Εκθεση επιχείρησης ΓΚΡΟΥΣΑ, Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ681/30 Ιουλ 1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ : Επιχείρησις ΓΚΡΟΥΣΑ ΤΣ/ΒΣΣ/Α1/30.7.48
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ : Ι ΜΕΡ. Α1 ΑΑΠ 681
1. Υποβάλλεται αναφορά Δ/τή Ι ΜΕΡ. σχετικώς με επιχείρησιν ΓΚΡΟΥΣΑΣ κατόπιν 6508/21.7.48 διαταγής σας.
2. Το Σ.Στρατού συμφωνόν με τα αναφερόμενα υπό της Μεραρχίας ευρίσκει ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ήσαν αρκετά ικανοποιητικά δεδομένων των δυσχερών συνθηκών υφ’ ας εξετελέσθη λόγω αντιδράσεως του εχθρού και ιδία των ναρκοπεδίων αφ ενός και της ενσκηψάσης κακοκαιρίας αφ ετέρου.
Διοικητής
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ
Αντισ/γος
Διά την ακρίβειαν
το Α
Α1,ΒΣΣ/ΤΣ
Τ.Σ.Υ.
—————————————-

ΘΕΜA : Εκτέλεσις υπ’ αρ. 6035 Δ/γής ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
όσον αφορά επιχείρησιν ΓΚΡΟΥΣΑΣ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : Διοικητήν Β΄ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ : Τ.Σ Ιης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Αρ. Α.Π Φ. 55/279Α
919 Σ.Τ.Γ/24-7-1948
————————-
Επί υπ’ αρ. 6035 υμετέρας αναφέρω τα κάτωθι :
Η Μεραρχία από της εισόδου της εις τους αγώνας ΓΡΑΜΜΟΥ εξεπόρθησε με ακράτητον επιθετικόν πνεύμα, και ορμήν αλλεπαλλήλους οχυρωτάτας τοποθεσίας, τας οποίας οι συμμορίται εθεώρουν απορθήτους και διά την απώλειαν των οποίων ετυφεκίσθησαν Διοικηταί και Υποδ/ταί συμμοριακών συγκροτημάτων.
Η τελευταία προς ΓΚΡΟΥΣΑ επιχείρησις διετάχθη να εκτελεσθή, εν συντονισμώ μετά της ΙΙ Μεραρχίας, ήτις είχεν εντολήν να αχθή και καταλάβη τον υψοδ. 1632, μεθ’ ό η Ι Μεραρχία να εξορμήση προς ΓΚΡΟΥΣΑ. Τόση δε ήτο η πίστις της Μεραρχίας εις την ανάγκην συντονισμού των ενεργειών, ώστε απέστειλεν εν ΚΡΥΟΝΕΡΙ, προς ενίσχυσιν των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας, το 501 Τάγμα της.
Η προσπάθεια του 593 Τάγματος της 53 Ταξιαρχίας ΙΙ Μεραρχίας εν τη κατευθύνσει ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΓΟΥΠΑΤΑ-1632 δεν ήχθη κάν ουδέ επί ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΟΥΠΑΤΑ του Τάγματος συμπτυχθέντος και αναγκασθέντος να επανέλθη εις την βάσιν με βαρείας απωλείας.
Εις την γενομένην συντονιστικήν σύσκεψιν, προς επανάληψιν της συντονισμένης ενεργείας μεταξύ ημών και της ΙΙ Μεραρχίας, κατόπιν Δ/γής του Σ.Στρατού, η ΙΙ Μεραρχία εχαρακτήρισε την ενέργειαν επί της κατευθύνσεως ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΓΟΥΠΑΤΑ- 1632 ως αδύνατον.
Η Μεραρχία παρά τας ανυπερβλήτους εδαφικάς δυσχερείας και οχυρού τας συμμοριακάς θέσεις, εμμένουσα σταθερώς να αχθή επί κυρυφογραμμής ΓΚΡΟΥΣΑΣ ανέλαβε να επιλύση το δυσχερές τούτο πρόβλημα μόνη της. Ετόνισεν ουχ’ ήτον κατ’ επανάληψιν εις τον Αρχηγόν Στρατού και Διοικητήν Β΄ Σ.Στρατού, ότι η επιχείρησις είναι δυσχερεστάτη, διότι επρόκειτο να καταληφθή αληθής βληματοδόχη, εφ’ ης διεσταυρούντο πυρά εξ εστιών ευρισκομένων εκτός του αντικειμενικού σκοπού και των οποίων η προσβολή ήτο αδύνατος. Η ανυπέρβλητος αύτη δυσχέρεια της επιχειρήσεως ανεγνωρίσθη υπό του Αρχηγού του Στρατού, του Δ/τού Β΄ Σ.Στρατού και υπό του Αρχηγού της Αμερικανικής Αποστολής Στρατηγού ΒΑΝ-ΦΛΗΤ.
Παρά ταύτα η Μεραρχία ανέλαβε την ενέργειαν.
Και εις πρώτην φάσιν μετά λεπτομερείς αναγνωρίσεις και προπαρασκευάς κατέλαβε δι’ αιφνιδιαστικής και αριστοτεχνικής ενεργείας το ύψωμα ΚΟΛΟΚΥΘΑ, πραγματοποιήσασα αληθή άθλον. Εν συνεχεία κατά την αυτήν ημέραν επετέθη διά τμημάτων της 77ης Ταξιαρχίας και ήχθη επί του φαινομένου ορίζοντος του αυχένος ΓΚΡΟΥΣΑ κατ’ επέκτασιν της ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ.
Εναπέμειναν η επιχείρησις δι’ ολοκλήρωσιν της ΓΚΡΟΥΣΑΣ, επιχείρησις λεπτοτάτη και δυσχερεστάτη, μέσω παρθένων δασών, αδιαβάτων και ναρκοθετημένων.
Μετά λεπτομερείς αναγνωρίσεις επιγείους και εναερίους και προπαρασκευάς, η επίθεσις εξεδηλώθη τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της 18 Ιουλίου. Την επιχείρησιν εκάλυψεν εις το δεξιόν επίθεσις Διλοχίας της 3ης Ταξιαρχίας κατά ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, επί σκοπώ, όπως παρεμποδίση τα εκ του υψώματος τούτου εχθρικά πυρά, πλευρικά και νωτιαία, κατά των τμημάτων της 77 Ταξιαρχίας, των ενεργούντων προς ΓΚΡΟΥΣΑ.
Ο αγών διήρκησε καθ’ όλην την ημέραν. Μέχρι της μεσημβρίας ο καιρός επέτρεψε την υποστήριξιν της επιθέσεως διά της Αεροπορίας και του Πυροβολικού. Από της μεσημβρίας όμως και πέραν βροχή και πυκνοτάτη ομίχλη παρημπόδισαν πάσαν υποστήριξιν του Πεζικού, το οποίον παρά ταύτα συνεχίζον την προσπάθειάν του διά των ιδίων του μέσων κατέλαβεν ολόκληρον την κορυφογραμμήν ΓΚΡΟΥΣΑ μέχρι και του ΑΝΩΝΥΜΟΥ συμπεριλαμβανομένου, ήτοι κατέλαβε τον αντικειμενικόν του σκοπόν, τον οποίον και διετήρησε παρά τας καθ’ όλην την νύκτα σφοδράς αντεπιθέσεις των συμμοριτών.
Περαιτέρω ενέργεια προς υψοδ. 1632-ΓΟΥΠΑΤΑ δεν διαγράφεται εδαφικώς, ως ειδική έκθεσίς μου προς τον Διοικητήν του Σ.Στρατού, υπό του οποίου και εγένετο αποδεκτή.
Το επιτευχθέν αποτέλεσμα της ολοκληρώσεως της κορυφογραμμής ΚΟΛΟΚΥΘΑ-ΓΚΡΟΥΣΑ-ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΓΚΡΟΥΣΑ, παν άλλον ή πενιχρόν θεωρώ.
Αντιθέτως η επιχείρησις αύτη, εν τω συνόλω της, από απόψεως συλλήψεως, οργανώσεως, εκτελέσεως και εξελίξεως αποτελεί ιδιάζουσαν και σπανίαν τακτικήν περίπτωσιν και τακτικόν παράδειγμα.
Αι απώλειαι της ημέρας εκείνης ανήλθον εις νεκρούς 18, τραυματίας 90, εκ τούτων δε 35 από νάρκας, ήτοι περίπου 30% εκ ναρκών.
Η ισχύς των συμμοριακών αμυντικών οργανώσεων, η υπερέχουσα θέσις των, αι εδαφικαί δυσχέρειαι, τα αλλεπάλληλα ναρκοπέδια και η πληθώρα των υπό των συμμοριτών διατιθεμένων αυτομάτων όπλων, εν συσχετισμώ με το βάθος προχωρήσεως και τα επιτευχθέντα νικηφόρα αποτελέσματα δεν δύνανται να χαρακτηρίσωσιν ως μεγάλας τας θυσίας του ανωτέρω αριθμού απωλειών, εις τον οποίον αντιθέτως η Μεραρχία δεν βλέπει παρά θαυμασμόν διά το άκρως επιθετικόν πνεύμα των Μονάδων της και την περιφρόνησιν προς τον θάνατον των μαχητών της.
Εάν η διαταχθείσα έκθεσις αποβλέπη εις το να ενημερωθή η Ανωτάτη Ηγεσία του Στρατού, επί των συνθηκών της διεξαχθείσης επιχειρήσεως ΓΚΡΟΥΣΑ και να αρυσθή τας εκ ταύτης σχετικάς πληροφορίας, η υποβολή της παρούσης εκθέσεως ικανοποιεί την άποψιν ταύτην εάν όμως αύτη έχει απολογητικόν σκοπόν, τότε ας μοι επιτραπή, ως Διοικητήν της Μεραρχίας, να μη αποκρύψω την βαθείαν θλίψιν και πικρίαν μου, διότι αντί της αναγνωρίσεως των συντριπτικών διά τους συμμορίτας νικών της Μεραρχίας και των θυσιών των Μονάδων της, αντιθέτως τα μεν αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ως πενιχρά, αι δε επιβεβλημέναι, λόγω των δοθεισών εις την Μεραρχίαν αποστολών, θυσίαι ως μεγάλαι.

Τ.Υ.
Θ. ΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος-Διοικητής

Advertisements