Προθέσεις ΓΕΣ μετά την Επιχείρησιν ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/18 Αυγ 1948


Θέμα: Προθέσεις ΓΕΣ μετά την                              ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Επιχείρησιν ΚΟΡΩΝΙΣ                                                ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: Α΄, Β΄, Γ΄ Σώματα Στρατού                                 ΓΕΣ/Α1
Α.Σ.Δ.Π., Α.Σ.Δ.Σ.Ε.                                                       Αριθ. ΑΑΠ. 8260Α
Κοιν: Α1,Α2,Α8,Α9, Γ΄ Κλάδος ΓΕΣ,                    Αριθ. Φακ. 4009/1
ΓΕΝ/Γ, ΓΕΑ/Κλ. Επιχειρήσεων                            18 Αυγούστου 1948
Β,Σ.Α., ΣΟΗΠΕ – Αρχηγός ΓΕΣ

1.- Αι κατωτέρω παρεχόμεναι ενδείξεις βασιζόμεναι επί της προϋποθέσεως ότι η επιχείρησις ΚΟΡΩΝΙΣ θα τερματισθή μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου σκοπούσι μόνον όπως παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία εις τας Μ.Μ. διά τον καταρτισμόν των σχεδίων των.
2.- Αι Εθνικαί δυνάμεις μετά την Επιχείρησιν ΓΡΑΜΜΟΥ θα εξακολουθήσουν τας επιχειρήσεις εις ολόκληρον την Ελλάδα προς εξόντωσιν όλων των συμμοριακών δυνάμεων προ της επελεύσεως του χειμώνος (α’ 15θήμερον Δεκεμβρίου).
3.- Αποστολαί
(α) Α΄ΣΣ (αποτελούμενον εξ ουχί πλειόνων των δύο Μεραρχιών
-ι- Να κατέχη την δυτικήν ζώνην του ΓΡΑΜΜΟΥ και να παρεμποδίση την επιστροφήν των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην
-ιι- Να εκκαθαρίση την ζώνην ευθύνης του εκ των συμμοριτών με σειράν προτεραιότητος εις περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ – ΠΩΓΩΝΙΟΝ.
-ιιι- Δι’ εντατικής δραστηριότητος επιθετικών περιπολιών κατά μήκος της περιοχής της μεθορίου να απαγορεύση την εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ είσοδον συμμοριακών στοιχείων εντός της Ελλάδος.
-ιν- Εν στενή συνεργασία μετά του Β΄ΣΣ να συντονίζη τας ενεργείας του εις τα ζωτικά κατά μήκος των οριών μεταξύ των δύο Σωμάτων σημεία και ειδικώτερον εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ.
(β) Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ (αποτελούμενον εξ ουχί πλειόνων των τριών Μερ/χιών
-ι- Να κατέχη την Ανατολικήν ζώνην του ΓΡΑΜΜΟΥ και να παρεμποδίση την διείσδυσιν των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην.
-ιι- Να εκκαθαρίση την ζώνην ευθύνης του εκ των συμμοριτών με προτεραιότητα εις περιοχήν ΒΙΤΣΙ.
-ιιι- Να εμποδίση την εκ γειτονικών κρατών επανείσδυσιν συμμοριτών εις την Ελλάδα, δι’ εντατικής δραστηριότητος επιθετικών περιπολιών κατά μήκος της περιοχής της μεθορίου
-ιv- Να εξασφαλίση εν στενή συνεργασία μετά του Α΄ΣΣ τον συντονισμόν των ενεργειών κατά μήκος των οριών μεταξύ των δύο Σωμάτων και εις τα ζωτικά σημεία αυτών ειδικώτερον εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ.
(γ) Γ΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ (αποτελούμενον εκ δύο Μεραρχιών και μιας Ταξιαρχίας το ολιγώτερον και τριών Μεραρχιών το μέγιστον).
-ι- Να εκκαθαρίση την ζώνην ευθύνης του εκ των συμμοριτών και κατά πρώτον λόγον εις την περιοχήν ΠΑΠΑΔΕΣ.
-ιι- Να εμποδίση την εκ γειτονικών Κρατών είσοδον συμμοριτών εις την Ελλάδα διά διατηρήσεως ευκινήτων επιθετικών δυνάμεων κατά μήκος της μεθορίου.
(δ) ΑΣΔΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Διά των ήδη διαθεσίμων δυνάμεων ενισχυομένων δι’ ολοκλήρου της 71 Ταξιαρχίας).
-ι- Να καταστρέψη τους εν τη ζώνη ευθύνης της συμμορίτας ως και τα υλικά των.
-ιι- Να είναι προετοιμασμένη όπως, καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά την 15 Σεπτεμβρίου προειδοποιουμένη προ 7 ημερών, καταστήση διαθεσίμους τας Α΄ και Β΄ Μοίρας Καταδρομών προκειμένου να χρησιμοποιήθωσι αύται δι’ επιχειρήσεις αλλαχού, ή προς εκπαίδευσιν εις ΒΟΛΟΝ.
(ε) ΑΣΔΠ Θα εκδοθούν ειδικαί οδηγίαι
(στ) Γενικαί ενδείξεις
-ι- Προβλέπεται όπως:
-Η 33 Ταξιαρχία αποδοθή εις Γ΄ΣΣ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μία ακόμη Ταξιαρχία από 5 Σεπτεμβρίου.
-Μία Μεραρχία κινηθή οδικώς ή διά θαλάσσης εκ της περιοχής Α΄ΣΣ από της 5 Σεπτεμβρίου.
-Η 71 Ταξιαρχία επιστραφή εις Α.Σ.Δ.Σ.Ε. μέχρι 25 Αυγούστου.
-ιι- Αι εις ΓΡΑΜΜΟΝ εγκατεστημέναι Μονάδες θα ρυθμισθή να εναλλάσονται ανά δίμηνον.
-ιιι- Το ΓΕΣ λαμβάνει πρόνοιαν διά την ένδυσιν εφοδιασμόν και στέγασιν των εις ΓΡΑΜΜΟΝ εγκατεστημένων μονάδων.
-ιν- Τα Α΄ και Β΄ΣΣ είναι υπεύθυνα διά την εν τη ζώνη ενός εκάστου συμπλήρωσιν, της οδού ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ – ΚΟΝΙΤΣΑ μέχρι 15 Οκτωβρίου εις τρόπον ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμος υφ’ όλας τας καιρικάς συνθήκας.
4.- Το Β. Ναυτικόν έχει παρακληθή όπως είναι προετοιμασμένον:
(α) Να μεταφέρη μίαν Μεραρχίαν καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά την 1ην Σεπτεμβρίου (Το ΓΕΣ θα ειδοποιήση το Β.Ν. προ 10 ημερών).
(β) Να υποστηρίξη επιχειρήσεις των δυνάμεων της ξηράς.
5.- Η Ε.Β. Αεροπορία ομοίως έχει παρακληθή να είναι προετοιμασμένη όπως:
(α) Υποστηρίξη επιχειρήσεις του Εθνικού Στρατού ιδιαιτέρως εις ΒΙΤΣΙ – Γ΄ΣΣ ή εις Πελοπόννησον.
(β) Εξασφαλίση διά ρίψεων τον εφοδιασμόν δυνάμεων επειχειρουσών εις απροσίτους περιοχάς ή αποκεκλεισμένων εκ χιόνων.-

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής
Διά την ακρίβειαν
Η Δ/σις Α1/ΓΕΣ

Τ.Σ.Υ.

Θέμα: – Προτάσεις επί προθέσεων ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΓΕΣ μετά επιχείρησιν ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
«ΚΟΡΩΝΙΣ» ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Προς: – A1/ΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΓΕΣ/Α8/Φ. 27461/20-8-48
(Εδακτυλογραφήθη υπό υπ/γου
Πετρουτσοπούλου Τιμ.)
Υμέτερον 8260Α/Φ. 4009/1/18-8-48

1.- Προτείνεται η κάτωθι κατά Σώμα Στρατού ποσοτική ανακατανομή των Μονάδων Πυροβολικού συμπεριλαμβανομένων και των υπό συγκρότησιν και ανασυγκρότησιν τοιούτων:
(α) Α΄ΣΣ ι.- Εν Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού ιι.- Δύο Μοίραι Ορειβατικού Πυροβολικού
(β) Β΄ΣΣ ι.- Εν Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού ιι.- Δύο Μοίραι Ορειβατικού Πυροβολικού
(γ) Γ΄ΣΣ ι.-Δύο Συν. τα Πεδ. Πυρ.κού ) ήδη υπό
ιι.-Μία Μοίρα Ορειβ. Πυρ.κού ) τας
ιιι.-Μία Πυρ/χία 5,5’’ (Γ΄ Πυρ.χία) )διαταγάς του.
(δ) ΓΕΣ. ι.- Δύο Συντάγματα Πεδινού Πυροβολικού
ιι.- Δύο Μοίραι Μέσου Πυροβολικού αίτινες να συγκεντρωθούν αμέσως ανά μία εις ΚΟΖΑΝΗΝ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ιιι.- Μία Μοίρα Ορειβατικού Πυροβολικού.
2.- Δεν υπολογίζεται η Μοίρα Κ.Ε.Π. ήτις έχει διαθέσει ανά μίαν Πυροβολαρχίαν εις Α.Σ.Δ.Σ.Ε. και Α.Σ.Δ.Π.

ΘΡ. ΖΑΪΜΗΣ
Υποστράτηγος
Αρχηγός Πυρ/κού ΓΕΣ.

Α8
Ταγ/χης Πυρ/κού
Χατζηαντωνίου Βασ.
Τ.Σ.Υ.