Συνέχεια επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Ιουλ 1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Συνέχεια επιχειρήσεως
«ΚΟΡΩΝΙΣ»                                  XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α.Α.Π. 5091/Α1
ΠΡΟΣ: 45-73 Ταξ./Α1-571 Τ.Π.         Σ.Τ.Γ.917 τη 26/7/48
Ίλην Αρμάτων και Ίλην
Τεθωρακισμένων -494 Τ.Δ.-
713 Λ.Μ., 104 Σ.Π.Π.
ΚΟΙΝ: Β΄ΣΣ/Α1-1 Μερ/Α1-XV Μερ/
Επιτ., Δ.Ε.Δ.Μ.-Α.Α.-Α2
Δ Ι Α Τ Α Γ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν
Χάρτης ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1: 50.000
Ι.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
(α) ΕΧΘΡΟΣ
Ως ειδικόν δελτίον και σχεδιάγραμμα (άπαντα συνημμένα)
(β) ΦΙΛΙΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
Συνεχίζουσιν άπασαι τας επιθετικάς προσπαθείας των εις όλην την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ προς συντριβήν των εχθρικών δυνάμεων.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Η κατάληψις της τοποθεσίας ΑΜΜΟΥΔΑΣ (Ν.220343), η εδραίωσις ισχυρώς επί ταύτης και εκείθεν συνέχισις της προσπαθείας διά την κατάληψιν της τοποθεσίας ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.2936) προς αποστέρησιν του εχθρού ενός ισχυροτάτου ερείσματος της αμύνης του, αποκοπήν των εκ βορρά επικοινωνιών και εφοδιασμόν του και απόκτησιν ισχυράς βάσεως διά περαιτέρω προς νότον προσπαθείας των ημετέρων.
3.- ΜΕΘΟΔΟΣ
(α) Αιφνιδιαστική νυκτερινή ενέργεια προς κατάληψιν πρώτον του εδαφικού συγκροτήματος ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ (Ν.227326), ισχυρά εδραίωσις επί τούτου και συνέχισις, άμα τη έω, προς κατάληψιν ΑΜΜΟΥΔΑ.
(β) Άμα τη καταλήψει ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ και από της έω, ενέργεια διά ετέρων δυνάμεων επί της κατευθύνσεως ΒΛΑΧΟΒΡΥΣΗ – ΠΕΛΕΝΙ (Ν.237336) προς κατάληψιν των υψωμάτων ΠΕΤΡΕ ΠΕΛΕΝΙ και εν συνεχεία ενέργεια διά την κατάληψιν ΑΜΜΟΥΔΑ και ισχυράν επί ταύτης εδραίωσιν.
(γ) Αναλόγως της εξελίξεως, συνέχισις της επιθέσεως προς κατάληψιν ΑΛΕΒΙΤΣΑ.-
(δ) Υποβοηθητικαί ενέργειαι:
ι.- Δι’ ευκινήτων ελαφρών τμημάτων διείσδυσις κατά την νύκτα εις τα πλευρά και νώτα της εχθρικής διατάξεως διά ΚΑΜΑΤΑ – ΒΟΛΙΑ υψοδ. 1367 (Ν.218327) προς ΑΜΜΟΥΔΑ.
ιι.- ενέργεια άμα τη έω επί της κατευθύνσεως ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΥΦΗ προς ΝΙΚΟΛΕΡ (Ν.225360) διά την κατάληψιν τούτου προς αγκίστρωσιν των νοτίως τούτου συμμοριακών δυνάμεων και απόκτησιν βάσεως διά την περαιτέρω προς ΑΛΕΒΙΤΣΑ ενέργειαν.-
ιιι.- Τα εν επαφή εις την περιοχήν τμήματα της 51 Ταξιαρχίας καθ’ όλην την διάρκειαν της επιχειρήσεως μέχρι καταλήψεως ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ θα διατηρήσουν την υπ’ αυτών κατεχομένην γραμμήν και θα υποβοηθήσουν, εν τω πλαισίω των δυνατοτήτων αυτών τας ενεργείας των ημετέρων διά του πυρός των όλμων και πολυβόλων των, τη αιτήσει και συνεργασία των διοικητών ταγμάτων και ταξιαρχιών.
4.- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Τα προς νότον (επί ΛΗΜΕΡΙΑ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ) του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ τμήματα της 1ης Μεραρχίας, κατά την διάρκειαν των ανωτέρω προσπαθειών θα αναπτύξουν επιθετικήν δραστηριότητα προς παραπλάνησιν και αγκίστρωσιν των εις τον τομέα αυτών συμμοριακών δυνάμεων.-
5.- ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(α) 45 Ταξιαρχία
-Στρατηγείον
-3 τάγματα αυτής (571 – 572 – 573)
(β) 73 Ταξιαρχία:
-Στρατηγείον
-3 τάγματα (574 – 575 – 591) μείον λόχος του 574 Τ.Π.
-3 λόχοι ανιχνευτών (45 – 61 – 73 Ταξιαρχιών)
(γ) 713 Λόχος Μηχανικού
(δ) 580 Λόχος Πολ/λων μείον διμοιρία
(ε) Συμπληρωματικά μέσα
ι.- Δύο μοίραι πεδινού πυρ/κού των 25 λιβρών του 104 Σ.Π.Π.
ιι.- Πυρ/χία του 101 Σ.Π.Π.
ιιι.- Ίλη συντ/τος Αναγνωρίσεως μείον ουλαμός
ιυ.- Ίλη βαρέων αρμάτων «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
υ.- Οι εις την διάθεσιν των Ταξιαρχιών όλμοι 4,2
6.- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
(α) 73 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ: Η κατάληψις της ΑΜΜΟΥΔΑΣ. Να ενεργήση επί της κατευθύνσεως ΜΠΟΥΦΙ – ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ – ΑΜΜΟΥΔΑ. Ετοιμότης προς συνέχισιν της ενεργείας προς κατάληψιν ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ κατά τας διαταγάς της Μεραρχίας. Προς τούτο νυκτερινή ενέργεια προς κατάληψιν του συγκροτήματος ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ.
Σύγχρονος ενέργεια εκ του πλευρού, διά ΚΑΜΑΤΑ – βαθειά γραμμή νοτίως ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ υπό των λόχων ανιχνευτών της 45 και 73 Ταξιαρχιών.
Μετά κατάληψιν ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ ισχυρά εδραίωσις επί τούτου και άμεσος εκμετάλλευσις προς κατεύθυνσιν ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
Υποβοήθησις διά πυρών της ενεργείας κατά ΠΕΛΕΝΙ ως κατωτέρω:
(β) 45 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (μείον τάγμα).
Ενισχυμένη διά αρμάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων θα ενεργήση επί της κατευθύνσεως ΒΛΑΧΟΒΡΥΣΗ – ΠΕΤΡΕ ΠΕΛΕΝΙ – ΑΜΜΟΥΔΑ διά την κατάληψιν ταύτης.
Ετοιμότης προς συνέχειαν της ενεργείας προς κατάληψιν ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ κατά τας διαταγάς της Μεραρχίας. Προς τούτο:
ι.- Ενέργεια άμα τη καταλήψει υπό της 73 Ταξιαρχίας του συγκροτήματος ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ, προς κατάληψιν των υψωμάτων ΠΕΛΕΝΙ.
Υποβοήθησις άνω ενεργείας διά των επί ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ τμημάτων της 73 Ταξιαρχίας.
ιι.- Ισχυρά εδραίωσις επί ΠΕΛΕΝΙ και άμεσος εκμετάλλευσις διά την συνέχισιν της ενεργείας προς κατάληψιν της ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
(γ) ΔΥΝΑΜΕΙΣ Κ.Α. ΧΙΟΝΝΑΤΟΥ
ι.- Το 571 Τάγμα ενισχυμένον με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα, θα επιτεθή άμα τη έω εν τη κατευθύνσει υψοδ. 1170,8 – ανώνυμον (Ν.2437) – ΝΙΚΟΛΕΡ υψοδ. 1348 προς κατάληψιν του τελευταίου τούτου και των διδύμων λόφων δυτικώς τούτου.- Τούτο μέχρι νεωτέρας διαταγής υπάγεται υπό την Μεραρχίαν.
ιι.- Εξασφάλισις διά του λόχου ανιχνευτών 61 Ταξιαρχίας του Κ. Αντιστάσεως (1129,2 Ν.262374). Επιτήρησις διά των δυνάμεων τούτου των κατευθύνσεων προς ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ και ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ.
(δ) ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Το τρίτον τάγμα της 73 Ταξιαρχίας εις περιοχήν νοτιοδυτικώς υψοδ. 1180,2 (Ν.255315) όπερ θα είναι έτοιμον δι’ επέμβασιν επί της κατευθύνσεως ΜΠΟΥΦΗ – ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ. Δεν θα χρησιμοποιηθή άνευ εγκρίσεως της Μεραρχίας.
(ε) ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
ι.- Διάθεσις εις εκατέραν των Ταξιαρχιών (45 – 73) επαρκούς ειδικευμένου προσωπικού διά την άρσιν των ναρκοζωνών προσωπικού (ανά μία ομάς των 10 ανδρών μετά εντοπιστών και ερευνητών).
ιι.- Εις διάθεσιν 571 τάγματος μία διμοιρία Μηχανικού προς διάνοιξιν και βελτίωσιν της οδού διά την κίνησιν των τεθωρακισμένων οχημάτων καθ’ όλον το βάθος της επιθέσεως.
ιιι.- Το υπόλοιπον του λόχου εις ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ με ετοιμότητα ενάρξεως εργασιών επισκευής και βελτιώσεως οδικού δικτύου διά την προώθησιν των τεθωρακισμένων προς ΠΕΤΡΕ – ΑΜΜΟΥΔΑ.
(στ). ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΣΥΝ/ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
ι.- Εις ουλαμός εκ των εις διάθεσιν ήδη της Ιης Μεραρχίας, ως στήριγμα πυρ/κού εις (Ν.267314).
ιι.- Εις ουλαμός εις την διάθεσιν 571 τάγματος επί της κατευθύνσεως ΝΙΚΟΛΕΡ προς εξουδετέρωσιν των εχθρικών κεκαλυμμένων πολυβολείων και συνοδείαν των αρμάτων μάχης.
ιιι.-Εις ουλαμός εις την διάθεσιν 45 Ταξιαρχίας διά την εξουδετέρωσιν των επί της κατευθύνσεως ΠΕΛΕΝΙ – ΠΕΤΡΕ και εν συνεχεία ΑΜΜΟΥΔΑ εχθρικών πολυβολείων ως άνω και συνοδείαν αρμάτων μάχης.

(ζ) ΒΑΡΕΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ
ι.- Δύο, εις την διάθεσιν του 571 τάγματος διά τον αυτόν ως ανωτέρω σκοπόν.-
ιι.- Δύο, εις την διάθεσιν της 45 Ταξιαρχίας προς εξουδετέρωσιν των επί ΠΕΛΕΝΙ και εν συνεχεία επί νοτιοανατολικών κλιτύων ΑΜΜΟΥΔΑΣ εχθρικών πολυβολείων ως ανωτέρω. Ομοίως, εξουδετέρωσις των επί των ανατολικών κλιτύων ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ πολυβολείων, αν παραστή ανάγκη.
ιιι.- Εν, ως εφεδρεία εις χώρον αναπτύξεως πυρ/κού (Ν.267314).
(η).- ΜΕΣΑ ΠΟΛΥΒΟΛΑ
ι.- Διοίκησις και διμοιρία συν ομάς εις 73 Ταξιαρχίαν.
ιιι.- Διμοιρία εις 45 ταξιαρχίαν
Προς υποστήριξιν της επιθέσεως και συμμετοχήν εις το σχέδιον πυρός διά την επίθεσιν και εδραίωσιν.
(θ) ΟΛΜΟΙ 4,2
Άνα εις ουλαμός εις εκατέραν Ταξιαρχίαν.
7.- ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Εξησφαλίσθη συνέχεια υποστηρίξεως πεζικού διαρκούσης της επιθέσεως.
8.- ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
(α) Χώρος αναπτύξεως
ι.- Διά την υποστήριξιν της ενεργείας κατά ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ – ΑΜΜΟΥΔΑ δυτικώς ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ εις (Ν.267314).
ιι.- Διά υποστήριξιν ενεργείας 571 τάγματος (Β/101 πυρ/χία) εις περιοχήν (Ν.268373).
(β) Κάλυψις
ι.- Δυτικώς ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ διά του ουλαμού αναγνωρίσεως ως ανωτέρω.
ιι.- Πυρ/χία Β/101 μερίμνη 571 Τ.Π. διά του λόχου ανιχνευτών 61 Ταξιαρχίας εις θέσιν βορειοδυτικώς υψοδ. 1129,2.
(γ) Αποστολαί. Ολόκληρον το 104 Σ.Π.Π. μέχρι καταλήψεως υψώματος ΑΛΕΞΗ ΒΡΥΣΗ υπέρ της 73 Ταξιαρχίας. Είτα μία μοίρα τούτου ως πυρ/κόν αμέσου υποστηρίξεως της 73 Ταξιαρχίας. Μία πυρ/χία ως πυρ/κόν αμέσου υποστηρίξεως της 45 Ταξ/χίας. Μία πυρ/χία, η παραμένουσα εις περιοχήν 1170 (Ν.2828), ως πυρ/κόν συνόλου. Η πυρ/χία Β/101 εις την διάθεσιν του 571 τάγματος.
Πάντως δυνατότης συγκεντρώσεως ολοκλήρου του πυρ/κού υπέρ της μιας ή ετέρας Ταξιαρχίας.
Μέθοδος υποστηρίξεως διά διαδοχικών συγκεντρωτικών βομβαρδισμών.
9.- ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
(α) Βάσεις εξορμήσεως
ι.- Διά την 73 Ταξιαρχίαν, περιοχή νοτίως και νοτιοανατολικώς υψοδ. 1433 ΜΠΟΥΦΙ.
ιι.- Διά την 45 Ταξ/χίαν, περιοχή ΒΛΑΧΟΒΡΥΣΗ (Ν.250325) – ΟΝΤΡΙΑ (Ν.265340).
ιιι.- Διά το 571 τάγμα αι νυν θέσεις του 591 τάγματος επί υψοδ. 1170,8.
(β) Ώραι εξορμήσεως:
ι.- Διά την 73 Ταξ/χίαν κατά την κρίσιν της και ουχί βραδύτερον της 0300 ώρας.
ιι.- Διά την 45 Ταξιαρχίαν έτοιμος από της 0500 ώρας.
ιιι.- Διά το 571 τάγμα η 0500 ώρα.
(γ) Ημέρα Επιθέσεως:
Ως προφορική διαταγή. Αύτη θα επιβεβαιωθή εγκαίρως διά εγγράφου διαταγής.
(δ) Όριον διαχωρίσεως ζωνών ενεργείας 45 και 73 Ταξιαρχιών 4 βαθεία γραμμή ΚΛΕΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑ εις 45 Ταξ. – ΚΑΛΥΒΙΑ (Ν.224336) εις 45 ταξ. – τριγωνομετρικόν1546,3 εις 73 Ταξιαρχίαν.-
10.- ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
(α) Μεραρχίας επί υψοδ. 1127,9 (Β. Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) (Ν.265323).
(β) Ταξιαρχιών:
-73 Ταξιαρχίας, περιοχή ΜΠΟΥΦΙ
-45 Ταξιαρχίας, περιοχή ΟΝΤΡΙΑ
11.- ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
(α) Ασύρματοι, οργάνωσις δικτύου συμφώνως ειδική διαταγή.
(β) Τηλεφωνικαί επικοινωνίαι, συνδεσις διά τηλ/κής γραμμής μέχρι σταθμού διοικήσεως Ταξ/χιών, Κ. Α. ΧΙΟΝΝΑΤΟΥ, Συντ/τος Πυρ/κού και λόχου Μηχανικού μερίμνη Μεραρχίας. Προώθησις ταύτης μέχρι ταγμάτων μερίμνη Ταξιαρχιών.
Αι Ταξιαρχίαι να εξασφαλίσωσι τηλ/κόν σύνδεσμον με τα τάγματα πρώτου κλιμακίου και ταύτα με τους λόχους πρώτου κλιμακίου.
(γ) Ουδεμία χρήσις ασυρμάτων, εφ’ όσον λειτουργεί τηλ/κή επικοινωνία.
(δ) Δι’ ανοικτά σήματα χρήσις συνθηματικού πίνακος κοινοποιουμένου μετά της διαταγής.

Δ. ΛΑΪΟΣ
Υποστράτηγος – Διοικητής

Λ. Σ./Β. Κ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Υ.
ΣΥΡΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Λοχαγός Πεζικού