Αποτελέσματα Επιχειρήσεως ΓΡΑΜΜΟΥ, ΓΕΣ/Α1/19 Ιουλ 1948


Θέμα. Αποτελέσματα Επι – ΕΠΕΙΓΟΝ
χειρήσεως ΓΡΑΜΜΟΥ          ΑΥΣΤ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Πρός. Διοικητήν Β΄ ΣΣ          ΥΣ.ΓΕΣ/Α1
Αριθ. 6492Α/Φ.4009/8
Κοιν. Α1/ΓΕΣ                               Β.Σ.Τ 902/19.7.48

 1. Παρακολουθώ απ’ αρχής προσωπικώς, συνεχώς και επιμόνως τας επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ. Εχουν επιτευχθή βεβαίως μέχρι τούδε πολλά ουσιώδη. Ουχ ήττον τα επιτευχθέντα εξεταζόμενα εν συναρτήσει με τας θυσίας και τον καταναλωθέντα χρόνον δεν δύναται να δεχθή τις ότι είναι πλήρως ικανοποιητικά.
 2. Τούτο αποδοτέον εις την ακολουθουμένην κατά τας ενεργείας πλημμελή τακτικήν των μονάδων καθ’ ας παρατηρώνται να μη γίνεται εκμετάλλευσις των αποτελεσμάτων των πυρών πυροβολικού και αεροπορίας, να χάνωνται εδαφικά ερείσματα μετά πολλών θυσιών καταληφθέντα, να μη γίνεται σχεδόν καμμία εκμετάλλευσις των πρώτων επιτυχιών. Αποδοτέον όμως επίσης και εις την βραδύτητα και διστακτικότητα δράσεως των Μ. Μονάδων, ώστε δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενον – σπανιώτατον εν τούτοις εις παλαιοτέρας εποχάς – της συζητήσεως των διδομένων διαταγών, της υποβολής προτάσεων κλπ. επί εκδοθεισών ήδη τοιούτων, της μη συμμορφώσεως προς τας καθοριζομένας ημερομηνίας δράσεως.
 3. Εξέδωσα σχετικήν διαταγήν και προς τους Διοικητάς των Μεραρχιών, ήτις κοινοποιείται και προς υμάς.
  Αναγνωρίζω τας παρ’ υμών καταβαλλομένας προσπαθείας ας εκτιμώ δεόντως.
  Παρακαλώ όμως όπως λάβητε δραστικά και σκληρά εν ανάγκη μέτρα, ίνα διορθωθή η κατάστασις και επανέλθωμεν αμέσως εις τας υγιείς αρχάς διευθύνσεως του αγώνος και πειθαρχίας εις τας εκδιδομένας διαταγάς.
  Και αντικατάστασις των μη συμμορφουμένων προς ταύτα δεν θα είναι άδικον μέτρον.
  Αι υποχρεώσεις τας οποίας έχομεν αναλάβη έναντι του Εθνους και η συναίσθησις της ιστορικής ευθύνης δεν επιτρέπουν ουδεμίαν επιείκειαν και ελαστικότητα.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.

Advertisements