Σχέδιο επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Αυγ 1948


ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΚΟΡΩΝΙΣ»                               Ε Ξ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
Α Κ Ρ Ω Σ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Τ.Σ./1ης Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ
Αριθ.Φ. 55/493 Α/Α1
919 Σ.Τ.Γ. 15-8-48
Α/Α

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1 : 50.000 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

1.- Ε Χ Θ Ρ Ο Σ
Πληροφορίαι: Ως συνημμένον δελτίον.
2.- Φ Ι Λ Ι Α Ι Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ
α) Προς ενέργειαν
51η Ταξ/χία (μείον Τάγμα) συν Δ/σις και διλοχία 502 Τ.Π.
3η -//- (μείον 502 Τ.Π.)
77η -//- μείον δύο Τάγ/τα
102 Σ.Π.Π. μείον μοίρα
Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π.
Πυρ/χία 142 Μ.Ο.Π.
Ίλη Αρμάτων
Δύο Ουλαμοί 2ου Συν/τος Τεθ/μένων
520 Λόχος Πολ/λων
718 Λόχος Μηχανικού
β) Γειτονικαί
ι) ΙΙ Μεραρχία ενεργεί αριστερά κατά τον άξονα ΠΑΛΗΟΣΤΡΟΥΓΚΑ – ΞΕΚΟΜΜΕΝΟ ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ.
ιι) XV Μεραρχία (δεξιά) ενεργήση ταυτοχρόνως κατά τον άξονα ΚΑΨΑΛΙΑ (Ν.186310) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.172310) – ΤΣΑΡΝΟ υψ. 1672 (Ν.146312) με όριον ζώνης ενεργείας μεταξύ Ι και XV ΠΡΙΟΝΙΑ ΡΕΜΜΑ (Ν.170275).

3.- Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ
Εξασφάλισις κατά το 2ον ήμισυ της νυκτός αιφνιδιαστικώς του προγεφυρώματος αντέρεισμα ΛΗΜΕΡΙΩΝ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.217286) – αντέρεισμα ΜΟΥΣΚΑΡΙΤΣΑ προς ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.
Εν συνεχεία διοχέτευσις δυνάμεων 51ης Ταξ/χίας προς ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ και εκδήλωσις επιθέσεως προς κατάληψιν ΜΠΟΝΑΡΙΑ- ΤΟΥΧΟΥΛΗ – ΑΣΠΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, προς αποκοπήν οδεύσεως ΠΕΤΚΟΥ ή και ετοιμότητα ενεργείας προς ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ.
Ταυτοχρόνως απασχόλησις εφ’ ολοκλήρου του Μετώπου με ζωηροτέραν εκδήλωσιν κατά ΑΝΩΝ. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΜΕΣΟ ΠΟΔΑΡΙ – υψ. 1167-1272 και επιθετικήν ενέργειαν κατά τελευταίου υψ. 1272.
4.- Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α) 3η ΤΑΞ/ΧΙΑ
Καταλαμβάνουσα το αντέρεισμα 3 κυπαρίσσια (υπεδείχθη επί τόπου) να υποβοηθήση την ενέργειαν της 51ης Ταξ/χίας διά πυρών προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ – ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ απαγορεύουσα διείσδυσιν διά του ΤΣΕΡΝΟΛΙΣΤΑ ΡΕΜΜΑ από Νότου προς Βορράν.
Ωσαύτως να απασχολήση διά πυρών ΜΕΣΟ ΠΟΔΑΡΙ ΑΝΩΝ. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ – ΣΠΑΝΟΥΔΕΣ ΠΥΡΓΟΥ από ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ.
Κατά ΜΕΣΟ ΠΟΔΑΡΙ να εκδηλώση και επιθετικήν ενέργειαν με προσπάθειαν διατηρήσεώς της καθ’ όλην την ημέραν.
β) 51 ΤΑΞ/ΧΙΑ
Λαμβάνουσα υπό διαταγάς της 502 Τ.Π. (μείον διλοχία)
ι) Να δημιουργήση προγεφύρωμα επί ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ – αντερείσματα ΜΟΥΣΚΑΡΙΤΣΑ προς ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ.
ιι) Άμα δημιουργία προγεφυρώματος να διοχετεύση τας αναγκαιούσας δυνάμεις και να επιτεθή εν τη γενική κατευθύνσει ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ – ΤΟΥΧΟΥΛΗ – ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ προς κατάληψιν τελικώς ΜΠΟΝΑΡΙΑ – ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΤΟΥΧΟΥΛΗ.
γ) Διά την κατάληψιν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ να χρησιμοποιήση το 502 Τ. (μείον διλοχία) έτοιμον καθ’ όλα από απόψεως αναγνωρίσεων διά την επίθεσιν κατά ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ.
Η Ταξ/χία να εκδώση προς 502 Τ. τας συμπληρωματικάς διαταγάς της από απόψεως υποστηρίξεως διά πυρ/κού κ.λ.π.
Η Ταξ/χία να εξετάση την διοχέτευσιν δυνάμεών της και από κατευθύνσεως ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ. Ωσαύτως ενδείκνυται ν’ απασχολήση διά πυρών από ΤΣΑΜ ΑΝΤΕΝΑ (Ν.2033) ίνα καθηλώση δυνάμεις συμμοριτών εστραμμένας προς Βορράν.

77η ΤΑΞ/ΧΙΑ
Να απασχολήση ζωηρώς ΑΝΩΝ. ΚΟΛΟΚΥΘΑ – ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ ιδία διά των Τεθ/μένων και Αρμάτων άτινα να προωθήση εις το ύψος της γραμμής επαφής και εις θέσιν μη κατεχομένην υπό του Πεζικού. Επ’ ουδενί λόγω μεγαλητέρα προώθησις.
5.- Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Ν
Ελαφρόν Πυρ/κόν
Αποστολή: Άμεσος υποστήριξις της επιθέσεως.
Το Ορειβατικόν Πυρ/κόν ως κυρίαν αποστολήν εξουδετερώσεως πολ/λείων διά βολής κατά των θυρίδων.
Κατανομή: Ολόκληρον υπέρ 51ης Ταξ/χίας.
Μέσο Πυρ/κόν: Επ’ ωφελεία Ι και XV Μεραρχίων
Αιτήσεις μέσω Μεραρχίας.
6.- Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α Α Ρ Μ Α Τ Α
Εις διάθεσιν 77ης Ταξ/χίας ως η παράγραφος αποστολής της.
7.- Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α
Αιτήσεις υποβάλλωνται Μεραρχίαν.
8.- Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ν
α) Να χρησιμοποιηθώσι αι διμοιρίαι σκαπανέων των Ταγ/των διά την ναρκαλίευσιν των δρομολογίων.
β) Ο 718 Λόχος Μηχανικού να διαθέση εις 51ην Ταξ/χίαν μίαν ομάδα μηχανικού υπό υπξ/κόν, διά την διερεύνησιν και διευθέτησιν του κυρίου δρομολογίου Ταξ/χίας.
Διά της διαθεσίμου δυνάμεώς του να διανοίξη οδόν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ διά κίνησιν οχημάτων.
9.- Ε Φ Ε Δ Ρ Ε Ι Α Ι
Διλοχία 502 Τάγ/τος εις διάθεσιν Μεραρχίας εις θέσιν ΓΕΝΕΣΟΒΟ, με δυνατότητα επεμβάσεως υπέρ 51ης Ταξ/χίας εν ταις κατευθύνσεσι:
α) ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ – ΜΠΟΝΑΡΙΑ – ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ
β) ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
γ) ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ – ΤΟΥΧΟΥΛΗ
δ) και όπου αλλού κατά οδηγίας Δ/τού 51ης Ταξ/χίας αίτινες να δοθώσιν εγκαίρως ίνα μελετηθώσιν.

10.- Ε Ν Δ Ο Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Ι
α) Αι Ταξ/χίαι να εξασφαλίσωσι τηλ/κόν σύνδεσμον με τα ενεργούντα Ταγ/τα προς περιορισμόν των ασυρμάτων.
β) Παρατηρητήριον ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ εις υψ. ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ
γ) -//- 3ης Ταξ/χίας ΛΗΜΕΡΙΑ
δ) -//- 51ης Ταξ/χίας ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ
11.- Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ
α) Ημέρα επιθέσεως η δεκάτη έκτη τρέχοντος:
Ώρα ενάρξεως 2ον ημερονύκτιον διά την 51 Ταξ/χίαν και ουχί βραδύτερον της 0300 πρωϊνής.
3η Ταξ/χία εντός της νυκτός της 15ης τρέχοντος κατάληψις 3 κυπαρισσών. Ουδεμία εκδήλωσις πυρών προ ενάρξεως εντόνων πυρών προ 51ης Ταξ/χίας.
77η Ταξ/χία: Εκδήλωσις άμα τη έω και γενικώς άμα εκδηλώσει πυρών υπό τμημάτων 3ης Ταξ/χίας επί ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ.
12.- Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ι Σ Φ Ι Λ Ι Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν
α) Να γίνεται συχνή κατάδειξις των θέσεων φιλίων τμημάτων διά φωτοβολίδων ως η αριθ.Φ. 55/463 Α/Α1/12-8-48 ημετέρα Δ/γή, ίνα μη βληθώσι τα τμήματα μεταξύ των.
β) Μεγάλη προσοχή διά τα τμήματα XV Μεραρχίας άτινα θα επιτεθώσιν κατά τον άξονα ΚΑΨΑΛΑ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΤΣΑΡΝΟ.
13.- Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
-Κατά δημιουργίαν προγεφυρώματος τα τμήματα να ακολουθούνται υπό ελαχίστων μεταγωγικών.
-Να εδραιωθώσιν τα τμήματα του προγεφυρώματος αμέσως και ισχυρώς ως καταλάβωσι την καθορισθείσαν γραμμήν.
-Αραιά και βαθεία κλιμάκωσις των τμημάτων κατά την επίθεσιν ίνα καθιστάται δυνατή η υπέρβασις μεταξύ των.
-Εκμετάλευσις της βολής Πυρ/κού από εγγυτάτης αποστάσεως.
14.- Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α
α) Ανεφοδιασμοί: Εκδοθήσεται ειδική διαταγή.
β) Διακομιδαί: Κατά τον άξονα του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ από ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ – ΝΕΣΤΟΡΙ.

-Διάθεσιν 51ης Ταξ/χίας 20 ημίονος
– -//- 3ης Ταξ/χίας 10 -//-
εκ του 757 Λ.Ο.Μ.
Ο
ΜΕΡΑΡΧΟΣ
Θ. ΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Τ.Σ.Υ.
Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ταγ/χης Δ/της Α1

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-3η Ταξ/χία 1
-51η Ταξ/χία 2
-77η Ταξ/χία 3
-Τ.Σ./ Β΄ ΣΣ. 4
-Δ/σις Πυρ/κού 5
-Δ/σις Διαβ/σεων 6
-Β/Γ Κλάδος 7
-718 Α.Μ. 8
-520 Λ.Π. 9
-Ίλη Τεθ/μένων 10
-Άρματα 11
-Β6 Μεραρχίας 12
-ΙΙ Μεραρχία 13
-XV Μεραρχία 14
-Αμερ. Συνδεσ. 15