Οδηγίες ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/Α1/9 Ιουλ 1948


Β΄ΣΣ /Α1/Τ.Σ/9.7.48
ΘΕΜΑ: οδηγίαι «ΚΟΡΩΝΙΣ»
ΠΡΟΣ: I, II, IX, X, XV, VIII Mερ/χίας
Α.Α.Π. 565
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1, Α1 ΑΣΑ Α10 Α8

 1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π 4797/5.7.48 Δ/γής καθορίζει ότι η περαιτέρω ενέργεια του Σ. Στρατού κατά την επιχείρησιν «ΚΟΡΩΝΙΣ» θα αποβλέψουν εν πρώτη φάσει εις την κατάληψιν τελικώς της γραμμής ΠΥΡΓΟΣ (Ν.0106) – ρους ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ποτ. – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512) – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (Ν.1733) – ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΜΠΟΥΦΙ (Ν.2431) – ΧΙΟΝΑΤΟ (Ν.2438) Διά τούτο δέον διά δραστηρίων ενεργειών να καταληφθώσι το ταχύτερον οι κάτωθι ζωτικοί σπόνδυλοι:
  α) ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421)
  β) ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (Ν.1713) – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1810)
  γ) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205)
  δ) ΓΥΦΤΙΣΑ (Ν.0806)
  ε) ΒΟΥΖΙΟΝ (Ν.2000)
  και να επιτευχθή η ταχυτέρα συνένωσις της ΙΧ Μεραρχίας μετά των λοιπών εξ ανατολών δρωσών Μ. Μονάδων. Εξασφαλιζομένης αμυντικώς της άνω γραμμής θα επιδιωχθή εν δευτέρα φάσει η κατάληψις αφ’ ενός μεν του ΣΤΕΝΟΥ (Μ.9912) αφ’ ετέρου δε και της περιοχής ΑΜΜΟΥΔΑΣ (Ν.2234) ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ (Ν.1936).
 2. Προς τούτο και εν συνεχεία προς διαταγάς μου:
  α) Α.Α.Π 554/7.7.48 προς ΥΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίας
  β) Α.Α.Π 545/6.7.48 και 556/8.7.48 προς Ι και ΙΙ Μεραρχίας
  γ) Α.Α.Π 540/6.7.48 προς Ι Μεραρχία
  δ) Α.Α.Π 537/6.7.48 και 530/4.7.48 προς ΙΙ και Χ Μεραρχίας
  ε) Α.Α.Π 482/26.6.48, 492/27.6.48, 501/29.6.48 προς Ι και ΧΥ Μερ.
  στ) Α.Α.Π 502/29.6.48 προς ΧΥ Μεραρχία
  ΔΙΑΤΑΣΣΩ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
  α) VΙΙΙ Μεραρχίαν
  Αναστέλλουσα προσωρινώς την επιθετικήν της προσπάθειαν προς κατάληψιν ΚΛΕΦΤΗ (Σ.0697), μέχρι δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών προς επανάληψιν ταύτης, να επιζητήση δι’ επιδείξεως δραστηριώτητος να συγκρατήση τας επι ΚΛΕΦΤΗ συμμοριακάς δυνάμεις.
  Να μελετήση την επί της κατευθύνσεως ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (Σ.0793) – ΠΑΔΕΣ (Σ.1092) διείσδυση δυνάμεων ίνα αύται αχθώσι εις τα νώτα της τοποθεσίας ΚΛΕΦΤΗΣ – ΝΤΟΛΙΟΠΟΛΙΣ (Σ.0996), εις την περιοχήν ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Σ.1196).
  Δύναμις τουλάχιστον Τάγματος. Τούτο να εξοικονομηθή εκ της 75 Ταξ. δι’ αναπροσαρμογής της όλης διατάξεως της Μεραρχίας. Συγκέντρωσις τούτου εις περιοχήν ΠΕΚΛΑΡΙ (Σ.0195) εντός τεσσάρων ημερών από σήμερον. Εκδήλωσις ενεργείας τη διαταγή μου,

β) ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Ν’ αναστείλη την προς ΚΛΕΦΤΗΝ επιθετικήν της προσπάθειαν, προς την περιοχήν του οποίου καλυπτομένη διά των αναγκαιουσών δυνάμεων να επιδείξη δραστηριότητα προς συγκράτησιν των εκεί συμμοριακών δυνάμεων.
Να εδραιωθή επί της τοποθεσίας ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.965098) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν. 0106) προωθούσα εν ανάγκη το αριστερόν της και επί ΚΑΜΕ ΝΙΚ (Μ.962108).
Της τοποθεσίας δε ταύτης να άρξηται ταχείας και ισχυράς αμυντικής οργανώσεως, αιτουμένη τα προς τούτο αναγκαία υλικά (νάρκαι, συρματόπλεγμα).
Καλυπτομένη από της τοποθεσίας ΣΤΕΝΟ (Μ.9912) και ΚΛΕΦΤΗ (Σ.0697) να επιδιώξη διείσδυσιν προς την τοποθεσίαν ΜΠΟΛΙΑΝΑ (Ν.0686) – ΓΥΦΤΙΣΑ (0806) ης την πτώσιν να επιζητήση το ταχύτερον. Μετά την πτώσιν της τοποθεσίας ΜΠΟΛΙΑΝΑΣ – ΓΥΦΤΙΣΣΑ ν’ αναπτύξη επιθετικήν προσπάθειαν προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.125055), προς κατάληψιν τούτου.
Εις την τελευταίαν ταύτην προσπάθειαν, δημιουργουμένων ευνοϊκών συνθηκών, θέλει διευκολυνθή και υπό ΙΙ Μερ. ήτις μετά την κατάληψιν της γραμμής ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1810) – ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ (Ν.2103), θα επιζητήση προώθησιν της εν τη κατευθύνσει ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.197080) – ΦΛΙΑΚΑ (Ν.145045) και υπό της Χ Μερ. ήτις θα επιζητήση μετά κατάληψιν τοποθεσίας ΒΟΥΖΙΟΝ (Ν.203008) – ΡΩΜΗΟΣ (Ν.178004), να κινηθή προς ΖΕΚΙΡΙ (Ν.155015).
Επιτυγχανομένης της εκκαθαρίσεως περιοχής ΒΟΥΖΙΟΝ (Ν.203008) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.125055) θα ενεργηθή η τελική εκκαθάρισις ΚΛΕΦΤΗ τη συνεργασία μετά της ΥΙΙΙ Μερ.
γ) Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Ενεργούσα δραστηρίως και αποφασιστικώς διά του όγκου ταύτης επί της κατευθύνσεως ΛΥΚΟΠΕΡΑΣΜΑ (Ν.278025) – ΡΑΧΗ ΓΙΟΤΣΑ (Ν.2401) να καταλάβη το ΒΟΥΖΙΟΝ (Ν.203008) και να εκκαθαρίση την περιοχήν ΡΩΜΗΟΣ (Ν.178004), εν στενώ συνδέσμω μετά δυνάμεων ΙΙ Μερ. ενεργουσών εν τη κατευθύνσει ΖΟΥΖΟΥΛΗ (Ν.255048) – ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ (Ν.2103) – ΒΟΥΖΙΟΝ (Ν.203008) Κατά την άνω ενέργειάν της η Μεραρχία να καλυφθή ισχυρώς προς την κατεύθυνσιν της τοποθεσίας ΣΚΟΥΡΤΖΑ (Σ.265983) – ΚΥΡΚΟΥΡΙ (Σ.248996) ην θα επιζητήση να υπερκεράση.
Μετά εκκαθάρισιν περιοχής ΡΩΜΗΟΣ (Ν.178004) διατηρούσα ισχυρώς την τοποθεσίαν ΡΩΜΗΟΣ (Ν.178004) – ΒΟΥΖΙΟΝ και καλυπτόμενη προς ΜΠΟΓΔΑΝΗ (Ν.175980) να ωθήση δυνάμεις προς ΖΕΚΙΡΙ (Ν.155015) επί το σκοπώ διευκολύνσεως ΙΧ Μερ., ενεργούσης προς ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) και σύνδεσμον μετά ταύτης.
Δύναμις 2 ταγμάτων της Μεραρχίας εις την περιοχήν ΡΩΜΗΟΣ (Ν.178004) θα παραμείνη εις την διάθεσιν του Σ. Στρατού ως εφεδρεία.
δ) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Να συνεχίση την προσπάθειάν της προς κατάληψιν ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν. 2421) και του Β. τούτου Υψ. 1632,2 διευκολύνουσα την ενέργειαν της Ι Μερ. προς κατάληψιν ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.239288). Μετά την ολοκλήρωσιν ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) εγκαθιστώσα επί τούτου και Υψ. 1632,2 (Ν.240217) το εις την διάθεσιν της 501 Τάγμα της ΙΙ Μερ. να αποσύρη τας δυνάμεις της νοτιότερον. Όριον μεταξύ Ι και ΙΙ Μερ. ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) εις την Ι Μερ. (του Υψ. 1582 (Ν.253208) εις την ΙΙ Μερ.).
Διατηρούσα διά των απαραιτήτων δυνάμεων την τοποθεσίαν ΚΡΥΟΝΕΡΙ (Ν.263208) – Υψ. 1667 (Ν.274195) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.265163) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΠΑΝΙΟΥ (Ν.276098) – ΤΑΛΙΑΡΟΣ (Ν.249014) – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ (Ν.2803) να συνεχίση διά των 21 και 22 Ταξ. την επιθετικήν της προσπάθειαν προς κατάληψιν της τοποθεσίας ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1810) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.198080) – ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ (Ν.2103), όπου να συνδεθή μετά της εις ΒΟΥΖΙΟΝ (Ν.203008) Χ Μερ.
Διά την διατήρησιν της άνω τοποθεσίας τίθεται εις την διάθεσίν των εν Τάγμα της 52 Ταξ. επί της τοποθεσίας ΤΑΛΙΑΡΟΣ (Ν.249014) – ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ (Ν.2803).
Έναντι ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (Ν.1713) ούτινος να παραιτηθή της προσπαθείας καταλήψεως να καλυφθή διά των απαραιτήτων δυνάμεων αμέσως ανατολικώς του ρεύματος ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ποτ.
Εις την 52 Ταξ. (μείον Τάγματος) να ανατεθώσι στατικαί αποστολαί εις περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Ν.3206) με την εντολήν ταχείας κινήσεως της τη διαταγή μου εάν ήθελε παραστή ανάγκη.
Μετά την κατάληψιν της γραμμής ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1810) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.198080) να ωθήση δυνάμεις της προς ΦΛΙΑΚΑ (Ν.145065) ίνα διευκολύνη την ΙΧ Μερ. εις την εκκαθάρισιν περιοχής ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205) και συνδεθή μετά ταύτης.
ε) ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Μετατοπισθείσης προς δυσμάς της ΙΙ Μερ. η ζώνη ευθύνης ταύτης θα περιλάβη και την εδαφικήν έκτασιν την περιλαμβανομένην μεταξύ ΠΡΑΜΟΥ ΡΙΤΣΑ ποτ. απ’ συμβολής τούτου μετά του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ (Ν.615085) μέχρι Ύψους ΚΟΡΥΦΗΣ (Ν.4005 (ναι) και ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποτ. προς Ν., δυτικώς δε περιοριζομένης υπό της γραμμής ΚΟΡΥΦΗ (Ν.4005) – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ (Σ.4887). Εις την διάθεσίν της τίθενται και τα εν τω άνω χώρω 564 τάγμα της Χ Μερ. και 84 Τ.Ε διά στατικάς αποστολάς εν τω αυτώ χώρω.

Διατηρούσα την κατοχήν ΟΝΤΡΙΑΣ (Ν.268340) – ΧΙΟΝΑΤΟΥ (Ν.2438) και ΦΛΑΤΣΑΤΑΣ (Ν.2945) ως διά προγενεστέρων διαταγών διέταξα ως και την καθορισθείσαν διάταξιν θα εξασφαλίση τον έλεγχον της ζώνης ευθύνης της και θα ενεργή επιδρομάς προς την τοποθεσίαν ΑΜΜΟΥΔΑΣ.
στ) Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Θα επαναλάβη την προσπάθειαν διά την κατάληψιν της τοποθεσίας ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.239228) εκμεταλλευομένη επιθετικήν ενέργειαν ΙΙ Μερ. προς ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – Υψ. 1632 (Ν.240216). Εν ταύτα θα επιδιώξη την ολοκλήρωσιν και της ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ (Ν. 227238) ίνα επιτύχη ασφαλεστέραν εδραίωσιν επί της τοποθεσίας ΓΚΡΟΥΣΙΑ.
Τέλος η Μεραρχία δέον να έχη υπ’ όψιν της ότι παρουσιαζομένων ευνοϊκών συνθηκών δέον να επιζητήση και την κατάληψιν και του υψ. ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ υψ. 1620 (Ν.221227) επί τω σκοπώ ίνα το δεξιόν της Μερ. υποστηριχθή ακλονήτως.
Καταλαμβανομένης της τοποθεσίας ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ (Ν.221227) – ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν.239228) η Μεραρχία να διατηρήση λόγω της στενότητος της άνω τοποθεσίας δύναμιν δύο Ταγμάτων τουλάχιστον διαθέσιμον εις την περιοχήν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.248250) διά την αντιμετώπισιν παντός ενδεχομένου.
Θα εξακολουθήση καλυπτομένη διά των προγενεστέρως καθορισθεισών δυνάμεων από της τοποθεσίας ΑΜΜΟΥΔΑΣ διά της σταθεράς κατοχής ΜΠΟΥΦΙ (Ν.235313) και περιοχής ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ και να απαγορεύση πάσαν διείσδυσιν των συμμοριτών διά της κοιλάδος ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ μεταξύ τοποθεσίας ΑΜΜΟΥΔΑΣ και ΛΗΜΕΡΙΑ (Ν.239274)
3. Αι Μεραρχίαι δέον να έχωσι υπόψιν των ότι ευθύς ως άγονται επί της γενικής γραμμής ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.965098) – ΠΥΡΓΟΣ (Ν.0106) – ΜΠΟΛΙΑΝΑ (Ν.0606) – ΓΥΦΤΙΣΑ (Ν.0806) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.125055) – ΡΩΜΗΟΣ (Ν.178004) – ΒΟΥΖΙΟΝ (Ν.203008) ΦΛΙΑΚΑ (Ν.145065) – ΠΕΤΡΑ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΗ (Ν. 2103) – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1810) – ΚΟΡΦΕΣ (Ν.230115) – ΣΜΑΡΑ (Ν.2213) – ΤΣΙΟΥΚΑ (Ν.243164) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΓΚΡΟΥΣΙΑ (Ν239288) – ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Ν.227238) – ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ (Ν.221227) – ΜΠΟΥΦΙ (Ν.235313) – ΟΝΤΡΙΑ (Ν.268340) – ΧΙΟΝΑΤΟΝ (Ν.2438) – ΦΛΑΤΣΑΤΑ (Ν.2945) πρέπει να επιλαμβάνονται αμέσου και συστηματικής οργανώσεως των καταλαμβανομένων σημείων. Προς τούτο δέον να αιτήσονται από τούδε την προώθησιν εις την διάθεσίν των ποσότητος συρματοπλέγματος και ναρκών.
Δύνανται δε να χρησιμοποιήσωσιν και τα υλικά των εχθρικών οργανώσεων ας κατ’ αρχήν δέον να καταστρέφωσιν εφ’ όσον δεν θα ήσαν εις αυτάς αναγκαίαι διά την αποστολήν των.

 1. Διάταξις Πυρ/κού ως διά ειδικών διαταγών μου ερριθμίσθη
 2. Αναφέρατε λήψιν παρούσης

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντ/γός Β.Σ.Σ.
Διά την ακρίβειαν
το
Α1/Β.Σ.Σ.
Τ.Υ.