Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/18 Αυγ 1948


ΘΕΜΑ:Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                                       AΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Ι ΙΙ XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ                                                    ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/8.8.48
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1/Β΄ΣΣ Α8/Β΄ΣΣ ΑΑΠ 731
Γ Κλαδ ΑΣΑ ΑΔΑ ΒΣΑ
Α΄ΣΣ/Α1

 1. Το ΓΕΣ/Α1 διά της υπ’ αριθ’ 7312/Α1/2.8.48 Διαταγής του διατάσσει όπως μετά την επιτευχθείσαν συνένωσιν των δυνάμεων Α΄ και Β΄ΣΣ εξακολουθήσωσιν αμέσως επιχειρήσεις προς εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων εις τον κυρίως ΓΡΑΜΜΟΝ όπου οι συμμορίται είναι πλέον πιθανόν να συγκεντρώσουν όλας τας δυνάμεις των να αμυνθούν τούτου.
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ (μείον Χ Μεραρχίας ήτις διετέθη εις Α΄ΣΣ)
  ι) Να καταλάβη την ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑΝ
  ιι) Να επιτεθή προς Β. ίνα εκκαθαρίση την κοιλάδα του άνω ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, εξοντώση τας εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ συμμοριακάς δυνάμεις, εκκαθάριση την Δ. ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ κοιλάδα του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ π. οπότε και θα αναστραφή προς Ν.Δ. ίνα ενωθή μετά του Α΄ΣΣ εις ΚΙΑΦΑΝ (Ν.0824).
  ιιι) Θα καλύψη το Ανατολικόν πλευρόν του.
  ιν) Θα τηρήση μίαν Ταξ/χίαν εις την περιοχήν ΕΠΤΑΧΩΡΙ (Ν 2210) – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν 1820) – ΖΟΥΖΟΥΛΗ (Ν 2205) ως εφεδρείαν του ΓΕΣ.
  Όρια μεταξύ Α΄ΣΣ και Β΄ΣΣ.
  Εις το Β΄ΣΣ.:
  ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) (ναι) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) (όχι) – ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ (Ν.1310) (όχι) – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512) (όχι) – ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.1517) (ναι) – ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.1320) (ναι) – ΤΣΟΥΜΑ (Ν.1123) (όχι) – ΣΟΥΦΛΙΚΑΣ (Ν.1126) (ναι).
 3. ΜΕΘΟΔΟΣ
  α) Τρόπος ενεργείας
  -Διάσπασις της εχθρικής τοποθεσίας κατά την γενικήν κατεύθυνσιν ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΝ (Ν.3317) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.2024) – ΣΓΚΟΥΡΟ (Ν.1327) και συνένωσις εις την περιοχήν ΣΟΥΦΛΙΚΑΣ (Ν.1126) – ΚΙΑΦΑ (Ν.0925) μετά των από Νότου προς ΚΙΑΦΑΝ ενεργουσών δυνάμεων του Α΄Σ.Σ.
  -Εκκαθάρισις εν συνεχεία εκατέρωθεν της άνω βουνοσειράς κοιλάδα ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ.
  Προς τούτο:
  Το Σ.Σ. ενεργούν δραστηρίως εν τη γενική κατευθύνσει:
  ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΝ (Ν.3317) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.2024) – ΑΥΧΗΝ ΣΚΡΟΥΡΟ (Ν.1327) θα επιζητήση:
  ι) Την εκκαθάρισιν
  -Της οροσειράς ΓΟΥΠΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.1626) – ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ν.1427) δι’ επιθετικών ενεργειών κατά των κατεχομένων υπό των συμμοριτών τμημάτων ταύτης ήτοι ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421), ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ (Ν.2223), ΠΥΡΓΟΣ (Ν.2024)
  -Των εκατέρωθεν άνω οροσειράς κοιλάδων του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ μέχρι του ύψους της περιοχής ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ (Ν.1525) – ΠΕΥΚΟΣ (Ν.1829), δι’ επιθετικών ενεργειών αναλαμβανομένων μεταξύ της ρηθείσης οροσειράς και του ρού του ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ υπό ΧΡΥΣΗΣ (Ν.1916) μέχρι ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ αφ’ ενός και αφ’ ετέρου από της περιοχής ΛΗΜΕΡΙΑ (Ν.2427) μέχρι περιοχής ΠΕΥΚΟΣ εν τη κοιλάδι του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ π.
  ιι) Μετά την κατάληψιν της ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ δραστηρία άμεσον προώθησιν δυνάμεων προς ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ (Ν.1437) – ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ (Ν.1237) προς απαγόρευσιν εις τους συμμορίτας του υπό ΑΛΒΑΝΙΑΣ δρομολογίου διά ΜΟΝΟΠΥΛΟΥ προς ΓΡΑΜΜΟΝ και εκκαθάρισιν της γενικής περιοχής ΠΕΥΚΟΣ – ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ (Ν.1435) διά δραστηρίας ενεργείας δυνάμεων προς ΤΣΑΡΝΟ (Ν.1431) και Δυτικώτερα.
  ιιι) Ενδεχομένως εκκαθάρισις της περιοχής ΠΕΥΚΟΣ – ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΙ (Ν.1427) προ καταλήψεως ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ.
  β) Διάταξις
  Προς Β. XV ΜΕΡ.
  Κέντρον Ι ΜΕΡ. (μείον Διοίκησις Ταξ. και 2 ταγ.)
  Προς Ν. ΙΙ ΜΕΡ.
  Η προσωρινώς διατεθείσα εις ταύτην 52 Ταξ. (μείον Τάγμα) θα συγκεντρωθή εις περιοχήν ΕΠΤΑΧΩΡΙ (Ν.2210) – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1820) – ΖΟΥΖΟΥΛΗ (Ν.2205) ως εφεδρεία του ΓΕΣ.
  Εφεδρεία Β΄ΣΣ
  Έν Τάγμα 1 ΜΕΡ. εις περιοχήν ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ από εσπέρας 9ης Αυγούστου.
  Όρια:
  Μεταξύ XV και 1 ΜΕΡ.: Ρούς ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ π. παρά ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ μέχρι ύψους ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ (Ν.2129) – ΤΟΥΧΟΥΛΗ (Ευρέως εις Ι ΜΕΡ.) – ΠΕΥΚΟΣ.
  Μεταξύ Ι και ΙΙ: ΠΟΡΤΑ (ΙΙ ΜΕΡ.) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ι ΜΕΡ.) – ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ (Ν.2320) (ΙΙ ΜΕΡ.) – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Ν.1723) (ΙΙ ΜΕΡ.)
  Δυτικόν όριον ΙΙ ΜΕΡ.: το μεταξύ Α΄ΣΣ και Β΄ΣΣ καθοριζόμενον υπό του ΓΕΣ.
  γ) Αποστολαί
  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  ι) Οργάνωσις και εκδήλωσις επιθετικών ενεργειών προς κατάληψιν ΓΟΥΠΑΤΑ, ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ και της μεταξύ ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ (Ν.2223) και ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Ν.1826) κορυφογραμμής.
  ιι) Εκκαθάρισις περιοχής ΛΗΜΕΡΙΑ – ΤΟΥΧΟΥΛΗ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ.
  ιιι) Δραστηρία προώθησις προς την κατεύθυνσιν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.1626) – ΑΥΧΗΝ ΣΓΚΟΥΡΟ (Ν.1227).

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Δραστηρία επιθετική ενέργεια κατά την γενικήν κατεύθυνσιν ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ – ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ (Ν.2320) – ΞΕΚΟΜΕΝΟ (Ν.2023) – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Ν.1723) προς
ι) Εκκαθάρισιν περιοχής μεταξύ ΓΟΥΠΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.1626) και ρου ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ μέχρι ΧΡΥΣΗ (Ν.1916).
ιι) Εκκαθάρισις λοιπής περιοχής ζώνης ενεργείας.
ιιι) Συνδρομήν προς την Ι ΜΕΡ. δι’ ενεργειών εκ των νώτων προς εκκαθάρισιν ΓΟΥΠΑΤΑ, ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ, ΠΥΡΓΟΥ, ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ.
Εις απάσας τας ως άνω ενεργείας των Ι και ΙΙ μερ. το Σ.Σ συν τη εξελίξει των επιχειρήσεων θα εξασφαλίση εκάστοτε εγκαίρως τον αναγκαιούντα συντονισμόν εν χρόνω, των ενεργειών των δύο Μεραρχιών διά την παροχήν της αναγκαιούσης αλληλοϋποστηρίξεως προς ταχυτέραν επίτευξιν επιδιωκομένων υπ’ αμφοτέρων των Μεραρχιών αντικειμενικών σκοπών.
ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Να καταλάβη το ταχύτερον δυνατόν την τοποθεσίαν ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ. Ας ληφθή υπ’ όψιν ότι αύτη επιβάλλεται οπωσδήποτε να επιτευχθή εν τω βραχυτέρω δυνατώ χρόνω ίνα εν συνεχεία Μεραρχία ενεργήση δραστηρίως
ι) Προς προώθησιν μέρους των δυνάμεων της εις περιοχήν ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ και απαγόρευσις του απ’ ΑΛΒΑΝΙΑΣ διά ΜΟΝΟΠΥΛΟΥ προς ΓΡΑΜΜΟΝ δρομολογίου. Την ενέργειαν ταύτην η Μεραρχία να έχη πλήρως προπαρασκευάση και να την εκτοξεύση αμέσως μετά την πτώσιν ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ ως εκμετάλλευσιν της επιτυχίας της επί ΑΛΕΒΙΤΣΗΣ άνευ απωλείας χρόνου.
ιι) Προς εκκαθάρισιν περιοχής ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ – ΤΣΑΡΝΟ ΠΕΥΚΟΣ.
-Ενδεχομένως η εκκαθάρισις της περιοχής της κοιλάδος εν τη οποία ευρίσκεται το χωρίον ΠΕΥΚΟΣ θα ανατεθή εις την XV ΜΕΡ. διά μέρους των δυνάμεών της και προ της καταλήψεως υπό ταύτης της τοποθεσίας ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ. Προς τούτο η Μεραρχία να εξασφαλίση τας απαιτουμένας δυνατότητας από τούδε ίνα αναλάβη την τελευταίαν ταύτην ειδικήν αποστολήν εντός 24 ωρών από της κοινοποιήσεως εις αυτήν της σχετικής διαταγής του Σ.Στρατού.
4. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
α) Αμέσου υποστηρίξεως
ι) XV Μεραρχία
– 104 Σ.Π. (μείον Πυρ/χία)
– Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π.
ιι) Ι Μεραρχία
– 102 Σ.Π.Π (μείον Μοίρα)
ιιι) ΙΙ Μεραρχία
– 101 Σ.Π.Π, (μείον Μοίρα)
– 142 Μ.Ο.Π 75 χιλ.
β) Πυρ/κόν Σ.Στρατού
– 151 Μ.Μ.Π 5,5΄΄
– Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π.
5. Αι Ι και ΙΙ Μεραρχίαι δέον να επιζητήσωσιν ώστε η εκδήλωσις των επιθετικών ενεργειών άρξηται το ταχύτερον.
Αι Μεραρχίαι ν’ αναφέρωσιν εγκαίρως ίνα καθωρισθή τελικώς η ημέρα επιθέσεως.
Οπωσδήποτε η κατά ΓΟΥΠΑΤΑ και ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ ενέργεια των Ι και ΙΙ Μερ. θα συντονισθή εν χρόνω και χώρω υπό του Σ.Στρατού.
6. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Η υποστήριξις των Μεραρχιών υπό ταύτης θα εξασφαλισθή μερίμνη του Σ.Στρατού και κατόπιν συννενοήσεως μετά της Α.Δ.Α
7. Το εις ΜΠΟΥΦΙ Τάγμα της Ι Μεραρχίας θα επανέλθη εις την διάθεσιν της Μεραρχίας του από πρωίας της προηγουμένης της ενάρξεως της επιθέσεως.
8. Αναφέρατε διά σήματος λήψιν παρούσης.

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Αντιστράτηγος

Διά την ακρίβειαν
Το
Α1/ Β΄ΣΣ
Τ.Σ.Υ.