Οδηγίαι προς Γ΄ΣΣ, ΓΕΣ/17 Ιουλ 1948


Θέμα. Οδηγίαι προς Γ΄ΣΣ                      ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Πρός. Γ΄ΣΣ                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Κοιν. Α΄και Β΄Σ.Σ                                   Αριθ. Πρωτ.6142Α
Α2-Α1/ΓΕΣ Αριθ. Φ. 4000/Ι/5 ΒΣΛ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ. Β.Σ.Τ 902/17.7.48

Ι. Τόσον από τας εκ των επιχειρήσεων ενδείξεις όσον και από το σύνολον των εκ διαφόρων πηγών πληροφοριών η γενική κατάστασις των συμμοριτών φαίνεται η ακόλουθος:
(α) Η απώλεια ουσιωδών εδαφικών ερεισμάτων, ο σημαντικός περιορισμός του υπ’ αυτών ελεγχομένου εδάφους και αι εις προσωπικόν και υλικά φθοραί ας υπέστησαν εν τω ΓΡΑΜΜΩ έχουν ήδη κλονίση αισθητώς την δύναμιν αντιστάσεώς των εις την περιοχήν ταύτην.
(β) Αι συνέπειαι των γεγονότων ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ παρουσιαζόμεναι δι’ αυτούς δυσχέρειαι δημιουργούσι κώλυμα σχεδόν ανυπέρβλητον συνεχίσεως του εις πυρομαχικά και λοιπόν πολεμικόν υλικόν ανεφοδιασμού των.
Ο μέσω ΑΛΒΑΝΙΑΣ τοιούτος δεν δύναται να θεωρηθή επαρκής. Της καταστάσεως ταύτης συνεχιζομένης είναι πιθανόν συντόμως να παρουσιασθή κρίσις πυρομαχικών με όλα τα επακόλουθα.
Υπάρχουν ενδείξεις τινές ότι η σημειωθείσα μετακίνησις συμμοριακών δυνάμεων εκ της περιοχής του Γ΄Σ.Σ προς δυσμάς έχει ως κύριον λόγον την ενίσχυσιν του ΓΡΑΜΜΟΥ εις οπλισμόν και πυρομαχικά.
(γ) Άπασαι αι προσπάθειαι αντιπερισπασμού και παρενοχλήσεως τας οποίας επεχείρησαν οι συμμορίται εις όλην την χώραν και ιδία εις τα μετόπισθεν του θεάτρου ΓΡΑΜΜΟΥ ουδέν ουσιώδες δι’ αυτούς αποτέλεσμα επέφερον. Διαταγαί του Αρχηγείου των συμμοριτών περί εντάσεως των τοιούτων προσπαθειών ή εκτελέσεως συγκεκριμμένων σχετικών ενεργειών αγνοούνται ή εκτελούνται κατά τρόπον ελάχιστα ικανοποιητικόν δι’ αυτούς, ως τούτο συνάγεται από τας καταθέσεις συμμοριτών.
(δ) Διχογνωμίαι ήρχισαν παρουσιαζόμεναι μεταξύ αρχηγών συμμοριτών. Τούτο φαίνεται ότι έχει προσλάβη περισσοτέραν έκτασιν εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ, τινών εκ των αρχηγών αποκλινόντων προς την σκέψιν του τερματισμού του αγώνος.
Εν συνόψει η όλη κατάστασις των συμμοριτών, τόσον εκ των αποτυχιών των εις τας επιχειρήσεις όσον και εκ των εξωτερικών γεγονότων παρουσιάζει:
Έναρξιν κάμψεως του ηθικού, σημειουμένην και μεταξύ αρχηγών των ακόμη.
Δυσχερείας εις πολεμικόν υλικόν αίτινες με τας καταναλώσεις των Επιχειρήσεων θα βαίνουν αυξανόμεναι.
Διάχυτον αλλά σαφή την αντίληψιν ότι ο αγών των δεν έχει ελπίδας επιτυχούς ή ανεκτού δι’ αυτούς τερματισμού.
Διαπίστωσιν της ως άνω καταστάσεως ων συμμοριτών αποτελούσιν αι αλεπάλληλοι εσχάτως προτάσεις συμβιβασμού και καταπαύσεως του αγώνος.
2. Την ευνοϊκήν ως άνω δημιουργουμένην δι’ ημάς κατάστασιν των συμμοριτών πρέπει να εκμεταλλευθώμεν εντείνοντες τας προσπαθείας ώστε να ευρύνωμεν την σημειουμένην ταύτην έναρξιν κάμψεως των συμμοριτών και να επιτύχωμεν ταχέως και οριστικώς την συντριβήν των και την καταστολήν του συμμοριακού κινήματος.
3. Το Γ΄ΣΣ επωφελούμενον της απομακρύνσεως εκ της ζώνης του σημαντικού αριθμού συμμοριτών να αναλάβη το ταχύτερον επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως της ζώνης του και ειδικώτερον της δυτικώς ΑΞΙΟΥ ποταμού ζώνης του, επεκτεινομένης ταύτης ώστε να περιλάβη ολόκληρον τον όγκον των ορέων ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΒΕΡΜΙΟΥ-ΠΙΕΡΡΙΩΝ-ΟΛΥΜΠΟΥ.
Η επέκτασις αύτη της ζώνης είναι αναγκαία αφ’ ενός μεν διά το ενιαίον της διευθύνσεως της επιχειρήσεως ταύτης, αφ’ ετέρου δε διά την ελάφρυνσιν του Β΄Σ.Στρατού, του οποίου η κυρία απασχόλησις είναι προς ΓΡΑΜΜΟΝ.
Πάσαι αι δυνάμεις Εθνοφρουράς αι ευρισκόμεναι εις την νέαν ζώνην του τίθενται εις την διάθεσιν του Γ΄ΣΣ.
Αι διά την επιχείρησιν ταύτην αναγκαιούσαι συμπληρωματικαί επί πλέον των επί τόπου τοιούτων, θα εξοικονομηθώσι υπό του Γ΄ΣΣ λαμβανόμεναι εκ της λοιπής ζώνης του. Η μετακίνησις συμμοριακών δυνάμεων εκ ταύτης προς δυσμάς επιτρέπει τούτο.
4. Τονίζω και πάλιν το κρίσιμον της παρούσης στιγμής διά τους συμμορίτας και απαιτώ την εξαιρετικήν έντασιν της προσπαθείας όλων των δυνάμεων ώστε να επιτύχωμεν ταχέως αποφασιστικά αποτελέσματα.
5. Το Γ΄ΣΣ να υποβάλη ημίν αντίγραφα των εκδοθησομένων υπό τούτου διαταγών προς εκτέλεσιν των διά της παρούσης καθοριζομένων.

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ-Διοικητής

Διά την ακρίβειαν
Η Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements