Εκθεση πεπραγμένων επιχειρήσης ΙΕΡΑΞ, Β’ΣΣ/Α1/29 Ιουλ 1948


Β’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Σ   » Ι Ε Ρ Α Ξ «

Επί τη βάσει του γενικού σχεδίου ενεργείας  » ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ» πρός εκκαθάρισιν της περιοχής του Β’.Σ.Στρατού από των εν αυτή ληστοσυμμοριών μετά την λήξιν της επιχειρήσεως » ΑΕΤΟΣ » και την ρύθμισιν του τρόπου εδραιώσεως της περιοχής ταύτης δι’ εγκαταστάσεως αναγκαιούντων τμημάτων (Ι Τάγματος και Αποσπάσματος ΚΑΛΑΡΥΤΗ της ΥΙΙΙ Μεραρχίας, Ι Τάγματος της ΙΧ Μεραρχίας, τριών Ταγμάτων Χωρ/κής των 22,23 και 24 και της 72 Ταξιαρχίας (617 , 618 Τάγματα), ήρξαντο αι προπαρασκευαστικαί ενέργειαι πρός ανάληψιν της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ».

Η Στρατιά διά προκαταρκτικής διαταγής επιχειρήσεων υπ’ αριθμ. 4 (ΙΣ/2Σ/54/Α1/10-4-47 ανέθετε την Διεύθυνσιν της όλης επιχειρήσεως εις το Σ. Στρατού, καθώριζε την πρός εκκαθάρισιν περιοχήν, έδιδε γενικάς ενδείξεις επί του τρόπου ενεργείας, προέβλεπε τας διατιθεμένας δυνάμεις και καθώριζεν ως χρόνον ενάρξεως της επιχειρήσεως ουχί βραδύτερον της 1ης Μαΐου και τελικώς προέβλεπε την εκτέλεσιν επιχειρήσεων αντιπερισπασμού υπό το Γ’.Σ.Στρατού εις την περιοχήν ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ διά των διαθεσίμων δυνάμεων του και διά Τάγματος της 3ης Ταξιαρχίας /ΙΙ Μεραρχίας).

Το Σ. Στρατού επιθυμούν όπως γνωρίζη ακριβώς την βατότητα των εν περιοχή ΙΕΡΑΞ υδατίνων κωλυμάτων εξέδωκε πρός τας Μεραρχίας την 19-4-47 υπ’ αριθμ. Α.Α.Π 259/προς ΙΧ, 256/προς ΧΥ, 257/προς ΥΙΙΙ, 260/Προς ΙΙ διαταγάς.

Εκ των ληφθεισών εις ταύτας απαντήσεων μέχρι 25-4-47 εγνώσθη ότι:

α)    Οι ποταμοί ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ και ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ ήσαν διαβατοί σχεδόν καθ’ όλον το μήκος των.
β)    Ότι επί του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ υπήρχον την εποχήν εκείνην οι κάτωθι πόροι:
ι.     Εις Σ. 875915 Κ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ διά πεζούς.
ιι.    Εις Σ. 815772 ΤΟΥΡΝΙΚΙ διά πεζούς και κτήνη.
ιιι.   Εις θέσιν ΛΑΓΑ παρά Μονήν ΖΑΒΟΥΡΔΑΣ (Σ.8679) διά πεζούς και κτήνη.
ιυ.   Εις (Σ.710765) ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ διά πεζούς και κτήνη.
υ.    Εις (Σ.740775) ΔΙΠΟΡΟΝ διά πεζούς.
υι.   Εις (Σ.700790 )      «                  «          και κτήνη επί πλέον υπάρχει λέμβος.
υιι.  Εις (Σ.653890) ΑΗΤΟΦΩΛΙΑ διά πεζούς και κτήνη.
υιιι.Εις (Σ.620957)ΑΝΑΤ. ΜΕΡΣΙΝΑ μόνον διά πεζούς.
ιχ.   Εις (Σ.655996) ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  μόνος διά πεζούς.

γ)    Ότι επί του ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού υπήρχον την εποχήν εκείνην οι εξής πόροι:
ι.     Εις (Σ.431878) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γέφυρα
ιι.    Εις (Σ.481878) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ    «
ιιι.   Εις (Σ.4781)   ΑΣΙΣ – ΑΓΑ            «
ιυ.   Εις (Σ.507813) ΣΠΑΝΟΥ             «
υ.    Εις (Σ.442808) Δυτικ. ΤΡΙΚΩΜΟΝ μόνον διά πεζούς.

δ)    Ότι ο ΜΙΚΑΝΗΣ Ποταμός ήτο σχεδόν διαβατός καθ’ όλον το μήκος του.

ε)    Ότι ο ΒΕΛΟΝΙΑΣ ποταμός ήτο αδιάβατος εις κτήνη από (Σ.375806) συμβολής ασπροποτάμου και πρός καταρρούν. Εις πόρους δυσχερής η διάβασις πεζών.

στ)  Ότι ο ΛΩΟΣ ποταμός από συμβολής ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΡΕΜΜΑ (Σ.242740) πρός κατάρρουν ήτο αδιάβατος εις κτήνη.

Διά την ενημέρωσιν των Μεράρχων επί της επιχειρήσεως, διαπίστωσιν των δυνατοτήτων συμμετοχής εκάστης και ανταλλαγήν γνωμών εκλήθησαν εις ΛΑΡΙΣΑΝ (Στρατηγείον Σ.Σ) οι Διοικηταί Μεραρχιών διά την 24 Απριλίου.

Κατά την λαβούσαν χώραν σύσκεψιν της 24 Απριλίου καθ’ ην παρίσταντο ο Διοικητής της Στρατιάς μετά του Επιτελάρχου, ο διοικητής του Σ. Στρατού μετά του Επιτελάρχου και οι Διοικηταί των ΙΙ, ΥΙΙΙ, ΙΧ και ΧΥ Μεραρχιών συνεζητήθη η επιχείρησις ΙΕΡΑΞ και ελήφθησαν αποφάσεις επί του τρόπου ενεργείας και των διατεθησομένων δυνάμεων και της ενάρξεως των επιχειρήσεων.

Αι μέχρι 26 Απριλίου ημερομηνίας εκδόσεως της διαταγής Επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ συγκεντρωθείσαι πληροφορίαι περί εχθρού έφερον.
α)    Εις περιοχήν ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ 3 Τάγματα μετά τμημάτων Πεζικού και υπολλειμάτων τινων του κατά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ διαλυθέντος αρχηγείου ΚΟΖΙΑΚΑ.
β)    Εις περιοχήν ΒΕΝΤΖΙΩΝ (καμπή ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ) 1 Τάγμα.
γ)    Εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ 2 Τάγματα.
δ)    Εις περιοχήν ΒΩΒΟΥΣΑ – ΔΙΣΤΡΑΤΟΣ περί τους 150 συμμορίτας.
ε)    Εις περιοχήν Δ. και Β.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 Τάγματα.

Επί τη βάσει των ανωτέρω πληροφοριών (αίτινες ανεφέροντο λεπτομερώς εις Δελτίον επισυναφθέν τη διαταγή επιχειρήσεων) και των πιθανοτήτων επί των προθέσεων του εχθρού συνοψιζομένων:
α)    Εις περιοχήν ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ πρόθεσις διαφυγής μάλλον πρός ΟΛΥΜΠΟΝ και ΧΑΣΙΑ παρά σοβαράς αμύνης.
β)    Εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ πιθανότης διαφυγής ή κατατμήσεως και παραμονής εν τη περιοχή.
γ)    Εις περιοχήν Δ. και Β.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ πιθανότης προβολής αντιστάσεως ακαθορίστου βαθμού.

Επί τη βάσει των αποφάσεων της συσκέψεως της 24-4-47 και των ανωτέρω πληροφοριών και πιθανών προθέσεων του εχθρού ελήφθη η απόφασις του Κ. Στρατού ήτις διετυπώθη εις την διαταγήν επιχειρήσεων υπ’ αριθ. 4 (Συνθηματικόν ΙΕΡΑΞ) (Α.Α.Π. 282/Α1/26-4-47) διά της διαταγής ταύτης του Σ. Στρατού καθορίζοντο:

α)    ΠΡΟΘΕΣΙΣ
Η συντριβή του εντός της περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΟΥΤΣΟΧΕΙΡΟΝ – ΕΛΑΣΣΩΝ – ΣΕΡΒΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ – ΓΡΕΒΕΝΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ – ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ – ΒΩΒΟΥΣΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ υπάρχοντος εχθρού, η πλήρης εκκαθάρισις και η αποκατάστασις του Κράτους του Νόμου.

β)    ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ι.     Η διά καταλλήλων και συντονισμένων εν τόπω και χρόνω ενεργειών ώθησις των με συμμοριτών ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ μεταξύ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ και ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ (περιοχή ΚΗΠΟΥΡΙΟ – ΑΝΟΡΑΚΙΑ – ΚΑΡΠΕΡΟ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ) των δε τοιούτων Δ. και Β.Δ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ πρός την περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ Σ. 4887 – ΟΡΛΙΑΚΑ Σ.4086 η περίσφιξις αυτών εν ταις ανωτέρω περιοχαίς και απηνής δίωξις μέχρι πλήρους καταστροφής των.
ιι.    Η πλήρης εκκαθάρισις και εδραίωσις της περιοχής.

γ)    ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ι.     ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
22 Ταξιαρχία (3 Τάγματα)
36     «            (3     «  )
32     «            (2     «  )

612 Τάγμα
2 Λόχοι Πολυβόλων (510, 580)
4 Πυρ/χίας των 25 λιβρών (Μοίρα 101 συν Πυρ/χία 104 συν Πυρ/χία 105 Σ.Π.Π)
3 Ολμαρχίαι των 4,2″ (Ολμαρχία 131 Μ.Ο συν 133 Μ.Ο. (2 Πυρ/χίαι)
2 Ίλαι (μείον Ουλαμός) Αναγνωρίσεως.

ιι.    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
41 Ταξιαρχία (2 Τάγματα).
42 Ταξιαρχία (3 Τάγματα)
1 Λόχος Πολυβόλων (570).
2 Πυρ/χίαι των 25 Λιβρών (105 Σ.Π.Π)
3 Ολμαρχίαι των 4,2 » (Ι της 131 Μ.Ο. και 132 Μοίρας (2 ολμαρχίαι).
2 Ίλαι (μείον 2 Ουλαμοί) συν Δ/σις 9ου Συν/τος Αναγνωρίσεως.

ιιι.   ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
43 Ταξιαρχία (2 Τάγματα).
3  Τάγματα (581, 583, 584)
1 Λόχος Πολυβόλων (530).
6 Λ.Ο.Κ (21, 22, 22β, 23, 24, 25)
1 Πυρ/χία των 25 λιβρών (105 Σ.Π.Π)
1 Ολμαρχία των 4,2 » (132 Μ.Ο)
1 Ουλαμός αναγνωρίσεων (9ον Σ.Α).

ιυ.   ΧΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
21 Ταξιαρχία (3 Τάγματα).
1 Τάγμα (μείον Λόχος) (539).
2 Τάγματα.
1 Μοίρα των 25 Λιβρών (104 Σ.Π.Π).
1 Ολμαρχία  4,2 » (131 Μ.Ο.).

ι Ίλη (2ου Συν/τος Αναγνωρίσεως).
Ήτοι καθορίζοντο πρός συμμετοχήν εις την επιχείρησιν

4 Διοικήσεις Μεραρχιών

7 Διοικήσεις Ταξιαρχιών

25 Τάγματα Πεζικού συν 6 Λ.Ο.Κ. συν Μ.Α.Δ.

4  Λόχοι Πολυβόλων

9 Πυρ/χίαι των 25 Λιβρών μετά των Διοικήσεων των 3 Συν/των και των 5 Μοιρών.

8 Ολμαρχίαι των 4,2″ μετά των 3 Διοικήσεων Μοιρών.

2 Συν/τα Αναγνωρίσεως (μείον 6 Ουλαμοί)

δ)    Εν τη διατγή καθωρίζοντο ωσαύτως και όλαι αι αναγκαιούσαι λεπτομέρειαι ήτοι:

Ζώναι ενεργείας των Μεραρχιών

Βάσεις εξορμήσεως

Αποστολαί

Συντονισμός κινήσεως και ενεργειών

Προκαταρκτικά επιχειρήσεις – παραπλάνησις

Εσωτερικαί επικοινωνίαι κ.λ.π.

Το Σώμα Στρατού διά την επισκευήν και απόδοσιν εις την κυκλοφορίαν της αμαξιτής οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ πρός εξυπηρέτησιν στρατιωτικών αναγκών καθώρισε διά της υπ’ αριθμ. Α.Α.Π 280/Α1/25-4-47 διαταγής του

α)    την προώθησιν τμημάτων των ΥΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών εντός της 30-4-47 πρός κάλυψιν της οδού από Βορρά και την μετά ταύτα άμεσον έναρξιν εργασίας επισκευής της οδού.

Διά συντόνου εργασίας η οδός επισκευάσθη και ετέθη εις την κυκλοφορίαν από 5 Μαΐου.

Δι’ Α.Α.Π 304/3-5-47 διαταγής του Σ.Σ καθωρίζετο έναρξις της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ την 11 Μαΐου.

Λόγω παρατηρηθεισών σοβαρών συγκεντρώσεων και κινήσεων συμμοριών εις την ορεινήν πςριοχήν μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑ ποταμού και αμαξιτής οδού ΔΟΜΟΚΟΥ και επί των σκοπώ όπως μη διακυβευθή το όλον έργον της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ απεφασίσθη η αφαίρεσις δυνάμεων εκ της Επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ και η διάθεσις αυτών εις επιχείρησιν ΧΕΛΙΔΩΝ (Συνθηματικών επιχειρήσεως ΜΕΓΔΟΒΑ – ΔΟΜΟΚΟΣ).

Επειδή εν ταύτω ευρέθη ασύμφορος η περαιτέρω επιβράδυνσις ενάρξεως της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ απεφασίσθη η εκτέλεσις ταύτης την καθορισθείσαν ημερομηνίαν (11 Μαΐου) αλλ’ εις μειωμένην εδαφικήν έκτασιν.

Εν τη εκδοθείση διαταγή επιχειρήσεων υπ’ αριθμ. 7 (Συνθηματικόν ΙΕΡΑΞ) (Α.Α.Π. 305/Α1/3-5-47 επήρχοντο τροποποιήσεις τινες εις την διαταγήν επιχειρήσεων υπ’ αριθμ. 4 χωρίς όμως να αλλοιούται η γενική σύλληψις της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ.

Αι ουσιωδέστεραι τροποποιήσεις ήσαν:

α)    Η αφαίρεσις εκ της περιοχής πρός εκκαθάρισιν του Βορειοανατολικού Τμήματος (Ορεινή περιοχή ΒΟΥΝΑΣΑ-ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ) οριζομένου ως βορείου ορίου της γενικής γραμμής ΓΙΑΝΝΩΤΑ Υ.0776 ΡΕΥΜΑ ΜΑΥΡΑΔΑ Τ.0275 – κορυφογραμμή ΒΟΥΝΑΣΑ Σ.8475 – ΠΑΛΗΟΥΡΙΑ Σ.8076.

β)    Η αφαίρεσις δυνάμεων ήτοι:
36 Ταξιαρχίας (3 Τάγματα).
1 Πυρ/χία των 25 Λιβρών
1 Ιλμαρχία των 4,2″
2 Ουλαμοί του 9ου Συν/τος Αναγνωρίσεως.

γ)    Τροποποιείται ο συντονισμός κινήσεως και ενεργειών των Μεραρχιών εν χρόνω και τόπω.
Επί τη βάσει της διαταγής επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ υπ’ αριθμ. 4 εκδίδονται σχετικαί διαταγαί των Μεραρχιών αίτινες κοινοποιούνται εις το Σώμα Στρατού.
α)    ΧΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ υπ΄αριθμ. 1 (Συνθηματικόν ΙΕΡΑΞ) (Α.Π. 5160/30-4-47, υπ’ αριθμ. 2 (Α.Π. 5161/3-5-47) υπό το συνηματικόν «ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ» αφορώσα επιχείρησιν ΒΕΝΤΖΙΩΝ πρός απόφραξιν των διαβάσεων ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ, υπ’ αριθμ. 3 (Α.Π. 5162/3-5-47) υπό το Συνθηματικόν «ΖΑΓΑΝΑΣ» αφορώσαν απόφραξιν διαβάσεων ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ.
β)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ διαταγή επιχειρήσεων (Συνθηματικόν ΙΕΡΑΞ) (Α.Α.Π. 104/6-5-47.
γ)    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ υπ’ αριθμ. 3 (Α.Α.Π. 239/5-5-47 Συνθηματικόν ΙΕΡΑΞ υπ΄αριθμ. Α.Α.Π. 240/7-5-47 περί δημιουργίας φράγματος πρός παρεμπόδισιν διαφυγής των συμμοριτών από ΧΑΣΙΩΝ πρός ΚΟΖΑΚΑ.

δ)    VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ υπ’ αριθμ. Α.Π. 3984/Α1/7-5-47 διαταγή επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ.

Επί σχετικών αιτήσεων της ΧΥ Μεραρχίας υπ’ αριθμ. Α.Π. 5187/3-5-47 και Α.Π. 5199/5-5-47 το Σ. Στρατού δι’ Α.Π. 1679/5-5-47 εγνώρισεν ότι Σύνδεσμος ταύτης μετά ΥΙΙΙ Μεραρχίας προβλεπόμενος εις ΛΟΥΤΣΙΚΟΝ από Χ συν 2 ημέρας (13 Μαΐου) δέον να είναι σταθερός καθ’ όλην την διάρκειαν της επιχειρήσεως, ότι μεταβολή ζώνης ενεργείας δεν είναι δυνατή, ότι την περιοχήν ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ θα εξερευνήση η ΥΙΙΙ Μεραρχία και ότι εάν δεν διαθέση επαρκείς δυνάμεις δι΄εξερεύνησις περιοχής Δυτικώς ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ δύναται να χρησιμοποιήση μέρος των δυνάμεων της περιοχής υψ. 821, ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ μετά το πέρας της επιχειρήσεως εις την περιοχήν εκείνην.

Διά της υπ’ αριθμ. 8 διαταγής επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ (Α.Α.Π 315/Α1/5-5-47) εγένετο ανακεφαλαίωσις των διαταχθέντων όσω αφορά τον συντονισμόν των κινήσεων και τον σύνδεσμον μεταξύ των Μεραρχιών.

Η Ιη Στρατιά Α.Α.Π. 4/190/30-4-47 διαταγής της καθώριζε την μη εκτέλεσιν υπό του Γ’.Σ.Στρατού και 3ης Ταξιαρχίας των υπό του Σχεδίου ΙΕΡΑΞ προβλεπομένων ενεργειών πρός ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΝ αλλά:

α)    Την ανάληψιν υπό Γ’ Σ. Στρατού της ευθύνης εφ’ ολοκλήρου του ΒΕΡΜΙΟΥ μετατεθιμένων προσωρινώς των ορίων των Σωμάτων Στρατού.

β)    Την επαρκή ενίσχυσιν της περιοχής ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ υπό του Γ’.Σ. Στρατού ώστε αφ’ ενός να διατηρηθή η υφιστάμενη κατάστασις και αφ’ ετέρου είναι δυνατή η ανάληψις ενεργειών αντιπερισπασμού.

γ)    και υπό της 3ης Ταξιαρχίας αποκλεισμού του ΠΗΝΕΙΟΥ ώστε να καταστή αδύνατος πάσα κίνησις των συμμοριών από Βορρά πρός Νότον και τανάπαλιν και η ενέργεια κατά των συμμοριών ΟΣΣΗΣ.

δ)    Η διατήρησις ελαφρών τμημάτων εις τους δυτικούς πρόποδας του ΒΕΡΜΙΟΥ διά τον σύνδεσμον μετά των τμημάτων του Γ’.Σ.Στρατού και τον απαραίτητον έλεγχον.

Επί της ανωτέρω διαταγής της Στρατιάς εξεδόθη η Α.Α.Π. 306/6-5-47 διαταγή του Σ. Στρατού.

Δι’ Α.Α.Π. 318/8-5-47 διατγής του Σ. Στρατού διετάσσοντο αι ΥΙΙΙ και ΧΥ Μεραρχίαι όπως επισπεύσωσι τας προπαρασκευάς των λόγω πιθανότητος να αρχίση η επιχείρησις ΙΕΡΑΞ προ της 11 Μαΐου και όπως αναφέρωσιν από πότε ενωρίτερον δύνανται να αρχίσωσι.

Επί ταύτης η μεν ΧΥ Μεραρχία απήντησε ότι έχει δυνατότητας να αρχίση από 9 Μαΐου (Α.Α.Π. 5234/8-5-47), η δε ΥΙΙΙ Μεραρχία ότι:

α)    Επί κατευθύνσεων ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΜΟΝΑΧΙΤΗ και ΒΩΒΟΥΣΗΣ – ΚΑΝΤΗΛΑ από 11 Μαΐου.

β)    Εις περιοχήν ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ – ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ουχί ενωρίτερον 13 Μαΐου.

Κατόπιν γεννηθεισών αμφιβολιών η ΙΙ Μεραρχία επί του ρυθμού κινήσεώς της εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 317/Α1/7-5-47 διαταγή πρός ταύτην εν η καθορίζετο:

α)    Ότι η Μεραρχία δύναται να διατάξη έναρξιν κινήσεως των τμημάτων της την νύκτα της Χ-1 ημέρας (10 Μαΐου).

β)    Ότι όσον αφορά τον ρυθμόν κινήσεως δεν δεσμεύεται διά την χρονικήν περίοδον από X έως Χ συν 4 (11 έως 15 Μαΐου) και ότι από Χ συν 4 (15 Μαΐου) δέον να συνεχισθή η κίνησις άνευ διακοπής μέχρι ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ.

γ)    Ότι διά την ασφάλειαν της ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ δύναται ν’ αποσύρη εν ανάγκη και τον λόγον ΒΙΓΛΑΣ – ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΡΟΥ.

Επί σχετική αναφορά της ΧΥ Μεραρχίας υπ’ αριθμ. Α.Π. 5220/7-5-47 εξεδόθη η Α.Π. 1745/8-5-47 διαταγή πρός ΥΙΙΙ Μεραρχίαν και ΧΥ Μεραρχίας δι’ ης καθωρίζετο όπως:

α)    διά τον εις ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ δύο (Σ.3199) σύνδεσμον διαθέση εκάστη Μεραρχία ένα Λόχον Διοικητής της Διλοχίας ο αρχαιότερος. Επί πλέον αποστολή ο έλεγχος των γειτονικών δρομολογίων πρός παρεμπόδισιν διαρροής συμμοριτών πρός Βορράν και

β)    Ότι δεόν αμφότεραι αι μεραρχίαι να καταβάλλουν προσπάθειαν διά την εξερεύνησιν της περιοχής ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ (Σ.3694) κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων.

Δι’ Α.Α.Π. 319/9-5-47 εγνώσθη εις τας Ιεραρχίας ότι ημέρα Χ διά την επιχειρησιν ΙΕΡΑΞ, ωρίσθη οριστικώς η 11 Μαΐου.

Δι’ Α.Α.Π. 322/10-5-47 πρός ΥΙΙΙ Μεραρχίαν γνωρίζεται αύτη ότι κρίνεται συμφερώτερον να πραγματοποιηθή ο σύνδεσμος μετά της ΧΥ Μεραρχίας εις υψ. 1399 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Σ.3594 της ΥΙΙΙ Μεραρχίας προωθουμένης εις ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥΣ της δε ΧΥ εις ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ και ν’ αναφέρη αν συμφωνή και αν δύναται να πραγματοποιήση τούτον την Χ συν δύο ημερών (13 Μαΐου) και ότι η ΧΥ Μεραρχία συμφωνεί.

ΙΙ.       ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ

ΧΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Διά την απόφραξιν των διαβάσεων του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ποταμού από ΖΑΡΒΟΥΔΑ Σ.8679 και δυτικώς και την εκκαθάρισις της περιοχής ΒΕΝΖΙΩΝ συμφώνως πρός τας διαταγάς ΙΕΡΑΞ του Σ. Στρατού εξεδόθη υπό της Μεραρχίας η Α.Π. 5161/3-5-47 διαταγή επιχειρήσεων υπ’ αριθμ. 2 συμφώνως πρός την οποίαν καθωρίζοντο:

α)    Δυνάμεις
117 Τάγμα (μείον Λόχος)
Έφιππον απόσπασμα
Όλμος 4,2 »
Τμήμα Μηχανικού

β)    Τρόπος Ενεργείας
Κίνησις του Τάγματος (μείον Διμοιρίας συν 10 ιππείς) εν τη γενική κατευθύνσει ΑΙΑΝΗ – ΧΡΩΜΙΟΝ – ΠΟΝΤΙΝΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ με κίνησιν τμημάτων και εν ταις κατευθύνσεσι.

ι.     ΧΡΩΜΙΟΝ – ΚΟΝΙΒΟ Σ.8489.

ιι.    ΧΡΩΜΙΟΝ – ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ (Ν.7802) – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ Ν. 7104 – ΚΛΙΔΗ – ΙΤΙΑ.

Το 117 Τάγμα κινηθέν την εσπέραν της 5 Μαΐου κατέλαβε τους τελικούς αντικειμενικούς σκοπούς του άνευ αντιστάσεως μέχρι της πρωίας της 9ης Μαΐου λαβών των διαβάσεως του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ποταμού.

–      Λόχος συν διμοιρία εις ΝΗΣΙ (Σ.7082)

–      Λόχος συν έφιππον Απόσπασμα (μείον Διμοιρία) εις ΔΙΠΟΡΟΝ (Σ.7480).

–      Λόχος εις ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Σ.7785).

–      Λόχος μετά όλμου 4,2″ εις ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Σ.8488)

–      Διμοιρία εις ΑΙΓΑΝΗΝ (Σ.9098)

–      Επιτηρητικά τμήματα Πεζικού μετά στοιχείων ιππέων εις πόρους:

–      ΡΙΜΝΙΟΝ

–      ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

–      ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ

Περατωθεισών των προβλεπομένων μετακινήσεων Μονάδων διά την επιχείρησιν ΙΕΡΑΞ την 9ην Μαΐου αι πρός τούτο δυνάμεις ευρίσκοντο εις την βάσιν εξορμήσεώς των ως κατωτέρω:

α)    ΦΑΛΑΓΞ Α’: (505 Τάγμα μείον Λόχος) εις περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΔΑΣΥΛΛΙΟΝ.

β)    ΦΑΛΑΓΞ Β’:  (Διλοχία 506 Τάγματος συν Λόχος 505 Τάγματος) εις ΜΟΡΦΗΝ (Ν.3807).

γ)    ΦΑΛΑΓΞ Γ’: (Λόχος ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ)

δ)    ΦΑΛΑΓΞ Δ’: (504 Τάγμα μείον Διλοχία) εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ (Ν.5504).

Αι ανωτέρω φάλαγγες κινηθείσαι ευρίσκοντο την εσπέραν της 10 Μαΐου κατόπιν σοβαρών αντιστάσεων εις ΔΙΛΟΦΟΝ (Ν.3303) – ΔΑΣΥΛΛΙΟΝ (Ν.3503) – ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) και ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Ν.440027) αν ανέτρεψαν, επί της Γενικής γραμμής:

Ν. ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ Ν. 3533 – υψ. (Ν.3501) – ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) – ΤΣΟΥΜΑ (Ν.3702) – ΧΑΡΑΥΓΗ (Ν.385021) – ΚΥΔΩΝΙΕΣ (Ν.440027) – (Ν.425035) – ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (Ν.502006)

ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Εις σχετικήν διαταγήν του Σ. Στρατού ανέφερεν δι’ ΑΠ. 3992/8-5-47 ότι θα δυνηθή να κινηθή:

α)    επί των κατευθύνσεων ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΜΟΝΑΧΙΤΗ και ΒΩΒΟΥΣΗΣ – ΚΑΝΤΗΛΑ από 11 Μαΐου.

β)    Από περιοχής ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ – ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ουχί ενωρίτερον της 13 Μαΐου.

Αι διά την επιχίρησιν ΙΕΡΑΞ προοριζόμεναι δυνάμεις συνέχισαν την κίνησίν των πρός την βάσιν εξορμίσεώς των.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Εις εκτέλεσιν των διαταγών επιχειρήσεων του Σ. Στρατού εξέδωκε τας υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 239/Α1/5-5-47 (διαταγήν επιχειρήσεων υπ’ αριθμ. 3) και Α.Α.Π. 240/Α1/7-5-47 διαταγάς της συμφώνως πρός τας οποίας αι Μονάδες μετακινηθείσαι κατέλαβον την βάσιν εξορμήσεως και εδημιούργησαν εν ταύτω το προβλεφθέν πυκνόν και βαθύ φράγμα πρός παρεμπόδισιν πάσης διαρροής των συμμοριτών πρός την εκκαθαρισθείσαν περιοχήν ΑΕΤΟΣ.

Ούτω την εσπέραν της 10 Μαΐου η ΙΧ Μεραρχία κατείχε την γραμμήν:

α)    Εμπρόσθιον όριον: ΜΠΡΑΚ ΤΑΜΠΟΥΡ (Σ.460646) – ΦΟΝΙΚΑ (Σ.4864) – ΓΡΙΜΠΟΒΟΝ (Σ.5063) – ΚΡΑΤΣΟΒΟΝ (Σ.515615) – ΝΕΡΑΪΔΑ (Σ.5756) – ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ (Σ.5855) – ΤΣΟΥΓΚΟΡΟ (Σ.6354) – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΡΙΣΗ (Σ.6753) – ΚΟΥΤΚΑ (Σ.7246) – ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (Σ.7843).

β)    Οπίσθιον όριον : ΜΑΤΟΝΕΡΙ (Σ.4756) – ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (Σ.5155) – ΛΟΥΖΕΣΤΙ (Σ.5550) – ΔΙΑΒΑ (Σ.6547) – ΝΙΚΛΙΤΣΙ (Σ.6541) – ΜΕΓΑΡΧΗ (Σ.7138).

Διά την δημιουργίαν του ανωτέρω φράγματος διετέθησαν η 41 Ταξιαρχία (2 Τάγματα) η 42 Ταξιαρχία (3 Τάγματα), Μ.Α.Δ., και λοιπά συμπληρωματικά μέσα.

Υπό της διαταγής επιχειρήσεων της Μεραρχίας προεβλέπετο διατήρησις του φράγματος και μετά την Χ συν 4 ημέραν (15 Μαΐου) διά 6 τουλάχιστον Λόχων.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Συμφώνως πρός εκδοθείσαν διαταγήν της επιχειρήσεως υπ’ αριθμ. Λ.Α.Μ. 104/8-5-47 αι Μονάδες της κινηθείσαι εγκαίρως κατέλαβον την (Χ-1) 10 Μαΐου βάσις εξορμήσεως επί γενικής γραμμής ως κατωτέρω:

α)    22 Ταξιαρχία: ΜΥΛΟΓΟΥΣΤΑ (Τ.1050) – ΜΑΓΟΥΛΑ (Τ.0857) – ΠΑΛΗΜΠΡΑΚΟ (Τ.0456) – ΠΑΛΗΟΗΛΙΑΣ (Σ.9869) – ΤΕΡΤΙΜΟΣ (Σ.8670).

β)    32 Ταξιαρχία: υψ. 526 (Σ.7847) – υψ. 582 (Σ.8047) – υψ. 676 (Σ.8346) – ΜΕΓ. ΡΑΧΗ (Σ.9739) – ΟΡΦΑΝΟΣ (Σ.9939) – ΚΑΣΤΡΟ ΓΡΙΖΑΝΟΥ (Τ.0539).

Η ΙΧ Μεραρχία κατόπιν συνεννοήσεως μετά της 32 Ταξιαρχίας ανέφερε εις το Σώμα Στρατού ότι ο ελιγμός κατά επιχειρήσεις ΙΕΡΑΞ αντιμετωπίσθη ως κατωτέρω όσω αφορά τον συντονισμόν προχωρήσεως του δεξιού της Μεραρχίας και του αριστερού της 32 Ταξιαρχίας (ΙΙ Μεραρχίας).

Εσπέρας Χ Ημέρας (11 Μαΐου)

Αριστερόν Τάγμα : ΡΙΖΩΜΑ – ΒΑΝΙΑ – ΛΙΟΠΡΑΣΟΝ

Δεξιόν Τάγμα: ΣΕΛΩΜΑ – ΑΓΡΗΛΙΑ (Σ.9548)

Εσπέρας 12 Μαΐου

Αριστερόν Τάγμα : ΡΙΖΩΜΑ – ΒΑΝΙΑ – ΚΟΥΚΚΟΣ (Σ.8443).

Δεξιόν  Τάγμα: ΚΟΥΚΚΟΣ (Σ.8746) – ΚΑΤΣΑΟΥΝΙ (Σ.8952) – ΣΚΟΥΤΙΝΑ (Σ.9354).

Εσπέρας 13 Μαΐου

Αριστερόν Τάγμα : ΡΙΖΩΜΑ – ΒΑΝΙΑ – ΚΟΥΚΚΟΣ

Δεξιόν  Τάγμα: ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΔΗ (Σ.8654) – ΜΥΡΜΗΓΚΑ (Σ.8956).

Εσπέρας 14 Μαΐου

Έρευνα περιοχής Νοτίως και Ανατολικώς ανωτέρω γραμμής.

Εσπέρας 15 Μαΐου

ΜΑΝΔΡΑΒΕΝΙ (Σ.8052) – ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.6456) – ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΔΗ – ΜΥΡΜΗΓΚΑ.

Εσπέρας 16 Μαΐου

Συνέχισης ερεύνης περιοχής Νοτίως άνω γραμμής.

ΙΙΙ.      ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 11 Μαΐου 1947

Από της πρωίας της 11 Μαΐου ήρξαντο κινούμεναι αι δυνάμεις των ΙΙ και ΧΥ Μεραρχιών διά την επιχείρησιν ΙΕΡΑΞ συμφώνως πρός το σχέδιον επιχειρήσεων ως κατωτέρω

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Η 22 Ταξιαρχία κινουμένη εν τη γενική κατευθύνσει ΣΥΚΙΑ (Τ.0759) ΠΑΛΗΟΣΤΑΛΟΣ (Σ.9560) – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ (Σ.8158) – ΠΑΣΑΛΙΚΙ (Σ.7166) – ΤΡΙΚΚΟΚΙΑ – ΓΡΗΑ (Σ.6672) – ΜΑΚΡΟΒΟΥΝΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ (Σ.5986) και ενεργούσα των ταυτοχρόνως πλευρικώς από ΔΕΣΚΑΤΗΣ πρός ΚΑΤΣΟΥΛΙ (Σ.8764) και ΠΑΛΟΗΛΙΑ (Σ.9870) πρός ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ (Σ.9263) κατέλαβε τους αντικειμενικούς σκοπούς της ημέρας και απέφραξε αφ’ ενός τας οδεύσεις από Νότου πρός Βορράν και αφ’ ετέρου τας επί του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ διαβάσεις εις το ύψος του χωρίου ΠΑΛΗΟΥΡΙΑ.

Η 32 Ταξιαρχία κινουμένη εκ της βάσεως εξορμήσεώς της εν ταις κατευθύνσι:

α)    ΒΑΝΙΑ – ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΝ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΤΟΓ. ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8358).

β)    ΓΡΙΖΑΝΟΝ – ΛΥΚΟΖΟΡΙ (Σ.9845) – ΑΓΡΗΛΙΑ – ΔΥΤΙΚΩΣ ΟΞΥΙΑΣ – ΣΚΟΥΤΙΝΑ (Σ.9354).

κατέλαβε τους αντικειμενικούς σκοπούς της ημέρας.

Επί πλέον απέφραξε τας διαβάσεις του ΠΗΝΕΙΟΥ πρός παρεμπόδισιν πάσης διαρροής των συμμοριτών από Βορρά πρός Νότον.

Την εσπέραν η Μεραρχία κατείχε την γενικήν γραμμήν ΤΟΤΣΙΚΑΣ (Σ.9851) – ΣΚΟΤΩΜΕΝΗ (Σ.9854) – ΤΣΕΚΟΥΡΙ (Σ.983603) – ΠΑΛΗΟΣΤΑΛΟ (Σ.9662) – ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ (Σ.9263) – ΚΑΓΚΕΛΙΑ (Σ.895640) – ΚΑΤΣΟΥΛΙ (Σ.873840) – ΤΣΙΟΥΚΑ (Σ.855635) (22 Ταξιαρχία).

ΡΙΖΩΜΑ (Σ.7843) – ΒΑΝΙΑ (Σ.8042)

ΛΙΟΠΡΑΣΟΝ Σ. 8744 – ΑΓΡΗΛΙΑ (Σ.9548)

ΛΙΟΠΡΑΣΟΝ (Σ.915465) – ΑΓΡΗΛΙΑ (Σ.930445)

Συναντηθείσαι μάλλον ισχυραί αντιστάσεις εις ΟΞΥΙΑ (Σ.9653) – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ (Σ.9955) – ΠΑΛΗΟΣΤΑΛΟ (Σ.9859) – ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ (Σ.9364) αντετράπησαν κατόπιν αγώνος.

Σταθμοί Διοικήσεως

α)    Τακτικόν Στρατηγείον Μεραρχίας ΕΛΑΣΣΩΝ

β)           «                 «           22 Ταξιαρχίας

γ)    Στρατηγείον 32 Ταξιαρχίας ΤΡΙΚΚΑΛΑ

δ)    507 Τάγματος            υψ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ (Σ.9364)

ε)    508      «                    υψ. ΚΑΤΣΟΥΛΙ (Σ.8764)

στ)  509      «                    υψ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ (Σ.9752)

ζ)    514      «                          ΡΙΖΩΜΑ (Σ.7843)

η)    516      «                          ΑΓΡΗΛΙΑ (Σ.9548)

ΧΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Δυνάμεις ΒΕΝΤΖΙΩΝ

Την εσπέραν είχον την κατωτέρω διάταξιν:

–      Σ.Δ. 117 Τάγματος Συν Διμοιρία συν Τμήμα Μηχανικού συν Τμήμα εφίππων εις ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Σ.7785).

–      Λόχος (μείον Διμοιρία) συν στοιχείον όλμων 4,2″ εις ΔΙΠΟΡΟΝ (Σ.7480).

–      Διμοιρία συν ομάς εφίππων εις ΤΟΥΡΝΙΚΙ (Σ.8077)

–      Λόχος εις ΜΟΝΗΝ ΖΑΒΟΥΡΛΑΣ (Σ.8679)

–      Μ.Α.Δ. 100 ανδρών εις ΠΟΝΤΙΝΗΝ (Σ.7799)

–      Διμοιρία εις ΧΡΩΜΙΟΝ (Σ.8395)

Δυνάμεις Βορρά

Συνεχίσασαι την πρός Νότον κίνησίν των συνήντησαν αντιστάσεις Νοτίως και Δυτικώς ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Σ.3999) ας τη επεμβάσει και της αεροπορίας ανέτρεψαν και έφθασαν την εσπέραν επί της Γενικής Γραμμής.

υψ. 1623 (Ν.3501) – ΤΖΟΥΜΑ (Ν.3701) – ΧΡΥΣΑΥΓΗ (Ν.3902) – υψ. 1014 (Ν.4201) – ΑΓ. ΜΗΝΑΣ (Ν.4501) – ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (Ν.5100)

ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Το 583 Τάγμα κινούμενον πρός κατάληψιν της βάσεως εξορμίσεώς του συνήντησε ελαφράς αντιστάσεις εις υψ. 1420 (Ν.1603) και υψ. 2063 (Ν.1799) ας ανέτρεψε και εγκατεστάθη με Διλοχίαν εις ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ υψ. 1860 (Σ.16996) και Διλοχία εις υψ. 1640 και υψ. 1426 (Σ.230390) και (Σ.225910).

12 ΜΑΪΟΥ 1947 (Χ συν 1)

Διά των υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 333/12-5-47 και Α.Π 1830/12-5-47 διαταγών του Σ. Στρατού καθορίζονται:

α)    Ο Σύνδεσμος μεταξύ ΥΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών εντός της ημέρας (Χ συν 4) 15ην Μαΐου εις ΒΕΛΟΝΙ. Μετά ταύτα ο σύνδεσμος ούτος κινούμενος πρός βορράν παραλλήλως πρός κίνησιν της ΙΧ Μεραρχίας θα καταστή σταθερός εις υψ. 855.

β)    Ο Σύνδεσμος μεταξύ ΥΙΙΙ και ΧΥ Μεραρχιών λόγω απομακρύνσεως της ΧΥ Μεραρχίας πρός Νότον προκρίνεται εις περιοχήν ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ – ΠΡΟΣ ΒΟΡΟΝ. Καθορίζει σύνδεσμον εις ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ την Χ συν 2 ημέραν (13 Μαΐου και κίνησιν είτε του μικτού τούτου συνδέσμου επί δρομολογίου ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ – ΜΕΣΟΛΟΥΡΙ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Σ.3494) και εγκατάστασιν τούτου ως ΣΤΑΘΕΡΟΝ, εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ, Συνιστά εις ΥΙΙΙ Μεραρχίαν όπως εάν έχη δυνατότητας εγκεταστήση τμήμα εις ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ σταθερώς.

Αι Μεραρχίαι συνεχίζουσι την κίνησιν ως κατωτέρω:

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Διά της υπ΄αριθμ. 1521/11-5-47 διαταγής της πρός την 22αν Ταξιαρχία καθορίζει την υπό ταύτης κατάληψιν

α)    εντός της 12 Μαΐου του ΚΟΝΙΣΚΟΥ πρός απόφραξιν των οδεύσεων και παρεμπόδισιν διαφυγής των συμμοριτών πρός Νότον.

β)    Την 13 Μαΐου και του υψώματος ΤΡΓ. ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8358).

Αι Μονάδες της Μεραρχίας κινηθείσαι κατέλαβον τους αντικειμενικούς σκοπούς της ημέρας άνευ ουδεμίας αντιστάσεως ως κατωτέρω:

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (Σ.750435) – ΡΙΖΩΜΑ (Σ.7843) – ΒΑΝΙΑ (Σ.8143) – ΚΟΥΚΟΣ (Σ.877457) – ΓΩΓΟΥ ΚΑΚΑ (Σ.8953) – ΜΥΡΜΑΓΚΑ (Σ.8956) – υψ. 875 (Σ.9051) – ΣΚΟΤΙΝΑ (Σ.930545) – ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.840555) – ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.889576) – ΜΑΥΡΕΔΙ (Σ.905615) – ΑΧΕΛΙΜΑΔΑ (Σ.9160) – ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ (Σ.916627) – υψ. 1186 (Σ.8563) – ΠΑΛΠΟΥΡΙ (Σ.8377).

Επετεύχθη σύνδεσμος μετά ΧΥ Μεραρχίας εις περιοχήν ΠΑΛΗΟΥΡΙΑ (Σ.8075).

ΧΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τα από Βορρά ενεργούντα τμήματα συνεχίζοντα την κίνησίν των συνήντησαν σοβαράς αντιστάσεις συμμοριών εξοπλισμένων δι’ όλμων και αυτομάτων όπλων εις υψώματα 1160 (Σ.3897) και υψ. 1405 (Σ.395953) και ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Σ.3999) ας ανέτρεψαν. Κατά τον διαξαχθέντα εις ανωτέρω υψώματα αγώνα οι συμμορίται έσχον 18 νεκρούς και 22 Τραυματίας.

100 περίπου συμμορίται διέρευσαν πρός ΑΔΑΤΟΠΕΤΡΑΝ (Σ.3891) και ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ (Σ. 3694).

Λόχος συν διμοιρία εκινήθη από (Σ.4193) πρός ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ Σ. 3694 διά σύνδεσμον μετά ΥΙΙΙ Μεραρχίας.

Την εσπέραν τα τμήματα κατείχον την γενικήν γραμμήν:

ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ (Σ.3995) – υψ. 830 (Σ.436939) – ΚΑΣΤΡΟΝ (Σ.450935) – υψ. 726 (Σ.471931).

ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Το 583 Τόγμα συνεχίσαν την κίνησίν του κατέλαβε την γραμμήν: υψ. 1860 (Σ.216995) – (Σ.235975) – υψ. 1700 (Σ.2795) – υψ. 2028 (Σ.2592) – (Σ.2689).

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Λόχος 42 Ταξιαρχίας συν Ουλαμός Όλμων 4,2″ κατέχων το ύψωμα ΓΡΙΜΠΟΒΟΝ (Σ.495645) προσβληθείς αιφνιδιαστικώς υπό 150 μελούς συμμορίας την 01 ώραν έσχεν σοβαράς απωλείας εις προσωπικόν και υλικόν (6 οπλίται αγνοούμενοι, απώλειαι: 1 όλμον 4,2 «, 2 τριπόδων, 1 σκοπευτ. Μηχανήματος, 1 όλμου 3″ , 1 ασυρμάτου Νο 18, 1 τηλεφώνου και 8 τυφεκίων.

Την 24 ώραν εξεδηλώθη νέα επίθεσις κατά του υψώματος ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ αποκρουσθείσας.

13 Μαΐου (Χ συν 2)

Λόγω ανησυχητικών πληροφοριών και γεγονότων περιοχής ΦΛΩΡΙΝΗΣ (επίθεσις 300 μελούς συμμορίας κατά ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) κ.λ.π.) η Στρατιά διά της Α.Π. 6/271/13-3-47 διαταγής της πρός το Σώμα Στρατού υποδεικνύει την ανάγκην όπως ενισχυθή η φρουρά ΦΛΩΡΙΝΗΣ δι΄ενός Τάγματος εισέτι και ληφθώσι σύντομα μέτρα. Γνωρίζει επί πλέον ότι δύναται να διατεθή το Τάγμα ΒΕΝΤΖΙΩΝ.

Ωσαύτως δι’ Α.Π.   /13-5-47 ληφθείσης την 14-5-47 διατάσσει την επιτάχυνσιν της κινήσεως πρός επίτευξιν συνδέσμου μεταξύ ΥΙΙΙ και ΧΥ Μεραρχιών.

Η ΙΧ Μεραρχία δι΄Α.Π. 3162/13-5-47 αναφέρει ότι μετά συνεννόησιν μετά Διοικητού ΥΙΙΙ Μεραρχίας απεφασίσθη η διάθεσις εκατέρωθεν 1 Λόχου διά σύνδεσμον Μεραρχιών και ενέργειαν διλοχίας ταύτης την 14 Μαΐου επί Σ.4469 και 15 Μαΐου επί (Σ.4673) ανωτέρω συμφωνία εγκρίνεται υπό Σ.Σ δι’ Α.Π. 1871/14-5-47.

Η ΧΥ Μεραρχία δι’ Α.Π. 13094/13-5-47 τηλεγραφικής ληφθείσης 14-5-47 αιτείται ενίσχυσιν της εις πυροβολικόν και όλμους 4,2″ λόγω συγκεντρώσεων εις ανησυχητικών σημείον συμμοριών εις περιοχήν ΒΙΤΣΙ, ΠΡΕΣΠΩΝ και ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.

Το Σ.Σ. δι’ Α.Π. 1855/13-5-47 Τηλ/κής πρός ΧΥ Μεραρχίαν συνιστά εις ταύτην επιβράδυνσιν ρυθμού κινήσεως και εναρμόνισιν ταύτης πρός αίτησιν μικτού συνδέσμου ως Α.Π. 1830/13-5-47 Σ.Σ.  Εις ταύτην επί πλέον τονίζονται κίνδυνοι εκ δημιουργουμένου κενού.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τα Τακτικά Στρατηγεία της ΙΙ Μεραρχίας και της 22ας Ταξιαρχίας μετεστάθμευσαν από της 14 ώρας εις ΔΕΣΚΑΤΗΝ (Σ.8771).

Αι δυνάμεις της Μεραρχίας καθ’ όλην την ημέραν επεδόθησαν εις εκκαθάρισιν της περιοχής.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Παρέμεινεν εις θέσεις της συμφώνως πρός το σχέδιον ενεργείας.

ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Αι μετασχούσαι της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ δυνάμεις κινηθείσαι εκ βάσεως εξορμήσεως πρός αντικειμενικόν σκοπόν ημέρας συμφώνως πρός το σχέδιον ενεργείας κατέλαβον την εσπέραν μετά αντίστασιν εις ύψωμα ΣΚΟΥΡΤΣΑ (Σ.2698) και γενικήν γραμμήν

ΣΚΟΥΡΤΣΑ (Σ.2698) – ΑΝΝΙΤΣΑ (Σ.2795) – ΓΟΜΑΡΑ υψ. 2028 (Σ.2592) – υψ. 2249 – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ (Σ.2589) – υψ. 1880 (Σ.2987) – ΠΥΡΟΣΤΙΑ (Σ.3275) – ΣΗΜΑΝΤΡΟ (Σ.3772) – υψ. ΓΚΙΟΝΙ (Σ.4171) – υψ. ΓΚΟΥΤΡΟΜΑΡΙ (Σ.4472).

ΧΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Άπασαι φάλαγγες εκινήθησαν πρός αντικειμενικούς σκοπούς ημέρας και κατέλαβον την γενικήν γραμμήν

ΖΙΑΚΑ (Σ.4287) – (Σ.436871) – (Σ.458869) – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ (Σ.475868).

Συνηντήθη σοβαρά αντίστασις ανατραπείσα μετά αγώνα εις υψ. 941 (Σ.4687).

63α.Λόχος συν Διμοιρία κινηθείς εις υψώματος 1084 (Σ.4193) πρός ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ (Σ.3694) διά σύνδεσμον μετά ΥΙΙΙ Μεραρχίας προσέκρουσεν εις εχθρικάς αντιστάσεις εις ΤΖΑΜΙ (Σ.3995) ας ανέτρεψεν. Διενυκτέρευσεν εις ΤΖΑΜΙ (Σ.4096).

63β.200 συμμορίται περίπου διέρρευσαν πρός ΒΕΝΕΤΙΚΟΝ  ποταμόν (Σ.3881) και ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ (Σ.3694).

14 Μαΐου

Υπό του Σώματος Στρατού εξεδόθησαν αι κάτωθι διαταγαί:

α)    Α.Α.Π. 335/14-5-47 πρός ΙΙ Μεραρχίαν διά διάθεσιν εις ΧΥ Μεραρχίαν

1 Πυρ/χίας 104 Σ.Π.Π           εκ διατιθεμένων εις

1 Ολμαρχίας 131 Μ.Ο. 4,2 » επιχείρησιν «ΙΕΡΑΞ»

1 Λόχος Πολυβόλων

1 Πυρ/χία 104 Σ.Π.Π (ευρισκομένη εν ΛΑΡΙΣΗ)

β)    Υπ’ αριθ Α.Α.Π 336/14-5-47 ΧΥ Μεραρχίαν εις ην γνωρίζεται

ι.     Ότι δεν διετίθενται δυνάμεις Πεζικού

ιι.    Διατάσσεται εξοικονόμησις δυνάμεων εκ ΒΕΝΤΖΙΩΝ.

ιιι.   Πύκνωσις διατάξεις περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ δι’ εγκαταλείψεως δευτερευόντων σημείων.

γ)    υπ’ αριθμ. Α.Π. 1873/14-5-47 ΙΧ Μεραρχίαν εις ην γνωρίζει επί Α.Π. 3166/Α1/13-3-47 αναφοράς της ότι δεν είναι δυνατή η διάθεσις αυτή της 32 ταξιαρχίας ή και τμήματος ταύτης εις περιοχήν Μεραρχίας και ότι πρός πύκνωσιν του στατικού φράγματος δύναται να μειώση τας δυνάμεις κρούσεως εις βάρος του χρόνου εκκαθαρίσεως.

δ)    Υπ’ αριθμ. Α.Π. 1890/14-5-47 πρός ΧΥ Μεραρχίαν εις ην επί αναφορά της υπ΄αριθμ. Α.Π. 5307/13-5-47 γνωρίζει ότι διά ρυθμόν περαιτέρω ενεργειών της δέον να έχη υπ’ όψιν την Α.Α.Π. 315/5-5-47 διαταγήν του Σ. Στρατού και επί πλέον ζητείται όπως αναφέρη πραγματοποίησιν συνδέσμου με ΥΙΙΙ Μεραρχίαν.

ε)    Υπ’ αριθμ. Α.Π. 1893/14-5-47 ΧΥ Μεραρχίαν δι’ ης διατάσσεται όπως αναφέρη αιτίαν μη επιτεύξεως συνδέσμου με ΥΙΙΙ Μεραρχίαν ως Α.Π. 1830 Διαταγή Σ. Στρατού.

στ)  Υπ’ αριθμ. Α.Π. 1887/14-5-47 αναφορά πρός 1ην Στρατιάν σχετικήν με διαταχθείσαν ενίσχυσιν της ΧΥ Μεραρχίας (περιοχήν ΦΛΩΡΙΝΗΣ).

ζ)    Υπ’ αριθμ. Α.Π. 1888/14-5-47 αναφορά πρός 1ην Στρατιάν δικαιολογούσα, επί σχετικής διαταγής της την μη επίτευξιν συνδέσμου μεταξύ ΥΙΙΙ και ΧΥ Μεραρχιών.

ΧΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τμήμα διά σύνδεσμον με ΥΙΙΙ Μεραρχίαν συνέχισε πρωΐαν 14 Μαΐου κίνησίν του πρός ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ.

Δυνάμεις δεξιάς φάλαγγος συνεχίζουσαι κίνησίν των προς Νότον διέβησαν άνευ αντιστάσεως τον ΒΕΝΕΤΙΚΟΝ ποταμόν εις (Σ.440869) και Σ. 433878 και εγκατεστάθησαν εις ΖΙΑΚΑΝ (Σ.417867) μετά προηγούμενην ανατροπήν εχθρικών αντιστάσεων εις υψ. 1433.

Τμήμα συνδέσμου μετά ΥΙΙΙ Μεραρχίας αφίκετο εις ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ (Σ.357942)  την 13:30 ώραν κατόπιν τριώρου συμπλοκής.

Λοιπαί δυνάμεις ησχολήθησαν εις εκκαθάρισιν περιοχής.

Συμμορίται μετά μεταγωγικών υποχωρούντες εβλήθησαν υπό αεροπορίας εις (Σ.408864), (Σ.413862), (Σ.415885).

69α.Επιτεύχθη σύνδεσμος τμημάτων ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΒΕΝΤΖΙΩΝ εις (Σ.665885).

ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Δι’ Α.Π. 4160/14-5-47 αναφέρει ότι μέχρι εσπέρας 13 Μαΐου  δεν επετεύχθη σύνδεσμος εις ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ και αιτείται αποστολήν Λόχου της ΧΥ διά μικτόν σύνδεσμον ως Α.Π. 1830/12-5-47 Σ. Στρατού.

Δυνάμεις κινηθείσαι ήχθησαν εις αντικειμενικούς σκοπούς ημέρας μετά ανατροπήν  προκληθείσης αντιστάσεως εις ΚΑΝΤΗΛΑΝ (Σ.3585). Εις (Σ.375855) Λόχος εν επαφή με εχθρόν.

Την εσπέραν η Μεραρχία ευρίσκετο επί της γενικής γραμμής της 13 Μαΐου  με Λόχον επί πλέον εις ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ και το δεξιόν του εις ΣΑΚΟΥΛΙ (Σ.4568) – ΓΚΟΤΡΟΜΑΡΙ (Σ.4572) – ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΗ (Σ.4274) – ΝΤΑΜΑΤΙ (Σ.3977) – ΚΟΠΑΝΕΣ (Σ.3583) – ΑΚΝΤΗΛΑ (Σ.3585) – ΚΑΓΚΕΛΙΑ (Σ.315867).

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τα Τμήματα ησχολήθησαν εις την εξερεύνησιν της καταληφθείσης περιοχής.

Επετεύχθη σύνδεσμος μετά ΙΧ Μεραρχίας εις ΠΥΡΟΣΤΙΑ (Σ.7660).

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Προωθήθη το δεξιόν της εν συνδυασμώ με το αριστερόν της ΙΙ Μεραρχίας και το αριστερόν της εν συνδέσμω με δεξιόν ΥΙΙΙ Μεραρχίας.

15 Μαΐου 1947

Η Στρατιά διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 221/275/Α1/15-5-47 διαταγής της παρατηρεί ότι δεν τηρούνται διαταγαί ούτε Στρατιάς ούτε Σώματος Στρατού, ότι ο αγών δεν διευθύνεται, ότι ο Σύνδεσμος ΥΙΙΙ και ΧΥ Μεραρχίας δεν επετεύχθη ότι η ΧΥ Μεραρχία δεν κινείται συμφώνως πρός τας οδηγίας της Στρατιάς με πεσσοειδή διάταξιν και ότι εγκαταλείπει βάσεις άνευ φρουράς ως τον ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ. Συνιστά ανάγκην επεμβάσεως προσωπικής και αξιοί πλήρει τήρησιν διαταγών και οδηγιών Στρατιάς.

Εξεδόθησαν υπό του Σ. Στρατού αι κάτωθι διαταγαί:

α)    Υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 338/15-5-47 πρός ΥΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίας πρός διάθεσιν των αναγκαιουσών δυνάμεων έστω και εις βάρος της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ διά την εξόντωσιν των συμμοριτών των εισδυσάντων διά του φράγματος εις ΚΑΤΟΝΕΡΙ – ΚΟΚΚΙΝΟ.

β)    Υπ’ αριθμ. 1897/15-5-47 πρός ΥΙΙΙ και ΧΥ Μεραρχίας διά την δίωξιν του εχθρού εκ της περιοχής ΟΡΛΙΑΚΑΣ – ΖΙΑΚΑΣ – ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΛΑΒΔΑ και εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης.

γ)    Υπ’ αριθμ. Α.Π. 1898/15-5-47 πρός ΧΥ Μεραρχίαν διά την εξασφάλισιν της συνεχείας αποφράξεως των οδεύσεων μεταξύ ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ ώστε να μη διαρρεύσουν οι συμμορίται διά του χώρου τούτου και την εξασφάλισιν συνδέσμου με ΥΙΙΙ Μεραρχίαν εις περιοχήν ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ – ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ.

ΧΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τρεις φάλαγγες (πλην δεξιάς) συνέχισαν την κίνησίν των πρός Νότον.

Τμήμα ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ δεν επέτυχε σύνδεσμον με ΥΙΙΙ Μεραρχίαν.

Διλοχία ΖΙΑΚΑΣ παρηνωχλήθη νύκτα 14/15 διά πυρών όλμων των συμμοριτών.

Την εσπέραν τα δρώντα τμήματα της Μεραρχίας έσχον την ακόλουθον διάταξιν:

  • Διλοχία 505 Τάγματος εις ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ και ετέρα εις ΖΙΑΚΑΝ.
  • 504 Τάγμα εις Σ. 480863 – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ (Σ.512342) υψ. 605 (Σ.5387) υψ. 623.

  • 506 Τάγμα εις υψ. 941 (Σ.458868) – (Σ.4581) – ΤΡΙΚΩΜΩΝ (Σ.4781) – Γεφ. ΑΖΙΖ ΑΓΑ  (Σ.517812) – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ.

  • Τμήματα ΓΡΕΒΕΝΩΝ κατά μήκος ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού εις υψομ. 604 (Σ.5688) – υψ. 613 (Σ.5783) – υψ. 557 (Σ.6588) και τμήμα εις διάβασιν ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.595875).

ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τμήματα μετά μικρόν αγώνα κατέλαβον ολόκληρον κορυφογραμμήν ΟΡΛΙΑΚΑ υψ. 1464 (Σ.383860) – υψ. 1433.

Το ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ κατέχεται σταθερώς.

Τμήματα έφθασαν εις υψ. ΣΚΟΥΡΤΣΑΣ.

60 μελής συμμορία διελθούσα διά φράγματος την νύκτα της 14-15 εκινήθη πρός περιοχήν ΚΟΖΑΚΑ. Τμήματα του 584 Τάγματος ετέθησαν επί τα ίχνη πρός καταδίωξιν ταύτης.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Αναξακρίβωται δυνάμεις συμμοριτών πιθανώς περί τους (80) ογδοήκοντα διεισδύσαντες περί ώραν 05:00 διά περιοχής ΓΡΙΜΙΟΒΟΥ πρός Νότον ήλθον εις επαφήν με τμήματα περιοχής ΜΑΤΟΝΕΡΙ – ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ. Κατά συμπλοκήν υπέστησαν σοβαράς απωλείας. Εκινήθησαν δυνάμεις πρός παρεμπόδισιν πάσης περαιτέρω  διειδύουσεως. Περί ώραν 14:00 τμήματα ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ συνεπλάκησαν μετ΄ανωτέρω συμμορίας εις θέσιν (Σ.4753).

Μετά συμπλοκήν συμμορίται κατέφυγονν εις ύψωμα ΚΟΚΚΙΝΟ Σ. 6255 όπερ εβλήθη υπό πυροβολικού.

Απόπειρα διεισδύσεως συμμοριτών την 23:00 ώραν μεταξύ ΚΡΑΤΣΟΒΟΝ (Σ.515615) – ΓΡΙΜΠΟΒΟΝ (Σ.5063) και ΚΑΝΑΛΙΑ (Σ.495645) – ΦΟΝΙΚΑ (Σ.4864) απεκρούσθη.

Τμήματα κινηθέντα πρός κατάληψιν του προβλεπομένου αντικειμενικού σκοπού έφθασαν την εσπέραν άνευ αντιστάσεως εις την γενικήν γραμμήν.

ΣΕΛΩΜΑΤΑ υψ. 1244 (Σ.5067) – ΔΕΝΔΡΑ ΤΖΩΡΤΖΗ (Σ.5465) – ΟΞΥΝΕΙΑ (Σ.5863) Β. ΒΛΑΧΑΒΑΣ (Σ.7357).

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τα τμήματα της 22 Ταξιαχίας κινηθέντα κατέλαβον άνευ αντιστάσεως την γραμμήν:

ΠΑΡΗΟΥΡΙΑ (Σ.8076) – υψ. 843 (Σ.7960) – ΠΥΡΟΣΤΙΑ (Σ.7659).

Ομοίως το 514 Τάγμα της 32 Ταξιαρχίας καταλαβών άνευ αντιστάσεως την γραμμήν ΚΑΛΥΒΙΑ (Σ.783553) – Ανατ. ΒΙΓΔΑΣ (Σ.815560) – ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8456) – ΠΑΔΗΣ (Σ.8554) του αριστερού του παρακολουθούντος την κίνησιν του δεξιού της ΙΧ Μεραρχίας.

Το 516 Τάγμα της 32 Ταξιαρχίας και αποσπάσματα της 32 Ταξιαρχίας εσυνέχισαν την εξερεύνησιν της περιοχής.

Την εσπέραν η Μεραρχία είχε την ακόλουθον διάταξιν:

Σ.Δ Μεραρχίας (Τ.Σ)        ΤΕΡΤΙΜΟΝ (Σ.8669)

Σ.Δ 22 Ταξιαρχίας (Τ.Σ.) ΤΕΡΤΙΜΟΝ (Σ.8669)

«  507    Τάγματος Ν.Α    ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ (Σ.777680)

«   508        «                   ΤΕΡΤΙΜΟΝ (Σ.8669)

«     509      «                    ΚΡΙΤΣΟΤΑΔΕΣ (Σ.7664)

«     39   Ταξιαρχίας         ΚΟΥΚΟΣ (Σ.8846)

«     514Τάγματος            Ανατ. ΒΙΓΛΑΣ (Σ.815560)

«     516      «                     ΜΕΡΜΙΓΓΑ (Σ.8956)

Κατά την νύκτα 14-15 Μαΐου 100 μελής συμμορία απεπειράθη να εξέλθη του κλοιού διά ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΝ (Σ.8076) πρός ΕΛΑΤΗΝ (Σ.8876). Πληροφορηθείσαι ύπαρξιν τμημάτων εις ΠΑΛΗΟΥΡΙΑ ανεστράφη πρός Ν.Δ.

16 Μαΐου 1947

ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τα Τμήματα από της πρωίας επελήφθησαν της εξερευνήσεως της περιοχής.

Φάλαγξ Λόχου και Διμοιρία εκινήθη από ΓΡΕΒΕΝΑ πρός υψ. 617 Σ. 4994 πρός κάλυψιν κενού και παρημποδισιν διαρροής των συμμοριτών.

Τμήμα εγκατεστάθη εις υψ. 1113 (Σ.4194).

Διλοχία ήχθη εις ΠΕΝΤΕ ΠΑΓΗΔΟΥΛΙΑ (Σ.4087) και ΖΙΑΚΑΣ (Σ.4287) ερευνώσα περιοχήν εν συνεργασία μετά τμημάτων ΥΙΙΙ Μεραρχίας.

Επιτεύχθη σύνδεσμος μετά τμημάτων ΥΙΙΙ Μεραρχίας εις ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ (Σ.4289).

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Εγένετο εκκαθάρισις της περιοχής ΟΡΛΙΑΚΑ – (Σ.3886) – ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ (Σ.3293) – ΛΑΒΔΑ (Σ.3588) – ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Σ.3489).

Σύνδεσμος μετά ΧΥ Μεραρχίας εις ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ (Σ.3593) και υψ. 1433 (Σ.4185).

Παρέμεινεν σταθερώς τμήματα εις ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ (Ν.2801) και ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥΣ (Σ.3293).

98α.Την εσπέραν κατείχετο η ακόλουθη γενική γραμμή ΜΠΕΤΛΑ υψ. 1810 (Ν.2001) – ΛΥΚΟΚΡΕΜΑΣΜΑ (Ν.2801) – ΣΚΟΥΡΤΖΑ (Σ.2698) – ΑΝΝΙΤΣΑ (Σ.2795) – ΓΟΥΜΑΡΑ (Σ.2592) – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ (Σ.2589) – ΜΑΝΤΙΛΙΤΣΑ (Σ.2987) – ΣΤΡΑΓΚΟΠΕΤΡΑ (Σ.3186) – ΡΑΧΗ ΚΕΡΑΣΙΑ (Σ.3885) – υψ. 1464 (Σ.3886) – δεξιά όχθη ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Συνεχίσθη  η κίνησις των τμημάτων της Μεραρχίας πρός αντικειμενικούς σκοπούς ημέρας ήτοι πρός ΒΟΥΛΓΑΡΙ (Σ.6070) και δυτικώτερον και κατέλαβον την εσπέραν την ακόλουθον γραμμήν άνευ αντιστάσεως:

ΛΑΓΚΑΔΙΑ (Σ.4876) – ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ (Σ.5273) – ΔΙΑΚΟΣ (Σ.5673) – ΒΟΥΛΓΑΡΙ (Σ.6070).

100.Επιτεύχθη σύνδεσμος μετά ΥΙΙΙ Μεραρχίας εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ (Σ.4676).

101.Συγκροτηθέν ειδικόν απόσπασμα ήρξατο από της πρωίας την έρευναν της περιοχής ΜΑΤΟΝΕΡΙ (Σ.4756) – Όλμος (Σ.4754) – ΣΚΤΡΟΥΓΚΑ (Σ.4253) – πρός εξόντωσιν εισδυσάντων συμμοριτών εις κοιλάδα ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΙΚΟΥ την 15 Μαΐου.

102.Απεκατεστάθη η οδός ΜΟΥΡΓΚΑΝ (Σ.6353) – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.6566).

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

103.Τα 507 και 509 Τάγματα της 22 Ταξιαρχίας κινηθέντα ήχθησαν άνευ αντιστάσεως εις την γραμμήν ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Σ.7176) – ΓΚΛΑΒΟΥΚΑΣ (Σ.6768).

104.Αι δυνάμεις της 32 Ταξιαρχίας απησχολήθησαν εξ ολοκλήρου εις την εξερεύνησιν της περιοχής.

105.Διετάχθη η 32 Ταξιαρχία όπως ελέγχη και εξερευνά δι’ επιδρομών την περιοχήν ΛΟΓΓΑ (Σ.9458) – ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) λόγω χρησιμοποιήσεως αλλαχού  των εκεί δρώντων Μ.Α.Δ και ΛΟΚ της 22 Ταξιαρχίας.

106.Απεκατεστάθη η οδός ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Σ.8672) – ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Σ.7176).

107.Εις την διάταξιν επήλθον κατωτέρω τροποποιήσεις:

-Σ.Δ. Μεραρχίας και 22 Ταξιαρχίας εις ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7176).

-Σ.Δ  507 Τάγματος ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7176).

-Σ.Δ. 509      -//-      ΤΡΙΚΚΟΚΙΑ (Σ.700675)

Ουλαμός Πεδινού Πυρ/κού εγκατεστάθη εις ΚΑΡΠΕΡΟΝ

Αποσπάσματα ΑΔ και ΛΟΚ 22 Ταξιαρχίας εις ΤΕΡΤΙΜΟΣ (Σ.865705).

17 Μαΐου 1947

ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

108.Συνεχίσθη εξερεύνησις περιοχής ΟΡΛΙΑΚΑ (Σ.3886) – ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΜΑ Σ. 4494 και ΖΙΑΚΑΣ (Σ.4287).

ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

109.Συνεχίσθη εξερεύνησις περιοχής.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

110.Τα τμήματα κινηθέντα από πρωίας πρός Βορράν και διατηρούντα σταθερόν πάντοτε σύνδεσμον μετά ΥΙΙΙ και ΙΙ Μεραρχίας ήχθησαν εις την γραμμήν ΓΟΥΒΑ (Σ.4779) – ΚΗΠΟΥΡΙΟ (Σ.4878) – ΣΙΤΑΡΑΣ (Σ.5277) – ΛΙΜΙΔΙΑΝΟΣ (Σ.5577) – ΠΗΓΕΛΙΤΣΑ (Σ.5382) – ΠΑΓΟΥΝΙ Σ. 5681 – Διαβ. ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ (Σ.6388).

111.Σύνδεσμος μετά ΧΥ Μεραρχίας εις Γεφ. ΑΖΙΖ ΑΓΑ 4781.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

112.Τα 507 και 509 Τάγματα κινηθέντα ήχθησαν άνευ αντιστάσεως εις την γραμμήν (ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (Σ.6781) – ΕΛΑΦΙ (Σ.6679) – ΜΑΚΡΟΒΟΥΝΙ (Σ.6377) – ΠΑΛΗΟΚΚΛΗΣΙ (Σ.6177).

113.Τμήματα της 32 Ταξιαρχίας και αποσπάσματα ΜΑΔ και ΛΟΚ επεδόθησαν εις την εξερεύνησιν της περιοχής.

114.Επετεύχθη σύνδεσμος μετά της ΙΧ Μεραρχίας εις ΑΝΟΡΑΚΙΑ Σ. 6273 και μετά της ΧΥ εις ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7176).

115.Ήρξατο η επισκευή της οδού ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ.

116.Εις την διάταξιν της Μεραρχίας επήλθον ως αι κάτωθι τροποποιήσεις:

Τακτικόν Στρατηγείον της Μεραρχίας εις ΕΛΑΦΙ (Σ.6679)

«              «        της  22 Ταξ. εις ΔΕΣΚΑΤΗΝ (Σ.8672)

Σ.Δ.       507  Τάγματος εις Β. ΛΟΥΤΡΥ (Σ.960768)

Σ.Δ.       509         «       εις ΨΗΛΟΡΑΧΗΝ (Σ.639749)

Αποσπάσματα ΜΑΥ και ΛΟΚ εις    ΚΑΤΑΚΑΛΗΝ (Σ.7670)

ΤΡΙΚΚΟΚΙΑ (Σ.7068)

Ν.Α ΑΡΑΠΗ (Σ.7674)

Σ.Δ. 32 Ταξιαρχίας εις ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΝ (Σ.8346).

Σ.Δ. 514 Τάγματος εις ΚΟΥΚΟΝ (Σ.848435)

Σ.Δ. 516     «      εις ΑΓΡΗΛΙΑΝ (Σ.9548).

18 Μαΐου 1947

ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

117.Συνεχίσθη η εξερεύνησις της περιοχής ΚΟΝΑΚΙΑ (Σ.4268) – Β. ΣΠΗΛΑΙΟΝ Σ. 4385 – ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Σ.3495) – Β. ΟΜΟΡΦΗ ΡΑΧΗ (Σ.3592) – ΤΖΑΜΙ (Σ.4096) – ΜΕΓΑΡΟΝ (Σ.4296).

118.Επετεύχθη σύνδεσμος μετά ΥΙΙΙ Μεραρχίας εις ΣΠΗΛΑΙΟΝ (Σ.4284).

119.Εγκατεστάθη φρουρά εις Γέφυραν ΣΠΑΝΟΥ (Σ.506814).

ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

120.Συνεχίσθη εξερεύνησις περιοχής.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

121.Εγένετο εξερεύνησις της περιοχής Βορείως της αμαξιτής οδού ΜΟΥΡΚΑΝ (Σ.6353) – ΠΕΥΚΗ (Σ.4960) μέχρι ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού καθώς και της περιοχής ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.3960) – ΜΑΤΟΝΕΡΙ (Σ.4756).

122.Τηρείται σταθερώς σύνδεσμος μετά ΧΥ Μεραρχίας εις ΤΣΟΡΚΑΣ (Σ.4882).

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

123.Τμήματα κινηθέντα άνευ αντιστάσεως κατέλαβον την γραμμήν ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179) – υψ. 785 (Σ.6380) – ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (Σ.665800) – ΑΧΥΡΩΝΑ (Σ.6781).

124.Επετεύχθη σύνδεσμος μετά ΙΧ Μεραρχίας εις ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179).

125.Απεκατεστάθησαν αι οδοί ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ και ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6179).

126.Εις την διάταξιν επήλθον αι κάτωθι μεταβολαί.

Σ.Δ. Μεραρχίας ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ (Σ.6263)

Σ.Δ. 507 Τάγματος ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (Σ.664800).

Σ.Δ. 509      -//-      ΦΤΕΛΙΑ (Σ.629781)

Αποσπάσματα ΜΑΔ και ΛΟΚ εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ (Σ.805855) – ΠΑΛΕΣ (Σ.8485)

Σ.Δ. 32 Ταξιαρχίας Β.Α ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ (Σ.807327).

19 Μαΐου 1947

127.Αι ΧΥ και ΥΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι συνέχισαν εξερεύνησιν περιοχής των.

Τμήμα της ΥΙΙΙ Μεραρχίας συμπλακέν μετά 60μελούς συμμορίας εις περιοχήν Δ. ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) διεσκόρπισεν ταύτην.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

128.Τμήματα ήχθησαν την 12:00 ώραν περίπου εις τελικούς αντικειμενικούς σκοπούς επί ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού και έλαβον εκ νέου επαφήν με τμήματα ΧΥ Μεραρχίας.

Εσημειώθη συμπλοκή τμημάτων 507 Τάγματος μετά ολιγομελούς συμμορίας εις περιοχήν ΒΑΛΧΑ (Σ.649796).

129.ΛΗΞΙΣ ΦΑΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΙΙΙ.      ΦΑΣΙΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

130.Με την 19-5-47 έληξεν η πρώτη φάσις των επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ ήτις περιελάμβανεν την εκτέλεσιν προδιαγεγραμενων κινήσεων ώστε να περιέλθη υπό τον έλεγχον του Στρατού η περιοχή ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ – ΒΟΪΟΥ.

Τας εκ τής φάσεως ταύτης αποτελέσματα ανέρχονται μέχρι και της 19-5-47 κατά τα αναφερθέντα εις το Σ. Στρατού στοιχεία εις 124 νεκρούς συμμορίτας, 143 συλληφθέντας ή παραδοθέντας και 88 τραυματίας δηλαδή σύνολον 355.

131.Το ΣΣ διά της υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 3444270/18-5-47 διαταγής του μετά ανασκόπησιν των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων μέχρι 18-5-47 εχάραξε κατευθυντηρίους γραμμάς διά το περαιτέρω έργον της διερευνήσεως και εκκαθαρίσεως της περιοχής ΙΕΡΑΞ.

132.Διά των υπ’ αριθμ. Α.Π./18-5-47 πρός ΙΧ Μεραρχίαν τηλ/κών διαταγών του , το Σ. Στρατού

α)    γνωρίζει ότι η ΥΙΙΙ Μεραρχία πρός αντιμετώπισιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως εις το εσωτερικόν  της ΗΠΕΙΡΟΥ διετάχθη όπως αποσύρη δυνάμεις της εκ περιοχής ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ – ΟΡΛΙΑΚΑ και συμπτύξει τμήματά της ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.8180).

β)    Διατάσσει όπως η μεν ΧΥ Μεραρχία ωθήση διάταξιν αυτής δυτικώτερον καταλαμβάνουσα ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Δυτικάς προσβάσεις ΟΡΛΙΑΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΝ η δε ΙΧ Μεραρχία όπως συμπτύξη τα τμήματα περιοχής ΚΗΠΟΥΡΙΟΥ εν συντονισμώ με 43 Ταξιαρχίαν και καταλάβη την γραμμήν ΚΡΑΝΙΑ Σ. 4272 – ΒΕΛΟΝΙ (Σ.4673) – υψ. 867 – ΚΑΛΤΣΑ (Σ.5173) εν συνδέσμω μετά ΥΙΙΙ Μεραρχίας εις ΒΕΛΟΝΙ.

133.Διά της υπ’ αριθμ. Α.Α.Π 357/Α1/18-5-47 αναφοράς του Σ. Στρατού πρός την Στρατιάν εις απάντησιν σχετικής διαταγής της υπ’ αριθμ. 2Σ/275/14-5-47 εκτίθενται οι λόγοι του μη εγκαίρου συνδέσμου και εις τα καθορισθέντα τα σημεία μεταξύ ΧΥ και ΥΙΙΙ Μεραρχίας.

134.Κατόπιν  2Σ/289/19-5-47 διαταγής Στρατιάς διά της Α.Α.Π 350/19-5-47 διαταγής Σ. Στρατού διατάσσεται η ΧΥ Μεραρχία όπως ενεργήση συστηματικήν και αποτελεσματικήν εκκαθάρισιν του χωρίου ΖΙΑΚΑ αποτελούντος εστίαν επικινδύνων αναρχικών και εν ανάγκη να εκκενώση το χωρίον των αρρένων κατοίκων.

135.Κατόπιν 2Σ/289/19-5-47 διαταγής Στρατιάς δι’ Α.Α.Π 351/19-5-47 διαταγής του Σ. Στρατού διατάσσεται η ΙΙ Μεραρχία όπως προβή εις αιφνιδιαστικήν κύκλωσιν και επισταμένην έρευναν του χωρίου ΖΑΡΚΟΥ ένθα πληροφορίαι έφερον κρυπτόμενος 40 εφίππους συμμορίτας.

136.Δι’ Α.Π. 2020/19-5-47 διαταγής Σ. Στρατού πρός ΧΥ Μεραρχίαν κοινουποιουμένης και εις λοιπάς Μεραρχίας καθορίζεται η ζώνη εκκαθαρίσεως της Μεραρχίας και δίδονται οδηγίαι επί τρόπου εκκαθαρίσεως.

137.Δι’ Α.Π. 2047/20-5-47 διαταγής του Σ. Στρατού πρός τας Μεραρχίας (ΙΙ-ΥΙΙΙ-ΙΧ και ΧΥ) δίδονται οδηγίαι εις τρόπον εκκαθαρίσεως και τονίζεται ανάγκη εκριζώσεως επιτοπίου συμμοριακού οργανισμού.

20 Μαΐου 1947

138.Εξερεύνησις υπό των τμημάτων των Μεραρχιών των οικείων περιοχών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

139.Ομάς συμμοριτών κινουμένη από ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ Σ. 649736 πρός Ανατολάς κατεδιώχθη και εξοντώθη υπό τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας.

21 Μαΐου 1947

140.Δι’ Α.Π. 2057/21-5-47 διαταγής του Σ. Στρατού διατάσσονται αι ΙΙ – ΧΥ και ΙΧ Μεραρχίας όπως εντείνωσι την προσοχήν και ενεργείας των πρός πρόληψιν επανεισδύσεως των συμμοριτών εις ΧΑΣΙΑ και ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ.

141.Εντατική και δραστηρία εξερεύνησις της περιοχής ΙΕΡΑΞ.

Τμήμα 505 Τάγματος κινούμενον από ΠΡΟΣΒΟΡΟΝ (Σ.3694) πρός ΜΟΝΑΧΟ ΔΕΝΔΡΟ (Σ.4294) συνεπλάκη μετά συμμοριτών.

22 Μαΐου 1947

142.Το Σ. Στρατού δι’ Α.Π. 2071/22-5-47 πρός ΧΥ Μεραρχίαν γνωρίζει αυτή επί σχετικής αναφοράς της υπ’ αριθμ. Α.Π. 5402 ότι συμφωνεί απολύτως επί ανάγκης πλήρους εξυγιάνσεως ΒΕΝΖΙΩΝ και ότι ενδιαφερεται διά την μη χρησιμοποίησιν των ΒΕΝΖΙΩΝ υπό των συμμοριτών πρός επάνοδον των εις ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ.

143.Δι’ Α.Π. 2083/22-5-47 πρός ΙΙ και ΙΧ Μεραρχίας καθορίζονται τα μεταξύ των Μεραρχιών όρια εν τη περιοχή ΙΕΡΑΞ και διατάσσεται συγκέντρωσις Τάγματος της 32 Ταξιαρχίας εις περιοχήν ΝΗΟΧΩΡΙ (Σ.9836) – ΤΣΙΟΤΙ (Τ.0533).

144.Επί σχετικής διαταγής της Στρατιάς υπ΄αριθμ. ΙΣ/28/293/Α1/19-5-47 το Σ. Στρατού υπέβαλεν αυτή την υπ’ αριθμ. Α.Α.π. 338/Α1/25-5-47 αναφοράν εν η εκθέτει ότι το επεισόδιον ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (Σ.5063) της 11-5-47 (διείσδυσις συμμοριτών εις ζώνην ΑΕΤΟΣ) ουδεμίαν επίδρασιν ήσκησεν επί της εκβάσεως της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ.

145.Επί σχετικής διαταγής της Στρατιάς υπ’ αριθμ. ΙΣ/2Σ/276/Α1/14-5-47 εξεδόθη η υπ΄αριθμ. Α.Α.Π. 367/Α1/22-5-47 διαταγή του Σ.Στρατού «ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΙΝ ΕΙΣ την περιοχήν ΙΕΡΑΞ – ΑΕΤΟΣ».

Διά ταύτην καθωρίζοντο:

α)    Αι ζώναι ευθύνης των τεσσάρων Μεραρχιών μετ’ αναπροσαρμογήν των παλαιών τοιούτων.

β)    Αι διατιθέμεναι εν εκάστη ζώνη δυνάμεις διά την εδραίωσιν.

γ)    Αποστολαί των Μ.Μ διά την εδραίωσιν.

δ)    Γενικαί ενδείξεις επί του τρόπου ενεργείας.

ε)    Χρονολογία λήψεως της νέας διατάξεως.

στ)  Διαβιβάσεις – Διοικητική Μέριμνα.

146.Συνεχίσθη η εξερεύνησις της περιοχής ΙΕΡΑΞ με μικροσυμπλοκάς πρός ομάδας συμμοριτών.

23 Μαΐου 1947

147.Λόγω επιθέσεως συμμορίτας κατά του χωρίου ΚΡΑΝΙΑΣ (Δεσκάτης) και εκτελέσεως χωρικών η Στρατιά διά της υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 2Σ/304/23-5-47 διαταγής της παρατηρεί ότι η ΙΙ Μεραρχία ουδεμίαν εκκαθάρισιν και εξερεύνησιν της ζώνης της επραγματοποίησεν και διατάσσει όπως η Μεραρχία κατά την αναστροφήν πρός Β.Κ προβή εις την εκκαθάρισιν της ζώνης και σύλληψιν μελών αυτοαμύνης.

148.Συνεχίζεται υπό των τμημάτων η εκκαθάρισις της περιοχής ΙΕΡΑΞ με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Κατελήφθη κατόπιν αγώνος και επεμβάσεως της αεροπορίας υπό τμημάτων της ΧΥ Μεραρχίας η ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005).

Εις ΑΗΔΟΝΙΑ (Ν.4707) εγκατεσάθη τμήμα της 21 Ταξιαρχίας.

Τμήματα 21 Ταξιαρχίας μετά συμπλοκήν κατέλαβον ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ (Ν.3206).

24 Μαΐου 1947

149.Το Σ. Στρατού δι’ Α.Α.Π. 369/Α1/24-5-47 αναφοράς του εκθέτει εις την Στρατιάν τα γεγονότα ΚΡΑΝΙΑΣ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ και ΤΡΙΚΚΟΚΙΑΣ και αποσείει κατηγορίαν κατά ΙΙ Μεραρχίας περί ης Α.Α.Π 2Σ/304/23-5-47 διαταγή της Στρατιάς.

150.Συνεχίσθη εξερεύνησις περιοχής ΙΕΡΑΞ μετά κατωτέρω συμπλοκάς μετά μικροσυμμοριών.

–      Εις ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ (Σ.4676) μετά 20 μελούς συμμορίας διασκορπισθείσης.

–      Εις ΣΠΑΘΑΔΕΣ (Σ.7547) με αποτέλεσμα την διάλυσιν ταύτης.

160.Εις περιοχήν ΒΕΝΖΙΩΝ. Τμήματα 117 Τάγματος ενεπλάκησαν εις σοβαρόν αγώνα από 23 τρεχ. εις ΚΝΙΔΗΝ (Σ.7092), ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗΝ (Σ.6994). ΜΙΚΡΟΚΑΡΙΣΟΥΡΑΝ (Σ.6698) μετά μεγέλων ομάδων συμμοριτών (400 περίπου συμμοριτών) προερχομένων εκ Βορρά και κινουμένων πρός (Ν.και Ν.Α. πιθανώς υπό των ΥΨΗΛΑΝΤΗ λόγω πιέσεως τα εις ΚΝΙΔΗΝ τμήματα συνεπτύχθησαν πρός ΠΟΝΤΙΝΗΝ (Σ.7789). Αεροπορία επενέβη ενεργώς εις τον αγώνα.

25 Μαΐου 1947

161.Συνεχίσθη εξερεύνησις περιοχής ΙΕΡΑΞ με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

162.Κατά ταύτην έλαβε χώραν μικροσυμπλοκή εις ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ (Σ.5273) μετά μικράς ομάδος.

26 Μαΐου 1947

163.Συνεχίσθη η εξερεύνησις περιοχής.

Έλαβον χώραν κατωτέρω μικροσυμπλοκαί – Β.Α ΡΙΖΩΜΑ (Σ.797468) μετά 7 μελούς συμμορίας εξοντωθείσης.

–      Εις ΚΟΠΡΑΝΑΝ (Σ.7549)

–      Εις ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Σ.8488) – ΠΑΔΕΣ (Σ.8484) από της μεσημβρίας ήρξατο αγών μετά 300 μελούς συμμορίας κινουμένης  από Βορρά πρός Νότον υπό ΥΨΗΛΑΝΤΗ διαρκέσας μέχρις εσπέρας. Η Αεροπορία επενέβη ενεργώς εις τον αγώνα. Κατά την νύκτα οι συμμορίται διέρρευσαν πρός Ν.Δ. και Ν.Α.

27 Μαΐου 1947

164.Συνεχίσθη εξερεύνησις της περιοχής με ικανοποιητικά αποτελέσματα έλαβε χώραν συμπλοκή τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας μετά συμμορίας εις ΠΡΙΝΟΝ (Σ.6634) εξοντωθείσα.

165.Συνεχίσθη εξερεύνησις πεδίου συμπλοκών περιοχής ΒΟΥΡΙΝΟΣ 26 τρεχ. (ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΠΑΔΕΣ – ΑΝΑΛΗΨΙΣ).

28 Μαΐου 1947

166.Συνεχίσθη εξερεύνησις περιοχής ΙΕΡΑΞ με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

29 Μαΐου 1947

167.Συνεχίσθη εξερεύνησις περιοχής εις ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΙ. 20 μελής συμμορία μετά συμπλοκήν πρός τμήμα ΙΧ Μεραρχίας διελύθη.

30 Μαΐου 1947

168.Τμήμα ΙΧ Μεραρχίας κινούμενον από ΑΙΜΙΛΙΑΝΩΝ πρός περιοχήν ΣΚΟΥΡΜΑ (Σ.5876) ενέπεσε εις ενέδραν 150 μελούς συμμορίας. Εκινήθησαν ενισχύσεις ΙΧ και ΙΙ Μεραρχίας από 12:00 ώρας. Συμμορία πιεζομένη εκ Β.Δ. και Ν.Δ και προσκρούσασα εις ΔΙΑΚΟΝ (Σ.5673) και ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ (Σ.5576) επί τμημάτων ανεδιπλώθη πρός ΣΚΟΥΡΜΠΑ – ΜΠΑΡΑΝ (Σ.5774). Άμα τη επελεύση του σκότους διέρρευσε πρός άγνωστον κατεύθυνσιν εχούσα σοβαράς απωλείας εις άνδρας και υλικόν.

31 Μαΐου 1947

168α.Εσυνεχίσθη εξερεύνησις περιοχής ΙΕΡΑΞ με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εις ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΝ 7μελής συμμορία συμπλακείσα με τμήμα ΙΙ Μεραρχίας εξοντώθη κατά το ήμισυ.

Έλαβον χώραν μικροσυμπλοκαί εις ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙ (Σ.5364) ΑΓΝΑΝΤΙΑ (Σ.5668).

ΛΗΞΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΙΕΡΑΞ

ΑΠΩΛΕΙΑΙ

169.Κατά την επιχείρησιν ΙΕΡΑΞ (11-31 Μαΐου) αι απώλειαι των συμμοριτών και ημετέρων ήσαν αι ακόλουθοι:

α)    Συμμοριτών

Νεκροί                                                          437

Τραυματίαι                                        181

Παρουσιασθέντες συμμορίται                      261

«                    αυτοαμύνης            48

Συλληφθέντες                 συμμορίται                        295

«             αυτοαμύνης                 342


Σ ύ ν ο λ ο ν                1564

β)    Ημετέρων

Νεκροί Αξιωματικοί                         2

«         Οπλίται                                9

Τραυματίαι Αξ-κοί                            7

«       Οπλίται                                 10

Αγνοούμενοι Αξ-κοί                         1

«      Οπλίται                                 18


Σ ύ ν ο λ ο ν                57

Εις τας ανωτέρω απωλείας δέον να προστεθή σοβαρόν ποσοστόν απωλειών μη γνωσθεισών.

ΙV.ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ

(όρα παράρτημα Α’)

V.ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ

(όρα παράρτημα Β’)

ΥΙ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

(όρα παράρτημα Γ’)

ΥΙΙ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

(όρα παράρτημα Δ’)

ΥΙΙΙ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(όρα παράρτημα Ε’)

ΙΧ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Προ της ενάρξεως της επιχειρήσεως η διάταξις και δύναμις του εχθρού είχεν ως εξής:

α)    Διάταξις – Δύναμις εχθρού

ι.     Αρχηγείον ΧΑΣΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΑ (Σ.7274)

ιι.    1ον Τάγμα ΧΑΣΙΩΝ  «ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ» Δυνάμεως 250-300 ΑΝΘΡΑΚΙΑ Σ. 7274 – ΓΡΗΑ (Σ.6672) – ΤΡΙΚΚΟΚΙΑ (Σ.7068)

Οπλισμός 1 Όλμος 3″

2 Πολυβόλα

ιιι.   11ον Τάγμα ΧΑΣΙΩΝ «ΚΑΤΣΩΝΗ» Δυνάμεως 300-350 ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) – ΜΑΥΡΕΛΙ (Σ.9162) – ΑΛΑΤΣΕΣ (Σ.9960) – ΠΑΠΑΝΙΚΟ (Ν.9364) – ΤΥΜΠΑΝΟΣ (Σ.9757) – ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8455)

Οπλισμός 1 Όλμος 3″

2 Πολυβόλα

1 Όλμος 2″

ιυ.   Έφιππος Ουλαμός «ΞΑΝΘΟΥ» Δυνάμεως 40

Ομάς Μηχανικού δυνάμεως 20

Λόχος ΖΑΒΕΛΛΑ δυνάμεως 40 ενόπλων και 30 αόπλων

Έδρα απάντων ΑΓΡΙΗΛΙΑ Σ. 9548

υ.    111ον Τάγμα ΧΑΣΙΩΝ «ΜΠΑΡΜΠΑΛΗΑ» δυνάμεως 250-300 ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.6566) – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ (Σ.7364) και

Εις Λόχος ΑΙΜΙΛΙΑΝΩΝ (Σ.5578)

Τμήμα Ιππικού υπό ΓΑΛΑΝΗΝ 30 εφίππων εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.6566)

ΟΞΥΝΕΙΑ (Σ.5863)

Οπλισμός 2 Όλμοι 2″

2 Πολυβόλα

υι.   Αρχηγείον ΚΟΖΑΚΑ συνολικής δυνάμεως 450 περίπου

Τάγμα ΦΩΝΤΑ ΠΡΙΟΝΙΑ (Σ.4870) – ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ (Σ.4180) – ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4172) μέχρι ΜΗΛΕΑ (Σ.4877).

Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ περιοχή ΛΑΓΚΑΔΙΑ (Σ.4875) – ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (Σ.4877).

υιι.  ΙΥ Τάγμα Αρχηγείου ΓΡΑΜΜΟΥ δυνάμεως 200-250

Τμήμα τύτου ευρίσκοντο εντός της περιοχής «ΙΕΡΑΞ»

ΜΕΓΑΡΟΝ (Σ.4296) – ΕΛΑΤΟΣ (Σ.4891) – ΡΟΔΙΑ (Σ.4799) – ΚΑΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.4392).

β)    Διαβιβάσεις

ι.     Κυρία αρτηρία

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ (Τ.0055) – ΛΟΓΓΑ (Σ.9458) – ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) – ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8459) – ΦΛΑΜΟΥΡΕΣ (Σ.8158) – ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗ (Σ.7691) – ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ (Σ.7164) – ΤΡΙΚΚΟΚΙΑ (Σ.7068) – ΑΝΘΡΑΚΙΑ (Σ.6274) – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (Σ.5578) – ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ (Σ.5381) πρός ΓΡΑΜΜΟΝ.

ιι.    Δευτερεύουσαι αρτηρίαι

ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) – ΜΑΥΡΕΔΙ (Σ.9162) – ΑΝΘΡΑΚΙΑ (Σ.6274) – ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6178) – ΦΙΔΙ (Σ.6474) – ΕΛΑΦΙ (Σ.6679) – ΝΗΣΙ (Σ.7082) – ΤΡΙΚΚΟΚΙΑ (Σ.7688) – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ (Χ.6586)

ιιι.   Τα Αρχηγεία ΧΑΣΙΩΝ και ΚΟΚΙΑΚΑ διέθετον ασυρμάτους.

176.Κατά την έναρξιν των Επιχειρήσεων

Την 11 Μαΐου άμα τη εκδηλώσει των κινήσεων των ημετέρων τμημάτων άπαντα τα ανωτέρω συμμοριακά τμήματα ήρχισαν κινούμενα με σκοπόν όπως διφύγουν του κλοιού και μετά το πέρας των επιχειρήσεων επανέλθουν εις τας προτέρας θέσεις.

Δεν αντέταξαν άμυναν και ούτε είχον πρόθεσιν τοιαύτην.

Ούτω εσημειώθησαν αι κάτωθι κινήσεις τούτων πρός διαφυγήν του κλοιού.

α)    Την 12 Μαΐου το Αρχηγείον ΧΑΣΙΩΝ κατετλήθη εις δύο Κλιμάκια εν υπό ΥΨΗΛΑΝΤΗΝ και έτερον υπό ΝΕΒΑΝ.

β)    Ι Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ και κλιμάκιον Αρχηγείου υπό ΥΨΗΛΑΝΤΗΝ εκινήθη εκ περιοχής ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ (Σ.6274) πρός περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΔΡΑΡΑΣΙΑ Ν.3321 μέσω περιοχής (Ν.5417) – ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, διέβησαν διά ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Ν.5524) ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ κατευθυνθέτες ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ 20 Μαΐου.

γ)    ΙΙΙ Τάγμα ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΑ ήρχισε κινούμενον εκ περιοχής ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ: (Σ.6566) και διά δρομολογίου ΜΕΛΙΣΣΙ (Σ.6180) – ΨΙΛΟΡΑΧΗ (Σ.5984) – ΓΚΑΛΙΟ (Σ.6585) διέβη ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ εις (Σ.6684) κατευθυνθέν πρός Β. και την 20 Μαΐου ευρίσκετο το ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ.

21 και 22 Μαΐου  ΙΙΙ Τάγμα και εν συνεχεία Ι Τάγμα μετά του ΥΨΗΛΑΝΤΗ εκινήθη πρός Νότον και την 26 Μαΐου ευρέθησαν ως κάτωθι:

1ον Τάγμα ΕΞΑΡΧΟΝ (Σ.7299) – ΚΝΙΔΗ (Σ.7092) – ΤΖΕΡΒΕΝΑ (Ν.7605).

δ)    Το ΙΙον Τάγμα ΚΑΤΣΩΝΗ και σχηματισμοί Μηχανικού, Επιμελητείας, Διαβιβάσεων, Τμήμα Ιππικού και Κλιμάκιον Αρχηγείου ΧΑΣΙΩΝ υπό ΝΕΒΑΝ εκινήθησαν την 12 Μαΐου εκ περιοχής ΓΕΡΑΚΑΡΙ πρός ΛΕΙΒΑΔΕΡΟΝ (Σ.9983) ένθα αφίχθη 17 Μαΐου ως εξής:

ι.     Δ/τής Τάγματος μετά 2 Λόχων διά ΤΡΙΚΚΟΚΙΑΣ – ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ διέβη ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ εις (Σ.7079) και διά ΚΑΖΑΝΙΑ (Σ.6885) – ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Σ.8588) εις ΛΕΙΒΑΔΕΡΟΝ.

ιι.    Υπόλοιπα Τμήματα υπό ΝΕΒΑΝ εκινήθησεν μέσω ΕΛΑΤΗΣ (Σ.8877) πρός ΛΕΙΒΑΔΕΡΟΝ και εκείθεν ΠΙΕΡΡΙΑ.

Το ΙΙον Τάγμα τη 30 Μαΐου ασημειώθη περιοχήν ΛΕΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ (Σ.9286) με πρόθεσιν κινηθή πρός Νότον, περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ.

ε)    Το Ι Τάγμα μετά του ΥΨΗΛΑΝΤΗ εκ περιοχής ΚΝΙΔΗΣ (Σ.7092) εκινήθη την 27 Μαΐου πρός Νότον και 28/29 διήλθε ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ και ΒΕΝΕΤΙΚΟΝ εις τα σημεία (Σ.6589) και (Σ.6587). 29/30 ευρίσκετο ΣΚΟΥΡΜΠΑ (Σ.5876) την δε 31/1 εις ΒΟΥΝΑΣΑ (Σ.8375) και εκείθεν περιοχήν ΛΕΙΒΑΔΕΡΟΥ.

Το ΙΙΙ Τάγμα την 26 πρός 27 προσεπάθησε διελθή ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ εις (Σ.8687) πλήν  δεν κατώρθωσε και επέστρεψε 28 Μαΐου ΠΟΝΤΙΝΗΝ (Σ.7779).

Την 28/29 διήλθε διά (Σ.8782) ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ και την 30/31 ευρίσκετο περιοχήν ΤΡΑΝΟΒΑΝΟΝ (Σ.9286).

στ)  Αρχηγείον ΚΟΖΑΚΑ από ενάρξεως των επιχειρήσεων προσεπάθησε διά δύο φαλάγγων να κινηθή πρός ΚΟΖΙΑΚΑ.

ι.     ΦΩΝΤΑΣ – ΚΟΡΩΖΗΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΣ με 250 περίπου εκινήθησαν από ΠΡΙΟΝΙΑ (Σ.4969) διά (Σ.5163) και ΠΕΥΚΗΣ (Σ.4960) πρός ΜΑΤΟΝΕΡΙ (Σ.4756) ένθα συνεπλάκη 15 Μαΐου μετά τμημάτων Στρατού και διελύθη εις μικράς ομάδας.

ιι.    Αρχηγείον ΚΟΖΑΚΑ μετά ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ με 200 περίπου εκινήθησαν από ΜΗΛΕΑΣ (Σ.3768) πρός ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4059) – ΚΟΚΚΙΝΟ (Σ.4255) – ΒΟΥΡΛΙ (Σ.3949) – ΜΟΡΤΟΥΝΙ (Σ.3446) ένθα 18 Μαΐου συνεπλάκη μετά ημετέρων τμημάτων εις ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ (Σ.3543).

Και μετά τας συμπλοκάς το Αρχηγείον ΚΟΖΑΚΑ προσεπάθησε διέλθη ΚΟΖΙΑΚΑ πλήν  συνεπλάκη κατ’ επενάληψιν και μετά την 23 Μαΐου δέον να θεωρήται ως διελυθέν εξ ολοκλήρου.

ζ)    Το ΙΥ Τάγμα Αρχηγείου ΓΡΑΜΜΟΥ ΒΟΪΟΥ εκινήθη πρός περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.3206) – ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (Ν.3411).

177.Μετά τας επιχειρήσεις

Μετά το τέλος των επιχειρήσεων ήτοι την 31 Μαΐου εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ και ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ουδέν συγκροτημένον Τμήμα των συμμοριτών υπήρχε πλήν  του ΙΙ Λόχου ΒΙΔΡΑ του ΙΙΙ Τάγματος ΜΠΑΡΜΠΑΛΗΑ όστις αποκοπείς παρέμεινε εις περιοχήν ΟΡΛΙΑΚΟ.

Επίσης παρέμειναν τινές της αυτοαμύνης των χωρίων κρυπτόμενοι εις περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ.

Αι απώλειαι των συμμοριτών εις προσωπικόν καταφαίνονται εις την παράγραφον 169 «Απώλειαι».

Αι απώλειαι εις υλικά πάσης φύσεως, οπλισμόν, πυρ/κά, φαρμακευτικόν υλικόν, τρόφιμα κ.λ.π. ήσαν τεράστιαι.

Χ.       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

178.Η διέλευσις σοβαρού αριθμού συμμοριτών διά μέσου των ημετέρων εις το ύψος ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ και η εν συνεχεία διείσδυσις αυτών εις εκκαθαρισθείσαν περιοχήν ΑΕΤΟΣ αποδοτέα εις τα υπάρχοντα αναποφεύκτως κενά και εις την αδικαιολόγητον εν μέρει χρήσιν του πυρός υπό των ημετέρων.

Η επέκτασις του πυρός, ιδία κατά την νύκτα, εφ’ ολοκλήρου του μετώπου επί τη προσβολή σημείου τινός έχει διττήν ζημίαν.

α)    Την άσκοπον κατανάλωσιν πυρ/κών και ενδεχομένην μετακίνησιν εφεδρειών και

β)    προδίδει τας κατεχομένας θέσεις και επιτρέπει την ασφαλή διέλευσιν των συμμοριών διά των μη κατεχομένων σημείων.

179.Το μείζον μέρος των δυνάμεων των συμμοριτών της περιοχής ΙΕΡΑΞ διέρευσε πρός Βορράν διά του διαδρόμου ΛΑΒΔΑ – ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ – ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ το δε υπόλοιπον πρός ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΠΙΕΡΡΙΑ.

Τούτο αποδοτέον εις την ανεπάρεκιαν των διατεθεισών δυνάμεων εν σχέσει με τον χώρον και εις την φύσιν του εδάφους (έδαφος δασώδες, διακεκομμένον και ορεινόν).

Κατεδείχθη ότι πρός επιτυχίαν της μεθόδου των εγκλωβισμών απαιτούνται πολλαί δυνάμεις επαρκείς εφ’ ενός διά την κατάληψιν χωρίων διαβάσεως πρός παρεμπόδισιν διαφυγής του εχθρού (φραγμάτων) και αφ’ ετέρου διά την συγκρότησιν ισχυρών αποσπασμάτων κρούσεως δυναμένων να προλαμβάνωσιν και πάσαν απόπειραν του εχθρού διαρροής πρός τα πίσω.

Τα σχηματιζόμενα φράγματα πρός παρεμπόδισιν της διαρροής του εχθρού πρός τινά περιοχήν δέον να κέκτηναι βάθος αρκετόν αι δε δυνάμεις αι σχηματίζουσαι ταύτα να λαμβάνωσι πεσσοειδή διάταξιν ώστε να υπάρχη βεβαιότης ότι παν εχθρικόν τμήμα διεισδύον θα προσκρούση εις ημέτερον τοιούτον ή θα περικυκλώνηται και εξιντώνηται ευθύς άμα γνωστοποιείται η διείσδυσις του. Ανάγκη πρός τούτο καλού Δικτύου διαβιβάσεων εν τω εσωτερικώ του φράγματος.

Τα αποσπάσματα κρούσεως δέον να συγκροτώνται εξ επαρκών δυνάμεων πρός εκπλήρωσιν  της διετούς αποστολής των.

α)    απηνούς διώξεως των συμμοριτών και τηρήσεως συνεχούς μετ΄αυτών επαφής και

β)    μερικής πρώτης εκκαθαρίσεως των κατωκημένων τόπων εκ των οργάνων της συμμοριακής οργανώσεως και κατοχής των σπουδαιοτέρων κατωκημένων τόπων.

180.Κατά την φάσσιν κινήσεων δεν επιτυγχάνονται εντυπωσιακά αποτελέσματα (πλην της εξαρθρώσεως και διαλύσεως εις μικρά τμήματα των συμμοριών) διά τους κατωτέρω λόγους.

α)    Λόγω της ανεπάρκειας των διατιθεμένων εις εκάστην επιχείρησιν δυνάμεων.

β)    Λόγω της διαμορφώσεως του εδάφους (ορεινόν, δασώδες και διακεκομένον) με δυναμένου ουδέποτε να κορεσθή διά δυνάμεων.

γ)    λόγω της τακτικής των συμμοριτών να αποφεύγωσι την μάχην και να διαρρέωσι κατά την νύκτα.

δ)    λόγω του πλήρους δικτύου πληροφοριών των συμμοριτών και του φόβου των κατοίκων της υπαίθρου να καταδώσωσι τας τοιαύτας κινήσεις των συμμοριτών εις τα στρατεύματα.

181.Τουναντίον παρετηρήθη ότι μετά την λήξιν της φάσεως των κινήσεων η επακολουθούσα εκκαθάρισις και εδραίωσις, εν συνεχεία, αποδίδουσιν άριστα και τελειωτικά αποτελέσματα. Τούτο άγει εις το συμπέρασμα ότι η μέθοδος των εγκλωβισμών δέον να εφαρμόζηται υπό την ακόλουθον μορφήν.

α)    Δημιουργία φραγμάτων βαθέων πρός τας πλευράς της περιοχής επιχειρήσεων τας γειτνιαζούσας πρός εκκαθαρισθείσας περιοχάς.

β)    Κίνησις εκ λοιπών κατευθύνσεων ισχυρών αποσπασμάτων κρούσεως επί καθωρισμένης ζώνης άνευ περιορισμών εν χρόνω και με αποστολήν την συνάντησιν του εχθρού και υποχρέωσιν τούτου εις μάχην ή διασποράν.

Διάθεσιν κατά κίνησιν τμημάτων πρός εξόντωσιν ή σύλληψιν των συνεργατών του εχθρού (ισχυρά τμήματα εκκαθαρίσεων εν β’ κλιμακίω) και των τυχόν εισδυόντων εις τα μετόπισθεν συμμοριτών. Μετά την πρώτη διαδρομήν της ζώνης παλινδρομικαί εν αυτή κινήσεις και εγκατάστασις εις βασικά σημεία τμημάτων διά λεπτομερεστέραν έρευναν.

182.Η πλήρης εξάρθρωσις των οργανικών δεσμών των συμμοριών και η σύλληψις των πάσης φύσεως μελών της οργανώσεως αυτών αποτελεί εδραίαν βάσιν διά την επιτυχίαν του σκοπού όστις τελικώς θα επιτευχθή κατά τας φασεις εκκαθαρίσεως και εδραιώσεως.

Προς τούτο ηγήτορες ριψοκίνδυνοι, καλαί διαβιβάσεις άρσις δεσμεύσεως εκ προϊσταμένων κλιμακίων διά συντονισμούς κινήσεων μετά γειτονικών τμημάτων κ.λ.π. συνεχής ενημέρωσις προϊσταμένων κλιμακίων και γειτονικων τμημάτων δι’ επέμβασιν εν περιπτώσει ανάγκης, πίστις εις τον αγώνα και αποσκοραίωσιν των φιλανθρωπικών αισθημάτων.

183.Η έναρξις του πυρός εκ μεγάλων αποστάσεων η χρησιμοποίησις εν παντί του Πυροβολικού και των όλμων η πρόωρος ανάπτυξις των τμημάτων πεζικού αποτελούσιν υπό τας παρούσας συνθήκας μειονεκτήματα, ως διευκολύναντα την έγκαιρον διαφυγήν του εχθρού και προειδοποιούντα τα τμήματα τούτου περί της εμφανίσεως η προσεγγίσεως των ημετέρων. τα μειονεκτήματα ταύτα δέον να καταπολεμώνται και να τονίζωνται διαρκώς τα εκ του αιφνιδιασμού και ραγδαίας προσχωρήσεις πλεονεκτήματα.

184.Αι νυκτεριναί κινήσεις και ενέδραι υπό την μορφήν του σημερινού αγώνος δέον να αποστέλωσι τον κανόνα. Δέον ο εχθρός οπουδήποτε και εάν ευρίσκεται οπουδήποτε και αν κινήται να μην έχη το αίσθημα της πλήρους ασφαλείας.

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α1 /Β’.Σ.Σ

ΒΑΣ. ΒΛΑΧΟΣ

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η                                                ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Ο

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΚΩΝ. ΔΟΒΑΣ

ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Διά την ακρίβειαν

Τ.Υ.Σ


Β’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α’

ΙΥ.      ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

Διά τας ανωτέρω μνημονευομένας επιχειρήσεις του Σ. Σταθμού, εξεδόθησαν αι επόμεναι Διαταγαί και οδηγίαι από απόψεως Διοικητικής μερίμνης.

Η υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 30940/Γ1 Διαταγή Β’ μέρους δι΄ης καθορίζονται

α)    Αι βάσεις ανεφοδιαμού των Μονάδων, τα όργανα και μεταφορικά μέσα, το ρεύμα ανεφοδιασμού αυτών, τόπος συγκεντρώσεως, διακομιδής τραυματιών, ασθενείς απο του πεδίου της μάχης μέχρι των Στρατ/κών Νοσοκομείων ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΗΣ.

Ούτω κατά την εφαρμογήν του σχεδίου Επιχειρήσεων «ΙΕΡΑΞ» δι΄ απάσας τας συμμετασχούσας των επιχειρήσεων Μονάδας είχον δημιουργηθή εγκαίρως αποθέματα 14 ημερών τροφίμων εις τας ομάδας Διανομών Μ.Λ.Μ.

-και η συντήρησις τούτων εγένετο ως κάτωθι:

ι)     Της 22 Ταξιαρχίας από Λαρίσης – Ελασσώνα διά του 771 Μ.Λ. εκ της 882 Α.Τ.Χ.

ιι)    Της 32 Ταξιαρχίας εξ της 882 Α.Τ.Χ. από ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ διά του 778 Μ.Λ.Μ. Νομή και καύσιμα εκ των αποθεμάτων ΙΧ Μεραρχίας εις ΤΡΙΚΚΑΛΑ.

ιιι)   Μονάδες ΙΧ Μεραρχίας εκ της 882 Α.Τ.Χ. από ΛΑΡΙΣΗΣ διά του Μ.Λ.Μ της Μεραρχίας και εκτής 863 Λ.Ε.Β. από ΒΟΛΟΥ σιδηροδρομικώς.

ιυ)   Μονάδες ΥΙΙΙ Μεραρχίας εκ της 882 Α.Τ.Χ. από ΠΡΕΒΕΖΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ διά του 803 και 775 Μ.Λ.Μ.

υ)    Μονάδες ΥΙΙΙ Μεραρχίας διά του άξονος Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ – ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ μερίμνη της ΙΧης Μεραρχίας.

β)    Διά την εξασφάλισιν του ανεφοδιασμού ρεύματος των Μονάδων εχρησιμοποιήθησαν τα μεταφορικά μέσα των Μεραρχιών άτινα διά ν΄ ανταπεξέλθωσιν ειργάσθησαν εντατικά και ιδία της ΙΧης Μεραρχίας άτινα είχον επιφορτισθή και με την τροφοδοσίαν ωρισμένων τμημάτων της ΥΙΙΙ Μεραρχίας και διανομήν και καύσιμα της 32 Ταξιαρχίας δι’ ο και το Σώμα Στρατού ηναγκάσθη λόγω ανεπαρκείας να ενισχύση σοβαρώς ταύτην, διά μέσων μεταφοράς εκ του 785 Λ.Μ. Στρατευμάτων και εκ του 805 Μ.Λ.Μ.

γ)    Προεβλέφθη και προπαρεσκευάσθη ο ανεφοδιασμός και διά ρίψεως εφοδίων από αέρος δι΄αεροπλάνων όπου ήτο δυνατόν και υπεμνήσθησαν αι σχετικαί διαταγαί επί των αντικειμένων τούτων.

δ)    Καθωρίσθη ο ανεφοδιασμός εις Πυρ/κά και λοιπά πάσης φύσεως εφόδια ούτω ώστε είναι εξησφαλισμένη απολύτως η συντήρησις των μαχομένων Μονάδων εν περιπτώσει διαταραχής των οδικών δικτύων και του ρεύματος ανεφοδιασμού αυτών εξ εχθρικής επεμβάσεως.

ε)    Τέλος καθωρίσθησαν τα της επισκευή και περισυλλογής και η διάταξις των μέσων περισυλλογής και επισκευής, εσχηματίσθη εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ πρόχειρον Συνεργείον Επισκευών εξ ενός ρυμουλκού περισυλλογής του 316 αποσπάσματος περισυλλογής μετά προσωπικού του και τριών τεχνιτών και αναλόγων εργαλείων άτινα διετέθησαν εκ του 328 Σ.Ε.

Ομοίως η ΙΧη Μεραρχία ενισχύθη δι’ ενός ρυμουλκού περισυλλογής του 316 αποσπάσματος, όπως και το 327/22 Συνεργείον ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ δι’ ενός ετέρου του ιδίου αποσάσματος δι’ ενίσχυσιν Περισυλλογής 22 και 36 Ταξιαρχίας.

Η υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 28099/30.4.47/Β6 Σ.Σ. αφορώσα τεχνικάς οδηγίας επί των επιχειρήσεων, όσον αφορά την υγειονομική υπηρεσίαν.

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εις Τρόφιμα – Καύσιμα – Άρτον – Άλευρον

Διά της δημιουργίας των αποθεμάτων εις τους Μ.Λ.Μ διά της προωθήσεως αποθεμάτων νομής και καυσίμων εις ΤΡΙΚΚΑΛΑ εις 776 Μ.Λ.Μ και διά της 72 Ταξιαρχίας εξησφαλίσθη απολύτως ο απρόσκοπτος και κανονικός εφοδιασμός των Μονάδων αίτινες συμμετέχον της επιχειρήσεως.

Ανεφοδιασμός εις Πυρ/κά

Τα δημιουργηθέντα αποθέματα προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων διετηρήθησαν μέχρι πέρατος των επιχειρήσεων διά της αναπληρώσεως, καταναλώσεως τούτων εκ του σταθερού αποθέματος ΛΑΡΙΣΗΣ.

Ανεφοδιασμός από αέρος

Δεν παρέστη ανάγκη ανεφοδιασμού από αέρος.

Μ ε τ α φ ο ρ α ί

Η αποκατάστασις των καταστραφέντων τεχνικών έργων Σιδηροδρόμων γραμμών ΒΟΛΟΥ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και η χρησιμοποίησις της γραμμής ταύτης ανεκούφισε τας δι΄οχημάτων μεταφοράς εκ ΒΟΛΟΥ και ΛΑΡΙΣΗΣ διά την περιοχήν ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. Η εντατική εργασία των μεταφορικών μέσων των Μεραρχιών και η ενίσχυσις τούτων διά του 785 Γ.Λ.Μ. και 805 Μ.Λ.Μ. απέδωσαν θετικόν έργον και δεν παρουσιάσθη ανωμαλία ή καθυστέρησις εις τας μεταφοράς του Σώματος Στρατού.

Περισυλλογή και Επισκευαί

α)    Θέσεις Συνεργείων

(ι)    ΙΧης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Κύριον Συνεργείον εις ΤΡΙΚΚΑΛΑ (328)

41 και 42 Ταξιαρχία ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Ε.Σ.Α 105 Συν/τος Πεδ. Πυρ/κού ακολουθεί το Συν/μα.

Ε.Σ.Α ΙΧ Σ.Α. ομοίως.

(ιι)   ΙΙας Μεραρχίας

327 κύριον Συνεργείον εις ΛΑΡΙΣΑΝ

22 Ταξιαρχίας εις ΕΛΑΣΣΩΝΑ

32    -//-   -//-ΤΡΙΚΚΑΛΑ το βραδύτερον και το Ε.Σ.Α 32

36    -//-   -//- ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ

327/3 διά περιοχήν ΒΟΛΟΥ,

Ε.Σ.Α 101 Συν/τος Π.Π. και ΙΙ Σ.Α. ακολουθούν Μονάδας των.

(ιιι)  ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ\

Ως και εις τας προηγουμένας επιχειρήσεις.

(ιυ)  ΧΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

21 Ταξιαρχίας εις ΚΟΖΑΝΗΝ

724   «         « ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ

45    «          « ΦΛΩΡΙΝΑΝ

Βραδύτερον διετέθη και το Ε.Σ.Α. 21

β)    Σημεία Περισυλλογής

ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ – ΠΕΥΚΗ (μερίμνη ΙΧης Μεραρχίας) 5 οχήματα.

(Το μέχρι τούδε διατιθέμενον εις ΤΣΙΟΤΙ διετέθη εις ΙΙην Μεραρχίαν πλήν  όμως τούτο δεν εγένετο διότι εκρατήθη υπό του αποσπάσματος ΑΕΓΚΑΛ. Βραδύτερον το όχημα ανεκλήθη εις έδραν Σώμ. Στρατού μη εκπληρούν εκεί τον προορισμόν του).

ΛΑΡΙΣΑ (2 οχήματα), ΕΛΑΣΣΩΝ (1 όχημα του 327/22 και εν όχημα εκ του 22 Ε.Σ.Ε.), ΚΑΡΔΙΤΣΑ (1 όχημα της 36 Ταξιαρχίας, 1 όχημα του 316 Αποσ/τος Περισυλλογής εις την διάθεσιν 36 Ταξιαρχίας, 1 όχημα του 316 Αποσ/τος Περισυλλογής εις την διάθεσιν 72 Ταξιαρχίας μετά προχείρου Συνεργείου εκ τριών οπλιτών του 328 Συνεργείου).

Ζώνη επιχειρήσεων ΙΙας Μεραρχίας. 2 Οχήματα υπό των 101 Σ.Π.Π και ΙΙ Σ.Α.

ΜΕΤΣΟΒΟΝ (1 όχημα), ΠΡΕΒΕΖΑ (2 οχήματα), ΦΙΛΙΠΠΙΑΣ (1 όχημα) μερίμνη ΥΙΙΙ Μεραρχίας.

ΚΟΖΑΝΗ (2 οχήματα), ΚΑΣΤΟΡΙΑ (1 όχημα), ΦΛΩΡΙΝΑ (1 όχημα) μερίμνη ΧΥ Μεραρχίας.

Το Σώμα Στρατού διαθέτει επί πλέον 1 όχημα βαρύ ΣΚΑΜΜΕΛ και ι ΟΣΤΕΝ (316 Αποσπάσματος Περισυλλογής).

Υγειονομική Υπηρεσία

Εκτελεσθέντα και επιτευχθέντα αποτελέσματα

α)    Η διεξαγωγή της υγειονομικής υπηρεσίας εγένετο κανονικώς των τραυματιών και ασθενών τυχόντων ταχυτάτης διακομιδής και ιατρικής περιθάλψεως.

β)    Η επιχείρησις εξυπηρετήθη:

–      Διά των υγειονομικών Σχηματισμών των Μεραρχιών.

–      Διά της 241 Χειρουργ. Μονάδος εκστρατείς διατεθείσης εις ΙΧην Μεραρχ.

–      Διά της 894 Ομάδος Υγειονομικών Αυτοκινήτων και διά των κάτωθι Στρατ/κών Νοσοκομείων.

–      404 Στρατ. Νοσοκομείου (Λαρίσης)

–      406      «             «          (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

–      211      «             «          (ΤΡΙΚΚΑΛΑ)

–      201  Κ.Δ. Τραυματιών   (ΚΟΖΑΝΗ)

γ)    Απώλειαι υγείας

ΙΙα ΜΕΡΑΡΧΙΑ τραυματίαι             19        Νεκροί  0

ΙΧη       «             «                            20           «       4

ΥΙΙΙΙ     «              «                          9             «       0

ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΣΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΙΝ ΑΥΤΩΝ

Εφοδιασμός και Μεταφοραί

Ουδεμία δυσχέρεια εις Εφοδιασμόν Μονάδων. ‘Απαντα κλιμάκια Μονάδων Σ.Ε.Μ. ελειτούργησαν καλώς απέδωσαν το επιδιωκόμενον αποτέλεσμα.

Επισκευαί και Περισυλλογή

Η κυριωτέρα και σοβαρωτέρα δυσχέρεια υπήρξεν η έλλειψις ανταλλακτικών οχημάτων, οπλισμού και τηλεπικοινωνίας.

Παρά τας κατ΄επανάληψιν αιτήσεις του Σ. Στρατού ουδέποτε κατωρθώθη η ικανοποίησις των ανωτέρω αναγκών εις το επιθυμητόν Σημείον, και ούτω πάντοτε η μείωσις της μεταφορικής ικανότητος ευρίσκετο εις μεγάλην στάθμην, εν σχέσει με τας επισκευάς, παρ’ όλην την εργατικότητα και φιλότιμον προσπάθειαν εντεταλμένων Συνεργείων επισκευών των Μονάδων .

Μερική κάλυψις ελλείψεως ανταλλακτικών οχημάτων , εξ οχημάτων εκ των όρχων αναλλακτικών και προμήθεια πενιχρά λόγω ελλείψεως των εις το εμπόριον, δεν ήσαν ικαναί να καλύψωσι τας υφισταμένας φθοράς των αυτοκινήτων.

Αι εις ελεφρά συνεργεία ελλείψεις ανεπληρώθησαν εν μέρει ενισχυθείσης της ΧΥ Μεραρχαίς διά του 21 Ε.Σ.Ε.

Μεγάλη έλλειψις παρουσιάσθη εις οχήματα περισυλλογής, δοθείσης μάλιστα της κακής καταστάσεως των οδών, άτινα καίτοι ολίγα τον αριθμόν επεβαρύνθησαν εκτός με την περισυλογήν και με την συνοδείαν φαλάγγων περισυλλογήν οχημάτων βλαβέντων εν ναρκών, δυσχερεθέντων και εκ της ανάγκης συνοδείας αυτών, διά την ασφάλειαν κατά τας διαδρομάς.

Πάσαι αι ανωτέρω δυσχέρειαι υπερνικήθησαν διά της καταλλήλου διαθέσεως των εις τας Μονάδας και επίκαιρα σημεία περισυλλογής και διά της φιλοτίμου προσπαθείας του προσωπικού των, ώστε να μη παρατηρηθώσι σοβαραί ανωμαλίαι εις το κεφάλαιον τούτο.

Ομοίως διά της αφίξεως των εξ ελαφρών συνεργείων διαδιχικώς ενισχύθη δι΄ενός οχήματος η περιοχή ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ, διά 2 οχημάτων η περιοχή ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, δι΄ενός η περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ, δι΄ενός η των ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ και διά 2 η της ΛΑΡΙΣΗΣ.

Εξ άλλου αποκατασταθείσης εν τω μεταξύ της Σιδ/κής συγκοινωνίας ΒΟΛΟΥ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ, κατωρθώθη η αποστολή 10 οχημάτων Σιδ/κώς εκ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ εις ΒΟΛΟΝ (έλλειψις επαρκών συρμών και ειδικών βαγονίων).

Οπλισμός   Παρουσιάσθησαν ρωγμαί εις αριθμόν τινα όπλων και διογκώσεις περί το στόμιον της κάννης.

Τηλεπικοινωνίαι   ‘Ελλειψις επαρκών ανταλλακτικών δυσχε-ραίνει την ακώλυτον επισκευήν των ασυρμάτων. Εδόθη εις Συνεργείον τηλεπικοινωνίας ΛΑΡΙΣΗΣ αριθμός τις συσκευών εφεδρικών πρός άμεσον κάλυψιν των αναγκών δι΄ανταλλαγής.

Υγειονομική Υπηρεσία

Κατόπιν της ενισχύσεως διά προσωπικού των Χειρουργείων διά την επιχείρησιν «ΑΕΤΟΣ» και της αφίξεως της 241 Χειρουργ. Μονάδος Εκστρατείας και της 841 Διμοιρίας Υγειον. Αυτοκινήτων δεν παρουσιάσθησαν δυσχέρειαι κατά την επιχείρησιν ταύτην.

Μ έ σ α Φαρμακευτικόν, επιδεσμικόν, υλικόν νοσηλείας, υγειονομικά αυτοκίνητα, επαρκή.

Ήρξατο λειτουργούν το 432 Κέντρον αναρρωνυόντων Βόλου και εγένετο έναρξις διακομιδών δι’ υγειονομικού αεροπλάνου πρός Αθήνας καταστάσης ούτω ευκόλου της αποσυμφορήσεως των Νοσοκομείων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

12.-  Εφοδιασμός και Μεταφοραί.

(ι)    Εις  ορεινόν αγώνα, ως χαρακτηρίζονται αι διεξαχθείσαι επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» δέον διά προβλέψεως εγκαίρου να έχωσι δημιουργηθή εκ των προτέρων ανάλογα αποθέματα εφοδίων προωθημένα Κέντρα ίνα εξασφαλίζηται ευχερέστερον η συντήρησις των Μονάδων εις την περίπτωσιν απομακρύνσεώς εκ των ανεφοδιαστικών οργάνων του Κέντρου, διά της χρησιμοποιήσεως των προωθημένων αποθεμάτων εφοδίων πάσης φύσεως.

Η τοιαύτη δημιουργία προκεχωρημένων αποθεμάτων, καθίσταται έτι επιτακτικώτερα, όταν δεν είναι εξησφαλισμέναι αι οδικαί και Σιδ/καί αρτηρίαι ανεφοδιασμού, εξ εχθρικής προσβολής και καταστροφής τεχνικών επ’ αυτών έργων, δυναμένης να προκαλέση την διακοπήν του ρεύματος ανεφοδιασμού.

–      Δέον να προπαρασκευάζηται και αναγνωρίζεται εκ των προτέρων η δυνατότης παρασκευής άρτου, εις προκεχωρημένα κατωκημένα Κέντρα δι’ εξευρέσεως επιτοπίου κλιβάνου, καθ’ όσον τούτο μεγάλως διευκολύνει την συντήρησιν του άρτου και απαλλάσει ικανόν αριθμόν μεταφορικών μέσων την υπηρεσίαν.

(ιι)   Δέον να έχη προπαρασκευασθή η ύπαρξις εφοδίων καλώς συσκευασμένων εις Αεροδρόμια, ίνα οσάκις παραστή ανάγκη ανεφοδιασμού μεμονωμένων τμημάτων από αέρος, εξασφαλισθή ούτος διά κανονικών ρίψεων.

–      Λόγω της ορεινής διαμορφώσεως του ημετέρου εδάφους, επιβάλλεται, όπως αι Μονάδες ώσι μικτής συνθέσεως, τουτέστιν εις εκάστην Μεραρχίαν Πεδινής Συνθέσεως, εκτός του Μ.Λ.Μ.  δέον να προβλέπηται και εις Λόχος ορεινών Μεταφορών τριών Διμοιριών (ανά μια Διμοιρία 100 κτηνών κατά Ταξιαρχία).

–      Ομοίως εις εκάστην ορεινήν Μεραρχίαν δέον να προβλέπηται η διάθεσις Μ.Λ.Μεταφορών (τριών διμοιριών δυνάμεως 10 αυτοκινήτων κατά Ταξιαρχίαν) πρός εξασφάλισιν των μεταφορών της εις πεδινάς περιοχάς, μέχρι ωρισμένων Κέντρων, εξ ων θα δύναται να επεκτείνη το ρεύμα ανεφοδιασμού της διά της ορεινής συνθέσεως μεταφορικών της μέσων.

–      Εις το Σ.Στρατού δέον να προβλεφθή η ύπαρξις Λόχου Γεν. Μεταφορών και Λόχου Μεταφορών, δυνάμεως εκάστου 80-100 οχημάτων ίνα δύναται να εξασφαλίζη και ενισχύη τον ανεφοδιασμόν των Μονάδων του και έχει την ευχέρειαν μεταφοράς στρατευμάτων από μιας περιοχής εις άλλην αναλόγως των τακτικών απαιτήσεων, και ενεργή μετεφοράς εκ των βάσεων ανεφοδιασμού του, εις περίπτωσιν διακοπής του κανονικού διά Σιδ/κού ρεύματος.

–      Απαραίτητος η ύπαρξις παρ’ εκάστη Ταξιαρχία Πεδ. Συνθέσεως Μ.Λ. Μεταφορών, ηυξημένης δυνάμεως 30-40 αυτοκινήτων μετ’ αναλόγου Συνεργείου επισκευής καθ’ όσον, η ήδη δύναμις της εις οχήματα τυγχάνει ανεπαρκής.

–      Οργάνωσις Όρχου Ανταλλακτικών και επιστρεφομένων οχημάτων με σταθεράν στάθμην 60-70 οχημάτων παρά τη έδρα Σ.Σ.

13.-  Περισυλλογή Σ.Τ.Υ.

α)    Και εις την επιχείρησιν ταύτην εκρίθη απαραίτητος η ύπαρξις των κλιμακίων ανταλλακτικών και χορήγησις τοιούτου οπλισμού οχημάτων και τηλεπικοινωνίας.

β)    Κρίνεται απαραίτητος ή αύξησις των οχημάτων περισυλλογής πρός κίνησιν των Β.L.Α οχημάτων άτινα αχρηστούνται λόγω κακής καταστάσεως  οδικού δικτύου.

14.-  Υγειονομική Υπηρεσία.

α)    Κατά την επιχείρησιν ταύτην η διάθεσις Διμοιρίας Υγειονομικών Αυτοκινήτων εξυπηρέτησε τα μέγιστα τας μαχομένας Μονάδας.

β)    Με τα διατεθέντα παρά της υπηρεσίας φαρμακευτικά μέσα και ταχίστης διακομιδής κατέστη δυνατή η άμεσος από πάσης απόψεως περίθαλψις των  απωλειών και ο μέγιστος περιορισμός των απωλειών ζωής.

γ)    Προτείνεται και πάλιν η διάθεσις εις το Σ.Στρατού και εις την διάθεσιν Β6 Δ/σεως Υγειον. Υπηρεσίας, Υγειονομικού Σχηματισμού (Πεδινού ή Ορεινού Χειρουργείου) πρός πλήρη εξυπηρέτησιν της υγειονομικής  ασφαλείας μιας επιχειρήσεων, ως και η διάθεσις ενός Λόχου Τραυματιοφορέων 120 ανδρών πρός ενίσχυσιν της υγειονομικής υπηρεσίας των  Ταγμάτων και εξυπηρέτησιν των διακομιδών τραυματιών επί του πεδίου της μάχης των κλιμακίων Χειρουργείων


Β.’ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.’

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              V.- ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ

1.-    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ.

ΙΙ Μεραρχίαν.

–      Μίαν Μοίραν του 101 Σ.Π.Π. (διά 3ην Ταξιαρχίαν)

–        «          «        «      «                   «      (διά 22αν      «      )

–        «      Πυρ/χίαν του 104 Σ.Π.Π.

–      Δύο ολμαρχίαι της 131 Μ.Ο.

–      Μία     «            «   133 Μ.Ο.

ΙΧ Μεραρχία.

–      Μίαν Μοίραν του 105 Σ.Π.Π.

–      Δύο ολμαρχίαι 4,2″ της 132 Μ.Ο.

ΧV Μεραρχία

–      Μία Πυρ/χία του 104 Σ.Π.Π.

–      Μία  ολμαρχία 4,2 της 131 Μ.Ο.

Εις διάθεσιν Σ.Σ.

–      Μία Πυρ/χία του 104 Σ.Π.Π.

Η κατανομή αύτη περιελήφθη εις την Α.Α.Π. 282/Α1/Ι/26.4.47 και εις  την υπ’ αριθμ. Α.Π. 1604/Α1/2.5.47 Διαταγή Β.’Σ.Σ.

Κατά την έναρξιν των επιχειρήσεων (ΙΕΡΑΚΟΣ) απεσπάσθησαν εκ της επιχειρήσεως (εκ της ΙΙας Μεραρχίας) η ΙΙ Μοίρα του 104 Σ.Π.Π. και μια ολμαρχία της 133 Μ.Ο. και διετέθησαν εις XV Μεραρχίαν (κατόπιν Α.Α.Π. 335/Α1/14.5.47 και υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 342/17.5.47 Δ/γών Β.’Σ.Σ.).

2.-    ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ.

Εις τους υπάρχοντας πίνακας βολής των όλμων 4,2″ ως μικρότερα δυνατή απόστασις βολής του όλμου τούτου  δίδεται η των 1100 υαρδών.

Δεδομένου ότι κατά κανόνα ο εχθρός ενεργεί μόνον νυκτερινάς επιθέσεις και εμφανίζεται εις πολύ μικράν απόστασιν η Δ/σις Πυρ/κού εκ μελέτης των πινάκων βολής συνήγαγε το συμπέρασμα ότι με μικρότερον γέμισμα ήτοι με δύο ή και εν ακόμη δευτερεύοντα γεμίσματα θα ήτο δυνατόν το απυρόβλητον να ελαττωθή εις 400 υάρδας.

Παρουσιασθείσης ευκαιρίας εξετελέσαμεν δοκιμάς πρός ελάττωσιν του απυροβλήτου του όλμου και επέτυχον πλήρως. Ούτω το  απυρόβλητον ηλαττώθη εις 350 υάρδας μόνον.

Εγένοντο πίνακες βολής, εκοινοποιήθησαν εις τας Μοίρας Όλμων και διετάχθη ήδη η εφαρμογή. Ούτω ελύθη το σπουδαιότατον τούτο ζήτημα του απυροβλήτου.

3.-    ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ.

Κατάτμησις Πυρ/κού. Το Πεδινόν κατατέμνεται εις Ουλαμούς, μόνον εις περιπτώσεις ανάγκης και εφ’ όσον διατίθενται μέσα, ίνα ο Ουλαμός λειτουργήση ως Πυρ/χία. Μόνον εις την ΧV Μεραρχίαν εις τινάς περιπτώσεις Όλμων 4,2″ εξακολουθεί ποιά τις ακαταστασία, ελπίζομεν  όμως ότι κατόπιν κοινοποιηθείσης διαταγής θ’ αποκατασταθή ταχέως το πράγμα.

Θέσις του Πυρ/κού εις Στατικάς Καταστάσεις.

Αι διαθέτουσαι Πυρ/κόν Μονάδες Πεζικού παρασυρόμεναι εκ των δυσκολιών παροχής ασφαλείας εις τα διάφορα τμήματα Πεζικού ετοποθέτουν αυτά εντός των Κέντρων αντιστάσεων οπόταν λόγω απυροβλήτου ήτο αδύνατον το Πυρ/κόν να παράσχη προστασίαν τινά εις τα φίλια τμήματα προσβαλλόμενα κατά κανόνα την νύκτα εκ μικράς αποστάσεως. Εγένοντο βολαί μεμακρυσμέναι κατά το μάλλον και ήττον άσκοποι, τούτο ίσως παρέσυρε τους πεζούς να προωθώσιν το Πυρ/κόν εις προκεχωρημένα κέντρα αντιστάσεως.

Οσάκις ελλείψει ασφαλείας δεν ήτο δυνατή η τάξις πρός τα οπίσω ηδύναντο τα διάφορα Κέντρα αντιστάσεως να αλληλοϋποστηρίζωνται και αλληλοπροστατεύωνται διά του εντός αυτών Πυρ/κού των.

Έναρξις του Πυρός Πυρ/κού.

Εξακολουθεί πρόωρος μάλλον έναρξις του πυρός κατ’  αίτησιν του Πεζικού πολλάκις εναντίον εχθρού υποθετικού. Και τούτο πρός εξοικονόμησιν αίματος κατά τους πεζούς. Νομίζω ότι θα δυνηθή ν’ αποκατασταθή συν τω χρόνω διά των τεχνικών Συμβούλων Πυρ/κού.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ.

Ελήφθησαν διατάξεις ώστε διά καταλλήλου κατονομής των υπαρχόντων μέσων εν τοις Συν/σι Πεδ. Πυρ/κού και καθίσταται δυνατόν οι Ουλαμοί να λειτουργώσι ως Πυρ/χίαι των 2 Πυροβόλων.

Ασύρματοι Πεδινού Πυρ/κού επί ορεινού Δρομολογίου.

Διά την κίνησιν των παρατηρητηρίων του Πεδινού επί ορεινού  εδάφους δρομολογίου επιτάσσονται ημίονοι, εφ’ ων φορτούνται οι ασύρματοι εντός ξυλίνων κιβωτίων.


Β.’ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.’

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

1.-    ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ.

Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 2 Διαταγή Επιχειρήσεων Διαβιβάσεων δι’ ης καθορίσθησαν τα κάτωθι :

α)    Τα ραδιοτηλεγραφικά δίκτυα Διοικήσεως παρέμεινον κατ’ αρχήν αμετάβλητα. Εδημιουργήθη το δίκτυον «L» διά τον σύνδεσμον της 36 και 72 Ταξ. και Αποσπάσματος ΤΣΑΡΟΥΧΗ  μετά του Σ.Στρατού.

β)    Εις το πλαίσιον των ενσυρμάτων επικοινωνιών διετάχθησαν τα κάτωθι:

-Τα δύο τηλεφωνικά κυκλώματα της Τ.Τ. υπηρεσίας ΛΑΡΙΣΑ – ΕΛΑΣΣΩΝΑ διετέθησαν το μεν εν διά την επικοινωνίαν Σ.Σ. μετά του τακτικού Στρατηγείου της ΙΙας Μεραρχίας, το δε έτερον διά την επικοινωνίαν του Τακτικού Στρατηγείου μετά του κυρίως τούτου της ΙΙ Μεραρχίας.

-Διά την τηλεφωνικήν επικοινωνίαν του Σ.Σ. μετά της ΙΧ Μεραρχίας διετέθησαν τα δύο κυκλώματα της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ επίσης διετέθησαν εις την ΙΧην Μεραρχίαν τα δύο κυκλώματα της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ως και το υπό κατασκευήν τοιούτον ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ.

-Διά την επικοινωνίαν μετά της 72 Ταξιαρχίας διετέθη το κύκλωμα της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

-Διά την αποκατάστασιν της τηλεφωνικής αρτηρίας της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ διετάχθη ο καταρτισμός μικτών Συνεργείων εκ προσωπικού κυρίως της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας και στρατιωτικών και εις την περιοχήν της ΙΧης και εις την περιοχήν της VΙΙΙ Μεραρχίας. Διά την ταχείαν αποκατάστασιν ταύτης διετάχθη όπως μη τηρούνται όρια των τεχνικών Τ.Τ.Τ. υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΛΑΡΙΣΗΣ αλλά να προωθηθούν  τα συνεργεία αποκαταστάσεως μέχρι συναντήσεώς των ασχέτως τεχνικών ορίων. Τα διά την αποκατάστασιν των αρτηριών τούτων υλικά μονίμων γραμμών εζητήθησαν όπως προωθηθούν εκ των εις την διάθεσιν της Στρατιάς τοιούτων, οι δε αναγκαιούντες στύλοι να εξεύρουν επί τόπου εκ των προ έτους υλοτομηθέντων τοιούτων εις τα παρακείμενα της αρτηρίας δάση υπό της Δασικής υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας.

-Επί των τηλεφωνικών κυκλωμάτων ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ και ΛΑΡΙΣΑ – ΕΛΑΣΣΩΝ, εγένετο επίθεσις φουλοφώνων διά την καλυτέραν εκμετάλλευσιν των τηλεφωνικών τούτων κυκλωμάτων, άτινα δεν ήτο δυνατόν να εξαρκέσωσι μόνα των εις τον μεγάλον φόρτον εργασίας επ αυτών.

-Η συντήρησις των τηλεφωνικών αρτηριών ανετέθη εις μικτά συνεργεία εκ προσωπικού των διαφόρων τεχνικών Γραφείων της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας και στρατιωτικών τοιούτων των Ταγμάτων Διαβιβάσεων των Μεραρχιών και του Σ.Στρατού εις έκαστον των οποίων διετέθη και αυτοκίνητον και τα οποία εγκατασταθέντα εις τας πόλεις ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ επελαμβάνοντο αμέσως της αποκαταστάσεως πάσης          διακοπής.

γ)    Διά την διεξαγωγήν της επισήμου αλληλογραφίας (Υ.Ε.Σ.Α.) μετά της  ΙΙας Μεραρχίας διετάχθη η καθ’ εκάστην παραλαβή ταύτης εκ του Γραφείου Διαβιβάσεων του Σ.Σ. και μερίμνη ταύτης προώθησις δι’ αυτοκινήτου εις ΕΛΑΣΣΩΝΑ.

-Μετά της ΙΧης Μεραρχίας 36 και 72 Ταξιαρχίας η Υ.Ε.Σ.Α. διενεργήθη καθ’ εκάστην, αφ’ ενός μεν διά του δικτύου των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων τρις της εβδομάδος εκάστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ – ΤΕΤΑΡΤΗΝ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, αφ’ ετέρου δε διά αυτοκινήτων του Τάγματος Διαβιβάσεων Β’ΣΣ. τας υπολοίπους ημέρας κινουμένων από ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

Η παράδοσις και παραλαβή του Ταχυδρομείου ελάμβανε χώραν εις ΤΡΙΚΚΑΛΑ διά την ΙΧην Μεραρχίαν και εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ διά την 72 και 36 Ταξιαρχίαν.

-Η Υ.Ε.Σ.Α. μετά της VIII Μεραρχίας και XV διενεργείτο δι’ αεροσκαφών ως και κατά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ ανά διήμερον κανονικώς και επιτάκτως καθ’ εκάστην.

δ)    Διά τον παράπλευρον ραδιοτηλεγραφικόν σύνδεσμον των Μεραρχιών και ανεξαρτήτων Μονάδων παρέμεινεν εν λειτουργία το διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 18872/17-14/1-5-47 Διαταγής Δ/σεων Β’ΣΣ. προβλεφθέν δίκτυον.

-Διά τον  παράπλευρον ραδιοτηλεγραφικόν ή ραδιο-τηλεφωνικόν σύνδεσμον εις το επίπεδον των Ταξιαρχιών αι Μεραρχίαι διετάχθησαν όπως καταρτήσωσι παρόμοια δίκτυα, εν αδυναμία καταρτισμού ιδίων δικτύων ελλείψει Σταθμών και διαθεσίμων συχνοτήτων.

ε)    Διά τον Σύνδεσμον μετά των δημιουργηθησομένων αποσπασμάτων ασφαλείας ως και μετά των Επιτελών Αξιωματικών του Σ.Σ. οίτινες μετέβαινον δι’ εκτέλεσιν υπηρεσίας εις την περιοχήν της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ» εδημιουργήθη ίδιον δίκτυον «Λ» με πρωτεύοντα το Σώμα Στρατού.

στ)  Η Μ.Δ.Λ.Υ.Α. διετέθη ως ακολούθως :

1)    Είς πλόκαμος εις ΙΧην Μεραρχίαν

2)      «           «       «VΙΙΙ        «

3)    Όχημα επαφής επί ημιόνων εις ΙΙαν Μεραρχίαν.

4)       «          «          «          «          ΧVην  «.

5)       «          «          «          «          36 Ταξιαρχίαν.

ζ)    Εκάστη Μονάς διετάχθη να καταρτίση κώδικας των ενδιαφερόντων σημείων τους οποίους να κοινοποιήση εις τας γειτονικάς ως συνεργαζομένας Μονάδας.

-Απηγορεύθη η χρήσις Ρ/φωνίας εις ανοικτήν γλώσσαν εις Μονάδας ανωτέρας του Τάγματος.

-Συνεστήθη να γίνη ευρεία χρήσις του κώδικος ΣΚΡΑ ως και χρήσις του κώδικος ονομασίας Μονάδων.

η)    Αι επισκευαί υλικών Διαβιβάσεων διά την ΙΙ-ΙΧ Μεραρχίας, 72 και 36 Ταξιαρχίας επραγματοποιήθησαν εις 327 Συνεργείον τηλεπικοινωνίας ΛΑΡΙΣΗΣ.

-Διά την XV  Μεραρχίαν εις το 328 Συνεργείον τηλεπικοινωνίας ΚΟΖΑΝΗ.

2.-    ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

α)    Διά των ραδιοτηλεγραφικών και ραδιοτηλεφωνικών δικτύων επετεύχθη πλήρης σύνδεσμος μεταξύ του Β’ΣΣ. και των Τμημάτων του ιδία δε μετά των Μεραρχιών VIII και XV ως και 36 Ταξιαρχίας μεθ’ ων δεν υπάρχουν ασύρματοι επικοινωνίας.

β)    Διά της χρησιμοποιήσεως των τηλεφωνικών αρτηριών της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας και διά της υπερθέσεως φουλωφώνων επ’ αυτών επετεύχθη εφ’ ενός μεν η διάβασις μεγάλου μέρους των εκδοθεισών διαταγών και οδηγιών αναφοράν των Μονάδων και του Σώματος Στρατού αφ’ ετέρου δε ανακούφισε τα δίκτυα των Σταθμών ασυρμάτου των Μεραρχιών τούτων και διέθεσε τα δίκτυα ταύτα σχεδόν αποκλειστικώς διά τας Μεραρχίας αίτινες εστερούντο παντελώς ενσυρμάτων επικοινωνιών.

-Η χρήσις του φουλοφώνου επέτρεψε την διαβίβασιν πολλών σημάτων με σχετικήν ασφάλειαν και την ανακούφισιν των τηλεφωνικών κυκλωμάτων, άτινα δεν ήτο δυνατόν να εξαρκέσωσι εις τόσον φόρτον εργασίας ως και την ανακούφισιν του κρυπτογραφικού τμήματος διά της διαβιβάσεως σημάτων μικροτέρου βαθμού ασφαλείας.

γ)    Διά των τμημάτων της Μ.Δ.Α.Υ.Α. επετεύχθη η συνεννόησις τμημάτων Στρατού και αεροσκαφών. Διά των δικτύων της Μονάδος ταύτης διεβιβάζοντο αι αιτήσεις της αεροπορικής υποστηρίξεως ως και η αποδοχή τούτων και ο περίπου χρόνος αφίξεως υπεράνω του στόχου των αεροσκαφών.

-Διά των Σταθμών Νο 22 επετεύχθη η συνενόησις με αεροσκάφη αναγνωρίσεως, διά δε των Σταθμών Α.Υ.Σ. επετεύχθη η συνενόησις των στρατευμάτων ξηράς μετά των αεροσκαφών μάχης.

Ο διατεθείς εις την VIII Μεραρχίαν πλόκαμος δεν εχρησιμοποιήθη ποσώς, αφ’ ενός μεν λόγω της παραμονής τμήματος τούτου εις Ιωάννινα και Μέτσοβον, αφ’ ετέρου δε λόγω βλάβης των φορτουμένων επί ημιόνων.

-Ο μετά των αεροσκαφών Σύνδεσμος δεν ήτο πλήρης αφ’ ενός μεν λόγω  του ότι τα αεροσκάφη δεν ηκολούθουν δρομολόγια άνωθεν της θέσεως των Σταθμών τούτων, αφ’ ετέρου δε λόγω μη εγκαίρου ειδοποιήσεως τούτων περί της περίπου ώρας αφίξεως των αεροσκαφών υπεράνω του στόχου.

Η αναγνώρισις των τμημάτων Στρατού μετά των αεροσκαφών επετεύχθη διά της χρησιμοποιήσεως πλαισίων ταυτότητος συμφώνως πρός τον τροποποιηθέντα κώδικα υπό της υπ’ αριθμ. Α.Π. 1562/Α1/Ι/Β.’Σ.Σ.

ε)    Διά της χρησιμοποιήσεως του συστήματος ΣΚΡΑ επετεύχθη η διαβίβασις ιδία εκ μέρους των Επιτελών Αξιωματικών των μεταβάντων δι’ υπηρεσίαν εις την περιοχήν επιχειρήσεων «ΙΕΡΑΚΟΣ» κρυπτογραφημένων σημάτων δεδομένου ότι δεν διετίθεντο κρυπτογράφοι διά τα συγκροτηθέντα ταύτα αποσπάσματα του Σ.Σ. διά την κανονικήν κρυπτογράφησιν και αποκρυπτογράφησιν των σημάτων.

στ)  Διά της Υ.Ε.Σ.Α. εξησφαλίσθη η διαβίβασις της επισήμου αλληλογραφίας πρός τας ΙΙ – VΙΙΙ – ΙΧ – ΧV Μεραρχίας και 72 -36 Ταξιαρχίας άνευ ουδεμιάς βραδύτητος, ούτως ώστε ουδεμία βραδύτης επήλθεν εις την εξέλιξιν των επιχειρήσεων λόγω βραδύτητος διαβιβάσεων των Διαταγών ή αναφορών.

3.-    ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΣΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ.

α)    Η φύσις του αγώνος, το μέγεθος της εκκαθαριζομένης περιοχής και έλλειψις τηλεφωνικών αρτηριών εις τας περιοχάς της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ» καθιστά το πρόβλημα της εξασφαλίσεως των επικοινωνιών δυσχερέστατον. Αι  δυσχέρειαι αύται υπερπηδήθησαν και επετεύχθη ο σύνδεσμος των τμημάτων κυρίως διά στσθμών ασυρμάτου δεδομένου ότι αι διατιθέμεναι ποσότητες καλωδίου διά την ανάπτυξιν γραμμών εκστρατείας ήσαν ελάχισται.

-Αι υφιστάμεναι συνθέσεις ειρήνης προβλέπουσι μόνον το απαραίτητον προσωπικόν διά την λειτουργίαν ωρισμένων υπηρεσιών ειρήνης είναι δε τελείως ανεπαρκείς, διά περίοδον επιχειρήσεων ήτις απαιτεί ειδικάς  συνθέσεις ανταποκρινομένας εις τας εκάστοτε τακτικάς καταστάσεις και εις την ειδικήν φύσιν εκάστου αγώνος.

-Η σύνθεσις της Μ.Δ.Κ.Υ.Α. εις προσωπικόν και υλικόν της Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς παρουσιάζει ανομοιογένειαν εις βάρος της αποδόσεώς της, θα ήτο ασυγκρίτως καλυτέρα εάν το προσωπικόν και υλικόν προήρχετο εξ ολοκλήρου εκ του Στρατού Ξηράς καταλλήλως εκπαιδευμένου και εφοδιασμένου.

β)    Η αποκατάστασις της Τ.Τ.Τ. αρτηρίας ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ εβράδυνε κατά τι λόγω βραδύτητος προωθήσεως υλικού στυλών μονωτήρων και σύρματος. Στύλοι ανευρέθησαν επί τόπου εκ των προ του έτους υλοτομηθέντων τοιούτων υπό της δασικής υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας, μονωτήρες δε και σύρμα χάλκινον απεστάλησαν εκ Βόλου εκ των εις την διάθεσιν της Στρατιάς τοιούτων. Λόγω δε του όγκου της εργασίας ταύτης η αποκατάστασις επετεύχθη ασχέτως Τ.Τ.Τ. Τεχνικών Περιφερειών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΛΑΡΙΣΗΣ μερίμνη των Ταγμάτων Διαβιβάσεων VIII και ΙΧ Μεραρχιών.

-Η έλλειψις επαρκούς ειδικευμένου προσωπικού εκ στρατιωτών και μέσων διά την συντήρησιν των τηλεφωνικών αρτηριών μονίμων γραμμών υπερπηδήθη διά της χρησιμοποιήσεως  μικτών συνεργείων εξ υπαλλήλων της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας και στρατιωτών και μέσων της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας εκτός αυτοκινήτων.

-Διά την ταχείαν δε επισκευήν και αποκατάστασιν των ανωμαλιών η συντήρησις αύτη ανετέθη κατά τμήματα αφ’ ενός μεν εις το Τάγμα Διαβιβάσεων Β’ΣΣ. και αφ’ ετέρου εις τα Τάγματα Διαβιβάσεων των Μεραρχιών εις την περιοχήν των οποίων εξετελούντο αι εργασίαι αποκαταστάσεως.

γ)    Η έλλειψις επαρκούς προσωπικού κρυπτογράφων ήτο αισθητή κατά την επιχείρησιν ταύτην και απησχόλησεν αρκετά την διοίκησιν. Η 72 Ταξιαρχία διέθετε ένα μόνον κρυπτογράφον όστις ησθένησε κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων, το δε Σ.Σ. ηναγκάσθη να διαθέση έτερον από τα αρκετά βεβαρυμένον τμήμα των κρυπτογράφων του Σ.Σ. Εν η περιπτώσει το Τμήμα των κρυπτογράφων του Σ.Σ. δεν ήτο εξοικειωμένον ως ήτο λόγω  της μακράς του πείρας η καθυστέρησις των σημάτων θα εβράδυνεν εις το κρυπτογραφικόν Τμήμα ίσως και ολόκληρον εικοσιτετράωρον.

δ)    Αι συνεχείς αλλαγαί περί του τρόπου οργανώσεως και χρησιμοποιήσεως  των Μ.Δ.Α.Υ.Α. επέφερεν ανωμαλίας εις την λειτουργίαν ταύτης ιδία δε η έλλειψις του ειδικού προσωπικού της Αεροπορίας διά τον χειρισμόν της Σ/Α.Υ.Σ. και Λ.Υ.Σ. δι’ ο διετέθησαν μόνον 5 μηχανικοί οργάνων και 5 Ανθ/γοί χειρισταί αντί των απαιτουμένων 10 και 10 οίτινες συνεπληρώθησαν διά προσωπικού διαβιβάσεων ξηράς λίαν ατελώς εκπαιδευμένων.

-Διά την μετακίνησιν των Σ/Α επί ημιόνων διετέθησαν 10 αυτοκίνητα 1.1/2 τόν. δι’ ων μετεφέρετο το προσωπικόν τούτων, τα μηχανήματα και τα τάγματα εις τας πλησιεστέρας θέσεις των οριστικών θέσεών των εις ας ήτο δυνατόν ν’ αχθώσιν τα αυτοκίνητα ένθα εφορτούντο επί των εις τα σημεία ταύτα αναμενόντων φορτηγών κτηνών μερίμνη των οικείων Μεραρχιών εις την Περιοχήν και επ’ ωφελείας των οποίων διετίθεντο.

ε)    Η έλλειψις επαρκών συχνοτήτων εις την διάθεσιν των Διοικητών Διαβιβάσεων επέφερεν ουκ ολίγας δυσχερείας εις την λειτουργίαν των δικτύων ιδία του αποσυντονισμού των Σ/Α ως εκ της ελλείψεως απόμακρου χρόνου εργαστηριακού ελέγχου.

στ)  Η κατά την ενίσχυσιν επιχείρησιν ταύτην παρατηθείσα απειθαρχία εις τα δίκτυα των Σ/Α ωφείλετο κατά μέγα μέρος εις τον αποσυντονισμόν των σταθμών διότι εις τα συνεργεία τηλεπικοινωνίας (ΡΕΜΕ) εις τα οποία απεστάλησαν πρός επισκευήν κατά καιρούς δεν υφίσταντο πλήρη ανακαίνισιν δηλαδή επισκευάς και δοκιμάς δευτέρου κλιμακίου, αλλά πρώτου. Λόγω του μεγάλου φόρτου της εργασίας των συνεργείων τούτων και του μικρού τούτων προσωπικού. Η διαταχθείσα κυματομέτρηση όλων των Σ/Α διά των εις τας Μονάδας Διαβιβάσεων υπαρχόντων κυματομέτρων έδωσεν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ζ)    Η μεταφορά των σταθμών δι’ οιουδήποτε αυτοκινήτου δεν είναι η ενδεδειγμένη και υφίσταται αρκετάς φθοράς. Επίσης η έλλειψις ειδικών πλαισίων φορτώσεως διά τους μεταφερομένους επί ημιόνων Σ/Α γίνεται πρόξενος αρκετών φθορών. Τα διατεθέντα διά τας Μονάδας του Σ.Στρατού ειδικά οχήματα και πλαίσια φορτώσεως δεν αφίχθησαν εισέτι.

η)    Εις το συνεργείον τηλεπικοινωνίας διετέθησαν 7 σταθμοί Νο 18 και 7 σταθμοί Νο 22 διά την άμεσον αντικατάστασιν των προσκομιζομένων εις το Συνεργείον πρός επισκευήν υπό των Μονάδων Σταθμών. Το σύστημα όμως τούτο δεν έδωκεν ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω βραδύτητος εις τας εργασίας του συνεργείου, το οποίον δεν είχε κατά το πλείστον ετοίμους σταθμούς πρός άμεσον αντικατάστασιν των αποστελλομένων πρός επισκευήν τοιούτων υπό των Μονάδων.

Η ταχεία επισκευή των Σ/Α ενώ επηρεάζει ουσιωδώς την λειτουργίαν  των δικτύων διαβιβάσεων εις το Σώμα των Τεχνικών Υπηρεσιών εις ο τα Συνεργεία τηλεπικοινωνίας υπάγονται, δεν παρουσιάζεται ειμή μόνον ως εν ασήμαντον τμήμα τούτου. Η ταχύτης επισκευών δεν ασκεί επί του Σώματος τούτου την τυρρανικήν επίδρασιν ήν εξασκεί επί των Διοικήσεων Διαβιβάσεων αίτινες επιζητούσιν εκάστοτε να παρακάμψωσι τα παρουσιαζόμενα κωλύμματα διά τον ανεφοδιασμόν εις ανταλλακτικά και την άμεσον κατά το δυνατόν αποκατατάστασιν των βλαβών τούτων δι’ εντατικής εργασίας, αυξήσεως του προσωπικού εις ωρισμένας περιόδους κλπ.

4.-    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

α)    Κατά την επιχείρησιν ταύτην παρετηρήθη κακή χρήσις των βαθμών προτεραιότητος εις τα σήματα εκ μέρους των επιτελών Αξιωματικών και όλα τα σήματα είχον τον χαρακτηρισμόν «υπερεπείγον» και κατά συνέπειαν κατέληξεν όπως ταύτα διαβιβάζωνται ως κοινά διότι οι Διαβιβασταί δεν ήτο δυνατόν να γνωρίζωσι ποία εξ αυτών είχον μείζονα βαθμόν προτεραιότητος.

β)    Επιβάλλεται η κατάργησις των πολλών ειδών κωδίκων, η ενοποίησις τούτων άπαξ διά παντός εις το ελάχιστον, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εκμάθησις τούτων εκ μέρους των επιτελών Αξιωματικών και δυνατή η εφαρμογή των.-

γ)    Να γίνη συνείδησις εις τους επιτελείς ότι τα μηχανήματα των Διαβιβάσεων έχουν ωρισμένην απόδοσιν εντός ωρισμένου χρόνου, συνεπώς πρέπει κατά την σύνταξιν των σημάτων να λαμβάνουν υπ’ όψει τούτο και να μη θεωρούν ότι εξετέλεσαν την αποστολήν των, όταν αι συνταχθείσαι διαταγαί δεν είναι δυνατόν τεχνικώς να διαβιβασθούν εγκαίρως.

δ)    Προ εκάστης επιχειρήσεως είναι απαραίτητον όπως όλοι οι σταθμοί ασυρμάτου ιδία οι πρωτεύοντες των δικτύων συντονίζονται διά κυματομέτρου τουλάχιστον προ εκάστης επιχειρήσεως.

ε)    Είναι απαραίτητον όπως διά τους Σ/Α τους μεταφερομένους επί οχημάτων διατίθενται ειδικά οχήματα ή οχήματα ειδικώς διασκευασμένα διά ασυρμάτους ως και ειδικά πλαίσια ή κιβώτια φορτώσεως των Σ/Α επί ημιόνων.-

στ)  Αι υφισταμέναι συνθέσεις να χρησιμεύσουν ως ενδείξεις και ουχί ως ανταποκρινόμεναι εις τας ανάγκας των επιχειρήσεων διότι αύται προορίζονται δι’ ειρηνικήν περίοδον.

ζ)    Είναι απαραίτητον όπως διατεθούν επαρκώς συχνότητες εφεδρικαί εις τους Διοικητάς Διαβιβάσεων του Σ.Σ. και Μεραρχιών διά να δύνανται να καταρτίζωσι δίκτυα υπαγορευμένα υπό των εκάστοτε τακτικών καταστάσεων ή ειδικών συνθηκών.-

η)    Ζωτικός παράγων διά την καλήν λειτουργίαν των Διαβιβάσεων είναι η καλή και αποδοτική λειτουργία των συνεργείων τηλεπικοινωνίας. Η υπαγωγή τούτων υπό τους Δ/τάς Διαβιβάσεων Μεραρχιών και Σ.Σ. θα συντείνη πρός την καλυτέραν λειτουργίαν των Διαβιβάσεων.

θ)    Διά την πλήρη ομοιογένειαν των Μ.Δ.Α.Υ.Α. και την απρόσκοπον ταύτης λειτουργίαν πρέπει το προσωπικόν και υλικόν ταύτης να προέρχηται καθ’ ολοκληρίαν εκ του Στρατού Ξηράς.-


Β. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.

VΙΙ.-  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ν

1.-    Αι αναληφθείσαι υπό του Μηχανικού Σώματος Στρατού εργασίαι επ’ ωφελεία της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ» συνίσταντο εις την διατήρησιν ελευθέρου του οδικού δικτύου του Σώματος Στρατού από τοποθετουμένας υπό των αναρχικών νάρκας.

Αι τοιαύται αναληφθείσαι υπό του Μηχανικού της ΙΧ και ΙΙ Μεραρχίας συνοψίζονται κυρίως εις την επισκευήν και συντήρησιν του οδικού δικτύου της περιοχής των επιχειρήσεων εκάστης τούτων και την διατήρησιν τούτου ελευθέρου από τοποθετουμένας νάρκας.

2.-    Εκ των Λόχων του Σ.Στρατού επ’ ωφελεία της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ» ειργάσθησαν οι 713 και 717 Λόχοι Μηχανικού ο μεν πρώτος παρά τη ΧV Μεραρχία και επ’ ωφελεία ταύτης, ο δε δεύτερος εις την ζώνην επιχειρήσεων της ΙΧ Μεραρχίας.

3.-    Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως εξετελέσθησαν αι κατωτέρω αναφερόμεναι εργασίαι επ’ ωφελεία της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ» και τινες τούτων εις άλλους τομείς του Σ.Στρατού.

4.-    ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

α)    ΟΔΟΙ

ι.     –    Υπό του 713 Λόχου Μηχανικού Β.Σ.Σ.

–    Διευθέτησις καρροποιήτου οδού διά την διάβασιν οχημάτων ΧΡΩΜΙΟΥ Σ. 825950 – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.772857).

ιι.    –    Υπό του 717 Λόχου Μηχανικού Β.Σ.Σ.

–    Επισκευή της οδού ΘΕΟΠΕΤΡΑ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ διά διευρύνσεως ταύτης, αφαίρεσις των τεχνικών εμποδίων.

–    Επισκευή  της  οδού ΚΕΔΡΟΣ (Υ.000910) -ΣΜΟΚΟΒΟΝ (Χ.905809) διά πληρώσεως διαφόρων τάφρων, κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως και εκραγχισμών.

ιιι.   –    Υπό 701 Λόχου Μηχανικού ΙΙ Μεραρχίας

–    Επισκευή αμαξιτής οδού ΔΟΜΕΝΙΚΟΝ – ΑΜΟΥΡΙ, εβελτιώθη αύτη από (Τ.105543) μέχρι (Τ.0954) διά διαφόρων χωματουργικών έργων ώστε να καταστή κατάλληλος διά διέλευσιν οχημάτων και πυροβολικού. Εις το σημείον (Τ.086532) διευθετήθη η     κοίτη του ποταμού ΒΟΥΛΓΑΡΗ διά τοποθετήσεως 10 ακτοδρόμων σιδηρών Σάμερφελ πρός διέλευσιν παντός είδους οχήματος. Από (Τ.086532) μέχρι (Τ.060530) μετετράπει η υπάρχουσα ημιονική οδός εις αμαξιτήν τοιαύτην.

–    Απεκαταστάθη η οδός ΔΕΣΚΑΤΗ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ εις τα σημεία (Σ.806710) και (Σ.805712) όπου υπήρχον ολικαί   καταστροφαί δημιουργηθείσαι υπό των αναρχικών επί μήκους 70 μέτρων. Εις την θέσιν  (Σ.805710) κατεσκευάσθη τοίχος αντιστηρήξεως μήκους 40 μέτρων και ύψος 2,50 μ., επληρώθη δε το τμήμα τούτο διά λίθων και εγένετο διαπλάτυνσις της οδού κατά 2 μέτρα δι’ εκβραγχισμού του βραχώδους πρανούς τη βοηθεία αεροσυμπιεστού. Η αυτή εργασία εγένετο και εις θέσιν (Σ.806710). Εγένετο ολική βελτίωσις  της οδού ΔΕΣΚΑΤΗ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ διά διαπλαντύνσεων των καμπύλων διευθετήσεως κοιτών των διαφόρων ξηροποτάμων τοποθετηθέντων και σιδηρών ακτοδρόμων Σάμερφελ. Εγένοντο διαπλατύνσεις εις τας θέσεις (Σ.816702) επί μήκους 100 μέτρων εις δε (Σ.840701) μέχρι (Σ.840829) βελτίωσις του οδοστρώματος δι’ επισκευής των διαφόρων νεροφαγωμάτων.

Εις θέσιν (Σ.775710) κατεσκευάσθη παρακαμπτήριος μήκους 70 μ. καθ’ όσον η οδός είχεν υποστή καθίζησιν.

–    Απεκατεστάθη η οδός ΚΑΡΠΕΡΟΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ διά πληρώσεως των διανοιχθησών, υπό των αναρχικών, τάφρων βάθος 2 μέτρων και πλάτος 3-4 μ. διά κορμών δένδρων, λίθων αργών και αμμοχαλίκων.

–    Επερατώθησαν αι εργασίαι οδού ΔΕΣΚΑΤΗ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ διά διανοίξεως μεγαλυτέρων ακτίνων εις τας καμπύλας των ανελιγμών.

–    Απεκατεστάθη η ο οδός ΚΑΡΠΕΡΟΝ – ΑΓΙΟ-ΦΥΛΛΟΝ διά πληρώσεως των εννέα τάφρων διανοιγέντων υπό των αναρχικών, ήτοι από (Σ.666746) μέχρι (Σ.666735), επληρώθησαν πέντε (5) τάφροι βάθους 2 μ. και πλάτους 3-4 μ. διά διαφόρων κορμών δένδρων, λίθων και αμμοχαλίκων. Ομοίως από (Σ.665695) μέχρι (Σ.655690) επληρώθησαν τέσσαρες (4) τάφροι των ιδίων ως ανωτέρω διαστάσεων διά των ιδίων υλικών.

Εγένετο διευθέτησις της κοίτης του ποταμού ΤΣΟΤΟΥΛΗ εις το σημείον (Σ.656688) και εγένοντο διάφοροι αποφράξεις της οδού από κορμούς δένδρων ους είχον τοποθετήση οι αναρχικοί ως εμπόδια.

ιν.   –    Υπό 704 Λόχου Μηχανικού ΙΧ Μεραρχίας

–    Συντήρησις της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΟΡΓΚΑΝΙ                                                 – ΜΙΚΑΝΗ.

–    Επισκευή οδού ΤΡΙΑ ΕΛΑΤΑ μέχρι ΠΕΡΤΟΥΛΙ.

–    Διάνοιξις οδού 150 μ. παρά τον αυτοσχέδιον                                                             γέφυραν ΤΥΡΝΑΣ.

–    Κατασκευή τριών τοιχών αντιστηρίξεως και                                                   διευθέτησις οδικού τμήματος ΠΥΛΗ – ΤΥΡΝΑ.

–    Κατασκευή 3 τοιχών αντιστηρίξεως μεταξύ ΠΥΛΗΣ –                                              ΔΡΑΜΑΛΗ.

–    Βελτίωσις της οδού ΤΥΡΝΑ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ.

–    Επισκευή της οδού ΜΙΚΑΝΗ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ. Τομαί καθ’ όλον το πλάτος της οδού εις μήκος εκάστης 7 τρ. μ. και βάθος 2.50 τ.μ. χωματουργικαί εργασίαι.

–    Βελτίωσις της οδού πρός ΜΕΛΙΣΣΙ. Χωματουργικαί εργασίαι.

–    Κατασκευή νέας οδού εις τροχόν ΚΑΡΟΥΤΙΑ (Σ.592480) – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΝ. Διάνοιξις, χωματουργικαί εργασίαι τη βοηθεία εκσκαφέως ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΡ Εταιρίας ΜΠΟΥΤ.

–    Κατασκευή νέας οδού εις τροχόν ΒΗΛΒΑΤΙΚΑ (Σ.563340) – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΝ.

β)    ΓΕΦΥΡΑΙ

ι.     –    Υπό του 713 Λόχου Μηχανικού  Β’ΣΣ. .

Κατασκευήν εις θέσιν (Σ.596878) γεφύρας ΜΠΑΙΛΕΫ Α/Α 70 ποδών επί του ποταμού ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ.

ιι.    –    Υπό του 717 Λόχου Μηχανικού Β΄ ΣΣ.

Επισκευή γεφύρας ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ διά της κατασκευής βάθρου εξ υλικού ΜΠΑΙΛΕΫ Δ/Τ εις την Σιδηροδρομικήν γραμμήν ΒΟΛΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

ιιι.   –    Υπό του 704 Λόχου Μηχανικού ΙΧ Μεραρχίας

–    Επισκευή γεφύρας ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Σ.458522) ήτις είχεν υποστή ρήγματα.
–    Κατασκευή αυτοσχεδίου γεφύρας μήκους 7.50 μ. επί της οδού ΤΥΡΝΑ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ.
–    Κατασκευή ξυλίνων γεφυριδίων μεταξύ ΒΑΛΑΤΙΚΑ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ.
–    Κατασεκυή ξυλίνης γεφύρας εις χώρον ΑΙΖΑ – ΣΤΑΥΡΟΝ (Σ.575305).
–    Κατασκευή οχετών 3.00 μ. εις απόστασιν 2 χιλ. από ΜΟΡΓΚΑΝΙ πρός ΜΙΚΑΝΗ.
–    Κατασκευή γεφύρας κλάσεως 9 ξυλίνης ανοιγ. 16 μ. εις ΜΗΚΑΝΗ (Σ.615553).
–    Κατασκευή γεφύρας κλάσεως 9 ξυλίνης ανοιγ. 8.50 μ. εις (Σ.585435).
–         «          «         «     9   «       «  10 μ. εις (Σ.623422).
–    Κατασκευή γεφυριδίων ξυλίνων ανοιγ. 2 μ. επί της οδού ΒΑΛΒΑΤΙΚΑ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ.

γ)    ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑΡΚΩΝ
ι.     –    Υπό του 713 Λόχου Μηχανικού  Β’ΣΣ. . διατέθησαν
–    Μόνιμα Συνεργεία 6  – Έκτακτα συνεργεία 11.
ιι.    –    Υπό 714 Λόχου Μηχανικού  Β’ΣΣ. .
–    Μόνιμα Συνεργεία 6  – Έκτακτα συνεργεία 8.
ιιι.   –    Υπό 717 Λόχου Μηχανικού  Β’ΣΣ. .
–    Μόνιμα Συνεργεία 8  – Έκτακτα Συνεργεία 0.
ιν.   –    Υπό 726 Όρχου Μηχανικού  Β’ΣΣ. .
– Έκτακτα Συνεργεία 3.
ν.    –    Υπό 704 Λόχου Μηχανικού ΙΧ Μεραρχίας
–    Μόνιμα Συνεργεία 10 – Έκτακτα Συνεργεία 3.                        νι.        –           Υπό 724 Λόχου Μηχανικού ΙΧ Μεραρχίας
–    Μόνιμα Συνεργεία 1

5.-    ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ

Αι κυριώτεραι των παρουσιασθεισών δυσχερειών ήσαν αι κάτωθι:

α)    Έλλειψις προσωπικού
Η δύναμις του Μηχανικού τόσον των Μεραρχιών όσον και του Σώματος Στρατού ηλαττωμένη εις το τρίτον περίπου της προβλεπομένης δυνάμεως μετά μεγάλης δυσχερείας και πολλών προσπαθειών κατώρθωσεν ν’ αντιμετωπίση τας κυρίας αυτού αποστολάς. Η δυσχέρεια εκ της ελλείψεως ταύτης αντιμετωπίσθη διά της χρησιμοποιήσεως μεγάλου αριθμού ιδιωτών εργατών εις όλας σχεδόν τας εργασίας οδοποιΐας.

β)    Μεταφορικά Μέσα
Και ταύτα ήσαν λίαν ελλειπή εις όλας τας Μονάδας    του Μηχανικού περισσότερον όμως εις τας του Σ.Στρατού όπου έφθανον μόλις το τρίτον ή το τέταρτον των προβλεπομένων. Η δυσχέρεια           αύτη αντιμετωπίσθη διά της χρησιμοποιήσεως μεταφορικών μέσων του Σώματος.

γ)    Μηχανήματα
Ελάχιστα τοιαύτα διατίθεντο αλλά και ταύτα δεν ηδύναντο να χρησιμοποιηθώσι ελλείψει ειδικών μεταφορέων διά την εις τον τόπον χρησιμοποιήσεως μεταφοράν των (Μπουλντόζερ) ή την έλλειψιν των εξαρτημάτων αυτών (αεροσυμπιεσταί).
Λόγω της αδυναμίας ως εκ των ανωτέρω χρησιμοποιήσεως μηχανημάτων αι εργασίαι γενόμεναι διά προσωπίκού επεβέρυναν τα μέγιστα τας Μονάδας εις εργατικάς χείρας και χρόνον. Εις ορισμένας εργασίας και όπου τούτο κατέστη δυνατόν εχρησιμοποιήθησαν μηχανήματα επιχειρήσεων και πολιτικών Δημοσίων υπηρεσιών (ΜΠΟΥΤ – ΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ).

δ)    Υλικά Μηχανικού
Και ταύτα εις μικράς ποσότητας διετίθεντο υπό            των Μονάδων Μηχανικού. Εκ του ειδικού υλικού υπήρχον μόλις τα 40% – 50% των προβλεπομένων. Η κατάστασις αντιμετωπίσθη διά των υπαρχόντων.

ε.     Εργασίαι ανιχνεύσεως ναρκών.
Το μηχανικόν καίτοι λίαν ηλαττωμένης δυνάμεως ηναγκάσθη να διαθέση πλείστα συνεργεία ανιχνεύσεως ναρκών. Η τοιαύτη απασχόλησις του μεγάλως τα εξησθένησε. Ανάγκη όπως μη διατίθεται ει τοιαύτας εργασίας δυναμένας εν πολλοίς να εκτελεσθώσιν υπό των Σκαπανέων Πεζικού και λοιπών όπλων.

7.-    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

α)    Τρόπος ενεργείας του Μηχανικού

Διά την καλυτέραν απόδοσιν το Μηχανικόν πρέπει να δρα και εργάζεται κατ’ οργανικά τμήματα. Η κατάτμησις του εις μικρά τμήματα (Διμοιρίας ομάδας) στερεί τούτο της δυνατότητας εκτελέσεως της κυρίας αυτού αποστολής.

β)    Μέσα Διαβιβάσεων

Ανάγκη όπως το Μηχανικό εφοδιασθή διά μέσων Διαβιβάσεων (ασυρμάτων). Εις πολλάς περιπτώσεις ειργάσθη εντελώς μεμονωμένον και μακράν οιουδήποτε άλλου τμήματος. Η έλλειψις των μέσων διαβιβάσεων υπήρξεν λίαν αισθητή.

γ)    Σκαπανείς Πεζικού

Η φύσις του αγώνος επιβάλει όπως άπαντα τα όπλα είναι εις θέσιν να εκτελώσιν ορισμένας εργασίας αρμοδιότητος Σκαπανέων διά των ιδίων αυτών μέσων. Ιδιαίτερα επιβάλλεται δι’ εργασίας ανιχνεύσεως και εξουδετερώσεως ναρκών. Ανάγκη όπως αριθμός οπλιτών εκπαιδεύεται ειδικώς πρός τον σκοπόν τούτον ου μόνον εις το πεζικόν εις το οποίον εκ συνθέσεως προβλέπεται αλλά και εις τα λοιπά όπλα.

δ)    Υλικά και εργαλεία Μηχανικού

Παρουσιάσθη σχετική έλλειψις υλικών και εργαλειών Μηχανικού λόγω μη συμπληρώσεως του προβλεπομένου εκ των συνθέσεων τοιούτων. Επιβάλλεται ο πλήρης εφοδιασμός των Μονάδων Μηχανικού με παντοειδέν και άφθονον υλικόν διά την αντιμετώπισιν οιασδήποτε καταστάσεως.

ε)    Υλικόν Γεφυροποιΐας ΜΠΑΛΕΫ

Μεγίστη υπήρξε η απόδοσις του υλικού τούτου. Κατεσκευάσθησαν με σχετικήν ευχέρειαν και εντός βραχέως χρόνου πολλαί γέφυραι εκ του υλικού τούτου τα μέγιστα διευκολύνασα τας ενεργουμένας επιχειρήσεις. Δύναται τις ειπείν ότι οίαν αξίαν έχει το όπλον εις τας χείρας του Πεζού ανάλογον αξίαν έχει και η ύπαρξις υλικού ΜΠΑΙΛΕΫ εις χείρας του Μηχ/κού.

στ)  Μηχανήματα ανηχνεύσεως Ναρκών

Αισθήτη υπήρξε η έλλειψις του απαιτηθέντος λόγω της φύσεως του αγώνος, αριθμού μηχανημάτων ανιχνεύσεως ναρκών. Επί πλέον η έλλειψις ειδικού προσωπικού επισκευής τούτων και η αποστολή εις Αθήνας δι’ επισκευήν των υφισταμένων βλάβας μηχανημάτων, επηύξησε  την έλλειψιν τούτων. Η ύπαρξις καταλλήλου συνεργείου επισκευής παρ’ εκάστω Σώματι Στρατού (Όρχω Σ.Σ.) θα διευκόλυνε τα μέγιστα την κατάστασιν.


Β. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.

Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α

1.-    Απολογισμός Αεροπορικής δράσεως.

Εγένοντο έξοδοι των Μονάδων ή και πρωτοβουλία του Σώματος.

α)    Τ.Α. (50) πεντήκοντα δι’ αναγνωρίσεις υπέρ μαχομένων τμημάτων και υπόδειξιν στοχων εις τα μαχητικά αεροπλάναν.

β)    Ε.Α. (146) εκατόν τεσσαράκοντα έξ.

Προσεβλήθησαν συγκεντρώσεις, καταυλισμοί, αντιστάσεις, υποχωρήσει, κινήσεις συμμωριτών ως και μεταγωγικά αυτών διά πολυβόλων, πυροβόλων ρουκετών και μικρών βομβών, λίαν επιτυχώς.

Οι στόχοι υπεδείχθησαν υπό των Μονάδων των μαχομένων τμημάτων και των αεροπλάνων αναγνωρίσεως.

Προεκλήθησαν σοβαραί απώλειαι εις τους συμμορίτας εκ της επεμβάσεως της αεροπορίας.

Άπασαι αι Μονάδες ανέφερον περί της αποτελεσματικότητος των αεροπορικών προσβολών και των πολλών απωλειών των συμμοριτών υπό της αεροπορίας. Απέσπασαν δε αι επιτυχίαι αύται της αεροπορίας τα συγχαρητήρια των Μεράρχων και των μαχομένων Τμημάτων των VΙΙΙ και ΧV Μεραρχιών.

2.-    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

α)    Αιτήσεις Αεροπορικής επεμβάσεως.

Αι αιτήσεις αεροπορικής επεμβάσεως συντάσσονται κατά το πλείστον κανονικώς. Ενίοτε δεν υποβάλλονται κανονικώς αι αιτήσεις (κατά το κεκανονισμένον έντυπον) διά λόγους δήθεν ταχύτητος διαβιβάσεως της αιτήσεως, τούτο όμως μάλλον απώλειαν χρόνου επιφέρει (ασάφεια, επαναλήψεις, άσκοποι από τηλεφώνου συζητήσεις).

Αι διά του δικτύου Διοικήσεως διαβιβαζόμεναι αιτήσεις, βραδύνουσι πλειστάκις απαραδέκτως (πλέον της ημισείας ώρας). Η Μ.Δ.Α.Υ.Α. εσχάτως εργάζεται ικανοποιητικώς πλήν  όμως εξακολουθεί υφισταμένη η καθυστέρησις διαβιβάσεως από του μαχομένου τμήματος πρός την ενδιάμεσον Ταξιαρχίαν ή Μεραρχίαν.

Αι Μονάδες κατά το μάλλον και ήττον αντελήφθησαν εις ποίας περιπτώσεις δέον να αιτώνται αεροπορικής υποστηρίξεως πολλάκις όμως υπερβάλλουν τον αριθμόν των συμμοριτών.

β)    Αποστολαί Αεροπορίας.

Εγένοντο τακτικαί αναγνωρίσεις υπό αεροπλάνου ΧΑΡΒΑΡΤ και επιθετικαί αναγνωρίσεις υπό ΣΠΙΤ – ΦΑΪΡΣ. Πλειστάκις δε εγένοντο μικταί αποστολαί ότε το αεροπλάνον αναγνωρίσεως κατεδείκνυε τον στοχον εις τα αεροπλάνα ΣΠΙΤ – ΦΑΪΡΣ. Αι τοιαύται αποστολαί απεδείχθησαν αποδοτικώταται.

γ)    Πλαίσια, φωτοβολίδες, καπνογόνα βλήματα.

Παρετηρήθη σταθερά πρόοδος εις την επίδειξιν κανονικών πλαισίων.

Τα καπνογόνα βλήματα εχρησιμοποιήθησαν ικανοποιητικώς διά την κατάδειξιν του στοχου.

Αι φωτοβολίδες δεν είναι αποδοτικαί ει μη μόνον διά την εφέλκυσιν της προσοχής του αεροπλάνου, διότι είναι λίαν αμφίβολον ότι οι συμμορίται θα ρίψουν φωτοβολίδα εις ην περίπτωσιν μάλιστα ευρίσκονται ημέτερα τμήματα εγγύς.

δ)    Εκμετάλλευσις δράσεως, Αεροπορίας

Οι συμμορίται οσάκις υπερίπταται αυτών αεροπλάνον καθηλούνται εις τας θέσεις των κατά μείζονα δε λόγον, όταν το αεροπλάνον βάλλη κατ’ αυτών. Εάν, όθεν, τα ημετέρα τμήματα καθ’ ην ώραν τα αεροπλάνα επεμβαίνωσιν εν τη μάχη κινηθώσιν πρός τας θέσεις του εχθρού, καταδεικνύοντα συνεχώς τας θέσεις των (άνδρες ειδικώς επιφορτισμένοι με την κατάδειξιν πλαισίων) η εξέλιξις της μάχης επιταχύνεται και καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται (σύλληψεις αιχμαλώτων, παρεμπόδισις ν’ αποσύρουν νεκρούς και τραυματίας οι συμμορίται, αναπτέρωσις ηθικού στρατιωτών, τα πληρώματα αέρος εντείνουσιν έτι τας προσπαθείας  των πρός παροχήν υποστηρίξεως).

Εις τίνας περιπτώσεις εγένετο ποια τις εκμετάλλευσις της δράσεως των αεροπλάνων, αλλά τούτο δεν συμβαίνει συχνάκις.

ε)    Αναφοραί αποτελεσμάτων Αεροπορικής δράσεως.

Αποτελέσματα της μη ταχείας κινήσεως των τμημάτων πρός τας θέσεις του εχθρού είναι η αδυναμία εξακριβώσεως των πραγματικών απωλειών αυτού. Ούτω ενώ πολλάκις τα πληρώματα αέρος αντελήφθησαν νεκρούς συμμορίτας, ήκουσαν από στόματος των Μονάδων ότι απώλειαι συμμοριτών δεν εξηκριβώθησαν, είτε ενώ έβαλλον εναντίον συμμοριτών εις κατειλημμένον χώρον κατόπιν υποδείξεως των τμημάτων, σπανίως επληροφορήθησαν τα αποτελέσματα της τοιαύτης ενεργείας των.

Τοιουτοτρόπως αφ’ ενός μεν κλονίζεται αναιτίως η εμπιστοσύνη των πληρωμάτων αέρος, πρός τα τμήματα με δυσμενή απήχησιν εις μελλοντικάς αποστολάς, αφ’ ετέρου δεν είναι αδύνατον εις τους διευθύνοντας τας αεροπορικάς επιχειρήσεις να εξαγάγουν τα συμπεράσματα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα διά την καλυτέραν εν  τω μέλλοντι χρησιμοποίησιν των αεροπορικών δυνάμεων εις τον αντισυμμοριακόν αγώνα.

3.-    ΣΥΝΑΝΤΩΜΕΝΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ

α)    Αι εκ της φύσεως του αγώνος δυσκολίαι διά την Αεροπορίαν.

ι)     Η κυριωτέρα δυσκολία έγκεινται εις την εύρεσιν του στόχου. Εις πολλάς περιοχάς το έδαφος παρουσιάζει τοιαύτην ομοιομορφίαν ώστε είναι πολύ εύκολον εις τα πληρώματα αέρος να μην εύρουν το ακριβές σημείον προορισμού των.

Οσάκις, όθεν, εγγύς του δεδομένου στόχου ευρίσκονται φίλια τμήματα δεν θεωρείται άσκοπον να εφελκύσουν παντί τρόπω την προσοχήν του αεροπλάνου επί της παρουσίας αυτών ως εις τα στοιχεία αναγνωρίσεως να προστίθενται και αι θέσεις των φιλίων τμημάτων.

Τα αεροπλάνα αναγνωρίσεως και διώξεως λόγω δυσκολίας ανακαλύψεως των συμμοριτών, αναγκάζονται να κατέρχωνται εις λίαν χαμηλόν ύψος και να διέρχωνται πολλάκις άνω του αυτού σημείου ύπερθεν των θέσεων των συμμοριτών. Τούτο είναι μοναδική ευκαιρία διά τους συμμορίτας να βάλλωσιν επιτυχώς κατά των αεροπλάνων και διά των τυφεκίων ακόμη.

Προς αποφυγήν λοιπόν απευκταίων, τα μαχόμενα τμήματα θα έδει εις πρώτην σειράν να καταδεικνύωσιν εις τα αεροπλάνα τυχόν θέσεις πυροβόλων ή πολυβόλων.

Εκ παραλλήλου τα αεροπλάνα έχουσιν εντολήν να εξουδετερούσιν πρώτο τα τοιαύτα όπλα του εχθρού και κατόπιν να χωρίσωσιν εις την εκτέλεσιν της περαιτέρω αποστολής των.

Αι Μονάδες ωσαύτως να εξακριβούσι ό,τι αφορά τον εις αντιαεροπορικά μέσα οπλισμόν και εκπαίδευσιν των συμμοριτών, δίδοντες εγκαίρως πάσαν σχετικήν πληροφορίαν εις το Αεροδρόμιον.

4.-    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτεινόμενα γενικά μέτρα βελτιώσεως συνεργασίας

α)    Μ.Δ.Α.Υ.Α. Άπαντα τα μαχόμενα τμήματα μέχρι Τάγματος να, εφοδιασθώσι με Α/Τ Νο 22 και Υ.Η….. (υψίστης συχνότητος) διά τον πλόκαμον της Μ.Δ.Α.Υ.Α.
Οι Διοικηταί Λόχων να εφοδιασθώσι διά Α/Τ Νο 21 εις το Δίκτυον Διοικήσεως. Ούτως οι Λόχοι αιτούνται αεροπορικής επεμβάσεως παρά των Ταγμάτων  τα δε Τάγματα κατ’ ευθείαν (δια του πλοκάμου Μ.Δ.Α.Υ.Α.) παρά του πλησιεστέρου πρός το Αεροδρόμιον Γραφείου Επιτελούς Αέρος. Εκείθεν δι’ απευθείας τηλεφωνικής γραμμής η αίτησις διαβιβάζεται εις το αεροδρόμιον.
Απαραίτητος προϋπόθεσις διά την καλήν, κατόπιν των ανωτέρω, χρησιμοποίησιν των αεροπορικών μέσων είναι η εν περιπτώσει πραγματικής ανάγκης  μόνον χρήσις του δικαιώματος αιτήσεως αεροπορικής υποστηρίξεως υπό των μαχομένων τμημάτων. Άλλως θα συσσωρεύηται πληθώρα αιτήσεων και θα ικανοποιώνται ένιοι εξ αυτών πολλάκις δε ουχί εκείναι αι οποίαι έπρεπε να θεραπευθώσι.

β)    Πρέπει να καταστή γνωστή εις τα μαχόμενα τμήματα η ακριβεία βολής των αεροπλάνων ΣΠΙΤ – ΦΑΪΡΣ διά να μη διστάζουν να προχωρήσουν καθ’ ον χρόνον τα αεροπλάνα βάλλουν κατά των συμμοριτών.

γ)    Οσάκις, ιδία, το έδαφος είναι κεκαλυμμένον συνιστάται η άνευ φειδούς χρησιμοποίησις των καπνογόνων βλημάτων διά την κατάδειξιν στοχων.

δ)    Η κατάδειξις της κατευθύνσεως του εχθρού διά χειρονομιών είναι τουλάχιστον επικίνδυνος. Διότι τα αεροπλάνα αναγκάζονται να κατέλθωσιν εις λίαν χαμηλόν ύψος ότε βάλλονται ευκόλως υπό των συμμοριτών.

Εκτός τούτου, ο αεροπόρος, εις την τοιαύτην περίπτωσιν απορεί διότι ο Στρατιώτης ίσταται όρθιος καταδεικνύων την κατεύθυνσιν του υπάρχοντος εχθρού και δεν προχωρεί μέχρις αποστάσεων μάχης ώστε να εκμεταλλευθή την αεροπορικήν επέμβασιν.

Advertisements