.00 Αριθ. 40 από Τ.Σ. προς ανατολικήν φάλαγγα Κοιν. Δυτική φάλαγγα εκ διαπιστώσεως ότι εχθρικόν πυρ/λον ευρίσκεται εις περιοχήν μεταξύ ΠΟΥΤΚΟΝΙΚ – ΡΟΥΠΕΣΚΟ συνάγεται ότι ο όγκος των εχθρικών δυνάμεων θα είναι εις περιοχήν ταύτην. Συνεπώς οι έναντι ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ εχθρικαί δυνάμεις είναι δυνάμεις απασχολήσεως μόνον.
Κατόπιν τούτου ανάγκη ενεργηθή δραστηρία κρούσις επιθετική προς κατάληψιν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ και εδραίωσιν επ’ αυτής. Δυτική φάλαγξ ευρίσκεται εις (Κ.1018) ενεργούσα προς ΠΟΥΤΚΟΝΙΚ. Χρησιμοποιήσατε αφειδώς πυρ/κόν. Αναφέρατε.
ΩΡΑ 11.30 Ανατολική φάλαγξ αναφέρει.
Επί 40 Δ/γής σας κατόπιν ακριβούς και επισταμένης εκτιμήσεως καταστάσεως αναφέρω κάτωθι.
Παρά τα εύστοχα και δραστικά πυρά πυρ/λων όλμων και ρουκετών αεροπλάνων επί (Κ.158168) εχθρός βάλει θέσεις μας δραστικώς εκ τελευταίας θέσεως διά μυδραλλίων. Επί ιδίας θέσεως εχθρού υπάρχει και ομαδικός όλμος. Αεροπλάνα εβλήθησαν σήμερον διά 2 ταχυβόλων. Αντιαεροπορικόν εκ (Κ.164170) ανεγνωρισθήτω ακριβώς και διά μυδραλλίων. Εχθρικόν πυρ/λον βάλει δραστικώς προ των θέσεων μου ανασχετικώς από (Κ.150178). Παρουσία ανωτέρω ειδικών όπλον μαρτυρεί όχι μόνον απασχόλησιν αλλά ύπαρξιν δυνάμεως σημαντικώς εχθρού αναλόγως με συμπληρωματικά μέσα του.
Μετά προπαρασκευήν αφθόνων πυρών πυρ/κού και όλμων επί (Κ.158168) (Κ.164170) έστω εν μυδράλλιον εχθρού παραμείνη επί (Κ.158168) είναι αρκετόν βάλη θεριστικώς ζώνης επιθέσεως μου. Βάθους 1400 μέτρων αποστάσεως και πλάτους 150 μέτρων απόλύτως ακαλύπτου εδάφους, απαγορεύων τοιουτοτρόπως πάσαν κίνησιν μας προς αντικειμενικόν σκοπόν.
Κίνησις μου εκ του δεξιού απολύτως αδύνατος λόγω πλειροκοπήσεως από (Κ.175194) παραλίουσα διάταξιν επιθέσεως εν τω γεννάσθε ως χθές.
Πάσα ενέργεια μου προς αντικειμενικόν σκοπόν θα έχη οδυνηράς συνεπείας και παρά πολύ φοβούμαι μεγάλην αποτυχίαν.
Δυστυχώς ευρέθην προ λίαν δυσμενούς καταστάσεως εχθρού και εδάφους γνωστού οργανωμένου παρά την θέλησι μου.
Ανωτέρω αναφέρω μετά πάσης ακριβείας πλήρους ευθύνης μου. Υπό ανωτέρω δυσμενείς όρους κίνησις αδύνατος. Αντίθετος ενέργεια θα βαρύνη συνείδησίν μου και με απόδειξη στρατιωτικόν ουδεμίας εμπιστοσύνης και παραμικράς αξίας.
ΩΡΑ 11.40 Η ΑΣΑΣ/ΑΒΣ γνωρίζει ότι αναγνώρησις υπό 2 σπιτφαϊρ εις περιοχήν ΜΠΕΛΕΣ 1015-1200 ώραν εις (Κ.158168) παρετηρήθησαν οργανωμέναι θέσεις και εντός αυτών μικρά κινήσις συμμοριτών, προσεβλήθησαν διά 12 πυραύλων, πυροβόλων και πολυβόλων. Συμμορίται έβαλλον κατά αεροπλάνων διά α/α ομοίως τρεις προσβολαί εγένοντο εις (Κ.128169). Φίλια τμήματα παρετηρήθησαν μετά κανονικών πλαισίων εις (Κ.175168).
ΩΡΑ 12.40 Δ/γή Γ΄ΣΣ προς Τ.Σ. Ταξιαρχίας.
Εγκρίνω Δ/γήν προς ανατολικήν φάλαγγα ως υπ’αριθ. 40/081000.
Και τονίζω ανάγκην πολύ μεγαλυτέρας δραστηριότητας.
Διατάξετε προπαρασκευήν υπό εκάστης φάλαγγος επιθέσεως καθορίζοντες αντικειμενικούς σκοπούς και ώραν επιθέσεως. Εις τον κατάλληλον χρόνον διαθέσατε εκάστην το μέγιστον ή το σύνολον του πυρ/κού.
Τμήματα οφείλουν επιτεθώσι και καταλάβουν αντικειμενικούς σκοπούς των τάχιστα. Δεν πρέπει χρονίση αγών. Αξιώσατε παρά πάντων εκπλήρωσιν καθοριζομένων εις έκαστον σκοπόν. Εντός σήμερον οπωσδήποτε εκκαθαρισθή περιοχή μεταξύ ΚΑΛΑΜΠΑΚ (6917) και ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑΣ.
ΩΡΑ 12.45 Ανατολική φάλαγξ αναφέρει. Στόχοι βομβαρδισμού υπό αεροπορίας Ι) (Κ.158167) (Κ.161171) (Κ.162172) και κατά δεύτερον λόγον εις (Κ.152176) ένθα λίαν πιθανή θέσις εχθρικού πυρ/λου επί του οποίου στερούμεθα παρατήρησιν λόγω διαμορφώσεως εδάφους.
ΩΡΑ 13.25 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2
1) Δ/τής ανατολικής φάλαγγας εκτιμήσας κατάστασιν αναφέρει υπευθύνως ότι κίνησις του προς ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ είναι αδύνατος λόγω εδάφους αντιστάσεων και πλευροκοπίσεως από ΙΣΤΙΜΠΕΗ. Παρά τα συγκεντρωτικά δραστικά πυρά Πυρ/κού και όλμων και της επεμβάσεως αεροπορίας ουδεμίαν καταστροφή επέφερον διότι κατά βομβαρδισμόν αποκρύπτονται εντός οχυρών και μετά την παύσιν τούτου εκδηλούνται εκ νέου. Κατά αεροπλάνων έβαλλον ταχυβόλα α/α και μυδράλλια ακριβώς από θέσιν Κ(164-170). Συμπερασματικός ανατολική φάλαγξ θεωρεί αδύνατον επίθεσιν.
2) Δ/τής Δυτικής φάλαγγος ευρισκόμενος ΚΑΛΑΜΠΑΚ εξεδήλωσε επίθεσιν προς ΠΟΥΤΚΟΝΙΚ εκ πρώτης επιθέσεως δυνάμεως Διμοιρίας λόγω στενού εδάφους είχεν 12 βαρέως τραυματίας εξ ων 8 εκ νάρκης Δευτέρα Διμοιρίας με επικεφαλής Δ/την Λόχου επιτεθείς διά χρησιμοποιήσεως Βουλγαρικού εδάφους εσταμάτησε βληθείσα δραστικώς από 10 μυδραλλίων εκ ΠΟΥΤΚΟΝΙΚ. Πυρ/κά τμημάτων εν εξαντλήσει. Ανεφοδιασμός διά πο/κών και τροφίμων από υψ. 1500 (1316) αδύνατος εφ’ όσον δεν έπεσε ΠΟΥΤΚΟΝΙΚ.
Ηθικόν τμημάτων κατόπιν σοβαρών απωλειών όχι καλόν. Διακομιδαί βαρέως τραυματιών προβληματικαί απαιτούσι μίαν ολόκληρον ημέραν διά μεταφοράν εις ΛΕΙΒΑΔΙΑ.
3). Ταξιαρχία φρονεί ότι δέον ανασταλή επιχείρησις διότι υπό τας παρουσιασθείσας συνθήκας δεν είναι δυνατόν να έχη άμεσα αποτελέσματα διατηρηθώσι καταληφθείσαι θέσεις.
ΩΡΑ 13.40 Φάλαγξ αναφέρει. Από 12.30 ώρας εχθρικόν Πυρ/κόν βάλει προ θέσεων μας. Βληθέντα βλήματα 26. Ομοίως εχθρός μας βάλει διά μυδραλλίων από πρωίας κατ’ αραιά διαστήματα (Κ.158168) και (Κ.175194). Λίαν πιθανήν θέσις πυρ/κόν εις (Κ.152176) μετά μεγάλης προσεγγίσεως.
ΩΡΑ 18.15 Αεροπορία γνωρίζει ότι 2 ΤΣΠΙΤΣ ΠΧΑ 18.15 περιοχήν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ αιτεί να υποδεχθούν στοχοι διά καπνογόνων.
ΩΡΑ 19.25 ΑΣΑΣ (ΑΒΣ γνωρίζει ότι εγένετο επιθετική αναγνώρισις υπό 2 ΣΠΙΤΣ 1820-1850 ώραν προσεβλήθησαν διά 12 πυραύλων οργανωθείς επί υψ. ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ (Κ.155167) όπου παρατηρούντο εκκρήξεις βλημάτων. Συμμορίται δεν παρατηρήθησαν μόνον τροχιαί ελαφρών Α/Α εκ περιοχής ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ.
ΩΡΑ 19.30 Δ/γή Γ΄ΣΣ/ Επιτελάρχου.
Από πρωίας αύριον εκ Θεσ/νίκης κινείται διλοχία διάθεσιν υμών Δ/γαί Δ/τού ΣΣ περιληπτικώς ως κάτωθι.
1) Οργανωθή και εκδηλωθή κυρία προσπάθεια από Ανατολών δι’ όλων των μέσων Πεζικού-Πυρ/κού-αεροπορίας προς κατάληψιν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ. Από δυσμών διατηρηθώσι σημεριναί θέσεις και να απαγορευθή οποιαδήποτε διαφυγή συμμοριτών προς δυσμάς. Εν τω μεταξύ μέχρι εκδηλώσεως κυρίας προσπαθείας να κατοπονίζεται συνεχώς ο εχθρός νύχτα και ημέραν προς τον σκοπόν να απαγορευθή ανέτως αμυντική διάταξις τούτου και χρησιμοποιήσατε εντατικώς κατοίκους δι’ εφοδιασμούς και διακομιδάς.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ 16.15 Αναφέρει ότι ευρίσκεται επί (Κ.132142) με κατεύθυνσιν προς αντικειμενικόν σκοπόν.
ΩΡΑ 16.40 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Κεντρικήν φάλαγγα.
΄Απασα φάλαγξ επανέλθη εις ΜΑΝΔΡΑΚΙ ένθα και πυρ/κόν.
(Μεχρι 16.05 προς η κεντρική φάλαγξ (εις Λόχος) ενεργή μετά τας Δυτικής φάλαγγος).
ΩΡΑ 19.00 Από Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Γ΄ΣΣ /Α1-Α2.
Εχθρός κατέχει ισχυρώς ΠΟΥΤΚΟΝΙΚ – ΡΟΥΠΕΣΚΟ -ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ και ΙΣΤΙΜΠΕΗ πρόκειται περί ολοκλήρου του Τάγματος ΒΡΑΧΟΥ ενισχυμένου υπό ενός ή δύο πυροβόλων (το εν εξηκριβωμένου) και τρεις όλμους βαρείς.
Συμβάντα – Ανατολική και Δυτική φάλαγγες ως το υπ’ αριθ. 41 σήμα
Διάταξις νυχτός, Δυτική φάλαγξ επί υψ. 2031 και με προκάλυψιν επί Ανατολικών υψωμάτων.
Ανατολική φάλαγξ ως χθές επί των αυτών θέσεων (Κ.170168).
Κεντρική φάλαγξ προωθηθείσα μέχρι Κ/138-142/ συνεκεντρώθη διά την νύχτα εις ΜΑΝΔΡΑΚΙ και ν’ ενεδρεύση μεταξύ ΜΑΝΔΡΑΚΙ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ. Πυρ/κόν εις ΜΑΝΔΡΑΚΙ και ΠΕΤΡΙΤΣΙ .
ΑΠΩΛΕΙΑΙ ημετέρων εκ ναρκών 13 οπλίται τραυματίαι εκ Πυροβόλου όπλου ομοίως 3 οπλίται τραυματίαι εκ ναρκών χθές, σύνολον τραυματιών εκ ναρκών 16 εκ φορητών όπλου 4 και 2 αντιπρόσωποι ΟΗΕ τραυματίαι εκ Πυρ/κού εις υψ. 2031.
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. Δι’ αύριον εν αναμονή Δ/γής Γ΄ΣΣ. Πυρομαχικά Δυτικής φάλαγγος, ελάχιστα ως ανεφέρθη μη επιτευχθέντος εφοδιασμού λόγω αβάτου του εδάφους.
Τμήμα επί 2031, δεν δύναται παραμείνη προς διατήρησιν εδάφους διότι
α) Δεν υπάρχει ύδωρ
β) κίνηση κτηνών αδύνατος δι’ ανεφοδιασμόν λόγω ανυπαρξίας δρομολογίου ως εκ τούτου προτείνεται η επάνοδος των τμημάτων. Περαιτέρω ενέργεια διά των αυτών τμημάτων δεν κρίνται άφικτη.
9-8-48
ΔΥΤΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
Από της έω κίνησις Διλοχίας 557 Τ.Π. προς αντικατάστασιν Διλοχίας 511 Τ.Π περατωθήσα την εσπέραν.
ΩΡΑ 08.00 Ελήφθη Α.Π. 24515 Δ/γή Γ΄ΣΣ/Α1 δι’ ης τίθεται εις διάθεσιν Ταξιαρχίας Δ/σις και Διλοχίας 557 Τ.Π. ήτις εντός της ημέρας θα αφιχθή σιδ/κώς εις ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ αύτη δέον χρησιμοιποιηθή κατ’ αρχήν προς ΙΣΤΙΜΠΕΗ. Αποστολή Ταξιαρχίας παραμένει εκκαθάρισις Ανατολικής ΜΠΕΛΕΣ, εγκρίνεται προσωρινή αναστολή επιχειρήσεων τμήματα παραμείνωσιν θέσεις των.
Μελετηθή ενδεχόμενον νυχτερινής πορείας ενεργείας διά δεξιάς φάλαγγος κατόπιν λεπτομερούς προπαρασκευής. Αναφέρατε προτεινομένην ημέραν επιθέσεως, υπόλοιπος Ταξιαρχία διατηρή πάντοτε υηξημένην δραστηριότητα.
ΩΡΑ 11.00 Υποβάλλεται εις Γ΄ΣΣ/Α1-Α2 αναφορά Ταξιαρχίας ως αναφέρει 558 Τ.Π. δι’ Α.Π. 51/9-8-48 τμήμα 86 Τ.Π. περί 08 1800 κινηθέν από (Κ.291179) προς (Κ.189188) διελύθη. Οπλίται καταφθάνουν σποραδικώς εις (Κ.320180)
ΩΡΑ 11.25 Υποβάλλεται εις Γ΄ΣΣ/Α1-Α2 υπ’ αριθ. 56 αναφορά Ταξιαρχίας.
1) Ως αναφέρει: Ανατολική φάλαγξ ηκούοντο συμμορίται κατά διάρκειαν νυκτός εργαζόμενοι επί (Κ.158168) βελτιούντες έργα οχυρώσεως ή κατασκευάζοντες ναρκοπέδια.
Ομοίως Δυτική φάλαγξ αναφέρει ότι κατά χθεσινήν νύκτα υπό Αξ/κού προωθημένου φυλακίου επί υψ. ΚΑΛΑΜΠΑΚ παρετηρήθησαν φακοί εις διάφορα σημεία ασφαλώς υπό συμμοριτών τοποθετούντων ναρκοπέδια.
2) Διλοχία 557 ΚΙΛΚΙΣ σήμερον αντικαθιστά τμήματα υψ. 2031.
3) Τ.Σ. Ταξιαρχίας μετά Διμοιρίας 513 Τ.Π. προωθείτε σήμερον εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΗ.
4) Λόχος 513 και Ουλαμός Π. Πυρ/κού από πρωίας εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΗ.
5) Αύριον προπαρασκευή, Ημέραν και ώραν επιχειρήσεων αναφέρομεν βραδύτερον.
Σήμερον και αύριον δραστηριότης πυρ/κού και αεροπορίας.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ
ΩΡΑ 08.40 Αναφέρει ότι συμμορίται κατά διάρκειαν νυκτός ηκούοντο εργαζόμενοι επί (Κ.158168) βελτιούντας έργα οχυρώσεως ή κατασκευάζοντες ναρκοπέδια.
ΩΡΑ 19.25 ΑΣΑΣ/ΑΒΣ γνωρίζει ότι επιθετική αναγνώρισις από 2 ΣΠΙΤ εις περιοχήν ΜΠΕΛΕΣ οριστικώς περιορισμένη ΧΑΙΤ 18.30-1900 ώραν προσεβλήθησαν διά 12 πυραύλων επί υψ. ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ (Κ.1616) Συμμορίται δεν παρετηρήθησαν και αποτελέσματα προσβολών Συμμορίται έβαλον δι’ ελαφρών Α/Α 10-15 βλήματα εξερυγνύοντο εις ύψος 200 ποδών άνωθεν περιοχής ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ φίλια τμήματα δεν παρετηρήθησαν.
ΩΡΑ 21.00 ΔΣΚ προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2
Διάταξις της σήμερον Διλοχία 557 Τ.Π. και Λόχος 511 Τ.Π. επί υψ. 2031 και Δυτικά αντερίσματα ΚΑΛΑΜΠΑΚ.
Δ/σις Διλοχίας 557 Τ.Π. εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΗ. Διλοχία 558 ως χθές, Καθ’ απάσαν ημέραν δραστηριότης πυρ/κού και αεροπορίας.
Προθέσεις δι’ αύριον. Προπαρασκευή αναγνωρίσεως και κινήσεις προς κατάλειψη βάσεων εξορμήσεως από εσπέρας αύριον.
ΩΡΑ 21.30 Προς ανατολικήν φάλαγγα.
Αποστολή διά νύχτα σήμερον και δι’ αύριον ημέραν προώθησις περιπόλων προς διαπίστωσιν εάν κατέχοντε υπό εχθρού θέσει, εν περιπτώσει και κατοχής ή αραιάς κατοχής υπό εχθρού δέον έχετε ετοιμότητα προς κατάληψιν ΠΟΠΟΛΙΒΙΤΣΑΣ.
Δι’ ενέργειαν ταύτην δύνασθαι να συγχρονίσητε βολάς πυρ/κού παρενοχλήσεως.
ΩΡΑ 21.55 558 Τάγμα Αναφέρει. περί 2000 ώραν τμήματα Διλοχίας 558 Τ. εβλήθησαν δραστικώς δι’ ομαδικόν όλμον από ΙΣΤΙΜΠΕΗ και διά Πυρ/κού από ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ. Τραυματίαι είς οπλίτης.
ΩΡΑ 22.00 Διλοχία, 557 Τ.Π. αναφέρει εγκατάστασιν επί διαταχθεισών θέσεων. Επικρατή ησυχία.
10-8-48
ΩΡΑ 09.00 Δ/γή Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς 511 και 512 Τάγμα.
Από πρωίας αύριον 511 Τάγμα έχη ομάδα μάχης εις θέρετρον Βλαχοποιμένων (110-156) και εις υψ. 1500 (1316) αποστολή.
1) Παρατήρησιν και
2) παρεμπόδισιν καθ’ όλου μικροομάδων εις δασώδη περιοχήν κατά διάρκειαν επιχειρήσεων.
512 Τάγμα να έχη δραστηριότητα εις περιοχήν του.
Προς την Δ/γήν 557 Τ.Π.
Τίθεται εις διάθεσιν σας διά την αποστολή σας μία ομάς πολ/λου Βίκερς διαθέσις κτηνών μερίμνη υμών εν ανάγκη δι’ επιτάξεως.
Προς 558 Τάγμα.
Τίθεται εις διάθεσιν Διλοχίας ΠΑΤΡΑ μία ομάς πολ/λου Βίκερς αύτη προωθηθή εις Διλοχίαν εντός της σήμερον μερίμνη σας.
ΩΡΑ 12.15 Προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2 Τ.Σ. Υποβάλλεται αναφορά Κατάστασις αμετάβλητος χθές νύχτα υπό σαμποτέρς κατεστράφη σιδ. γραμμή μεταξύ υπ’ αριθ. 80 φυλακίου και ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ.
Εγένετο εφοδιασμός των τμημάτων.
Εκδίδεται η υπ’ αριθ. 64 Δ/γή Επιχειρήσεως Ταξιαρχίας διά την 11-9-48 ως κάτωθι προς Δυτικήν, Ανατολικήν Φάλαγγας, Φάλαγγα ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ και ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ.

1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α/ περί εχθρού το Τάγμα ΒΡΑΧΟΥ δυνάμεως 2 Λόχων των 60 ανδρών ομάς σαμποτέρ και ετέρα ομάς 30 ανδρών σύνολον 180-200 κατανεμημένα ο είς Λόχος εις περιοχήν (2031) – ΚΑΛΑΜΠΑΚ ΠΟΤΚΟΒΝΙΚ οι υπόλοιποι εις περιοχήν ΙΣΤΙΜΠΕΗ – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ – ΡΟΥΠΕΣΚΟ.
β/ Φίλια τμήματα ως αι δοθείσαι προφορικώς πληροφορίαι.
2) ΠΡΟΘΕΣΙΣ. Εκκαθάρισις περιοχής ΙΣΤΙΜΠΕΗ – ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ – ΡΟΥΠΕΣΚΟ.
3) ΜΕΘΟΔΟΣ Η επιχείρησις θα διαταχθή εις τρείς χρόνους.
α/ Χρόνος ταχεία κατάληψις ΙΣΤΙΜΠΕΗ με κυρίαν προσπάθειαν φάλαγγος ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ υποβοηθουμένης υπό φάλαγγος ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ ήτις διαρκώς θα καλύπτει φάλαγγα ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ προωθούσα τα προκεχωρημένα τμήματα της εν τη κατευθύνσει της όσον το δυνατόν ταχύτερον. Η φάλαγξ ΠΑΤΡΑ / Ανατολική φάλαγξ / διαρκώς θα πιέζη διά πυρών και κινήσεως μικρών ατιών τμημάτων της με ετοιμότητα εν περιπτώσει ελαττώσεως της αντιστάσεως να καταλάβη ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ. Η αυτή φάλαγξ συγχρόνως θα καλύπτη διά πυρών Βίκερς την προχώρησιν της φάλαγκος ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ.
β/ Χρόνος. Σύγχονος επίθεσις κατά ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ από ΙΣΤΙΜΠΕΗ και ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΗΣ .
Δυτική φάλαγξ, εκδηλώση ισχυράν ενέργειαν προς ΠΟΤΚΟΒΝΙΚ. Οργανούσα επιλέκτους ομάδας με ετοιμότητα συντρεχουσών ευνοϊκών περιπτώσεων ενεργήση προς ΡΟΥΠΕΣΚΟ.
γ/ Χρόνος ΄Αμα πτώσις ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ ταχεία προχώρησις όλων των φαλάγγων και της Δυτικής προς κατάληψιν ΡΟΥΠΕΣΚΟ.
4) Πυρ/κόν υποστήριξη των αποστολών κατά το δυνατόν διά των τριών ουλαμών εν περιπτώσει συγχρόνου αιτήσεως προτίμησις υπέρ της φάλαγγος ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ.
5) α) Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ Δ/σις και Διλοχία 557 Τ.Π. σύν ομάς πολ/λων Βίκερ συν ουλαμός τεθωρακισμένων. Κατεύθυνσις ΜΠΑΤΑΚΛΙ – ΙΣΤΙΜΠΕΗ – ΡΟΥΠΕΣΚΟ.
β) Φάλαγξ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ Λόχος 513 Τ.Π. συν Διμοιρία Εθνοφρουρών.
Κατεύθυνσις ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ-ΤΙΠΙΤΣ ύψωμα Β ΙΣΤΙΜΠΕΗ μετέπειτα υπό διαταγάς φάλαγγας ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ.
γ) Φάλαγξ ΠΑΤΡΑ/Ανατολική φάλαγξ/.
Διλοχία 558 Τ.Π. συν ομάς πολ/λου Βίκερς.
Κατεύθυνσις ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ-ΠΟΠΟΤ-ΛΙΒΙΤΣΑ-ΡΟΥΠΕΣΚΟ.
δ) Δυτική φάλαγξ Διλοχία 557 Τ.Π.
Κατεύθυνσις υψ. 2031-ΠΟΤΚΟΝΙΚ-ΡΟΥΠΕΣΚΟ
ε) Βάσις εξορμήσεως διά φάλαγγα ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ υψ. 985, διά φάλαγγα ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ βορείως ΒΑΣΑΝΟ.
Εκκίνησις υπό βάσεως εξορμήσεως η 0400 ώρα.
6) Διοίκησις Διαχείρησις.
Τρόφιμα 1 ημέρας επί των ανδρών και 2 ημερών επί των κτηνών. Πυρομαχικά πρώτης γραμμής.
7) Διαβιβάσεις, ως ειδική Δ/γή
8) Τ.Σ. Ταξιαρχίας εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΗ.
1/ Διακομιδή Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΗ και εκείθεν ΣΤΕΡΝΑΣ ή ΚΙΛΚΙΣ.
Δυτική φάλαγγα εις ΛΕΙΒΑΔΙΑ.
ΩΡΑ 15.30 Κίνησις Δ/του Ταξιαρχίας μετά Επιτελάρχου Γ΄ΣΣ και Δι/την 557 Τ.Π. εις υψ. 801 οπόθεν εγένετο αναγνώρισις της περιοχής.
ΩΡΑ 18.30 Κίνησις Διλοχίας ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΝ και άφιξις εις υψ. 801 ένθα διανυκτέρευσεν.
ΩΡΑ 19.30 Φάλαγξ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ κινηθείσα εις Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ αφίχθη την 0100 της 11-8-48 εις προορισμόν.
11-8-48
ΦΑΛΑΓΞ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ
ΩΡΑ 0700 Ευρισκόμεθα εις (230188) και (218193) κινούμενοι προς (206-198).
ΩΡΑ 1120 Κατά κίνησιν προς κατάληψιν υψ. (206197) τμήματα εβλήθησαν διά δύο μυδραλλίων.
Ενεργείται βολή πυρ/κού και προσπάθεια ανιχνεύσεως γνωρίσατε σχετικάς πληροφορίας διά ναρκοθέτησιν.
ΩΡΑ 11.25 Τ.Σ. Ταξιαρχίας αναφέρει εις Γ΄ΣΣ/Α1-Α2.
Ουλαμός τεθωρακισμένων μετά Δι/του Ταξιαρχίας ώραν 1105 εις (195185) ενεργούν προς υψ’ 1110 εναντίον τεθωρακισμένων εξεδήλωσαν βολαί 2 όλμων και πυρά τριών πολυβόλων εξ ισαρίθμου πολ/λείου.
Ενέργειαι ουλαμού συνεχίζονται. Λοιπαί φάλαγγες προωθούνται. Φάλαγξ ενεργούσα από /216-193/ προς υψ./208-197/ εβλήθη διά δύο μυδραλλίων.
Ενεργείται βολή πυρ/κού και προσπάθεια διεισδύσεως.
ΩΡΑ 11.40 Από Τ.Σ. προς Φάλαγγα Μαντζαρλή.
Ουδεμία πληροφορία υπάρχει περί ναρκοθετήσεως.
ΩΡΑ 1500 Από Τ.Σ. προς Φάλαγγα ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ.
Απολύτος ανάγκη επισπεύσεως κατά κατάληψιν (Κ.206198). Καθορίσατε επίθεσιν σας και χρησιμοποιήσατε άπασαν υποστήριξιν πυρ/κού.
Ετέρα επίθεσις δεν πρέπει να βραδύνη πέραν 1600 ώρα.
΄Αμα καταλήψει άμεσος και ταχεία εκμεταλλέυσεως ίνα αχθήται προς (Κ.1751944) ώραν όσον το δυνατόν ταχύτερον την 1700 ώραν θα γίνη επίθεσις κατά (Κ.175194) από υψ. 1110 ην θα υποστηρίζη διά πυρός και κινήσεως.
ΩΡΑ 1645 Φάλαγξ αναφέρει υμετέρου 111500 μόλις ελήφθη. Λόχος συνεχώς καταβάλει προσπάθειαν διεισδύσεως. Εχθρός βαλόμενος κατεγιστικώς υπό πυρ/κού ουδέν υφίσταται κρυπτόμενος εντός καλών οχυρών.
Λόχος ενεργήση εκ νέου διά κατάληψιν αντικειμενικού σκοπού.
ΩΡΑ 20.30 Φάλαγξ αναφέρει.
ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ κατελήφθη την 2015 κατάστασις στιγμής.
Τμήμα εγκατεστάθη αμυντικώς επί υψ. ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ. Κατ’ αρχάς τμήμα εβλήθη εξ υψ. ΙΣΤΕΜΠΕΗ διά βολών όλμου.
Κατά την κατάληψιν του υψώματος απώλειαι είς νεκρός.
Παρακαλώ διατάξατε τρόπον διακομιδής νεκρού.
ΩΡΑ 20.00 Δ/γή Γ΄ΣΣ προς Τ.Σ. Ταξιαρχίας.
Εφ’ όσον ανάγκη μεταφοράς τραυματιών επιβάλλει, υγειονομικός συρμός κινηθή και την νύχτα.
ΦΑΛΑΓΞ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ
ΩΡΑ 08.50 Ευρισκόμεθα (195183) ΜΠΑΤΑΚΛΗ κινούμενοι 1110/190-188/
ΩΡΑ 09.40 Από επιτελάρχην Γ΄ΣΣ προς Δ/τάς φαλάγγων.
Μεταξύ 1015 και 1030 ώρας Δι/της ΣΣ μετά Αρχηγού Γενικού Επιτελείου θα διέρχωνται άνωθεν ΜΠΕΛΕΣ επί αεροπλάνου Μακότα.
ΩΡΑ 16.25 Από Ταξίαρχον προς Γ΄ΣΣ.
Από 0600 ώρας σήμερον ο Δι/της Ταξιαρχίας μετά ουλαμού τεθωρακισμένων και Διμοιρίας Μηχανικού προωθήση εις (Κ.195185) από θέσεως ταύτης εγένετο βολή διά πυροβόλου τεθωρακισμένων κατά θυρίδων των πολυβολείων χωρίς όμως ταύτα να εξουδετερωθώσι.
Κατά την προχώρησιν από υψ. 985 προς 1110 ανεσύρθησαν επτά νάρκαι, έχομεν τρεις τραυματίας του 557 Τάγματος από νάρκην προσωπικού Ι του 557 Τ. από βλήμα όλμου Ι του μηχανικού από βλήμα πυρ/κού. Την 12.30 ώραν κατελήφθη υψ. 1110 βαλλόμεθα από πυρ/κού και όλμων από (Κ.175194) εχθρικόν πυρ/κόν επίσης έβαλλον εκ κατευθύνσεως ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.135175) 14.00 ώραν εγένετο εδραίωσις επί 1110.
Διέταξα ίνα ενεργηθή επίθεσις 1600 ώραν παρά φάλαγγος ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ κατά ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.198204).
Επίσης κατόπιν επαφής μου μετά Δι/του Τάγματος Δι/του Λόχου επιθέσεως Δι/του Ουλαμού τεθωρακισμένων και Δι/του Διμοιρίας Μηχανικού εδόθησαν οδηγίαι διά σχέδιον επιθέσεως κατά ΙΣΤΙΜΠΕΗ τη υποστηρίξη ολοκλήρου του πυρ/κού, βολών Βίκερς ως και πυρών από ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ και από ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ αναλόγως προχωρήσεως. Επιτυχία επιθέσεως εξαρτάται από την εξουδετέρωσιν παρά πυρ/κού αλλά κυρίως παρά τεθωρακισμένων, των ισχυρών πολυβολείων άτινα μέχρι στιγμής δεν υπέστησαν καταστροφήν και έχουσι δυνατότητα πυκνών πυρών εν τη ζώνη εφόδου εν τη αυτή ζώνη είναι δυνατόν να προσβληθή ναρκοπέδιον εντός της ζώνης θερισμού των εχθρικών πολυβόλων.
Παρά ταύτα θα γίνη άπασα η δέουσα προσπάθεια χρησιμοποιουμένου και καπνογόνων.
ΩΡΑ 22.30 Από Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2.
Από 0600 ώρας Ταξίαρχος μετά ουλαμού τεθωρακισμένων και Διμοιρίας Μηχανισμού προωθήθη εις (Κ.195185).
Αποθέσεως ταύτης εγένετο βολή διά πυροβόλου τεθωρακισμένου κατά θυρίδων του πολυβολείου χωρίς όμως ταύτα να εξουθετερεθώσιν.
Κατά προχώρισιν από υψ. 985 προς ΙΙΙ0 ανευρέθησαν 7 νάρκαι.
1200 ώραν κατελήφθη υψ. ΙΙΙ0 βαλλόμενοι υπό πολυβόλου και όλμου από (Κ.175194).
Εχθρικόν πυρ/λον έβαλεν εκ κατευθύνσεως ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.135175).
14.00 ώραν εγένετο εδραίωσις επί υψ. 1110.
Διετάχθη προπαρασκευή ίνα ενεργηθή επί θέσις παρά φάλαγγος ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ κατά ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.198204).
Κατόπιν προπαρασκευής δι’ ολοκλήρου του Πυρ/κού των τεθωρακισμένων πολυβόλων Βίκερς ως και πυρών από ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ. (Κ.174168) και ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ (Κ.198204) ώραν 1800 εξεδηλώθη επίθεσις τμημάτων κατά ΙΣΤΙΜΠΕΗ. Παρά τον σφοδρόν βομβαρδισμόν πυρών τεθωρακισμένων πολυβόλων κ.λ.π. πολυβολεία δεν εξουδετερώθησαν.
Ανασύρθησαν 20 νάρκαι.
Υπό φάλαγγος την 20.15 κατελήφθη ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ εδραιωθείσης επ’ αυτού.
Εχθρός εξεδήλωσεν πυρά όλμων και πυρ/κού εξ υψ. ΙΣΤΙΜΠΕΗ.
Φάλαγξ επί ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑΣ η χθεσινή κατάστασις ομοίως της Δυτικής φάλαγγος.
Θέσεις τμημάτων νύχτα σήμερον.
Δυτική φάλαγξ υψ. 2031 και εις (Κ.086198)
Φάλαγξ ΠΑΤΡΑ επί ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑΣ.
Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ εις (Κ.190188) υψ. 1110
Φάλαγξ ΜΑΤΖΑΡΛΗ επί ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ υψ. 1051 (Κ.199203)
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ οι αύριον Συνέχεια επιθέσεως.
Απώλειαι Η.Ο.Ν. 1 Η.Ο.Τ. 9 και 2 χθές νύχτα
Σύνολον Τ.Ο. 11.
Συμμοριτών άγνωστοι.
ΩΡΑ 23.10 Από Γ΄ΣΣ Επιβάλλεται ταχύτερος ρυθμός Αντικειμενικοί σκοποί δέον καταληφθώσι οποσδήποτε εντός της αύριον, χωρίς να παραμελείται έννοια κυριοτέρας προσπαθείας δέον οποσδήποτε εξασφαλισθή ισχυρά ενέργεια επί δύο τουλάχιστον κατευθύνσεων φάλαγξ 558 Τ. συνεπώς εκδηλώση ισχυροτέραν ενέργειαν αναφέρατε δοθησομένας αποστολάς δι’ αύριον.
12-8-48
ΔΥΤΙΚΗ ΦΑΛΑΓΞ υψ. 2030
ΩΡΑ 02.00 Τμήματα επί 2031 υποστάντα σφοδράν επίθεσιν εκ βουλγαρικού εδάφους ανετράπησαν δύο Διμοιρών προκεχορημένων, υπόλοιπα τμήματα κατέχουν μειονεκτικάς θέσεις, αποστείλατε ενισχύσεις.
ΩΡΑ 03.07 Προς Δυτικήν φάλαγγα 511 Τ.Π.
Ενεργήσατε κατά κρίσιν σας προς απαγκίστρωσιν αποκοπεισών Διμοιριών. Κρατήσατε θέσεις σας μέχρι της εω οπότε εάν εξακολουθή πίεσις υπερτέρων δυνάμεων και δεν δύνασθαι να κρατηθήτε εξουσιοδοτείσθαι να ελιχθήτε υποχωρητικώς μετά τάξεως.
511 Τάγμα με οιασδήποτε διαθεσίμους δυνάμεις εν ανάγκη διαθέσουν και Λόχον ΒΛΑΧΟΥ υποστηρίξη ελιγμού.
ΩΡΑ 03.30 Από Τ.Σ. Ταξιαρχίας προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2
Επί Α.Π. 245Ι4/11-8-48 υμετέρας.
Κοινοποιώ εκδοθείσας Διαταγάς μου προς τα τμήματα.
Προς φάλαγγα ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ-ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΝ-ΠΑΤΡΑ.
1. Διά να επιτύχουν της επιθέσεως κατά ΙΣΤΙΜΠΕΗ είναι απαραιτήτως η σύγχρονος συμμετοχή όλον των μέσων σας από βορρά, προς τούτο ανάγκη κινηθήτε δραστηρίως από της εω της αύριον ώστε εγκαίρως να πλήξετε εκ της κατευθύνσεως σας το οχυρόν.
Ληφθήτω υπ’ όψιν ότι δεν θα υπάρχωσι από βορρά πολυβολεία οχυρωμένα. Μικροί τυχόν αντιστάσεις να μην σας επιβραδύνουν αλλά να προχωρήσετε συνεχώς διά διευσδύσεως υπερπεράσεως των αντιστάσεων τούτων, προς υποστήριξή σας από της εω πυρ/κών.
Θα με τιμήτε ενη μέρον της διαδοχικής προχωρήσεως.
2. Η φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ τας πρωϊνάς ώρας θα αναπτύξη δραστηριότητα και θα είναι έτοιμος να εκδηλώσει την πραγματικήν της επίθεσιν υπό της 10.00 ώρας εις τρόπον ώστε να δοθή ο χρόνος εις την φάλαγγα ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ να πλησιάση ώστε να συνδιαυθώσι αι επιθέσεις.
΄Οσον αφορά τας ενεργείας διά τον δεύτερον χρόνον ισχύουσι τα διαταχθέντα.
Η επί υψ. 801 Διμοιρία του 558 εις διάθεσιν Αντ/ρχου ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ .
3. Φάλαγξ ΠΑΤΡΑ Αξίωσις Γ΄ΣΣ και Ταξιαρχίας όπως της αύριον κατά πρώτον χρόνον ηναπτύξατε όλην σας την δραστηριότητα και εις δεύτερον χρόνον ενεργήσητε αποφασιστικώς και αποτελεσματικώς ως Α.Π. /10-8-48 Δ/γή μου.
Φάλαγξ αναφέρει: Αποπατείσαι: Διμοιρίαι κατέχουν θέσεις των, εξεδηλώσαμεν επίθεσιν προς ανακατάληψιν.
ΩΡΑ 06.00
ωρα 0645. Από Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2
Σήμερον περί ώραν 02.30 συμμορίται κατέλαβον υψ. 2031, τμήματα μας 03.30 ώρα εκρατήθησαν εις (Κ.088178) και (Κ.083171) από 0500 εξεδηλώθη επίθεσιν προς ανακατάληψιν.
ΩΡΑ 07.00 Φάλαγξ αναφέρει. Επιτιθέμενα τμήματα και αποκοπέντα βάλλοντα από 2031 δραστικώς προς απαγκίστρωσιν των τμημάτων. Επίσης αιτούμεν αεροπορικήν υποστήριξη.
ΩΡΑ 07.30 Εζητήθη αεροπορική υποστήριξις εις υψ. 2031
ΩΡΑ 09.15 Από Γ΄ΣΣ/ΔΕΣ προς Τ.Σ. Ταξιαρχίας.
Στρατηγός δεν εγκρίνει επέμβασιν αεροπορίας επί (Κ.0818).
ΩΡΑ 11.00 Από Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2
Φάλαγξ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ κινηθείσα από πρωίας την 09.35 ώραν κατέλαβεν οχυρόν εις (Κ.193208) προχώρησις συνεχίζεται.
Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ από 07.00 ώρας επιθετική αναγνώρισις προς (Κ.175193) έσχεν δύο τραυματίας σοβαρώς. Αναφέρει ότι κάθε βήμα εδόβους προς αντικειμενικόν σκοπόν είναι ναρκοθετημένον, κινηθείσαι επιθετικαί αναγνωρίσεις επέστρεψεν εις βάσεις των με ουχί καλόν ηθικόν κατέχει υψ. 1110.
Εδόθησαν οδηγίαι προς διάνοιξιν διαδρόμων εις ναρκοπέδια εν αναμονή εγγύτατα της Φάλαγγος ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ οπότε θα εκδηλωθή νέα προσπάθεια υπό ημετέρων φαλάγγων.
Φάλαγξ ΠΑΤΡΑ κατέχει ιδίας θέσεις αναμένεται αναφορά.
Δυτική φάλαγξ (ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ) την 05.00 ώραν εξεδήλωσαν επίθεσιν προς ανακατάληψιν υψ. 2031, επιτιθέμενα τμήματα βάλλονται δραστικώς από 2031.
ΩΡΑ 11.50 Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2.
Απαγκιστρώθησαν αποκοπέντα τμήματα, συμπτυσσόμενα βάλλονται δραστικώς από περιοχήν υψ. 2031. Διετάχθη 511 Τάγμα μεριμνήση διά την συγκέντρωσιν και ανασυγκρότησιν.
ΦΑΛΑΓΞ ΠΑΤΡΑ
ΩΡΑ 03.10 από Τ.Σ. προς Φάλαγγα ΠΑΤΡΑ. Αξίωσις Γ΄ΣΣ και Ταξιαρχίας όπως εντός της αύριον κατά πρώτον χρόνον αναπτύξητε όλην σας την δραστηριότητα και εις δεύτερον χρόνον ενεργήσητε αποφασιστικώς και αποτελεσματικώς ως Α.Π. 64/10/8/48 Δγή.
ΩΡΑ 09.20 Από Τ.Σ. προς διλοχίαν ΠΑΤΡΑ
Εφ’ όσον έχεται ανάγκην υποστηρίξεως πυρ/κού δύνασθε χρησιμοποιήσητε όχι μόνον ουλαμόν 46 αλλά και υπόλοιπους τοιούτους. Ουλαμός 46 πάντοτε εις διάθεσίν σας.
ΩΡΑ 11.30 Φάλαγξ αναφέρει. Θέσεις μου αι χθεσιναί. Εχθρός τηρεί αφάνειαν και σιγήν ωσαύτως τηρούμεν αφάνεια. Δια πρώτον χρόνον ΑΠ64 Δ/γής συμμορφωθώ ως και χθές με πάσαν δυνατήν προσπάθειαν. Διενέργειαν δευτέρου χρόνου άνευ συγχρονισμού εις (Κ.175194) κρίνεται απαραίτητος παρουσίασας ενταύθα προς εξερεύνησιν της καλυτέρας λύσεως και διαθέσεως μεγαλυτέρας κατά της δυνάμεως εις εμέ. Ανάγκη 46 παραμείνη διά θέσι παρατηρητού 45 δι’ αναφερομένους λόγους εις 40 σήμα μου. Βολαί επισημάνσεως υπό 55 εκτελούνται δι’ ετέρου ουλαμού.
ΩΡΑ 13.00 αναφέρω ότι μόλις εξεδηλώσαμεν κίνησιν διά λήψιν σχηματισμού ενεργείας α χρόνου 64 Δ/γής σας συμμορικόν πυροβόλον έβαλεν λίαν δραστικώς επισημάναν θέσεις μας, εξετελέσθη βολή αντιπυροβολικού.
ΦΑΛΑΓΞ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
ΩΡΑ 07.00 Φάλαγξ αναφέρει
06.30 ώραν σήμερον τμήματά μας κινηθέντα προς αντικειμενικόν σκοπόν εδέχθησαν πυκνά πυρά πολυβόλων ως και όλμων. Πλήρες ναρκοπέδιον ελέγχετο διά πυρών πολ/λων καθίσταται αδύνατος η ναρκαλίευσις και προχώρησις των τεθωρακισμένων. Βολαί πυροβολικού αδύνατον καταστρέψωσι στόχους λόγω αβαλούς εγκαταστάσεως των, θεωρούμεν κάθε προσπάθειαν προς κατάληψιν ΙΣΤΙΜΠΕΗ άνευ αποτελεσμάτος, πολλά θύματα εκ ναρκοπεδίων επισημασμένων βολών αυτομάτων όπλων πυροβολικού και όλμων άτινα από πρωίας σήμερον βάλλουσι κατά ημετέρων τμημάτων.
ΩΡΑ 08.10 Φάλαγξ αναφέρει εκ σημερινής επιθετικής αναγνωρίσεως ώρα 07.00 έχομεν δύο τραυματίας σοβαρώς κάθε βήμα εδάφους διαδρομής μας επί αντικειμενικού σκοπού είναι ναρκοθετημένων.
Κινηθείσαι επιθετικαί αναγνωρίσεις επέστρεψαν εις βάσεις των με ουχί καλόν ηθικόν.
ΩΡΑ 13.45 Φάλαγξ αναφέρει. Συμμορίται βάλουν δι’ όλμων κατά (Κ.201178) και (Κ.198182) απώλειαι 1 νεκρός και 3 τραυματίαι ενεργώς επίθεσις την 14.30 ώραν.
ΩΡΑ 17.45 Φάλαγξ αναφέρει. Παρά βολήν πυρ/κού συνεχισθείσα επί 2 ώρον 30 σήμερον άνευ διακοπής εχθρού ενισχυθείς νύχτα χθές διά νέων δυνάμεων κατέχει ισχυρώς άπαντα Πολυβολεία οχυρού ΙΣΤΙΜΠΕΗ και βάλλει εις πρώτην εμφάνησιν τμημάτων.
Ανεγνωρίσθησαν 12 πολ/λεια βάλλονται και εις εν επιτηρήσει. Τμήματα κινηθέντα και φθάσαντα εις απόστασιν 400 μέτρων οπλοπολ/λείου ευρέθησαν προ πυκνού ναρκοπεδίου εξ ου ανεσύρθησαν 18 νάρκαι προσωπικού και εδέχθησαν δραστικά πυρά πολυβόλου και όλμων.
Αλίευσις ναρκών αδύνατος, λόγω δραστική βολής πολυβόλων ελεγχομένως ναρκοπέδιον.
Τεθωρακισμένα ανίκανα υποστηρίξωσι κινούμενον Πεζικού καθ’ όσον το ε αχρηστεύθη λόγω παραμονής βλήματος εις σωλήνα πυροβόλου, το δε έτερον εκ βλάβης τροχού εξ εκρήξεως νάρκης.
Λόχος 513 Τάγματος καθελώθη θέσεις του λόγω εμφανισθεισών 4 αντιστάσεων πολυβόλου επί ΤΙΠΙΤΣΑΣ.
Κατόπιν των άνω προχώρησις τμημάτων θεωρείται αδύνατος.
Λόγω συνεχιζόμενης μάχης απώλειαι δεν εξακριβώθεισαν. Αναμένω Δ/γάς
Από Τ.Σ. προς φάλαγγα.
Μη επιτευχθείσης τελικής καταλήψεως αντικειμενικού σκοπού εδραιωθείται επί 1110 και 985.
ΦΑΛΑΓΞ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ
ΩΡΑ 16.10 Φάλαγξ αναφέρει.
Εκ σχετικού υμετέρου σήματος 12.00.00 αναφέρω ότι κατά την κίνησιν προς (175193) υποχρεωθώ διέλθω διά μέσου στενωπού μετά του γειτονικού εδάφους και των οχυρών ούτω τεθώ εντός δύο πυρών εις στενωτάτην υποχρεωτικήν διάβασιν. Παρακαλώ καθορισθή τρόπος εξασφαλίσεως νότων. Τα όπλα άτινα το τμήμα διαθέτει είναι μόνον τα του τμήματος άνευ ουδενός όπλου υποστηρίξεως πάντως Λόχος προσπαθίση εκτελέση διαταγάς υμών.
ΩΡΑ 07.40 Από Τ.Ε. προς Φάλαγγα.
Επί 5 εξασφάλησις νότων σας μερίμνη ημών εις ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ δι’ υποστήριξιν σας άπαντα πυρά πυροβολικού. Συνεχίσατε δραστηρίως.
ΩΡΑ 09.45 Φάλαγξ αναφέρει οχυρόν εις (195208) κατελήφθη την 09.35 Λόχος συνεχίση προχώρησιν του πληροφορησατέ μας θέσεις και ενεργείας γειτονικών τμημάτων κατά επίθεσιν προς κατάληψιν οχυρού εφονεύθη είς Υποδεκανεύς.
ΩΡΑ 10.00 Από Τ.Σ. προς Φάλαγγα. Προωθείται τμήμα 558 ίνα καταλάβη (Κ.198203) και εξασφαλίση φάλαγγα υμών.
ΩΡΑ 18.00 Φάλαγξ αναφέρει. Βάλλεται δραστικώς υπό 3 μυδραλλίων εκ του οχυρού (184210) και υπό ενός μυδραλλίου εκ του υψ. (177205) πάσα εκδήλωσις κινήσεως επισύρει πυρά.
ΩΡΑ 18.15 Από Τ.Σ. προ. Γ΄ΣΣ/Α1-Α2
1. Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ παρά επιδειχεθίσαν υπό τμημάτων Πεζικού αποφασιστικήν προσπάθειαν τελική κατάληψις φρουρίου ΙΣΤΙΜΠΕΗ δεν επιτεύχθη τμήματα προωθήθησαν μέχρι 500 μέτρων από οχυρόν καθηλωθέντων από πολ/λα του εχθρού εν δράσει 12 εντός οχυρών πολυβολείων αθίκτων.
Καταναλώθησαν περίπου 800 βλήματα πυρ/κού Ναρκοπέδιον πυκνόν βαλλόμενον. Ανεσύρθησαν 18 νάρκαι.
Τεθωρακισμένα υπέστησαν βλάβη και δεν απέδωκαν αναμενόμενη υποστήριξιν.
2. Φάλαγξ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ. Επίσης προχωρούσα καθηλώθη υπό 4 πολ/λων εντός οχυρών ΤΙΠΙΤΣ.
3. Αμφότεραι φάλαγγες αναφέρουσι αδυναμίαν επιφέρωσι πλήρη κατάληψι αντικειμενικών σκοπόν.
4. Απώλειες σήμερον 4 νεκροί και 9 τραυματίαι.
5. Ανευρέθησαν 18 νάρκαι.
ΩΡΑ 12.25 Από Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2 εν συνεχεία ανωτέρω.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ.
Φάλαγξ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ ανατολικώς ΤΙΠΙΤΣ.
Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ εις υψ. 1110
Φάλαγξ ΠΑΤΡΑ ως εχθές εις (Κ.1717).
Διλοχία ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ εις ΛΕΙΒΑΔΙΑ.
Διά προβολής του τμήματος υποβληθήσεται ειδική αναφορά επί του παρόντος 4 νεκροί Στρατ. 5 τραυματίαι 1 αγνοούμενος αξ/κός, ο απωλέσθη είς όλμος 81 χιλιοστ. και είς ασύρματος Νο694. Ως ανέφερεν τηλ/κώς Δ/τής Διλοχίας διάρκεια αγώνος επί υψ. 2031 μιας και ημισείας ώρας.
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ δι’ αύριον. Ανάπαυσις τμημάτων και εν αναμονή υμετέρων Δ/γών.
13-8-48
ΩΡΑ 08.40. Διατεθέν τμήμα 558 Τ. δι’ εξασφάλησιν νότων φάλαγγος συνεπλάκη με συμμορίτας και επί της κατευθύνσεως ΒΑΣΑΝΟ ημέτεραι θέσεις επί ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ βάλλουσα διά Πυρ/κού.
ΩΡΑ 09.00 Από Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2
Συμβάντα νυκτός Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ παρηνοχλήτο εκ των οχυρών διά μυδραλλίων αραιώς.
Από πρωίας βολή Πυρ/κού κατά θέσεων συμμοριτών παρηνοχλητικώς.
ΩΡΑ 09.15 Εκκινήθη τμήμα φάλαγγος ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ κατά παρηνοχλούντην συμμοριτών τμήματος 558 Τ.Π. συμμορίται διασκορπί-σθησαν μαχόμενοι μέχρι 17.00 ώρας επί πεδίου συμπλοκής ανευρέθη επίδεσμος και πολλά ίχνη αιμάτων.
ΩΡΑ 10.20 Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2
Αναφέρω απωλείας της 11 και 12 τρέχοντος ως κάτωθι.
Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ ΗΟΝ=3 ΗΟΤ=17
Φάλαγξ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ ΗΟΝ=1 ΗΟΤ=1
Φάλαγξ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΗΟΝ=3 ΗΟΤ=1 και 1 αξ/κός αγνοούμενος.
Σύνολον απωλειών των 2 ημερών ΗΟΝ=9, ΗΟΤ=19
1 αξ/κός αγνοούμενος.
Απώλειαι συμμοριτών άγνωστη, ανευρέθησαν 38 νάρκαι.
ΩΡΑ 18.20 Από Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ/Α1-Α2.
Διά ταχείαν αντιμετώπησιν απαγορεύσεως σοβαρών κινήσεων συμμοριτών εξ ανατολών προς Δυσμάς ανάγκη να ενισχυθή τομεύς ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ όπως έχει δυνατότητα αφ’ ενός να απαγορεύση τας κινήσει ταύτας αφ’ ετέρου να εξασφαλίση την κατοχήν οποσδήποτε του φρουρίου ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ. Διετάχθη άρξητε σχετικώς οργανώσεως του εδάφους, ανάγκη όμως όπως ενισχυθή διά
α). Μιας ομάδος πολ/λων Βίκερς
β) Ενός Ουλαμού Τεθωρακισμένων
γ) Ενός Λόχου τουλάχιστον
Θεωρώ ζωτικής σημασίας την οποσδήποτε εξασφάλησιν του φρουρίου τούτου, όπερ αποτελεί το βέβαιον κέρδος της όλης επιχειρήσεως.
ΦΑΛΑΓΞ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ
ΩΡΑ 05.30 Εξεδηλώθη επίθεσις συμμοριτών κατά τμημάτων 1110 εκ κατευθύνσεως ΙΣΤΙΜΠΕΗ αποκρουσθείσα με απωλείας των συμμοριτών μη εξακριβωθείσας.
ΩΡΑ 17.00 Κατά νέαν ναρκαλλίευσιν των κατεχομένων θέσεων επί 1110 ανευρέθησαν 3 νάρκαι ΤΕΠΕΡΜΑΪΝ και 12 προσωπικού ενισχυμέναι μετά 9 κιλών δυναμίτιδος παγιδευμένου μετά 8 πυροκροτιτών και 3 πλακών των 200 γραμμαρίων Τ.Ν.Τ. Διεπιστώθη υπάρξης ναρκοπεδίου και παγιδευμένων ναρκών εις διαβάσεις.
Απώλειαι ΟΤ=2
ΩΡΑ 20.30 Τ.Σ. υποβάλλει Γ΄ΣΣ ΔΣΚ.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ εσπέρας σήμερον
Φάλαγξ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ εις (Κ.195208)
(Κ.199103), (Κ.208198)- (Κ.218192) και (Κ.230188)
Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ ως χθές.
Φάλαγξ ΠΑΤΡΑ ως χθές.
Διλοχία 557 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ εις ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΣΥΜΒΑΝΤΑ. Φάλαγγες ΠΑΤΡΑ και ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ παρενοχλήσεις διά πυρών πολυβόλων όλμων και πυρ/λου.
Φάλαγξ ΜΑΝΤΑΡΛΗ καθ’ όλην την ημέραν παρηνόχλησις διά πυρών πολ/λων όλμων. Από μεσημβρίας συμμορίται εκκινούντο από (Κ.176205) προς (Κ.187210).
Από 1030 ώρας ομάς συμμοριτών μετά 4 μυδραλλίων κινηθέντες από ανατολών ανήρχοντο προς ύψωμα ΒΑΣΑΝΟ τμήματά μας εκκινήθησαν αμέσως από ΠΕΤΡΙΤΣΗ προς ΒΑΣΑΝΟ και από φάλαγγα ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ εγένετο δραστική βολή Πυρ/κού επί των θέσεων συμμοριτών περί ώραν 17.30 εξηκαθαρίσθη η περιοχή, των συμμοριτών διασκορπισθέντων προς Ανατολάς, παρατηρήθησαν πολλά ίχνη αιμάτων και διάφορα αντικείμενα. Εκ των ισχνών συνάγεται ότι δύναμις συμμοριτών ανήρχετο περί τους 40 ολίγα κτήνη και ότι πρόκειται περί τμήματος κινουμένου από Ανατολών πιθανώς προς περιοχήν ΤΙΠΙΤΣΑ ΙΣΤΙΜΠΕΗ. Πυρ/κόν εξετέλεσε βολήν αντιπυροβολικού και ηνάγκασεν εχθρικόν πυρ/κόν να σιγήση από της μεσημβρίας.
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ δι’ αύριον ανεφοδιασμός δεξιάς φάλαγγας επισκευή οδού ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ-ΒΑΣΑΝΟ και αναγνωρίσεις εν αναμονή Δ/γών ΣΣ επί προτάσεων.
Απώλειαι ΗΟΤ=1 συμμοριτών ανεξακρίβωτοι υπολογιζομένων εις αρκετάς λόγω δραστικής βολής υπό ημετέρου πυρ/κού και πυρών Πεζικού εναντίον συμμοριτών επί ακαλύπτου εδάφους.
ΩΡΑ 21.15 Από Γ΄ ΣΣ.
Επιχείρησις επί Ανατολικού ΜΠΕΛΕΣ δεν θα συνεχισθή ακολουθή σήμα τμήματα παραμείνωσι θέσεις των μέχρι λήψεως διαταγής.
ΩΡΑ 22.45 Από Γ΄ ΣΣ.
Κατόπιν εξελίξεως επιχειρήσεως ΣΣ καθορίζει, λήψιν διατάξεως επί ΑΝ ΜΠΕΛΕΣ εξυπηρετούσαν κάτωθι σκοπόν. Εξασφάλησιν σιδ. Γραμμής και γεφύρας από πάσης εχθρικής ενεργείας και πυρών πυρ/κού παρεμπόδισιν ή δυσχέρευσιν κινήσεων συμμοριτών από περιοχής Ανατολικώς Στρυμώνος προς Δυτικόν ΜΠΕΛΕΣ. Εξοικονόμησι τάχιστα δυνάμεων. Ταξιαρχία προπαρασκευάση και καταλάβη θέσιν ενός Λόχου εις ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑ. Από εσπέρας 16 ο έτερος Λόχος 558 Τ.Π. ευρίσκεται ΠΕΤΡΙΤΣΙ. Από πρωίας 17ος Λόχος ΟΓΚΡΑΝΤΙΝΑΣ να προωθή δύναμιν Διμοιρίας διά παρατήρησιν εν ημέρα ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑ. Από εσπέρας 14η Διμοιρία 557 εγκατασταθή περιοχήν υψώματος (985801). Από εσπέρας 15ος Λόχος 557 υψ. 985 συγκεντρωθή ΠΕΤΡΙΤΣΙ. ΄Ετερος να κατέχη σταθερώς υψ. 801. Λόχος 513 εγκατασταθή από εσπέρας 14ης ΜΙΤΣΙΚ (2417) με διμοιρίαν επί ΒΑΣΑΝΟΥ ΔΕΚΜ μεριμνήση ώστε από πρωίας 1ης να αρχίση αντικατάστασιν Λόχου 557 Τάγματος από υψ. 801 Λόχος ούτος κατέλθη ΠΕΤΡΙΤΣΙ εσπέραν 16ης αντικαταστήση Λόχον 513 Τ.Π. Ούτος πρωίαν 1ης κατέλθη ΠΕΤΡΙΤΣΙ διάθεσιν 31ης Ταξ/ρχίας. Διατάξις επί ΜΠΕΛΕΣ ληφθή υπ’ όψιν Α.Π. 24458 6 Αυγούστου διαταγή μου όπου δεν αντιτίθενται παρούσαν.
Διλοχία 557 από αφίξεως περιοχών ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ και πυρ/κόν διατεθώσι συμφώνως νεωτέρας Δ/γής Σώματος.
Ληφθώσι δραστήρια μέτρα δι’ ομαλήν μετατώπισιν νέαν διάταξιν και απόκρυψιν ταύτης από συμμορίτας.
Προωθούμεν αύριον ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ οχυρωματικού υλικού.

14-8-48
ΩΡΑ 08.00 Αναφέρω συμβάντα νυκτός.
Από 23.40 μέχρι 01.40 ώρας συμμορίται έβαλον διά πολ/λων και όλμων κατά θέσεων φάλαγγος ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ από ΙΣΤΙΜΠΕΗ εγένετο βολή ανασχέσεως ημετέρων πυρ/κού πρωϊαν σήμερον συμμορίται εξεδήλωσαν πυρά όλμων και πυρ/κού κατά των αυτών θέσεων ΗΟΤ=1 λοιπαί περιοχαί παρηνοχλήσεις διά μεμακρυσμένων πυρών.
ΩΡΑ 19.30 Από Τ.Σ. προς Γ΄ΣΣ.
΄Εναρξις εκτελέσεως υπ’ αριθ. Α.Π. 24674/13-8-48 Δ/γής υμών.
Φάλαγξ ΠΑΤΡΑ την 01.00 ώραν εδέχθη μικράν παρενόχλησιν διά μυδραλλίου από αποστάσεως 250 μέτρων περίπου ως και οπλοβομβίδων αίτινες δεν έφθανον θέσεις ημετέρων. Εχθρός ενέπεσεν εις εκδηλωθέντα φραγμού πυρών συνεπεία των οποίων έσχεν ανεξακριβώτους απωλείας ενόχλησις διήρκησεν περί τα 20΄ άνευ σημασίας.
Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ παρενοχλήσεις διά μεμακρυσμένων πυρών μυδραλλίων και όλμων έσχεν ΟΤ=1 Φάλαγξ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ πρωϊνάς ώρας εβλήθη διά 5 βλημάτων εχθρικού πυρ/κού εις (207197) εκ κατευθύνσεως δι’ αλιμουθίου υπολογισθείσης από (207197) 245. Ημέτερον Πυρ/κόν έβαλεν βολήν αντιπυροβολικού. Παρεδόθησαν 2 συμμορίται.
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ. Δι’ αύριον και Α.Π. 24674/13-8-48 υμετέρα Δ/γή.
15, 16 και 17-8-48
Ανάληψις διατάξεως ως Α.Π. 24674/13-8-48 Δ/γή Γ΄ΣΣ.
ΩΡΑ 12.30 Τ.Σ. Ταξιαρχίας ανεχώρησεν από Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ διά έδραν Ταξιαρχίας.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Νεκροί Τραυματίαι
Αγ. Ναρκών όλμων όπλων Σύνολο Ναρκών όλμων όπλων Σύνολο
Απώλειαι ημετέρων 557 Τ.Π. Φάλαγξ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ 3 1 4 3 10 13
557 Π.Φ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ 2 2 2 1 1
86 Τ.Ε. 1 1
712 Λόχου Μηχ/κού 4 4
Φάλαγξ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗ 1 1 1 1
511 Τ.Π. 1 2 3 10 2 4 163
ΜΑΥ 1 1
Ιδιώται Οδηγοί 2 4 1 5 15 18 5 38
Οι πλείστοι των τραυματιών εκ ναρκών υπέκυψαν.
Απώλειαι Συμμοριτών Ν. Ανευρεθέντες 3 εις υψ. 2031
κατά καταθέσεις συμμοριτών εις ΙΣΤΙΜΠΕΗ Ν.10
τραυματίαι 15-20
Σύνολον Ν.13 τραυματίαι 15 παραδοθέντες 3.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
α) Αι επί των συνόρων επιχειρήσεις Μπέλες στερούμεναι επαρκούς συμμετοχής των επιθετικών όπλων Πυρ/κού και Αεροπορίας δύνανται να έχωσι επιτυχίαν.
ι. Μόνον όταν προπαρασκευάζονται επαρκώς, διατίθενται σημαντικαί δυνάμεις επιτρέπουσαι την κατάληψιν εκάστης των κατά μήκος της κορυφογραμμής διαδοχικών ισχυρών αντιστάσεων διά ισχυράς προσπαθείας εκ τριών κατευθύνσεων Ανατολών, Νότου και Δυσμών, εκάστη των οποίων να έχη άμεσον αντίκτυπον, επί της ετέρας/ ουχί μεμακρυσμέναι απ’ αλλήλων ενέργειαι άνευ αμέσου αλληλοεπιδράσεως.
ιι. Ενέργεια μόνον εκ μιας κατευθύνσεως έστω και αν η κατεύθυνσις αύτη τροφοδοτείται με ισχυράς δυνάμεις δεν δύναται να έχη σοβαρά αποτελέσματα αν ο εχθρός έχη απόφασιν να αμυνθή, διότι το έδαφος δεν επιτρέπει εις τα πλείστα σημεία πλευρικήν υπεράσπισιν από νότου λόγω της αποτομότητος .
ιιι. Η πτώσις του υψ. 2031 επετεύχθη διότι η Ταξιαρχία συγχρόνως με την κίνησιν από ΔΕΜΙΡ ΚΑΠΟΥ προώθησε Λόχον/ ΒΛΑΧΟΥ 511 Τ.Π./ από ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ υψ. 995- θέρετρον βλαχοποιμένων-Καλαμινάκι υψ. 2031.
ιυ. Με παρομοίους ελιγμούς δέον να καταλαμβάνεται έκαστον ισχυρόν σημείον επί των συνόρων Νοητέον ότι τοιαύτη μέθοδος απαιτεί και τας αναγκαίας δυνάμεις προς αναπλήρωσιν τυχόν φθαρέντων τμημάτων και κίνησιν νέων τοιτούτων εκ των Νοτίων προσβάσεων.
Επίσης πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η μοναδική παραλλήλως των συνόρων όδευσις εις πολλά σημεία κατεστράφη τελείως μη επιτρέπουσα κίνησιν κτηνών.
β) Προκειμένου περί διαβάσεως ναρκοθετημένων ζωνών δέον πάντοτε διά κάθε διάδρομον να υπάρχωσι 2 ναρκαλιευτικά συνεργεία.
γ) Όταν ανάγκη έν τμήμα να εδραιωθή προς διατήρησιν υψώματος διαχωριζομένου διά της κορυφογραμμής των συνόρων πρέπει να οργανωθή εις βάθος έστω και εις χαμηλωτέρου της κορυφογραμμής συνόρων υψώματα αν δεν υπάρχει βάθος και να ενισχύσι την άμυναν του αμέσως με αφαιτηρίαν κωλύματα μετά πυκνών πυρών καθ’ όσον ο εχθρός ελισσόμενος εκ του βουλγαρικού εδάφους από βορράν ανενοχλήτως, έχει δυνατότητα να συγκεντρώση νύχτα απαρατήρητος εις τι σημείον ισχυρόν τμήμα κρούσεως και να επιτεθή αιφνιδιαστικώς προς διάσπασιν γραμμικής τινός διατάξεως ως συνέβη εις υψ. 2031.
δ) Εις την μη πλήρη εκκαθάρησιν του Ανατολικού Μπέλες επέδρασαν οι κάτωθι παράγοντες.
ι) Η Διλοχία 558 Τ.Π./ΠΑΤΡΑ μη επιτυχούσα από της πρώτης ημέρας ταχείαν κατάληψιν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ και ΡΟΥΠΕΣΚΟ επέσυρε αμέσως την ενίσχυσιν και ναρκοθέτησιν των οχυρών ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ και ΙΣΤΙΜΠΕΗ
ιι) Η ανεπάρκεια δυνάμεων και λοιπών μέσων εκμεταλλέυσεως της επιτυχίας διλοχίας 511 Τ.Π. καταλήψεως του υψ. 2031/ δύναμις Λόχου εξηντλήθη διά συνοδείας τραυματιών, ασφάλεια μεταγωγικών και ανεφοδιασμούς/. Σημειωθήτω ότι την προώθησιν εις υψ. 2031 διέταξε η Ταξιαρχία αμέσως εξ ιδίας πρωτοβουλίας εν. και η Δ/γή του ΣΣ καθόριζε κατάληψιν ΔΕΜΙΡ ΚΑΠΟΥ εν αναμονή της αφίξεως τμημάτων εκ ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ.
ιιι) Η μετά /5/ πέντε ημέρας διατεθείσα επί πλεόν Διλοχία 557 περιοχήν Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ διά κατεύθυνσιν ΙΣΤΙΜΠΕΗ δεν επέτυχε επίσης κατάληψιν τούτου διότι είχε δοθή εν τω μεταξύ, ο χρόνος μεταξύ πλαισιώσεως των οχυρών ΙΣΤΙΜΠΕΗ και ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ ως και ευρέως ναρκοθετήσεως αυτών.
ιυ) Παρά ταύτα η Ταξιαρχία κατώρθωσε προωθήσασα πρωτοβουλία αυτής επί της κατευθύνσεως ΑΡΠΑΛΟΥΚΙ ιδικόν της τμήμα Λόχον 513 Τ.Π./4 Διμοιριών/ να καταλάβη το οχυρόν τούτο απειλήσας το ΙΣΤΙΜΠΕΗ από βορρά.
Αλλά και πάλιν η έλλειψη εφεδρικών μέσων να τροφοδοτηθή η επιτυχούσα αύτη κατεύθυνσις εκ του δεξιού είχε ως αποτέλεσμα να υποβή άκαρπος και η Δευτέρα μετωπική επίθεσις της Διλοχίας 557 κατά ΙΣΤΙΜΠΕΗ.
Η Ταξιαρχία μάλιστα είχε αποφασίσει να μεταφέρη εκ περιοχής ΜΑΝΔΡΑΚΙ και διαθέση εις την κατεύθυνσιν ταύτην και τον Λόχον 511 Τ.Π./ΒΛΑΧΟΥ/ αλλά λόγω του εν τω μεταξύ επισυμβάντος ατυχήματος Διλοχίας 557 Τ.Π. αποθηθείσης εκ του υψ. 2031 δεν κατέστη ούτε αύτη εφικτή του Λόχου τούτου διαταχθέντος να υποστηρίξη την σύμπτυξιν της Διλοχίας 557 εκ του υψ. 2031.
ε) Εκ των ανωτέρω εκτιθεμένων συντόμως καταφαίνεται ότι η Διοίκησις της Ταξιαρχίας είχε όλων των θέσεων και το αποφασιστικόν πνεύμα να εκτελέση την αποστολή του ΣΣ εφ’ όσον όμως η διαταχθείσα ταχεία κίνησις της Διλοχίας 558 εκ ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ δεν επετεύχθη από της πρώτης ημέρας ο μεσολαβήσας χρόνος έδωκε εις τον εχθρόν την ευκαιρίαν πληρεστέρας πλαισιώσεως των οχυρών πράγμα όπερ κατέστησε ανωφελή πλέον την επέμβασιν τη μετέπειτα διατεθείσης διά την επιχείρησιν διλοχίας του 557 Τ.Π. ήτις επιτεθείσα δις κατά μέτωπον δεν κατώρθωσε να καταλάβη το οχυρόν Δέον να ληφθή υπ’ όψιν ότι τα προς Ν. εστραμμένα έργα του οχυρού τούτου ανέπαφα ουδέν έπαθον εκ του σφοδρού βομβαρδισμού.
Τας επιχειρήσεις ταύτας παρηκολούθησε και αντιπρόσωπος του ΣΣ Ταξίαρχος ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ μετά του οποίου ουδεμία διαφωνία προέκυψε προς την όλην ενέργειαν.
Επίσης δέον να ληφθεί υπ’ όψιν ότι αι επιχειρήσεις επί Μπέλες απαιτούσι επάρκεια δυνάμεων ώστε να επιτυγχάνεται συν τη προχωρήσει και η εδραίωσις των καταλαμβανομένων καθ’ όσον ο εχθρός διαθέτων την ευχέρειαν ελιγμού εκ του Βουλγαρικού εδάφους με δυνατότητα δράσεως εκ των νώτων /Μόλις εγκαταλήφθη το ΔΕΜΙΡ ΚΑΠΟΥ μετά των καταλήνωντου υψ. 2031 ο εχθρός επωφελήθη και κατέλαβε τούτο.

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Ταξίαρχος
Διοικητής 31ης Μ.Ταξιαρχίας
Δια την ακρίβειαν
Α1 Γραφείον
Τ.Υ.

Advertisements