Έκθεση επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, Α’ΣΣ/Α2/26 Αυγ 1948


ΘΕΜΑ. Έκθεσις επιχειρήσεως                                             Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
«Κ Ο Ρ Ω Ν Ι Σ»                                                             Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ /Α2
ΑΡΙΘ.Φ. 357/70
ΠΡΟΣ. Στρατηγόν Διοικητήν
Α1, Α8, Α9, Α10, Γ1/ΣΣ                                                             ΣΤΓ 918/26-8-48
ΕΑ/ΑΣΣ – ΑΣΑΣ/ΑΑΙ- ΑΔΑ/Κ
VIΙΙ, ΙΧ, Χ Μερ/Α2
71 Ταξ/Α2 – 84, 86 Περ/Α2 – 9ον Σ.Α
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/Α2, Α1 – ΓΕΝ/ Β – ΓΕΑ/Α2
Β & Γ΄Σ.Σ/Α2 – ΑΣΔΣΕ/Α2 – ΑΣΔΠ/Α2
ΤΣΕΙ/Α2-35, 36,37,41,42,43,74,75,76 Ταξ/Α2
1501 μονάς – ΓΣΣ (Αντ/ρχην ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΝ)
ΑΔΧΗ – ΑΔΧΔΕ – ΜΒΑΕΟ/ΑΣΣ
Φ. 357 – Φ.359 – Φ. 380 – ΕΚΦ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Ι. Διάταξις Σ. κατά τας διαδοχικάς φάσεις επιχειρήσεως ‘ Κ Ο Ρ Ω Ν Ι Σ ’
ΙΙ. Συνολικαί απώλειαι Σ. από 20/7
α) Προσωπικού
β) Οπλισμού
γ) Διαφόρων υλικών
ΙΙΙ. Απώλειαι Σ. κατά Συμμοριακάς Μονάδας αναλυτικώς.
IV. Απώλειαι Στελεχών Σ.
V. Ανευρεθείσαι εγκαταστάσεις.

Τ.Υ.
Ι. ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ

Επίλαρχος – Διευθυντής Α2

Ι.- Δ Ι Α Τ Α Ξ Ι Σ Σ. Κ Α Τ Α Τ Α Σ Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Υ Σ
Φ Α Σ Ε Ι Σ
(Αμυντικαί Γραμμαί – Δυνάμεις Σ. έναντι του Σ.Σ.)

1.- 20 Ι ο υ λ ί ο υ 1948
α) Περιοχή Κ Λ Ε Φ Τ Η
– Σ.Δ. 105 Ταξιαρχίας 40
– Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ 160

– Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 220

420
β) Περιοχή Γ Υ Φ Τ Ι Σ Σ Α Σ
– Σ.Δ. 103 Ταξιαρχίας 40
– Διλοχία ΚΑΠΛΑΝΗ 120
– Τάγμα ΕΡΜΗ 170
– Λόχος Τάγματος ΖΑΡΑ 50
– 2 Διμοιρίαι Αυτοματιστών 102 Ταξ 30

– 2 Ουλαμοί Πυρ/κού 80

490
γ) Περιοχή Κ Α Μ Ε Ν Ι Κ – Σ Τ Ε Ν Ο
– Σ.Δ. 102 Ταξιαρχίας 40
– Λόχος Αυτοματιστών (μείον δύο διμοιρίαι) 45
– Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ 180
– Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 180

– 1 Ουλαμός Πυρ/κού 40

485

ΣΥΝΟΛΟΝ 20/7         1395

2.- Α π ό 26/7 – 01/8/48
α) Επί πλέον επί Κ Λ Ε Φ Τ Η
– Λόχος ΦΛΟΓΑ Τάγ/τος ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 50
– Λόχος ΚΟΚΚΑ Τάγματος ΛΙΑΚΟΥ 50
β) Περιοχή Π Α Δ Ε Σ – Α Ρ Μ Α Τ Α

– Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ 120

220

ΣΥΝΟΛΟΝ 01/8      1615

3.- 6 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1948
α) Περιοχή Ο Ρ Λ Α Σ
– Σ.Δ. 102 Ταξιαρχίας 15
– Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 180
– Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 60
– Λόχος Αυτοματιστών 45

– 1 Ουλαμός Πυρ/κού 40

340
β) Περιοχή Λ Ι Ο Κ Ο Υ – Π Ρ. Η Λ Ι Α
Ο Ξ Υ Α Σ – Μ Ε Γ. Ρ Α Χ Η Σ
– Σ.Δ. 103 Ταξιαρχίας 17
– Τάγμα ΓΡΑΒΕΝΙΩΤΗ 180
– Τάγμα ΓΑΛΑΝΗ 180
– Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ 160
– Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ 100

– 1 Ουλαμός Πυρ/κού 40

677
γ) Περιοχή Π Ε Τ Ρ Α Μ Ο Υ Κ Α – Π Α Τ Ω Μ Α
Σ Ι Ο Υ Μ Ο Υ Λ Α Ζ Α Ρ Η
– Σ.Δ. 105 Ταξιαρχίας 18
– Τάγμα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 90
– Τάγμα ΖΑΡΑ 150

– 1 Ουλαμός Πυρ/κού 40

298

δ) Περιοχή Γ Κ Ο Υ Σ Τ Ε Ρ Ι Τ Σ Α Σ – Ζ Ε Ρ Μ Α Σ
– Σ.Δ. 16 Ταξιαρχίας 20
– Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 100
– Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 200

– 1 Ουλαμός Πυρ/κού 40

360

ΣΥΝΟΛΟΝ 1675

4.- 16 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1948
α) Γραμμή Γ Ρ Α Μ Μ Ο Υ – Σ Κ Ι Ρ Τ Σ Η -Κ Ι Α Φ Α – Μ Α Υ Ρ Η  Π Ε Τ Ρ Α-Τ Σ Ι Ο Υ Μ Ι Α
– Σ.Δ. 103 Ταξιαρχίας 35
– Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ 150
– Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 180
– Τάγμα ΖΑΡΑ 180
– Λόχος Αυτοματιστών 55
– Σ.Δ. 105 Ταξιαρχίας 50
– Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ 180
– Τάγμα ΜΕΚΕΔΩΝΑ 230
– Λόχος Αυτοματιστών 40

– 2 Ουλαμοί Πυρ/κού 80

1180

β) Περιοχή Α Ρ Ε Ν Α Σ
– Σ.Δ. 16 Ταξιαρχίας 10
– Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 70
– Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 70

– 1 Ουλαμός Πυρ/κού 40

190

ΣΥΝΟΛΟΝ 1370

γ) Περιοχή Γ Κ Α Μ Π Ι Τ Σ Ι Ο – Κ Α Τ Ω Α Ρ Ε Ν Α Σ
– Σ.Δ. Ταξιαρχίας ΠΥΡΑΥΛΟΥ 20
– Τάγμα ΜΙΔΗ 190
– Τάγμα ΚΙΜΩΝΟΣ 190

– 1 Ουλαμός Πυρ/κού 40

440

δ) Περιοχή Π Ρ Ι Α Σ Π Ο Υ

– Ανεξάρτητον Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ 240

ΣΥΝΟΛΟΝ 2050

5.- Σ υ μ μ ο ρ ι α κ α ί δ υ ν ά μ ε ι ς έ ν α ν τ ι τ ο υ Σ Σ. τ η ν 20-8-48 σ υ μ π τ υ χ θ ε ί σ α ι ε ι ς Α λ β α ν ί α ν.

103 Ταξιαρχία
-Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ
-Τάγμα ΖΑΡΑ
-Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
-Λόχος Αυτοματιστών
Δύναμις 600

105 Ταξιαρχία

Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
-//- 500
16 Ταξιαρχία
Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ
Δύναμις 150

Ταξιαρχία ΠΥΡΑΥΛΟΥ
Τάγμα ΚΙΜΩΝΟΣ
Τάγμα ΜΙΔΗ
-//- 400
Ανεξάρτητον Τάγμα
ΑΛΕΥΡΑ 240
Μοίρα Πυρ/κού ΚΙ-
ΤΣΟΥ 160
Σύνολον 2050

  • Κατά την διάρκειαν της 20-8-48 οι Σ. έσχον απωλείας:
    ΝΕ 166
    Σ 25

Π 6

Ήτοι σύνολον απωλειών 197. Επομένως δέον να θεωρούνται διαφυγόντες εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ περί τους 1850 περίπου εκ των αμυνομένων έναντι του Σώματος Στρατού.
ΙΙ.- Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α Ι Α Π Ω Λ Ε Ι Α Ι Σ.
1.- Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ
ΣΝΕ 693
ΣΝΠ 18
ΣΤΠ 492
ΣΣ ένοπλοι 60
ΣΣ άοπλοι 123
ΣΠ ένοπλοι 103

ΣΠ άοπλοι 130

Σ ύ ν ο λ ο ν 1109 510

2.- Ο π λ ι σ μ ο ύ
Τυφέκια 2025
Αυτόματα 114
Οπλ/λα – Μυδράλλια 249
Πολ/λα 81
-//- α/α 6
-//- βαρέα 1
Οπλομηχανήματα άγνωστα 4
Όλμοι βαρείς
-//- ατομικοί 58
Πίατ 2
α/α γραθιές 146
α/α τυφέκια 2
Νάρκαι Κιβ. 23 + Τεμ. 1224
Χειρ/δες Κιβ. 26 + Τεμ. 1373
Φυσίγγια Κιβ.178 + Τεμ. 315.000
Βλήματα όλμου Βαρέως Κιβ. 3 + Τεμ. 1088
-//- -//- ατομ. Κιβ. 15 + Τεμ. 1168
-//- -//- μη καθοριζόμενα
Κιβ. 50 + Τεμ. 1127
-//- πίατ Κιβ. 5 + Τεμ. 201
-//- πυρ/κού Τεμ. 107
Πυρ/κά διάφορα Φόρτοι 690
Ανταλλ. κάναι 73
Γεμιστήρες 159
Τρίποδες βαρ. πολ/λών 2
-//- Α /Α -//- 5
Βάσεις Α/Α πυρ/λου 1
-//- όλμων 5
3.- Υ λ ι κ ώ ν
Ασύρματοι Νο 18 16
-//- Νο 22 12
-//- Γερμανικοί 1
Μηχαναί φορτίσεως 3
Τηλέφωνα 2
Τηλέμετρα 3
Ανταλλακτικά οπλισμού κιβ. 13
Παντοειδές υλικόν-φόρτοι 126

Α Π Ω Λ Ε Ι Α Ι Σ. Κ Α Τ Α Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α Κ Α Σ
Μ Ο Ν Α Δ Α Σ

ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΣ ΝΕΚΡΟΙ ΣΥΛ-ΛΗΦΘ. ΠΑΡΑ-ΔΟΘ. ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΟΣ 98 10 8
Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 19
Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ 58 8 14
Τάγμα ΕΡΜΗ 5 32 20
Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 2 10
Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ 2
Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ 5 10
Τάγμα ΛΙΑΚΟΥ 11
Τάγμα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 15 2
Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ 11 29
Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 90 5 39
105 Ταξιαρχία 176 18 ) Επί πλέον
102 Ταξιαρχία 74 110 23 ) απώλειαι
103 Ταξιαρχία 28 ) κατά Ταξ.
Λοιπών Μονάδων και τινών μη εξακριβωθεισών 101 8 68
693 183 233

IV.- Ε Ξ Α Κ Ρ Ι Β Ω Θ Ε Ι Σ Α Ι Α Π Ω Λ Ε Ι Α Ι Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ. ή

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΝ

ΜΟΝΑΣ ΕΙΣ ΗΝ ΑΝΗΚΕΝ
(α) ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ
1 Ταγ/ρχης ΜΕΝΕΛΑΟΣ Δ/τής Διλοχίας 670 Μονάδος
2 Λοχαγός ΠΑΠΑΚΥΜΗΣ Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
3 -//- ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
4 -//- ΓΙΓΑΣ    -//-    ΕΡΜΗ
5 -//- ΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ
6 -//- ΓΕΡΜΑΝ     -//-            -//-
7 Πολιτ. Λόχου ΣΟΝΙΑ Λόχος Αυτοματ. 105 Ταξ/χίας
8 Διμοιρίτης ΛΕΩΝΙΔΑΣ Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
9 -//- ΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  Ν.    -//-              -//-
10 -//- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ    -//-              -//-
11 -//- ΠΑΣΧΑΛΗΣ Λόχος Αυτοματ. 102 Ταξ/χίας

 

 

12 Πολ. Διμοιρίας ΒΑΣΙΛΗΣ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
13 -//- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ
 

(β) ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ

1 Ταγ/ρχης ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 16 Ταξιαρχία
2 -//- ΕΡΜΗΣ 103      -//-
3 Δ/της Πυρ/κού ΚΙΤΣΟΣ Μοίρα 670 Μονάδος
4 Πολιτ. Λόχου ΕΥΡΙΠΠΟΣ Τάγμα ΖΑΡΑ
5 Λοχαγός ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΗΣ   -//-     ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
6 Πολ. Τάγ/τος ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ   -//- ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
7 -//- ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
8 Λοχαγός ΜΠΙΚΟΣ   -//-    ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
9 -//- ΠΑΡΛΑΤΑΝΟΣ   -//-   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
10 -//- ΡΑΝΤΖΟΣ   -//-               -//-
11 Πολιτ. Λόχου ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 102 Ταξιαρχία
12 Λοχαγός ΙΩΑΚΕΙΜ Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ
13 -//- ΘΩΜΑΣ ΗΛΙΑΣ     -//-   ΜΑΚΕΔΩΝΑ
14 -//- ΚΟΥΒΛΑΚΑΣ     -//-   ΚΑΠΛΑΝΗ
15 -//- ΟΡΕΣΤΗΣ     -//-           -//-
16 -//- ΑΝΤΩΝΗΣ     -//-   ΕΡΜΗ
17 -//- ΝΤΙΝΟΣ Λόχος Αυτοματ. 105 Ταξ/χίας
18 Διμοιρίτης ΟΔΥΣΣΕΑΣ Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
19 -//- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Τάγμα ΜΕΚΕΔΩΝΑ
20 -//- ΚΩΤΣΟΥΛΑΣ Γ. Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
21 -//- ΜΗΤΣΟΥ     -//-         -//-
22 Διμοιρίτης ΧΡΗΣΤΟΥ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
23 -//- ΚΟΡΕΛΑΣ Διλοχία ΜΕΝΕΛΑΟΥ
 

(γ)  ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

1 Λοχαγός ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τάγμα ΜΑΚΕΔΩΝΑ
2 Διμοιρίτης ΚΑΙΚΑΝΗΣ     -//-   ΑΛΕΥΡΑ
3 Επιλοχίας ΚΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ     -//-   ΜΑΚΕΔΩΝΑ
4 Διμοιρίτης ΑΡΧΟΝΤΟΥ     -//-          -//-
 

(δ) ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΕΣ

1 Διμοιρίτης ΤΣΑΤΣΑΝΑΚΟΣ Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΗ
2 -//- ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ Ι.   -//-              -//-

Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Ι  Α Ν Ε Υ Ρ Ε Θ Ε Ι Σ Α Ι  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  ΤΩΝ  Σ.
1.- Εις (Ν.125295) η έδρα της ψευδοκυβερνήσεως. Περιλαμβάνει οικοδομάς εκ λιθοδομής ή ξυλίνας με πολυτελέστατον εσωτερικόν, νοσοκομεία, χειρουργεία με πλήρη εφοδιασμόν, σκεπάστρα με κάλυψιν εκ 15 σειρών δένδρων, εν νεκροταφείον.
2.- Εις (Ν.123188) ο καταυλισμός του Γεν. Αρχηγείου Σ. συγκειμένος εκ 40 μονίμων εγκαταστάσεων. Εγγύς του καταυλισμού αποθήκην οπλισμού, πυρ/κών, παντοειδούς υλικού. Ομοίως εγκαταστάσεις οπλουργείου, σαγματοποιείου και φούρνοι.
3.- Εις ΡΟΜΠΟΛΟ ΔΑΣΟΣ (Ν.0936) Τηλεφ. Κέντρον με γραμμήν άγουσαν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Εις την αυτήν περιοχήν νοσοκομείον των 250 κλινών.
4.- Εις χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ (Ν.084302) Τηλ. γραμμή άγουσα εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ πιθανώς εις χωρίον ΓΚΛΙΚΟΛΑΡ (Ν.984285).
5.- Εγγύς ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ (Ν.0921) αποθήκη περιέχουσα 500 τυφέκια. Ανετινάχθη υπό των Σ. επί τη προσεγγίσει των Η.