Διαταγή επιχειρήσεων ΦΛΙΑΜΑ,2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/28 Ιουλ 1948


Αριθμός 131
ΘΕΜΑ:Επιχείρησις προς                                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ:
ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ                                        Αμέσου επιδόσεως
(ΦΛΙΑΜΑ)
ΠΡΟΣ. 21-22-52 Ταξ/Α1 Τ.ΣΙΙ Μεραρχίας /Α1
ΚΟΙΝ. Β΄ΣΣ                                                                                                  Α.Π 2173
Χ Μεραρχία/Α1                                                                                         Σ.Τ.Γ 912 τη 28-7-48
53 Ταξ/Α1 ———————–
Αρχηγόν Πυρ/κού Μεραρχίας
Αρχηγόν Β΄ και Γ΄ Κλάδου
Αμερ.-Βρετ. Αποστολή

Α1 Μεραρχίας (εις τριπλούν)

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Επιτεθή προς κατάληψιν ανωνύμου ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ. Εις επιχείρησιν ταύτην θα λάβη μέρος και 561 Τάγμα Χ Μεραρχίας επιτιθέμενον εν τη κατευθύνσει υψ. 1089-ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.) 505 Τάγμα υπαγόμενον τακτικώς υπό 22 Ταξιαρχίαν θα επιτεθή δεξιά 561 Τάγματος από της θέσεως εξ ης ευρίσκεται προς ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.)
Εν τη κυρία προσπαθεία της Ταξιαρχίας:
ΠΑΝΑΓΙΑ-ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ
θα διατεθώσι 2 Τάγματα 22 Ταξιαρχίας (.)
22 Ταξιαρχία θα καλύψη ενέργειάν της εκ της κατευθύνσεως ΛΙΜΝΕΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ, διά κινήσεως ενός Τάγματος εν τη κατευθύνσει.
ΚΑΛΥΒΕΣ (Ν.174086)- ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.)
Έκαστον των επιτιθεμένων Ταγμάτων κατά την διάρκειαν της επιθετικής ενέργειάς των, να διατηρή πάντοτε εν Β΄κλιμακίω Διλοχίαν ως εφεδρείαν Διοικητού Τάγματος ην δύναται Διοικητής Ταξιαρχίας να δεσμεύση κατά της κρίσιν του (.)
Ταξιαρχία να διατηρήση μίαν Διλοχίαν ενός Τάγματος ως εφεδρείαν 504 Τάγμα συγκεντρούμενον εις χρόνον οριζόμενον υπό Ταξιαρχίας να εγκατασταθή επί Νοτιοδυτικού αντειρίσματος ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ και Β.Δ τοιούτου ΓΑΒΡΟΥ ως εφεδρεία Μεραρχίας (.)
Μετά κατάληψιν ανωνύμου ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ, 22 Ταξιαρχία εκμεταλλευομένη επιτυχίαν και σύγχισιν εχθρού κινηθή αμέσως δραστηρίως και άνευ ετέρας Δ/γής προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (ΦΛΙΑΜΑ) ούτινος την κατάληψιν να επιδιώξη πάση θυσία εντός της ημέρας (.)
22 Ταξιαρχία διά των απαραιτήτων δυνάμεων να δημιουργήση εγκαίρως προγεφύρωμα δυτικώς ΜΑΔΡΙΤΣΑ όπου συνδεόμενον μετά του 504 Τάγματος να δημιουργήση ευνοϊκάς συνθήκας διά την επιθετικήν ενέργειαν προς ανώνυμον ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (.)
21 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Αντικαθιστώσα τμήματα 22 Ταξιαρχίας επί ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ-ΓΑΒΡΟΣ ως η Α.Π 2172 Δ/γή μου, να καλύψη δεξιόν 22 Ταξιαρχίας εκ της κατευθύνσεως.
ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ-ΖΕΡΜΑ
και να ελέγχη την διάβασιν της συμβολής (Ν.167104) (.)
Ομοίως να εγκαταστήση και φυλάκια εις περιοχήν Βορείως ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (Ν.200096) επί τω σκοπώ όπως εν συνδέσμω μετά φυλακίου 601 Τάγματος εις υψ. 884 ελέγχον διαβάσεις ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
52 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
Έν Τάγμα ταύτης εγκατασταθή εις υψ. 1296 (ΓΑΒΡΟΣ) προσηνατολισμένον και προς την κατεύθυνσιν ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ, δι’ άμεσον επέμβασιν εν περιπτώσει εχθρικής ενεργείας κατά εκεί τμημάτων (.)
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Προ ενάρξεως επιθέσεως κατά της κυρίας τοποθεσίας του εχθρού θα προηγηθή πεντέλεπτος προπαρασκευή υπό ολοκλήρου πυρ/κού ΙΙ και Χ Μεραρχίας (.)
Ως πυρ/κόν αμέσου υποστηρίξεως 22 Ταξιαρχίας -142 Μ.Ο.Π (.)
Πυροβολικόν συνόλου Μοίρα 5,5΄΄ (6 σωλήνες) και το 101 Σ.Π.Π μείον Μοίρα (.)
Επίθεσις ενεργηθή νύκτα 29-30 Ιουλίου της ακριβούς ώρας προσδιοριζομένης δι’ ειδικής Δ/γής (.)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διά την ακρίβειαν
Το Γραφείον Α1
Τ.Σ.Υ.

Advertisements