Ευαρέσκεια Προέδρου Κυβερνήσεως για τη Μάχη του Γράμμου, ΓΕΣ/20 Αυγ 1948


Θέμα: Ευαρέσκεια Προέδρου Κυβερνήσεως
Προς: Τους Διοικητάς Α΄ και Β΄ΣΣ
ΑΔΑ.                                                                                              ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝΟΝ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ.8419Α/Φ.4024/8
ΒΣΤ902/20.8.48
Κοιν.: Γ΄ΣΣ, ΑΣΔΣΕ, ΑΣΔΠ
Α1, Α2-Α2/Ι-Β’. Υπαρχ. ΓΕΣ

Κοινοποιείται κατωτέρω ευαρέσκεια του κ. Προέδρου προς τας ενόπλους δυνάμεις τας αγωνιζομένας εις ΓΡΑΜΜΟΝ.-

Διά την ακρίβειαν                                   Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Η Γραμ. ΑΙ/ΓΕΣ                                           Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής
Τ.Σ.Υ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έληξεν η μεγάλη μάχη, της Ελλάδος η μάχη, που δύο χρόνια την επερίμενε το ‘Εθνος. Ο εχθρός τον οποίον Θρασύν εξαπέλυσαν κατά της Αγίας Πατρίδος οι άνεμοι του κακού και το μίσους κείται πλέον εξουθενωμένος και η Νίκη ωραία και φωτεινή στέφει τα όπλα του ανδρείου Στρατού μας.
Κατά την ιστορικήν αυτήν στιγμήν αναλογιζόμενος το μεγαλείον του διεξαχθέντος αγώνος και την ιερότητα του σκοπού του, εκφράζω πλήρους συγκινήσεως τον Θαυμασμόν και την ευγνωμοσύνην του Έθνους προς τα υπέροχα τέκνα του, που οργάνωσαν, διεξήγαγον και εκέρδισαν την μάχην του Γράμμου.
Προς την ανωτάτην ηγεσίαν των ενόπλων δυνάμεων πρώτον, η οποία με αγχίνοιαν διαύγειαν, τόλμην και φαντασίαν συνέλαβε το σχέδιον της προσβολής του μεγάλου και ισχυρού φρουρίου του εχθρού και το εξετέλεσαν νικηφόρως.
Προς τους Διοικητάς έπειτα των μεγάλων Μονάδων οι οποίοι εφήρμοσαν το σχέδιον αναδειχθέντες απαράμιλλοι ταγοί του λαμπρού Έλληνος στρατιώτου.
Προς όλους τρίτον τους Αξιωματικούς Στρατού και Αεροπορίας που επροκινδύνευσαν εις την πρώτην γραμμήν, μοιρασθέντες με τους άνδρας των τας θυσίας, τον μόχθον και την αγωνίαν και εμφυσήσαντες εις αυτούς την θυελλώδη ορμήν, που εσάρωσε τον εχθρόν.
Προς τον ‘Ελληνα στρατιώτην τέλος που γίνεται ο καλύτερος στρατιώτης του κόσμου, όταν αισθάνεται ότι διακυβεύονται τα βασικά ιδεώδη της ζωής του. Αυτός υπήρξεν ο θαυμάσιος εργάτης της Νίκης μα τους ανεξάντλητους θησαυρούς της μιυχής του. Ο ιλλιγγιώδης μόχθος τον οποίον κατέβαλλεν η θαυμαστήν αντοχή την οποίαν επέδειξεν, η ορμητική ανδρεiα, την οποίαν ανέπτυξεν κατά τας αποφασιστικωτέρας στιγμάς της μάχης, θα παραμείνουν εις την Ιστορίαν ως ένας από τους ωραιότερους σταθμούς ανατάσεως της Ελληνικής φυλής.
Μαχηταί του Γράμμου, που ηγωνίσθητε τον Αγώνα τον καλόν εις τας επάλξεις της Ελλάδος.
Είσθε άξιοι της Πατρίδος.
Ο.ΣΟΦΟΥΛΗΣ