Οδηγίες Επιχείρησης ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/2 Αυγ 1948


ΘΕΜΑ Οδηγίαι διά την Επιχείρησιν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
«ΚΟΡΩΝΙΣ».- ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ Α΄ και                      ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙ
Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ. – Α1,Α2,Α8, Γ΄ Κλ. ΓΕΣ
– Β.Σ.Α. – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.
Β.Σ.Τ. 902/2-8-48
Υ.Σ.- ΓΕΣ /Α1
ΑΡΙΘ. Φ. 4009/31
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7312 Α

Σχετικαί υπ’ αριθ. 4797 Α/5-7-48 και 4799 Α/14-7-48 οδηγίαι ΓΕΣ.

1.- Η ένωσις των δυνάμεων Α΄ και Β΄ΣΣ εις την περιοχήν Β. ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) φαίνεται επικειμένη.
Οι συμμορίται είναι πλέον πιθανόν ότι θα συγκεντρώσουν όλας τας δυνάμεις των εις το εσωτερικόν του ΓΡΑΜΜΟΥ διά να αμυνθούν τούτου.
2.- Αι εθνικαί δυνάμεις άμα τη συμπληρώσει της φάσεως ταύτης (ενώσεως Β. ΦΟΥΡΚΑ) θα εξακολουθήσουν αμέσως τας επιχειρήσεις προς εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων εις τον κυρίως ΓΡΑΜΜΟΝ και προς πρόληψιν επιστροφής τούτων εις την περιοχήν ταύτην.

3.- Α π ο σ τ ο λ α ί
(α) Το Α΄ΣΣ ενισχυόμενον διά της Χ Μεραρχίας
-ι- Θα επιτεθή προς ΒΔ. διά την εκκαθάρισιν της κοιλάδος ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ π., κατάληψιν ΣΤΕΝΟ (Μ.9912), εκκαθάρισιν των κοιλάδων ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΙΤΙΚΟΣ και ΠΙΤΣΙΛΙΑΠΗ π. και ένωσιν μετά του Β΄ΣΣ εις ΚΙΑΦΑΝ (Ν.0824).
-ιι- Θα καλύψη το Δ. πλευρόν του.
-ιιι- Θα τηρήση μίαν Ταξιαρχίαν εις περιοχήν ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) – ΓΥΦΤΙΣΣΑ (Ν.0806) ως εφεδρείαν του ΓΕΣ.
(β) Το Β΄ΣΣ (μείον Χ Μεραρχία)
-ι- Θα καταλάβη ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.2234) – ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.1936).
-ιι- Θα επιτεθή προς βορράν ίνα εκκαθαρίση την κοιλάδα του ΑΝΩ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, εξοντώση τας εις περιοχήν ΓΟΥΠΑΤΑ συμμοριακάς δυνάμεις, εκκαθαρίση την Δυτικώς ΑΜΜΟΥΔΑ – ΑΛΕΒΙΤΣΑ κοιλάδα του ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ π., οπότε και θα αναστραφή προς ΝΔ. ίνα ενωθή μετά του Α΄ Σ.Στρατού εις ΚΙΑΦΑΝ (Ν.0824).
-ιιι- Θα καλύψη το ανατολικόν πλευρόν του.
-ιν- Θα τηρήση μίαν Ταξιαρχίαν εις την περιοχήν ΕΠΤΑΧΩΡΙ (Ν.2210) – ΚΟΥΤΣΟΡΟ (Ν.1820) – ΖΟΥΖΟΥΛΗ (Ν.2205) ως εφεδρείαν ΓΕΣ.
(γ) Όρια μεταξύ Α΄ και Β΄ Σ.Στρατού.
Εις το Β΄ Σ.Στρατού:
ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) ναι – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) όχι – ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ (Ν.1310) όχι – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512) όχι – ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.1517) ναι – ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.1320) ναι – ΤΣΟΥΜΑ (Ν.1123) όχι – ΣΟΥΦΛΙΚΑΣ (Ν.1126) ναι.
(δ) Συμπληρωματικαί διατάξεις.
-ι- Η Χ Μεραρχία θα ταχθή υπό το Β΄ΣΣ κατόπιν διαταγής ευθύς ως συντελεσθή η ένωσις Β. ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504).
-ιι- Θα εξακολουθήσουν λαμβανόμενα υπό των Σ.Σ. τα μέτρα προστασίας των ζωτικών εγκαταστάσεων και συγκοινωνιών εις τας ζώνας ευθύνης των.
-ιιι- Θα διεξάγηται και θα επιβλέπηται η εκπαίδευσις των μη μαχομένων μονάδων.
-ιυ- Θα καταβληθούν προσπάθειαι όπως συντονισθούν μετά δεούσης προσοχής όλαι αι ενέργειαι των μονάδων και επιδειχθή συνεχής δραστηριότης υφ’ όλων των μονάδων προς τον σκοπόν περεμποδίσεως των συμμοριτών να μεταγγίσουν δυνάμεις εις περιοχάς όπου διεξάγονται αι κύριαι προσπάθειαι.
-υ- Εν όψει της ανάγκης όπως μέχρι του χειμώνος εκκαθαρισθή ολόκληρος η χώρα εκ του συμμοριτισμού θα καταστή αναγκαίον όπως από 1ης Σεπτεμβρίου μεταφερθούν δι’ επιχειρήσεις δυνάμεις εκ του ΓΡΑΜΜΟΥ εις άλλας περιοχάς.
Ένεκεν τούτου η επιχείρησις ΚΟΡΩΝΙΣ δέον να έχη περατωθή μέχρι της ημερομηνίας ταύτης.
4.- Προβλέπεται, μετά το πέρας ΚΟΡΩΝΙΣ, η παραμονή επί του ΓΡΑΜΜΟΥ διά τον έλεγχον δυνάμεως μιας Μεραρχίας, εναλλασσομένης.
Σχετικαί οδηγίαι θα εκδοθούν εν καιρώ.
5.- Αι εκδοθησόμεναι διαταγαί και οδηγίαι υπό των Α΄ και Β΄ΣΣ διά την εκτέλεσιν της παρούσης να κοινοποιώνται και εις ΓΕΣ
6.- ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.-

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής

Διά την ακρίβειαν
Η Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.