Εκθεση γεγονότων Τρικάλων(23/8/1948), ΕΒΧ/ΑΔΧΘ/24 Αυγ 1948


Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή
Ανωτέρα Δ.Χ. Θεσσαλίας
Γραφείον Δημοσίας Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 7/48/240

Λάρισα 24 Αυγούστου 1948
Προς
Το Β΄ΣΣ
Γραφείον Α1.
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Περί των γεγονότων Τρικάλων».-

Λαμβάνω την τιμήν, να υποβάλω προσηρτημένως εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. 29/2/73 σημερινήν τηλεγραφικήν αναφοράν της Δ.Χ. Τρικάλων περί των λαβόντων χώραν γεγονότων εν τη πόλει Τρικάλων κατά την παρελθούσαν νύκτα με την παράκλησιν όπως λάβητε γνώσιν.-

Ο
Ανώτερος Διοικητής
Τ.Υ.
Μαντούβαλος Μιχ.

Συντ/ρχης

ΕΝΤΥΠΟΝ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ Δ.Χ. Τρικάλων 24-8-48 13.30
ΠΡΟΣ ΑΔΧ Θεσσαλίας – Λάρισαν

Αριθ. Πρωτ. 29/2/73. Νύκτα 23ης προς 24ην τρέχοντος ώραν 23.45 100μελής περίπου συμμορία εξ ων 80 δολιοφθορείς και υπόλοιποι ελεύθεροι σκοπευταί εισέδυσαν καθ’ ομάδας εκ Β.Α. πλευράς της πόλεως Τρικάλων και ανετίναξαν τηλεφωνικόν Κέντρον, επυρπόλησαν δε, Τυπογραφία εφημερίδας Θάρρος, υφαντουργείον Τεγοπούλου Νικολάου, Αλευρόμυλον αδελφών Βουΐλα, Ιατρείον Χαιροπούλου, οικίας Πάτσα και Στεργίου και Τυροκομείον Ντίνα. Εκ μεταδόσεως πυρός απετεφρώθη μερικώς και αποθήκη εφοδιασμού. Απήγαγον 26 άτομα εξ ων 2 νεάνιδας. Εφονεύθη υπό συμμοριτών είς ιδιώτης και εξ αδεσπότων σφαιρών μία παιδίσκη. Ετραυματίσθηκαν κατά την μάχην σοβαρώς 2 και ελαφρώς 12 ιδιώται και ελαφρώς ο αδειούχος Υπεν/ρχης της Δ.Χ. Μαγνησίας Βαβρίτσας Ευθύμιος του Δημητρίου. Εκ των ενόπλων δυνάμεων ουδεμία απώλεια. Εκ των συμμοριτών εφονεύθη μία συμμορίτισσα, ετραυματίσθησαν 2 και 11 συμμορίται, άπαντες παραληφθέντες υπό συμμο-ριτών. 200 εισέτι συμμορίται εισβάλοντες ακρέα σημεία Πόλεως υπεράσπιζον δολιοφθορείς διά πυρών. Έτεροι συμμορίται έβαλον εξωτερικώς κατά φυλακίων. Συμμορίται απεχώρησαν συνεπεία δράσεως τεθωρακισμένων ώρα 5ην πρωϊνήν συνεχιζομένης διώξεώς των προς Ζούλιανην, Παλαιόπυργον. Συμμορίται ανήκον έφιππον συγκρότημα Γαζή. Ταυτοχρόνως έτερα συμμορία ακαθορίστου αριθμού εισβάλουσα χωρίον Μεγαλοχώριον απήγαγε περί τα 15 άτομα καθ’ ην χρόνον μικρά δύναμις Σταθμού ενήδρευεν έξωθι χωρίου. Έτεραι λεπτομέρειαι ελείπουσι. Ανωτέρας ανενήχθημεν.-
Διοκητής Διοικήσεως
Μανούκας
Ακριβές αντίγραφον
Λάρισα τη 24-8-48
Το Γραφείον Ασφαλείας
Τ.Σ.Υ.

Advertisements