Παραλήψεις βασικών αρχών τακτικής, ΓΕΣ/Α1/6 Ιουλ 1948


Θέμα. Παραλήψεις βασικών αρχών ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
τακτικής                                                            ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Πρός. Διοικητάς Β΄ΣΣ                       ΓΕΣ/Α1
Ι,ΙΙ, VIΙΙ,ΙΧ, Χ και ΓΕΣ                        Αριθ. Πρωτ. 5599
ΚΟΙΝ. Α1/ΓΕΣ                                    Αριθ. Φ. 4009/31
6 Ιουλίου 1948
1. Κατά την διεξαγωγήν της επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ παρετηρήθη, ότι δεν εφηρμόσθησαν ωρισμέναι βασικαί αρχαί της τακτικής και ούτω, ου μόνον τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν ήσαν τα αναμενόμενα υπό της Ανωτάτης Διοικήσεως, αλλά και αι σημειωθείσαι απώλειαι υπήρξαν δυσανάλογοι.
2. Και είναι μεν βέβαιον, ότι η κατάστασις αύτη οφείλεται γενικώς εις την μη πλήρη, εκπαίδευσιν στελεχών και στρατεύματος, ουχ ήττον παρατηρούνται και παραλείψεις εις στοιχειώδη τινα ζητήματα, αίτινες θα ηδύνατο να προληφθούν.
Σημειούμεν τινάς τούτων.
(α) Δεν καθορίζονται σαφείς ακριβείς και πλήρεις αι αποστολαί. Πολλάκις μάλιστα δίδονται αύται κατά τοιούτον αόριστον τρόπον, ώστε να είναι δύσκολος ο καταμερισμός των ευθυνών. Συνήθως αι αποστολαί και οι διά τούτων καθοριζόμενοι αντικειμενικοί σκοποί είναι περιωρισμένοι, εις τρόπον ώστε να χάνηται πολύτιμος χρόνος και η μονάς να μη έχη μελετήση την συνέχισιν της προσπαθείας προς εκμετέλλευσιν της επιτυχίας της.
(β) Δεν συντονίζονται εις το αυτό εδαφικόν διαμέρισμα αι αποστολαί των τμημάτων υφ’ ενός και μόνον υπευθύνου διοικητού, εις τρόπον ώστε να επιτευχθή η μεγαλυτέρα δυνατή απόδοσις με τας ολιγωτέρας απωλείας. Πολλάκις τμήματα ενεργούντα προς τον αυτόν αντικειμενικόν σκοπόν δρούν ανεξάρτητα αλλήλων.
(γ) Δεν παρακολουθήται από των ανωτέρων κλιμακίων η εκτέλεσις των αποστολών των υποδεεστέρων μονάδων.
Δεν γίνονται συχναί επισκέψεις των διοικητών, ού μόνον εις τας αμέσως υποδεεστέρας μονάδας, αλλά και εις τα αμέσως κατώτερα κλιμάκια τούτων με σκοπόν, ουχί την επέμβασιν εις το έργον των, αλλά τον σχηματισμόν εικόνος επί της πραγματικότητος και την αναγνώρισιν του εδάφους προς πλήρη εκτίμησιν της καταστάσεως.
(δ) Πολλάκις γίνεται αδικαιολόγητος επέμβασις των ανωτέρων διοικήσεων επί του τρόπου εκτελέσεως της αποστολής υπό των υφισταμένων κλιμακίων, εις τρόπον ώστε να αφαιρήται εκ τούτων πάσα άσκησις πρωτοβουλίας, πράγμα απαράδεκτον διά την ευόδωσιν του αγώνος.
(στ) Το Πεζικόν δεν χρησιμοποιεί τας γνωστάς μεθόδους μάχης του
ι. Δεν χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα του διά να ελιχθή (εισδύση υπερκεράση ενεργήση έφοδον).
ιι. Δεν εκμεταλλεύεται τα πυρά αμέσου υποστηρίξεως (πυροβολικού και Αεροπορίας) διά να προχωρήση εγγύς τούτων και ευθύς ως φθάση εις το όριον ασφαλείας και αρθούν τα πυρά ταύτα να ενεργήση έφοδον και καταλάβη τας εχθρικάς θέσεις πριν ή συμμορίται συνέλθουν εκ της αδρανείας εις ην περιπίπτουν εκ των ως άνω πυρών.
ιιι. Ευθύς ως καταληφθή αντικειμενικός τις σκοπός δεν δημιουργείται μία νέα βάσις πυρός και μετά πρόχειρον αναδιοργάνωσιν των τμημάτων δεν γίνεται άμεσος ενέργεια προς τον επόμενον αντικειμ. σκοπόν διά των ιδίων τμημάτων, ή εάν ταύτα έχουν εξαντλήση την επιθετικήν των ικανότητα διά των εφεδρειών αίτινες δέον να κινούνται εγγύς του κλιμακίου επιθέσεως ώστε να είναι δυνατή η διά τούτων υπέρβασις άνευ χρονοτριβής.
ιν. Δεν χρησιμοποιούνται αι περίπολοι ημέρας και νυκτός διά την τήρησιν επαφής και την αναζήτησιν της πληροφορίας.
3. Δεν κρίνω σκόπιμον να επεκταθώ επί των ανωτέρω στοιχειωδών παραλείψεων ούτε να επαναλάβω γνωστά θέματα.
Επιθυμώ να καταβληθή πάσα προσπάθεια και γίνη υφ’ όλων των κλιμακίων η δέουσα παρακολούθησις ώστε να προλαμβάνωνται παραλείψεις βασικών αρχών ως αι εκτεθείσαι.
4. Η παρούσα αποτελεί απόρρητον προσωπικήν διαταγήν προς τους Διοικητάς των Μ.Μονάδων, οίτινες, βάσει ταύτης, να λάβουν τα δέοντα μέτρα.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.

Διά την ακρίβειαν
Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.