Συμπεράσματα επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ,1η ΜΠ/Α1/8 Αυγ 1948


ΘΕΜΑ : Συμπεράσματα αγώνος ΓΡΑΜΜΟΥ                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ : 3-51-77 Ταξ-520 Λ.Π.-Τ.Π.                                     ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΙΝ. : Τ.Σ. Β΄ΣΣ/Α1 Τ.Σ. 1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ/Α1
———————— Αρ. Φ.55/389 Α/Α1

919 Σ.Τ.Γ./8-8-1948

Τα εξαγόμενα συμπεράσματα εκ των μέχρι τούδε επιχειρήσεων επί του ΓΡΑΜΜΟΥ δύνανται να συνοψισθούν, ως ακολούθως :

Ι.- ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ

α) Έχουσιν εκ των προτέρων επισημάνη άπαντα τα επίκαιρα σημεία, επί των οποίων θα διέλθη ή θα παραμείνη ο Στρατός.
β) Τα σημεία τούτα βάλλονται αιφνιδιαστικώς και καταιγιστικώς διά της συγκεντρώσεως των πυρών όλων των όπλων της περιοχής, ευθύς ως τα ημέτερα τμήματα καταλάβωσι ταύτα κατόπιν αγώνος ή ευρεθώσιν επ’ αυτών διερχόμενα.
γ) Η προμελετημένη αύτη συγκέντρωσις των πυρών υπό μορφήν σφύρας συνοδεύεται και υπό επίσης προμελετημένης και προκαθορισμένης εν τόπω και χρόνω αντεπιθέσεως των συμμοριτών.
δ) Την αντεπίθεσιν ενεργούσιν οι συμμορίται διά μικρών ομάδων συγκροτουμένων υπο τολμηρών στοιχείων, οίτινες γνωρίζουσι καλώς το έδαφος και αποκρύπτονται πλησίον της καταληφθείσης τοποθεσίας, όπου αύτη περιβάλλεται υπό δάσους, ως συμβαίνει εις την ζώνην ενεργείας μας.
ε) Αι ομάδες αύται προσβάλλουσι τα τμήματα εκ διαφόρων διευθύνσεων και ιδία εκ των νώτων εις α εισδύουσι και ενσπείρουσι τον πανικόν εις άπαν το τμήμα λόγω των αυτομάτων όπλων και χειρ/δων αθροιστικώς εκτελουμένων πυρών.
στ) Κατά την νύκτα ενεργούσιν οι Σ. κατά τον αυτόν τρόπον ως και κατά την ημέραν και κυρίως κατά μη εδραιωθέντων τμημάτων.
ζ) Αι μέχρι τούδε χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις των Σ. εις τας αντεπιθέσεις σπανίως υπερέβαινον την του Λόχου.

ΙΙ.- ΗΜΕΤΕΡΟΙ

Αι προκύπτουσαι υποχρεώσεις ημών εκ των ανωτέρω εξαχθέντων εν περιλήψει διδαγμάτων μας επιβάλλουσιν όπως:
α) Κατά την κατάληψιν του αντικειμενικού σκοπού ν’ αποφεύγηται η συγκέντρωσις προσωπικού επ’ αυτού και ιδία επί του υψηλοτέρου σημείου.
β) Να μελετάται και εγκαθίσταται αμέσως σχέδιον πυρός και να τοποθετώνται άπαντα τα διατιθέμενα όπλα ουχί εις πυκνήν διάταξιν.
γ) Να δημιουργήται φραγμός πυρός με κυκλικήν διάταξιν (περιβολήν) με τα νώτα προς το κέντρον.
δ) Να προβαίνωσιν εις άμεσον και στοιχειώδη οργάνωσιν του εδάφους, αρχής γενομένης από του απλού ατομικού ορύγματος. Ενδείκνυται ο εφοδιασμός των τμημάτων διά γαιοσάκκων, προς χρήσιν όπου το έδαφος είναι βραχώδες και σκληρόν.
ε) Να επιτυχάνωσιν ελαστικήν αμυντικήν διάταξιν διά προωθήσεως περιπόλων ή φυλακίων.
στ) Να προωθούνται εις μικράν απόστασιν από των πρώτων τμημάτων εφεδρείαι, ίνα δύνανται να επεμβαίνωσιν εγκαίρως εις περίπτωσιν ισχυράς πιέσεως.
ζ) Να δημιουργούνται κωλύμματα, ει δυνατόν διά ταχείας και εγκαίρου προωθήσεως συρματοπλέγματος (κονσερτίνας) και παγίδων κατά προσωπικού.
η) Τα τελευταία ταύτα, εφ’ όσον διατίθενται, πρέπει ν’ ακολουθώσι το επιτιθέμενον τμήμα.
θ) Ούτω πως ενεργούντες θα δυνηθώμεν αφ’ ενός μεν να περιορίσωμεν εις το δυνατόν ελάχιστον τας απωλείας μας, αφ’ ετέρου δε θα επιτύχωμεν την συντριβήν και διάλυσιν των Σ., οι οποίοι κατά την υποχώρησίν των θα δίδωσι εις ημάς ευκαιρίαν βαθείας εκμεταλλεύσεως της επιτυχίας.
3.- Της παρούσης να λάβωσι γνώσιν άπαντες οι Αξ/κοί μέχρι και του Διμοιρίτου.-
Ο
ΜΕΡΑΡΧΟΣ
Θ. ΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τ.Σ.Υ. ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ταγ/χης Πεζικού-Δ/ντής Α1

Advertisements