Διαταγή επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ αρ. 10, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Ιουλ 1948


ΘΕΜΑ: Διαταγή Επιχειρήσεων                                              Αμέσου επιδόσεως
«ΚΟΡΩΝΙΣ»                                                                                         Δι’ ειδικού αγγελιοφόρου
ΠΡΟΣ: (Τ.Σ.) 21.22.52.53 Ταξ/Α1                                        ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ: (Τ.Σ.) Β΄Σ.Σ/Α1 Τ.Σ. ΙΙας Μεραρχίας/Α1
(Τ.Σ.) Ι, Χ Μεραρχίας/Α1                                                           Α.Α.Π. 71
Αρχηγός Πυρ/κού Μεραρχίας                                              Σ.Τ.Γ 812 τη 24-7-48
ΙΙ Μεραρχία Α/1(εις τριπλούν)
Α.Κ.Β. & Γ.
Αμερ. Βρετ. Αποστολή

Χάρται 1:50.000: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΑΕΤΟΜΙΛΙΤΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 10

Σχετική υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 642/23-7-48 (Τ.Σ.) Β΄ΣΣ και σχετικαί προφορικαί Δ/γαί υπό Δ/του Β΄ΣΣ. κατά την σύσκεψιν της 22ας Ιουλίου επί παρατηρητηρίου ΤΑΛΙΑΡΟΥ.
1.- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) Περί εχθρού. Ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
2.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Επιτιθεμένη επί της κατευθύνσεως:
ΓΑΒΡΟΣ – ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (ΦΛΙΑΜΑ) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ και καλυπτομένη εκ ΖΕΡΜΑΣ, να καταλάβη τελικώς ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
Εκείθεν άμεσως ετοιμότης ενεργείας είτε προς ΓΥΦΤΙΣΣΑ διά κατάληψιν ταύτης, είτε κατά μήκος κορυφογραμμής ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΛΙΑΓΚΥ (Ν.140035) – ΖΕΚΙΡΙ, προς ενίσχυσιν Χ Μεραρχίας.
Διά των απαραιτήτων δυνάμεων:
α) Να φράξη την κατεύθυνσιν ΧΡΥΣΗ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ διά της κατοχής των υψωμάτων ΣΜΑΡΑ – ΚΟΡΦΕΣ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ.
β) Να εξασφαλίση την κορυφογραμμήν ΤΑΛΙΑΡΟΣ – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ, διαθέτουσα ισχυρόν τμήμα εις ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΝ και
γ) Να ελέγχη την περιοχήν ΔΙΛΟΦΟΝ (Ν.340035) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ν.368048) – ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) (τέως αποστολή 52 Ταξιαρχίας).
-Το τμήμα ΣΑΡΜΑΝΤΖΑΣ να έχη ετοιμότητα να επέμβη προς ΣΤΑΥΡΟΝ ή ΣΚΟΥΡΤΖΑΝ εν περιπτώσει εχθρικής ενεργείας εκ ΣΚΟΥΡΤΖΑΣ προς ΣΤΑΥΡΟΝ.
3.- ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αρχικώς κατάληψις του υψώματος ΦΛΙΑΜΑ (ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ) και εν συνεχεία του υψώματος ΤΑΜΠΟΥΡΙ μεθ’ ό:
Άμεσος εκμετάλλευσις της επιτυχίας διά δραστηρίας κινήσεως είτε προς ΓΥΦΤΙΣΣΑ, ης θα επιδιωχθή πάση θυσία η κατάληψις, είτε κατά το μήκος της κορυφογραμμής ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΛΙΑΓΚΥ – ΖΕΚΙΡΙ προς ενίσχυσιν Χ Μεραρχίας.
4.- ΜΕΣΑ
21, 22, 53 Ταξιαρχίαι
52 Ταξιαρχία μείον Τάγμα
142 Μ.Ο.Π.
101 Σ.Π.Π μείον Μοίρα
5.- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α) 21 Ταξιαρχία
Συνδεομένη μετά της αριστερά δρώσης Χ Μεραρχίας και δεξιά μετά της 22 Ταξιαρχίας να επιτεθή τολμηρώς και δραστηρίως εν τη κατευθύνσει:
ι) ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.196083) – ΠΑΝΑΓΙΑ (Ν.1807) – ΓΚΡΙΜΠΟΜΑΝ (Ν.160064) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (ΦΛΙΑΜΑ Ν.143063) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.124054).
ιι) ΓΑΒΡΟΣ – υψ.1089 (Ν.178054) – ΣΑΡΡΗ (Ν.165046) – ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) – ΛΙΑΓΚΥ (Ν.140035) και
να καταλάβη εν α΄ χρόνω τον ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (ΦΛΙΑΜΑ) και ΦΟΥΡΚΑ και εν β΄ χρόνω το ύψωμα ΤΑΜΠΟΥΡΙ κατά πρώτον λόγον και κατά δεύτερον λόγον ΛΙΑΓΚΥ.
-Η Ταξιαρχία μετά κατάληψιν ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΛΙΑΓΚΥ, να δύναται διά τμήματός της να κινηθή προς ΖΕΚΙΡΙ διά τυχόν ενίσχυσιν Χ Μεραρχίας.
Κ υ ρ ί α π ρ ο σ π ά θ ε ι α η κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ς.
β) 22 Ταξιαρχία
ι) Εξασφαλίζουσα δι’ ενός Τάγματος την κατοχήν ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ – ΓΑΒΡΟΣ και διά των ιδίων τούτων δυνάμεων καλυπτομένη εκ των κατευθύνσεων:
– ΖΕΡΜΑ
– ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ
– ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ – ΧΡΥΣΗ
να επιτεθή δι’ ετέρου Τάγματος εν τη κατευθύνσει:
ΛΙΜΝΕΣ (Ν.160095) – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ (Ν.150075) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (ΦΛΙΑΜΑ), υποστηρίζουσα ούτω ενέργειαν 21 Ταξιαρχίας διά της καλύψεως του δεξιού πλευρού της.
Το Τάγμα τούτο της Ταξιαρχίας θα κινηθή δραστηρίως προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (ΦΛΙΑΜΑ) ούτινος την κατάληψιν να επιδιώξη εν ευνοϊκαίς περιστάσεσιν.
ιι) Το 507 Τάγμα της Ταξιαρχίας, θα παραμείνη ως εφεδρεία Μεραρχίας αμέσως ανατολικώς ΓΑΒΡΟΥ.
γ) 52 Ταξιαρχία
Συγκεντρουμένη εις περιοχήν αμέσεως ανατολικώς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ (Ν.196083) – ΓΑΒΡΟΣ – ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ, θα ευρίσκεται εν εφεδρεία και ετοιμοκίνητος εις πρώτην Διαταγήν, μεριμνώσα όπως είναι ενήμερος της προχωρήσεως της 21 Ταξιαρχίας και των λεπτομερειών του αγώνος της, ώστε αμέσως να είναι εις θέσιν να κινηθή κατά τον άξονάν της, ίνα μετά την κατάληψιν ΤΑΜΠΟΥΡΙ, ενεργήση αμέσως προς ΓΥΦΤΙΣΣΑ, ης την κατάληψιν πάση θυσία θα επιδιώξη, εκμεταλλευομένη ούτω δραστηρίως και τολμηρώς, από πάσης πλευράς την επιτυχίαν των ημετέρων και την σύγχυσιν του εχθρού.
Η Ταξιαρχία αύτη να μελετήση αποστολάς ενδεχομένης επεμβάσεώς της είτε προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (ΦΛΙΑΜΑ), είτε ΝΤΟΚΑΝΑΡΙ είτε προς ΛΕΥΚΑΔΙΑ.
δ) 53 Ταξιαρχία
Ως η υπ’ αριθ. Α.Π.2112/24-7-48 ειδική Διαταγή Μεραρχίας διά στατικάς αποστολάς.
6.- ΓΕΙΤΟΝΙΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
Η Χ Μεραρχία θα επιτεθή την ιδίαν ημέραν εν τη κατευθύνσει: ΖΟΥΖΟΥΛΗ – ΤΣΟΥΚΑ – ΝΤΟΚΑΝΑΡΙ (Ν.1603) – ΖΕΚΙΡΙ, ίνα τελικώς καταλάβη ΖΕΚΙΡΙ.
Εκείθεν καλυπτομένη από ΡΩΜΗΟΥ, ετοιμότης προς ενέργειαν κατά μήκος κορυφογραμμής ΖΕΚΙΡΙ – ΛΙΑΓΚΥ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ προς ενίσχυσιν της ΙΙ Μεραρχίας.
– ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Το ΜΑΔΡΙΤΣΑ ΡΕΜΑ
– ΩΡΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
Η 0400 ώρα
7.- ΕΦΕΔΡΕΙΑ
α) 52 Ταξιαρχία μείον Τάγμα
β) Τάγμα 22 Ταξιαρχίας
– ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ
α) 52 Ταξιαρχίας μείον Τάγμα
Ως ανωτέρω εξετέθη εν παραγράφω 5, υποπαράγρ. γ.
β) Τάγματος 22 Ταξιαρχίας
Αρχική θέσις αμέσως Ανατολικώς ΓΑΒΡΟΥ μεθ’ ο:
Κίνησις δι’ ενέργειαν κατόπιν Δ/γής μου και βάσει τακτικής καταστάσεως.
Το Τάγμα τούτο να μελετήση επέμβασιν προς:
– ΦΟΥΡΚΑΝ
– ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (ΦΛΙΑΜΑ)
– ΛΕΥΚΑΔΙΑ
– ΛΙΜΝΕΣ
8.- ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Κ α τ α ν ο μ ή
α) Πυρ/κόν αμέσου υποστηρίξεως
ι) 21 Ταξιαρχία
142 Μ.Ο.Π.
ιι) 22 Ταξιαρχία
Πυρά πυρ/κού Συνόλου τη αιτήσει.
β) Πυρ/κόν Συνόλου
101 Σ.Π.Π. μείον Μοίρα
γ) Πυρ/κόν Σώματος
151 Μ.Μ.Π., επ’ ωφελεία κατά προτεραιότητα ΙΙ και Χ Μεραρχιών.
δ) Ενδεχομένως πυρά Μ.Μ.Π. επί ΤΑΜΠΟΥΡΙ εκ της ΖΩΝΗΣ Α΄ΣΣ.
9.- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
α) Αμέσου υποστηρίξεως (Ο.Π.)
Άμεσος υποστήριξις μαχομένων τμημάτων
β) Πεδινού Πυρ/κού
Άμεσος επέμβασις κατά πρώτον λόγον υπέρ 21 Ταξιαρχίας και κατά δεύτερον λόγον υπέρ 22 Ταξιαρχίας.
γ) Πυρ/κόν Σώματος
Βάσει ειδικών εντολών κατά εξέλιξιν μάχης.
10.- ΟΡΙΑ
α) ΙΙ – Χ Μεραρχιών
-Η γραμμή ΠΑΠΑΔΑΜΟΣ ΡΕΜΑ – ΦΟΥΡΚΑ εις την ΙΙ Μεραρχίαν, υψ.1651 (Ν.144023) εις την Χ Μεραρχίαν.
β) Ταξιαρχιών
ι) 21 Ταξιαρχίας – Χ Μεραρχίας
-Το της Μεραρχίας
ιι) 21-22 Ταξιαρχιών
Η συμβολή Ν.176093)ξ – η μισγάγγεια της χαράδρας προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (ΦΛΙΑΜΑ) μέχρι (Ν.166078), εκείθεν η μισγάγγεια χαράδρας μέχρι (Ν.146067).
11.- ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
Η δεξιά όχθη ΜΑΔΡΙΤΣΑ ΡΕΜΑ.
Να γίνη συνενόησις 21 Ταξιαρχίας και της αριστερά δρώσης 35 Ταξιαρχίας ώστε να μη γίνη σύγχυσις διά την κατάληψιν της βάσεως εξορμήσεως.
-ΒΑΣΙΣ ΠΥΡΟΣ
α) Επί περιοχής ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ μερίμνη 22 Ταξιαρχίας δι’ όλμων 81 χιλ. και πολυβόλα ΒΙΚΕΡΣ με εντολάς:
-υποστηρίξεως δρώντος προς ΛΙΜΝΕΣ – 1496 Τάγματος.
-Προστασία διά πυρών δεξιού 22 Ταξιαρχίας προς ΖΕΡΜΑ – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ.
β) Επί περιοχής ΓΑΒΡΟΥ μερίμνη επίσης 22 Ταξιαρχίας προς υποστήριξιν επιθέσεως 21 Ταξιαρχίας και με δευτερευούσας αποστολάς πυρός υποστήριξιν δεξιά δρώντος Τάγματος 22 Ταξιαρχίας.
-Αι βάσεις πυρός να διευθύνωνται υπό αξιωματικού διαθέτοντος ασύρματον και ευρισκόμενον εις το αυτό δίκτυον με τα επιχειρούντα τμήματα 21 και 22 Ταξιαρχιών.
ΩΡΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
Η 0300 ώρα ακριβώς της 26 Ιουλίου
12.- ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ
-Εις τα Ορεινά Χειρουργεία των Ταξιαρχιών.
-Από Ταξιαρχιών εις ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ και εκείθεν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ μερίμνη Μεραρχίας (211 Χ.Ε.)
13.- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ως η ειδική Δ/γή Διαβιβάσεων.

14.- Σ.ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (Τ.Σ.)
-Τ.Σ. Μεραρχίας και παρατηρητήριον επί ΤΑΛΛΙΑΡΟΥ.
-Τ.Σ. 21 Ταξιαρχίας επί ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ (Ν.196083) και είτα κινούμενον εν τω άξονι ΦΛΙΑΜΑ – ΤΑΜΠΟΥΡΙ.
-Τ.Σ. 22 Ταξιαρχίας αρχικώς εις περιοχήν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ (Ν.196083).
Μετέπειτα, κατόπιν ειδικής Δ/γής μου.
-Τ.Σ. 52 Ταξιαρχίας ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (Ν.2208).
15.- ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
Ως η συνημμένη υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 73 Δ/γή μου.-

Ο
Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Τ.Σ.Υ.