Οργάνωσις Διοικήσεως κατά δευτέραν φάσιν ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/Α1/14 Ιουλ 1948


ΘΕΜΑ: Οργάνωσις Διοικήσεως κατά          ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
δευτέραν φάσιν ΚΟΡΩΝΙΣ                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: A΄Β΄ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ               ΓΕΣ /Α1
Α.Σ.Δ.Σ.Ε (Υποστρ. Κετσέαν) Αριθ. 59704
ΚΟΙΝ: Γ΄ΣΣ, Α.Σ.Δ.Π Αριθ. Φ. 4009/Ι/31
Α΄ Β΄ Γ΄ Κλάδοι ΓΕΣ 14.7.48
Α1, Α2, Α3, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10 Συν. Διαφανές
Β΄ Υπαρχ. ΓΕΣ Πίναξ
Β. Σ. Α. – ΣΟΗΠΕ / Κλ. Επιχ. Α. Α. Α. 18

 1. Η πρώτη φάσις των επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ ήχθη επιτυχώς εις πέρας υπό του Β΄Σώματος Στρατού.
  Κατά ταύτην ετέθησαν υπό τον έλεγχον των Εθνικών δυνάμεων πλέον των 100 χωρίων και 2.300 τετρ. χιλιομέτρων Εθνικού εδάφους και έχει εξοντωθή το εν τρίτον περίπου των εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ αρχικών συμμοριακών δυνάμεων.
 2. Υπό της 20ης Ιουλίου άρχεται η δευτέρα φάσις ΚΟΡΩΝΙΣ.
  Κατά την φάσιν ταύτην ο τιθέμενος υπό της Διοικήσεως του Στρατού αντικειμενικός σκοπός είναι:
  (α) Άμεσος συνένωσις των δυνάμεων των επιτιθεμένων εξ Ανατολών και Δυσμών και ολοκλήρωσις της γραμμής ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, διά περικυκλώσεως και συντριβής των εις περιοχήν ταύτην συμμοριακών δυνάμεων.
  (β) Κατάληψις υψ. ΣΤΕΝΟΝ (Μ.998125) και ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν. 220342) εις κατάλληλον ευκαιρίαν.
  (γ) Συνέχισις άνευ απωλείας χρόνου προσπαθειών διά συνεχούς πιέσεως διά την κατάληψιν υπολοίπου ΓΡΑΜΜΟΥ και την ολοκλήρωσιν της κατοχής υπό των Εθνικών δυνάμεων ολοκλήρου του υπό των συμμοριτών κατεχομένου εδάφους «ΚΟΡΩΝΙΣ».
  (δ) Καταδίωξις και εξόντωσις των εις ΒΔ. ΕΛΛΑΔΑ εισδυσάντων συμμοριακών συγκροτημάτων.
  (ε) Προστασία συγκοινωνιών και σημαντικών εγκαταστάσεων.
  (στ) Εκπαίδευσις των μη απασχολουμένων εις επιχειρήσεις μονάδων προς βελτίωσιν της μαχητικής των στάθμης.
  Εις τον επιδιωχθησόμενον ανωτέρω σκοπόν ο παράγων χρόνος έχει πρωταρχικήν σημασίαν
 3. Η όλη οργάνωσις της Διοικήσεως από της ανωτέρω ημερομηνίας 20 Ιουλίου θα λάβη την εξής μορφήν:
  (α) Α΄ΣΣ Ζώνη ενεργείας: Η περιοχή γενικώς προς ΔΥΣΜΑΣ της ΠΙΝΔΟΥ από ΑΛΒΑΝΙΑΣ μέχρι του ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ κόλπου.
  (β) Β΄ΣΣ Ζώνη ενεργείας: Η σημερινή περιοχή, πλην της τοιαύτης ΗΠΕΙΡΟΥ.
  (γ) Α.Σ.Δ.Σ.Ε (Συγκροτουμένη ήδη) Ζώνη ενεργείας: Η τέως περιοχή Α΄ΣΣ, πλην της Δυτικώς τοιαύτης (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ).
  (δ) Ακριβή όρια ζωνών όρα συναπτόμενον διαφανές.
  Οι ενδιαφερόμενοι Διοικηταί Α΄Β΄.Σ.Σ. και Α.Σ.Δ.Σ.Ε θα έλθουν εις απ΄ευθείας συνεννόησιν διά τα επί των ορίων των σημεία κοινής ευθύνης και θα αναφέρουν ταύτα εις ΓΕΣ
 4. Η διάταξις μάχης εμφαίνεται εις τον συνημμένον πίνακα. Τίθεται περιορισμός εις την χρησιμοποίησιν της 71 Ταξιαρχίας εις την Νοτίαν περιοχήν της ζώνης του Α΄ΣΣ με δυνατότητα εν περιπτώσει εμφανίσεως συμμοριτών εις περιοχήν Α.Σ.Δ.Σ.Ε να δύναται να διατεθή υπέρ ταύτης.
 5. Αποστολαί
  (α) Α΄ΣΣ Ο Διοικητής του Α΄ΣΣ θα μεταβή αμέσως εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ (έδρα Σώματος Στρατού) και θα αναλάβη την διοίκησιν το βραδύτερον από 20 Ιουλίου με τας κάτωθι αποστολάς:
  ι.- Να συνεχίση την υπό της ΙΧ Μεραρχίας αναληφθείσαν επίθεσιν προς κατάληψιν ΓΥΦΤΙΣΣΑ (Ν.0806) και εν συνεχεία άνευ χρονοτριβής να επιτεθή ίνα καταλάβη τον ορεινόν όγκον Β. ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) ίνα ενωθή μετά των αντιθέτως δρωσών δυνάμεων Β.Σ.Σ.
  Τούτο αποτελεί την άμεσον και κυρίαν προσπάθειαν του Σώματος Στρατού.
  ιι.- Να διατηρήση συνεχή πίεσιν επί των θέσεων των συμμοριτών εις την κυρίαν περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ.
  ιιι.- Να επιζητήση εις πρώτην ευκαιρίαν την κατάληψιν υψ. ΣΤΕΝΟ (Μ.998125).
  ιν.- Να εκκαθαρίση την λοιπήν ζώνην ευθύνης του Σ.Σ εκ των συμμοριτών.
  ν.- Να προστατεύη τας συγκοινωνίας και σημαντικάς εγκαταστάσεις της ζώνης του Σ.Σ.
  νι. Να οργανώση και επιβλέψη την εκπαίδευσιν όλων των μη μαχομένων μονάδων.
  (β) Β΄ΣΣ
  ι.- Να εξακολουθήση την ήδη διεξαγομένην επίθεσιν εκ ΒΑ και Α ίνα συνδεθή το ταχύτερον μετά των τμημάτων του Α΄ΣΣ τα οποία δρούν εκ Δυσμών.
  Τούτο αποτελεί την άμεσον και κυρίαν προσπάθειαν του Σώματος Στρατού
  ιι.- Να καταλάβη και διατηρήση την κορυφογραμμήν ΑΛΕΒΙΤΣΑ – ΑΜΜΟΥΔΑ εις πρώτην ευκαιρίαν.
  ιιι.- Να διατηρήση συνεχή πίεσιν επί των θέσεων των συμμοριτών εις το Ανατολικόν τμήμα του κυρίου ορεινού όγκου του ΓΡΑΜΜΟΥ.
  ιν.- Να απαγορεύση αναμόλυνσιν υπό των συμμοριτών της περιοχής του Σ.Σ
  ν.- Να προστατεύη τας συγκοινωνίας και σημαντικάς εγκαταστάσεις της περιοχής του.
  νι.- Να οργανώση και επιβλέψη την εκπαίδευσιν όλων των μη μαχομένων μονάδων.
  (γ) Α.Σ.Δ.Σ.Ε Ο Διοκητής θα αναλάβη αμέσως την Διοίκησιν με τας εξής αποστολάς:
  ι.- Να εξακολουθήση την καταδίωξιν και εξόντωσιν των εν τη ζώνη του συμμοριτών.
  ιι.- Να οργανώση και επιβλέψη εκπαίδευσιν όλων των εις την περιοχήν του μονάδων.
  ιιι.- Να εξασφαλίση την προστασίαν των σημαντικών εγκαταστάσεων και συγκοινωνιών της περιοχής του.
  6.- Θα επακολουθήσουν ειδικαί διαταγαί διά την οργάνωσιν του Στρατηγείου Α.Σ.Δ.Σ.Ε., των μονάδων Διαβιβάσεων και Διοικητικής μερίμνης του Α’ΣΣ και Α.Σ.Δ.Σ.Ε.
  7.- ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.-

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής
Διά την ακρίβειαν
Η Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements