Παρατηρήσεις επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, ΑΓΕΣ/19 Ιουλ 1948


Α/ΓΕΣ
ΘΕΜΑ:Παρατηρήσεις επί επιχειρήσεως ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
«ΚΟΡΩΝΙΣ».- ΑΥΣ.ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΠΡΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ Ι,ΙΙ, VIΙΙ,ΙΧ, Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1
Χ,XV ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡ. 6432 Α
ΚΟΙΝ.-Διοικητάς Α΄ Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1/31
-ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ.Επιχ. Β.Σ.Τ 902/19-7-48

1.- Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα από της ενάρξεως των επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ κατελήφθησαν ουσιώδη εδαφικά ερείσματα και επιτεύχθησαν απώλειαι αξιόλογοι εις τους συμμορίτας. Εξετάζων όμως τα επιτευχθέντα αποτελέσματα εν συνδυασμώ προς τον καταναλωθέντα χρόνον τα διατεθέντα μέσα και τας καταβληθείσας θυσίας κρίνω ταύτα ουχί πλήρως ικανοποιητικά.
2.- Το σχετικώς περιωρισμένον των αποτελεσμάτων αποδίδω εις την πλημμελή ακολουθουμένην τακτικήν ώστε να μη γίνεται η δέουσα άμεσος εκμετάλλευσις των αποτελεσμάτων των πυρών πυροβολικού και αεροπορίας να χάνωνται εδαφικά ερείσματα μετά πολλών θυσιών κτηθέντα διότι δεν ελήφθη φροντίς ταχείας και επαρκούς κατασφαλίσεως αυτών. Επί τούτων δεν γίνεται σχεδόν καμμία εκμετάλλευσις των πρώτων επιτυχιών. Μία τοιαύτη εκμετάλλευσις κατά βάθος μετά μίαν επιτυχή επιχείρησιν θα έδιδε την ευκαιρίαν της υφαρπαγής άνευ άλλων θυσιών σειράς κατά βάθος υψωμάτων και δεν θα παρίστατο η ανάγκη οργανώσεως ιδιαιτέρας δι’ έκαστον τούτων επιχειρήσεως ήτις και θυσίας απαιτεί και χρόνον πολύ.
Το σχετικώς περιωρισμένον των αποτελεσμάτων αποδίδω εν σημαντικώ βαθμώ επίσης εις μίαν βραδύτητα και διστακτικότητα δράσεως των οποίων αφετηρίαν δέον να αναζητήσετε εις τας διοικήσεις. Δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενον – σπανιώτατον όμως και δακτυλοδεικτούμενον εις παλαιοτέρας εποχάς – συζητήσεως των λαμβανομένων διαταγών, υποβολής προτάσεων κλπ. επί εκδοθεισών τοιούτων και τελικώς της μη συμμορφώσεως προς τας καθοριζομένας ημερομηνίας και κατευθύνσεις δράσεως με αποτέλεσμα την ουσιαστικώς εκ των κάτω αναβολήν των επιχειρήσεων και απώλειαν πολυτίμου χρόνου.
3.- Είχα και προφορικώς την ευκαιρίαν να τονίσω ταύτα, τα επαναλαμβάνω και σήμερον διά να σημειώσω ότι:
(α) Όπως η τιμή μιας επιτυχίας αντανακλά αμέσως εις τον ηγήτορα της Μονάδος, ούτω ο αυτός ηγήτωρ πρέπει να αναζητήση εν εαυτώ τα αίτια μιας αποτυχίας ή έστω μιας ουχί πλήρους επιτυχίας.
(β) Η σοβαρότης των στιγμών τας οποίας διέρχεται το Έθνος δεν επιτρέπουν διασταγμούς εις την εκτίμησιν του ποσοστού της βαρυνούσης τους Διοικητάς ευθύνης και εις την λήψιν των κατ’ αυτών μέτρων.
4.- Τονίζων υμίν τα ανωτέρω πιστεύω ότι είναι αρκετά διά να σημειωθή μεταβολή της ήδη υφισταμένης ουχί ικανοποιητικής καταστάσεως.
Τα Σ.Στρατού, εις τα οποία κοινοποιείται η παρούσα, και το ΓΕΣ δεν θα διστάσουν να λάβουν άλλα μέτρα εάν δεν συμβή τούτο.-

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής
ακριβές αντίγραφον
Η Δ/νσις Α1/ΓΕΣ
Τ.Υ.