Εκθεση επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/21 Αυγ 1948


Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ

(ΚΟΡΩΝΙΣ)
—————–

Ι.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι.- ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αι επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών του ΓΡΑΜΜΟΥ (από των μέσων Ιουνίου 1948 μέχρι των αρχών του γ’ δεκαημέρου του μηνός Αυγούστου του ιδίου έτους) απετέλεσαν τας σοβαρωτέρας και τας πλέον αιματηράς των μέχρι τότε αναληφθεισών κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων. Η σημασία των υπήρξε μεγίστη τόσον από στρατιωτικής, όσον και από πολιτικής απόψεως. Από στρατιωτικής μεν απόψεως διότι επρόκειτο περί της συντριβής και της εξοντώσεως του όγκου των συμμοριτών, όστις είχεν συγκεντρωθή εντός της φύσει οχυράς ταύτης περιοχής, την οποίαν είχον ισχυροποιήσει λίαν σημαντικώς διά σοβαρών αμυντικών έργων και από της οποίας, έχοντες ως έρεισμα την προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ μεθόριον, αφωρμώντο διεισδύοντες προς το εσωτερικόν της χώρας. Από πολιτικής δε απόψεως διότι επρόκειτο περί της διαλύσεως του υποτυπώδους κράτους, όπερ εις την περιοχήν ταύτην είχον δημιουργήσει, διά της εν αυτή εγκαταστάσεως της ψευδοκυβερνήσεως των. Διά τούτο ο αγών ευθύς από της ενάρξεώς του προσέλαβεν εξαιρετικήν σφοδρότητα και σκληρότητα, αίτινες διετηρήθησαν αμείωτοι καθ’ όλην την δίμηνον διάρκειαν αυτού και καθ’ ον κατεδείχθη πλήρως ο υπέροχος και άφθαστος ηρωϊσμός των ανδρών και Αξ/κών μας και ο οποίος τελικώς επεβλήθη επί του μετά λύσσης και φανατισμού αγωνιζομένου κομμουνιστοσυμμοριτισμού.-
2.- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το όλον θέατρον Επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ περιλαμβάνει τας κοιλάδας του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ Π. (από του σημείου συνενώσεως τούτου μετά των ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων (R.9299) μέχρι των πηγών του) και των παραποτάμων αυτού ΒΟΥΡΜΠΙΝΙΤΙΚΟΥ, και ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ, την κοιλάδα του ΑΩΟΥ Π. από ύψους ΚΟΝΙΤΣΗΣ μέχρι ΒΩΒΟΥΣΗΣ, την άνω κοιλάδα του ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ Π. από του ύψους ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4280) και την κοιλάδα του προς ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ κλάδου του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ Ποταμού.-
Επί του ως άνω γενικώς καθοριζομένου χώρου αι διαβάσεις ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ (Ν.2703) και ΡΩΜΗΟΣ αφ’ ενός και ΣΓΚΟΥΡΟ (Ν.1327) αφ’ ετέρου κέκτηνται ιδιάζουσαν σημασίαν, ως αποτελούσαι αι μεν πρώται δύο την αφετηρίαν των κοιλάδων των ποταμών ΓΙΟΤΣΑ (παραποτάμου του ΑΩΟΥ), ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ (παραποτάμου του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ) και ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ και το σημείο συνενώσεως των τριών ορεινών όγκων του ΣΜΟΛΙΚΑ προς Δυσμάς, του ΒΟΪΟΥ προς Βορράν και του ΛΥΓΚΟΥ προς Νότον, η τρίτη την αφετηρίαν των κοιλάδων ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ και ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και το σημείον συνενώσεως του κυρίως ΓΡΑΜΜΟΥ μετά του ΒΪΟΥ. Επί των δύο ορεινών όγκων του ΣΜΟΛΙΚΑ και ΒΟΪΟΥ, οίτινες και συνιστώσι τον εξωτερικόν ορεινόν περίβολον του κυριώς ΓΡΑΜΜΟΥ (ήτοι του ορεινού συγκροτήματος του περιλαμβανομένου μεταξύ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων, του ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΙΤΙΚΟΥ Π. του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ Π. και του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ Π.) ήτο εγκατεστημένη η κυρία άμυνα του εχθρού, ήτις κατ’ αμφότερα τα πλευρά εκαλύπτετο υπό δύο ισχυρών αμυντικών ερεισμάτων, ήτοι της ΑΜΜΟΥΔΑΣ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ προς Βορράν και του ΚΑΜΕΝΙΚ – ΓΚΟΛΙΟ – ΣΤΕΝΟ προς Νότον και άτίνα ως στηριζόμενα επί της μεθορίου δεν παρείχον ευκολίας υπερκεράσεως. Κατά το κέντρον δε η άνω αμυντική τοποθεσία του εχθρού εκαλύπτετο υπό προωθημένης τοιαύτης, ήτις ευρίσκετο ιππαστί του ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ Π. από του ύψους ΟΡΛΙΑΚΑ και ήτις εξικνείτο καθ’ όλον το βάθος μέχρι της διαβάσεως ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ.
Αμφότερα τα σκέλη της εχθρικής τοποθεσίας (ΣΜΟΛΙΚΑΣ και ΒΟΪΟΝ) συνιστώσι τοποθεσίας φύσει οχυράς, τας οποίας ο εχθρός κατέστησεν έτι ισχυροτέρας δι’ αμυντικών οργανώσεων, ως από μακρού χρόνου λίαν επιμελώς και επί καλώς εκλελεγμένων θέσεων κατεσκεύασεν. Επί πλέον το προς Νότον σκέλος ταύτης (του ΣΜΟΛΙΚΑ) εδιπλασιάζετο και από ετέρας όπισθεν, επίσης ισχυράς, τοποθεσίας του ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΓΥΦΤΙΣΑΣ, ήτις μετά της τοποθεσίας ΓΚΟΛΙΟ – ΣΤΕΝΟ έφρασσεν την κοιλάδα του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ εις το ύψος ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ.
Τέλος όπισθεν των ισχυρών αυτών τοποθεσιών, περιβαλλομένης υπό των ποταμών ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΙΤΙΚΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑ-ΠΟΡΟΥ και Άνω ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ, προς ΣΚΛΗΜΝΙΤΣΑΝ, ευρίσκετο ο κυρίως ΓΡΑΜΜΟΣ ερειδόμενος επί της μεθορίου και καλώς προστατευόμενος.
Εκ της γενικωτάτης ταύτης περιγραφής του θεάτρου Επιχειρήσεων συνάγονται δύο τινά:
(α) Ότι το όλον αμυντικόν σύστημα του εχθρού ερειδόμενον καλώς κατά πλευρά επί της ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗΣ μεθορίου και εδραζόμενον εν συνεχεία σταθερώς επί διαδοχικών αμυντικών τοποθεσιών φύσει και τέχνη ισχυρών, ουδεμίαν παρείχεν ευκολίαν υπερκεράσεως ενός των πλευρών του και κατ’ ακολουθίαν η μόνη απομένουσα μέθοδος ενεργείας ήτο η επίθεσις προς διάρρηξιν του αμυντικού μετώπου εις εν η και περισσότερα καλώς εκλεγμένα σημεία.
(β) Ότι η επί διαδοχικών κατά βάθος τοποθεσιών διάταξις του όλου αμυντικού συστήματος του εχθρού θα επέβαλλεν εις τον επιτιθέμενον συνεχή και διαδοχικήν επιθετικήν προσπάθειαν εξ ίσου εκάστοτε σοβαράν ου ένεκεν ήτο αναγκαία η έναρξις ικανών επιθετικών μέσων.-
3.- ΕΧΘΡΟΣ
(α) ΣΥΝΘΕΣΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ (Στοιχεία γνωστά μεχρις ενάρξεως της επιχειρήσεως)
Αύτη λεπτομερώς εμφαίνεται εις το από 5 Ιουνίου 1948 Δ.Π. /Β΄ΣΣ το συνημμένον εις την Διαταγήν Επιχειρήσεων του Σ.Σ. (α/α αιτ. 1)
Γενικώς αύτη είχεν ως εξής:
– Γενικόν Αρχηγείον υπό ΜΑΡΚΟΝ εις ΠΕΤΡΑ ΜΟΥΚΑ (Ν. 1119)
– Αρχηγείον Δ. Μακεδονίας υπό ΓΟΥΣΙΑΝ ΛΥΚΟΡΡΑΧΗ (Ν.1216) μετά της Σχολής Αξιωματικών δυνάμεως 600.
Η όλη δύναμις των υπό των Αρχ. Δ. Μακ. Μονάδων ανήρχετο εις 8.500.
– Αι 14 (Γεωργιάδη) και 107 (Μπαρμπαλιά) Ταξιαρχίαι των τριών ταγ/των εκάστη ως και εις λόχος Αυτοματιστών κατείχον την γραμμήν ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716) – ΠΟΡΤΑ (Ν.2819) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.2024) – ΤΟΥΜΠΑ (Ν.1926) – ΚΟΖΙΑΚΑΣ (Ν.1429) – ΤΖΑΡΝΟ (Ν.1431) – ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ (Ν.1435) και το συγκρότημα υψωμάτων ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.1936) – ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.2234) – ΜΠΟΥΦΟΣ (Ν.2431), με προωθημένα ισχυρά τμήματα εις ΧΙΟΝΑΤΟΝ (Ν.2438) – υψ. 1170 (Ν.2828) – ΟΝΤΡΙΑ (Ν.2922) – ΟΡΛΙΑ (Ν.3223).
– Η 105 (ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗ) Ταξιαρχία το Ανεξ. Τάγμα ΣΟΥΜΑΔΗ και εις Ανεξ. Λόχος Δημ. Νεολαίας κατείχον θέσεις επί ΠΡ. ΗΛΙΑ ΦΛΙΑΜΑΣ (Ν.1406) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) – ΡΩΜΗΟΣ (Ν.1700) και επί ΒΕΡΒΕΡΑ (Ν.3996) – ΠΑΛΗΟ ΚΑΣΤΡΟ (Ν.3900) – ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ (Ν.3399) – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ (Ν.3903) – ΤΑΛΙΑΡΟΣ (Ν.2606).
– Η 16 Ταξιαρχία (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ) και Ανεξ. Τάγμα Σαμποτέρ (ΤΖΑΒΕΛΛΑ) ευρίσκετο εις την περιοχήν ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4180) – ΤΣΟΥΚΑ – ΚΑΡΑΛΗ (Σ.4177) – ΠΑΝΤΕΚΑΣ (Σ.4070) – ΣΑΚΟΥΛΙ (Σ.4469) – ΚΗΠΟΥΡΙΟ (Σ.4878) – ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179) – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (Σ.5578).
– Η 27 Ταξιαρχία (ΥΨΗΛΑΝΤΗ) εκ τριών Ταγ/των εις περιοχήν ΒΩΒΟΥΣΑ (Σ.2278) – ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ (Σ.1971) – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ (Σ.2870) – ΣΑΛΑΤΟΥΡΑ (Σ.3271) – ΠΥΡΟΣΤΙΑ (Σ.3275).
– Η 102 Ταξιαρχία (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) εκ τριών Ταγ/των πλέον Τάγμα υπό άγνωστον εις την περιοχήν ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ (Σ.0276) – ΠΑΠΙΓΚΟΝ (Ρ.9484) – ΚΛΕΦΤΗΣ (Σ.0697) – ΣΟΥΣΝΙΤΣΑ (Σ.0395) – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.0001) ΤΣΟΜΠΑΝΙ (Σ.0499) ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (Μ.9706) – ΣΤΡΑΤΣΑΝΗ (Ν.0305).
– Η Ταξιαρχία ΦΕΡΡΑΙΟΥ εκ δύο Ταγ/των εις την περιοχήν ΧΡΥΣΗΣ (Ν.1916)
– Η Ταξιαρχία ΣΤΑΘΗ με εν τάγμα εις ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (Ν.1819)
– Η Ταξιαρχία ΛΙΑΚΟΥ μετά τριών Ταγμάτων εις περιοχήν ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ (Σ.2089). –
Αι τρεις άνω τελευταίαι Ταξιαρχίαι δεν ευρίσκοντο διατεταγμέναι επί τοποθεσίας, αλλά παρέμενον συγκεντρωμέναι εις τους ανωτέρω μνημονευομένους χώρους.
Αι ανωτέρω δυνάμεις υπεστηρίζοντο υπό δύο Μοιρών Ορ. Πυρ/κού των 7,5 ήτοι 16 Πυρ/λών συνολικώς και αριθμού τινός όλμων των 4’’,2.-
Έκαστον Τάγμα συμμοριτών είχεν δύναμιν αριθμητικώς 200 – 250 ανδρών και διέθετεν ως επί το πλείστον 6 όλμους των 2΄΄, 3 όλμους των 3΄΄, 4 Πολυβόλα, αριθμόν μυδραλίων, 27 οπλοπολυβόλα, 60 – 70 ημιαυτόματα και τα λοιπά τυφέκια. Διέθετον επίσης ικανόν αριθμόν χειροβομβίδων και Α/Τ εκτοξευτών.
Επί πλέον προ των κατεχομένων τοποθεσιών είχον εγκαταστήσει μέγαν αριθμόν ναρκοπεδίων.
(β) ΑΜΥΝΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Αύται συνίσταντο εις χαρακώματα ικανού βάθους και ορύγματα συγκοινωνίας, κυρίως δε εις πολ/λεία και οπλοπολυβολεία κεκαλυμμένα από 2-3 σειρών κορμών δένδρων, αίτινες εις τινάς περιπτώσεις έφθανον εις 5 σειράς και άνω.
Προ των οργανώσεων κατά κανόνα υπήρχον εγκατεστημένα ναρκοπέδια. Η όλη αμυντική οργάνωσις δεν συνίστατο εις μίαν απλήν γραμμήν χαρακωμάτων, αλλά υπήρχον έργα κατά βάθος διατεταγμένα και αλληλοϋποστηριζόμενα. Ελαμβάνετο δε μέριμνα ίνα έκαστον συγκρότημα έργων καλύπτεται κατά τα πλευρά, εις τρόπον ώστε να καθίσταται δυσχερής η υπερκέρασις και προσβολή αυτών εκ των νώτων.
Γενικώς υπήρχε πληθύς έργων εφ’ όλων των τοποθεσιών, άτινα από του καιρού του χειμώνος είχον λάβει πρόνοιαν να κατασκευάσωσι και άτινα συνεπλήρωσαν, εβελτίωσαν και ανέπτυξαν διαρκούσης της ανοίξεως, επί τη προβλέψει αναλήψεως υφ’ ημών επιχειρήσεων.
(γ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
(ι) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ – ΜΕΣΑ
Από της ανακηρύξεως της ψευδοκυβερνήσεώς των (Δεκέμβριος 1947) κυρίως και καθ’ όλον τον χειμώνα 47-48 ιδιαίτερα κατεβλήθη προσπάθεια διά την ανασυγκρότησιν των υφισταμένων Μονάδων ως και την συγκρότησιν νέων τοιούτων. Προς τούτο ενήργησαν εις ευρεία κλίμακα βιαίαν στρατολογίαν και επεστράτευσαν καθ’ άπασαν την ελεγχομένην υπ’ αυτών περιοχήν μέγαν αριθμόν ανδρών και γυναικών.
Ο από ΑΛΒΑΝΙΑΣ και ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ εφοδιασμός των ιδία εις οπλισμόν και πυρομαχικά υπήρξεν άφθονος, δημιουργηθεισών από της εποχής εκείνης σημαντικών αποθηκών εις την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ. Ποιά τις δυσχέρεια παρίστατο εις τρόφιμα αλλά και ταύτην την υπερνίκησαν διά των λεηλασιών ας ενήργησαν εις τας ευρείας υπ’ αυτών ελεγχομένας περιοχάς και της δημιουργίας αποθηκών τροφίμων εις την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ.
Γενικώς αντιμετωπίζοντες την υφ’ ημών ενέργειαν επιχειρήσεων κατά της περιοχής ΓΡΑΜΜΟΥ είχον λάβει εγκαίρως την πρόνοιαν δημιουργίας αποθεμάτων οπλισμού πυρομαχικών και τροφίμων εν τω ΓΡΑΜΜΩ, ως και υγειονομικών εγκαταστάσεων διά την υποδοχήν και νοσηλείαν τραυματιών.
(ιι) ΗΘΙΚΟΝ
Τούτο ευρίσκετο εις καλόν σημείον. Οι εκ τούτων συνειδητοί κομμουνισταί, ων το ποσοστόν υπερέβαινεν τα 30%, ήσαν φανατικοί και αποφασισμένοι να πολεμήσωσι μεχρις εσχάτων. Ούτοι διά της τρομοκρατίας επέβαλλον και εις τους αμφιρρέποντας ως και εις τους βιαίως στρατολογηθέντας να μάχονται άνευ ουδεμιάς ιδέας υποχωρήσεως και ούτω η αντιταχθείσα άμυνα υπήρξεν λυσσώδης.
(ιιι) ΠΙΘΑΝΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Αύται εξετιμώντο ως ακολούθως (όρα Δ.Π./Σ.Σ. 5-6-49):
– N΄ αμυνθώσι οπωσδήποτε και σθεναρώς των υπ’ αυτών κατεχομένων τοποθεσιών επί ΣΜΟΛΙΚΑ – ΒΟΪΟΥ και επί ΚΑΜΕΝΙΚ – ΓΚΟΛΙΟ – ΣΤΕΝΟ αφ’ ενός και ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ – ΑΜΜΟΥΔΑΣ αφ’ ετέρου.
– Να ελιχθώσι επιβραδυντικώς από ΧΑΣΙΩΝ προς ΒΟΥΖΙΟΝ.
– Να διαφύγωσι δι’ ΑΛΒΑΝΙΑΣ προς ΒΙΤΣΙ ή ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ εν περιπτώσει ανατροπής των.
4. ΕΘΝΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Αι Εθνικαί Δυνάμεις ανασυγκροτηθείσαι και ανεφοδιασθείσαι κατά την διάρκειαν του χειμώνος ήρξαντο των επιχειρήσεων ΡΟΥΜΕΛΗΣ κατά τον μήνα Απρίλιον και εν συνεχεία, τον μήνα Μάϊον, των επιχειρήσεων ΑΓΡΑΦΩΝ – ΟΡΘΡΥΟΣ προς εκκαθάρισιν των εκεί ευρισκομένων συμμοριτών.
Εις τας επιχειρήσεις ταύτας έλαβον μέρος αι Ι, ΙΧ και Χ Μεραρχίαι αι οποίαι έδει εν συνεχεία να μετάσχωσι και των επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ.
Η επιτυχής εξέλιξις των επιχειρήσεων αυτών συνετέλεσαν εις την εξύψωσιν του ηθικού των ανδρών των άνω Μεραρχιών, πλήν όμως επέφερον ποιάν τινά κόπωσιν και ιδία της Χ Μεραρχίας, ήτις μετά την ΡΟΥΜΕΛΗΝ διεξήγαγεν τας επιχειρήσεις των ΑΓΡΑΦΩΝ μετά της 42 Ταξιαρχίας της ΙΧ Μεραρχίας.
Επειδή δε και κατά την διάρκειαν του χειμώνος, λόγω της συνεχούς διώξεως των συμμοριτών, αι Μεραρχίαι δεν κατέστη δυνατόν να αναπαυθώσι και εκπαιδευθώσι επαρκώς, διά τούτο αι Μονάδες εισέρχονται εις τας επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ σχετικώς εξησθενημέναι από απόψεως φυσικών δυνάμεων αλλά με ηθικόν λίαν ακμαίον, λόγω των προηγηθεισών επιτυχών επιχειρήσεων. Διά τούτο κατεβλήθη προσπάθεια ανά το α΄ 10ήμερον του Ιουνίου διατεθή ιδία υπο Δ/σιν, ΙΧ και Χ Μεραρχιών διά την συγκέντρωσίν των, ανασυγκρότησιν και προετοιμασίαν των διά τας επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ.
Προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων αι Μεραρχίαι συνεπληρώθησαν εις δύναμιν διά των εκπαιδευθέντων νεοσυλλέκτων.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ
Ούτω την 10 Ιουνίου 1948 η διάταξις υπό του Σ.Στρατού διατεθιμένων Μονάδων και των Μεραρχιών του (Ι, ΙΙ,VIΙΙ, ΙΧ, Χ, XV) ήτο η ακόλουθος:
XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ)
73 Ταξιαρχία (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
574 Τ.Π. Περιοχή ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΟΝΤΡΙΑ υψ. 1103 (Ν.2734)
591 Τ.Π. Περιοχήν ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ (Ν.3135) υψ. 991 (Ν.3231)
575 Τ.Π. -//- ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΜΠΙΚΟΒΙΚ (Ν.4550)
49 Τ.Ε. -//- ΒΙΓΛΑ (Ν.4442) – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕ
ΣΤΙΚΟΝ
61 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ: ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ
117 Τ.Π. Ολόκληρον ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ
619 Τ.Π. -//- ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (Ν.6342)
614 Τ.Π. Περιοχή ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ – ΒΛΑΣΤΗΣ (Ν.6732)
45 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
571 Τ.Π. Περιοχή ΒΕΥΗΣ (Ν.7766) – ΝΥΜΦΑΙΟΝ (Ν.6653)
572 Τ.Π. Περιοχή υψ. 1414 (Ν.518705) – ΔΕΡΒΕΝΙ (Ν.5365)
573 Τ.Π. -//- ΓΚΙΟΥΠΚΑ (Ν.5968) ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ (Ν.6364)
48 Τ.Ε. -//- ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΚΑΡΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (Ν.7862)
Δ.Ε.Δ.Μ.
31 Τ.Ε. -//- ΚΟΖΑΝΗ – ΑΜΥΓΔΑΛΑ
32 Τ.Ε. Περιοχή ΠΟΣΤΙΝΗΣ (Σ.7789) – ΧΡΩΜΙΟΥ (Σ.8395)
ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Τ.Σ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΝ
21 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
504 Τ.Π. Περιοχή ΟΡΟΠΕΔΙΟΝ (Σ.4696) – ΚΑΣΤΡΟ (Σ.4593)
505 Τ.Π. Ολόκληρον ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΥΣ (Σ.4887)
506 Τ.Π. Περιοχή ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
84 Τ.Ε. -//- ΓΡΕΒΕΝΑ – ΓΕΦ. ΓΙΑΓΚΟ- ΒΟΥ (Ν.6505)
22 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ: Τ.Σ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Ν.3721)
507 Τ.Π. Ολόκληρον ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ (Ν.3206)
508 Τ.Π. Περιοχή ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) – ΑΥΓΕ-ΡΙΝΟΣ (Ν.3411)
509 Τ.Π. -//- ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Ν.3721) – ΚΛΕΨΙ (Ν.330165)
53 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ: ΤΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΝ
601 Τ.Π. Ολόκληρον ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ν.5504)
603 Τ.Π. Περιοχή ΝΟΣΤΙΜΟΝ (Ν.3927) – ΤΣΟΤΥΛΙ (Ν.4812)
593 Τ.Π. Μη αφιχθέν εισέτι
83 Τ.Ε. Περιοχή ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΤΣΟΤΥΛΙ (Ν.4812)
101 Σ.Π.Π.
Πυρ/χία ΓΡΕΒΕΝΑ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΥΣ
Πυρ/χία ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
Πυρ/χία: ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΥΣ
142 Μ.Ο.Π. 2 Πυρ/χίαι: ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
Ουλαμός Τεθωρακισμένων ΤΣΟΤΥΛΙ
-//- -//- ΣΙΑΤΙΣΤΑ
11 Έφιππος Ίλη: ΝΕΑΠΟΛΙΣ
VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
74 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Σ. Δ. ΦΙΛΙΑΤΕΣ
627 Τ.Π. Περιοχή ΓΚΕΛΙΑ (Ρ.5860) – ΤΟΥΡΚΙΖΑ (Ρ.5657)
628 Τ.Π. -//- ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Ρ.6359) – ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ (Ρ.6755)
66 Τ.Ε. Ολόκληρον ΦΙΛΙΑΤΕΣ
65 Τ.Ε. Περιοχή ΒΡΟΥΣΙΝΑ (Ρ.7450) – (Ρ.7131)
528 Τ.Π. Περιοχή ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (Ρ.6872) -ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ρ.7277).
85 Τ.Ε. Περιοχή ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ρ.7277) -ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ (Ρ.8590)
75 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Σ. Δ. ΚΟΝΙΤΣΑ
582 Τ.Π. Περιοχή υψ. 915 (Ρ.9797) – Β. ΚΟΝΙΤΣΗΣ (Ρ.9794)
583 Τ.Π. -//- ΣΥΝ. ΠΕΚΛΑΡΙ (Ρ.9895) – Α. ΚΟΝΙΤΣΗΣ (Ρ.9993)
584 Τ.Π. -//- ΛΥΚΟΜΟΡΟΝ (Ρ.9297) – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ (Ρ.8894)
Τ.Σ.Ε.Η. Σ.Δ. ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ (Σ.1452)
625 Τ.Π. Περιοχή ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.2160) – ΔΕΜΑΤΙ (Σ.1656)
18 Τ.Ε. -//- ΣΟΛΕΪΚΑ (Σ.225585) – υψ. 1007 (Σ.1151)
84 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΒΕΖΑ
87 Τ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ
8 Τ.Ε. Περιοχή ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ
17Τ.Ε. -//- ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ (Ρ.9468) – ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΝ (Ρ.8258)
80 Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τ.Σ. 76 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
629 Τ.Π. Περιοχή ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ (Ρ.8541)
581 Τ.Π. -//- υψ. 1008 (Ρ.870415)
611 Τ.Π. Περιοχή ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ (Ρ.865380)

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
152 Μ.Μ.Π. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ουλαμός Π.Π. ΦΙΛΙΑΤΕΣ
-//- Π.Π. ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ρ.7277)
-//- Π.Π. ΚΟΝΙΤΣΑ
-//- Π.Π. (Ρ.9039)
Ουλαμός όλμων 4,2’’ (ΚΟΝΙΤΣΑ)
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
Ουλαμός Τεθωρακισμένων (Ρ.9039)
2 Ουλαμοί -//- ΑΡΑΧΩΒΙΤΣΑ (Ρ.8654)
Ουλαμός -//- ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΝ (Ρ.8258)
8η Έφιππος Ίλη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.9739)
ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
41 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Σ.Δ. ΔΟΛΙΑΝΑ (Ρ.8276)
521Τ.Π. ΔΟΛΙΑΝΑ (Ρ.8278) – ΜΟΝΗ ΒΕΛΑ (Ρ.8575)
522 Τ.Π. Περιοχήν ΒΙΓΛΑΣ (Ρ.8886) – ΓΚΡΑΜΠΑΛΑΣ (Ρ.885805)
523 Τ.Π. Διάθεσιν VIΙΙ Μεραρχίας
42 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Σ.Δ. Περ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Σ.007523)
524 Τ.Π. ΓΚΟΡΙΤΣΑ (Σ.0254)
525 Τ.Π. Περ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ρ.995529)
526 Τ.Π. Περ. ΜΙΚΡ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΙ (Ρ.9954) – ΛΑΨΙΣΤΑ (Ρ.9658)
83 ΠΕΡΙΟΧΗ
29 Τ.Ε. ΖΑΓΟΡΑ (Τ.9310) – ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
Διλοχία 91 Τ.Ε Περ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ (Υ.5698) – ΝΑΓΧΙΑΝΟΝ (Υ.6794)
Εθελ. Τάγμα Περ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Τ.7517) – ΜΥΛΕΩΝ (9697)
Ουλαμός Τεθ/νων ΒΟΛΟΣ.
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΑ
Τ.Σ. 35 Ταξιαρχίας )
Σ.Δ 561 Τ.Π. και 563 Τ.Π ) ΤΡΙΚΑΛΑ
562 Τ.Π. Περ. ΧΑΝΙ ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ (Σ.6252) – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.6566)
Τ.Σ. 37 Ταξιαρχίας ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΝ (Σ.4662)
567 Τ.Π. Περ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΝ (Σ.4662) – ΜΠΡΑΚ ΤΑΜΠΟΥΡ (Σ.4664)
568 Τ.Π. Περ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Σ.3963) – ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΛΛΟ (Σ.4162)
569 Τ.Π. Περ. (ΛΕΥΚΗ) (Σ.4860) – ΦΟΝΙΚΑ (Σ.4765)
Τ.Σ. 36 Ταξιαρχίας ΜΕΤΣΟΒΟΝ (Σ.3158)
564 Τ.Π. Περ. (Σ.3361) – ΠΛΑΚΑ (Σ.2762)
565 Τ.Π. Περ. ΚΑΤΡΑΚΙΟΥΣ (Σ.3762) – ΚΟΥΚΟΥΡΕΛΟ (Σ.3963)
566 Τ.Π. -//- ΑΣΠΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (Σ.3560) – (Σ.3561)
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
131 Α.Μ.Ο.Π. (2 πυρχίαι, Ι ολμ/χία) ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Σ.4662)
( Πυρ/χία ΒΑΡΥΚΟ (Σ.3361)
131 Β΄ ( 2 Πυρ/χίαι ΑΣΠΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (3560)
Δ.Ε.Θ. Στρατηγ. ΤΡΙΚΑΛΑ
50 Τ.Ε. Περ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ (Σ.5759)
51 Τ.Ε. -//- ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ – ΣΤΕΝΩΠΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
(Σ.695165)
91 Τ.Ε. Σ.Δ. και Διλοχία Περ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Υ.3098) – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Υ.306974)
562 Τ.Π. (Προσωρινώς υπό Δ.Ε.Θ.) Περ. ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ (Σ.6353) – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.6566)
Τ.Σ.Ε.Κ. Τ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ
11 Τ.Ε. Περ. ΝΤΟΥΠΕΣ ΑΜΑΡΛΑΡ (Υ.065900) – ΒΡΑΧΜΑΝ ΑΓΑ (Υ.2768)
15 Τ.Ε. Περ. ΚΟΡΩΝΗ (Σ.775048) – (Σ.8307)
25 Τ.Ε. Περ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ (Χ.9499) – ΣΕΚΛΙΖΑ (Χ.885998)
Τ.Σ.Ε.Ε. Τ.Σ. ΕΛΑΣΣΩΝ
28 Τ.Ε. Περ. ΕΛΑΣΣΩΝ – ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ (Τ.2264)
47 Τ.Ε. -//- ΣΕΡΒΙΩΝ (Τ.0599) – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ (Ο.1106)
90 Τ.Ε. -//- ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Σ.8672) – ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ. 845555)
89 Τ.Ε. -//- ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Τ.Σ.Ε.Τ Τ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ
26 Τ.Ε. Περ. ΑΓΥΤΑΣ (Τ.6634) – ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Τ.6040)
27 Τ.Ε -//- ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (Τ.4354) – ΣΥΚΟΥΡΙΟΝ (Τ.507480)
88 Τ.Ε. -//- ΤΕΜΠΩΝ – υψ. ΜΑΡΑΒΑ (Τ.483628)
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
Σ.Δ. 3ης Ίλης Τεθ/νων ΤΡΙΚΑΛΑ
Ουλαμός 3ης Ίλης ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Α1 συν Α2 Ουλαμ. 2. Σ. Αναγνωρ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Β1 συν Β2 -//- Τεθ. 2 Σ. Αναγν. ΚΟΖΑΝΗ
Μηχ. Απόσπασμα ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΟΦΑΔΕΣ
9η Έφιππος Ίλη ΣΟΦΑΔΕΣ
Β Έφιππον Απόσπασμα ΚΟΠΡΙΝΤΖΙ (Υ.1199)
Ουλαμός Όλμων 4,2’’ ΕΛΑΣΣΩΝ
Ουλαμός -//- -//- ΤΕΜΠΗ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ Στρατ. ΔΡΕΠΑΝΟΝ
3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Περ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (Ν.6342)
51 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ -//- ΚΟΡΗΣΣΟΥ (Ν.5538)
77 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
141 Μ.Ο.Π. ΔΡΕΠΑΝΟΝ (Ν.9417)
520 Λόχος Πολυβόλων ΔΡΕΠΑΝΟΝ (Ν.9417)

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
  Διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 8317/10-5-48 Δ/γής του ΓΕΣ κοινοποιούσης το ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΚΟΡΩΝΙΣ», ως σκοπός της επιχειρήσεως ετίθετο: Η εξάρθρωσις της εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ συμμοριακής εξουσίας διά πλήρους συντριβής και εξοντώσεως των εκεί συμμοριακών συγκροτημάτων. Η εγκατάστασις εντός του άνω χώρου Εθνικών δυνάμεων προς παρεμπόδισιν πάσης εκ νέου αναμολύνσεως υπό των συμμοριτών.-
  Η επίτευξις του ανωτέρου σκοπού θα επεξητείτο ως κάτωθι:
  (α) περίσχεσις του θύλακος ΓΡΑΜΜΟΥ εκ Νότου, Ανατολών και Βορρά διά προωθήσεως των δυνάμεων μας επί της γραμμής:
  ΑΩΟΣ ποταμός – Ανατολικαί αντερίδες ΒΟΪΟΥ όρους – Δυτικοί κλάδοι Αλιάκμονος ποταμού κατά τον ανάρρουν αυτού προς ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ.-
  (β) Ταυτόχρονοι ισχυραί επιθετικαί ενέργειαι:
  -ι- Με ορμητικόν ρυθμόν κατ’ αντίθετον έννοιαν εκ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (Ρ.9793) προς ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0314) – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ (Ν.0921) και εκ ΦΤΕΛΙΑΣ (Ν.2936) προς ΠΕΥΚΟΝ (Ν.1829) ΚΙΑΦΑ (Ν.0825) διά την εν βραχυτάτω χρόνω απομόνωσιν της εχθρικής τοποθεσίας εκ της Αλβανικής μεθορίου.-
  -ιι- Με ρυθμόν επιτρέποντα την συντονισμένην κρούσιν και εξερεύνησιν επί των κατευθύνσεων:

– ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4172) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – ΣΑΜΑΡΙΝΑ (Σ.2197) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205)
– ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ (Ν.3206) – ΕΠΤΑΧΩΡΙ (Ν.2210) – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512)
– ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΝ (Ν.3317) – ΚΟΤΥΛΗ (Ν.2122) – ΑΡΕΝΑ (Ν.1221)
Διά την πλήρη διάσπασιν της συμμοριακής αντιστάσεως και εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων.»
Η εκτέλεσις των ανωτέρω ανετίθετο εις τον Διοικητήν του Β΄ΣΣ διά των εις την διάθεσίν του τιθεμένων:
Ι, ΙΙ,VIΙΙ, ΙΧ, Χ, XV Μεραρχιών και των κάτωθι Μονάδων Πυρ/κού.
2 Μ.Μ. Πυρ/κού των 5΄΄, 5 (των 2 Πυρ/χίων των 3 πυρ/λων)
101 Σ.Π.Π. (δύο Μοίραι)
102 Σ.Π.Π.(μείον Μοίρα)
104 Σ.Π.Π. (2 μοίραι)
105 Σ.Π.Π. (δύο μοίραι)
141, 142, 144 Μ.Ο.Π. 75 χιλ. (των 3 πυρ/χιών των 2 πυρ/λων)
131 Α΄ Μ.Ο.Π. 3΄΄7(2 Πυρχίαι των 2 πυρ/λων και ολμαρχία 4΄΄,2.
– 131 Β΄ Μ.Ο.Π. 3΄΄,7 (3 Πυρ/χίαι των δύο πυρ/λων)
με την κάτωθι διάταξιν και αποστολάς:
(α) Διά την κυρίαν επίθεσιν
4 Μεραρχίαι
VIΙΙ Μεραρχία (74, 75, 76 Ταξ.) εν τη περιοχή ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
Χ Μεραρχία (35, 36, 37 Ταξ) εν τη περιοχή ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΙΙ Μεραρχία (21, 22, 53 Ταξ.) εν τη περιοχή ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ.
Ι Μεραρχία (3, 51, 77 Ταξ.) εν τη περιοχή ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ.
71 Ταξιαρχία εις ΣΙΑΤΙΣΤΑΝ εφεδρεία ΓΕΣ.
(β) Διά την κάλυψιν της επιθέσεως
ΙΧ Μεραρχία (41, 42, 43 Ταξ.) εν τη ζώνη ΗΠΕΙΡΟΥ
XV Μεραρχία (45, 61, 73 Ταξ.) εν τη ζώνη Β΄ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΦΛΩΡΊΝΑ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ.
Η ημέρα (Δ) ενάρξεως των επιχειρήσεων θα καθωρίζετο δι’ ειδικής Δ/γής του ΓΕΣ ουχί ενωρίτερον της 1 Ιουνίου και βραδύτερον της 20 Ιουνίου.
Διά της αυτής ως άνω Δ/τής του ΓΕΣ διετάσσετο η εκτέλεσις υπό του Σ.Στρατού και των κάτωθι προπαρασκευαστικών ενεργειών προς βελτίωσιν των βάσεων εξορμήσεως.
(α) Εκκαθάρισις των ΖΑΓΟΡΙΩΝ υπό της ΙΧ Μεραρχίας.
΄Εναρξις Δ-20, λήξις Δ-11
(β) Κατάληψις του ΟΡΛΙΑΚΑ διά της 36 Ταξιαρχίας και δυνάμεως της ΙΙ Μεραρχία με σκοπόν την προώθησιν της βάσεως εξορμήσεως της Χ Μεραρχίας ει δυνατόν εις την γραμμήν:
ΒΩΒΟΥΣΑ (Σ.2278) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Σ.3690).
Η ανωτέρω ενέργεια δέον να είχε πραγματοποιηθή μέχρι της Δ-1 ημέρας.
(γ) Κατάληψις εις την περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ των υψωμάτων ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.2234) – ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.1936) με σκοπόν την αποκοπήν πάσης επικοινωνίας των συμμοριτών ΓΡΑΜΜΟΥ μετά των συγκροτημάτων ΒΙΤΣΙ και κάλυψιν της ενεργείας της Ι Μεραρχίας από Βορρά.
Η ενέργεια αύτη έδει να αναληφθή υπό της XV Μεραρχία από Δ-5 μέχρι Δ-1 ημέρας.
(δ) Κατάληψις της γραμμής ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716) – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710) υπό της ΙΙ Μεραρχίας με συνδρομήν της XV Μεραρχίας προς βελτίωσιν των θέσεων της ΙΙ Μεραρχίας.
Εκδήλωσις της ενεργείας θα εξαρτηθή εκ της γενικωτέρας καταστάσεως των συμμοριτών.
Εις τας ανωτέρω επιχειρήσεις (προκαταρκτικαί και κύριαι) θα συμμετάσχη και η Αεροπορία διά
– 2 Μοιρών διώξεως
– 2 σμηνών αναγνωρίσεως
– 1 Μοίρας μεταφορών
– 1 Σμήνους συνεργασίας μετά Πυρ/κού και κλιμακίου φωτογραφήσεως.-
6.- ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ Δ/ΤΟΥ ΤΟΥ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Ο Δ/τής του Σ.Στρατού βάσει των υπό του ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΚΟΡΩΝΙΣ» του ΓΕΣ καθοριζομένων ήλθεν εις προσωπικήν επαφήν μετά των Δ/τών των Μεραρχιών προς ανάπτυξιν του σχεδίου και διαπίστωσιν των δυνατοτήτων των Μονάδων των διά την εφαρμογήν τούτου.-
Εις σύσκεψιν των Δ/τού Β΄ΣΣ – Α΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ – Δ/τώνVIΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών εν ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ διεπιστώθη ότι προσφορώτερον και ευκολώτερον θα είναι, αν αντί της VIΙΙ Μεραρχίας, επιτεθή η ΙΧ Μεραρχία εκ της περιοχής ΚΟΝΙΤΣΗΣ προς ΛΙΟΚΟΝ (Ν.0519), παραμείνη δε η VIΙΙ Μεραρχία, ως μέχρι τούδε, εις την περιοχήν της, της οποίας τας συνθήκας καλώς γνωρίζει. Θα ανελάμβανε δε κατόπιν τούτου την εκκαθάρισιν των ΖΑΓΟΡΙΩΝ η VIΙΙ Μεραρχία, αντί της ΙΧ και διά την οποίαν εκκαθάρισιν διεπιστώθη ότι υπάρχουσιν αι δυνατότητες.
Ούτω κατόπιν των συμφωνηθέντων εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Α.Π./2990/4009/3/21-5-48 Δ/γή του ΓΕΣ τροποποιούσα το σχέδιον «ΚΟΡΩΝΙΣ» κατά τα ανωτέρω.-
Ομοίως κατόπιν προσωπικής επαφής μετά των Δ/τών ΙΙ και XV Μεραρχιών εν ΚΟΖΑΝΗ ο Δ/τής του Σ.Σ. βεβαιούται ότι η τοποθεσία ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ είναι μεν ισχυρώτατα οργανωμένη, αλλ’ εφ’ όσον θα διατεθή ολόκληρον το εις την περιοχήν ταύτην πυρ/κόν και η Αεροπορία, θα καταστή δυνατή η κατάληψίς της από της XV Μεραρχίας εντός του καθοριζομένου υπό του ΣΧΕΔΙΟΥ χρόνου, αν όχι και μικροτέρου.- Επίσης ο Διοικητής της ΙΙ Μεραρχίας διετύπωσεν ότι έχει μεγάλας πιθανότητας, αν όχι βεβαιότητα, ότι θα είναι δυνατή η αιφνιδιαστική κατάληψις του ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716) – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710).
Κατόπιν των ανωτέρω επαφών του Δ/τού του Σ.Στρατού εγένετο εν ΛΑΡΙΣΗ σύσκεψις την 25-5-48 εις ην έλαβον μέρος ο Δ/τής του Σ.Σ. ο Α΄Υπαρχηγός ΓΕΣ., οι Δ/ταί των Ι, ΙΙ,VIΙΙ, ΙΧ και XV Μεραρχιών (του Δ/τού της Χ Μεραρχίας όντως απησχολημένου με τας επιχειρήσεις ΑΓΡΑΦΩΝ), ο Α΄.Β. Α΄ Υπαρχ. ΓΕΣ ο Δ/τής Πυρ/κού ΓΕΣ, ο Δ/τής της ΑΔΑ και επιτελείς ΓΕΣ., Β΄ΣΣ, των Μεραρχιών και της ΑΔΑ. Παρέστησαν δε και ο Στρατηγός ΤΖΕΚΙΝΣ μετά Αμερ. Και Βρεττανών Συνδέσμων παρά τω ΓΕΣ, Β΄ΣΣ και Μεραρχίαις. Κατά ταύτην εμελετήθη το ΣΧΕΔΙΟΝ «ΚΟΡΩΝΙΣ» και εξητάσθη πως θ’ αντιμετωπισθή η κατάστασις προ της ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ.
Τα διαμειφθέντα κατά την σύσκεψιν διαλαμβάνονται εις τα πρακτικά ταύτης, ών αντίγραφον επισυνάπτεται.
Ταύτα αποδίδουσιν πλήρως τας κρατούσας κατά τας ημέρας εκείνας σκέψεις και αντιλήψεις.
7.- ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ Δ/ΤΟΥ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΣΕΩΝ
Κατόπιν των κατά την ανωτέρω σύσκεψιν συζητηθέντων και των συμπερασμάτων ταύτης, ο Δ/τής του Σ.Στρατού διεμόρφωσεν πλήρως την απόφασίν του διά το σύνολον των επιχειρήσεων «ΚΟΡΩΝΙΣ» και εξέδωκεν την υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 394/10-6-48 Δ/γήν του (αντίγραφον επισυνάπτεται) διά της οποίας καθωρίζοντο τα κάτωθι:
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η όλη επιχείρησις θα εκτελεσθή εις τρεις φάσεις:
(α) Πρώτη φάσις (Προκαταρκτικαί ενέργειαι)
Περίσχεσις του ΓΡΑΜΜΟΥ από Νότου και Βορρά επί τω σκοπώ προωθήσεως των δυνάμεών μας επί της γραμμής ΑΩΟΣ ποταμός (Νοτίως ΚΟΝΙΤΣΗΣ) μέχρι ΒΩΒΟΥΣΗΣ (Σ.2278) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Σ.3690) – ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.410938) και επί του κλάδου του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ κατά τον ανάρρουν προς ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ μέχρι συνόρων [Κορυφογραμμή ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ (Ν.190365) – ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.2234) – ΜΠΟΥΦΟΣ (Ν.2431) – ύψ. 1170 (Ν.2228) – ΜΕΓ. ΟΝΤΡΙΑ (2921)].
Αι ανωτέρω ενέργειαι έχουσιν ως σκοπόν την βελτίωσιν των βάσεων εξορμήσεως.
(β) Δευτέρα φάσις (Κυρία ενέργεια)
(ι) Δι ισχυρών επιθετικών και ταχειών ενεργειών
– Από ΑΜΜΟΥΔΑΣ (Ν.2234) προς ΤΣΑΡΝΟ (Ν.1432) – ΣΟΥΛΙΑΚΑΣ (Ν.1126) – ΣΤΑΥΡΟΣ (Ν.0621) –
– Από ΚΟΝΙΤΣΗΣ προς ΣΤΡΑΤΖΑΝΗ (Ν.015050) – ΒΟΥΡΜΙΑΝΗ (Ν.0314) – ΚΙΑΦΑ (Ν.085250).
Επιζήτησις δημιουργίας φράγματος κατά μήκος των Αλβανικών συνόρων και αποκοπής των συμμορριακών δυνάμεων από του Αλβανικού εδάφους.
(ιι) Ισχυραί και ταυτόχρονοι με τας ανωτέρω επιθετικαί ενέργειαι εξ Ανατολών και Νοτιοανατολών επί των κατευθύνσεων:
– ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4172) – ΚΑΓΚΕΛΙΑ (Σ.315865) – ΓΟΜΑΡΑ (Σ.2592) – ΚΥΡΚΟΥΡΗ (Σ.215995) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1206).
– ΑΝΑΒΡΥΤΑ (Σ.4290) – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ (Ν.2903) – ΤΑΛΙΑΡΟΣ (Ν.2409).
– ΝΟΣΤΙΜΟΝ (Ν.3927) – ΟΡΛΙΑ (Ν.3322) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265160)
μετά συγχρόνου κατά μέτωπον πιέσεως προς διείσδυσιν και περίσχεσιν των συμμοριτών εις το εσωτερικόν του ΓΡΑΜΜΟΥ και παρεμπόδισιν διαρροής τούτων προς Ανατολάς και Νοτιοανατολάς.
(γ) Τρίτη φάσις
Διατηρουμένου του φράγματος αποκοπής από ΑΛΒΑΝΙΑΣ διείσδυσις εις το εσωτερικόν του ΓΡΑΜΜΟΥ του συνόλου των διαθεσίμων δυνάμεων του Σ.Στρατού προς απηνή δίωξιν και εξόντωσιν των συμμοριτών.
(δ) Κάλυψις του συνόλου της επιθετικής διατάξεως από Βορρά, από της κατευθύνσεως ΒΙΤΣΙ και από ΝΟΤΟΥ εν τη υπολοίπω ΗΠΕΙΡΩ.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ
(α) Η XV Μεραρχία να καταλάβη την γραμμήν ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.190365) – ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.2234) – ΜΠΟΥΦΟΣ (Ν.2431) – ύψ. 1170 (Ν.2828).
-ι- Κατεύθυνσις καθορισθήσεται υπό της Μεραρχίας.
-ιι- Δυνάμεις: Δύο Ταξιαρχίαι
-ιιι- ΄Εναρξις επιθέσεως: Δ-3 ημέραν και πέρας το εσπέρας Δ-2 προς Δ-1 ημέραν.
-ιν- Κατά την επίθεσιν σύγχρονος ενέργεια προς ΦΛΑΤΣΑΤΑΝ (Ν.2945) διά την κάλυψιν της ενεργείας και την κατάληψιν ταύτης προς αποκοπήν πάσης επικοινωνίας μεταξύ ΓΡΑΜΜΟΥ και ΒΙΤΣΙ.
(β) Η Χ Μεραρχία επιφορτίζεται με την ώθησιν της βάσεως εξορμήσεως επί της γραμμής:
ΒΩΒΟΥΣΑ (Ν.2278) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – ΑΡΔΕΛΑ (Σ.2986) – ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Σ.3690).
Η ενέργεια αύτη θ’ αναληφθή υφ’ ολοκλήρου της Μεραρχίας.
-ι- Κατεύθυνσις: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΚΡΑΝΙΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ
-ιι- ΄Εναρξις επιχειρήσεως: Δ-7 και πέρας Δ-2
Κατά την επιχείρησιν ταύτην η Μεραρχία να καλυφθή από της κατευθύνσεως ΖΑΓΟΡΙΟΥ διά της διεισδύσεως ενός Τάγματος Δυτικώς ΑΩΟΥ εν τη κατευθύνσει ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ (Σ.2261) – ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ (Σ.195703), εάν μέχρι της εκδηλώσεως της επιθέσεως δεν καταστή δυνατή η διάθεσις εν τη κατευθύνσει ταύτη Τάγματος τηςVIΙΙ Μεραρχίας.
Εις την ενέργειαν της Μεραρχίας θα συμβάλη και η ΙΙ Μεραρχία ως αμέσως κατωτέρω καθορίζεται:
(γ) Η ΙΙ Μεραρχία
-ι- Επί τω σκοπώ καλύψεως και υποστηρίξεως της ενεργείας της XV Μεραρχίας προς ύψ. 1170, θα επιτεθή συγχρόνως μετά ταύτης, ήτοι την Δ-3, εν τη κατευθύνσει ΝΟΣΤΙΜΟΝ (Ν.3927) – ΟΡΛΙΑ (Ν.3222) – ΜΕΓ. ΟΝΤΡΙΑ (Ν.2921).
-ιι- Θα συμβάλη εις την ενέργειαν της Χ Μεραρχίας ως κάτωθι:
– Αρχικώς θα καλύψη διά Τάγματος εις την περιοχήν ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581) – ΜΕΓ. ΡΑΧΗ (Ν.4582) και Ανατολικώς ΟΡΛΙΑΚΑ (όταν η Χ ενεργή εν τω χώρω ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (Σ.4978) – ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.418)), είτα δε (όταν η Χ ενεργή από ΚΑΝΤΗΛΑΣ Σ.3585 προς ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Σ.3690)), θα επιτεθή διά δύο τουλάχιστον Ταγ/των εν τη κατευθύνσει ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ (Σ.4887) – υψ.1113 (Σ.4194) ίνα καταλάβη τούτο.
(δ) Η VIII. Μεραρχία επιφορτίζεται με την εκκαθάρισιν των ΖΑΓΟΡΙΩΝ και την προώθησιν επί της γραμμής:
ΤΣΕΠΕΛΟΒOΝ (Σ.0276) – ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΣ (Σ.1078) – ΚΟΥΚΟΥ-ΡΟΥΝΤΖΟΣ (Σ.1676) – ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ (Σ.1971) και την δημιουργίαν φράγματος επί του ΑΩΟΥ ποταμού.
Μετά την εκκκαθάρισιν των ΖΑΓΟΡΙΩΝ την εδραίωσιν θα αναλάβωσιν Τάγματα Εθνοφρουράς ών τον αριθμόν και θέσιν θα καθορίση η Μεραρχία και εν Τάγμα τακτικού Στρατού.
Έναρξις επιθέσεως καθορισθήσεται μεταγενεστέρως, πάντως θα καταβληθή προσπάθεια ίνα συνδυασθή μετά της επιχειρήσεως της Χ Μεραρχίας.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ
(α) Η Ι Μεραρχία θα επιτεθή ισχυρώς και με ταχύτατον ρυθμόν επί της κατευθύνσεως ΑΜΜΟΥΔΑ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1731) – ΚΟΖΙΑΚΑΣ (Ν.135295) – ΣΟΥΦΛΙΑΚΑΣ (Ν.1126) – ΣΤΑΥΡΟΣ (Ν.0621) μέχρι συναντήσεως της μετά της ΙΧ Μεραρχίας επί τω σκοπώ απομονώσεως των συμμοριακών δυνάμεων από του ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους διά της δημιουργίας φράγματος επί της γραμμής ΠΑΠΟΥΛΙ (Ν.1333) – ΣΚΑΛΑ (Ν.1030) – ΚΙΑΦΑ (Ν.085245). Το Ανατολικόν της πλευρό θα καλυφθή υπό της XV Μεραρχίας δι’ ενεργείας ταύτης εν τη κατευθύνσει ΛΗΜΕΡΙΑ (Ν.2427) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421).

(β) Η ΙΧ Μεραρχία
Τηρούσα το κέντρον βάρους της Δ. του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ θα ενεργήση δραστηρίως και με ταχύτερον ρυθμόν επί της κατευθύνσεως:
ΕΞΟΧΗ (Ρ.9798) – ΣΤΡΑΤΣΑΝΗ (Ν.015050) – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0314) – ΛΙΟΚΟΝ (Ν.0519) – ΚΙΑΦΑ – (Ν.085250) μέχρι συναντήσεως της μετά της Ι Μεραρχίας, επί τω σκοπώ απομονώσεως των συμμοριακών δυνάμεων από του Αλβανικού εδάφους, διά της δημιουργίας φράγματος επί της γραμμής (ΚΟΡΙΤΣΑ (Μ.9604) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.0106) – ΣΤΕΝΟ (Μ.998124) – ΛΙΟΚΟΝ (Ν.0519)).
Το Ανατολικόν πλευρόν της θα καλυφθή από της κατευθύνσεως ΚΛΕΦΤΗΣ (Ν.0697) διά δυνάμεων της VIII Μεραρχίας αίτινες θα ενεργήσωσι την κατάληψιν τούτου.
(γ) Η XV Μεραρχία
Διά δυνάμεως Ταξιαρχίας θα επιτεθή από περιοχής ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ εν τη κατευθύνσει ΛΗΜΕΡΙΑ (Ν.2428) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) ίνα καταλάβη το συγκρότημα ΓΟΥΠΑΤΑ.
Διά της ενεργείας της ταύτης αφ’ ενός μεν θα καλύψη το αριστερόν πλευρόν της Ι Μεραρχίας, αφ’ ετέρου δε θα διευκολύνη την κίνησιν του δεξιού της ΙΙ Μεραρχίας προς ΠΑΛΗΟΚΡΙΜIΝΙ.
Από της γραμμής ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.235232) – ΓΟΝΑΤΑ (Ν.2421) αι δυνάμεις αυταί της Μεραρχίας θα παραμείνωσιν εις την ανωτέρω περιοχήν έτοιμοι να επέμβωσιν υπέρ των εκατέρωθεν αυτής Ι και ΙΙ Μεραρχιών τη Δ/γή μου.
Διά των υπολοίπων δυνάμεων της η Μεραρχία θα εξασφαλίση την υπόλοιπον ζώνην ευθύνης της, ως και τα νώτα της Ι Μεραρχίας διά της διατηρήσεως κατοχής της περιοχής ΑΛΕΒΙΤΣΑ – ΑΜΜΟΥΔΑ – ΦΑΤΣΑΤΑ και της διακοπής πάσης επικοινωνίας μεταξύ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ.
(δ) Η ΙΙ Μεραρχία με την αριστεράν της πτέρυγα ενισχυμένην θα επιδιώξη να καταλάβη την γραμμήν:
ΤΑΛΙΑΡΟΣ (Ν.2506) – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ (Ν.2803) – ΛΥΚΟΚΡΕ-ΜΑΣΜΑ (Ν.2801) αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την γραμμήν:
ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710).
Επιτιθεμένη διά των κατευθύνσεων:
ι. ΑΝΑΒΡΥΤΑ (Σ.4290) – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ (Ν.2903) – ΤΑΛΙΑΡΟΣ (Ν.2409)
ιι. ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΩΝ (Ν.3524) – ΟΡΛΙΑ (Ν.3322) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265160).
Κατά την επί της πρώτης κατευθύνσεως κίνησιν να συνεργασθή στενώς μετά της αριστεράς της ενεργούσης Χ Μεραρχίας κατά δε την επί της δευτέρας κατευθύνσεως ενέργειαν θα διευκολυνθή εις την πτώσιν του ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ υπό της δεξιά αυτής ενεργούσης XV Mεραρχίας.
Συγχρόνως προς τας ανωτέρω ενεργείας θα εξασκήση πίεσιν επί της κατευθύνσεως ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ.
Μετά την κατάληψιν των άνω γραμμών ετοιμότης ενεργείας επί των κατευθύνσεων:
ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ – ΛΥΚΟΡΑΧΗ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ – ΤΑΛΙΑΡΟΣ – ΚΑΤΣΙΚΟΝ
τη Δ/γή του Σ.Στρατού.
Η Μεραρχία δέον να έχη υπ’ όψιν της ότι δέον ν’ απαγορεύση πάσαν διαρροήν συμμοριτών προς Ανατολάς.
(ε) Η Χ Μεραρχία.
Θα κινηθή δραστηρίως επί της κατευθύνσεως ΚΡΑΝΙΑ – ΚΑΓΚΕΛΙΑ – ΓΟΜΑΡΑ – ΣΚΟΥΡΤΣΑ – ΚΥΡΚΟΥΡΗ – ΡΩΜΗΟΣ (Ν.1701) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ εν στενώ συνδέσμω δεξιά μετά της ΙΙ Μεραρχίας ίνα καταλάβη αρχικώς την γραμμήν ΓΟΜΑΡΑ – ΣΚΟΥΡΤΣΑ και είτα την γραμμήν ΖΟΥΖΟΥΛΗ – ΡΩΜΗΟΣ (Ν.1701).
Από της γραμμής ταύτης συνέχισις κινήσεως προς κατάληψιν της γραμμής:
ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ εν συνδέσμω μετά της ΙΙ ήτις θα καλύψη το δεξιόν της πλευρόν.
Και η Μεραρχία αύτη να επιζητήση ίνα απαγορεύση πάσαν διαφυγήν συμμοριτών προς Νοτιοανατολάς.
(στ) Η VIII. Μεραρχία
Να καλύψη ισχυρώς το δεξιόν πλευρόν της ΙΧ Μεραρχίας από της περιοχής ύψ. ΚΛΕΦΤΗΣ διά της καταλήψεως τούτου.
Διάθεσις προς τούτο μέχρι δύο Ταγμάτων.
Να εξασφαλίση τα νώτα της ΙΧ Μεραρχίας διά της σταθεράς κατοχής της περιοχής ΚΟΝΙΤΣΑ – ΛΥΚΟΜΟΡΟΝ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ – ΒΙΓΛΑ.
Να συνδεθή μετά της Χ Μεραρχίας επί του ΑΩΟΥ εις το ύψος ΒΩΒΟΥΣΗΣ αρχικώς και είτα εις την περιοχήν ΜΟΛΙΣΤΑΣ μετά την προχώρησιν της Χ Μεραρχίας προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
Να δημιουργήση φραγμόν επί του ΑΩΟΥ ποταμού και να εξασφαλίση την ελευθέραν και ακώλυτον κυκλοφορίαν επί των αρτηριών ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΑ – αυχήν ΚΑΤΑΡΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
Να εξασφαλίση την υπόλοιπον ζώνην ευθύνης.
ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΙΣ
Αι Ι και ΙΧ Μεραρχίαι, ευθύς μετά την συνένωσιν των, διατηρούσαι το ανωτέρω καθορισθέν φράγμα κατά μήκος των Αλβανικών συνόρων θα διεισδύσωσι δραστηρίως διά του συνόλου των διαθεσίμων δυνάμεων των εις το εσωτερικόν του θύλακος ΓΡΑΜΜΟΥ ίνα προβώσιν εις απηνή δίωξιν και εξόντωσιν των συμμοριτών των από Ανατολών και Νότου συμπιεζομένων υπό των άλλων Μεραρχιών.
Την όλην επιχείρησιν το διατιθέμενον Πυρ/κόν θα την συνέτρεχεν ως ακολούθως:
Κατανομή
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ
(α) Μεραρχιακόν Πυρ/κόν
XV Mεραρχία: (Β΄ Πυρ/χία 101 Σ. Π. Π.
(104 Σ. Π. Π.
(141 Μ. Ο. Π. 75
Χ Μεραρχία: (131 Α Μ. Ο. Π. 3,7΄΄
(131 Β Μ. Ο. Π. 3,7΄΄
(β) Πυροβολικόν Σ.Στρατού
102 Σ. Π. Π.
151 Μ. Μ. Π. 5,5΄΄
ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΙΣ
(α) Μεραρχιακόν Πυρ/κόν
XV Μεραρχία: Β΄ Πυρ/χία 101 Σ. Π. Π.
Ι ,, : 141 M. O. Π. 75
104 Σ. Π. Π.
ΙΙ ,, : 142 Μ. Ο. Π. Π. 75
101 Σ. Π. Π. (μείον μοίρα)
ΙΧ ,, : 144 Μ. Ο. Π. 75
105 Σ. Π. Π.
152 Μ. Μ. Π. 5,5΄΄
Χ ,, : ως κατά την πρώτην φάσιν
(β) Πυρ/κόν Σ.Στρατού
Ώς κατά την α΄ φάσιν. Προσαρμοσμένον κυρίως εις την ζώνην Ι και XV Mεραρχιών.
Περισσότεραι λεπτομέρειαι ως προς τας αποστολάς του πυρ/κού και ιδίως τας ειδικάς τοιαύτας αντιγράφονται το συνημμένον αντίγραφον της Δ/γής επιχειρήσεων του Σ.Στρατού.
8. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ «ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ»
(α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Την 9 Ιουνίου το Σ.Στρατού εξέδωκε την υπ’ αριθ. Α. Α. Π. 389 / ΑΙ (α /α αντ. 3) προς την Χ Μεραρχίαν ίνα, συγκεντρωμένη μέχρι της εσπέρας της ΙΙ Ιουνίου εις την περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, κινηθή επιθετικώς εν τη κατευθύνσει ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΚΡΑΝΙΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ και εν τη ζώνη Ανατολικώς ΑΩΟΥ μέχρι ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ Π., ίνα καταλάβη την γραμμήν ΒΩΒΟΥΣΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΟΛΥΝΕΡΙ, ήτις θα απετέλει συμφώνως τω σχεδίω ‘ ‘ ΚΟΡΩΝΙΣ’ ‘, την βάσιν εξορμήσεως της προς ΓΡΑΜΜΟΝ. Εις την ενέργειαν της ταύτην θα συνέβαλλεν και η ΙΙ Μεραρχία διαθέτουσα εν Τάγμα εις την περιοχήν ΤΡΙΚΩΜΟΝ – ΜΕΓ. ΡΑΧΗ (Σ.4482) και επιτιθεμένη εν συνεχεία διά δύο Ταγμάτων τουλάχιστον από ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ προς ύψ. 1113, όταν η Χ θα ενεργή από ΚΑΝΤΗΛΑΣ (Σ.3585) προς ΠΟΛΥΝΕΡΙ.
Την 10 Ιουνίου διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π.392/Α1 Δ/γής του Σ.Στρατού ωρίσθη ως ημέρα Δ επιχειρήσεως ‘ ‘ ΚΟΡΩΝΙΣ’ ‘ η 19 Ιουνίου διά δε της υπ’ αριθ. Α.Α.Π.391/Α1 της αυτής ημέρας ωρίζετο ως ημέρα εξορμήσεως διά την α΄ φάσιν της XV Μεραρχίας και του δεξιού της ΙΙ Μεραρχίας προς ΟΝΤΡΙΕΣ η 16 Ιουνίου.
Η δημιουργηθείσα όμως κατάστασις εις την περιοχήν ΣΟΥΛΙΟΥ, εκ της δράσεως εκεί της συμμοριακής Ταξιαρχίας ΠΕΤΡΙΤΗ, ηγκίστρωσεν δυνάμεις της VIΙΙ Μεραρχίας και διά τούτο αυτή δεν ηδύνατο ν’ αναλάβη την εκκαθάρισιν ΖΑΓΟΡΙΩΝ, ως υπό του σχεδίου προεβλέπετο. Διά τούτο το Σ.Στρατού, κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Α.Π.4133/Α1/10-6-48 Δ/γής ΓΕΣ. εξέδωκε την υπ’ αριθ. Α.Α.Π.399/Α1/11-6-48 Δ/γήν του προς την Χ Μεραρχίαν, δι’ ης ετροποποίει την υπ’ αριθ. Α.Α.Π.389/Α1/9-6-48 δ/γήν του (α/α αντ. 3) Διετάσσετο διά ταύτης η Χ Μεραρχία ίνα, κατέχουσα σταθερώς και σχετικώς ευρέως το ΜΕΤΣΟΒΟΝ προωθήση τας δυνάμεις της προς Βορράν επί της γραμμής ΠΑΤΕ ΚΥΡΑ (Σ.3465) – ΠΑΝΤΕΚΑΣ (Σ.4070) – ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΗ (Σ.4274) – ΜΕΓ. ΡΑΧΗ (Σ.4081) και δημιουργήση φράγμα απαγορεύον κίνησιν των συμμοριτών προς Νότον. Κατά την ληφθεισομένην διάταξιν να διατηρήση και το ενδεδειγμένον βάθος. Διά την διευκόλυνσιν της ενεργείας της η ΙΙ Μεραρχία να καταλάβη την περιοχήν ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581) – ΜΕΓ. ΡΑΧΗ (Σ.4582). Ώς ημέρα ενάρξεως της επιχειρήσεως ωρίζετο η 14 Ιουνίου.
Την πρωίαν της 14 Ιουνίου η Χ Μεραρχία είχεν την ακόλουθον διάταξιν:
Τ. Σ. Μεραρχίας: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Σ.4662)
35 Ταξιαρχία: ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ (Σ.5656) – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ (Σ.6253) – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ (Σ.6566).
36 Ταξιαρχία: ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΛΟΝ (Σ.4162)
37 Ταξιαρχία: ΤΣΟΤΣΟΥΜΑΛΟΝ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Σ.4662) – ΜΠΡΑΚ ΤΑΜΠΟΥΡ (Σ.4665).
Από της έω της ημέρας ταύτης η Χ Μεραρχία ήρξατο τας ενεργείας της προς κατάληψιν της διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π.399/Α1/11-6-48 δ/γής του Σ.Στρατού καθορισθείσης γραμμής. Ούτω ανατρέπουσα εχθρικάς αντιστάσεις κατέλαβε κατά την ημέραν ταύτην την γραμμήν: ΤΣΟΥΜΑ (Σ.3162) – ΠΑΤΕ ΚΥΡΑ (Σ.3465) – ΠΑΝΤΕΚΑΣΙ (Σ.4170) – ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΗ (Σ.4274) – ΒΕΛΩΝΗ (Σ.4673) – ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ (Σ.5273). Την ιδίαν ημέραν η ΙΙ Μεραρχία διά τμημάτων της 21 Ταξιαρχίας κατέλαβεν την ΜΕΓ. ΡΑΧΗΝ (Σ.4482) – ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581) αφού ανέτρεψεν ελαφράς αντιστάσεις εις Σ.4384 και εις Σ.4381.
Την 15 Ιουνίου η Χ Μεραρχία συνεχίσασα την επιθετικήν της προσπάθειαν κατέλαβεν την γραμμήν ΚΑΡΠΕΝΟΣ (Σ.4276) – ΤΣΟΥΜΑ ΚΑΡΑΛΗ (Σ.4277) – υψ. 856 (Σ.4579) απωθήσασα τους επί ταύτης συμμορίτας και συνδεθείσα μετά των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας.
Την 16 Ιουνίου η 37 Ταξιαρχία επιχειρήσασα δίς προς κατάληψιν της ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ (Σ.4468), παρά την συνδρομήν του πυρ/κού και της Αεροπορίας, δεν επέτυχεν τούτο. Τέλος την 17 Ιουνίου επαναλάβουσα την επιθετικήν της ενέργειαν, κατέλαβεν ταύτην.
Το Σ.Στρατού λόγω του ότι σοβαραί συμμοριακαί δυνάμεις είχον παραμείνει εις τας περιοχάς ΧΑΣΙΩΝ και ΚΟΖΑΚΑ διά της υπ’ αριθ. Α.Π.4661 δ/γή του της 15 Ιουνίου είχεν διατάξει την Χ Μεραρχίαν ίνα, μετά την κατάληψιν της γραμμής ΠΑΤΕ ΚΥΡΑ – ΜΟΝΑΧΗΤΙ και τον σύνδεσμον μετά της ΙΙ Μεραρχίας εις ΤΡΙΚΩΜΟΝ, (α) απαγορεύση πάσαν διαφυγήν συμμοριτών από ΓΡΑΜΜΟΥ προς ΧΑΣΙΑ ή ΚΟΖΑΚΑΝ (β) εξασφαλίση την περιοχήν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ και την του ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ ως και την αρτηρίαν ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (γ) τηρήση εν Τάγμα ως εφεδρείαν του Σ.Στρατού εις ΤΡΙΚΚΑΛΑ.
Το ΓΕΣ/Α1 την 16 Ιουνίου εξέδωκεν τας διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π.4666/Α1 οδηγίας του διά την επιχείρησιν ‘ ‘ ΚΟΡΩΝΙΣ’ ‘ ών αντίγραφον επισυνάπτεται (α/α αντιγ. 5).
Διά ταύτης διετάσσετο όπως προβλέψη το Σ.Στρατού ιδιαιτέρως:
(α) δημιουργίαν εφεδρειών επί της αρτηρίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ.
(β) λόγω των συμμοριακών συγκεντρώσεων εις ΧΑΣΙΑ και Νοτίως αρτηρίας ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, να εκτιμήση εάν και πότε θα ωθήση (έν όλω ή εν μέρει) την Χ Μεραρχίαν εις το εσωτερικόν του ΓΡΑΜΜΟΥ.
(γ) δημιουργίαν, αναλόγως των συνθηκών, εφεδρειών εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ και περιοχήν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, διά την καταδίωξιν τυχόν εκτός ΓΡΑΜΜΟΥ διαχυθησομένων συμμοριακών δυνάμεων.
(δ) εκτιμούν το Σ.Στρατού πιθανήν σοβαράν ελάττωσιν των επί ΓΡΑΜΜΟΥ συμμοριακών δυνάμεων, να μη διστάση να στρέψη και ολοκλήρους Μεραρχίας διά την άμεσον καταδίωξιν των εκτός ΓΡΑΜΜΟΥ διαχυθησομένων.
(β) ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ και δεξιού ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Έναρξις των ενεργειών τούτων εγένετο την πρωίαν της 16 Ιουνίου συμφώνως προς την υπ’ αριθ. Α.Α.Π.391/10-6-48 δ/γήν του Σ.Στρατού. Βάσει της δ/γής ταύτης η ΧV Μεραρχία έδει να καταλάβη την τοποθεσίαν ΑΛΕΒΙΤΣΑ – ΑΜΜΟΥΔΑ – ΜΠΟΥΦΟΣ, η δε ΙΙ Μεραρχία εις ΟΝΤΡΙΕΣ.
Από της 10 30 ώρας της 16 Ιουνίου το Τ.Σ./Σ.Στρατού εγκατεστάθη εις ΚΟΖΑΝΗΝ.
Η εξέλιξις των επιθετικών ενεργειών ΧV και ΙΙ Μεραρχιών έχει ως κατωτέρω.

16 Iουνίου
Η διάταξις των Μονάδων αίτινες έλαβον μέρος είχεν ως εξής:

XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Τ. Σ. ΜΑΝΙΑΚΟΙ
61 Ταξιαρχία (614-619-117 Τ.Π.) Περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ.
73 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (591-575 Τ.Π.) Περιοχήν ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑ.
ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Τ. Σ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΝ
22 Ταξιαρχία (509-603 Τ. Π.) Περιοχήν ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ.
Τ. Σ. 53 Ταξιαρχίας και 593 Τ. Π. ΤΣΟΤΥΛΙΟΝ.
ι. XV Mεραρχία
Τα τμήματα της XV Μεραρχίας εξορμήσαντα βάσει Α.Α.Π.5071/12-6-48 δ/γής της (α/α αντιγ. 6) από της έω κατέλαβον:
άνευ αντιστάσεως ΦΛΑΤΣΑΤΑΝ (Ν.2945) και ήχθησαν άνευ επαφής επί της γραμμής υψ. 1000 (Ν.2739) – ΠΑΠΑΒΟΡ (Ν.265363) – ύψ. 1129 (Ν.263350). Έκ της τελευταίας ταύτης γραμμής κινηθέντα προς ΝΙΚΟΛΕΡ (Ν.2336) προσέκρουσαν επί ισχυρών αντιστάσεων και δεν επέτυχον κατάληψιν τούτου.
Έτερα τμήματα μετά ασθενή αντίστασιν, του εχθρού αιφνιδιασθέντος κατέλαβον το ύψ. 1170 (Ν.2828). Συνεχίσαντα δε την προσπάθειαν των προς ύψ. 1241 (Ν.2727), δεν επέτυχον την κατάληψιν τούτου παρά την υποστήριξιν διά πυρ/κού και Αεροπορίας λόγω ισχυρών οργανώσεων και κατοχής. Εις την ενέργειαν ταύτην των ημετέρων ο εχθρός αντέδρασε και δι’ αντεπιθέσεως υποστηριχθείσης διά 4 πυρ/λων εκ της περιοχής ΛΑΓΓΑΣ (Ν.2823).
Έτερα τμήματα εξορμήσαντα εκ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ κατέλαβον το ύψ. 1182 κινηθέντα δε προς υψ. 1342 (Ν.2553150) ευρέθησαν προ ισχυρών αντιστάσεων.
Απώλειαι της Μεραρχίας κατά την ημέραν ταύτην:
Τ. Α. 9 – Τ. Ο. 49 – Ν. Ο. 1
ιι. ΙΙ Μεραρχία
Τα τμήματα της ΙΙ Μεραρχίας εξορμήσαντα από της έω βάσει της υπ’ αριθ. Α.Α.Π.23/10-6-48 δ/γής της Μεραρχίας (α/α αντιγ. 7) κατέλαβον το ύψ. ΟΡΛΙΑ (Ν.3222) και ύψ. 1354 (3332) κατόπιν ισχυράς αντιστάσεως του εχθρού, όστις υπεστηρίχθη και υπό πυρ/κού εκ της κατευθύνσεως ΠΟΡΤΑΣ (Ν.2819).
Κατά την ενέργειαν ταύτην η Μεραρχία έσχεν τας κάτωθι απωλείας: Ν. Ο. 3 – Τ. Α. 2 – Τ. Ο. 12.
Καθ’ όλην την ημέραν η φιλία Αεροπορία συνέβαλλεν δραστηρίως εις τας ανωτέρω ενεργείας των Μεραρχιών.
17 Ιουνίου
ι. XV Μεραρχία
Κατά την ημέραν ταύτην ο γών (61 Ταξιαρχία) κυρίως εστράφη περί την κατάληψιν του ΝΙΚΟΛΕΡ (Ν.225362), ήτις επετεύχθη κατόπιν σκληρού και παρατεταμένου αγώνος, τη υποστηρίξει πυρ/κού και Αεροπορίας, περί την 20.00 ώραν. Το κεκαλυμμένον του εδάφους και αι ισχυραί οργανώσεις του εχθρού κατέστησαν δυσχερή την προχώρησιν.
Τμήματα Μεραρχίας (73 Ταξιαρχία) επί ύψ. 1170 (Ν.2828) και ύψ. 1182 (Ν.255315) και καθ’ όλην την ημέραν εν επαφή μετά Κ.Σ. επί ύψ. 1241 και ΜΠΟΥΦΟΥ.
Έτερον τμήμα κινηθέν προς κατάληψιν ύψ. 1023 (Ν.2438) εβλήθη υπό όλμων εκ κατευθύνσεως ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.2240) και ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ (Ν.2038).
Το Μηχανικόν επεράτωσε την κατασκευήν γεφύρας επί ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ εώς (Ν.2830).
ιι. ΙΙ Μεραρχία
Κατά την νύκτα 16 με 17 Ιουνίου τμήματα επί ΟΡΛΙΑΣ απέκρουσαν σφοδράν αντεπίθεσιν του εχθρού διαρκέσασαν επί τρίωρον.
Από της πρωίας τα τμήματα της Μεραρχίας (22 Ταξιαρχία) συνέχισαν την επιθετικήν των προσπάθειαν και κατέλαβον κατόπιν σφοδρού αγώνος και τη υποστηρίξει του πυρ/κού και της αεροπορίας την γραμμήν: ύψ. 1452 (Ν.3031) – ύψ. 1516 (Ν.3019) – ΛΙΠΑ (Ν.3220).
Επιθετικαί αναγνωρίσεις (21 Ταξιαρχία) διεπίστωσαν την κατοχήν υπό των συμμοριτών της κορυφογραμμής ύψ. 1113 (Σ.4194) ΒΕΡΒΕΡΑΣ (Σ.3996).
ιιι. Επί ζώνης VIII Mεραρχίας
Κατά την νύκτα 16 με 17 Ιουνίου ισχυραί δυνάμεις συμμοριτών προσέβαλον ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥΣ (Ρ.9368).
ιν. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Κατόπιν Α.Π.4502/17-6-48 Δ/γής ΓΕΣ το Σ.Στρατού ήλθεν εις επαφήν με τον παρά τω Σ.Σ. Αμερ. Συντ/ρχην Σύνδεσμον, διά την ενέργειαν αεροπορικού βομβαρδισμού δι’ εμπρηστικών βομβών, διά την ταχείαν εξουδετέρωσιν των εχθρικών αντιστάσεων αίτινες επεβράδυνον την προχώρησιν των Μονάδων και διεκύδευον χρονικώς την εφαρμογήν του σχεδίου.
Διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π.417/17-6-48 δ/γής του Σ.Στρατού ορίζετο ως ημέρα ενάρξεως της κυρίας φάσεως της ‘ ‘ ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ’ ‘ η 20 Ιουνίου, αντί της 19 ως είχεν ορισθή.
Διετάσσετο η VIII Μεραρχία (Α.Π.4705) ίνα, ευθύς μετά την εκκαθάρισιν της καταστάσεως εις ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥΣ εξασφαλίση την περιοχήν διά τάγματος της απελευθερωθώσι δε τα 2 Τάγματα της ΙΧ Μεραρχίας (42 Ταξ.) αμέσως και ούτω μη επέλθη επιβράδυνσις εις την έναρξιν της «ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ». Διά νεωτέρας δε δ/γής (Α.Α.Π.414) ετίθετο εις την διάθεσιν της VIII Mεραρχίας από 18/6 εν Τάγμα της Χ Μεραρχίας (36 Ταξ.).
Πρός την ΙΙ Μεραρχίαν εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Α.Π.418/17-6-48 δ/γή δι’ ης επαφίετο εις την κρίσιν ταύτης η συνέχισις προσπαθείας προς κατάληψιν των ΜΙΚΡΑΣ και ΜΕΓΑΛΗ ΟΝΤΡΙΑΣ, εφ’ όσον δεν θα ενεπλέκετο εις σοβαρόν αγώνα.
υ. Εχθρός
Διαπιστώσεις – Μεταβολαί διατάξεως του – Συμπεράσματα
Εις ΖΑΓΟΡΙΑ η διάταξις της 102 Ταξ. (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) ήτο η ακόλουθος:
Σ.Δ. Ταξιαρχίας και Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ εις ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΝ (Σ.1078) Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ εις ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ (Σ.2071) – ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ. Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ εις περιοχήν ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ (Σ.0276).
Διεπιστώθη η διάλυσις της 27 Ταξιαρχίας, του ΥΨΗΛΑΝΤΗ αποχωρήσαντος εις ΓΡΑΜΜΟΝ μετά 100 συμμοριτών των υπολοίπων διατεθέντων εις άλλας συμμοριακάς Μονάδας.
Διεπιστώθη ότι ημύνθησαν το Τάγμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ εις ύψ. 1349 (ΝΙΚΟΛΕΡ), το Τάγμα ΓΑΡΕΦΗ εις ύψ. 1241 (Ν.2727) και το Τάγμα ετέρου ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ εις ΟΝΤΡΙΕΣ (Ν.2922).
Διεπιστώθη η συγκρότησις Διλοχίας ΦΩΚΑ εις περιοχήν ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ, Διλοχίας ΑΡΓΥΡΗ εις περιοχήν ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ (Ν.5548) και Διλοχίας ΤΖΑΒΕΛΛΑ εις ΒΑΤΟΧΩΡΙ (Ν.3759).
Εκ του μέχρι της στιγμής αγώνος συμπεραίνεται σαφώς η πρόθεσις των συμμοριτών ν’ αμυνθώσι άνευ ουδεμίας ιδέας υποχωρήσεως των θέσεων των, ας λίαν επιμελώς και ισχυρώς ωργάνωσαν.
18 Ιουνίου
ι. XV Μεραρχία
Κατά την νύκτα 17-18 Ιουνίου απέκρουσε εχθρικήν αντεπίθεσιν επί ΝΙΚΟΛΕΡ από 2030 μέχρι 2100 ώρας.
Από πρωίας συνέχισεν την επιθετικήν της προσπάθειαν. Από κατευθύνσεως ΝΙΚΟΛΕΡ η προσπάθεια της συνήντησε πείσμονα αντίστασιν του εχθρού αμυνομένου επί ισχυρών αμυντικών οργανώσεων επιμελώς παρηλλαγμένων και εντός δασώδους εδάφους. Επέτυχε μόνον να λάβη στενήν επαφήν μετά εχθρικών αντιστάσεων επί ύψ. 1546 (Ν.2234) – ύψ. 1402 (Ν.2135). Κατά την ενέργειαν της επλευροκοπείτο από της περιοχής ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ.
Έκ της κατευθύνσεως ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ προς ΜΠΟΥΦΟΝ επέτυχεν, κατόπιν σκληρού αγώνος να καταλάβη το ύψ. 1342 (Ν.2431). Κατά συνέχισιν προσπαθείας προς ύψ. 1433 (Ν.2331) διεξήχθη αγών μέχρι της 1730 ώρας οπότε κατόπιν ισχυράς αντεπιθέσεως του εχθρού υποστηριχθείσης και υπό πυρ/κού τα τμήματα συνεπτύχθησαν εις ύψ. 1182 (Ν.2531).
Γενικώς και κατά την ημέραν ταύτην δεν έσχεν την αναμενομένην πρόοδον, λόγω των ισχυροτάτων αντιδράσεων του εχθρού εκμεταλλευομένου το έδαφος και αμυνομένου από ισχυρώς ωργανωμένων θέσεων.
Απώλειαι Ν. Ο. 17 – Τ. Α. 5 – Τ. Ο. 14.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
Κατά την νύκτα 17-18 Ιουνίου απεκρούσθησαν υπό τμημάτων επί ύψ. 1516 επανειλημμέναι αντεπιθέσεις του εχθρού.
Επιθετικαί αναγνωρίσεις προς ΜΕΓ. ΟΝΤΡΙΑ διεπίστωσαν ισχυράν αμυντικήν οργάνωσιν και κατοχήν.
Απώλειαι: Ν. Α 5 – Τ. Ο. 9.
ιιι. 42 Ταξιαρχία (ΙΧ Μεραρχίας) και 526 Τάγμα
Κατέλαβεν επί ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ την γραμμήν ύψ. 1334 (R.9271) – ύψ. 1154 (R.9369) – KAΡΑΚΑΙΔΟΥ (R.9368) – ύψ. 1361 (R.9567) – κορυφογραμμή ΣΙΠΙΤΟΥΡΑ μέχρι ύψ. 1596 (R.9765), του εχθρού συμπτυχθέντος προς ΔΙΛΟΦΟΝ (R.9771).
Απώλειαι ημετέρων: Τ. Α. 2 – Τ. Ο. 2
Απώλειαι εχθρού: Ν. Ε. 48 – Σ. 8 – Π. 2 και μέγας αριθμός τραυματιών παραληφθέντων.
ιν. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Διά του Σώμα Στρατού η κατάστασις δεν παρουσιάζει την αναμενομένην ταχείαν και ευνοϊκήν εξέλιξιν. Η Χ Μεραρχία δεν έχει την προβλεφθείσαν πρόοδον. Αφ’ ετέρου η ΙΙ Μεραρχία μετά δυσκολίας προχωρεί. Ο Δ/τής του Σ.Στρατού την 1300 ώραν διατάσσει την XV Μεραρχίαν όπως εντός της ημέρας ολοκληρωθή η κατάληψις της ΑΜΜΟΥΔΑΣ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ τονίζων την παρουσιαζομένην προς τούτο επιτακτικήν ανάγκην.
Μή έχων όμως και πεποίθησιν περί επιτυχίας τούτου, προπαρασκευάζει διά Δ/γής του την είσοδον και της Ι Μεραρχίας εις τον αγώνα εις περίπτωσιν συνεχίσεως των άγονων προσπαθειών.
Πρός τούτο εξέδωκεν προς την Ι Μεραρχίαν την υπ’ αρ. Α. Α. Π. 423/181.800 διαταγήν του (α/α αντ. 8) περί ωθήσεως εντός της νυκτός της 3ης Ταξιαρχίας εις περιοχήν ΝΙΚΟΛΕΡ ίνα αύριον ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΝΙΚΟΛΕΡ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ, εις την περίπτωσιν μη πτώσεως της ΑΜΜΟΥΔΑΣ εντός της ημέρας.
Επί πλέον ταύτης την 1900 ώραν εκδίδει και την υπ’ αριθ. Α. Α. Π. 424 διαταγήν του (α/α αντ. 9) προς την αυτήν Μεραρχίαν, ότι ενδεχομένως να ενεργήση και η 77 Ταξιαρχία εν τη κατευθύνσει ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ – ΜΠΟΥΦΟΣ και διά τούτο διατάσσει την εκτέλεσιν των ενδεδειγμένων προπαρασκευών.
Η ελπίς όμως ότι την επομένην ημέραν ο αγών της XV Μεραρχίας θα ήτο ευτυχέστερος και διά να μη φθείρη αφ’ ετέρου την Ι Μεραρχίαν εις την προκαταρκτικήν ταύτην φάσιν, ηνάγκασαν το Σ.Στρατού ίνα την 2300 ώραν εκδώση την υπ’ αριθ. ΑΑΠ/425 διαταγήν του δι’ ης διέτασσε όπως αύριον συνεχίση μόνη της η XV Μεραρχία την προσπάθειαν και το εις ΦΛΑΤΣΑΤΑΝ Τάγμα της χρησιμοποιηθή υπό ταύτης, αντικαθιστάμενον υπό Τάγματος της Ι Μεραρχίας.
Πρός την Χ Μεραρχίαν εξέδωκεν την 0910 ώραν την υπ’ αριθ. ΑΑΠ/419 διαταγήν του (α/α αντιγ. 10) δι’ ης καθορίζεται η προσωρινή αποστολή και μέχρι νεωτέρας διαταγής αποστολή της Μεραρχίας.
19 Ιουνίου
ι. XV Μεραρχία
Περί το μεσονύκτιον τμήματα 61 Ταξιαρχίας απέκρουσαν επιτυχώς εχθρικήν αντεπίθεσιν διαρκείας 45΄΄.
Από πρωίας συνέχισαν την προσπάθειαν των προς κατάληψιν ύψ. 1402 ΑΜΜΟΥΔΑΣ, πλήν παρά την την σφοδράν υποστήριξιν των υπό του πυρ/κού και της αεροπορίας δεν επέτυχον.
Περί την 1930 ώραν ο εχθρός ενήργησε και νέαν αντεπίθεσιν κατά των προ ΑΜΜΟΥΔΑΣ – ύψ. 1402 τμημάτων αποκρουσθείσαν.
Ο Δ/τής της XV Μεραρχίας διά του υπ’ αριθ. ΑΠ.62265/19-6-48 από της 1000 ώρας (α/α αντ. 11) επί τω ενδεχομένω μη πτώσεως της ΑΜΜΟΥΔΑΣ και σήμερον υπέβαλλε την πρότασιν ενεργείας διά 2 τουλάχιστων Ταγμάτων και επί της κατευθύνσεως ΟΝΤΡΙΑ (Ν.2634) – ΠΕΤΡΕΠΕΛΕΝ – ΑΜΜΟΥΔΑ.
Απώλειαι: Τ. Α. 2 – Τ. Ο. 17.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
Ουδεμία σοβαρά ενέργεια έλαβε χώραν.
Απώλειαι: Ν. Ο. 1
ιιι. Ι Μεραρχία
Βάσει τω διαταγών του Σ.Στρατού αυτή εξέδωκεν την υπ’ αριθ. Φ/26/19/Α1 δ/γή της (α/α αντιγ. 12) διά την ενέργειαν των 51 και 3 Ταξιαρχιών κατά την αύριον.
ιν. Ληφθείσαι διαταγαί ΓΕΣ
Διά της ΑΠ 4631/19-6-48 δ/γής εξουσιοδοτείται ο Δ/τής του Σ.Στρατού να διατάξη ειδικόν βομβαρδισμόν των εχθρικών θέσεων, εις περίπτωσιν μη πτώσεως εντός της σήμερον της ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
Διά της υπ’ αριθ. ΑΠ 4565/19-6-48 Δ/γής του προς Γ΄ΣΣ διετάσσετο η προώθησις από πρωίας 21 Ιουνίου της 52 Ταξιαρχίας εις περιοχήν ΚΟΖΑΝΗΣ.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Κατόπιν της ΑΠ 4631/19-6-48 διαταγής ΓΕΣ/Α1 εξεδώθη η υπ’ αριθ. Α.Α.Π.4436/19-6-48 Δ/γής (α/α αντιγ. 13) περί εκτελέσεως αύριον ειδικού βομβαρδισμού από αεροπλάνων των εχθρικών θέσεων επί ύψ. 1402 και ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
Διά της υπ’ αριθ. Α. Α. Π. 428 διαταγής προς XV Μεραρχίαν εχαρακτήριζεν την μέχρι τότε κατανάλωσιν πυρ/κών πυρ/κού ως καταπληκτικήν και απαράδεκτον και καθίστα υπεύθυνους τους δ/τάς πυρ/κού και Πεζικού.
Διά της υπ’ αριθ. Α. Α. Π. 428 Δ/γής (α/α αντιγ. 14) προς την ΙΙ Μεραρχίαν διετάσσετο αυτή ίνα προπαρασκευάση την επιχείρησιν προς κατάληψιν της ΜΕΓΑΛΗΣ και ΜΙΚΡΑΣ ΟΝΤΡΙΑΣ μετά την κατάληψιν της ΑΜΜΟΥΔΑΣ και καθ’ όν χρόνον η Ι Μεραρχία θα προωθείτο επί της βάσεως εξορμήσεως διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 427 Δ/γής του (α/α αντ. 15).
Πρός την XV Μεραρχίαν συνίστα την προώθησιν μοίρας Π. Π. εις περιοχήν ύψ. 1170 ίνα υποστηρίζη την άνω ενέργειαν της ΙΙ Μεραρχίας.
Κατόπιν προτάσεως του Σ.Στρατού (α/α αντ. 16) περί αναβολής της ημέρας «Δ» και εγκρίσεως ταύτης υπό του ΓΕΣ (α/α αντ. 17) εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΑΑΠ 437/19-6-48 διαταγή περί αναβολής ταύτης επί 24 ώρας.
Κατόπιν των ακάρπων και σήμερον ενεργειών της XV Μεραρχίας διετάχθη ίνα και η Ι Μεραρχία εισέλθη εις τον αγώνα βάσει των ΑΑΠ 423 (α/α αντ. 8) και 424 (α/α αντ. 9) από 18-6-48 δ/γών του Σ.Στρατού.

υι. Εχθρός
Ούτος αμύνεται πεισμόνως και κατά τρόπον ενεργητικόν των κατεχομένων υπ’ αυτού θέσεων επί της κορυφογραμμής ΜΠΟΥΦΟΣ – ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ, προς την οποίαν, μετά την επιτυχή του άμυναν, αποστέλλει και νέας δυνάμεις. Ούτω επί ταύτης εκτός των Ταγμάτων ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ΑΧΙΛΛΕΑ ών η παρουσία διεπιστώθη, απεστάλη και το Τάγμα ΚΟΛΙΑ. Είναι δε πιθανή και η ύπαρξις του Τάγματος ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΥ.
Επί των λοιπών περιοχών διαπιστούνται τα κάτωθι:
Eίς περιοχήν Β. ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Σ. Δ. 105 Ταξιαρχίας (ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗ) εις ΜΟΛΙΣΤΑΝ (Ν.0401) με Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ εις ΤΣΟΠΑΝΙ (Ν. Σ.0499) ούτινος οι Λόχοι είναι εις ΚΛΕΦΤΗΝ (Σ. 0697) – ύψ. 1583 (Σ.0598) – ΜΑΚΡΑ (Σ.0298). Επί πλέον επί ΚΛΕΦΤΗ δύο όλμοι 3΄΄ και δύο πολυβόλα. Το Τάγμα ΘΥΜΙΟΥ εις περιοχήν ΠΥΡΓΟΣ (Ν.0106) – ΓΟΡΙΤΣΑ (Μ.9604) και το Τάγμα ΜΑΚΕΔΟΝΑ πιθανώς εις περιοχήν ΡΩΜΗΟΥ (Ν.1700).

Εις περιοχήν ΟΡΛΙΑΚΑ
Σ. Δ. 16 Ταξιαρχίας ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ με Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΝ περιοχήν ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ (Σ.3891) – ΣΠΗΛΑΙΟΝ (Σ.4284) και Τάγμα ΠΑΝΟΥ εις περιοχήν ΚΑΝΤΗΛΑ – ΚΟΠΑΝΕΣ.
Εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ
Η 102 Ταξιαρχία μετά ανατροπήν της εκ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και λόγω των σοβαρών απωλειών της απεσύρθη μετα των Ταγμάτων ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ και ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ εις την περιοχήν ΚΗΠΩΝ (R.9972). Το Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ευρίσκεται εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ (Σ.2071).
Εις περιοχάς ΣΟΥΛΙΟΥ και ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Η Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ εκ ΜΟΥΡΚΑΣ (R.8317) εκινείτο προς την περιοχήν ΛΙΠΑΣ (R.9129) και διά συνοδείας 150 συμμοριτών απέστειλεν τους τραυματίας της προς ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ πιθανώς.
Η Ταξιαρχία ΠΥΘΑΓΟΡΑ εις περιοχήν ΣΥΡΡΑΚΟΝ (Σ.2440) – ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ (Σ.2739) – ΜΑΤΣΟΥΚΙ (Σ.2737).
Εις περιοχην ΚΟΖΑΚΑ
Η Ταξιαρχία ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ εσημειώθη Δυτικώς ΤΥΡΝΑΣ (Σ.5927) και Βορείως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ ποταμού.
20 Ιουνίου
ι. XV Μεραρχία
Ουδέν σοβαρόν και κατά την ημέραν ταύτην επετεύχθη. Κατά την προπαρασκευήν του πυρ/κού και την υποστήριξιν της αεροπορίας και την εκ παραλλήλου ενέργειαν της Ι Μεραρχίας δεν επετεύχθη ειμή η κατάληψις της ΚΟΥΠΑΝΚΑΣ (Ν.225350) και των Ν. Α. αντειρίδων ταύτης. Πρόοδος προ ύψ. 1402 και ΑΜΜΟΥΔΑ ουδεμία.
Ο ενεργηθείς ειδικός βομβαρδισμός επί εχθρικών θέσεων έσχε τελείως ασήμαντα αποτελέσματα, αν όχι μηδαμηνά. Τα αναμενόμενα τρομερά αποτελέσματα υπήρξαν μόνον θρύλος.
Απώλειαι: Τ. Α. 3 – Τ. Ο. 7.
ιι. Ι Μεραρχία
Η 51 Ταξιαρχία εξορμήσασα από της 0800 ώρας εν τη κατευθύνσει ΟΝΤΡΙΑ – ΑΜΜΟΥΔΑ ήχθη διά του αριστερού άνευ αντιστάσεως επί ΟΣΤΡΙΒΕΡ (Ν.2534), διά δε του δεξιού εν συνεργασία μετά τμημάτων XV Μεραρχίας επί ΚΟΥΠΑΝΚΑΣ.
Κατά των τμημάτων ΚΟΥΠΑΝΚΑΣ (τμήματα 61 και 51 Ταξιαρχιών) ο εχθρός ενέργησεν αντεπίθεσιν περί τας εσπερινάς ώρας. Αποτέλεσμα τούτου υπήρξεν ελαφρά σύμπτυξις του δεξιού της 51 Ταξιαρχίας.
Απώλειαι: Ν. Ο. 5 – Τ. Α. 2 – Τ. Ο. 25.
ιιι. ΙΙ Μεραρχία
Ουδεμία ενέργεια.
ιν. Διέταξεν την επανάληψιν του ειδικού από αεροπλάνων βομβαρδισμού διά την 1500 ώραν της σήμερον. Και διά τούτου ουδέν επετεύχθη.
Διά την επομένην διέταξεν ανασυγκρότησιν των τμημάτων της XV Μεραρχίας και ανάπαυσιν.
21 Ιουνίου
Η ημέρα αυτή απετέλεσεν την ημέραν «Δ» του σχεδίου ΚΟΡΩΝΙΣ.
ι. ΙΧ Μεραρχία
Βάσει του σχεδίου επιχειρήσεων ταύτης (α/α αντ. 18) η Μεραρχία από της νυκτός 20-21 Ιουνίου εξόρμησεν εκ της γραμμής ΚΑΒΑΣΙΛΑ (R.9599) – ΜΑΡΟΥΤΣΗ (R.9697) – ΙΤΙΑ (R.9791) – ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (R.99970) και τα μεν Δυτικώς ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ π. εξόρμησαν την 2200 ώραν, τα δε Ανατολικώς την 21 0200 ώραν. Επέτυχον δε να αχθώσι την εσπέραν της 21 Ιουνίου επί της γραμμής ΝΑ ύψ. ΠΡ. ΗΛΙΑ (Μ.977089) – ΝΑ ύψ. 1172 (Μ.995055) – Ν. ΑΓΡΟΦΩΛΗΑΣ (Σ.03990) εν επαφή μετά του εχθρού.
Κατά την κίνησιν των αντιμετώπισαν πείσμονα μεν αντίστασιν εκ της τοποθεσίας ΚΟΡΙΤΣΑ (Μ.9604) ισχυρώς οργανωμένης και κατεχομένης, σοβαράν δε επί των υψωμάτων ΠΡ. ΗΛΙΑ (Ν.0001) και υψωμάτων Νοτίως ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Μ.9804) και τέλος ελαφράν επί των υψ. ΜΑΚΡΑΣ (Σ.023978).
Απώλειαι ημετέρων: Ν. Ο. 2 – Τ. Α. 2 – Τ. Ο. 7.
Απώλειαι εχθρού: Ν. Ε. 19 – Ε.1 – Π. 1.
ιι. VIII Μεραρχία (75 Ταξιαρχία)
Τάγμα της 75 Ταξιαρχίας εξορμήσαν από της νυκτός μετά των τμημάτων της ΙΧ Μεραρχίας ανατρέψαν εχθρικάς αντιστάσεις ήχθη επί της γραμμής ΣΟΥΣΝΙΤΣΑ (Σ.038958) – ύψ. 1383 (Σ.036937) εν επαφή μετά του εθρού.
Απώλειαι: Ν. Ο. 1 – Τ. Ο. 2
ιιι. XV Μεραρχία
Ουδέν το αξοσημείωτον. Μικραί παρενοχλήσεις.
ιν. ΙΙ Μεραρχία
Απεκρούσθησαν κατά την διάρκειαν της νυκτός επιθέσεις εχθρικαί κατά των τμημάτων μας επί ύψ. 1516. Καθ’ όλην την ημέραν παρενοχλήσεις.
υ. Ι Μεραρχία
Ουδέν σημαντικόν.
υι. Ενέργειαι Σ.Στρατού
Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 442 διαταγής (α/α αντ. 19) προς τα Ι και XV Μεραρχίας επεσήμαινεν ότι ο διεξαγόμενος αγών ήτο αγών καθαρός Πεζικού και παρείχεν οδηγίας περί τρόπου ενεργείας.
– Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 448 (α/α αντ. 20) προς τας αυτάς Μεραρχίας διέτασσεν την από 0400 προς της 22 Ιουνίου επανάληψιν της επιθέσεως.
– Πρός την XV Μεραρχίαν επί σχετικής αναφοράς της (α/α αντ. 21) εξέδωκεν την υπ’ αριθ. ΑΑΠ 450 (α/α αντ. 22) περί συζητήσεως του ζητήματος χρησιμοποιήσεως των δυνάμεων της XV Μεραρχίας πέραν του τριημέρου ως διά του σχεδίου προεβλέπετο.
– Πρός την ΙΙ Μεραρχίαν εξέδωκεν την υπ’ αριθ. ΑΑΠ 446 διαταγήν (α/α αντ. 23) περί συνεχίσεως της επιθέσεως από έω της 22 Ιουνίου προς κατάληψιν των ΜΕΓΑΛΗΣ και ΜΙΚΡΑΣ ΟΝΤΡΙΑΣ και περί ενάρξεως από της αυτής της επιθέσεως εν τη κατευθύνσει ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ ύψ. 1113 ΒΕΡΒΕΡΑ.
– Πρός την Χ Μεραρχίαν την υπ’ αριθ. 447 διαταγήν (α/α αντ. 24) περί εκκαθαρίσεως ΟΡΛΙΑΚΑ. Όριζεν δε ημέραν ενάρξεως το βραδύτερον την 24 Ιουνίου.
υιι. Εχθρός
Έκ παραδοθέντος διεπιστώθη η εξής διάταξις του εχθρού επί τοποθεσίας ΜΠΟΥΦΟΣ – ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ.
Τάγμα ΑΧΙΛΛΕΑ περιοχήν ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ.
107 Ταξιαρχία (ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ) εκ ΠΕΥΚΟΥ συνεγκεντρώθη όλη επί άνω τοποθεσίας και κατέχει διά Τάγματος ΚΟΛΙΑ περιοχήν ΑΜΜΟΥΔΑΣ, διά Τάγματος ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΝ περιοχήν ΜΠΟΥΦΟΥ – ύψ. 1367 – ΠΕΤΡΕ ΠΕΛΕΝΙ, διά Τάγματος ΑΠΟΣΤΟΛΗ περιοχήν ύψ. 1402 – ΑΜΜΟΥΔΑ – ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΣ. Επί πλέον ανωτέρω περιοχήν ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ – ΑΜΜΟΥΔΑΣ υπήρχον τρία πυροβόλα.
Εις ύψ. 1241 αμύνεται το Τάγμα ΓΑΡΕΦΗ και εις ΟΝΤΡΙΕΣ το Τάγμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ με τμήμα εις ΠΟΡΤΑΝ.
22 Ιουνίου
ι. ΙΙ Μεραρχία
– Τμήματα της 22ας Ταξιαρχίας εξορμήσαντα εξ ύψ. 1516 (περιοχή ΟΡΛΙΑΣ) κατέλαβον κατόπιν σκληρού αγώνος και τη υποστηρίξει πυρ/κού και αεροπορίας την ΜΕΓΑΛΗΝ ΟΝΤΡΙΑΝ, παρά τας εδαφικάς αντιξοότητας και τας ισχυράς οργανώσεις.
– Τμήματα της 21 Ταξιαρχίας εξορμήσαντα από της περιοχής ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ εις ΟΡΟΠΕΔΙΟΝ κατέλαβον την γραμμήν ΑΝΑΒΡΥΤΑ (Σ.4390) – ΠΑΛΗΟΜΥΛΟΣ άνευ σοβαράς αντιστάσεως.
Απώλειαι ημετέρων: Ν. Ο. 2 – Τ. Α. 2 – Τ. Ο. 12.
ιι. ΙΧ Μεραρχία
Από της έω συνεχίσθη η επιθετική της προσπάθεια. Επέτυχεν την προσέγγισιν προς ΣΤΕΝΟ (Μ.977125), την κατάληψιν της αγροφωληάς (Σ.030995), του αυχένος (Σ.0497), του ύψ. 1323 (Σ.0395), του ύψ. 1383 (Σ.0494). Δεν ολοκληρώθη η κατάληψις ΠΥΡΓΟΥ (Ν.0106) διατηρουμένης εισέτι μικράς τινός εστίας. Κατά την κίνησιν προς ΣΤΕΝΟ υπέστη κατά τας απογευματινάς ώρας αντεπίθεσιν εκ ΠΡ. ΗΛΙΑ (Μ.9709) των συμμοριτών εξορμησάντων εκ του Αλβανικού εδάφους αποκρουσθείσαν. Ομοίως εβλήθη ως και το χωρίον ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ διά αυτομάτων όπλων και όλμων εκ του Αλβανικού εδάφους και εκ της κατευθύνσεως ΚΑΜΕΝΙΚ (Μ.9611) και ΜΑΡΙΑ (Ν.9405). Διά σήματος της 21.30 ώρας η Μεραρχία ομιλεί περί της τραχύτητος ην προσέλαβεν ο αγών, ότι πάσα νέα προσπάθεια δέον να προπαρασκευάζεται επιμελώς, ότι ο εχθρός προ ταύτης ενισχύθη σημαντικώς και ότι δι’ αύριον απεφάσισε την επανάληψιν προσπαθείας προς ΠΥΡΓΟΝ (Ν.0106) και προς κατάληψιν του ανωνύμου (Σ.0597) και του ύψ. ΚΛΕΦΤΗΣ (Σ.0697) ενδεχομένως δε ότι θα ενεργήση και κατά ΣΤΕΝΟΥ – (Μ.996125).
ιιι. Ι και XV Μεραρχίαι
Επαναληφθείσης της επιθετικής των προσπαθείας από της έω και παρά την ισχυράν υποστήριξιν υπό του πυρ/κού και της αεροπορίας, δεν πετεύχθη αξιόλογος πρόοδος. Τα τμήματα ευρίσκονται εν στενωτάτη επαφή μετά του εχθρού εις ΚΟΥΠΑΝΚΑ – ΠΕΛΕΝΙ.
Απώλειαι: XV Μερ. Ν. Ο. 19 – Τ. Α. 7 – Τ. Ο. 83.
ιν. Εχθρός
Εντύπωσις: Ο εχθρός επιμένει πεισμόνως επί της τοποθεσίας ΑΜΜΟΥΔΑΣ. Προωθεί δυνάμεις εκ ΖΑΓΟΡΙΩΝ προς ΒΔ προς ενίσχυσιν της περιοχής ΚΛΕΦΤΗ.
Διεκδικεί μετά πείσματος θέσεις του προ ΙΧ Μεραρχίας.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Πρός την ΙΧ Μεραρχίαν εξέδωκε την υπ’ αριθ. ΑΑΠ 451 διαταγήν του (α/α αντ. 25) δι’ ης διετάσσετο να μη προωθηθή βορειώτερον μετά κατάληψιν γραμμής: ΣΤΕΝΟ – ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ και ότι τούτο θα εξαρτηθή εκ της ταχείας καταλήψεως του ΚΛΕΦΤΗ την οποίαν το Σ.Σ. θεωρεί επεβεβλημένον.
– Διέτασσεν δε όπως χρησιμοποιήση επί τούτω και δυνάμεις της εφεδρικής της Ταξιαρχίας.
– Πρός τας Ι και XV Μεραρχίας εξέδωκε την υπ’ αριθ. ΑΑΠ 452 διαταγήν του (α/α αντ. 26) δι’ ης διέτασσεν την είσοδον εις τον αγώναν όλων των δυνάμεων της Ι Μεραρχίας από της 2100 ώρας της 22 Ιουνίου και ότι την διεύθυνσιν του αγώνος θ’ ανελάμβανε η Ι Μεραρχία, τηρούσα προσωρινώς υπό τας διαταγάς της και την 61 Ταξιαρχίαν της XV Μεραρχίας. Καθώριζεν δε διά την XV Μεραρχίαν τας αποστολάς της.
– Πρός την Ι Μεραρχίαν και την ΑΑΠ 453 διαταγήν του, (α/α αντ. 27) περιλήψεως των προπαρασκευών εντός της νυκτός και εξορμήσεως της Μεραρχίας προ μεσημβρίας της 23 Ιουνίου.
Την 1700 ώραν εγένετο εν τω Γραφείω του Δ/τού του Σ.Στρατού σύσκεψις εις ην έλαβον μέρος οι Αρχηγός και Υπαρχηγός του ΓΕΣ και παρέστη και ο Στρατηγός ΒΑΝ ΦΛΗΤ. Αντίγραφον των πρακτικών επισυνάπτεται (α/α αντ. 28).
Κατόπιν αναγνωρίσεως του πεδίου μάχης XV και Ι Μεραρχιών υπό του Δ/τού Ι Μεραρχίας ούτος υπέβαλλεν πρότασιν περί μη συνεχίσεως της προσπαθείας εν τη αυτή κατευθύνσει, αλλά να γίνη τοιαύτη Νοτίως του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ποταμού. Το Σ.Στρατού περί την 2200 ώραν υιοθέτησεν την πρότασιν ταύτην και διέταξεν όπως την επομένην μη συνεχισθή η προσπάθεια προς ΑΜΜΟΥΔΑΝ.
23 Ιουνίου
ι. ΙΧ Μεραρχία
Καθ’ όλην την διάρκειαν της νυκτός παρηνοχλήθησαν τα τμήματα ΑΓΡΟΦΩΛΗΑΣ. Επίσης εχθρικόν πυρ/κόν από της κατευθύνσεως ΜΠΟΛΙΑΝΑΣ (Σ.0606) παρηνόχλει συστηματικώς την αμαξιτήν οδόν εις ΧΑΝΙ ΚΙΟΥΚΛΙΟΥΣ (Ν.005002).
Τούτο προσβληθέν εσίγησεν.
Ενισχυθείσης σήμερον της προσπαθείας ολοκληρώθη την 1530 ώραν η κατάληψις του ΠΥΡΓΟΥ (Σ.0106). Ο εχθρός εξηκολούθησεν να παρενοχλή και σήμερον κατ’ αραιά διαστήματα δι’ αυτομάτων όπλων τα τμήματα από του Αλβανικού εδάφους.
– Η ενέργεια προς ΚΛΕΦΤΗΝ επέτυχεν κατόπιν σκληρού αγώνος την κατάληψιν του ανωνύμου (Σ.0425).
Απώλειαι: Ν. Ο. 4 – Τ. Α. 1 – Τ. Ο. 26.
– Η Μεραρχία την 1900 ώραν διά της υπ’ αριθ. ΑΠ. 8334 αναφορά της (α/α αντ. 29) ανέφερεν περί των προθέσεων της κατά την επομένην και εν η διετύπωνεν ότι πρέπει να επιτεθή προς ΒΟΛΙΑΝΑ – ΓΥΦΤΙΣΣΑ και ότι δεν πρέπει να μας απασχολή ο ΚΛΕΦΤΗΣ.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ενεργήσασα από έω εκ της περιοχής ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ κατέλαβεν το ύψ. 1084 (Σ.4193). Συνεχίσασα δε την προσπάθειαν της κατέλαβεν την 0645 ώραν το ύψ. 1113 (Σ.4194).
Πρός ΟΝΤΡΙΕΣ ουδεμία πρόοδος επετεύχθη, του εχθρού επωφελουμένου της νυκτός και του αποκρήμνου του εδάφους, κατωρθώσαντος να ενισχύση το εκεί μικρόν τμήμα του δί’ ενός Λόχου εισέτι.
Επιθετική αναγνώρισις προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.2810) διεπίστωσεν κατοχήν τούτου και ισχυράν αμυντικήν οργάνωσιν.
Απώλειαι: Ν. Ο. 1 – Τ. Α. 1 – Τ. Ο. 17.
ιιι. XV Μεραρχία
Ουδέν σημαντικόν.
Απώλειαι: Ν. Ο. 2 – Τ. Ο. 2. Γενικώς αι απώλειαι της Μεραρχίας ταύτης εις Αξ/κούς μέχρι της ημέρας ταύτης ανήρχοντο εν όλω εις 31.
Η Μεραρχία κατόπιν της διαταγής του Σ.Στρατού περί αναστολής της επιθέσεως προς ΑΜΜΟΥΔΑΝ και την απόφασιν περί συνεχίσεως της επιθέσεως υπό της Ι Μεραρχίας Νοτίως ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ υπέβαλλεν την υπ’ αριθ. Α. Π. 52518 από 1400 ώρας αναφοράν της (α/α αντ. 30) δι’ ης υποβάλλει προτάσεις περί αναπροσαρμογής της διατάξεως της.
ιν. Ι Μεραρχία
Ουδέν σημαντικόν.
Ο δ/τής της Ι Μεραρχίας υπέβαλλεν την υπ’ αριθ. 35/947 αναφοράν του (α/α αντ. 31) προς τον Δ/τήν Σ.Στρατού, δι’ ης επιμένει επί της αλλαγής κατεθύνσεως της επιθέσεως.
Διά της υπ’ αριθ. ΑΠ Φ.55/948 αναφοράς του της 2050 ώρας αναφέρει ότι θα επιτεθή αύριον από της έω και θα καταλάβη διαδοχικώς εις πρώτον χρόνον το ΜΠΟΥΦΙ (Ν.2431) και εις δεύτερον χρόνον το ύψ. 1241 (Ν.2727), θα απασχολήση δε σοβαρώς προς ΑΜΜΟΥΔΑΝ και ΠΕΤΡΕ ΠΕΛΕΝΙ.
Η διάταξις της Μεραρχίας ταύτης κατά την ημέραν ταύτην ως προ της εισόδου της εις τον αγώνα εν τη νέα κατευθύνσει ήτο η ακόλουθος:
Τ. Σ. Μεραρχίας ύψ. 811 (Ν.3134).
3η Ταξιαρχία: Τ. Σ. και τα 501 και 502 Τάγματα εις την περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ και το 503 Τάγμα εις περιοχήν ΑΓΑΝΝΗΣ (Ν.3033).
51 Ταξιαρχία: Τ.Σ. και τα 620-592-615 Τάγματα εις την περιοχήν ΟΝΤΡΙΑ (Ν.2634) με προωθημένα τμήματα επί της γραμμής (Ν.248335) – (Ν.235335) – (Ν.235339) – (Ν.235336) εν επαφή.
77 Ταξιαρχία: Τ.Σ. με τα 105-597-612 Τάγματα εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ κλιμακωμένης εις (Ν.250315) – ύψ. 1342 (Ν.2431).
Απώλειαι: και εκ της χθεσινής ημέρας: Ν. Α. 1 – Ν. Ο. 3 – Τ. Α. 2 – Τ. Ο. 38.
υ. VIII Μεραρχία (75 Ταξιαρχία)
Έν συνεργασία με την ΙΧ Μεραρχίαν κατέλαβεν το ανώνυμον ΚΛΕΦΤΗΝ.
Απώλειαι: Τ. Ο. 13.

υι. Χ Μεραρχία
Ουδεμία ενέργεια.
Διά της υπ’ αριθ. Α. Π. 7480 από 0850 ώρας αναφέρει έναρξιν επιχειρήσεως από 0700 ώρας της 24 Ιουνίου. Κατά ταύτην η 35 Ταξιαρχία θα επιτεθή εν τη κατευθύνσει ΚΛΑΝΙΑ – ΚΟΠΑΝΕΣ – ΚΑΝΤΗΛΑ ίνα καταλάβη πρώτον ΚΟΠΑΝΕΣ. Αυτή θα είναι κλιμακωμένη προς το αριστερόν και νώτα. Η 37 Ταξιαρχία θα υποστηρίξη της 35 Ταξ. από της περιοχής Βορείως Μ. ΡΑΧΗΣ (Σ.4080) – Μ. ΠΕΤΡΑΣ (Σ.4381) απασχολούσα ενεργώς τα συμμοριακά τμήματα του Νοτίου ΟΡΛΙΑΚΑ εν ανάγκη θα κινηθή και προς ΚΟΠΑΝΕΣ.
Εις δευτέραν φάσιν προβλέπεται κατάληψις ΚΑΝΤΗΛΑΣ (Σ.3585).
υιι. Εχθρός
Νέαι διαπιστώσεις επί διατάξεως συμμοριτών.
Τάγμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ αμύνεται περιοχής ΠΟΡΤΑ – ΟΝΤΡΙΕΣ – ΛΑΓΓΑ.
Εις περιοχήν ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ – ΧΟΝΔΡΑ ΔΕΝΔΡΑ τρεις ανεξάρτητοι Λόχοι.
Το 1ον Τάγμα δημ. Νεολαίας ΗΛΙΑ επί ΒΕΡΒΕΡΑΣ (Σ.3997) – ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟ (Ν.3900) – ύψ. 1160 (Σ.3797) – ΣΚΑΛΑ (Σ.3697).
Το 2ον Τάγμα δημ. Νεολαίας ΛΑΜΠΡΟΥ επί ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ (Ν.3504) – ΝΟΓΛΑΣ (Σ.3699) – ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ (Σ.3899).
Νεοσυγκροτηθείσα Ταξιαρχία ΥΨΗΛΑΝΤΗ κατέχει διά δύο Ταγμάτων της ΚΑΜΕΝΙΚ – ΚΑΡΔΑΡΙ – ΣΤΕΝΟ και διά του 3ου Τάγματος ΓΥΦΤΙΣΣΑΝ και ΜΠΟΛΙΑΝΑΝ (Ν.0607).
υιιι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Έν συνεχεία της αποφάσεως του περί αλλαγής κατευθύνσεως επιθέσεως εις την ζώνην ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ εξέδωκεν την υπ’ αριθ. ΑΑΠ 455 διαταγήν του (α/α αντ. 32) προς την Ι Μεραρχίαν περί καταλήψεως ΜΠΟΥΦΟΥ (Ν.233310) και ύψ. 1241 (Ν.2727).
Πρός την ΙΧ Μεραρχίαν εξέδωκεν από 0730 ώρας την υπ’ αριθ. ΑΑΠ 454 (α/α αντ. 33) περί μη ενεργείας της προς τοποθεσίαν ΣΤΕΝΟ προ της καταλήψεως του ΚΛΕΦΤΗ.
Επί πλέον εις απάντησιν της υπ’ αριθ. ΑΠ 8334 σημερινής αναφοράς της ΙΧ Μεραρχίας εξέδωκε την 2240 ώραν την υπ’ αριθ. ΑΑΠ 459 (α/α αντ. 34) Δ/γής προς ταύτην καθορίζει σειράν επιδιώξεων Μεραρχίας την ακόλουθον: (α) ΚΛΕΦΤΗΣ (β) ΜΠΟΛΙΑΝΑ η ΓΥΦΤΙΣΣΑ (γ) ΣΤΕΝΟ.

24 Ιουνίου
ι. ΙΙ Μεραρχία
Επιθετικαί ενέργειαι προς ΒΕΡΒΕΡΑΝ από ύψ. 1113 και ΠΑΛΗΟΜΥΛΟΥ διεπίστωσεν ισχυράν κατοχήν αυτής.
Εις ΜΕΓΑΛΗΝ ΟΝΤΡΙΑΝ παρά τον διεξαχθέντα καθ’ όλην την ημέραν σκληρόν αγώνα δεν επετεύχθη κατάληψις της.
Απώλειαι: Ν. Ο. 5 – Τ. Ο. 9.
ιι. Ι Μεραρχία
Διά της 77 Ταξιαρχίας αιφνιδιαστικώς από της έω ενεργούσης κατελήφθη την 0615 ώραν το ύψ. ΜΠΟΥΦΟΣ (Ν.235315) κατόπιν σκληρού αγώνος και τη συνεχεί υποστηρίξει της Αεροπορίας. Μετά την κατάληψιν τούτου ο εχθρός ενήργησεν σφοδροτάτην αντεπίθεσιν, ήτις απεκρούσθη. Κατά την ενέργειαν ταύτην ο εχθρός είχεν Σ. Ν. Ε. 56 – Τ. Ε. 1, περιήλθον δε εις χείρας μας 1 πολ/λον, 4 Μπρέν, 1 Στέν, 1 όλμος 3΄΄.
Διά της 3 Ταξιαρχίας εξορμησάσης από ύψ. 1170 κατελήφθη ο υψ. 1241, του εχθρού αμυνθέντος πεισμόνως εξ ισχυροτάτων πολυβολείων.
Κατεμετρήθησαν 39 νεκροί του εχθρού.
Η Μεραρχία διά διαταγών της προς την 77 Ταξιαρχίαν μεν καθώρισε όπως δι’ αύριον αυτή προβή εις πλήρην οργάνωσιν των καταληφθεισών θέσεων προπαρασκευάση δε ενέργειαν προς ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ (Ν.225325), προς δε την 3 Ταξιαρχίαν όπως συνεχίση την προσπάθειαν της προς ύψ. 1291 (Ν.2627) – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2525).
Τέλος προς τας 51 και 61 Ταξιαρχίας όπως απασχολήσωσι ζωηρώς τον εχθρόν.
Απώλειαι: Ν. Ο. 5 – Τ. Ο. 44 – Τ. Α. 2.
ιιι. Χ Μεραρχία
Η 35 Ταξιαρχία εξορμήσασα εκ ΚΡΑΝΙΑΣ κατέλαβεν εις το αριστερόν το ύψ. 1809 εις δε το δεξιόν ήχθη την εσπέραν προ της γραμμής ύψ. 1103 (Σ.3780) – ύψ. 1145 (Σ.3679) ισχυρώς κατεχόμενης υπό τον εχθρού, άστις και ενήργησε επανειλημμένως αντεπιθέσεις.
Επιθετική αναγνώρισις εκ ΜΟΝΑΧΗΤΙ διεπίστωσε ισχυράν κατοχήν και οργάνωσιν σημείου Σ.3883.
Απώλειαι: ΝΑ. 1 – Ν. Ο. 1 – Τ. Α. 1 – Τ. Ο. 6.
Απώλειαι συμμοριτών: Ν. Ε. 10.
ιν. IX Mεραρχία
– Την 2200 της 23/24 Ιουνίου ενεργήθη επίθεσις συμμοριτών εκ ΚΑΜΕΝΙΚ και ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (Μ.9811) κατά της 41 Ταξιαρχίας αποκρουσθείσα.
– Την αυτήν νύκτα και από 2030 μέχρι 2300 ώρας τα έναντι ΚΛΕΦΤΗ τμήματα εδέχθησαν σφοδροτάτην αντεπίθεσιν υποστηριχθείσαν και υπό πυρ/κού ήτις και απεκρούσθη με βαρυτάτας απωλείας διά τον εχθρόν (Σ. Ν. Ε. 21 – Σ. Ν. 4).
– Η Μεραρχία διά της υπ’ αριθ. ΑΠ. 8349 από 0850 ώρας ζητεί όπως ενισχυθή δι’ ορειβατικού πυρ/κού καταλλήλου δι’ εδαφικήν ζώνην ενεργείας της και διά Πεζικού, ίνα, μη τα Τάγματα της απασχολούνται δι’ αποστολάς καλύψεως. Επί πλέον εζήτει τμήματα Κομάντος, άτίνα μάλιστα να της αποσταλώσι αμέσως αεροπορικώς.
υ. Εχθρός
Διαπιστώσεις:
Η 16 Ταξιαρχία ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ με τρία Τάγματα (ΝΤΑΛΙΑΝΗ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ και ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) κατέχει την γραμμήν: AYΓΟ (Σ.2677) – ΣΤΑΥΡΟΣ (Σ.2876) – ΠΥΡΟΣΤΙΑ (Σ.3276) – ΜΠΑΤΑΡΑΡΔΑ (Σ.4230) – ΚΟΠΑΝΕΣ (Σ.3583) – ΚΑΝΤΗΛΑ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟΝ.
Εξηκριβώθη μοίρα Πυρ/κού υπό ΙΩΣΗΦΙΔΗΝ εις (Ν.257195) (ΝΑ ΓΟΥΠΑΤΑ).
υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Πρός την Ι Μεραρχίαν διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 462 Δ/γής από 1620 ώραν διέτασσεν ίνα διά αναγνωρίσεως προβή εις εξακρίβωσιν του δυνατού της χρησιμοποιήσεως της κατευθύνσεως ΜΠΟΥΦΟΣ – ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ προς κατάληψιν ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
– Ομοίως προς την Ι Μεραρχίαν ίνα διατάξη την μετατόπισιν από έω αύριον μιάς Μ. Π. Πυρ/κού εις ύψ. 1170 προς υποστήριξιν ενεργείας ΙΙ Μεραρχίας προς ΟΝΤΡΙΕΣ. Ομοίως διετάσσετο ο Δ/τής Πυρ/κού Σ.Σ. ίνα διαθέση πυρά Μ. Πυρ/κού επ’ ωφελεία της ΙΙ Μεραρχίας.
– Πρός την XV Μεραρχίαν διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 466 Δ/γής του (α/α αντ. 35) καθώριζεν την ληφθεισομένην υπό ταύτης εντός της 25 Ιουνίου νέαν διάταξιν.
Διετάσσετο η 52 Ταξιαρχία ίνα από της 0800 της αύριο το εις ΚΡΟΚΟΝ Τάγμα της είναι έτοιμον προς μετακίνησιν.
25 Ιουνίου
ι. Ι Μεραρχία
– Κατά την νύκτα 24/25 απεκρούσθη αντεπίθεσεις συμμοριτών κατά ύψ. 1241. Ομοίως παρηνοχλήθησαν τα τμήματα επί ΝΙΚΟΛΕΡ.
– Συνεχισθείσης προσπαθείας προς ύψ. 1291 (Ν.2627) κατελήφθη τούτο, καταβληθείσης ισχυράς εχθρικής αντιστάσεως.
Απώλειαι: Ν. Α. 1 – Ν. Ο. 2 – Τ. Ο. 8.
– Η Μεραρχία δι’ ΑΠ Φ. 55/970 αναφοράς της ανέφερεν επί σχετική διαταγής του Σ.Στρατού της προηγουμένης ημέρας ότι η κατεύθυνσις ΜΠΟΥΦΟΣ – ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ – ΑΜΜΟΥΔΑ δεν παρέχει δυνατότητας επιτυχούς ενεργείας λόγω του πυκνοτάτου δάσους και των ισχυρών αμυντικών οργανώσεων του εχθρού.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Κατά την παρελθούσα νύκτα παρηνοχλήθησαν τα τμήματα επί ΠΑΛΗΟΜΥΛΟΥ (Ν.4197).
– Επαναληφθείσης της επιθετικής ενεργείας προς ΜΕΓ. ΟΝΤΡΙΑ από πρωίας ο εχθρός περιεσφίχθη έτι στενώτερον επί ενός μόνον βραχώδους σημείου κατά του οποίου δεν καθίστατο δυνατή η εκτέλεσις βολής υπό του Πυρ/κού και της αεροπορίας.
– Κατά την νύκτα 24/25 Ιουνίου απησχολήθησαν σοβαρώς τα τμήματα επί ύψ. 1809.
– Και σήμερον συνεχίσθη ο αγών δι’ ολοκλήρου της 35 Ταξιαρχίας διά την ολοκλήρωσιν της κορυφογραμμής από ύψ. 1809 μέχρι ΜΠΑΤΑΡΑΡΔΑΣ (Σ.3780), πλήν δεν επετεύχθη πλήρως.
– Η Μεραρχία διά της υπ’ αριθ. ΑΠ 8159 αναφοράς της της 1950 ώρας (α/α αντ. 36) ανέφερεν περί του διεξαχθέντος αγώνος και των δυσχερειών της προχωρήσεως προς Βορράν επρότεινε δε (α) υπερκέρασιν του ΟΡΛΙΑΚΑ από Β. δι’ ετέρων δυνάμεων (β) διάθεσιν ολοκλήρου της 36 Ταξιαρχίας προς ΠΥΡΟΣΤΙΑ – ΑΥΓΟ.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Ουδεμία σημαντική ενέργεια.
– Δράσις Πυρ/κού εκατέρωθεν.
– Την 1300 ώραν ενεργήθη ισχυρά αντεπίθεσις του εχθρού κατά του αριστερού της Μεραρχίας αποκρουσθείσα.
υ. Διαταγαί ΓΕΣ
– Ελήφθη η υπ’ αριθ. ΑΠ 4784 Δ/γή περί αναπροσαρμογής του ελιγμού (α/α αντ. 37).
υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΑΠ 5239 Δ/γή περί επανόδου μιάς Πεδινής Πυρ/χίας εις ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ εις διάθεσιν της XV Μεραρχίας.
– Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 469 αναφοράς της προς ΓΕΣ αιτείται την διάθεσιν 2 μοιρών Καταδρομών ίνα εισδύσωσι εις τας περιοχάς ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ και ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ.
– Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 472 από 0745 ώρας προς την ΙΧ Μεραρχίαν το Σ.Στρατού επανέρχεται επί της αξίας του ΚΛΕΦΤΗ και άξιοι όπως αυτή εκδηλωθή το ταχύτερον, διότι βραδύτερον θα είναι λίαν δυσχερής λόγω ενισχύσεως του υπό των συμμοριτών (α/α αντ. 38).
– Επί της υπ’ αριθ. ΑΠ 8349 αναφοράς της ΙΧ Μεραρχίας περί ενισχύσεως της το Σ.Στρατού εξέδωσε προς αυτήν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 471 Δ/γήν του (α/α αντ.39).
– Τέλος προς την αυτήν Μεραρχίαν μη συμμορφωθείσαν προς επανειλημμένας διαταγάς του Σ.Στρατού την υπ’ αριθ. ΑΠ 478 Δ/γήν δι’ ης απαγορεύει την ενέργειαν κατά ΜΠΟΛΙΑΝΑΣ και πέραν γραμμής ΠΡ. ΗΛΙΑΣ – ΠΥΡΓΟΣ προ καταλήψεως ΠΥΡΓΟΥ (α/α αντ. 40).
– Εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΑΑΠ 477 Δ/γή προς την VIII Μεραρχίαν ίνα αναπροσαρμόση την διάταξιν εις την περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΣΟΥΛΙΟΥ διά να αντιμετωπίση την κατάστασιν Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ του Σώματος Στρατού μη έχοντος ουδεμίαν διαθεσιμότητα.
– Την 1000 ώραν της σήμερον εξεδόθησαν αι υπ’ αριθ. ΑΑΠ 474 οδηγίαι του Σ.Στρατού προς τους Δ/τάς των Ι, ΙΙ,ΥIII, IX, X, XV Μεραρχιών περί αναπροσαρμογής του όλου ελιγμού του Σ.Στρατού (α/α αντ. 41). Δι’ ειδικών δε διαταγών προς τας Μεραρχίας θα ετίθεντο εις ενέργειαν οι οδηγίαι αύται.
– Εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΑΑΠ 476 διαταγή (α/α αντ. 42) προς τας Ι και ΙΙ Μεραρχίας περί επιθέσεως των από της έω της αύριον της μεν Ι Μεραρχίας επί της κατευθύνσεως: ύψ. 1241 (Ν.2727) – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2525) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.240215) – ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (Ν.1819) και της ΙΙ Μεραρχίας επί των κατευθύνσεων: (α) ύψ.1516 (Ν.305198) – ΠΟΡΤΑ (Ν.2819) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265160) – ΕΠΤΑΧΩΡΙ (Ν.2210) και (β) ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.275100) – ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ.
– Πρός την Ι Μεραρχίαν διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 479 Δ/γής του δεν ενέκρινεν πρότασιν της περί αντικαταστάσεως της 3ης Ταξιαρχίας διά της 51 λόγω του απαιτουμένου χρόνου και της ως εκ τούτου επερχομένης βραδύτητος.
– Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 480 Δ/γής προς τας Ι και ΙΙ Μεραρχίας καθωρίζετο η συμβολή της ΙΙ Μεραρχίας προς κατάληψιν υπό της Ι Μεραρχίας του υψ. ΓΟΥΠΑΤΑ (α/α αντ. 43).
– Τέλος διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 481 Δ/γής προς τας Ι και XV Μεραρχίας περί αμυντικής οργανώσεως της καλυπτικής τοποθεσίας ΟΝΤΡΙΑ (Ν.2634) – ΜΠΟΥΦΙ (Ν.2431) – ύψ. 1620 (Ν.2222) και Νοτιώτερον (α/α αντ. 44).
26 Ιουνίου
ι. ΙΧ Μεραρχία
– Παρά τας επανειλημμένας Δ/γάς του Σ.Στρατού η Μεραρχία αύτη ήρξατο από πρωίας επιχειρήσεων προς κατάληψιν της ΜΠΟΛΙΑΝΑΣ (Ν.0606). Τα επιτιθέντα τμήματα επέτυχον να αχθώσιν επί ύψ. 1206 (Ν.052068) – (Ν.043058) – ύψ. 1061 (Ν.052046).
Από της 1730 ώρας ο εχθρός ανέλαβε αντεπίθεσιν κατά των ενεργησάντων τμημάτων της εις ΜΠΟΛΙΑΝΑ και ήτις απεκρούσθη. Λόγω όμως ότι τα τμήματα ταύτα απειλούντο εκ των πλευρών και νώτων διετάχθη η επάνοδος εις τας αρχικάς θέσεις ύψ. 803 (Ν.027047) – ΑΓ. ΜΗΝΑΣ.
ιι. VIII Μεραρχία
– Την 0200 ώραν συμμορίται επετέθησαν κατά Διλοχίας ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ (Σ.0993) αποκρουσθέντες μετά σοβαρωτάτων απωλειών. Συμμορίται κατέχουν θέσεις εις ΚΟΣΤΙΤΣΙ (Σ.1233) ΦΟΡΤΩΣΙ (Σ.1213) – ΑΓ ΣΩΤΗΡΑ (Σ.1032) εις ας προσέκρουσαν επιθετικαί αναγνωρίσεις.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Κατά την διάρκειαν της νυκτός 25/26 Ιουνίου συνεπτύχθησαν προς Βορράν και ούτω η 35 Ταξιαρχία ανήλθεν επί ΜΠΑΤΑΒΑΡΔΑΣ άνευ αντιστάσεως.
ιν. ΙΙ Μεραρχία
– Δι’ ενεργείας της απόπρωίας επέτυχεν την ολοκλήρωσιν καταλήψεως της ΜΕΓ. ΟΝΤΡΙΑΣ, εκκαθαρισθείσης πλήρως ταύτης, ο εχθρός άφηκε επί τόπου 23 νεκρούς.
υ. Ι Μεραρχία
– Από πρωίας ήρξατο προσπάθεια προς ΠΡ. ΗΛΙΑΝ (Ν.2525) πλήν ουδέν επέτυχεν.
υι. XV Μεραρχία
– Παρηνοχλήθησαν τμήματα της επί ύψ. 1171 (Ν.2537) εκ ΝΙΚΟΛΕΡ.
υιι. Διαταγαί ΓΕΣ
– Εκοινοποιήθη εις το Σώμα Στρατού συγχαρητήριος διαταγή του προς την ΙΧ Μεραρχίαν διά την κατάληψιν του ΠΥΡΓΟΥ και εν τη οποία διετυπούτο ως επιβαλλομένη να συντελεσθή το ταχύτερον η κατάληψις του ΚΛΕΦΤΗ.
υιιι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Διά της υπ’ αριθ. ΑΠ 5272 διαταγής του έθεσεν την Διοίκησιν Μ. Μηχανικού προσωρινώς υπό τας διαταγάς Ι Μεραρχίας και καθώρισε ως κυρίαν αποστολήν της την οδόν από ύψ. 1170 προς ΠΥΡΓΟΝ και εν δευτέρα σειρά την οδόν ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ – ΑΜΜΟΥΔΑ.
– Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 483 διαταγής του (α/α αντ. 45) προς τας Χ και ΙΙ Μεραρχίας διετάχθη αλλαγή ελιγμού Χ Μεραρχίας και αναπροσαρμογή διατάξεως ΙΙ Μεραρχίας, ίνα καταστή αφ’ ενός αποτελεσματικώτερα η περίσχεσις του ΟΡΛΙΑΚΑ και αφ’ ετέρου να ενισχυθή η κατεύθυνσις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.275100). Ούτω η Χ Μεραρχία διοχετεύουσα μίαν Ταξιαρχίαν Ανατολικώς ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού θα επιτίθετο εν τη κατευθύνσει ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ (Σ.3891) – ΚΑΓΚΕΛΙΑ (Σ.315865) η δε ΙΙ Μεραρχία θα μετεκίνει την 21 Ταξιαρχίαν μείον τάγμα εκ περιοχής ύψ. 1113 (Σ.412938) εις περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ διέτασσεν δε ίνα αι επιθετικαί ενέργειαι καταστή δυνατόν να εκδηλωθώσιν από 28 Ιουνίου.
– Εις απάντησιν άνω διαταγής η Χ Μεραρχία ανέφερεν ότι εκδήλωσις επιθέσεως δεν είναι δυνατή προ 29 Ιουνίου, λόγω του ότι μετακίνησις 37 Ταξιαρχίας απαιτή δύο ημέρας. Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 8175 διά διαταγής της (α/α αντ. 46) η Χ Μεραρχία καθώριζεν τα της ανωτέρω μετακινήσεως.
– Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 482 Δ/γής του της 0930 ώρας διέτασσεν τας XV και Ι Μεραρχίας να διατηρήσωσι έντονον την φυσιογνωμίαν της μάχης προ του τομέως της ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
– Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 484 διαταγής διετάσσετο η ΙΧ Μεραρχία ίνα θέση αμέσως 1 ουλαμόν Πυρ/κού εις την διάθεσιν της VIII Μεραρχίας διά την αντιμετώπισιν υπό ταύτης καταστάσεως.
– Διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 490 διαταγής του διετάσσετο ίνα Διοίκησις και μοίρα 102 Σ. Π. Π. ήτις είχεν μετακινηθή εις ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ συνεχίση αύριον την κίνησιν διά ΝΕΑΠΟΛΙΝ τιθεμένη εις την διάθεσιν της II Μεραρχίας.
υιιιι. Εχθρός
– Η Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΗ μετεκινήθη εις την περιοχήν ΜΠΟΥΦΟΥ (R.9037) – ΠΛΑΙΣΙΑ (R.9239) – ΔΩΔΩΝΗ (R.9437).
– Τα Τάγματα ΠΡΙΚΟΥ και ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ διελθόντα Δ. ΑΡΑΧΘΟΥ προσέβαλλον τα τμήματα VIII. Μεραρχίας εις ΑΕΤΟΡΑΧΗΝ (Σ.0833) υποστάντα δε σοβαράς απωλείας διεπεραιώθησαν εκ νέου εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ όπου είναι και τα υπόλοιπα τμήματα των Ταξιαρχιών ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ και ΠΥΘΑΓΟΡΑ.
– Έκ των ανωτέρω κινήσεων των Ταξιαρχιών ΠΕΤΡΙΤΗ – ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ και ΠΥΘΑΓΟΡΑ διαφαίνεται σαφής η πρόθεσις των ν’ αποκόψωσιν την οδόν ΠΡΕΒΕΖΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
– Επί ΚΛΕΦΤΗ εκτός Τάγματος ΑΛΕΥΡΑ και Τάγμα ΜΑΚΕΔΟΝΑ.
27 Ιουνίου
ι. Ι Μεραρχία
Παρενοχλήθησαν τα τμήματα επί ΜΠΟΥΦΟΥ.
Απεκρούσθη κατά την διάρκειαν της νυκτός 26/27 αντεπίθεσις κατά 1291 (Ν.2627).
Αρξαμένη από σήμερον επιθετικήν ενέργειαν προς κατάληψιν ΠΡ. ΗΛΙΑ δεν έχει επιτυχίαν του εχθρού ενεργήσαντος 4 αντεπιθέσεις κατά του δεξιού πλευρού των τμημάτων μας. Ο εχθρός αμύνεται επί ανθεκτικών και αλληλοϋποστηριζομένων πολυβολείων.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Επέτυχε ολοκλήρωσιν της ΜΙΚΡΑΣ ΟΝΤΡΙΑΣ περί την 11,45 ώραν.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.

ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Από πρωίας ήρξατο επίθεσις κατά συγκροτήματος ΤΣΟΜΠΑΝΙ (Σ.0499) καταληφθέντων κατόπιν σκληροτάτου αγώνος του υψ. 1280 (Σ.0399) και των υψωμάτων Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ (Ν.0301) ομοίως ήρξατο ενέργεια κατά ΚΛΕΦΤΗ μη έχουσα αξιόλογα αποτελέσματα.
υ. VIII. Μεραρχία
– Από της 0030-0430 ώρας προσεβλήθησαν υπό Τάγματος Ταξιαρχίας ΠΕΤΡΙΔΙ σφοδρώς τα τμήματα εις την περιοχήν ΚΟΣΜΗΡΑΣ, συμπτυχθέντος του εις (R.965413) ευρισκομένου λόχου. Περί 0830 διά αντεπιθέσεως ανεκατελήφθη παρ’ ημετέρων η ανωτέρω θέσις, των συμμοριτών συμπτυχθέντων προς ΟΛΥΤΣΙΚΑΝ.
υι. Ενέργεια του Σ.Στρατού
– Διά της υπ’ αρ. ΑΑΠ 491 (α/α αντ. 47) πρός τους Δ/τάς Ι, ΙΙ Μεραρχιών την ιδιάζουσαν σημασίαν ην έχει διά την όλην έκβασιν της επιχειρήσεως ‘ ‘ ΚΟΡΩΝΙΣ’ ‘ η πτώσις της τοποθεσίας ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΠΟΡΤΑ (Ν.2819).
– Εν συνεχεία προς την ανωτέρω διαταγήν του εξέδωκεν και την υπ’ αρ. Α.Α. Π. 495 προς τους Δ/τάς Ι, ΙΙ και XV Μεραρχιών (α/α αντ. 48) δι’ ης συνιστάται η επιδίωξις της πτώσεως της τοποθεσίας ΓΟΥΠΑΤΑ – ΠΟΡΤΑ ουχί μόνον δι’ ενεργειών κατά μέτωπον, αλλά και διά δι’ εισδύσεων κυρίως.
– Διά της υπ’ αρ. ΑΑΠ 492 διαταγής προς τας Ι και XV Μεραρχίας τονίζει την ιδιαιτέραν σημασίαν ην ενέχει η διατήρησις του υψ. ΜΠΟΥΦΟΣ (Ν.234313) διά την κάλυψιν της διεξαγομένης επιχειρήσεως προς ΓΟΥΠΑΤΑ και διατάσσει την άμεσον και ισχυράν αμυντικήν του οργάνωσιν και κατά δεύτερον λόγον της τοποθεσίας (ΟΝΤΡΙΑ – ΧΙΟΝΑΤΟΝ – ΦΛΑΤΣΑΤΑ).
– Τέλος διά της υπ’ αρ. ΑΑΠ διαταγής του προς την Ι Μεραρχία αποτυχούσης εις την κατάληψιν του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ διατάσσει όπως χρησιμοποιήση όλας τας δυνατάς κατευθύνσεις και να ενεργήση διεισδύσεις δι’ ελαφρών τμημάτων απηλλαγμένων φόρτων.
28 Ιουνίου
ι. Ι Μεραρχία
– Από, πρωίας επανέρχεται η κατά ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ προσπάθεια. Διεξήχθη σκληρότατος αγών και τα τμήματα διά διαδοχικών επιθέσεων δι’ όλης της ημέρας επέτυχον ν’ αχθώσιν το εσπέρας περί τα 100 μέτρα από του κυρίου υψώματος ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ.
– Έτερα τμήματα (51 Ταξιαρχία) την 1830 ώρα κατέλαβον το ύψωμα 1320 (Ν.268247), βληθέντα από υψώματος ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ της ΛΑΓΚΑΣ (Ν.278232).

ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία εξέδωκεν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 8201 διαταγήν της (α/α αντ. 49) περί της ενεργείας της εν τη κατευθύνσει ΠΟΛΥΝΕΡΙ – ΚΑΓΚΕΛΙΑ.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Εσυνεχίσθη σκληρός αγών από πρωίας εντός δάσους ΤΣΟΜΠΑΝΙ.
– Πρός του ΚΛΕΦΤΗ κατελήφθη το ύψωμα (Σ.0497) του εχθρού συμπτυχθέντος μετά πολλών απωλειών.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι Δ/γάς:
– Πρός την Ι Μεραρχία την υπ’ αρ. ΑΑΠ 5355 δι’ ης τη γνωρίζει ότι το Σ.Στρατού δεν διαθέτει άρματα διά την ενίσχυσιν της κατά ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ μετωπικής επιθέσεως.
– Πρός την ΙΧ Μεραρχία την ΑΑΠ 496 δι’ ης την γνωρίζει ότι διά την Μεραρχίαν ισχύει η υπ’ αρ. ΑΑΠ 478/26-6-48 διαταγή του Σ.Σ. ήτις ορίζει και την σειράν προτεραιότητος ενεργείας.
– Πρός την XV Μεραρχίαν την ΑΑΠ 5349 δι’ ης εγκρίνει κατόπιν αιτήσεως της Ι Μεραρχίας την προσωρινήν παραμονήν διλοχίας του 591 Τ. Π. εις την διάθεσιν της επί ύψ. 1170 (Ν.2828).
– Πρός την XV Μεραρχίαν την ΑΠ 5359 δι’ ης εγκρίνει πρότασιν της περί εγκαταστάσεως διλοχίας του 619 Τ. Π. επί των υψωμάτων ΙΠΠΑΣΤΙ επί της χαράδρας ΓΕΡΜΑΣ.
29 Ιουνίου
ι. Ι Μεραρχία
– Εχθρικαί αντεπιθέσεις κατά ύψ. 1320 (Ν.268248) ΜΠΟΥΦΟΥ (Ν235313) απέτυχον.
– Τα τμήματα επί ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Ν.2525) απησχολήθησαν διά βολών πυρ/κού και όλμων από ΤΖΑΜΙ (Ν.235255) και ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Ν.228238).
– Εγένετο εκκαθάρισις της περιοχής ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΛΑΓΓΑΣ (Ν.278234) και ύψ. 1320 (Ν.268248).
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ενήργησε επίθεσιν εκ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ (Ν.330173) και ΖΩΝΗΣ (Ν.3219) προσκρούσασα επί αντιστάσεων εκ (Ν.283105) και ΚΛΕΦΤΟΒΡΥΣΗΣ (Ν.2817) μετά των οποίων ευρίσκεται εν στενή επαφή.

ιιι. Χ Μεραρχία
– Ήρξατο εξόρμησις 37 Ταξ. από περιοχής ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ και κατόπιν ανατροπής εχθρικών αντιστάσεων επί ΣΤΕΝΟ ΚΟΛΕΤΣΗ (Σ.3790) και ΟΜΟΡΦΗ ΡΑΧΗ (Σ.3390) έλαβεν επαφήν μετά εχθρού αμυνομένου επί υψώματος ΠΑΓΙΑ (Ν.3390). Νοτίως ΟΡΛΙΑΚΑ ουδέν το εξαιρετικόν.
– Η Μεραρχία διά της υπ’ αρ. ΑΠ 8304 διαταγής της διατάσσει ίνα ολόκληρος η 37 Ταξιαρχία δυτικώς ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ επιτεθή εν τη κατευθύνσει ΠΑΛΗΑ – ΚΑΓΚΕΛΙΑ άτινα να καταλάβη η δε 35 Ταξιαρχία καταλάβη ΚΟΠΑΝΕΣ (Σ.3482).
– Διά της υπ’ αρ. ΑΠ. 8308 διαταγής επιτιά την ατολμία της 37 Ταξιαρχίας κατά τον σημερινόν αγώνα διότι δεν εξημεταλλεύθη τον προφανή αιφνιδιασμόν ον υπέστη ο εχθρός διά της υπερκερατικής ταύτης ενεργείας.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Κατόπιν αγώνος κατέλαβε το ύψωμα ΤΣΟΜΠΑΝΗ (Σ.045995).
– Επίσης ενήργησε κατά ανωνύμου ΚΛΕΦΤΗ μη επιτυχούσα την κατάληψιν του.
υ. Εχθρός
Διαπιστώσεις:
– Τάγμα ΓΑΡΕΦΗ επί ΓΚΟΡΟΥΣΑ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ ενισχυθέν και υπό τάγματος ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
– Τάγμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και λόχος ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ σχολής υπαξ/κών επί ΠΟΡΤΑ – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ.
– Ταξιαρχία Δημ. Νεολαίας ΣΟΥΜΑΔΗ εις ΚΟΥΜΕΝΤΣΗ (Σ.3399) – ΝΟΓΛΑΣ υψ.4054 – ΤΣΟΥΜΑ – ύψ. 1160 (Σ.3797) – ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟ (Σ.3900) – ΤΖΑΜΗ (Σ.4096).
– 16 Ταξιαρχία ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ με τρία τάγματα κατέχει ΠΑΛΗΑ (Σ.3393) – ΚΑΝΤΗΛΑ – ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΚΟΠΑΝΙΣ – ΠΥΡΟΣΤΙΑ.
– Τάγμα ΜΑΚΕΔΟΝΑ επί ΤΣΟΜΠΑΝΗ. Ουλαμός πυρ/κού Β. Δ. ΚΛΕΦΤΗ.
– Ταξιαρχία ΥΨΗΛΑΝΤΗ με Τάγμα ΕΡΜΗ περιοχήν ΚΑΜΕΝΙΚ – ΓΚΟΛΙΟ, έτερον τάγμα επί ΜΕΤΣΟΡΑΒΙΑΝΗΣ (Ν.030115) και Τάγμα ΖΑΡΑ εις ΓΥΦΤΙΣΣΑ – ΜΠΟΛΙΑΝΑΝ.
– Τάγμα ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΥ της 107 Ταξιαρχίας εις στενό ΚΑΡΔΑΡΙ.
υι. Ληφθείσαι διαταγαί του ΓΕΣ
– Ελήφθη η υπ’ αρ. ΑΑΠ 4787/29-5-48 διαταγή ΓΕΣ (α/α αντ. 50) περί επιδιώξεων του Σ.Στρατού μετά την διάσπασιν της γραμμής ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2422) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265160) ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.275098) διά την εισβολήν εις το εσωτερικόν του ΓΡΑΜΜΟΥ.
– Διά της υπ’ αρ. ΑΑΠ 4788 Α /29-6-48 (α/α αντ. 51) διαθέτει εις το Σ.Στρατού την 52 Ταξιαρχίαν (έκ δύο Ταγμάτων) μόνον διά την εξασφάλισιν της περιοχής ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ.
υιι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εις το Γραφείον του Δ/τού εγένετο σύσκεψις από 1730 έως 2030 ώρας. Κατά ταύτην εξητάσθη η εξέληξις της επιχειρήσεως «ΚΟΡΩΝΙΣ». (Αντίγραφον των πρακτικών ταύτης επισυνάπτεται (α/α αντ. 52).
– Εις εκτέλεσιν της ληφθείσης μετά την σύσκεψιν αποφάσεως το Σ.Στρατού εξέδωκεν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 499 προς την ΙΙ Μερ. και 52 Ταξ. (α/α αντ. 53) περί μετακινήσεως εντός της αύριον της 52 Ταξιαρχίας (μείον Τάγμα) εκ των περιοχών ΚΑΛΟΝΕΡΙ και ΠΕΤΡΑΝΑ εις περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ προς αντικατάστασιν των τμημάτων της 22 Ταξιαρχίας και την υπ’ αρ. ΑΑΠ 500 (α/α αντ. 54) προς την ΙΙ Μεραρχίαν ίνα προπαρασκευάση αμέσως ενέργειαν διά των 21 και 22 Ταξιαρχιών προς ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ – ΖΕΡΜΑ εκδηλωθησομένην άμα έω της πρώτης Ιουλίου.
– Ομοίως εξέδωκεν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 501 (α/α αντ. 55) προς τας Ι και ΧV Μεραρχίας περί αντικαταστάσεως Τάγματος Ι Μεραρχίας της ΟΝΤΡΙΑ (Ν.265340) από Τάγματος της XV Μεραρχίας και την υπ’ άρ. ΑΑΠ 502 (α/α αντ. 56) προς την XV Μεραρχίαν ίνα διαθέση τμήματα εις Αμπελοκήπους, εις ΚΑΛΟΝΕΡΙ – ΜΠΑΡΑ και εις ΠΕΤΡΑΝΑ.
30 Ιουνίου
ι. Ι Μεραρχία
– Κατά την νύκτα 29/30 παρενοχλήθησαν τα τμήματα επί ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ από ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ και ΜΠΟΥΦΟΥ από ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
– Κατόπιν αγώνος η 51 Ταξιαρχία κατέλαβεν το ύψ. 1382 (Ν.238261) και το ύψωμα ΛΗΜΕΡΙΑ (Ν.2427)
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ενέργειαι προς ανώνυμον ΠΟΡΤΑΣ (Ν.283195) και ΚΛΕΦΤΟΒΡΥΣΗ (Ν.2817) – ύψ. 1756 (Ν.283165) λόγω ισχυρών οργανώσεων και πεισμόνου αντιστάσεως του εχθρού δεν επέτυχον κατάληψιν τούτων καίτοι ισχυρώς συνέδραμε η Αεροπορία.
– Η Μεραρχία εξέδωκε την υπ’ αρ. ΑΑΠ 47/30-6-48 διαταγήν της περί επιθέσεως κατά την νύκτα της 1-21 Ιουλίου (α) εν τη κατευθύνσει ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΠΑΝΟΥΚΛΑ – ΤΑΛΙΑΡΟΣ (β) προς κατάληψιν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – ύψ. 1772,3 (Ν.263139) και (γ) περίσχεσιν του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (α/α αντ. 57).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Συνεχίσασα την επίθεσιν της κατέλαβε την ΠΑΛΗΑ (Σ.3390) και προσέκρουσε επ’ αντιστάσεων επί ΚΟΖΙΠΟ (Σ.330868).
– Κατελήφθησαν άνευ αντιστάσεως ΚΑΝΤΗΛΑ (Σ.358852) και ΚΟΠΑΝΕΣ (Σ.3582) τμήματα ανήλθον επί ΟΡΛΙΑΚΑ προς εξερεύνησιν.
– Η Μεραρχία διά διαταγών της ελέγχει την 37 Ταξιαρχία διά την μη μετά τόλμης και επί καταλλήλων κατευθύνσεων προχώρησιν και διά της υπ’ αρ. ΑΠ 8318/30-6-48 αναφοράς της προς το Σ.Στρατού αιτείται την αντικατάστασιν του Δ/του της Ταξιαρχίας.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Κατέλαβεν ύψ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.048015), το χωρίον ΓΑΝΑΔΙΟ (Ν.045015) και την ΛΟΠΟΤΣΑΝΗΝ (0501).
– Τμήματα ωθηθέντα προς ΠΡΑΣΙΑΝΙ (Ν.084985) προσέκρουσαν κατά τας απογευματινάς ώρας επί αντιστάσεων εγκατεστημένων επί ΑΝΤΕΙΡΙΔΟΣ (Ν.068985) – (Ν.065995) επλαγιοβάλοντο δε από ύψ. 1583 (Ν.0598) ενέργεια κατ’ ύψ. 1583 παρά την επιμονή των τμημάτων μας δεν επέτυχον κατάληψιν τούτου. Κατελήφθη μόνον το ύψ. 1280 (Ν.037978).
– Ομοίως κατέλαβον το ύψ. 1264 (Ν.048958) κατόπιν αγώνος και συνέχισεν προσπάθειαν προς ΚΛΕΦΤΗ.
– Η Μεραρχία υπέβαλλεν εις το Σ.Στρατού την υπ’ αρ. ΑΠ 8501 αναφοράν της εν η εκθέτει τας απόψεις της ως προς ενέργειαν κατά ΓΥΦΤΙΣΣΑΣ και σχέσεις ταύτης με ΣΤΕΝΟ (α/α αντ. 58).
– Απώλειαι: Ν. Ο. 7 – Τ. Α. 4 – Τ. Ο. 55.
υ. VIII Mεραρχία
– Συνεχίσθη η από χθές αρξαμένη επιχείρησις προς καταδίωξις συμμοριτών προς περιοχήν ΡΕΒΕΝΙΑ (Σ.0529).
– Προσεβλήθη υπό συμμοριτών η ΜΟΝΗ ΒΕΛΑΣ (R.8574) και εγένοντο και άλλαι ενέργειαι δολιοφθοράς εις διάφορα σημεία.
– Μεραρχία διέταξε εκκένωσιν Κ. Α. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ και πύκνωσιν διά τάξεως περιοχήν ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.
– Δι υπ’ αριθ. ΑΠ 2198 αναφοράς της (α/α αντ. 69) προς Σ.Στρατού υπέβαλεν προτάσεις περί ενισχύσεως της διά 1 πεδ. Πυρ/χίας, 1 ορειβ., 1 ΜΟΚ, διάθεσιν αυτής της 71 Ταξιαρχίας και απαλλαγήν 75 Ταξ. από επιχειρήσεως β. ΑΩΟΥ.
υι. XV Μεραρχία
– Εις την ζώνην της ο εχθρός παρουσίασε μεγάλην δραστηριότητα, διαπράξεων δολιοφθοράς, προσβολής ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ, ΚΑΣΤΡΙ (Ν.5726) ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΝ (Ν.5923).
υιι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού δι’ ΑΠ 5400 διαταγής του δεν ενέκρινεν πρότασιν της VIII. Μεραρχίας ίνα αποσύρη ουχί όμως και ν’ αντικαταστήση το 583 Τάγμα από επιχειρήσεις κατά ΚΛΕΠΤΗ.
– Το Σ.Στρατού εξέδωκεν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 503 διαταγήν του προς απάσας τας Μεραρχίας διά της οποίας διαγράφει εις μίαν εκάστην αποστολάς της (α/α αντ. 59).
– Ομοίως εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς:
– Πρός την VIII Μεραρχία την υπ’ αρ. ΑΑΠ 504 δι’ ης εξουσιοδοτεί ταύτην ίνα εν απολύτω ανάγκη μετακινήσει προς ΜΠΑΝΤΟΥΜΑΝ ή ΙΩΑΝΝΙΝΑ την εν ΜΕΤΣΟΒΩ διοίκησιν της 36 Ταξιαρχίας μετά του Τάγματος της (α/α αντ. 60).
– Πρός την ΙΧ Μεραρχίαν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 505 εις απάντησιν της ΑΠ 8501 σημερινής αναφοράς της περί προθέσεως Μεραρχίας ίνα ενεργήση κατά ΣΤΕΝΟΥ (α/α αντ.
– Πρός τα Χ και ΙΙ Μεραρχίας την υπ’ αρ. ΑΑΠ 506 διαταγήν (α/α αντ. 61) περί αντικαταστάσεως του εις ύψ. 1113 (Σ.4194) Τάγματος της ΙΙ Μεραρχίας υπό τοιούτου της Χ και περί ενεργείας εις Χ Μεραρχίας προς την τοποθεσίαν ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ (2587) – ΑΝΙΤΣΑ (Σ.2795) – ΜΕΣΟΛΟΥΡΙ (Σ.3297).
1 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Γενομένης εξερευνήσεως εις περιοχήν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.247250) περισυνελέγησαν 4 οπλοπόλ. Μπρέν – 37 τυφέκια – 4 αυτόματα και αφθονία πυρομαχικών.
– Δι’ ενεργείας κατά την νύκτα 30/1 Ιουλίου κατελήφθη ο αυχήν ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.237233) και αφ’ ετέρου τα τμήματα ήχθησαν αμέσως νοτίως ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ εις (Ν.228246).
– Την 0730 ώραν ο επί αυχένος ΓΚΡΟΥΣΙΑ λόχος εδέχθη επιτυχή ισχυράν αντεπίθεσιν. Τελικώς κατόπιν σκληρού αγώνος και πολλών εναλλαγών ο αυχήν παρέμεινεν υπό την κατοχήν των τμημάτων μας.
– Απώλειαι ημετέρων χθές: Τ. Α. 1 – Τ. Ο. 1. Ο – Ν. Ο. 12 – εχθρού: Ν. Ε. 8. Π2.
– Απώλειαι Ημετέρων: Ν. Α. 2 – Ν. Ο. 1 – Τ. Ο. 36.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Διά νυκτερινής ενεργείας κατέλαβον το ανώνυμον ΠΟΡΤΑΣ (Ν.284195) απώλειαι κατά ταύτην: Η. Α. Ν. 1 – Η. Τ. Α. 2 – Η. Ν. Ο. 1 – Η. Τ. Ο. 15 και Σ. Ν. Ε. 26 Σ.Σ. 3 – Σ. Π. 3.
– Ελήφθη στενή επαφή μετά συμμοριτών επί ύψ. 1667 (Ν.275195).
– Δι’ ετέρας ενεργείας κατελήφθη κατόπιν σκληρού αγώνος ΚΛΕΦΤΟΒΡΥΣΗ (Ν.2817). Α. Η. Ν. Ο. 8 – Τ. Ο. 12 – Σ. Ν. Ε. 32.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Κατέλαβε κατόπιν αγώνος ΚΑΓΚΕΛΙΑ (Σ.315867). Απώλειαι συμμοριτών: Ν. Ε. 7 – Σ. 14 ημετέρων Τ. Ο. 4.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Κατά την νύκτα 30/1 απεκρούσθη εχθρική αντεπίθεσις από υψώματος 1583 (Ν.0598) κατά τμημάτων ΤΣΟΜΠΑΝΙ.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν εις το Σ.Στρατού την υπ’ αρ. ΑΠ 314 αναφοράν της (α/α αντ. 62) εν η εκθέτει αντιλήψεις της δι’ ών επιμένει να κατευθύνη κυρία ενέργεια την προς ΣΤΕΝΟ.

υ. VIII. Mεραρχία
– Εξηκολούθησεν από 29/Σ αρξάμενος αγών εις περιοχήν ΠΕΤΡΑ ανατραπέντων των συμμοριτών μετά πολλών απωλειών.
υι. Εχθρός
– Αί μέχρι της 1/7 πληροφορίαι περί τούτου εμφαίνονται εις την συνημμένην σύναψιν (α/α αντ. 63).
υιι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς:
– Πρός την ΙΙ Μεραρχίαν την ΑΑΠ 507 δι’ ης την ωθεί να συνεχίση προς ύψ. 1667 (ΠΟΡΤΑ) και πιέση προς ΓΟΥΠΑΤΑ διά ΚΡΙΟΝΕΡΙΟΥ.
– Πρός την Ι Μεραρχίαν την ΑΑΠ 508 ίνα μετά κατάληψιν ΓΚΡΟΥΣΙΑ κινηθή δραστηρίως προς ΓΟΥΠΑΤΑ άτινα να καταλάβη εντός της σήμερον.
– Πρός την Χ Μεραρχίαν την ΑΑΠ 509 (α/α αντ. 63) ίνα κινηθή δραστηρίως προς την τοποθεσίαν ΓΟΥΜΑΡΑ – ΑΝΝΙΤΣΑ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ. Επί ταύτης η Χ Μεραρχία απήντησε διά της ΑΠ 8352 σημερινής αναφοράς της (α/α αντ. 64).
– Πρός την VIII Μεραρχία την ΑΑΠ 511 επί της υποβληθείσης προτάσεως του ίνα η 75 Ταξιαρχία περιορισθή νοτίως ΑΩΟΥ ποταμού (α/α αντ. 65).
– Πρός τας XV Μεραρχίαν και 77 Ταξιαρχίαν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 512 ίνα από έω αύριον η 77 Ταξ. ενεργήση προς ΑΛΕΞΗ – ΒΡΥΣΗ και η XV Μερ. προς ΝΙΚΟΛΕΡΙ διά την συγκρότησιν των δυνάμεων ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
– Πρός τας VIII, ΙΧ Μεραρχίας την υπαρ. ΑΑΠ 514 διαταγήν περί λήψεως υπ’ αυτών αντιμετωπίσεως ενδεχουμένου ενεργείας συμμοριτών κατά αριστερού ΙΧ ή προς Κόνιτσαν διά της ζώνης της VIII Μεραρχίας (α/α αντ. 66).
– Την υπ’ αρ. ΑΑΠ 515 προς την Ι Μεραρχίαν ίνα κατόπιν προτάσεως της η 77 Ταξ. περιορίσθη μόνον εις ισχυράς επιθετικάς αναγνωρίσεις.
2 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Καθ’ όλην την ημέραν διεξήχθη αγών σκληρός σώματος προς σώμα και απεκρούσθησαν 4 ισχυραί αντεπιθέσεις του εχθρού.
– Ενέργεια προς ΚΟΛΟΚΥΘΑ δεν επέτυχεν ολοκλήρωση ταύτης.
– Κατά την επέλευσιν της νυκτός τα τμήματα επί ΓΚΡΟΥΣΙΑ εδέχθησαν ισχυράν αντεπίθεσιν, υποστηριζομένης υπό 3 πολυβόλα και αφθόνων όλμων, κατά μέτωπον και πλευρά εντός δασωμένης περιοχής. Λόγω δημιουργηθείσης επικινδύνου καταστάσεως διετάχθη η επάνοδος των τμημάτων επί αρχικών βάσεων εξορμήσεως.
– Απώλειαι: Τ. Α. 2 – Ν. Ο. 10 – Τ. Ο. 41.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ενεργήσασα εκ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ προς ΤΑΛΙΑΡΟΝ (Ν.255064) και υπερκερωτικώς εκ β. πρός ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.275098) επέτυχεν μέχρι της 1600 ώρας την κατάληψιν ΤΑΛΙΑΡΟΥ από (Ν.258058) μέχρι ύψ. 1436 (Ν.242084) και διά της υπερκεράσεως τα ύψ. 1671 (Ν.268118) και 1678 (Ν.263123). Ο εχθρός αντέδρασε πεισμόνως. Διμοιρία συμμοριτών εκ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ επιδιώξασα να προσβάλη τα νώτα και πλευρά των τμημάτων ύψ. 1671 απεδεκατίσθη, ομοίως επετεύχθη κατάληψις των υψωμάτων 1181 (Ν.252100) και ύψ. 1335 (Ν.257108) εν συνδέσμω μετά τμημάτων Υψ. 1678 (Ν.263123).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Κατά την νύκτα 1/2 παρενοχλήθησαν τμήματα επί ΟΜΟΡΦΗΣ ΡΑΧΗΣ (Σ.358210) εκ ΦΙΛΙΠΠΕΩΝ.
– Επιθετικαί αναγνωρίσεις προς ΣΜΙΞΙ και ΒΕΡΒΕΡΑΝ διεπίστωσαν κατοχήν αυτών.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Επανελήφθη ενέργεια προς κατάληψιν Υψ. 8583 πλήν παρά τον διεξαχθέντα σκληρόν αγώνα τούτο επετεύχθη.
– Κυκλωτική ενέργεια από Ν. του ΚΛΕΦΤΗ επέτυχεν να αχθή κατόπιν σκληρού αγώνος και άρσεως ναρκοπεδίου, μέχρι (Σ.068963) επί της οδού ΚΛΕΦΤΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ. Απώλειαι ημετέρων Ν. Α. 2 – Ν. Ο. 3 – Τ. Α. 1 – Τ. Ο. 17.
υ. VIII. Μεραρχία
– Προσεβλήθη η ημετέρα φάλαγξ εις 52 χιλμ. Οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
– Τμήματα επί ΒΙΓΛΑΣ επεμβάντα ανέτρεψαν και κατεδίωξαν συμμορίτας μετά απωλειών.
υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού.
– Το Σ.Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Πρός ΙΧ Μεραρχίαν την υπ’ αρ. ΑΠ 516 εις απάντησιν των υπ’ αρ. ΑΠ. 314 και 8501 της Μεραρχίας δι’ ης καθιστά γνωστόν ότι συμφωνεί κατ’ αρχήν και ότι μελετά σοβαρώς τας υποβληθείσας προτάσεις της (α/α αντ. 66).
– Πρός την ΙΙ Μεραρχίαν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 518 (α/α αντ. 67) ίνα επωφελουμένη της σημερινής βοηθείας να κινηθή ταχέως προς ΕΠΤΑΧΩΡΙ και ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ.
– Πρός την Χ Μεραρχίαν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 519 ίνα ωθηθή αποφασιστικώς και ταχέως προς ΑΝΝΙΤΣΑ – ΣΚΟΥΡΤΣΑ και συνδεθή μετά ΙΙ Μεραρχίας εις ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ. Συνιστάται ταχεία και αποφασιστική προχώρησις διά του δεξιού της (α/α αντ. 68).
3 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ενέργεια προς ΚΟΛΟΚΥΘΑ απέβη άκαρπος.
– Μεραρχία διέταξε αντικατάσταση 51 Ταξιαρχίας υπό 77 τοιαύτης.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Διά νυκτερινής διενεργείας κατελήφθη ύψ. 1667 (Ν.275193) – ύψ. 1681 – (Ν.276173) – Υψ. 1727 (Ν.273173) και συνεχίσθη η προχώρησις αφ’ ενός μεν προς ΚΡΥΟΝΕΡΙ εν επαφή μετά του εχθρού εις ύψ. 1582 (Ν.253207), αφ’ ετέρου δε προς ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ μετά του οποίου ελήφθη επαφή και προς ύψ. 1508 (Ν.258174).
– Διευρύνθη ο θύλαξ ΤΑΛΙΑΡΟΥ διά καταλήψεως ύψ. 1772 (Ν.264139) – Υψ. ΚΟΡΟΦΕΣ (Ν.230115) και του υψ. ΜΗΝΑΡΙΕ (Ν.2750) κατόπιν σκληρού αγώνος.
– Ενεργήθησαν επιθετικαί αναγνωρίσεις προς ΕΠΤΑΧΩΡΙ και ΖΟΥΖΟΥΛΗ.
– Συμμορίται εγκατέλειψαν κατά την παρελθούσαν νύκτα τον ΠΡΦ. ΗΛΙΑ (Ν.275098).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Απεκρούσθη εχθρική αντεπίθεσις κατά τμημάτων ΟΜΟΡΦΗΣ ΡΑΧΗΣ.
– Κατά την σημερινήν ενέργειαν κατελήφθη διά του δεξιού κατόπιν αντιστάσεως ΤΖΑΜΙ και ΒΕΒΕΡΑ.
– Το αριστερό προσέκρουσεν επί ισχυρών αντιστάσεων επί ΣΜΙΞΙ και ΜΑΝΤΗΛΙΤΣΑ (Σ.2888).
– Απώλειαι: Α. Τ. 2 – Ν. Ο. 3 – Τ. Ο. 11.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Κατά την νύκτα εχθρική αντεπίθεσις κατά τμημάτων ΤΖΟΜΠΑΝΗ αποκρουσθείσα.
– Ενέργεια κατά ανωνύμου ΚΛΕΦΤΗ επέτυχεν κατάληψιν τούτου.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Πρός την ΙΙ Μεραρχίαν την ΑΑΠ 522 δι’ ης διετάσσει ίνα η Μεραρχία εκμεταλλευόμενη την προ του μετώπου της γενικήν σύμπτυξιν του εχθρού να ωθηθή αποφασιστικώς και ταχέως εις περιοχήν Δυτικής συμβολής (Ν.195100) (α/α αντ.70).
– Πρός την Χ Μεραρχία την υπ’ αρ. ΑΑΠ 521 ίνα κινηθή ταχέως και απφασιστικώς ιδία διά του δεξιού, κατόπιν της συμπτύξεως του εχθρού προ του μετώπου της ΙΙ Μεραρχίας. (α/α αντ. 71)
– Πρός την Ι Μεραρχίαν την υπ’ αρ. ΑΠ 5477 ίνα εκμεταλλευθή κίνησιν ΙΙ Μεραρχίας από ΚΡΙΟΝΕΡΙ προς ΓΟΥΠΑΤΑ.
4 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Συνέχισεν την προσπάθειαν του και κατέβαλεν διά του δεξιού της το ύψ. 1582 (Ν.253207) και είτα προσέκρουσεν επί αντιστάσεων επί ΓΟΥΠΑΤΑ.
– Κατέλαβεν ομοίως το ύψ. 1508 (Ν.258174) και ΤΣΟΥΚΑ (Ν.243163). Επί πλέον από ΚΟΡΥΦΕΣ κατέλαβεν ύψ. ΣΜΑΡΑ (Ν.2213).
– Ισχυρά επιθετική αναγνώρισις εξ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ προς ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ευρέθη προ ισχυράς εχθρικής αντιστάσεως.
– Εις το αριστερόν ευρίσκεται εν επαφή μετά του εχθρού εις περιοχήν ΣΑΡΜΑΤΖΑΣ.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ανατρέπουσα διαδοχικάς αντιστάσεις κατέλαβε ύψ. 1160 (Σ.372973) – ΣΚΑΛΑ (Σ.360973) – ύψ. 1173 (Σ.350972) και τας εσπερινάς ώρας κατόπιν σκληρού αγώνος το ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ (Σ.328990).
– Τάγμα (μείον Διλοχία) 36 Ταξιαρχίας κινηθέν εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ κατέλαβεν ΤΣΟΥΚΑΡΟΖΑ (Σ.9771).
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Εχθρική αντεπίθεσις κατά τας πρωινάς ώρας κατά τμημάτων μας επί ανωνύμου ΚΛΕΦΤΗ ανέτρεψεν ταύτα.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Διά της υπ’ αρ. ΑΑΠ 530 διαταγής του (α/α αντ. 72) προς ΙΙ και Χ Μεραρχίαν διά τον συντονισμόν των ενεργειών του κατά την 5 και 6 Ιουλίου.
5 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχίαν διέταξεν την κίνησιν του 501 Τ. Π. ίνα αχθή εις ΚΡΙΟΝΕΡΙ εις την διάθεσιν της 52 Ταξιαρχίας δι’ ενέργειαν κατά ΓΟΥΠΑΤΑ -ΓΚΡΟΥΣΑ.
– Ομοίως διέταξε την 77 Ταξιαρχίαν ίνα μελετήση και προπαρασκευάση αντεπιθετικήν ενέργειαν από ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ προς κατάληψιν ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗΣ – ΓΚΡΟΥΣΙΑ.

ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν το αξιόλογον. Αγώνες περί ΜΠΝΑΡΙ – ΣΑΡΜΑΝΤΣΑ άνευ αξίας.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Αγώνες περί το ΚΟΥΜΕΝΤΖΙ (Σ.328990).
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία υπέβαλε τας ΑΠ 8567 (α/α αντ. 73) και ΑΠ 8570 (α/α αντ. 74) δι’ ων επιμένει επί ενεργείας κατά ΣΤΕΝΟΥ.
υ. VIII. Μεραρχία
– Συνεχίζεται η εκκαθάρισις ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Σ.1023).
υι. Εχθρός
– Διεπιστώθησαν τα κάτωθι:
– 102 Ταξιαρχία εκ τριών ταγμάτων (ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ – ΓΡΕΒΕΛΙΩΤΗ – ΜΑΛΕΤΣΙΧΟΥ) και τριλοχίαν Αξ/κών επί ΚΑΜΕΝΙΚ – ΓΚΟΡΙΟ – ΚΑΡΔΑΡΙ – ΣΤΕΝΟ – ΜΕΤΣΟΡΑΜΠΙΑΝΙ.
– Ταξιαρχία ΥΨΗΛΑΝΤΗ μετά ΖΩΗ εις περιοχήν ΦΟΥΡΚΑΣ.
– Τάγμα ΖΑΡΑ εις ΜΠΟΛΙΑΝΑΝ Τάγμα ΕΡΜΗ εις ΓΥΦΤΙΣΣΑ.
– Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (της 102 Ταξ.) επί ΚΛΕΦΤΗ.
– 105 Ταξιαρχία με τάγμα ΘΥΜΙΟΥ εις ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ. Τάγματα ΑΛΕΥΡΑ και ΜΑΚΕΔΟΝΑ περιοχήν ΠΡΑΣΙΑΝΙ (Σ.085985).
– 16 Ταξιαρχία εις ΡΑΧΗ ΓΙΟΡΤΣΑ (Ν.24010 με τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – ΚΟΥΡΟΥΝΑ – ΣΜΙΞΙ, Τάγμα ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ εις περιοχήν ΜΑΝΤΗΛΙΤΣΑ (Σ.2988) – ΜΠΟΤΣΑ (Σ.2788).
υιι. Διαταγαί του ΓΕΣ
– Ελήφθη η υπ’ αρ. ΑΑΠ 4797 Α Διαταγή δι’ ης δίδονται οδηγίαι διά την συνέχισιν της επιχειρήσεως ‘ ‘ ΚΟΡΩΝΙΣ’ ‘ (α/α αντ. 75).
– Επί πλέον έλαβεν χώραν σύσκεψις εν τω Γραφείω του Δ/τού του Σ.Στρατού τα πρακτικά της οποίας εμφαίνονται εις το συνημμένον αντίγραφον (α/α αν. 76).
6 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν αξισημείωτον.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Εις το αριστερόν κατελήφθησαν ΣΑΡΜΑΝΤΣΑ και ΧΟΝΔΡΑ ΔΕΝΔΡΑ.

ιιι. Χ Μεραρχία
– Συνεχισθείσης από πρωίας της προσπαθείας κατελήφθησαν διαδοχικώς κατόπιν αγώνος ΣΤΑΥΡΟΣ (Ν.283014) και ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ μέχρι ύψ. 1309.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Απεκρούσθη ισχυροτάτη νυκτερινή επίθεσις των συμμοριτών και ΤΣΟΜΠΑΝΙ – ΛΟΠΟΣΤΑΝΙ από Ν. Α. και Β. διεξήχθη σκληρός αγών μέχρι της 0300 ώρας.
υ. VIII. Μεραρχία
– Συνεχίσθη η επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΞΕΡΟΥΒΟΥΝΙΟΥ επιτυχώς.
υι. XV Mεραρχία
– Επιθετικαί αναγνωρίσεις προς ΙΕΡΟΠΗΓΗ (Ν.2049), ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ (Ν.3649) και ΜΑΛΙΜΑΔΙ (Ν.3950) διεπίστωσεν κατοχήν αυτών.
υιι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς:
την υπ’ αρ. ΑΑΠ 537 διαταγήν προς τας ΙΙ και Χ Μεραρχίας ίνα προ έω αύριον ενεργήσωσιν αιφνιδιαστικώς αι μεν ΙΙ προς ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ή ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ – ΛΕΥΚΑΔΙΑ (Ν.215035) η δε Χ Μεραρχία επί κατευθύνσειν ΡΑΧΗ ΓΙΟΤΣΑ (Ν.2401 – ΒΟΥΖΙΟΝ (Ν.1901) (α/α αντ. 77).
– Την ΑΑΠ 538 προς Χ Μεραρχίαν (α/α αντ. 78) ίνα ωθήση ταχύτατα την 37 Ταξ. προς ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ – ΡΑΧΗ ΓΙΟΤΣΑ.
– Την ΑΑΠ 539 δι’ ης ανετίθεται διοίκησις 32 Ταξιαρχίας εις Συνταγμ ατάρχην Πετρόπουλον του Ταξ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ αντικατεσταθέντος κατόπιν προτάσεως της ΙΙ Μεραρχίας.
– Την υπ’ αριθ. ΑΑΠ 545 προς τας Ι και ΙΙ Μεραρχίας ίνα η μεν ΙΙ Μεραρχία επιτεθή οπωσδήποτε αύριον (α) εκ ΚΥΨΕΛΗΣ προς ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΓΑ – ΓΟΥΠΑΤΑ και (β) εκ ύψ. 1582 προς ΓΟΥΠΑΤΑ, η δε Ι Μεραρχία εκμεταλλευόμενη ενέργεια της ΙΙ Μερ. επιτεθή εκ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ προς κατάληψιν ΓΚΡΟΥΣΙΑ.
7 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
– Η Μεραρχία διά της υπ’ αρ. ΑΠ 1810 αναφοράς της αναφέρει (α/α αντ. 79) ότι ενέργεια κατά ΓΟΥΠΑΤΑ ενεργηθή από 0100 ώρας της αύριον και ότι ελιγμός διά ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΓΑ είναι αδύνατος.
– Ομοίως η Μεραρχία εξέδωκεν τας ΑΑΠ 60 και 62 Δ/γάς της προς τας 21 και 22 Ταξιαρχίας ίνα εντός της νυκτός επιτεθώσι η μεν 21 Ταξιαρχία εν τη κατευθύνσει ΣΜΑΡΑ – ΠΑΥΛΑ – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ η δε 22 Ταξιαρχία επί τη κατευθύνσει (α) ΤΑΛΙΑΡΟΣ – ΠΡΦ. ΗΛΙΑ (Ν.196080) και (β) ΤΑΛΙΑΡΟΣ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Απεκρούσθη νυκτερινή επίθεσις του εχθρού κατά τμημάτων επί ΣΤΑΥΡΟΥ.
– Συνεχισθείσης σήμερον προσπαθείας κατόπιν αγώνος ήχθη επί υψώματος ΣΤΟΤΑΜΣ (Ν.250012). Απώλειαι: Ν. Α. 2 – Τ. Α. 2 – Ν. Ο. 3 – Τ. Ο. 29.
– Η Μεραρχία, δι’ ΑΠ 8507 αναφοράς της ηττήσατο ίνα συνεχίση προσπαθείας πέραν (Ν.250012) μη συνεχισθή προ λήψεως νέας διατάξεως ήτοι την 9 Ιουλίου καθόσον τα επί άνω θέσεως τμήματα δοκιμάζοντο σκληρώς βαλλόμενα πανταχόθεν. Ανωτέρα πρότασις ενεκρίθη υπό του Σ.Στρατού.
– Η Μεραρχία δι’ ΑΠ. 8478 αναφοράς της ανέφερεν ότι μεταφορά απάντων των τμημάτων της Μεραρχίας ανατολ. ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ συνετελέσθη μέχρι εσπέρας 6 Ιουλίου.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Διά της υπ’ αρ. ΑΑΠ 554 διαταγής του (α/α αντ. 80) προς τας VIII. και ΙΧ Μεραρχίας διετάχθη αναστολή επιχειρήσεως κατά ΚΛΕΦΤΗ. Η ΙΧ Μεραρχία ν’ αναφέρη πότε θα είναι εις θέσιν να ενεργήση κατά ΜΠΟΛΙΑΝΑ – ΓΥΦΤΙΣΣΗΣ.
8 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Το δεξιόν εξορμήσαν από της νυκτός εκ του ύψ. 1582 (Ν.253206) προς 1632 (Ν.240217) κατόρθωσεν να αφιχθή μέχρις ανωνύμου (Ν.242212) πλήν απεσύρθη εις αρχικάς του θέσεις λόγω συγκεντρώσεως εχθρικών πυρών εκ διαφόρων κατευθύνσεων επί του στενού και ακαλύπτου εδάφους του ανωνύμου.
– Εις το αριστερόν εξορμήσασα εκ ΤΑΛΙΑΡΟΥ και ΣΜΑΡΑΣ προς ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ – ΠΡΦ. ΗΛΙΑ (Ν.215070) προσέκρουσεν επί απροσίτων κεκαλυμμένων εδαφών ισχυρώς κατεχομένων και έλαβεν επαφήν μετά αυτών. Προκεχωρημένα τμήματα απεσύρθησαν επί ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟ ρεύματος.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν προς το Σ.Στρατού την ΑΠ 1836 αναφοράν της περί των δυσχερειών της επιθέσεως από ύψ. 1582 προς ύψ. 1632 κατόπιν της σημερινής επιθέσεως (α/α αντ. 81).
– Η Μεραρχία εξέδωκε την υπ’ αρ. ΑΠ 1819 (α/α αντ. 82) περί αναστολής επιχειρήσεως προς ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ και διά της υπ’ αρ. ΑΠ 1839 αναφοράς της εις το Σ.Στρατού ανέφερεν ότι αύριον αι Ταξιαρχίαι θ’ ασχοληθώσιν εις αναπροσαρμογάς διατάξεως. Συνέχισις επιθέσεως θα λάβη χώραν την 10 Ιουλίου.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν το αξιόλογον.
– Εξέδωκεν την υπ’ αρ. ΑΠ 8528 διαταγήν της (α/α αντ. 82) περί ενεργειών της δι’ αύριον.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Διετάχθη μετακίνησις μιάς πυρ/χίας Μ. πυρ/κού εκ ζώνης ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ εις διάθεσιν ΙΙ Μεραρχίας.
– Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Πρός ΙΙ και Ι Μεραρχίας την ΑΑΠ 556 διαταγήν περί ενεργειών των εις τον χώρον ΓΟΥΠΑΚΑ (α/α αντ. 84).
– Πρός την ΙΙ Μεραρχίαν την ΑΑΠ 558 περί ενεργεία της εις περίπτωσιν δυσχερούς καταλήψεως ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (α/α αντ. 85).
– Πρός τας Ι και ΙΙ Μεραρχίας την ΑΑΠ 557 δι’ ης το 501 Τάγμα εις περιοχήν ΠΟΡΤΑΣ τίθεται υπό τας διαταγάς της ΙΙ Μεραρχίας.
– Πρός την ΙΧ Μεραρχίαν την υπ’ αρ. ΑΑΠ 559 περί των μειονεκτημάτων της επιχειρήσεως κατά ΣΤΕΝΟ (α/α αντ. 86).
– Πρός την ΙΙ Μεραρχίαν την ΑΑΠ 560 περί διακοπής επιχειρήσεως κατά ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (α/α αντ. 87).
– Πρός την Χ Μεραρχία την ΑΑΠ 562 περί αναστολής ενεργείας της προς ΡΑΧΗ ΓΙΟΤΣΑ μέχρι νεωτέρας διαταγής (α/α αντ. 88).
– Πρός το ΓΕΣ την ΑΑΠ 563 αναφοράν περί του λαβόντος σήμερον αγώνος εις την ζώνην ΙΙ Μεραρχίας και των διαταγών ας εξέδωκεν διά την συνέχισιν (α/α αντ. 89).
– Πρός την XV Μεραρχίαν την ΑΠ 5633 διαταγήν του (α/α αντ. 90) δι’ ενέργειαν κατά φάλαγγος συμμοριτών εις την περιοχήν ΒΕΝΤΖΙΩΝ.
υι. Εχθρός
Διεπιστώθησαν
– Ταξιαρχία ΠΕΤΡΙΤΙ εις περιοχήν ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ (Ρ.8286). Μέχρι ΛΙΠΑ (R.9027).
– Ταξιαρχίαι ΠΥΘΑΓΟΡΑ μετά τάγμα ΠΡΙΚΟΥ και Ταξιαρχία ΜΠΑΤΕΚΟΥ με τάγματα ΚΟΥΡΤΙ και ΛΙΑΚΟΥ ανατολικώς ΑΡΑΧΘΟΥ από ΚΙΑΦΑ (Σ.1529) μέχρι ΚΡΙΟΝΕΡΙ (Σ.1714).
– Τάγμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ταξ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ) εις ΠΕΝΤΟΛΑΚΚΟ (R.9618).
– Ταξιαρχία ΦΕΡΡΑΙΟΥ μετά τάγματα ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και 250 αόπλους και μεταγωγικά κατευθύνθη προς ΜΟΝΗΝ ΖΑΒΟΥΡΔΑΣ (Σ.8780).
9 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Πυρ/κόν συμμοριτών εκ ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ (Σ.2968) παρενόχλησεν τμήματα επί ΣΑΡΜΑΤΣΑΣ και ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν εις το Σ.Στρατού την ΑΑΠ 65 αναφοράν της (α/α αντ. 91) εν η εκθέτει τας αντιλήψεις της κατόπιν αναγνωρίσεως προς κατάληψιν της γραμμής ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ (Ν.2103) – ΛΕΥΚΑΔΙΑ – ΓΑΒΡΟΣ (Ν.1906) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.1908) – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Παρενόχλησις τμημάτων επί ΡΑΓΙΟΤΣΑ υπό εχθρικού πυρ/κού.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Παρενόχλησις τμημάτων επί (Ν.0501) ΛΟΠΟΤΣΑΝΙ εκ ΓΥΦΤΙΣΣΑΣ.
– Ι Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΠ 66 αναφοράν της (α/α αντ. 92) περί της προπαρασκευαζομένης κατά ΜΠΟΛΙΑΝΑ επιχειρήσεως.
υ. VIII. Μεραρχία
– Συνετελέσθη η από χθές αρξαμένη εκκαθάρισις ΠΩΓΩΝΙΟΥ.
υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς:
– Πρός τας ΙΙ και Χ την ΑΑΠ 564 δι’ ης εγκρίνει πρότασιν της ΙΙ Μεραρχίας περί ενάρξεως επιχειρήσεως προς κατάληψιν γραμμής ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ – ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ την 11 Ιουλίου, ήτις θα συγχρονισθή με Χ Μεραρχία (α/α αντ. 93).
– Πρός τας Μεραρχίας Ι, ΙΙ, Χ, ΙΧ, VIII., XV τας ΑΑΠ 565 οδηγίας της (α/α αντ. 94) δι’ ών καθορίζει τας αποστολάς των κατόπιν της ΑΑΠ 4795 (5 – 7 – 48) διαταγής του ΓΕΣ (α/α αντ. 94).
– Πρός την ΙΙ Μεραρχίαν την ΑΑΠ 568 δι’ ης γνωρίζει ότι Ι Μεραρχία θα ενεργήση αύριον κατά ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ότι δέον να βάλη κατά του ύψ. 1632 (Ν.240216) κατόπιν συνεννοήσεως μετά της Ι Μεραρχίας, δι’ όλου του δυναμένου να βάλη πυρ/κού της.

10 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Εκδηλωθείσα ενέργεια προς ΚΟΛΟΚΥΘΑ – ΚΡΟΥΣΙΑ επέτυχεν την ολοκλήρωσιν της ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ διά καταλήψεως του τελευταίου υψώματος (Ν.227238) και την προώθησιν των τμημάτων επί της γραμμής (Ν.233237) – (Ν.234236) – (Ν.237230) – (Ν.238226) εν στενωτάτη επαφή μετά του εχθρού διεκδικήσαντος πεισμόνως το έδαφος και αντιδράσεως διά επανειλημμένων ισχυρών αντεπιθέσεων μέχρις επελεύσεως του σκότους.
– Απώλειαι εχθρού: Μ. Ε. 38 – Σ.Σ. 2 – Σ. Π. 9 περιήλθον εις χείρας μας 6 βαρέα πυροβόλα, 4 μυδράλλια, 2 μπρέντ, 2 ατομικοί όλμοι, 20 αυτόματα, 33 τυφέκια.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Πρός ΙΧ Μεραρχία την ΑΑΠ 571 επί σημερινής της προτάσεως δι’ ης γνωρίζεται ότι διά τον συγχρονισμόν διετάχθη η ενέργεια των ΙΙ, ΙΧ και Χ Μεραρχιών 11-12 Ιουλίου κατά την νύκτα.
– Πρός την VIII. Mεραρχία την ΑΑΠ 569 δι’ ης γνωρίζεται ότι εγκρίνει ΓΕΣ και κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Δ/τού του ΑΣΣ η 71 Ταξιαρχία τίθεται τακτικώς υπό τας διαταγάς δι’ εξόντωσιν συμμοριτών περιοχής ΑΡΤΗΣ.
– Πρός την ΙΙ Μεραρχίαν τας ΑΑΠ 576 και 577 ίνα από των πρώτων πρωϊνών ωρών κατευθύνει τάγμα προς ΓΟΥΠΑΤΑ δι’ εκμετάλλευσιν ενεργείας Ι Μεραρχίας προς ΓΟΥΠΑΤΑ – Υψ. 1632.
υι. Εχθρός
– Διεπιστώθη εμφάνισις αρχηγείου ΡΟΥΜΕΛΗΣ Ταξιαρχίας ΒΣΕ με τάγμα ΠΕΡΙΚΛΗ και ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ και λόχου της 138 Ταξιαρχίας συνολικής δυνάμεως 500 ενόπλων και 500 αόπλων εις περιοχήν ΔΙΜΑΡΙΟΥ (Χ.2391) – ΧΩΣΙΑΝΑ (Χ.1989).

11 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Καθ’ όλην την νύκτα και μέχρι της 1100 σήμερον ισχυρά απασχόλησις δι’ αντεπιθέσεων και πυρών, ου ένεκεν ηναγκάσθη να συμπτυχθή από (Ν.238226) εις (Ν.237233).
– Η Μεραρχία υπέβαλεν εις το Σ.Στρατού την υπ’ αρ. ΑΠ Φ.55/ 159 αναφοράν της (α/α αντ. 95) δι’ ης εκθέτει την κατάστασιν της Μοιραρχίας και τας ανησυχίας αυτής κατόπιν της ΑΑΠ 580 σημερινής διαταγή του Σ.Στρατού.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν εις το Σ.Στρατού την ΑΠ 8583 αφοράν περί υποστηρίξεως της Μεραρχίας αύριον διά πυρ/κού και αεροπορίας (α/α αντ. 96).
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
υ. VIII. Μεραρχία
– Κατελήφθη κατόπιν αγώνος σκληρού Β. κορυφή ΖΕΡΒΟ (R.9508).
– Κατά την νύκτα 11/12 Ιουλίου διακοσιομελής συμμορία προσέβαλεν την ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ.
– Η Μεραρχία υπέβαλε την ΑΠ 2538 αναφοράν της (α/α αντ. 97) προς ΓΕΣ /Α1 περί άνευ περιορισμών υπαγωγής της 71 Ταξιαρχίας υπό τας διαταγάς της.
υι. XV Μεραρχία
– Η Μεραρχία υπέβαλε εις το Σ.Στρατού την ΑΠ 52690 αναφοράν της εις απάντησιν σχετικής σημερινής διαταγής του Σ.Στρατού περί διαθέσεως ενός Τάγματος εις το ύψ. 1170 εν τη ζώνη της Ι Μεραρχίας (α/α αντ. 98).
υιι. Ενέργεια του Σ.Στρατού
– Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς προς την Ι Μεραρχίαν την ΑΑΠ 580 διαταγήν του περί αναπληρώσεως των απωλειών της Μεραρχίας και αναλήψεως υπ’ αυτής των δύο Ταγμάτων της εκ της περιοχής ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΜΠΟΥΦΟΣ (α/α αντ.).
 Πρός την XV Μεραρχία την ΑΑΠ 581 ίνα διαθέση εις περιοχήν υψ. 1170 (Ν.2828) επί 5θήμερον ένα Τάγμα δι’ απαγγίστρωσιν εκείθεν ετέρου Τάγματος της Ι Μεραρχίας.
12 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ενεργήσασα (α) διά του αριστερού της ΖΟΥΖΟΥΛΗ (Ν.255047) προς ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ (Ν.2103) και (Ν.2105) προσέκρουσεν επ’ αντιστάσεων εις (Ν.214034) – (Ν.2105), κατόρθωσε δε κατόπιν σκληρού αγώνος να καταλάβη (Ν.213032) και να λάβη στενήν επαφή με ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ. Βορειότερον κατέλαβεν την γραμμήν (Ν.208040) – (Ν.2105). (β) διά του δεξιού της εκ ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (Ν.2208) προς ύψ. 1296 (Ν.2206) και ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (19708) προσέκρουσεν επί ισχυρώς οργανωμένης τοποθεσίας στοιχιζομένης επί (Ν.2105) – (Ν.226058) – (Ν.221072) – (Ν.1980075) (Ν.197081) μεθ’ ης ευρίσκεται εν επαφή κατέχουσα το (Ν.206059) – (Ν.203072) – (Ν.201076).
– Απώλειαι: Τ. Α. 1 – Ν. Ο. 16 – Τ. Ο. 92 – Τ. Ο. 5.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Εις το αριστερόν εξορμήσασα εκ ΣΤΑΥΡΟΥ (Ν.2300) και ύψ. 1309 (Ν.283010) προς ύψ. 1615 (Ν.271999) προσέκρουσεν επ’ ισχυρών αντιστάσεων επί του υψ. 1615 μετά του οποίου ευρίσκεται εν στενή επαφή.
– Εις το δεξιόν εξορμήσασα εκ ΛΥΚΟΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ (Ν.2703) προς ΡΑΧΗΝ ΓΙΟΤΣΑ προσέκρουσεν επ’ οργανωμένης τοποθεσίας στοιχιζομένης διά ύψ. 1410 (Ν.245007) – (Ν.243012) -ύψ. 1442 (Ν.237013) μεθ’ ο ευρέθη εν στενή επαφή διεξάγουσα σκληρόν αγώνα κατά μέτωπον και ελισσομένη διά ΚΑΚΑΒΑ (Ν.230025) προς (Ν.297018) εν συνεργασία μετά του αριστερού της ΙΙ Μεραρχίας κατεχούσης το ανώνυμον (Ν.223027). Κατά την μάχην ταύτην εφονεύθη ο Δ/τής 35 Ταξιαρχίας Ταξίαρχος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κων. συνεχισθείσης της προσπαθείας κατελήφθη εν τέλει η ΡΑΧΗ ΓΙΟΤΣΑ.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Εις περιοχήν ΚΛΕΦΤΗ κατέλαβεν το ανώνυμον (Ν.053973) κατόπιν σκληρού αγώνος όπερ διετήρησε παρά σφοδράν αντεπίθεσιν του εχθρού.
– Εις την περιοχήν ΜΠΟΛΙΑΝΑΣ ενήργησε (α) προς ύψ. 1064 (Ν.065040) άπερ κατέλαβεν πλήν όμως ηναγκάσθη να το εγκλαταλείψη λόγω αντιπεθέσεως εξ ύψ. 1364 (Ν.076041) (β) προς ύψ. 1061 (Ν.052047) όπου επροχώρησε ολίγον λόγω αντιστάσεων και εδαφικών δυσχερειών (γ) προς ΔΕΣΜΙΤΣΑ (Ν.0407) όπου κατέλαβεν το ύψ. 949 (Ν.038068) και (Ν.050075) και συνέχισεν κίνησιν προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.055073). Διά καλυπτικών ενεργειών (Α/ εις το αριστερόν κατέλαβεν ΜΟΚΟΛΙΒΟ (Ν.0010) όπου απώλεσεν λόγω αντεπιθέσεως και (Ν.025085) (β) εις το δεξιόν προς ΜΠΙΓΚΙΟΖΙ (Ν.0900) έφθασεν εις ύψ. 1165 (Ν.075005).
– Γενικώς η επίθεσις κατά ΜΠΟΛΙΑΝΑΣ συνήντησεν δυσμενείς εδαφικάς συνθήκας και πείσμονα αντίστασιν του εχθρού.
υ. VIII. Μεραρχία
– Τμήματα κατέλαβον ΖΕΡΒΟ (R.9508) άνευ αντιστάσεως.
υι. XV Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
υιι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκε την υπ’ αρ. ΑΑΠ 584 διαταγήν του (α/α αντ. 100) προς τας Χ και ΙΙ Μεραρχίας περί των αποστολών των δι’ αύριον.
13 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Κατά την νύκτα απόκρουσις ισχυρών εχθρικών αντεπιθέσεων ιδία εις περιοχήν ΛΕΥΚΑΔΙΑ – ΚΑΚΑΒΑ.
– Κατελήφθη η ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ ως και το συγκρότημα υψωμάτων ΓΑΒΡΟΥ (Ν.193065) και ανώνυμα ανατολικώς ύψ. 108 (Ν.197074).
– Απώλειαι συμμοριτών: Ν. Ε. 31 – Σ. 8 – Π. 10.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Κατά την νύκτα απεκρούσθησαν αντεπιθέσεις κατά περιοχής ΡΑΧΗΣ ΓΙΟΤΣΑΣ.
– Πρωϊνή ενέργεια εκ ΚΑΤΑΒΑ επέτυχεν κατάληψιν συγκροτήματος υψωμάτων (Ν.223015) και συνεχίζεται προς ύψ. 1786 (Ν.215008).
– Επί αντιρείδος ΡΑΧΗΣ ΓΙΟΤΣΑΣ κατελήφθη Υψ. 1410 και διεξάγεται αγών εις ύψ. 1422 (Ν.237015).
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Απεκρούσθησαν αντεπιθέσεις εχθρικαί κατά ύψ. 949 (Ν.038068) και ύψ. 747 (Ν.055085).
– Τμήμα ενεργειών προς ΠΡΦ. ΗΛΙΑ (Ν.055072) λόγω πλαγιοκοπήσεως εκ Β. και ΒΑ συνεπτύχθη εις ΣΟΥΡΣΚΑ (Ν.1408).
– Απώλειαι συμμοριτών κατά χθεσινούς αγώνας: Ν. Ε. 60 – Σ. 6. – Π. 10 και πολλά υλικά.
– Κατελήφθη το ύψ. 1583 (Ν.5098) εγκαταληφθέντος υπό του εχθρού.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν εις το Σ.Στρατού την ΑΠ 8819 αναφοράν της εν η εκθέτει τα συμπεράσματά της εκ του περί την ΜΠΟΛΙΑΝΑ αγώνος και τας μελλοντικάς προθέσεις της (αντίγραφα 101).
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξέδωκεν την ΑΑΠ 585 διαταγήν της προς την Ι Μεραρχίαν περί ενεργείας της κατά ανωνύμου (Ν.224232) ΓΚΡΟΥΣΙΑ – (Ν.222227) (α/ααντ.102).
υι. Εχθρός
– Διεπιστώθη παρουσία Ταξιαρχίας ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ με τάγματα ΛΙΑΚΟΥ και ΚΟΥΡΤΗ και Ταξιαρχίας ΠΥΘΑΓΟΡΑ με τάγμα ΠΡΙΚΟΥ εις περιοχήν ΤΟΥΡΛΑ (Σ.1001) – ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ (Σ.0606) – ΠΙΣΤΙΑΝΑ (Σ.1109).
– Αί δυνάμεις αρχηγείου ΡΟΥΜΕΛΗΣ εκινήθησαν εκ περιοχής ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ προς Β. και διά ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ (Σ.3022) – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ (Σ. 2630) κατευθύνθησαν προς ΧΑΛΙΚΙ.
14 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν αξιοσημείωτον.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Κατελήφθησαν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.197080) και ΚΟΥΤΣΗΡΟ (Ν.1910) άνευ αντιστάσεως.
– Επιθετικαί αναγνωρίσεις προς ΤΣΟΥΚΑ (Ν.1904) και ΠΑΝΑΓΙΑ (Ν.1807) διεπίστωσαν κατοχήν των.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ενέργεια προς ύψ. 1615 επέτυχεν κατάληψιν ύψ. 1505 (Ν.268003) κατόπιν σκληρού αγώνος.
– Ενέργεια προς ύψ. 1786 – (Ν.214007) επέτυχεν κατάληψιν του αμέσως ΒΑ. ανωνύμου του εχθρού εις πεισμόνως ανθισταμένου προσπάθεια παρακάμψεως του και ενέργεια προς ύψ. 1810 (Ν.223007) εν συνδυασμώ με ενεργείας εκ ύψ. 1474 (Ν.2103) επλαγιοβλήθη εκ 1786.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Επίθεσις του εχθρού από 2130 ώρας μέχρι 0200 σήμερον κατά ΔΙΣΛΙΤΣΑ (Ν.0407) απεκρούσθη.
– Επιθετικαί ενέργειαι προς ύψ. 1206 (Ν.053068) ύψ. 1061 (Ν.052047) και ύψ. 1364 (Ν.076042) έσχον μικράν πρόοδον λόγω αντιδράσεως εχθρού.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 586 προς την ΙΙ Μεραρχίαν (α/α αντ. 103) περί εκμεταλλεύσεως της δυσχερούς θέσεως του εχθρού κατόπιν της διασπάσεως της τοποθεσίας ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ – ΒΟΥΖΙΟΝ.
– Επί ταύτης η Μεραρχία απήντησεν διά της ΑΠ 1942 (α/α αντ. 104) αναφοράς της δι’ ης αναφέρει ότι ο εχθρός κατέχει την γραμμήν ΤΣΟΥΚΑ (Ν.1303) – ΠΑΝΑΓΙΑ (Ν.1807) Γκρίπομαν (Ν.172078).
– Την ΑΑΠ 587 προς Χ Μεραρχίαν ίνα και αύτη επίσης εκμεταλλευθή δυσχερή θέση του εχθρού (α/α αντ. 105).
– Την ΑΑΠ 588 προς την ΙΧ Μεραρχίαν ίνα πιέση ισχυρώς προς την κατεύθυνσιν ΜΠΟΛΙΑΝΑ – ΓΥΦΤΙΣΣΑ κατόπιν της συμπτύξεως του εχθρού προς προ του μετώπου δύο Μεραρχίας (α/α αντ. 106).
– Την ΑΑΠ 592 προς όλας τας Μεραρχίας (α/α αντ. 107) ίνα περιορισθώσιν αι καταναλώσεις πυρομαχικών πυρ/κού.
υι. Ληφθείσαι Διαταγαί ΓΕΣ
– Η υπ’ αρ. ΑΑΠ 4799 Α/14-7-48 δι’ ης παρέχονται οδηγίες διά την συνέχισιν της ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ προς ολοκλήρωσιν του αντικειμενικού σκοπού της αποφάσεως (ως ΑΑΠ 4797 Α/5-7-48 διαταγή και εν συνεχεία προς τας κατευθύνσεις (α) ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (Ν.9605)-ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0314) – ΚΙΑΦΑ (Ν.0824) και (β) ΜΠΟΥΦΙ (Ν.2331) – ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.2234) – ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.1936) (α/α αντ. 108).
– Η υπ’ αρ. ΑΑΠ 5970 Α/14-7-48 περί οργανώσεως της διοικήσεως β φάσεως ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ διά της εισόδου και της Διοικήσεως του Α΄ΣΣ από 20 Ιουλίου εις την διεύθυνσιν του αγώνος εν τη ζώνη ΗΠΕΙΡΟΥ (α/α αντ. 109).
15 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν αξιοσημείωτον.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Πλευρικαί ενέργειαι εκ ΠΕΤΡΑΣ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ προς 1610 (Ν.205023) επέτυχαν την κατάληψιν του εχθρού αντιδράσαντος διά ανεπιτυχούς αντεπιθέσεως.
– Επί λοιπού μετώπου επιθετικαί αναγνωρίσεις.
– Απώλειαι Η: Ν. Α. 2 – Ν. Ο. 3 – Τ. Ο. 20 συμμοριτών Ν. Ε. 32 – Σ.Σ. 3 περιήλθον εις χείρας μας 6 μπρέντ, 3 μυδράλλια, είς όλμος Γερμανικός, είς όλμος ατομικός κλπ.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Δύο διαδοχικαί προσπάθειαι προς κατάληψιν Υψ. 1786 (Ν.214007) δεν έσχον επιτυχίαν λόγω πείσμονος αντιστάσεως του εχθρού και πλευροκοπήσεως εξ ύψ. 1810 (Ν.203008) και ΚΥΡΚΟΥΡΙ (Ν.215995).
– Απώλειαι Η: Ν. Ο. 3 – Τ.Α. 2 – Τ. Ο. 10.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν εις Σ.Στρατού την ΑΠ. 8612 αναφοράν της περί δυσχερειών ενεργείας κατά ύψ. 1786 και ύψ. 1810 αιτείται έγκρισις εκδηλώσεως ενεργείας την 17 Ιουλίου αφού αναπροσαρμόση την διάταξή της, το τοιούτον ενεκρίθη.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Ενέργειαι προς ΒΟΛΙΑΝΑ δεν έσχον ικανοποιητικήν πρόοδον.
υ. VIII. Mεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Δι’ ΑΠ 2413 αναφοράς της ανέφερεν ότι από πρωίας σήμερον ήρχισεν επιχείρησιν ΣΟΥΛΙΟΥ (α/α αντ. 111).
υι. ΧV Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Υπέβαλεν εις το Σ.Στρατού την ΑΑΠ 5058 αναφοράν της διά την κατάληψιν ΑΜΜΟΥΔΑΣ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ (α/α αντ.).
υιι. Ληφθείσαι διαταγαί ΓΕΣ
– Η υπ’ αρ. ΑΠ 4803/15-7-48 ίνα Ι Μεραρχία μη χάνη χρόνον και να συνεχίση τας επιθετικάς προσπαθείας της (α/α αν.)
– Η υπ’ αρ. ΑΑΠ 4802/15-7-48 δι’ ης γίνεται παρώθησις προς καταβολήν δραστηρίων ενεργειών και χρησιμοποιήσεως καταλλήλως του Πεζικού (α/α αντ. 114).
υιιι. Εχθρός
– Διαπιστώσεις:
– Σ. Δ. 107 Ταξιαρχίας ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ εις ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1731).
Περιοχή ΤΣΟΥΚΑΣ (Ν.190045) Τάγματα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ.
– Ταξιαρχίας ΦΕΡΡΑΙΟΥ. Τάγμα ΑΝΕΣΤΗ μετά ΦΕΡΡΑΙΟΥ περιοχήν ΦΟΥΡΚΑΣ.
– Επί ΣΚΟΥΡΤΣΑ Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (16 Ταξιαρχίας) και Τάγμα ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ επί ΤΣΟΡΙΛΑ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Σ.2996).
– Σχολή Αξ/κών ΠΥΡΑΥΛΟΥ εκ δύο Ταγμάτων περιοχήν ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ.
16 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
– Επί σχετικής σημερινής διαταγής του Σ.Στρατού περί επιθέσεως προς ΓΚΡΟΥΣΙΑ ανέφερεν ότι λάβη χώραν νύκτα 17-18 Ιουλίου.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΠ 8734 ναφοράν της διά την επιχείρησιν κατά ΒΟΥΖΙΟΥ (α/α αντ. 115).
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Αντεπίθεσις συμμοριτών κατά ύψ. 949 (Ν.039068).
Κατά σημερινήν ημέραν 5 εχθρικά πυροβόλα προ μετώπου Μεραρχίας ετήρησαν σιγή.
υ. Ληφθείσαι διαταγαί ΓΕΣ
– Η ΑΑΠ 4805 Α/16-7-48 περί ταχείας κινήσεως επί κατευθύνσεως ΒΟΥΖΙΟΝ – ΡΩΜΙΟΣ – ΤΑΜΠΟΥΡΛΙ διά ταχυτέρου ρυθμού εις ενέργειαν Μεραρχιών (α/α αντ.)
– Η ΑΑΠ 4804 Α /πρός ΓΣΣ ίνα εντός 12 ωρών από ειδοποιήσεως κινήση εις διάθεσιν ΓΕΣ Ταξιαρχίαν εκ τριών Ταγμάτων (α/α αντ. 117).
17 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχίαν υπέβαλεν την ΑΠ Φ55 9207 αναφοράν της ότι από 0330 ώρας της 18 Ιουλίου θα επιτεθώσιν ταυτοχρόνως η ΙΙΙ Ταξιαρχία προς κατάληψιν ανωνύμου ύψ. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ και η 77 Ταξιαρχία του ανωνύμου ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.942220). Αιτείται την συνδρομή της ΙΙ Μεραρχίας.
ιι. ΙΙ Μεραρχίαν
– Ουδέν αξιόλογον.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Ενέργεια προς ύψ. 106 (Ν.052046) δεν επέτυχεν κατάληψιν τούτου.
υ. VIII. Mεραρχία
– Χθές συμμορίται επετέθησαν κατά τμημάτων επί ΝΤΟΥΣΚΑΣ (R.8492) άτινα μετά τρίωρον αγώνα συνεπτύχθησαν. Ομοίως επιτέθησαν ανεπιτυχώς κατά ύψ. 1028 (R.8689).
υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξεδόθη η υπ’ αρ. ΑΑΠ 598 διαταγή προς τας VIII. και ΙΧ Μεραρχίας περί υπαγωγής των υπό του Α΄Σ.Στρατού από 20 Ιουλίου (α/α αντ. 118)

18 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Επίθεσις αρξαμένη από της νυκτός επέτυχεν την κατάληψιν του ανωνύμου ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.242222) κατόπιν σκληρού αγώνος. Δεν κατέστη δυνατή η κατάληψις υψ. 1632 (Ν.240217) λόγω μεσολαβήσεως κακοκαιρίας μετά βροχής και νεφώσεως.
– Επίθεσις από 0320 ώρας προς κατάληψιν του ανωνύμου (Ν.224232) ανεκόπη λόγω λυσσώδους αντιδράσεως του εχθρού, ενεργηθείσης και αντεπιθέσεως και της μεσολαβησάσης κακοκαιρίας και κυρίως των συναντομένων κατά βάθος ναρκοπεδίων.
– Απώλειαι ημετέρων: Ν. Α. 1 – Τ. Α. 6 – Ν. Ο. 16 – Τ. Ο. 92.
,, συμμοριτών: Ν. Ε. 20 – Π. 2 – περιήλθεν εις χείρας μας πολεμικόν υλικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχίαν
– Ουδέν αξιόλογον.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΑΠ 8778 αναφοράν της περί της κατά ΒΟΥΖΙΟΝ επιθεσεώς της (α/α αντ.).
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Παρενόχλησις κατά την παρελθούσαν νύκτα και αποτυχούσα εχθρική επίθεσις κατά ανωνύμου (Ν.053972).
υ. Εχθρός
– Διεπιστώθησαν:
– Σ. Δ. Ταξιαρχίας ΦΕΡΡΑΙΟΥ εις ΡΩΜΗΟΝ (Ν.1700). Τάγμα ΖΑΡΡΑ επί (Ν.1509) (Ν.1609). Τάγμα ΚΑΠΛΑΝΙ επί (Ν.1905) – (Ν.1904) ΤΑΓΜΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ επί (Ν.1904) – (Ν.1902) και Τάγμα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ επί (Ν.205020) – (Ν.1901).
υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς.
– Την ΑΑΠ 601 περί καταναλώσεων πυρομαχικών πυρ/κού (α/α αντ.).
– Την ΑΑΠ 607 προς τον Δ/τήν ΙΙ Μεραρχίας ίνα αύριον ανυπερθέτως η Μεραρχία επιτεθή διά την κατάληψιν ΤΣΟΥΚΑΣ (Ν.192033).
– Την ΑΑΠ 605 προς τας Χ και ΙΙ Μεραρχίας ίνα αναφέρωσι αποτέλεσμα κοινής συνεννοήσεως διά επίθεσιν κατά ΒΟΥΖΙΟΥ (Ν.203005). (α/α αντ. 121).
– Την ΑΑΠ 609 προς ΙΙ Μεραρχίαν ίνα απασχολή διά πυρών ανώνυμον ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.242212) ίνα παράσχη ανακούφισιν και ευχέρειαν εδραιώσεως Ι Μεραρχίας επί καταληφθέντος ανωνύμου ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.242222).
19 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Εχθρική δύναμις Λόχου προσέβαλεν κατά την νύκτα 18/19 Ιουλίου από 0100-0300 ώρας τμήματα εις Λημέρια (Ν.240274). Διεξήχθη αγών εκ του συστάδην.
– Επίσης ενεργήθη αντεπίθεσις κατά ανωνύμου ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.242222) αποκρουσθείσα.
– Κατά την ημέραν ουδέν αξιόλογον.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ενέργεια προς ΤΣΟΥΚΑ (Ν.19030 επέτυχεν μόνον την κατάληψιν του ανωνύμου (Ν.188038). Επί λοιπού μετώπου προς Ν. στενή επαφή μετά του εχθρού από (Ν.191033) μέχρι (Ν.595021).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία εξέδωκε την υπ’ αρ. ΑΑΠ 605 διαταγήν της περί επιθέσεως κατά ύψ. 1786 – ύψ. 1810 – ΡΩΜΗΟΣ (α/α αντ. 122).
ιν. ΙΧ Μεραρχία
– Κατά την νύκτα τμήματα επί (Ν.0404) απέκρουσαν κατόπιν ηρωϊκής πάλης δύο ισχυράς εχθρικάς αντεπιθέσεις.
υ. Ληφθείσαι διαταγαί ΓΕΣ
– Η υπ’ αρ. ΑΠ 6432 Α /κοινοποιούσα παρατηρήσεις του επί της επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ (αντίγραφον 123).
υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΠ 5971 προς τας Μεραρχίας περί του ότι εκ στατιστικής αποδεικνύεται η περιορισμένη χρήσις των όλμων (α/α αντ. 124).
– Την ΑΠ 612 προς ΙΙ και Χ Μεραρχίας ίνα επωφεληφθώσι της άνευ σοβαράς εχθρικής αντιδράσεως καταλήψεως της ΤΣΟΥΚΑΣ (Ν.192033) ίνα ωθηθώσιν δραστηρίως (α/α αντ.124).
20 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Από 2245 ώρας χθές μέχρι 0100 ώρας σήμερον απεκρούσθη επίθεσις συμμοριτών κατά τμημάτων ΓΚΡΟΥΣΙΑ έξ’ ύψ. 1633.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Την πρωίαν απεκρούσθη ισχυρά εχθρική επίθεσις κατά ύψ. (Ν.188038).
– Τα τμήματα συνεχίσαντα από πρωίας σήμερον επιθετικήν προσπάθειαν κατέλαβον κατόπιν σοβαρού αγώνος ύψ. (Ν.191033).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιν. Εχθρός
– Η κατάστασις τούτου εμφαίνεται εις την σύναψιν της 20/7 ης αντίγραφον επισυνάπτεται (α/α αντ. 126).
υ. XV Μεραρχία
– Υπέβαλεν την ΑΑΠ 5089 αναφοράν περί τρόπου καταλήψεως ΑΜΜΟΥΔΑΣ – ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (α/α αντ. 127).
υι. Ενέργεια του Σ.Στρατού
– Εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΠ 5997 προς τας Ταξιαρχίας – ΔΕΘ και 83 περιοχήν ίνα λάβωσιν μέτρα κατά σαμποτάζ εχθρού εντός αστικών κέντρων.
– Την ΑΑΠ 618 προς Χ Μεραρχίαν εγκρίνουσα πρότασιν της περί ενεργείας εγχειρήματος της προς ΑΝΝΙΤΣΑΝ (Σ.2795).
– Την ΑΑΠ 620 προς την ΧV Μεραρχίαν ίνα ανακαλέση αύριον το εις ύψ. 1170 τάγμα της (Το 575 ΤΠ.).
– Την ΑΑΠ 621 προς την Ι Μεραρχίαν ίνα διατάξη την 141 ΜΟΠ και κινηθή αύριον εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ εις την διάθεσιν Χ Μεραρχίας.
21 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν διά της Φ 55/236 Α αναφοράς της (α/α αντ. 127) έκθεσιν εκτιμήσεως καταστάσεως και δυνατότητος της Μεραρχίας και εν τω αυτώ υποβάλει και προτάσεις.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Απεκρούσθησαν επανειλημμέναι αντεπιθέσεις του εχθρού κατά ύψ. (Ν.191133).
– Συνεχισθείσης από πρωίας της επιθετικής ενεργείας τα τμήματα προσέκρουσαν επί σοβαρών αντιστάσεων.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιν. Διαταγαί ΓΕΣ
– Η Α.Π. 3389 δι’ ης διατίθεται ολόκληρος η 36 Ταξιαρχία εις το ΑΣΣ (ήτοι και το απομένον εις την ζώνην του Σ.Στρατού Τάγματος).
– Η ΑΠ. 6507 ίνα αναφέρη το Σ.Σ. εάν η ΧV ενήργησε τας διαταχθείσας αναγνωρίσεις προς κατάληψιν ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
– Η ΑΠ. 6508 ίνα αναφέρη το Σ.Σ. διατί η επί μακρόν προπαρασκευασθείσα κατά ΓΟΥΠΑΤΑ επιχείρησις υπό της Ι Μεραρχίας έσχεν πενιχρά αποτελέσματα.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 622 ίνα αντικατασταθή εντός της αύριον 619 Τ. Π. εις την περιοχήν ΠΕΤΡΑΝΑ και ΚΑΛΟΝΕΡΙ υπό του 564 Τ. Π. και να επανέλθη εις την διάθεσιν XV Μεραρχίας.
– Την ΑΑΠ 623 ίνα και η υπόλοιπος 151 Μ. Μ. πυ/κού μετακινηθή εντός της αύριον προς ΝΕΑΠΟΛΙΝ και εκείθεν εις την θέσιν της προωθημένης πυρ/χίας της.
– Την ΑΑΠ 624 δι’ ης καθορίζεται όριον μεταξύ Ι και ΙΙ Μεραρχίας η γραμμή ΤΣΟΥΚΑ (Ν. 243164) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265162) – ΚΛΕΨΗ (Ν.330165) άπαντα εις την ΙΙ Μεραρχίαν και διατάσσονται μετακινήσεις 52 και 53 Ταξιαρχών (α/α αντ. 128).
– Την ΑΑΠ 625 προς την Χ Μεραρχίαν ίνα μετατοπίση τον όγκον την εις την περιοχήν ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ – ΛΕΥΚΑΔΙΑ καθ’ όσον η κατεύθυνσις ΡΑΧΗ ΓΙΟΤΣΑΣ – ΒΟΥΖΙΟΝ δεν κρίνεται γόνιμος (α/α αντ. 129).
22 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΠ Φ/55/258 Α αναφοράν της δι’ ης εκτιμά την καθορισθείσαν αυτή αποστολήν και επέκτασιν του Νοτίου ορίου της μέχρι ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ ως ούσα εκτός των δυνατοτήτων της Μεραρχίας (α/α αντ. 130). Ομοίως την ΑΠ Φ/55/260 Α δι’ ης αιτείται την τακτικήν υπαγωγήν του αποσπάσματος έξ (6) Λόχων εις την περιοχήν νοτίως ΓΟΥΠΑΤΑ μέχρι ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ υπό την ΙΙ Μεραρχίαν (α/α αντ. 131).
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΠ 2095 αναφοράν της δι’ ης εκφράζει αντιρρήσεις περί των διατεθεισών υπό Ι Μεραρχίας δυνάμεων μέχρι ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ και υπαγωγής των υπό της ΙΙ Μεραρχίας (α/α αντ. 132).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
ιν. Διαταγαί ΓΕΣ
– Η υπ’ αρ. 6572 προς το Α΄ΣΣ ίνα διαθέση την 36 Ταξιαρχίαν εις την γενικήν κατεύθυνσιν ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝ – ΤΖΟΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ ίνα τελικώς ενεργήση εκ νώτων κατά ΒΟΥΖΙΟΝ.
– Η υπ’ αρ. 657/Α προς το Γ΄ΣΣ δι’ ης εγκρίνει την διάθεσιν της 33 Ταξιαρχίας διά την καταδίωξιν των διαβαινόντων τον ΑΞΙΟΝ συμμοριτών να έχη υπ’ όψιν του ότι τελικώς η 33 Ταξιαρχία θα διατεθή δι’ αντικατάστασιν της 45 Ταξιαρχίας της XV Μεραρχίας ίνα αυτή χρησιμοποιηθή εις ΓΡΑΜΜΟΝ.
υ. Εχθρός
– Περιοχήν ΚΑΤΣΙΝΑ (Ν.205170) λόχος υπό ΜΠΑΡΜΠΑΚΙΤΣΟΝ.
– Περιοχήν ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΝ (Ν.1628) φαίνεται πιθανή ύπαρξις τάγματος πλήν λόχου.
– Περιοχήν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Ν.1816) τάγμα Σχολής Αξ/κών ΠΥΡΑΥΛΟΥ.
– Το έκτο Τάγμα ταύτης υπό ΚΙΜΩΝΑ και ΜΑΠΟΧΕΤΣΙ.
– Ταξιαρχία ΦΕΡΡΑΙΟΥ Σ. Δ. και ΡΩΜΗΟΝ Τάγμα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ από ύψ. 1541 (Ν.15060) μέχρι ΝΤΟΚΑΝΑΡΙ.
– Τάγμα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ επί ΤΣΟΥΚΑΣ (Ν.1903).
– Διλοχία Τάγματος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ επί ΒΟΥΖΙΟΥ.
– Τάγμα ΠΑΥΛΟΥ – ΑΛΕΥΡΑ επί ύψ. 1810 (Ν.2001) – ύψ. 1786 (Ν.215010). Νοτίως τούτου και εν επαφή Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
– ΣΔ Ταξιαρχίας ΥΨΗΛΑΝΤΗ (103 Ταξ.) και (Ν.1205) Τάγμα ΖΑΡΑ εις περιοχήν (Ν.1407) – ΓΚΡΙΠΟΜΑ (Ν.1707) Τάγμα ΚΑΜΠΑΝΗ και ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.125052).
– Περιοχή Υψ. 1108 (Ν.2140) δύο Λόχοι ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ (Ν.2137) νεοαφιχθείς λόχος συμμοριτών.
– Τάγμα ΚΟΛΙΑ και ΑΛΕΒΙΤΣΑ Τάγμα ύψ. 1402 – ΝΙΚΟΛΕΡΙ.
– Τάγμα ΑΧΙΛΛΕΑ εις ΑΜΜΟΥΔΑ – ΚΟΥΠΑΚΑ – ΠΕΛΕΝΙ.
– Λόχος Τάγματος ΚΟΛΙΑ και Λόχος αυτοματιστών 107 Ταξ. εις ΤΟΥΧΟΥΛΗ (Ν.2029) – ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ.
– Τάγμα ΠΑΝΟΥ εις ΤΣΑΙΡΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ.
– 589 Τάγμα από ΠΥΡΓΟΣ μέχρι ΠΟΔΑΡΙ.
– 580 Τάγμα ΤΣΑΒΕΛΛΑ από ΓΚΡΟΥΣΙΑ μέχρι ΣΠΑΝΟΥΔΕΣ.
– 587 Τάγμα ΒΟΛΑΝΙ και Λόχος ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΥ από ΓΟΥΠΑΤΑ μέχρι ΚΑΝΑΔΑ.
23 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.

ιν. Διαταγαί ΓΕΣ
– Η ΑΠ 6651 Α ίνα αναληφθή από 26 Ιουλίου συντονισμένη επίθεσις των Α΄ Σ. και Β΄ Στρατού με αντικειμενικόν σκοπόν του Β΄ Σ.Στρατού την διάβασιν ΡΩΜΗΟΥ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΓΥΦΤΙΣΣΑ του δε ΑΣΣ ο ΚΛΕΦΤΗΣ – ΚΕΡΑΣΣΟΒΟΝ εφ’ ενός και αφ’ ετέρου ΣΤΕΝΟ.
– Η ΑΠ 6677 Α προς ΓΣΣ περί επεκτάσεως της ζώνης και εις περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ. Να αντικατασταθή η 45 Ταξιαρχία υπό της 33 Ταξ. ουχί βραδύτερον της 0800 ώρα της 28 Ιουλίου.
υ. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Το Σώμα Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Πρός την XV Μεραρχίαν την ΑΑΠ 631 ίνα αναφέρη εάν δύναται ν’ αναλάβη με πιθανότητες επιτυχίας την επίθεσιν κατά ΑΜΜΟΥΔΑΣ – ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ διά δύο μόνον Ταξ/χιών του Σ.Στρατού μη δυναμένου να διαθέση αυτή και τρίτην Ταξ/χία.
– Πρός το Α΄ΣΣ το ΑΑΠ 628 σήμα ίνα κατά την επίθεσιν της 26 Ιουλίου υποστηρίζη διά πυρών πυρ/χίας Μ. Πυρ/κού και ει δυνατόν ολοκλήρου της Μ. μέσου επί ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
– Πρός το ΓΕΣ την ΑΑΠ 634 αναφοράν περί της επιχειρήσεως της XV Μεραρχίας κατά ΑΜΜΟΥΔΑΣ – ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (α/α αντ. 133).
– Πρός Α΄Σ.Στρατού ΑΑΠ 635 σήμα ίνα μας γνωρίση χρόνον ενάρξεως κινήσεως και κατεύθυνσιν της 36 Ταξ/χίας διά ΖΑΓΟΡΙΩΝ προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ.
– Πρός την Ι Μεραρχίαν ΑΑΠ 637 διαταγή δι’ ης δεν εγκρίνεται πρότασις περί υπαγωγής υπό ΙΙ Μεραρχίαν τμημάτων από ΓΟΥΠΑΤΑ μέχρι ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (α/α αντ. 134).
– Πρός την αυτήν Μεραρχίαν την ΑΑΠ 618 διαταγήν περί του ότι αι δυνάμεις της είναι επαρκείς διά την αμυντικήν διάταξιν έλαβεν (α/α αντ. 135).
– Πρός ΓΕΣ την ΑΑΠ 639 αναφοράν περί επισπεύσεως κινήσεως της 36 Ταξιαρχίας προς ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΣΟΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ, κατόπιν διαπιστώσεως κινήσεως Ταξ/χιών ΠΥΘΑΓΟΡΑ και ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ βορείως αμαξιτής ΜΕΤΣΟΒΟΥ.
– Την ΑΑΠ 642 διαταγήν προς τας ΙΙ και Χ Μεραρχίας δι’ ης καθορίζονται αι αποστολαί εις ταύτας διά την κατάληψιν της κορυφογραμμής ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.125054) – ΖΕΚΙΡΙ (Ν.155015) (α/α αντ. 136).
24 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΠΦ/55/279 Α αναφοράν της ως αφορά την μη απόδωσιν της επιχειρήσεως ΓΚΡΟΥΣΙΑ (α/α αντ. 137).

ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
– Η Μεραρχία εξέδωκεν την ΑΑΠ 71 διαταγήν επιχειρήσεων διά την κατάληψιν του ΤΑΜΠΟΥΡΙ (α/α αντ. 138).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
– Η Μεραρχία εξέδωκεν την ΑΠ 8865 διαταγήν επιχειρήσεων προς κατάληψιν ΖΕΚΙΡΙ (α/α αντ. 139).
ιν. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΠ 6085 διαταγήν του προς ΔΕΘ ίνα μεταφερθή το 568 Τάγμα εκ περιοχής Τρικκάλων διά Λαρίσσης εις Κοζάνην αύριον.
– Την ΑΑΠ 644 προς την XV Μεραρχίαν περί του νέου ορίου μεταξύ Γ΄ΣΣ και Β΄ΣΣ και αντικαταστάσεως της 61 Ταξ. εν τη περιοχή ΦΛΩΡΙΝΗΣ υπό της 33 Ταξ. μέχρι της 0800 ώρας της 28 Ιουλίου.
– Την ΑΑΠ 647 προς το 2ον Σ. Αναγνωρίσεως η Δ/σις και ουλαμός της ίλης αρμάτων μετακινηθώσιν αύριον διά το Τ. Σ. / ΧV Μεραρχίαν υπό τας διαταγάς της οποίας τίθονται.
– Την ΑΑΠ 629 αναφοράν προς ΓΕΣ περί των ορίων μεταξύ Γ΄ και Β΄ Στρατού (α/α αντ. 140).
– Το ΑΑΠ 652 σήμα προς το ΓΣΣ περί των μεταξύ των δύο Σ.Στρατού ορίων (α/α αντ. 141).
25 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιν. XV Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
υ. Διαταγαί ΓΕΣ
– Εγκρίνει πρότασιν Σ.Στρατού σχετική με όρια μεταξύ Γ΄και Β΄ Σ.Σ. νοτίως ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.
– Η Α. Π. 6790 προς Δ/τάς Α΄και Β΄ΣΣ ότι είναι εθνική ανάγκη όπως η αύριον αναλαμβανομένη προσπάθεια έχει τα πλέον θετικά και τελεσφόρα αποτελέσματα.

υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 6149 προς το 568 Τ. Π. όπερ αφικνείται σήμερον εις ΠΕΤΡΑΝΑ να συνεχίση την κίνησιν του αύριον διά ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ.
– Την ΑΠ 655 προς την ΙΧ Μερ. δι’ ης γνωρίζεται ότι η έναρξις της συντονισμένης επιχειρήσεως μεταξύ ΙΙ και Χ Μεραρχιών θα λάβη χώραν 0330 ώραν της 26 Ιουλίου.
– Την ΑΑΠ 653 προς την Ι Μεραρχία ίνα αύριον ημέραν επιθέσεως Χ και ΙΙ Μεραρχιών εκδηλώση ασυνήθη δραστηριότητα διά πυρών και περιπόλων.
– Την ΑΑΠ 654 προς τους Δ/τάς ΙΙ και Χ Μεραρχιών περί της αυριανής επιχειρήσεως ότι πρέπει να είναι η αρχή του τελειωτικού κτυπήματος του συμμοριτισμού.
26 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Απεκρούσθη την παρελθούσαν νύκτα επίθεσις κατά ΚΡΟΥΣΑ.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Τμήματα εξορμήσαντα από 0330 ώρας διήλθον τον ποταμόν ΜΑΡΔΙΤΣΑ και κατόπιν σκληρών αγώνων εφ’ όλων των κατευθύνσεων την 1530 ώραν ευρίσκοντο επί (Ν.162090) 400 μ. ανατολικώς ανωνύμου ΓΚΡΙΠΟΜΑ – (Ν.1780550).
– Από της ώρας ταύτης μέχρι της εσπέρας απεκρούσθησαν επανειλημμέναι σφοδραί αντεπιθέσεις του εχθρού ιδία κατά τμημάτων του 506 Τ. Π. έναντι του ΓΚΡΙΠΟΜΑ με σοβαράς απωλείας διά τον εχθρόν.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Τα τμήματα εξορμήσαντα από πρωίας διήλθον τον ΜΑΡΔΙΤΣΑΝ ποταμόν και κατέλαβον το ύψ. 1031 (Ν.178004).
– Πιεζόμενα όμως εν συνεχεία ισχυρώς διετάχθησαν το εσπέρας να επαναδιαβώσιν τον ποταμόν.
– Η Μεραρχία απέστειλεν τον ΑΠ 8946 σήμα περί της σημερινής επιχειρήσεως και των συμφωνηθέντων μεταξύ Δ/τών ΙΙ και Χ, άτινα ενεκρίθησαν υπό του Σ.Στρατού. (α/α αντ. 142).
ιν. XV Μεραρχία
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΑΠ 5091 διαταγήν της επιχειρήσεων κατά ΑΜΜΟΥΔΑΣ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ (α/α αντ. 143).
υ. Διαταγαί ΓΕΣ
– Η υπ’ αρ. ΑΠ 6794 προς Γ΄ Σ.Στρατού ίνα η 33 Ταξιαρχία αντικαθισταμένη δι’ άλλων δυνάμεων του Σ.Στρατού μέχρι 30 Ιουλίου αναλάβη τον νέον τομέα.

υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 663 προς ΙΙ Μεραρχίαν διά ταχείαν προχώρησιν (α/α αντ. 144).
– Την ΑΑΠ 662 προς την Χ Μερ. ότι προωθείται σήμερον εις διάθεσίν της το 568 Τάγμα και κατόπιν τούτου θ’ αναλάβη και διατήρησιν της ΣΑΡΜΑΝΤΣΑΣ.
– Την ΑΑΠ 666 αναφοράν της προς ΓΕΣ επί του σημερινού αγώνος των ΙΙ και Χ Μεραρχιών (α/α αντ. 145).
27 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Από πρωϊνών ωρών επανελήφθη επιθετική προσπάθεια κατά ΓΚΡΙΜΠΟΜΑ (Ν.164067) εκ τριών κατευθύνσεων.
– Καθ’ όλην την ημέραν διεξήχθη λυσσώδης αγών των τμημάτων αχθέντων εις απόστασιν 150 μ. από τούτου. Περί την 1800 ώραν δύο λόχοι του κλιμακίου επιθέσεως εμπέσοντες εις ναρκοπέδιον έσχον άπαντας αξ/κούς των (7) εκτός μάχης και μέγα αριθμόν οπλιτών. Το τοιούτον έσχεν επίδρασιν επί των τμημάτων άτινα πιεζόμενα υπό του εχθρού και λόγω της μεγάλης κακοκαιρίας ηναγκάσθησαν να συμπτυχθώσιν επί της γραμμής (Ν.173058) – (Ν.174070).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν αξιόλογον.
ιν. Ενέργειαι Σ.Στρατού.
– Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Από 0800 ώρας την ΑΑΠ 667 προς Δ/τάς ΙΙ και Χ Μεραρχιών περί εντάσεωςπροσπάθειαν προς κατάληψιν ΓΡΙΜΠΟΜΑ (α/α αντ. 146).
28 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Δράσις επιθετικών αναγνωρίσεων. Ενέργειαι μετακινήσεων και αντικαταστάσεων.
– Η Μεραρχία διά ΑΑΠ 2176 αναφοράν της ανέφερεν ότι λόγω αναπροσαρμογής διατάξεως ότι επανάληψις επιθέσεως θα λάβη χώραν την νύκτα 29/30 Ιουλίου.
– Διά της ΑΑΠ 2173 διαταγής επιχειρήσεων καθορίζει τα της επιχειρήσεως προς ΓΚΡΙΜΠΟΜΑ – ΠΡΦ. ΗΛΙΑ. (ΦΛΙΑΜΑΣ) (α/α αντ. 147).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΠ 8978 διαταγήν της διά την συνέχισιν της επιθέσεως (α/α αντ. 148).
ιν. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς
– Πρός την XV Μεραρχίαν την ΑΑΠ 674 περί παραμονής του αυτού ως μέχρι τούδε ορίου μεταξύ Γ και Β΄Στρατού και υπαγωγής της 33 Ταξ. εν Φλωρίνη εις την Μεραρχίαν και περί μη επιταχύνσεως χρόνου ενάρξεως επιχειρήσεως κατά ΑΜΜΟΥΔΑΣ εις βάρος ασφαλείας ζώνης ΦΛΩΡΙΝΑΣ (α/α αντ.).
– Επί ταύτης η Μεραρχία επέβαλεν την ΑΠ 52822 αναφοράν της (αντίγ. 150).
– Την ΑΠ 6230 προς XV και ΔΕΘ. περί παραμονής και άρσιν των ορίων μεταξύ Β και Γ΄ΣΣ.
29 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Παρελθούσαν νύκταν από 2330 ώρας μέχρι 0330 εχθρός επετέθη κατά 504 Τ. Π. εις (Ν.180058) αποκρουσθείς.
– Κατά την ημέραν ουδέν αξιοσημείωτον. Εξηκολούθησεν αναπροσαρμογήν διατάξεως.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Παρελθούσαν νύκτα απεκρούσθη επίθεσις συμμοριτών παρά 562 Τ. Π. και ΤΣΟΥΚΑ (Ν. 1903) εκ κατευθύνσεως ύψ. 1810.
– Κατά την ημέραν ουδέν σημαντικόν.
ιν. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξεδόθη η ΑΠ 6244 διαταγή περί διαλύσεως των Μοιρών 3.7΄΄ λόγω εξαντλήσεως υπαρχόντων πυρομαχικών και διά του προσωπικού των συγκροτούνται Μοίρα των 7,5 χιλ. εκ της 131 Α Μ. 3,7΄΄ να συγκροτηθή μερίμνη της 8/ΣΣ η 143 ΜΟΚ εις ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΝ (Ν.8710).
υ. Εχθρός
– Το κλιμάκιον αρχηγείου Ν. Ελλάδος Αρχηγείον Θεσσαλίας, Αρχηγείον Ρούμελης, Σχολή Αξ/κών Ν. Ελλάδος, 138 Ταξιαρχία,192 Ταξιαρχία και Ταξιαρχία ΟΛΥΜΠΙΣΙΟΥ την 25 Ιουλίου εκινήθησαν εκ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.2089) προς βορράν. Έκ τούτων η Ταξιαρχία ΟΛΥΜΠΙΣΙΟΥ με δύο τάγματα, ών εν του ΠΡΙΚΟΥ αφήχθη εις ΤΑΜΠΟΥΡΙ εις διάθεσιν Ταξιαρχίας ΥΨΗΛΑΝΤΗ διά την τοποθεσίαν ΓΚΡΙΠΟΜΑ – ΝΤΟΚΑΝΑΡΙ.
30 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Παρενοχλήθησαν τμήματα επί ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ – ΓΚΡΟΥΣΙΑ.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Τα τμήματα εξορμήσαντα από 0400 ώρας εκ Β. Ε. δυτικώς ΜΑΔΙΤΣΑ ανέτρεψαν κατόπιν σκληρού αγώνος διαδοχικώς τους συμμορίτας εκ των θέσεων των και την 1340 ώραν κατέλαβον ανώνυμον ΓΚΡΙΠΟΜΑΝ (Ν.16065).
– Αί προσπάθειες συνεχίσθησαν προς ΦΛΙΑΜΑΝ (Ν.145065) και τα τμήματα μετά αγώνας σκληρούς ήχθησαν επί της γραμμής ύψ. 1541 (Ν.154059) – (Ν.155064).
– Τάς απογευματινάς ώρας συνετρίβησαν ισχυραί αντεπιθέσεις των συμμοριτών κατά του δεξιού πλευρού.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Τα τμήματα εξορμήσαντα την 0400 ώραν κατέλαβον την 0700 ώραν το ύψ. 1233 (Ν.168068) και συνεχίσθη προσπάθεια προς Υψ. 1541.
ιν. Ενέργειαι Σ.Στρατού
– Εξέδωκε την ΑΠ 683 διαταγήν προς ΙΙ Μεραρχίαν ότι κατόπιν της συμπτύξεως του εχθρού εις περιοχήν ΓΚΡΙΜΠΟΜΑ παρίσταται ανάγκη άμεσου δραστηρίας και βαθείας εκμεταλλεύσεως. Έθεσεν δε εις την διάθεσίν της και την 52 Ταξιαρχίαν.
31 Ιουλίου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Από πρωίας συνεχίσθη επίθεσις προς ΦΛΙΑΜΑΝ καταληφθείσης ταύτης την 1245 ώραν κατόπιν σκληροτάτου αγώνος. Συνεχίσθη η προσπάθεια προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
ιιι. Χ Μεραρχία
– Από 0100 μέχρι 0345 ώρας εξαπελύθη σφοδρά επίθεσις των συμμοριτών κατά των τμημάτων επί (Ν.233012) – (Ν.2270130. Διεξήχθη σκληρός αγών διά χειροβομβίδων. Τελικώς συμμορίται απεκρούσθησαν συμπτυχθέντες προς (Ν. και Ν. Δ.).
– Από πρωίας συνεχίσθη η προσπάθεια προς ΝΤΟΚΑΝΑΡΗ. Τάς απογευματινάς ώρας κατελήφθη το ύψ. 1420 (Ν.1603) κατόπιν σκληρού αγώνος.
ιν. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξεδόθησαν αι κάτωθι διαταγαί
– Την ΑΑΠ 685 διαταγήν προς τας Ι, ΙΙ, Χ Μεραρχίας επί πληροφορίας του ΓΕΣ ότι ο Μάρκος διέταξεν ίνα ενεργοποιηθή ισχυρά αντεπίθεσις εις την περιοχή ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, την 2200 ώραν της σήμερον (α/α αντ.).
– Την ΑΑΠ 686 προς την ΙΙ Μεραρχίαν ίνα αντικαταστήση το επί ΣΑΡΜΑΝΤΣΑΣ 567 Τ. Π. της Χ Μεραρχίας ίνα αυτή αναλαμβάνουσα τούτο ενισχύση επίθεσιν της εις ΝΤΟΚΑΝΑΡΗ.
– Την ΑΑΠ 687 προς την 33 Ταξιαρχία ίνα μετακινηθή την 2 Αυγούστου εκ περιοχής Βερροίας εις Φλώριναν υπό τας διαταγάς της XV Μεραρχίας.
– Την ΑΑΠ 688 προς το Α΄ΣΣ ίνα επιδείξη δραστηριότητα προς ΜΠΟΛΙΑΝΑΝ – ΓΥΦΤΙΣΣΑ κατόπιν προχωρήσεως Χ, ΙΙ Μεραρχιών από ΝΤΟΚΑΝΑΡΗ και ΦΛΙΑΜΑΣ.
– Την ΑΑΠ 689 προς ΓΕΣ περί του ότι 36 Ταξιαρχία κατευθύνεται από ΒΟΥΖΙΟΥ προς ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙ (Σ.0991) (α/α αντ. 158).
– Την ΑΑΠ 793 προς την XV Μεραρχία περί υπαγωγής υπό διαταγάς της 33 Ταξιαρχίας της διαθέσεως εις περιοχήν Φλωρίνης προς αντικατάστασιν της 61 Ταξιαρχίας. (α/α αντ. 159).
– Την ΑΑΠ 695 προς τας Χ και ΙΙ Μεραρχίας ίνα συνεχισθή αδιάκοπος και αμείωτος η επιθετική προσπάθεια κατόπιν συμπτύξεως του εχθρού προς ΖΕΚΙΡΗ και ΤΑΜΠΟΥΡΗ (α/α ντ. 160).
– Την ΑΑΠ (696 προς ΓΕΣ ίνα άπασα η αεροπορία και των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ διατεθή εις επιχειρήσιν κατά ΤΑΜΠΟΥΡΙ αναβάλοντος Α. Σ.Σ. εξόρμησιν του κατά ΚΛΕΦΤΗ (α/α αντ. 121).
1 Αυγούστου
ι. Ι Μεραρχία
– Ζωηρά δράσις περιπολιών και απασχολήσεως εχθρού διά πυρών.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Τμήματα απασχολήσαντα τον εχθρόν διά πυρών εκ ΠΡ. ΗΛΙΑ (ΦΛΙΑΜΑΣ) προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ ενήργησαν διά δύο φαλάγγων από ΠΡ. ΗΛΙΑ προς ύψ. 1619 (Ν.133047) και από ύψ. 1541 (Ν.54059) προς ΛΙΑΚΗ. Ο εχθρός προέβαλε λυσσώδη αντίστασιν διαθέτων αφθονία πολυβόλων, όλμων και τρεις ουλαμούς Πυρ/κού. Κατόπιν σκληρού αγώνος κατελήφθη την 1910 ώραν το ύψ. (Ν.133046) ο εχθρός ενήργησεν επανηλειμμένας αντεπιθέσεις αποκρουόμενος μέχρι τινος, αλλά εν τέλει τα τμήματα μας συνεπτύχθησαν λόγω μεγάλων απωλειών.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΠ 2296 αναφοράν περί του σημερινού αγώνος και προτείνει την μη συνέχισιν αύριον της επιθέσεως διά να αναπροσαρμοσθή η διάταξις (α/α αντ. 162).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Επαναληφθείσης από της πρωίας της επιθέσεως τα τμήματα ήχθησαν την 1100 ώραν 500μ. από ΖΕΚΙΡΙ – ΚΑΙ ΣΑΡΙ κατόπιν σκληρού αγώνος.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΑΠ 10065 αναφοράν της δι’ ης υποβάλλει ωρισμένας προτάσεις (α/α αντ. 163).
ιν. Διαταγαί ΓΕΣ
– Ελήφθη η ΑΠ 7226 διαταγή περί προθέσεως συμμοριτών διεκδικήσωσιν μετά πείσματος ΓΡΑΜΜΟΝ βορείως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ εν περιπτώσει αδυναμίας κρατήσωσι θέσεις των (α/α αν. 164).
υ. Ενέργειαι Σ.Στρατού
– Το Σ.Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 698 προς την ΙΙ Μεραρχία δι’ ης θέτει εις την διάθεσιν της την 52 Ταξιαρχίαν ίνα μετά κατάληψιν ΤΑΜΠΟΥΡΙ την ωθήση προς ΓΥΦΤΙΣΣΑ.
– Την ΑΑΠ 697 την Χ Μεραρχίαν ίνα αναλάβη και επιθετικάς ενεργείας προς ΣΚΟΥΡΤΣΑ – ΚΙΡΚΟΥΡΙ κατόπιν των πληροφοριών, των ενδείξεων ότι ο εχθρός συμπτύσσεται ίνα τα αποδιοργανώσωμεν πλήρως.
– Την ΑΑΠ 699 προς την 33 Ταξ. και XV Μεραρχίαν ίνα το πρώτον τάγμα της 33 Ταξ. αχθή εις Καστοριάν προς επιτάχυνσιν εκδηλώσεως επιθέσεως κατά ΑΜΜΟΥΔΑΣ (α/α αντ. 165).
– Την ΑΑΠ 701 προς Χ Μεραρχίαν ίνα μετά κατάληψιν ΖΕΚΙΡΙ και ύψ. 1651 στραφή δραστηρίως προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
– Την ΑΑΠ 702 προς την Ι Μεραρχίαν ίνα αναλάβη επίθεσιν κατά ΓΟΥΠΑΤΑ (α/α αντ./66)
– Την ΑΑΠ 703 προς την ΙΙ Μεραρχίαν ίνα χρησιμοποιήση την 53 Ταξιαρχίαν διά την εξόντωσιν συμμοριακών δυνάμεων εμφανισθεισών εις περιοχήν ΤΣΟΤΥΛΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (α/α αντ. 167).
– Την ΑΑΠ 704 προς το Α΄Σ.Στρατού ίνα διατεθώσι πυρά πυρ/κού επί ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
– Την ΑΑΠ 705 προς τας Ι και ΧV Mεραρχίας περί θέσεως του 104 Σ. Π. Π. μείον πυρ/χίας εις την διάθεσιν της (α/α αντ. 168).
– Την ΑΑΠ 706 προς την ΙΙ Μεραρχίαν περί μη ηλεγμένων αναφορών ταύτης (α/α αντ. 169).

2 Αυγούστου
ι. Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Τμήματα επί ΠΡ. ΗΛΙΑ (ΦΛΙΑΜΑΣ) απέκρουσαν κατά την παρελθούσαν νύκτα ισχυράν εχθρικήν επίθεσιν.
– Απόπειραι διεισδύσεως συμμοριτών την 01230 ώραν εκ κατευθύνσεως ύψ. 1046 (Ν.207122) – ΣΜΑΡΑ (Ν.2213) συνετρίβη.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΠ 2311 αναφοράν της περί τρόπου επιθέσεως κατά τοποθεσίας ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΛΙΑΓΚΙ – ΚΑΙΣΑΡΙ – ΖΕΚΙΡΙ (α/α αντ. 170).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Τμήματα απέκρουσαν εχθρικάς αντεπιθέσεις.
– Επιθετικαί αναγνωρίσεις προς ΣΚΟΥΡΤΣΑ – ΑΝΝΙΤΣΑ – ΖΕΚΙΡΙ διεπίστωσαν κατοχήν αυτών.
ιν. XV Μεραρχία
– Δι’ ΑΑΠ 52861 αναφοράς ανέφερεν ότι θα επιτεθή κατά ΑΜΜΟΥΔΑΣ από πρωίας αύριον.
υ. Διαταγαί ΓΕΣ
– Η ΑΑΠ 7241 περί επιδείξεως μεγαλυτέρας δραστηριότητος υπό Χ Μεραρχίας (α/α αντ. 171).
– Η Α.Π. 4009 διατάθη δι’ ης καθορίζονται αποστολαί εις τα Α και Β΄ Σ.Στρατού μετά την συνένωσιν των δυνάμεων τούτων Β. ΦΟΥΡΚΑΣ, (α/α αντ. 172)
υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς
– Πρός Χ και ΙΙ Μεραρχίας τας ΑΑΠ 708-709 δι’ ών εγκρίνει προτάσεις των (α/α αντ. 173-174) περί αναπροσαρμογής διατάξεως επιθέσεως των.
– Την ΑΑΠ 700 προς ΓΕΣ περί χρόνου ενάρξεως επιθέσεως XV Μεραρχίας και περί μη επιθέσεως σήμερον των ΙΙ και Χ Μεραρχιών (α/α αντ. 175).
3 Αυγούστου
ι. Ι Μεραρχία
– Κατά την παρελθούσαν νύκτα δραστηριότης πυρών εκατέρωθεν.
– Από 0500 ώρας επιθετική δραστηριότης των τμημάτων προς όλας τας κατευθύνσεις. Οι συμμορίται επιχειρήσαντες εκ ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ (Ν.2029) να ενισχύσουν ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ και από ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1731) να ενισχύσουν ΑΜΜΟΥΔΑΝ καθηλώθησαν υπό πυρών όλμων και ισχυρών επιθετικών αναγνωρίσεων.
ιι. ΙΙ Μεραρχία
– Κατά την παρελθούσαν νύκτα εχθρικόν πυρ/κόν έβαλλεν κατά ΦΛΙΑΜΑΣ (Πρ. ΗΛΙΑΣ).
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΠ 2317 διαταγήν της διά την επίθεσιν κατά ΤΑΜΠΟΥΡΙ (α/α αντ. 176).
ιιι. Χ Μεραρχία
– Ουδέν αξιοσημείωτον.
ιν. XV Mεραρχία
– Από της 0230 ώρας τμήματα των 45 και 73 Ταξ/χιών βάσει της διαταγής επιχειρήσεων της Μεραρχίας εξώρμησαν εκ τριών κατευθύνσεων, κατόπιν σκληρού αγώνος της συμβολής πυρ/κού – αεροπορίας και τεθωρακισμένων κατέλαβον διαδοχικώς ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ, ΠΕΤΡΕ ΠΕΛΕΝΙ, και τελικώς κατόπιν εξαώρου εκ του συστάδην αγώνος και πάλης σώματος προς σώμα την 1725 ώραν την ΑΜΜΟΥΔΑΝ.
– Η Μεραρχία εξέδωκεν την ΑΠ 14 διαταγήν της διά την συνέχισιν της επιχειρήσεως αύριον (α/α αντ. 177).
υ. Εχθρός
– Επί ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ, ΠΕΤΡΕ ΠΕΛΕΝΙ, ΑΜΜΟΥΔΑ αντιμετωπίσθη το Τάγμα ΑΧΙΛΛΕΑ, επί δε ΝΙΚΟΛΕΡΗ – Υψ. 1402 – ΑΛΕΒΙΤΣΑ το Τάγμα ΚΟΛΙΑ.
υι. Ενέργειαι του Σ.Στρατού προς το Α΄ΣΣ ίνα τα τμήματα περιοχή ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ και το πυρ/κόν του συμβάλλουσιν κατά τον καλύτερον τρόπον κατά την αυριανή επίθεσιν της ΙΙ Μεραρχίας προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ και της Χ Μεραρχίας προς ΛΙΑΓΚΥ – ΖΕΚΙΡΙ.
Διά της ΑΑΠ 714 διετάχθη η διάθεσις του Λόχου Μηχ. της Ι Μερ. εις την XV διά την οδόν ΜΠΟΥΦΙ – ΑΜΜΟΥΔΑ. Διά της ΑΑΠ 715 προς τας ΙΙ και Χ Μερ. ίνα αύριον ενεργήσωσι ταχέως και αποφασιστικώς προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΓΥΦΤΙΣΑΝ (α/α αντ 178).-
4 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
Ουδέν σημαντικόν
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τα τμήματα εξορμήσαντα από 0400 ώρας προς κατάληψιν ΤΑΜΠΟΥΡΙ και κατόπιν σκληρού αγώνος κατώρθωσαν να θέσουν πόδα επί της κορυφογραμμής από υψ. 1919 (Ν.134047) μέχρι ΛΙΑΓΚΥ. Συνεχίσαντα προσπαθείας προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ ευρέθησαν την εσπέραν εν στενή επαφή με το κυρίως ύψωμα από ΝΑ και ΒΑ.
– Διά 20799 από 2400 ώρας η Μεραρχία ανέφερεν ότι το 595 Τ.Π. της 52 Ταξιαρχίας υπαγόμενον υπό την Μεραρχίαν κατέλαβε την 1930 ώραν το ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
-ιιι- Χ Μεραρχία
– Τμήματα εξορμήσαντα από πρώτων πρωϊνών ωρών ανέτρεψαν εχθρικάς αντιστάσεις επί ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ – ΚΥΡΛΟΥΡΗ – ΒΟΥΖΙΟΝ άτινα κατέλαβεν. Έτερα τμήματα συνεχίσαντα την προσπάθειαν προς ΖΕΚΙΡΙ κατέλαβεν τούτο και είτα εκινήθησαν προς ΛΙΑΓΚΥ όπερ κατέλαβον την 0745 ώραν.
– Την 1640 ώραν τα τμήματα 35 Ταξιαρχίας εκινήθησαν δραστηρίως κατά μήκος της κορυφογραμμής προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ συναντηθέντα μετά τοιούτων της ΙΙ Μεραρχίας. Συνεχίσαντα την προσπάθειαν ήχθησαν εις τας αμέσως ΝΑ κλιτείς του υψ. ΤΑΜΠΟΥΡΙ εις απόστασιν 150-200 μέτρων από του τριγωνομετρικού την δε 1930 ώραν κατέλαβον το ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
– Έτερα τμήματα από 1500 ώρας εκινήθησαν δραστηρίως και επέτυχον συνάντησιν μετά τμημάτων του Α΄ΣΣ εις χώρον ΙΤΙΑΣ (Ν.1204) και εκείθεν ενήργησαν από κοινού προς υψ. 1550 (Ν.1105) μη επιτυχόντα κατάληψιν τούτου.
-ιν- XV Μεραρχία
– Τμήματα 45 Ταξιαρχίας κινηθέντα από πρωίας κατέλαβον το ΝΙΚΟΛΕΡ.
– Εκδηλωθείσα την 1100 ώραν επίθεσις κατά υψ. 1402 δεν επέτυχεν την κατάληψιν τούτου.
– Η Μεραρχία εξέδωκεν την ΑΠ 29/502 διαταγήν προς την 45 Ταξιαρχίαν διά την ενέργειαν της αύριον κατά ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (α/α αντ. 179).
-υ- Ενέργειαι του Σ.Στρατού.
Εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς
– Την ΑΠ 6683 προς τας Χ και ΙΙ Μεραρχίας διά την εξερεύνησιν της περιοχής ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ και την εκμετάλλευσιν προς ΓΥΦΤΙΣΣΑΝ – ΛΑΓΚΑΔΑ μετά την πτώσιν ΤΑΜΠΟΥΡΙ (α/α αντ. 180).
– την ΑΠ 6687 προς την XV Μεραρχίαν τα εις την διάθεσίν της άρματα τεθώσι εις την διάθεσιν της Ι Μεραρχίας.
– την ΑΠ 6707 προς ΙΙ και Χ Μεραρχίας ότι πρέπει να πέση το ΤΑΜΠΟΥΡΙ (α/α αντ. 181).
-υι- Εχθρός
– Η 16 Ταξιαρχία με τα Τάγματα ΑΛΕΥΡΑ και ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ συνεπτύχθησαν κατά την νύκτα 3/4 Αυγούστου Β. ΤΑΜΠΟΥΡΙ. Το Τάγμα ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ εκ της περιοχής ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ – ΒΟΥΖΙΟΥ απεσύρθη εις ΖΕΚΙΡΙ – ΛΙΑΓΚΥ οπόθεν ανατραπέν συνεπτύχθη και τούτο Β. ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
– Η Ταξιαρχία ΟΛΥΜΠΙΣΙΟΥ μετά των υπολειμμάτων της συνεπτύχθη ομοίως Β. ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
– Η Ταξιαρχία ΥΨΗΛΑΝΤΗ με το Τάγμα ΖΑΡΑ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ αφού ημύνθη καθ’ όλην την ημέραν επί ΤΑΜΠΟΥΡΙ συνεπτύχθη και αύτη Β. ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
5 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
Κατά την παρελθούσα νύκτα από 042300 ώρας μέχρι 0500 ώραν σήμερον εξαπελύθη σφοδρά επίθεσις των συμμοριτών εκ του υψ. 1632 (Ν.240215) και ανωνύμου ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ κατά ΓΑΝΟΥΣΑΣ, ήτις απεκρούσθη.
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τα τμήματα της Μεραρχίας διά δραστηρίας από πρωίας ενεργείας κατέλαβον το υψ. 1700 (Ν.1006), την ΓΥΦΤΙΣΣΑΝ, την ΛΑΓΚΑΔΑΝ (Ν.085100), το ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ (Ν.130095) εκκαθαρίσαντα άπασαν της Νοτίως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ π. περιοχήν.
-ιιι- Χ Μεραρχία
Ουδέν αξιοσημείωτον.
-ιν- XV Μεραρχία
– Από 2400 ώρας μέχρι 0400 ώρας σήμερον ισχυραί δυνάμεις συμμοριτών ενήργησαν επτά σφοδράς επιθέσεις εξ υψ. 1402 προς ΝΙΚΟΛΕΡ και από ΚΑΛΥΒΙΑ ΖΕΛΕΓΚΡΑΝΤ (Ν.220345) προς ΑΜΜΟΥΔΑΝ ως και από ΒΟΛΙΑ (Ν.212321) προς υψ. 1367 (Ν.219328) και από ΚΑΜΑΤΑ προς ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ. Διεξήχθη αγών σκληρός εκ του συστάδην. Τελικώς απεκρούσθησαν άπασαι.
-υ- Διαταγαί ΓΕΣ
Ελήφθη η ΑΠ 7415 περί αναλήψεως υπό των Α΄ και Β΄ΣΣ της νέας ζώνης των και άμεσον ενέργειαν κατά αντικ. σκοπού τελικής φάσεως.
Η Χ Μεραρχία από 0800 της 7 Αυγούστου υπαχθήσεται υπό το Α΄ΣΣ (α/α αντ. 182)
-ιι- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Από της μεσημβρίας της σήμερον την Δ/σιν του Σ.Στρατού ανέλαβεν Ο Α΄ Υπαρχηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤ. του Αντιστρατήγου ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ απελθόντος εις άδειαν τη αιτήσει του.
Το Σ.Στρατού εξέδωκεν τας κάτωθι διαταγάς.
– Την ΑΑΠ 717 προς την Χ Μεραρχίαν ίνα η 141 Μ.Ο.Π. κινηθή αύριον προς ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ εις την διάθεσιν της Ι Μεραρχίας.
– Την ΑΑΠ 716 προς τα Ι, ΙΙ, Χ Μεραρχίας ίνα η Δ/σις και Μοίρα του 102 Σ.Π.Π. και Πυρ/χία της 151 Μ.Μ.Π. κινηθώσι αμέσως διά ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ εις την διάθεσιν της Ι Μεραρχίας.
– Την ΑΠ 6742 διαταγήν προς τον Δ/την XV Μεραρχίας ίνα το ταχύτερον εκδηλώση ενέργειαν διά την ολοκλήρωσιν της τοποθεσίας ΑΜΜΟΥΔΑΣ – ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (α/α αντ. 183).-
– Την ΑΑΠ 718 αναφοράν προς ΓΕΣ δι’ ης αιτείται την διάθεσιν εις το Σ.Στρατού δύο Μ. Καταδρομών (α/α αντ:184).-
6 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Ουδέν αξιοσημείωτον
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν
-ιιι- Χ Μεραρχία
– Ουδέν αξιοσημείωτον
– Η Μεραρχία εις εκτέλεσιν διαταγής του Α΄ΣΣ ήρχισεν συγκεντρουμένη εις τον χώρον ΦΟΥΡΚΑΣ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ – ΛΑΓΚΑΔΑ – ΓΥΦΤΙΣΣΑ, το δε ΚΣ ταύτης ωρίσθη εις ΝΙΚΑΝΩΡΑΝ (Σ. 0097).
-ιν- XV Μεραρχία
Από πρωίας σήμερον τα τμήματα εξώρμησαν από ΑΜΜΟΥΔΑΣ και ΝΙΚΟΛΕΡ προς το υψ. 1402 (Ν.215351) όπερ κατέλαβον κατόπιν σκληρού αγώνος μέχρι των εσπερινών ωρών. Τας εσπερινάς ώρας εξαπελύθη σφοδρά επίθεσις των συμμοριτών κατά των επί υψ. 1402 τμημάτων ήτις απεκρούσθη.
Έτερα τμήματα εκ ΤΡΙΛΟΦΟΥ (Ν.2638) κατέλαβον κατόπιν αγώνος την 0630 ώραν το υψ. 1023 (Ν.2439) και είτα το ΡΕΒΕΝΙ (Ν.2399).
Τέλος έτερα τμήματα κατέλαβον το υψ. 1301,8 (Ν.2034) και το βορείως τούτου αντέρεισμα ΣΤΕΝΙΤΣΚΑ κατόπιν αγώνος. Εκ παρεξηγήσεως όμως περί τας εσπερινάς ώρας συνεπτύχθησαν εις υψ. 1402.-
-υ- Ενέργειαι Σ.Στρατού
Το Σ.Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 720 προς τας ΙΙ – Χ Μεραρχίας περί υπαγωγής της Χ Μεραρχίας υπό το Α΄ΣΣ και αποσύρσεως των δυνάμεων ΙΙ Μεραρχίας των ευρισκομένων Δυτικώς της γραμμής ΦΟΥΡΚΑ – ΦΛΙΑΜΑ – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (Ν.148192) (α/α αντ. 185).
– Την ΑΑΠ 721 προς τους Δ/τάς Ι και ΙΙ Μεραρχίας ίνα αι αποφασισθείσαι επιχειρήσεις προπαρασκευασθώσι ώστε την πρωίαν της 9 Αυγούστου να εκτοξευθώσιν (α/α αντ. 186).-

7 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Ουδέν αξιοσημείωτον.
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΠ Φ. 55/393 διαταγήν της διά την κατά την πρωίαν της 9 Αυγούστου επίθεσιν προς κατάληψιν ΓΟΥΠΑΤΑ – υψ. 1632 (α/α αντ 187).
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
Ουδέν αξιολόγον. Μετακινήσεις και αναπροσαρμογή διατάξεως της Μεραρχίας.
-ιιι- XV Μεραρχία
– Από πρωίας σήμερον τμήματα εξορμήσαντα από ΡΕΠΕΝΙ (Ν. 2339) κατέλαβον κατόπιν αγώνος ΛΑΞΕΝΗ (Ν.215400) και ΔΥΟ ΛΟΦΟΥΣ (Ν.208392). Οι εκδιωχθέντες συμμορίται εισήλθον εις το Αλβανικόν έδαφος και εξηκολούθουν βάλλοντες εκείθεν κατά των ημετέρων καθ’ όλην την ημέραν. Κατά τας απογευματινάς ώρας εξαπελύθη σφοδρά επίθεσις κατά των τμημάτων επί ΛΑΞΕΝΑ ήτις απεκρούσθη τη επεμβάσει και της Αεροπορίας. Τελικώς τα τμήματα ταύτα απεσύρθησαν εις περιοχήν ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ κατόπιν διαταγής της Μεραρχίας προς εξασφάλισιν του πλευρού της εκ των κατεχομένων από ΒΙΤΣΙ συμμοριτών.
Τμήματα της 73 Ταξιαρχίας κινηθέντα από της πρωίας εκ της περιοχής υψ. 1402 ήχθησαν άνευ αντιστάσεως επί υψ. 1278 (Ν.203333) και κατέλαβον όλον το αντέρεισμα ΣΤΕΝΙΤΣΚΑ.
– Η Μεραρχία υπέβαλλεν εις το Σ.Στρατού την ΑΠ 58 αναφοράν της περί της καταστάσεως της 45 Ταξιαρχίας και προτείνει την αντικατάστασιν του Δ/τού αυτής (α/α αντ. 188).
– Ομοίως την ΑΠ 64 αναφοράν προς Σ.Στρατού διά την κατάληψιν της ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ (α/α αντ. 189).-
-ιν- Διαταγαί ΓΕΣ
– Ελήφθησαν υπό του Σ.Στρατού:
– Η ΑΠ 7418 επί σχετικής προτάσεως του Σ.Στρατού ότι δεν πρέπει να υπολογίζη επί Μ. Καταδρομών.
– Η ΑΠ 7419, κατόπιν της ΑΑΠ 722/7-8-48 αναφοράς του, ότι ΓΕΣ φρονεί ότι το Σ.Στρατού δεν πρέπει να επιζητήση την κατάληψιν της κορυφογραμμής ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ-ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ-ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ, αλλά να επιζητήση πτώσιν διά παρακάμψεως (α/α αντ. 190), οπότε δεν είναι ανάγκη τροποποιήσεως των ορίων.
-υ- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Εξεδόθησαν αι κάτωθι διαταγαί:
– η ΑΑΠ 723 προς την XV ίνα προτείνη κυρώσεις κατά των εγκαταλειψάντωντο αντέρισμα Ν. υψ.1402.
– η ΑΑΠ 724 προς τας Ι, ΙΙ, XV Μεραρχίας ίνα αι επιθέσεις εκτοξεύωνται άμα τη έω και ουχί ως συνήθως περί την 1000 ώραν και άνευ ειδικών λόγων.
– η ΑΑΠ 725 προς XV δι’ ης εγκρίνεται η αντικατάστασις του Δ/τού 45 Ταξ.
– η ΑΑΠ 722 αναφορά προς ΓΕΣ περί μεταβολής ορίου μεταξύ Α΄ και Β΄ Σ.Στρατού (α/α αντ. 191)
– η ΑΑΠ 731 προς τας Ι, ΙΙ, XV Μεραρχίας δι’ ης καθορίζονται εις ταύτας αι αποστολαί διά την επακολουθούσαν τελικήν φάσιν των επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ (α/α αντ. 192)
-υι- Εχθρός
– Το Τάγμα ΚΟΛΙΑ, ΑΧΙΛΛΕΑ και ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΥ με Λόχον αυτοματιστών 107 Ταξ. και ουλαμόν Πυρ/κού αμύνονται της τοποθεσίας ΑΕΤΟΦΩΛΗΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Ν.215365)- υψ. 1380- υψ. 1291- υψ. 1345- υψ. 1585 (Ν.191364)
– Το Τάγμα ΠΑΝΟΥ με Λόχον μηχανημάτων κατέχει: ΤΟΥΧΟΥΛΗ-ΜΟΥΣΚΑΡΙΤΣΑ-ΤΣΑΪΡΙΑ-ΜΠΑΪΡΙΑ-ΠΡ. ΗΛΙΑΝ (Ν.218287)-ΠΟΔΑΡΙ-ΑΣΠΡΙ ΠΕΤΡΑ.
– Τρεις Λόχοι ΝΤΟΥΑ-ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ-ΠΕΤΣΟΧ κατέχουν ΠΥΡΓΟΝ-ΣΠΑΝΟΥΔΕΣ ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ.
– Πέντε Λόχοι κατέχουν ΓΟΥΠΑΤΑ-ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ-ΕΦΗΝΕΓΙΟ (Ν.218164)
8 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
Ουδέν σημαντικόν
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν. Συνεχίζεται αναπροσαρμογή διατάξεως.
– Εξέδωκε την ΑΠ 2418 διαταγήν προς τας Ταξιαρχίας περί μετακινήσεώς των και λήψεως νέας διατάξεως (α/α αντ. 193)
-ιιι- XV Μεραρχία
Κατά την παρελθούσαν νύκτα παρηνοχλήθησαν τα τμήματα επί ΣΤΕΝΙΤΣΚΑ – υψ. 1402 ως και επί ΦΛΑΤΣΑΤΑΣ.
-ιν- Ενέργειαι Σ.Στρατού.
Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς
– Την ΑΠ 6852 προς την ΙΙ Μεραρχίαν ίνα απαγόρευση αυστηρώς τας πυράς και φώτα εν γένει των Μονάδων εις νέας των θέσεις επί της Β.Ε
– Την ΑΑΠ 728 αναφοράν προς το ΓΕΣ ίνα οργανωθή ανωτάτη διοίκησις υπό Υποστράτηγον εις την μετόπισθεν ζώνην της XV Μεραρχίας κατόπιν της εισόδου ταύτης εις την μάχην του ΓΡΑΜΜΟΥ. Προτείνει δε ως Δ/τήν τον Υποστράτηγον ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΡ.
– Την ΑΑΠ 730 προς ΓΕΣ ίνα όριον Νοτίως ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ ορισθή το ρεύμα ΜΑΔΡΙΤΣΑ (Ν.1808).
– Την ΑΑΠ 732 ίνα η Δ/σις και Πυρ/χία 151 Μ.Μ.Π. αχθώσι εντός της αύριον εις ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ εις την διάθεσιν Ι Μεραρχίας.
– Την ΑΑΠ 734 προς τον Δ/τήν ΙΙ Μεραρχίας (προσωπικαί οδηγίαι) διά τας επιχειρήσεις κατά κυρίως ΓΡΑΜΜΟΥ (α/α αντ. 194).
– Την ΑΑΠ 729 προς την XV Μεραρχίαν περί εισόδου της εις τας επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ και ανάγκης ταχείας καταλήψεως ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ (α/α αντ. 195).
9 Αυγούστου.
-ι- Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΠ Φ 55/409 διαταγήν περί μετακινήσεως εντός της σήμερον του 620 Τ.Π. εκ περιοχής ΠΟΡΤΑ διά ΛΑΓΓΑΣ και ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ και εκείθεν εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ και διάθεσιν του Σ.Στρατού, κατόπιν ΑΑΠ 732/8-8-48 διαταγής του.
– Η Μεραρχία εξέδωκεν την ΑΠ Φ55/415 διαταγήν διά την κατάληψιν υψ. 1632 – ΓΟΥΠΑΤΑ (α/α αντ. 196).
-ιι- Μεραρχία
Ουδέν σημαντικόν
-ιιι- XV Μεραρχία
Ουδέν σημαντικόν.
-ιν- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 751 δι’ ης η ζώνη μετόπισθεν της XV Μεραρχίας ανατίθεται εις το Δ/τήν της Δ.Ε.Δ.Μ. ίνα η Μεραρχία παραμείνη απερίσπαστος διά τας επιχειρήσεις (α/α αντ. 197).
– Την ΑΑΠ 752 αναφοράν προς ΓΕΣ ίνα εις ΒΙΤΣΙ εγκατασταθώσι Εθνικαί δυνάμεις από τούδε διά να παρεμποδίσουν εγκατάστασιν συμμοριτών οίτινες θα διαφύγουν εκ ΓΡΑΜΜΟΥ (α/α αντ. 198).
-υ- Εχθρός
– Επί ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ Τάγματα ΚΟΛΙΑ-ΑΧΙΛΛΕΑ-ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΥ με λόχον αυτοματιστών 107 Ταξιαρχίας.
– Τάγμα ΠΑΝΟΥ με Λόχον μηχανημάτων ΤΟΥΧΟΥΛΗ-ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ-ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ-ΜΠΟΥΝΑΜΑ (Ν.210285)-ΤΣΑΪΡΙΑ-ΤΟΥΜΠΑ.
– Τάγμα ΤΖΑΒΕΛΛΑ εις ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ- αντέρισμα (Ν.233225)-ΓΟΥΠΑΤΑ-ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ.
– Τάγμα ΣΑΜΠΑΝΗ από υψ. 1327 (Ν.223193) μέχρι υψ. 1120 (Ν214151).
– Τρείς Λόχοι ανεξάρτητοι από ΣΠΑΝΟΥΔΕΣ μέχρι ΠΥΡΓΟΥ.-
10 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
-Ουδέν σημαντικόν
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΠ 2441 διαταγήν επιχειρήσεων περί επιθέσεως της εν τη κατευθύνσεις ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ-ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ (Ν.2320)-ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ (Ν.2023)-ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (α/α αντ.199).
-ιιι- XV Μεραρχία
– Από πρωίας ήρξατο επίθεσις προς κατάληψιν ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ.
Τα τμήματα διά μιάς πρώτης προσπαθείας μέχρι μεσημβρίας κατέλαβον, κατόπιν σκληρού αγώνος, υψ. ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.205355)
Τας πρώτας απογευματινάς ώρας εξεδηλώθη σφοδρά αντεπίθεσις των συμμοριτών εξ υψ. 1301 (Ν.2033) προς ΣΤΕΝΙΤΣΚΑ (Ν.207336) και ετέραν εξ υψ. 1345 (Ν.190345) προς ΑΛΕΒΙΤΣΑ, αμφότεραι αποκρουσθείσαι τη συνδρομή και της αεροπορίας.
Τα τμήματα εν συνεχεία καταδιώκοντα τους συμμορίτας προς ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.190362) κατέλαβον το εσπέρας τα ανώνυμα (Ν.198355) και (Ν.196358).
Έτερα τμήματα ενεργώντα εκ ΔΥΟ ΛΟΦΩΝ (Ν.2139) και ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ κατέλαβον κατόπιν αγώνος ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΝ (Ν.218370) και υψ. 1319 (Ν.207352) και βόρεια αντερείσματα ΑΕΤΟΦΩΛΗΑΣ (Ν.2138) και ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ (Ν.2038).
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΠ 97 διαταγήν της προς τας Ταξιαρχίας της διά την ενέργειάν των αύριον 11 Αυγούστου. (α/α αντ. 200).-
-ιυ- Διαταγαί ΓΕΣ
Ελήφθη η ΑΠ 7772 διαταγή προς Α΄ και Β΄ Σ.Στρατού ίνα κατευθύνωσι τας κυρίως προσπαθείας κατά ζωτικών σημείων της εχθρικής τοποθεσίας (α/α αντ. 201).
-υ- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
– Διά της ΑΑΠ 735 διαταγής προς τας Ι-ΙΙ Μεραρχίας ώριζεν ως ημέραν εξορμήσεώς των την 11 Αυγούστου.
– Διά της ΑΑΠ 756 προς την XV Μεραρχίαν ίνα μετά ολοκλήρωσιν ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ωθήση άνευ ουδεμιάς καθηστερήσεως μίαν Ταξιαρχίαν εις την περιοχήν ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ προς εκμετάλλευσιν της επιτυχίας.
– Διά της ΑΑΠ 755 προς την XV Μεραρχία διετάσσετο η εντός της νυκτός μετατόπισις Πυρ/χίας Π. Πυρ/κού και Πυρ/χίας των 5,5΄΄ εις προπαρασκευασμένου χώρον Νοτίως ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ.-
11 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Την 0900 ώραν σήμερον και εν συντονισμώ προς την ΙΙ Μεραρχίαν ήρξατο επίθεσις των τμημάτων 51 Ταξιαρχίας από ΚΡΥΟΝΕΡΙ προς ΓΟΥΠΑΤΑ και 77 ταξιαρχίας από ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ προς υψ. 1632. Κατόπιν σκληρού αγώνος και τη επεμβάσει αρμάτων, αεροπορίας και Πυρ/κού κατελήφθησαν την 1215 ώραν το υψ. 1632 και τα ΓΟΥΠΑΤΑ. Κατά την επίθεσιν συνηντήθησαν πλείστα ναρκοπέδια παρακαμφθέντα και πλήθος πολ/λείων. Εν συνεχεία τα τμήματα επετέθησαν προς το αντέρισμα (Ν.237208), προς διευκόλυνσιν των τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας προς ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ.
– Από της 1400 ώρας τμήματα της 3ης Ταξιαρχίας ήρχισαν επίθεσιν από ΚΟΚΟΛΥΘΑΣ προς υψ. 1620,9 (ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ). Λόγω σοβαρών εχθρικών αντιστάσεων, πολλών ναρκοπεδίων και καταστροφών απαγορευουσών την κίνησιν των αρμάτων δεν επέτυχεν την κατάληψιν του ανωνύμου (Ν.224233). Η εχθρική τοποθεσία υπεστηρίχθη υπό 4 Πυρ/λων και αφθονίαν όλμων από κατευθύνσεων ΠΥΡΓΟΥ και ΣΠΑΝΟΥΔΕΣ.
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΠ Φ55/445 διαταγήν της προς τον Δ/τήν της 3ης Ταξιαρχίας ίνα ωθηθή επί της γραμμής επαφής και αναλάβη προσωπικώς τον αγώνα (α/α αντ. 202).
-ιι- Μεραρχία
– Τμήματα των 22 και 53 Ταξιαρχιών εξορμήσαντα την 02.30 ώραν παρά τας εδαφικάς δυσχερείας και την αντίδρασιν του εχθρού κατώρθωσαν μέχρι της μεσημβρίας να αγκιστρωθώσι εις τα Α. αντερείσματα ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑΣ (Ν.2320). Τας απογευματινάς ώρας τμήματα της 53 Ταξιαρχίας κατέλαβον το υψ. 1302 (Ν.234203) και κατόπιν σκληρού αγώνος ολοκλήρωσαν την 1900 ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑΝ. Συνεχίσθη προσπάθεια προς υψ. 1327 (Ν.222182) το ήμισυ του οποίου μέχρι των εσπερινών ωρών είχε καταληφθή.
-ιιι- XV Μεραρχία
– Κατά την νύκτα 10/11 Αυγούστου απεκρούσθη ισχυρά επίθεσις κατά ΦΛΑΤΣΑΤΑΣ.
– Από πρωίας τμήματα της 73 Ταξιαρχίας συνεχίσαντα την προσπάθειαν των κατέλαβον κατόπιν αγώνος την 0915 ώραν το τριγωνομετρικόν ΑΛΕΒΙΤΣΑ. Ευθύς μετά κατάληψιν τούτου τα τμήματα συνεχίσαντα την κίνησίν των προς Δυσμάς εβάλλοντο συνεχώς από (Ν.180375) και (Ν.170374) επιτυχόντα την κατάληψιν του πρώτου. Καθ’ όλην την διάρκειαν οι συμμορίται εκινούντο ελευθέρως εντός του Αλβανικού εδάφους βάλλοντες εξ αυτού.
– Τμήματα της 61 Ταξιαρχίας μετά την εκκαθάρισιν του χωρίου ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ κινηθέντα συνήντησαν αντιστάσεις εις υψ. (Ν.192375) βαλλόμενα ταυτοχρόνως και από Αλβανικού εδάφους.
– Η Μεραρχία υπέβαλλεν την ΑΠ 112 αναφοράν περί των δυσχερειών κινήσεως επί της κατευθύνσεως ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ-ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ (α/α αντ.203)
-ιν- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Το Σώμα Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς
– Την ΑΑΠ 761 ίνα διλοχία του 620 Τάγματος αχθή αμέσως εις ΦΛΑΤΣΑΤΑΝ εις την διάθεσιν της XV Μεραρχίας και η ετέρα διλοχία παραμείνη εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ ως εφεδρεία του Σ.Στρατού.
– Την ΑΑΠ 762 διαταγήν προς τας XV-Ι Μεραρχίας δι’ ης καθορίζονται αι αποστολαί εις ταύτας μετά την ολοκλήρωσιν ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ και ΓΟΥΠΑΤΑ (α/α αντ.204).
12 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Αναγνώρισις προς ΜΕΣΟ ΠΟΔΑΡΙ (Ν.215264) διεπίστωσεν ισχυράν κατοχήν τούτου.
– Η Μεραρχία υπέβαλλεν την ΑΠ Φ55/457 αναφοράν επί διαταγής του Σ.Στρατού περί επαναλήψεως επιθέσεως κατά ανωνύμου ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ-ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ (α/α αντ.205).
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τας πρωϊνάς ώρας κατόπιν αγώνος διά της λόγχης κατελήφθη το υψ. 1327 (Ν.223183) και ΣΦΙΝΕΓΙΟ (Ν.216160) υπό της 22 Ταξιαρχίας.
– Τμήματα εξορμήσαντα από ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ και υψ. 1397, κατόπιν σκληρού αγώνος και μέσω δυσβάτου εδάφους κατέλαβον κατά τας απογευματινάς ώρας το υψ. 1352 ΝΤΑΓΑΣΙΑ (Ν.206204) και υψ. 1224 (Ν.206188)
-ιιι- XV Μεραρχία
– Τμήματα της 73 Ταξιαρχίας επιχειρήσαντα κατάληψιν υψ. 1425 (Ν.170374) δεν επέτυχον ταύτην λόγω δραστικότητος πυρών εκ μεθορίου, Αλβανικού εδάφους και ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ. Τα τμήματα κατέχουν ήδη ύψωμα αμέσως δυτικώς ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ έχοντα υπό τον έλεγχόν των το χωρίον ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ.
– Από της 1830 ώρας ήρξατο παρενόχλησις ΦΛΙΑΤΣΑΤΑΣ διά πυρ/κού τεταγμένου εντός Αλβανικού εδάφους εις ΤΡΕΣΤΕΝΙΚ (Ν.2649). Ερρίφθησαν 200 βολές από 2000 ώρας εξεδηλώθη επίθεσις κατά ταύτης, ην τα τμήματα υποστηριζόμενα και διά πυρ/κού απέκρουσαν. Ο εχθρός έρριψεν κατά ταύτης περίπου 1000 βλήματα.
– Η Μεραρχία υπέβαλλεν εις το Σ.Στρατού την ΑΠ 4001 αναφοράν της περί δυσχερειών προχωρήσεως επί κατευθύνσεως ΜΟΝΟΠΥΛΟΥ-ΦΟΥΣΙΑ και ότι απεφάσισε ενεργήση επί κατευθύνσεως ΟΤΟΡΙΤΣΕ-ΠΑΠΟΥΛΙ και ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΤΣΑΡΝΟ (α/α αντ.206).
Ομοίως διά ΑΑΠ 4002 αναφέρει ότι δι’ εκτέλεσιν ανωτέρω θεωρεί αναγκαίαν την ενέργειαν ετέρας Μ. Μονάδος επί κατευθύνσεως ΛΗΜΕΡΙΑ-ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ-ΠΕΥΚΟΣ.
-ιν- Ενέργειαι Σ.Στρατού
Το Σώμα Στρατού εξέδωσε τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 745 προς την Ι Μεραρχίαν ότι μέχρι νεωτέρας διαταγής δεν θα αναλάβη ενέργειαν προς ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ.
– Την ΑΑΠ 745 προς την ΙΙ Μεραρχίαν και 52 να ενεργήσωσι δραστηρίως προς ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (α/α αντ. 207)
– Την ΑΑΠ 746 προς την Ι Μεραρχίαν ίνα ενεργήση δραστηρίως προς την γενικήν κατεύθυνσιν ΤΖΑΜΙ-ΠΕΥΚΟΣ (α/α αντ. 208)
– Την ΑΑΠ 750 προς τον Δ/τήν της ΙΙ Μεραρχίας (α/α αντ. 209).
– Την ΑΑΠ 751 προς τον αυτόν Δ/τήν (α/α αντ/210).
– Την ΑΑΠ 763 προς την XV Μεραρχίαν ίνα κατόπιν της ΑΠ 112/11-8-48 αναφοράς του ενεργήση βάσει ΑΑΠ 731/8-8-48 διαταγής Σώματος Στρατού (παρ. 38).
– Την ΑΑΠ 764 προς την Ι-XV Μεραρχίας περί μετακινήσεως Τάγματος και Πυρ/χίας 5,5¨ εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ δι’ αντιμετώπισιν καταστάσεως εις ΦΛΑΤΣΑΤΑΝ (α/α αντ. 211).-
13 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν
– Η Μεραρχία διά ΑΠ Φ.53/474 αναφοράς ανέφερεν ότι θα ενεργήση ταυτοχρόνως κατά ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ-ΑΣΠΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ και κατά ΜΕΣΟ ΠΟΔΑΡΙ και βορείως (α/α αντ. 212).
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τμήματα συνεχίσαντα από πρωίας την προσπάθειάν των κατέλαβον την 1505 ώραν κατόπιν σκληρωτάτου αγώνος ΝΤΡΑΓΑΣΙΑ (Ν.208205)- υψ. 1352 – μέχρι αυχένος ΓΚΡΕΚΙΑ (Ν.208208). Συμμορίται την 1655 ώραν εξεδήλωσαν ισχυράν επίθεσιν εκ κατευθύνσεως ΚΑΡΑΟΥΛΙ-υψ. 1416 Επίθεσις απεκρούσθη με βαρυτάτας απωλείας διά τον εχθρόν.
– Παρηνοχλήθησαν τα επί υψ. 1420 (Ν.218164) τμήματα εν ΚΑΤΣΙΝΑ.
– Η Μεραρχία υπέβαλλεν την ΑΠ 2499 αναφοράν της περί συγχρονισμού ενεργείας της μετά τοιαύτης Ι Μεραρχίας εν τη κατευθύνσει ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (α/α αντ. 213).
– Δι’ ΑΠ.2555 την 2210 ώρας ητήσατο από το Σ.Στρατού 24 ώρας αναστολήν επιχειρήσεων.
-ιιι- XV Μεραρχία
Ουδέν σημαντικόν
-ιν- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Εξεδόθησαν αι κάτωθι διαταγαί:
– η ΑΑΠ 753 προς την ΙΙ Μεραρχίαν κατόπιν της ΑΠ 2499/13-8-48 αναφοράς της, ίνα αναφέρη ποίαν συνδρομήν δύναται να παράσχη εις την Ι Μεραρχίαν ενεργώσα κατά ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ-ΠΥΡΓΟΣ.
– Διά ΑΑΠ 756 διαταγής επί ΜΠΟΥΦΙ 51 Ταξιαρχία τίθεται εις την διάθεσιν της Ι Μεραρχίας από εω της 14 Αυγούστου.
– Την ΑΑΠ 755 προς την Ι Μεραρχίαν κατόπιν της ΑΠ 55/457 αναφοράς εγκρίνει απασχόλησιν μόνον ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ- ανώνυμον.
– Την ΑΑΠ 761 προς την ΙΙ Μεραρχίαν επί των επιχειρήσεων εις την κοιλάδα ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (α/α αντ. 214).
– Την ΑΑΠ 770 προς τας Ι και XV Μεραρχίας διά την επίθεσίν των προς ΤΟΥΜΠΑ και ΤΣΑΡΝΟ (α/α αντ. 215).
– Την ΑΑΠ 781 προς την ΙΙ Μεραρχίαν δι’ ης εγκρίνει δι’ αύριον περιωρισμένας επιχειρήσεις προς κατάληψιν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-ΓΚΡΕΚΙΑ.-
14 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
Ουδέν σημαντικόν.
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τα τμήματα επί ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ παρηνωχλήθησαν διά μυδραλλίων και όλμων
– Επιθετική αναγνώρισις προς ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ διαπίστωσε ισχυράν κατοχήν υψ. 1114 (Ν.185118) και ΝΑ δύο ανώνυμα. Ομοίως κατοχήν υψ. 910 (Ν.194128)-(Ν.190130).
– Εβλήθη επιτυχώς την 1745 ώραν μεγάλη φάλαγξ συμμοριτών κινουμένη από ΠΕΙΣΤΕΡΙΑ (Ν.191193) προς υψ. 1295 (Ν.194187).
-ιιι- XV Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η Μεραρχία υπέβαλεν την ΑΠ 145/502 αναφοράν ίνα η επιχείρησις άρξηται την νύκτα 15/16 Αυγούστου συμφωνούσης προς τούτο και της Ι Μεραρχίας.

-ιν- Ενέργειαι Σώματος Στρατού.
– Υπεβλήθη εις ΓΕΣ η ΑΑΠ 767 αναφορά περί δημιουργίας μιάς Δ/σεως ήτις ν’ απασχολείται αποκλειστικώς με την ασφάλειαν της μετόπισθεν ζώνης των Μεραρχιών (α/α αντ. 216).
– Προς την Ι Μεραρχίαν την ΑΑΠ 782 ίνα θέση αμέσως εις κίνησιν μίαν Ταξιαρχίαν (μείον Τάγμα) με πρώτον προορισμόν ΚΡΥΟΝΕΡΙ (Ν.265206) ένθα θα επιβιβασθή αυτοκινήτων.
– Προς τας Ι-XV Μεραρχίας την ΑΑΠ 769 ίνα η Ι Μεραρχία θέση εις την διάθεσιν του Σ.Στρατού ένα Τάγμα εις υψ. 1681 (Ν.275178). Η Ι Μεραρχία ν’ αναλάβη το Τάγμα της ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ όπου XV Μεραρχία να διαθέση έτερον Τάγμα ή διλοχίαν. Τ’ ανωτέρω εκτελεσθώσι μέχρι μεσημβρίας 15 Αυγούστου.-
15 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
Η Μεραρχία υπέβαλλεν την ΑΠ Φ.55/494 αναφοράν περί επιθέσεως της αύριον 16 Αυγούστου (α/α αντ. 217)
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τα τμήματα την πρωίαν κατέλαβον υψ. ΓΚΡΕΚΙΑ (Ν.2721) και είτα συνέχισαν την προσπάθειαν καταλάβοντα κατόπιν πείσματος αγώνος ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Ν.202212) και εν συνεχεία το ανώνυμον (Ν.200209).
Τα τμήματα προχωρούντα βάλλονται δραστικώς εκ των κατευθύνσεων ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΡΑΟΥΛΙ και διά πυρ/κού από ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ.
Τμήματα επί ανωνύμου (Ν.200209) απέκρουσαν εχθρικήν αντεπίθεσιν από της 1845 ώρας μέχρι 1930 ώρας.
Τμήματα εξορμήσαντα από πρωίας εκ (Ν.208178) – (Ν.2117) καθηλώθησαν υπό δραστικών πυρών επί ΚΑΤΣΙΝΑ και ΠΕΙΣΤΕΡΙΑ.
-ιιι- XV Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
-ιν- Ενέργειαι Σ.Στρατού
Το Σ.Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 770 προς το επί ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ και υψ. 1681 612 Τ.Π. ίνα επιβιβαζόμενον αμέσως εκεί αυτοκινήτων αχθή εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ όπου θα λάβη διαταγάς.
– Τας ΑΑΠ 771 προσωπικάς οδηγίας διά τον Δ/τήν της Ι Μεραρχίας (α/α αντ. 218)
– Την ΑΑΠ 774 προς την ΙΙ Μεραρχίαν περί διαθέσεως του 612 Τ.Π. εις την 52 Ταξιαρχίαν (α/α αντ. 219).

16 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Τα τμήματα εξορμήσαντα από 0300 ώρας διέβησαν τον ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ποταμόν και κατέλαβον το ΠΡ. ΗΛΙΑΝ (Ν.220287) και το Α. ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ ύψωμα. Μετά τον ΠΡ. ΗΛΙΑΝ εσυνεχίσθη η προσπάθεια προς ΜΠΟΥΝΑΡΙΑ μη καταστάσης δυνατής της ολοκληρώσεως των λόγω ισχυρών αντιστάσεων και πλευρικών πυρών από ΜΕΣΟ ΠΟΔΑΡΙ.
Τα εκ ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ συνεχίσαντα την επίθεσιν τμήματα έλαβον στενωτάτην επαφήν μετά συμμοριτών επί ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ.
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τμήματα συνεχίσαντα από πρωίας την προσπάθειαν κατέλαβον άνευ αντιστάσεως υψ. 1461 (Ν.197203) και εν συνεχεία άνευ σιβαράς αντιστάσεως το ανώνυμον (Ν.198214).
Μετά ταύτα συνέχισαν την προσπάθειάν των προς το ανώνυμον (Ν.195215) και το αμέσως ΝΔ τούτου ύψωμα.
– Επιθετική αναγνώρισις προς ΧΡΥΣΗΝ ευρίσκετο την 1945 ώραν εις (Ν.205150) και εδέχθη πυρά από (Ν.75142).
– Τμήματα ευρίσκονται εν στενή επαφή μετά εχθρού επί ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
– Διά νυκτερινής ενεργείας κατελήφθη η ΚΑΤΣΙΝΑ (Ν.203172).
-ιιι- XV Μεραρχία
– Τα τμήματα εξορμήσαντα από 0300 ώρας διέβησαν τον ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ αχθέντα τας πρώτας πρωϊνάς ώρας εις υψ.Α. ΚΡΥΟΝΕΡΟ (Ν.197318). Οι συμμορίται ενήργησαν ισχυράν αντεπίθεσιν των τμημάτων διατηρησάντων το έδαφος επί Δ. όχθης ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ.
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΠ 133 διαταγήν της προς τας Ταξιαρχίας της διά την περαιτέρω ενέργειαν (α/α αντ. 220).
-ιν- Διαταγαί ΓΕΣ
Ελήφθη η ΑΠ 8147 διαταγή ίνα το Σ.Στρατού κινήση εφ’ όλου του μετώπου δυνάμεις του διά την εκμετάλλευσιν των επιτυχιών του Α΄ΣΣ (α/α αντ. 221).
-υ- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Εξεδόθησαν αι κάτωθι διαταγαί:
– Η ΑΑΠ 904 προς την ΙΙ Μεραρχίαν ίνα κατόπιν της συμπτύξεως του εχθρού επί του μετώπου του Α΄ΣΣ κινηθή το ταχύτερον κατά τον άξονα της κοιλάδος ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ προς ΧΡΥΣΗΝ – ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ.
– Την ΑΑΠ 906 προς την ΙΙ Μεραρχίαν ίνα μέχρι της 0700 της αύριον αναφέρη εάν η τοποθεσία ΚΑΡΑΟΥΛΙ – υψ. 1475 – ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ κατέχεται ή εξεκενώθη.
– Την ΑΑΠ 908 προς την Ι Μεραρχίαν ίνα αναφέρη μέχρι 0700 ώρας της αύριον εάν κατέχεται η τοποθεσία ανώνυμον ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ – ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ – ΣΠΑΝΟΥΔΕΣ.
– Την ΑΑΠ 907 προς την Ι Μεραρχίαν ίνα η 77 Ταξιαρχία είναι έτοιμη από της 0800 ώρας της αύριον δι’ οδικήν κίνησιν. Πιθανότατον δομολόγιον: ΓΚΡΟΥΣΙΑ – ΓΟΥΠΑΤΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – υψ. 1681 (Ν.276178) – υψ. 1508 (Ν.258174) – ΚΥΨΕΛΗ.
– Την ΑΑΠ 910 προς την ΙΙ Μεραρχίαν ίνα εντός της αύριον αντικατασταθή η 52 Ταξιαρχία υπό δυνάμεων της Μεραρχίας και κατ’ αρχήν της 22 Ταξιαρχίας. Έν Τάγμα εκ της Ταξιαρχίας ταύτης να διατεθή εις ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ διά την απογόρευσιν διαβάσεων συμμοριτών από ΒΔ προς Νότον.-
17 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Συνεχισθείσης της (προσπαθείας) κατελήφθη κατόπιν σκληρού αγώνος ΤΟΥΧΟΥΛΗ και είτα συνεχίσθη προς ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ.
– Τμήματα ενεργήσαντα εκ ΠΡ. ΗΛΙΑ (Ν.218287) κατέλαβον ΜΠΟΥΝΑΡΙΑ.
– Η Μεραρχία διά ΑΠ Φ 55/511 αναφοράς της 0700 ώρας ανέφερε ότι αι περί αυτής εχθρικαί θέσεις κατέχονται.
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τμήματα της 53 Ταξιαρχίας συνεχίζοντα την προσπάθειά των κατέλαβον κατόπιν αγώνος εκ του συστάδην την 1125 ώραν το ανώνυμον (Ν.192215) και είτα το ΚΑΡΑΟΥΛΙ.
– Τμήματα της 52 Ταξιαρχίας ήχθησαν άνευ αντιστάσεως τας εσπερινάς ώρας αμέσως Β. ΧΡΥΣΗΣ (Ν.190162).
-ιιι- XV Μεραρχία
Ουδέν άξιον λόγου.
-ιν- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Εξεδόθησαν αι κάτωθι διαταγαί:
– Η ΑΑΠ 914 ώρα 0945 προς την Ι Μεραρχίαν ίνα η 77 Ταξιαρχία κινηθή αμέσως και αχθή εις ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ εις την διάθεσιν του Σ.Σ.
– η ΑΑΠ 915 (1200 ω.) προς την Ι Μεραρχίαν ότι επιχειρήσεις κατά ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ εξελίσσονται με βραδύτατον ρυθμόν, τελείως απαράδεκτον.
– Η ΑΑΠ 916 της 1415 ώρας προς την 52 Ταξιαρχίαν ίνα κινηθή με ταχύτερον ρυθμόν. Δέον εντός της ημέρας να αχθή τουλάχιστον εις ΜΟΥΣΚΑΔΙΑ (Ν.165205).
– η ΑΑΠ 917 (ώρα 1630) προς την XV Μεραρχίαν ίνα κατόπιν της πτώσεως της ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ εκδηλώση την επίθεσίν της εντός της νυκτός 17/18 Αυγούστου
– η ΑΑΠ 918 της 1800 ώρας προς τους Δ/τάς των Μεραρχιών και 52 Ταξιαρχίας περί δραστηρίας ενεργείας των, κατόπιν του ταχυτάτου ρυθμού όν έλαβον αι επιχειρήσεις του Α΄ΣΣ (α/α αντ. 222).
– η ΑΑΠ 7111 της 1830 ώρας προς την 52 Ταξιαρχίαν ότι δέον να φθάση τουλάχιστον εις ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ.
– η ΑΑΠ 909 προς τους Δ/τάς Μεραρχιών και 52 Ταξιαρχίας περί του ενδεχομένου συμπτύξεως των συμμοριτών προ του μετώπου του Σ.Στρατού (α/α αντ. 223).
– η ΑΑΠ 920 προς τας 52 και 77 Ταξιαρχίας περί κινήσεων των δι’ αύριον (α/α αντ. 224).
18 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Η Μεραρχία κατέλαβεν την ΑΣΠΡΗΝ ΠΕΤΡΑΝ.
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τα τμήματα συνεχίσαντα της πρωίας τας προσπαθείας των κατέλαβον την 1150 ώραν το ύψ. 1295 (Ν.194187) κατόπιν αγώνος και εν συνεχεία ύψ. ΠΕΙΣΤΕΡΙΑ και ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.188200).
Προσπάθεια 52 Ταξιαρχίας Β. ΧΡΥΣΗΣ ανεκόπη λόγω σφοδρών πυρών από περιοχής (Ν.1718).
– Η 52 Ταξιαρχία απέστειλεν την 0825 ώραν το 262 σήμα της ότι τα τμήματά της από 0520 ώρας εβλήθησαν από υψώματα αμέσως Β. ΧΡΥΣΗΣ και από Ανατολικά βραχώδη υψώματα ΑΡΕΝΑΣ και ότι δεν ενδείκνυται προχώρησις.
– Η Μεραρχία δι’ αναφοράς της ΑΠ 27 09 από 2100 ώρας αναφέρει ότι η 21 Ταξιαρχία από πρωίας αύριον εν τη κατευθύνσει ΚΑΡΑΟΥΛΙ – ΓΚΟΛΙΑ – ύψ. 1423 – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ.
– Ομοίως την ΑΠ 2712 αναφοράν της ότι ο εχθρός οργανούται επί της γραμμής ΓΚΟΛΙΑ – ΤΑΣΙ ΠΡΙΟΝΙ – ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ (α/α αντ. 225). Ομοίως και την ΑΠ 2714 περί των δυσχερειών διά την αυριανήν επιχείρησιν (α/α αντ. 226).
-ιιι- XV Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Ο Δ/τής της Μεραρχίας απέστειλε την ΑΑΠ 4089 αναφοράν εις εκτέλεσιν της ΑΑΠ 923 διαταγής Σ.Στρατού (α/α/ αντ. 227).
– Ομοίως η Μεραρχία εξέδωκεν την ΑΠ 190 διαταγήν της διά την επιχείρησιν της αύριον (α/α αντ. 235).
-ιν- Διαταγαί του ΓΕΣ
Ελήφθη η ΑΑΠ 8260/18-8-48 διαταγή του ΓΕΣ περί προθέσεων του μετά την ΚΟΡΩΝΙΔΑ (α/α αντ. 228).
-υ- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Το Σ.Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– την ΑΠ 7119 προς την Ι Μεραρχίαν ίνα διαθέση εις την 77 Ταξιαρχίαν μίαν Διμοιρίαν Πολυβόλων και δύο Διμοιρίας ΛΟΚ διότι θα κινηθή επί ορεινής περιοχής.
– Την ΑΑΠ 922 προς Διοικητήν της Ι Μεραρχίας περί των επιχειρήσεων της Μεραρχίας (α/α αντ. 229).
– Την ΑΑΠ 921 προς την XV Μεραρχίαν ίνα ει δυνατόν εντός της σήμερον εκδηλώση ενέργειαν προς ΚΑΨΑΛΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ (α/α αντ. 230).
– Την ΑΠ 7127 ίνα η ΙΙ Μεραρχία διατάξη την επάνοδον της 2ας ΄Ιλης εις ΝΕΑΠΟΛΙΝ.
– Την ΑΑΠ 924 προς την 52 Ταξιαρχίαν εις απάντησιν της ΑΠ 262/180825 αναφοράς της περί μη προχωρήσεώς της προς ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (α/α αντ. 231).
– Την ΑΑΠ 923 προς τον Δ/τήν της XV Μεραρχίας περί της υπ’ αυτής διαταχθείσης αναβολής εκτοξεύσεως της επιθέσεως κατά ΚΑΨΑΛΙΑ (α/α αντ. 232).
– Την ΑΑΠ 801 προς την ΙΙ Μεραρχίαν περί μη προχωρήσεώς της προς ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (α/α αντ. 233).
– Την ΑΑΠ 925 προς τας 52 και 77 Ταξιαρχίας δι’ ης ορίζεται ότι την αποστολήν της 52 Ταξιαρχίας από έω αύριον θ’ αναλάβη η 77 Ταξιαρχία (α/α αντ. 234).
19 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Ουδέν σημαντικόν.
– Η 77 Ταξιαρχία δι’ ΑΠ 3687 αναφοράς της ανέφερεν ότι διά την κάλυψιν του αριστερού της διέθεσεν τρεις λόχους του 597 εις ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ και ΖΛΑΤΙΑΝΗΣ.
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τα τμήματα εκκινήσαντα εκ ΚΑΡΑΟΥΛΙ κατέλαβον κατόπιν σκληρού αγώνος τον αυχένα (Ν.186205). ΄Ετερα τμήματα διελθόντα την βαθείαν γραμμήν Β. ΚΑΡΑΟΥΛΙ ήχθησαν εις (Ν.189217) καθηλωθέντα προ ισχυρώς οργανωμένης τοποθεσίας ΤΑΣΙ – ΠΡΙΟΝΙ – ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ.
– Η 77 Ταξιαρχία δι’ ελιγμού Ανατολικώς ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ήχθη εις ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (Ν.178188) όπου βαλλομένη δραστηρίως από ύψ. 1452 (Ν.169181) απεσύρθη ανατολικώς ποταμού εις (Ν.185190). Περαιτέρω προς Βορράν προχώρησις κατέστη δυσχερής των τμημάτων βαλλομένων από αμφοτέρων των πλευρών.
-ιιι- XV Μεραρχία
– Τα τμήματα εξορμήσαντα από πρωίας εκ περιοχής ΤΟΥΧΟΥΛΗ – ΠΕΥΚΟΣ ήχθησαν τας εσπερινάς ώρας κατόπιν λυσσώδους αγώνος και ανατροπήν διαδοχικών εχθρικών αντιστάσεων εις (Ν.175306). ΄Ετερα τμήματα ενεργούντα προς ΛΕΥΚΑΔΙΑ (Ν.168288) καθηλώθησαν προ ισχυρώς οργανωμένης τοποθεσίας εις (Ν.174287). Περί την 2200 ώραν κατελήφθη το ανώνυμο ΚΑΨΑΛΙΑ (Ν.183307).
Ενέργειαι επίσης εξεδηλώθησαν από ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ προς ΚΑΨΑΛΙΑ και ΚΟΛΟΒΟΖΙ (Ν.175320).
– Η Μεραρχία υπέβαλεν εις το Σ.Στρατού την ΑΠ 194 (α/α αντ. 236), ΑΠ 212 (α/α αντ. 237) και ΑΠ 197(α/α αντ. 238) διά τον διαταχθέντα σήμερον αγώνα και διά την ενέργειάν της δι’ αύριον.
-ιν- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– η ΑΑΠ 806 προς τας Ι και ΙΙ Μεραρχίας (α/α αντ. 239).
– η ΑΑΠ 807 προς την ΙΙ Μεραρχίαν και 77 Ταξιαρχίαν (α/α αντ. 240).
– η ΑΑΠ 808 προς την XV Μεραρχίαν (α/α αντ. 241).
20 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
– Συνεχίσασα την επίθεσίν της κατέλαβε κατόπιν σκληροτάτου αγώνος σώματος προς σώμα τα οχυρά συγκροτήματα ΤΣΑΪΡΙΑ (Ν.195268) – ΤΟΥΜΠΑ ύψ. 1644. Ο εχθρός αντέδρασεν ισχυρώς δι’ αντεπιθέσεων και με πρωτοφανή σπατάλην βλημάτων όλμου και πυρ/κού. Επί πλέον δι’ επιτυχούς ελιγμού κατέλαβε τα υψ. 1325 (Ν.1827).
– Η Μεραρχία εξέδωκε την ΑΠ Φ55/567Α διαταγήν της διά την αύριον (α/α αντ. 242).
– ομοίως η 77 Ταξιαρχία εξέδωκε διαταγήν διά την ενέργειαν της αύριον (α/α αντ. 243).
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
Εσυνεχίσθη η προσπάθεια προς κατάληψιν της γραμμής ΓΚΟΛΙΑ – ΤΑΣΗ ΠΡΙΟΝΙ. Ο εχθρός αντέδρασε πεισμόνως ενεργήσας και τρεις αντεπιθέσεις αποκρουσθείσας. Ο εχθρός έρριψε κατά των ημετέρων άνω των χιλίων βλημάτων πυρ/κού και όλμων. Τελικώς δεν επετεύχθη η κατάληψις της άνω ισχυράς εχθρικής τοποθεσίας.

-ιιι- XV Μεραρχία
Συνεχίζουσα την επιθετικήν της ενέργειαν και κατόπιν σκληρών αγώνων εναντίον πολυβολείων ισχυρώς προστατευομένων και επί εδάφους διακεκομμένου και συνεχώς κεκαλυμμένου επέτυχεν την κατάληψιν του υψ. ΤΑΜΠΟΥΡΙ υψ. 1358 (Ν.168312) και ήχθη προ του ισχυροτάτου συγκροτήματος ΤΣΑΡΝΟ. Τέλος κατέλαβεν κατόπιν αγώνος αντέρισμα επί του οποίου Στρατ. Φυλάκιον (Ν.150305).
-ιν- Διαταγαί του ΓΕΣ
Ελήφθησαν
– η ΑΠ 8389Α προς Α΄ΣΣ ίνα συνεχίση δίωξιν εις ενδότερα ΓΡΑΜΜΟΥ και προς Β΄ΣΣ ίνα εντείνη ενεργείας του εκ ΤΑΜΠΟΥΡΙ προς ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ και χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ.
– η ΑΠ 8446 ίνα η XV Μεραρχία κινηθή κατά μήκος μεθορίου προς ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ – ΦΟΥΣΙΑ (α/α αντ. 244).
-υ- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Εξεδόθησαν αι κάτωθι διαταγαί:
– η ΑΑΠ 809 προς την XV ίνα κατόπιν καταλήψεως ΤΑΜΠΟΥΡΙ ωθήση ταχέως Ταξιαρχίαν προς αυχένα ΠΑΝΑΓΙΑ (Ν.1430) και δυνάμεις προς ΟΤΟΡΙΤΣΕ – ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ.
– Η ΑΑΠ 812 ΠΡΟΣ ΤΗΝ 77 Ταξ. ίνα επιζητήση αχθή εις ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ ουχί δι’ ανατροπής, αλλά διά παρακάμψεως των εχθρ. αντιστάσεων.
– η ΑΑΠ 813 προς τον Δ/τήν ΙΙ Μεραρχίας ότι επιβάλλεται ταχεία πτώσις ΤΡΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ και έξοδος Μεραρχίας εις ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΝ (α/α αντ. 245).
– η ΑΑΠ 930 προς την 52 Ταξ. ίνα η 52 Ταξιαρχία αντί της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αχθή εις την περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (α/α αντ. 246).
– η ΑΑΠ 931 προς την ΙΙ Μεραρχίαν ίνα αποστείλη αμέσως Τάγμα εις περιοχήν ΓΚΡΟΥΣΙΑ – ΓΟΥΠΑΤΑ διά την απαγόρευσιν διαφυγής συμμοριτών (α/α αντ. 247).
– η ΑΑΠ 814 αναφορά προς Αρχηγόν Στρατού ότι διείσδυσις XV Μεραρχίας μεταξύ ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – μεθορίου προς ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ – ΦΟΥΣΙΑ αδύνατος (α/α αντ. 248).
– η ΑΑΠ 816 προς ΙΙ Μεραρχίαν – 77 Ταξιαρχίαν διά την δημιουργίαν διαδοχικών φραγμών προς απαγόρευσιν διαφυγής συμμοριτών (α/α αντ. 249).
– η ΑΑΠ 815 προς την ΙΙ Μεραρχίαν ίνα το 53 το ταχύτερον κινηθή διά ΓΟΥΠΑΤΑ προς ΓΚΡΟΥΣΑ (α/α αντ. 250).
– η ΑΑΠ 817 προς XV Μεραρχίαν περί ταχείας προωθήσεως των δυνάμεών της εν τη κατευθύνσει ΓΚΑΣΗ – ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ (α/α αντ. 251)
– η ΑΑΠ 819 την 77 Ταξ. ίνα έστω και νύκτα κινηθή προς ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ δι’ απαγόρευσιν διαρροής συμμοριτών.

21 Αυγούστου
-ι- Ι Μεραρχία
Τα τμήματα εκινήθησαν από πρωίας και επροχώρησαν άνευ αντιστάσεως εις ΠΥΡΓΟΝ – ΠΡ. ΗΛΙΑΝ (Ν.1626) – ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ και ήχθησαν μέχρι ΑΓ. ΖΑΧΑΡΙΑΝ (Ν.1233).
-ιι- ΙΙ Μεραρχία
– Τα τμήματα επί ΚΑΡΑΟΥΛΙ εβάλλοντο διά πυρ/κού μέχρι της 0200 ώρας. Εκπεμφθείσαι αναγνωρίσεις από πρωίας ήχθησαν επί ΓΚΟΛΙΑ – ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ – υψ. 1423 (Ν.1822) άνευ αντιστάσεως και τέλος εις ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ.
-ιιι- XV Μεραρχία
Συμμορίται επιχειρούντες κατά την νύκτα να διαρρεύσωσι προς ΒΙΤΣΙ διά περιοχής υψ. 1425 (Ν.170372) – ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ προσέκρουσαν επί ημετέρων τμημάτων. Συνήφθη αγών σκληρός ο οποίος εσυνεχίσθη μέχρι της πρωίας. Οι συμμοριταί καταδιωκόμενοι διέρρευσαν προς την περιοχήν ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ – ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΝ μετά των οποίων συνεκρούσθησαν τμήματα κινηθέντα από ΦΛΑΤΣΑΝΑΝ – ΧΙΟΝΑΤΟΝ – ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ. Προς τον χώρον τούτον προσηνατολίσθη και η 45 Ταξιαρχία. Κατεμετρήθησαν 70 πτώματα συμμοριτών, συνελήφθησαν 26 και περιήλθον εις χείρας ημετέρων 40 έμφορτα κτήνη και πολεμικόν υλικόν εγκατεσπαρμένον κατά μεγάλας ποσότητας.
-ιν- Διαταγαί ΓΕΣ
Ελήφθησαν αι κάτωθι διαταγαί:
– Η ΑΠ 8457 Α/Φ. 4009/31 διά την συνέχισιν εξερευνήσεων, αναπροσαρμογήν διατάξεως Μονάδων και ανασυγκρότησιν των και ώθησιν δυνάμεων υπό του Σ.Στρατού προς αντιμετώπισιν ΒΙΤΣΙ (α/α αντ. 251).
– Η ΑΠ 8488 Α δι’ ης επισημαίνεται ιδιαιτέρως ταχεία και δραστηρία λήψις μέτρων προς ΒΙΤΣΙ (α/α αντ. 252).
-υ- Ενέργειαι του Σ.Στρατού
Το Σ.Στρατού εξέδωκε τας κάτωθι διαταγάς:
– Την ΑΑΠ 812 προς την XV Μεραρχίαν ίνα προσβάλη συγκεντρωθέντας συμμορίτας περιοχήν ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ (α/α αντ. 253).
– Την ΑΑΠ 824 αναφοράν προς ΓΕΣ επί της Δ/γής του περί ωθήσεως της XV Μεραρχίας προς ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ (α/α αντ. 254).
– Την ΑΑΠ 827 αναφοράν προς ΓΕΣ επί Δ/γής του προς επίσπευσιν προωθήσεως των Μονάδων (α/α αντ. 255).
– Την ΑΑΠ 822 προς την Ι Μεραρχίαν περί θέσεως εις την διάθεσίν της 52 Ταξιαρχίας (α/α αντ. 256).
– Την ΑΑΠ 825 προς την XV Μεραρχίαν περί διαθέσεως των τεθωρακισμένων εις περιοχήν ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ – ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ – βορείως υψ. 1030 (α/α αντ. 257).
– Την ΑΑΠ 829 αναφοράν προς ΓΕΣ ότι προσηνατολίσθη η XV Μεραρχία προς ΒΙΤΣΙ (α/α αντ. 258).
– Την ΑΑΠ 830 προς την XV Μεραρχίαν ίνα ενεργήση δραστηρίως κατά διαρρεόντων διά του Εθνικού εδάφους προς ΒΙΤΣΙ (α/α αντ. 259).-

Ο
Διοικητής του Β΄ΣΣ
Τ.Υ.